Sunteți pe pagina 1din 12

ORDONAN'TA DE URGENTA

pentru modificarea qi completarea T.egii nr, 22312015 privind


pensiile militare de stat

Guvernul RomAniei adopta

Art. I. - Legea nr.

prezejnta ordonanJii de urgenJd.

priyind pensiile militare de stat, publicati in Monitorul


Oficial al Romflniei, Fartea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, se modificl qi se
completeazil dupi
cum urmeazi:
22312015

1. Articolul22 se abrogi,
2, La articolul25, alineatrLrl (1) se modificfl

gi va avea urm5torul cuprins:

,,(1) Constituie vechirne pentru stabilireapensiei militare de statin condiliile ar1. 16-1g gr
art' 32 9i per'ioadele recunoscute ca vechime in selviciu, vechime
in muncd, stagiu de cotizare sau
perioade asirnilate in condiliile legii, pdnd la clata intrdrii
in vigoare aprezenterlegi.,,
3. La articolul 26, alineatul (1) se rnodificfl
9i va avea urmltorul cuprins:
,,( 1) Pentlu militarii, poliligtii gi funclionarii publici cu statut special care Iadata
trecerii in
rezertzd sall a incetdrii rapolturilor de serviciu nu indeplinesc
condiliile de acordare a unei pensii
prevdzute Ia att' 14 lit. a) gi b), deschiderea dreptului la pensie
se efectueazd, mar intdi de cdtr.e
sistemul in care indeplinegte condiliile cumulative de pensio.nare,
cLl exceplia situaliilor prevd.zute la
nlt, 19,"
4.

Articolul28

se

modificfi gi va avea urmdtorur cuprins:

,,At't' 28. - (1) Baza de calcul folositd pentru stabilirea pensiei militare de stat este media
soldelor/salariilor lunale brute lealizate la funr:Tia d,ebazd,in 6 luni consecutive,
din ultimii 5 ani de
actirritate in calitate de rnilitar/poliiist/flrnclionar public cu statut
special, actuayzate la data
desclriderii dlepturilol de pensie, la alegerea persoanelor prevdzute

la aft.3 lit.

a) - c), in care nu se

rrrclud:
a) ditrrnele de deplasale gi de delegale, indemnizaliile de delegare,
detaqare sautransfer;

b) cornpensaliile ltlnare pentrut chirie;


c) valoat'ea fiuancialb a normelor de hrand gi alocaliile valorice de hrana;
d) contravaloarea echipamentelor telLnice, a echipamentului indiviclual

de proteclie qi de

ltlcrtt, a alitnentaliei de proteclie, a medicamerLtelor gi materialelor igienico-sanitare,


a altor drepturi
de pfotectie a mttncii. pl'eculn gi a unifolnielbl obligatorii gi a dr.epturilor
de echipament;

e) primele gi premiile, cu exceplia brimelor de clasificare, de specializare gi de arnbarcare


pe timpul cAt navele se afld inbazapermaneht[;

indemnizaliile de instalare gi de mutar'e, precllm gi surnele primite potrivit legii,

pentrr,r

acoperirea cheltuielilor de mutare in interesril serviciului;

g) contravaloarea transportului ocatiorLat de efectuarea concediului de odihnd, precum gi

transportului la gi de la locul de muncd;


h) plalile compensatorii gi ajutoarelp la trecerea in rezerv[ sau direct in retragere, respectiv
la incetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie;

i) compensarea in bani

a concediului de odilind neefectuat;

j) restituiri gi plAti de drepturi afepente altei perioade de activitate decAt cea folosita la
stabilirea bazei de calcul;

k)

majordrile/stimula"rile financiar{ acoldate personalului pentru gestionarea fondr-u'ilor

comunitare, precum gi a imprumuturilor extErne contractale sau garantate de snr;

l) drepturile salariale

acordate personalului didactic salarrzat prin plata cu ora si clrepturile

salariale acordate pentru efectuarea orelor de garda de cdtre personalul medico-sanitar;

m) sumele incasate in calitate de reprezentanli in adunirile generale ale aclionarilor, ir.r


consiliile de administralte, in comitetele de direcfie, in comisiile de cenzori sau in orice alte comisii,
comitete ori organisme, acordate potrivit legislaliei in vigoare laacea datd, indiferent de fbrrna

cle

organrzare sau de denumirea angajatorului ori a entitalii asimilate acestuia;

.{

drepturile specifice acordate personalului care a participat la misiuni gi opera{ii in afala


r teritoriuluin) statului
romAn;
o) sporurile, indemnizaliile gi alte drepturi salariale acordate pentru personalul din farniliile
ocupalionale de funclii bugetare,,Sdndtate" gi,,lnvd1iimAnt", aplicate gi personalului rLilitat,

poliligtilor gi funclionarilor publici cu statut special din sistemul administraliei penitenciare;

p) alte venituri care, potrivit legislaliei in vigoare la data plafii, nu reprezintd drepturi

de

naturd salariald sau asimilate salariilor.

(2) Pentru militarii, poliliqtii pi funclionarii publici cu statut special pensionali

ir-r

conclitiile

art. 19,26 gi 38, bazade calcul utllizatl, pentru stabilirea pensiei rnilitare de stat este cea prer,,azLLta
la alin. (1), actualizrtd,la data deschiderii dreptului la pensie.
(3) Actualizareaprevdzutd,la alin. (2.) se face la deschidelea drepturilor cle pensii ca urnlare
a majordrii soldei de funclielsalariului de funclie gi soldei de grad/salariului gradului pr'ofesional,
delinute la data trecerii in rezewdJincetirii raporrulilor de serviciu.

(4) Baza de calcul folositd pentru stzrbilirea pensiei militare de stat pentru perioacl,:le
care personalul s-a aflat

in misiune temporard

sau permanentd

in strdindtate este cea prevdzutd

ir.r

la

alin. (1) sau (2) corespunzdtoare funcliei militare/de polilieide penitenciare pe care este incadrat in
2

dit'r 9

tard sau, la alegere, media soldelor/salarjilor: Iunare


brute realizate la funcJia d.e bazd, in 6 luni
consecutive, din r_rltimii 5 ani de acti.Jitate
anteriori plecdrii in misiune, actualizate la data
deschiderii dleptur.ilor de pensie.

(5) Pentru pelsonalul carc a fost

cletaqat

in afara instituliilor publice de

apdrare, ordine
pt-tblica Ei seculitate nafionald, la rJetermlinur"u
bazei d.e calcul folosite pentru stabilirea pensiei
r-nilitare de stat conform alin. (1), se utilizfaz;d
salaliile lunare corespunzdtoare funcliei exeroitate, la
care se adaugd drepturile de soldd/salariu
dl[tite de instituliile din care aceqtia au fost detagati.
(6) La determinar ea bazei de chicul folosite pentru stabilirea

pensiei militare de stat

couforur alin' (1), pentru perioadele in car{ pelsonalul


a exercitat o funclie de demnitate publicd se

ttrilizeazd' uredia dfeptr-rlilor salaliale


iunu.. corespunzdtoare funcliei exercitate. irr cazul
personalultti suspendat ca urmale a exercildrii unei
funclii de demnitate publica, se poate ul:.jliza,la
alegere, media soldelor/salariilol lunare brlte realizatelafuncJia
d.ebazd,in 6luni consecutive. din
ultirnii 5 a'i de activitate antedori datei s,dpenddrii,
(7) Pentru solul/solia, militar, polilist sau flrnclionar public
cu statut special, aflat/aflatd,in
cotlcediu fbrd plat[ pentru a-gi urma sofia/so[u1 trimisb/tlimis
in misiune permanentd in strE.indtate,
irr r'tltinrii 5 aui anteriori incleplinilii varstei standard
de pensionare, se utilizeazd, ca bazd,dr: calcul
media soldelor'/salariilor lunare brute realizate la funcJia
d,e bazd,in 6 luni consecutive, la alegere,
din ultirnii 5 ani de activitate anterior intrdrii in concediu fdrd, pIatd.,
actuahzate la datadesrlhiderii
drepturilor de pensie.

(8) Baza de calctll folositd pentru stabilirea pensiei de urmag,


in cazul in care,lecesul
sttslitldtorului a survenit inaintea incleplinirii condiliilol pentru
obJinerea unei pensii este media
soldelor/salariilor lunare bn-tte leaiizate la funcJia d,ebazd,cle
cdtre suslindtor in 6 luni conse:cutive,
din ultirnii 5 ani de activitate in calitate de militar/polilist/funcfionar pgblic
cu statut ripecial,
acru'alizate la data deschiderii dreptulilor de pensie,
ia alegerea beneficiarilor pensiei
de urmaS;.

(9) in situalia in care titulaml/susfindtorul nu a realizat venituri


cel pulin 6 luni
consecutive, baza de calcul folositd pentru stabilirea pensiei
o replezint6 media soldelor/salariilor
lnnare brute realizate la funcJia d'e bazd, de cdtre titular/susfindtor
in lunile de activitate in r:alitate
de rrilitar/polilist/funcfionar public cu statut special, actuahzatd.la
d,ata deschiderii clrepturilor de
pensie.
(

10) Alegerea pelioadei care se ia

militale de stat

in

considerare la stabilire a bazei de calcul a pensiei

se poate face o singurd dat6,

(11) La dete'minarea soldelor/salariilor lunar-e brute


r11'' 11812010

privind unele mdsut'i necesal'e

in

nr_r

se au in vedere dispoziliile Legii

vederea restabilirii echilibrului bugeta.r, cu

modificdri1e gi completir.ile ulterioare,,,


5.

Articolul 29 se modificl gi va avea urmfltorul cuprins:


.t din 9

(1) Cuantumul pensiei de serviciu se determinl in procente dinbaza de calcul,

a)
conform art. 3 lit.

ii, poliligtii 9i funclio4arii publici cu statut speci


cel pulin 30 de ani, beneficiazd,,\aimpl

vechime cr-unulath
stei prevdzute de lege, de

pensie de serviciu, in cua

b) pentru fiecare an
adaug6, cdte IYo

pensiei

se

dinbaza de calcul

'c

(2) De pensie de serviciu


special cu o vechime cumulatd
de calcul prevdzut1 la

Ia 3Q

qi militarii, poliligtii gi funclionarii publici cu statut

an

tumul pensiei fiind diminuat cu

pentru hecare an care li

1%o

din baza

din aceastd vechime.

art. 19 gi 26

ional cu numdrul anilor de vechime in

determind

serv la care se

se

adaugd sporulile

Iaart.24,in raport cu vechimeapievdzutl laahn. (2)."

6.

Articolul30 se modifici 9i va aj'en urmitorul cuprins:

,,Art. 30 - Pensia stabilit[, recalculath Si actuahzata in condiliile prezentei legi, nu poate fi


mai mare

dec6.,t 85Yo

dinbaza de calcul prevdzvtd,la art. 28."

7.La articolul 31, alineatul (1) se modific[

gi

va avea urmltorul cuprins:

,,(1) Cota de contribulie individuald la bugetul de stat este egal[ cu cota de contribulie
individuala de asigurdri sociale. Bazalunard de calcul a contribuliei individuale o reprezintd solda
lunard brutd/salariul lunar brut, iar in situatia in care aceasta este mai mare decAt valoarea a de 5 ori

cAqtigul salarial mediu brut utilizat

la

fundamentarea bugetului asigur5.rilor

sociale de

stat.

contribulia individuald la bugetul de stat se calculeazd,inlimita acestui plafon."

8. La articolul 31, dupl alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (it),
urm[torul cuprins:

cu

,,(3) Termenele de declarare gi de platii a sumelor reprezentAnd contr'ibutiile individuale la


bugetul de stat sunt cele prevdzrte de legislalia fiscali pentru declararea gi plata contributijlor

cle

asigurdri sociale."
9.

Articolul33

se

modificl

qi

va avea urm[torul cuprins:

,,(1) Beneficiazd. de pensie de invaliditate, in condiliile prevdzute la art. 32 ht. a), gi ek:vit qi

studenlii instituliilor de invb.fdmAnt din sistemul de ap[rare na]ionald, ordine publica gi securitate
nattonald.,

cu excepfia celor din invdldmAntul liceal, care gi-au pierdut cel pulin jumatate

capacitatea de muncd, ca urmare a accidentelor de muncd sau a

clin

bolilor plofesionale survenite in

timpul gi din calza activitS.lii desfbgurate in aceste institulii.

(2) in cazul persoanelor prev[zute la alin. (l),baza de calcul pentru stabilirea pensiei

rcptezintd solda de funclie minimd corespunzdtoare primului grad militar'/profesional clin caclrul
corpului pentru care se pregdteSte."
4 din9

Articolul 39 se moclificfl gi v4 avea urmitorur cuprins:


,,At't' 39' - (1) Cuantumul pensiei de invaliditate se stabilegte conformprevederilot:
art.29
10.

gi alt. 30.

(2) vechimea tttrltzatl' pentru palculul pensiei de invaliditate se


stabileste potrivit
prevedelilor afi,23 - 27.

(3) La sllnla procetrtelor cuvenite pentru vechimea cumulatd se


adaugd, pentru ftecarc
potenJial, pdnd la realtzatea vechimii de 215 cle ani prevdzutd.laafi,
16 a]in. (1) lit, b),

an

urmiitoarele

procente:

a) l% pentru invaliditate de gradul I;

urmltorul cuprins:
,,Art' 40. - Pentru invaliditatea sulvenitd. ca urmare a unor acliuni specifice, din
accidente, catastrofe satt alte asemenea evenimente intervenite
in timpul si

cau:za unor

din ca,Zaservici'lui

sau

a Llnor misiuri 9i operaJii in afara teritoriului statului rom6n, militarii, poliJistii


gi funcllionarii
publici cu statut special benefrciazd' de o pbn sie egal[ cu baza
d.e calcul prevdzutd" la art. ZE, dacd
aceasta este mai avantajoasd decdt o altd. categolie de pensie

la

care au dreptul,,,

La articolul 55, alineatul (1) se modifici 9i va avea urmitorul cuprinsr


,,(1) Urmagii militarilor, poliligtilor ori funclionarilor pr.rblici cu statut special in activitate
sau in tezetvd,, rnobilizali sall corlcentlali irr unitdli militare,
decedali ca urmare a unor acli'ni
specifice, plin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente
intervenite in timpul
L2.

gi dirr cauza

serviciului sau a unol misit-tni gi opelalii in afara teritoriului LornAn,


beneficiazd de o pensie de
i,rrrnag egalb. cu baza de calcul prevdzutd,Ia
art.2g.,,
13.

La articolul 60, alineatul (2) se abrogi.

La articolul 64, alineatul (1) se rnodifici gi va avea urmitorul cuprins:


,,Art' 64' - (1) Adrniterea sau lesping;erea celerii de pensionare se face prin decizie
14.

de casa de pensii sectot'iald, in termen de 45 <le zile de

emisb

\a datainregistrdrii cererii la casa de pensii

sectoliald competentd,"
15.

Articolul 70 se abrog[.

16' La articolul 76, nlineatul (2) se rnodificf, gi va avea

',(2) Soful sqlravieluitor,

benefi ciar

urmltorul cuprins:

al unei pensii de urmag, poate cumula pensia

cu
Venitltt'i din activitdli pl'ofesionale pentru care asigurarea
este obligatorie, potrivit legii, dacd a.cestea
diti ttrn-id nu depdqesc 35%o din cAgtigul salalial mediu brut utilizat la fundamerrt.area
busetului
asiguldrilor sociale de stat.',
17.

La articolul 88, litera i) se abrogd"

18.

La articolul 92,litera a)

se

modificn 9i va avea urrndtorul cuprins:


) dltl y

,,a) nerespectarea metodologiei gi a criteriilor de incadrare

in conditii deosebite, speciale gi

alte condilii de muncd;"


19.

Articolul 94 se modificd

Si va pvea

urmitorul cuprirrs:

,,Art. 94 - Constatarea contraverllillor prevdzute la art. 92 gi aplicarea sancfiuurilor


prevdzute la art. 93 se fac de cdtre organ{le de control ale institutiilor din sistemr,rl de apdrare
nalionald, ordine publica gi securitate naliondld."
20. Articolul 108 se modificd gi va avea urmdtorul cuprins:

,,Art. 108

contribuJie

Pentru militarii,

polili$tii gi funcJionarii publici cu statut special care au pl[tit

la Fondul pentru pensia suplimentard

gi/sau contribulia individuald

la buget ia

stabilirea, recalcularea sau actuahzarcapensiei militare se acordd un spor de:

a)
b)
c)

3Yo pentru o vechime a


60/o perrtrv o

contribuliei intre 5-15 ani;

vechime a contribuJiei intre 75-25 am;

9Yopentru o vechime a contribuliei peste 25 de am."

21. Articolul 109 se modifici gi va avea

urrnitorul cuprins:

,,Art. 109 - (1) Pensiile militarilor, poliJigtilor gi funcJionarilor publici cu statut special
recalculate inbaza Legii nr. l19l20I0 privind stabilirea unor mdsuri in domeniul pensiilor, revizuite

inbaza Ordonanlei de urgen!.d a Guvernului nr.

ll20II privind stabilirea unor m[suri in domeniul

pensiilor acordate beneficiarilor provenili din sistemul de apdrare, ordine publicd gi sigr-rranJb

nalionald,

in

aprobatd,

prin Legea m. 16512011, cu modificdrile gi cornpletdrile ulterioare, cele platitc

baza Legn ru'. 24112013 privind stabilirea unor mdsuri

benefrciarilor provenili

din

sistemr-rl

de

apdrare, ordine

in

domeniul pensiilor acordate

public[ gi siguranld naJionald,

clr

modificdrile ulterioare, precum qi pensiile stabilite inbaza Legii nr. 8011995, cu modificdlile si
completarile ulterioare, devin pensii militare de stat Si se reczLlculeazd"potrivit prevedelilor pre:zentei

legi, in raport cu vechimea valorificatd prin ultima decizie de pensie Si baza de calcr-rl stabilita

drepturi de pensie se recalculeazd potrivit clispoziliilor alin. (1) depun cerere pentru
perioadei in vederea determindrttbazei de calcul prev[zute la ar1. 28.
cerere

in acest sens, recalcularea

se face, din

in situafia in

ale,gerea

care nu depun

oficiu, in raport cubaza de calcul aferentd, ultimelor

luni de activitate desfdguratd in calitate de militar/polilist/funclionar public cu statut speciai.


(3) Recalcularea pensiilor prevdzutf, la alin. (1) se reahzea'za in termen de maximu

luni de la data intrdrii in vigoare

n 24 cle

a prezentei legi.

(4) Pensiile recalculate potrivit alin. (1) se cuvin incepArrd cu data intrarii in vigoare
prezentei legi.

6din9

(5) Pensiile prevdzute la alin. (1) pot fi recalculate,


in condiliile prezentei legi, gi

i'

situaJia depunerii de documente nevaloriiicate pand


la data intriir.ii in vigoar e a prezentei legi, iar
dreptulile de pensie astfel lecalculate se crirvin incepancl
cu luna urmdtoare depuner.ii documentelor
$i se acol'di in telmen de cel mult 24 de luni de la data inregistrdrii cererii la casa rJe pensii
sectoliald competentd.

(6) Stagiile de cotizare nevalorifida,r-larecalcularea penr;iei


conform prevederilor a.lin. (5),
precutn Ei cele realizate ulterior intrdrii in *igoare
aprezenteilegi se valorificdin sistem'l public
de

r..\crlei

(7) P'ocedura de recalculare pre{dzut[ la arin.


stabilesc prin ordinul prevdzut la art.60 alir!. (4),,,

(l)

9i termenur de emitere

deciziei

se

\./

22, La articolul 110, arineatele (1), (2), (4) gi (g) se rnodifici


9i vor avea urmdtorul
cuprins:

,,(1) Pensiile rnilitalilor', po.tiligtilfr gi funclionarilor publici cu statut special statrilite


i'
bazaLegli m' 26312010, cu modificdrile gi completdlile ulterioare,
devin pensii militare de srtat gi se
recalcltleazd potrivit prevederilor prezentei legi, in termen
cle ma::imum 24 d,eluni de la intlarea in
vlgoare a acesteia, in raport cu vechimea valolificatd prin
ultima clecizie de pensie gibazacl:
calcul

stabilit[ cotlfortl prevederilor afi.28, acttahzatdla dataintrdrii


in vigoare a pr.ezentei legi.
(2) in termen c1e 6 iuni de la data irrtrdrii in vigoare prezenteilegi
a
persoanele ale c[ror
drepturi de pensie se recalculeazl. potrivit dispoziliilor
alin. (t) depun cerere pentru a.Legerca
perioadei in vederea determindlttbazei de ca.lcul prevdzute
\a aft.28. in situalia in care nu depun
celere in acest setts, recalcularea se face, din oficiu, in raport
cu baza de calcul aferentd
6
'ltirnelor
1r"[ri de activitate desfbguratd in calitate de militar/polilist/fuircfionar
pr-rblic
cu statut special.

(4) Pensiile recaleulate potrivit alin (1) se cuvin incep;ind cu data


i'trdrii in viproare a
pr"ezentei iegi,

(8) Procedura de recalcttlale prevdzutd,la alin. (1) termenul de


emitere a deciziei
9i
stabilesc plin oldinul prevdzut la art. 60 alin. (4).',
23"

Articolul 1rl

,,Art'

1'

se

se

rnodificd gi va avea urmdtorul cupr.ins:

- in situalia in care se constatd

diferenle intle cuantumul pensiilor stabilit


potlivit plevederilor art. 1 09 sau art. 1 10 gi cuantumul pens.iilol aflate
in platd se pdstreazd in plata
11

cuantumul avantaj o s b g39fi


91_q{ui.',

24. Articolul r22 se modificd gi va avea urmitorur cuprins:


',AIt' 122, -itt terlnen de7{,ani
d4 de lii data intrdrii in vigoare aprezenteilegi, persoanele
cdrora li se deschide dleptul la pensi'e pot optzL, o singurd datd., pentru
modui de calcul al pensiei in
'1 dnt 9

bazaprezentei legi sau pentru condiliile qi algoritmul de calcul prevdzute de Legea m.26312010,

cl

modificdrile gi complet6rile ulterioare."

Dup[ artidolul 122 se introdu$e un nou articol, art. I22r, cu urmdtorul cuprins:
,,Art. I22t, - in aplic arca prezentei legi pot fi emise nornre aprobate prin oldin comun al

25.

ministrului apdrdrri nalionale, ministrului dfacerilor interne gi directorului Serviciului RomAn


Informalii."

Art. II. 'Prezonta ordonanfd

de urgpn!5. intrd

in vigoare Ia data de 1 ianuarie 2016.

PRIM MINISTRU
DACTAN CrOLO$

8din9

cle

BucureEfi,
Nr.

9din9

5.

Articolul2g

modificd gi v{ avea urmdtorur cup.ins:


"Art' 29' - (1) cuantumul pensidi <le serviciu se deterrrLind in procent e dtnbazade calcul.
se

astfel:

militarii, polilistii 9i funclionarii pr.rblici cu statut special,


cu vechime cgrnulatd conform
art' 3 lit' f) de cei pulin 25 de ani, benefiliazd,,laimplinirea
vdrsitei prevdzutede
a)

lege, de pensie de

serviciu, in cuantum de 65% dtnbazade cpl:ul prevdzutd,ra


art.2r,g;
pentru
b)
fiecare an care depa$egte vechimea prevdzutil la
adaugd cdte 1o/o djnbaza d.e calcul prevdn4tdla

lit. a), la cuantumul pr:nsiei

se

art.2g.

(2) De pensie de serviciu benef,rciazd gi militarii, potiligtii


gi funclionarii publici rou statut
special i' condiliile legii cu o vechime cumulatd
de pdnd, Ia 25 ani, cuantumul pens.iei fiind
diminuat cu 7o/o dinbaza de calcul prevdlufttla
art,28 pentru fiecare an carelipseqte din aceastd
vechime.

(3) cuantumul pensiilor militarq cle stat stabilite in baza prevederilor


art. 19 gi 26
deter'rind proporlional cu numdrul anildr de vechime
in serviciu, la care se adaugd

se

sporurile

prevdzute Ia

art.24,in raport cu vechime a'prevdzutd,la

ahn. (2).,,

"Art' i09 - (1) Pensiile rnilitalilpr, poliligtilor gi funct:ionar.ilor publici cu statut special
recalculate inbaza Legii nr. r1912010 plivincl stabilirea
unor mdsuri in domeniul pe'siilo r,revtzuite
inbaza ordonanlei de ulgenld a Guvernului nr, rl20rr plivind
stabilirea unor mdsuri in domeniul
pensiilor acoldate beneficiar'ilor provenifi rlin sisternul
de apdr:are, ordine publicd qi siguranld
nafionald, aprobatd prin Legea nr. r6512011, cu modificdrile gi
cornpletdrile ulterioale, cele pldtite
in baza Legii nr' 24112013 plivind stabililea unor mdsuri in domeniul

pensiilor

beneficiarilor plovenili

a.cordate

din sistemul cle apdrarc, ordine putrlicd gi siguranld nationald, cu

nodificdlile ultel'ioale, precum qi pensiile stabilite inbazaLegii


ru.. g0lrg95, cu modificdrile
conrpletdrile ulterioare, devin pensii militare de stat
9i se recalc uleazd"potrivit preveclerilo

9i

ptezentei

legi' in raport cu vechimea valolificatd prin ultima d.ecizie


de pensie sibazade calcul srtabilita
cotrfortn plevedelilor afi.28, actuahzatd,confonn plevederilor
legale
care reglem enteazd. salztrizarea

nrilitarilor, poliligtilor 9i funclionarilol publici cu statut special


la d,ataintrdrii in vigoare aprezentei
legi,

(2)irt teltnen cle 6luni de la data intrdrii in vigoare ap.rezenteilegi


persoanele ale cdror
dreptr'rfi de pensie se lecalculeazd, potrrvit dispoziliilor
alin. (rl) depun cerere pentru alegerea
perioadei in vederea determindrlibazer de calcul
prevdzute
cerere

in acest setts, Lecalculalea

se face,

la art.28. ln situalia in care nu depun

din oficiu, in raport cub,zzade calcul aferentdultinnelor 6


luni de activitate desfbgulat[ in calitate de militar/polilist/funclionar
pr-rblic cu statut special.
(3) Recalcularea pensiilor prevdzutE la alin. (1) se realizeitzd.intermen
de maximunt24 de
luni de la data intr.dr.ii in visoar.e a prezentei legi"

(4) Pensiile recalculate potrivit alip. (1) se cuvin incepAnd cu data intrdrii in vigoare

prezentei legi.

(5) Pensiile prevdzute la alin. (1) pol fi recalculate, in condiliile prezentei legi, si in situalia
depunerii de documente nevalorificate pdnd [a data intrdrii in vigoare a prezentei legi, iar drepturile

de pensie astfel recalculate se cuvin incefAnd cu luna urmdtoare depunerii documentelor gi


acordd in termen de cel muIt24 de

se

luni dela.data inregistrdrii cererii la casa de pensii sectoriald

competent6.

(6) Stagiile de cotizare nevalorificate la lecalcularea pensiei conform prevederilor alin. (5),
precum gi cele realizate ulterior intrdrii in vi$oare aprezentei legi sr: valorific[ in sistemul public de
pensii.

(7) Procedura de recalculare


stabilesc prin ordinul pr evdzut

prevdfuutd,

la alin. (1) gi termenul de emitere a deciziei

se

la art. 60 alin. (4).',

22. La articolul 110, alineatele (1), (2), (4) gi (8)

se

modifici gi vor avea urmitorul

cuprrns:

,,(1) Pensiile militarilor, poliligtilor gi funclionarilor publici cu statut special stabilite in


bazaLegi nr. 26312010, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, <levin pensii militare de stat gi se
recalculeazd potrivit prevederilor prezentei legi, in termen de maximum 24 de

luni de la intrarea in

vigoare a acesteia, in raport cu vechimea valorificatd prin ultima decizie de pensie gibaza de calcul

stabilitd conform prevederilor art.28, actualizatd, conform prevederilor legale care reglementeazd
salarizarea
a

militarilor, poliligtilor 9i functionarilor publici cu statut special la dataintrdrii in vigoare

prezentei legi.

(2) in termen de 6 luni de la data intrdrii in vigoare a ptezentei legi persoanele ale cdror
drepturi de pensie se recalculeazd potr:it dispoziliilor alin. (1) depun cerere pentru alegerea
perioadei in vederea determindriibazei de calcul prevdzute Ia art.28,
cerere

in acest sens, recalcularea

se face, din o:hciu,

in situalia in

care nu depun

in raport cubat,a de calcul aferentd ultimelor

luni de activitate desfrgurat[ in calitate de militar/poli]ist/funcfionar public cu statut special.

(4) Pensiile recalculate potrivit alin. (1) se cuvin incepArrd cu data intrdrii in vigoare

prezentei legi.

(8) Procedura de recalculare prevdzutl,la alin. (1) gi tennenul de emitere a deciziei


stabilesc prin ordinulprevdzutla art.60 alin. (4)."
24. Articolul122 se modifici gi va avea

se

urmitorul cuprins:

,,Art. I22. - in termen de 5 ani de fa data intrlrii in vigoare a prezentei legi, persoanele
cdtota li se deschide dreptul la pensie pot opia, o singurd datd, pentru modul de calcul al pensiei in
baza ptezentei legi sau pentru cel prevdztt

ulterioare."

{e Legea nr. 263/2010, cu modificfuile gi oompletarile-

S-ar putea să vă placă și