Sunteți pe pagina 1din 6
nlNVIEREA,, Fondator: Mitropolitul Nicolae Corneanu COMITETUL DE REDACTIE: Presedinte: Inaltpreasfintitul Parinte loan Selejan Mitropolitul Banatului Vicepresedint Preasfintitul Périnte Paisie Lugojanul Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timisoarei Membri: Preot dr. lonel Popescu, vicar eparhial; Preot Zaharia Peres, consilier cultural eparhial; Preot dr. loan Bude, protopopul protopopiatului Timisoara |; Preot Stefan Marcu, parohul parohiei Timisoara Aeroport Redactor-coordonator: Preot dr. Marius Florescu Redacti 300021 TIMISOARA, Bd. C. D. Loga nr. 7 Tel. 0256 /490 287 Fax. 0256/491 176 www.mitropolia-banatului.ro invierea@athiepiscopiatimisoarei.ro STANCAVIETIL Redactor-coordonator: Mircea-Petru Pascu e-mail: mircea.pascup@yahoo.com Pret 4,50 lei Abonament la, invierea, pe un an: 54 lei Cont BCR Timisoara ROO2RNCB0249049296660001 Tiparul executat la S.C. Partos S.R.L. Timisoara LS.S.N. 1222-8052 PARENEZA, PARTE COMPONENTA ATAINEI CUNUNIEI Dupé terminarea rénduielitipiconale aTainei Nunti, este preferabil si chiar indicat ca sivarsitorul Taink ierarh sau preot, sau unul dintre slujitori Tainei, dacé au fost mai multi, s tind un cuvant pentru tineri proaspat casatoriti, pentru paring! spiritual, pentru cei trupesti $1 pentru nuntasii prezenti. Din pacate de multe ori siin multe locuri, aceste cuvinte se limiteaza la urarilede bine side mulfiani pentru tot alaiul nunti sila cdteva cuvinte de mulfumire. Carenfa pe care o aver in legatura cu astfel de cuvantari se poate observa si sub aspect prac- tic. Prea putine studi si prea putine modele de predici pentru fara noastra’. Printre factorii care au dus c& predica de la cunu- si fie neglijat8, putem aminti acestea: preotil pusi in fata faptului de a oficia doua, trei cununii pe zi, dacé nu chiar mai multe, zilele célduroase, oboseala mirilor, nerabdarea nuntasilor care de multe ori sunt mai grbiti 7 Amintim aie! studiul Parintelul Profesor Vasile Gordon, Pareneza la Cununie. Consideratii teoretice si practice” in ‘Altarul Banatulu, 1X, 1998, nr 4-6, pp.36-55; apoi Pr. Lect. Univ. Dr. Adrian Ivan, Pareneza la Cununie. Consideratii omiletice actuale" in Mitropolia Olteniei, LXll, nr. 9-12, septembri decembrie, 2011, pp. 136-152. lar 0 incercare de a ne mi descreti mintile pentru o predica si cateheza familiara reusita ‘© avem dat8 de Pr. Conf. Dr. Constantin Necula, Perspective catehumenale.Traditiesicontextualizare pastorald~ studi cate ‘humenale si cateheze pentru ziua de az, Techno Media, Sibiu, fia, De asemenea, mai putem aminti o'carte de predici, care ‘cuprinde si parenze la cununi: Arhim. Teofil Parsian, Bucurie si mangdlere. Predict la cununil, nmorméntani si sdrbatori, ed, ‘Agaton, Fagaras, 2012. Prof. ALEXANDRU HRAB s8 ajunga la masa decat sa stea la bisericd unde saga in viziunea lor, nu inteleg nimic. In aceste conditii de,fuga la ospat” unde sé+-si mai gdseascd rostul sipredica?,Cand cei prezenti nu au dispozitia de a asculta predica”. Raspunsul la intrebarea noastra este c& predica isi gaseste locul in inimile nuntasilor. (buna predicd incepe cu viata preotului. El predic’ prin viata si atitudinea sa. Familia lui trebuie sé fie un model, daca in familia ta nu ai ordine, ce credibilitate vei avea cand te vei adresa altor familii?, Un alt aspect pe care trebule s&-| alba in vedere este evitarea intar- Zierii - nu mirii trebuie s3-1 astepte pe preot, ci el s&-i astepte pe miri pentru ai primi spre Hristos - . Evita- rea consumului de alcool este un alt aspect care tine de atitudinea preotului. Care este exemplul pe care-1 arata tinerei fami, dac& apare in fata tuturor in stare de ebrietate? Urmeaza grija ca vesmintele liturgice si fie cat mai ingrijite 51 pregatirea din timp a tot cea ce este necesar pentru savarsirea Tainei. Nu ti poti face pe cei ce vin sa astepte pana la organizarea tuturor celor necesare. $i nu in ultimul rand, corectitudinea in slujire cu respectarea tipicului randuielii Tainei ce urmeaza a fisévarsitd. Taierile $improvizatile in randuiala nu sunt de dorit. 2 Pr. Lect, Univ. Dr. Adrian Ivan, art. cit, p. 145. 3 Dua pérerea noastré este foarte buna initiativa reluat de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane in februarie 2010 ca preoti recasatoriti sau divortati si nu mai poata sluji Oconditiea predicii este cunoasterea celor cBrora se adreseazé..Primele reguli de intocmire a predicii sunt de acunoaste prioritatile ascultstorilor,asteptarile lor, dar aceasta intr-o maniera duhovniceasca. Inceputul pare- nezei il face preotul, cunoscand famille celor cununati siapoi pe fiecare in parte". De aceea, se impune ca necesar intocmirea din timp a unei liste cu cei care vor s& se casatoreasca la data respectiva, astfel preotul reuseste sé-icunoascé pe viltori mmirisireuseste s& lise adreseze lor personal, captandu-le mai bine atentia’ Dupa cunoasterea acelor persoane céroralle vorbesti, urmeaza pregatirea temeinica a predicii. Nu poti 58 mergi in fata nuntasilor cu predici decupate gilipite, in ‘asa fel incat s& formeze o predica generala teoretica $i nu practic. © buna cunoastere a simbolismului Tainei, a peri copelor apostolice si evanghelice folosite in Taina, a referintelor scripturistice si patristice referitoare la fami- lie, a familillor sfinte, chiar sia unor canoane referitoare la casatorie, constituie 0 sursa inepuizabild de idei de cate preotul se poate folosi in elaborarea predicii. Este adevarat c& in cazul in care exist mai multe cununii intr-o zi, pregatirea predicii devine mai obositoare, dar ‘uo bund organizarea timpului preotul nu vaintampina nicio problema. alté caracteristicd a predicii nuptiale este adap- tarea ei la timpul prezent. Cunoasterea celor amintite ‘mai sus si,trantite” faré actualizarea lor in viata mirilor nu le vor aduce acestora niciun folos. Adaptarea ace- lor cunostinte la perioada anuluiliturgic, la anul oma- gial, la evenimentele desfasurate in parohia in care se desfasoaré nunta, imbinarea lor cu pildele, proverbele, zicatorile, maximele, constituie un alt prilej de a-i face atenti pe nuntasi si vor aréta tuturor un preot pregatit si capabil 3 discute cu totiindiferent de statutul lor social. Grija preotului de a evita aluzille si expresille hilare® este o alt conditie a predicil. Sunt destul de multe situatille in care unii dintre nuntasi sunt deja amuzati de la aburii alcoolului, de la strigaturile care au loc de obicei la nunta gi in drumul spre biseric’, mai ales la sate, lar unii se amuza copios in momentelein care miril gusta din paharul comun sau participa la dansulritualic, sau chicotesc pe baza faptului cd la anumiteindemnuri, care nu-si au rostul, mirele sau mireasa incearca s8 se calce pe picioare pentrua detine suprematia. Nu isecere preotului sé aiba o atitudine sobr§, pentru..c& umorul, ca produsal unet minti agere sisprintene, reprezinta un procedeu retoric, terapeutic si chiar spiritual de prima ”, cio atitudine potrivita prin care s& comunice 4 Pr. Lect. Univ. Dr. Adrian Ivan, art. cit, p. 146. 5 lbidem, p. 146. 6 ibidem, p.147. 7 Pr. cont. Dr. Eugen Jurca, Retoricd si omileticd.Curs prac- tic, Galaxia Gutenberg, fi, 2009, p. 173. ‘cu nuntagi prin gesturi si cuvinte liturgice pottivite® in timpul savarsiri slujbei, iar dupa aceea o atitudine de deschidere placut8, de zmbet sincer. Desi nueste de dorit, predica poate deveni si un mij- loc de catehizare. Bineinfeles c& nu poate inlocui cate~ hizarea vittorilor miri, nici catehizarea dupa sévarsirea Tainei, darn lipsa unui plan de cateheze sau lipsa vito- rilor miri de la catehezele premaritale, ea poate deveni mijioc de transmitere a unor invataturi legate de Taina Cununiei, Pot exista si alte caracteristici ale predicii dela cunu- nie pe care si le fi scdpat din vedere, ins& nu putem trece mai departe, faré a aminti de atitudinea pe care trebule s8 0 aiba in vedere preotul la a doua sia treia cununie, Desi aceste slujbe au un caracter penitential, nu este cazul ca preotul sa ,insiste" in predic’ pe acest lucru. El este cel care trebule sé-lincurajeze pe mir sisi {ifaca pe acestia sa plece din biserica cuincredintarea in milostivirea, bunatatea $I dragostea lui Dumnezeu care se revarsa si in noua lor familie. Peconsiderentul celor spuse mai sus, schitam c&teva teme de gandire in perspectiva unei predici reusite. Daca pe cele care tin de cunostintele preotului le-am prezentat mai sus, este necesar sa amintim si cateva idei care s&-i facd pe cei proaspat cisStoriti si mediteze la implicatile pe care le aduce taina in viata lor: = Dumnezeu a creat familia; — Prin c&satorie, barbatul si femeia, devin un singur ‘trup; = Cuplul cdsatorit este imaginea Sfintel Treimi ~ Cununia, este icoana iubirii dintre Hristos 5 Biserics ~ Taina Cununiel este un mijloc de mantuire; = Mitele si mireasa sunt imparati; ~ Familia - micé Biseric = Bucuria nasterii de copii, care sunt rodul dragostel sio bucurie; ~ Binecuvantarile pe care Dumnezeu la revarsi asupra celor casatoriti ~ Starea de jertfa continu la care sunt chemati soti, — Pastrarea castitati in familie; = Necazurile, neplacerile,ispitele care aparin cdsnicie nu pot fitrecute fard ajutorul lui Dumnezeu; = Rolul p8rintilor spiritual (al nasilor) pentru tanara fami ~ Locul parintilor trupest in viata tinerei famili; ~ Divortul este o pata pe obrazul fami Desigur ci mai sunt si alte teme legate de familie care pe care nu le-am precizat, dar consideram c3 cele prezentate si cele legate de pregatirea pentru predica sunt necesare pentru reusita unei predici care si raman& amintirea tut ‘Pr. Lect. Univ. Dr. Adrian Ivan, art. cit, p. 148. 10 invierea CUPRINS IOAN, Mitropolitul Banatului: Invataméntul religios: comuniune sau segregare 1 Pr. prof. univ. dr. SORIN COSMA: Catehezd despre Sfanta Taind aEuharistiei 4 Prof. univ. dr. 19. VIDU BIDILEANU: Pledoarie pentru un pelerinaj in Tara Sfanta()) 7 Prof. ALEXANDRU HRAB : Pareneza, parte componenté a TaineiCununiel_ 9 Diacon MARIUS ADRIAN-RUMEGA: Comuniunea tinerilor ortodocsi, la Cluj-Napoca 11 Protopop GHEORGHE SUTAC: Cateva precizéri legate de ungerea cu untdelemn sfintit 16 MINAN.:Povestea vietiimele 17 Dr. TEONA SCOPOS: Existenfa 18 Preot IOAN VASILE CHEREGI: Liturghie 18 PETRU JICHICI: Neamul meu se aflé-nrugdciune 18 IOAN SEBESANUL: Adoratie 18 Preot CONSTANTIN MILIN: De mic copil 19 TEODOR JURCA: Cine? 19 ACTUALITATEA BISERICEASCA 20 ITINERARIUL PASTORAL AL INALTPREASFINTITULUI PARINTE IOAN, MITROPOLITUL BANATULUI 27 STANCA VIETII TRAIAN DORZ |: Marturii despre OasteaDomnului 13 Aniversarea a 25 de ani de existenta a Asociatiei Studentilor Crestini Ortodocsi Romani din Timisoara -31 octombrie 2015