Sunteți pe pagina 1din 122
‘nil Povestea uno fine ptiitare,dint-0 (ar ce ptimste, vine cao adiereinmires- ‘ma siivartoare Paral ‘rian iu tot neji «visi, Schimonahia Macariaa fst uneali tim prin putrea li Hristos peat ri de suflet bolnave gi chu. Doi sla truest, ea pin de puter duhoviceascé rascuta in smerene gi jrfire de sine si 1a purtat cu rabdare gi dragoste necaurile tutror celr ce au vent ii car ajutru. Nevazuté si neinsemnaté pon lune, e3 este mare in Inpria Cerio, Preaibit Patmitaare a Maici Domnuli si impreuns- voriteare cu cei af in caguie crest Bograia defi, crs de un epropiat si eredincios martor ocular al nevanelor i, zugrveste eden stn fee asupra Riau, slava gi suena, ofe- rindu-ne a strivedere a veaclu vito. PIMIRILE + MINUNILE » PROROCTILE Wimenne CUVIOAS. MACARI MANpalecoarca celor suferir eR LK ON ‘Schimonahia Macaria Fotografie cut a7 septembrie 1988, evo cr, dp pila Arman, mays ae taste mia pe pana Nene Oe allan ce predomi ae ets setts Scand copisee sna alt cence wien ea amen fa nid. Et sunt peta sss a Blt sau dose deine se fete E numa o probit de ting pn enn i ursseze sv reves open tl Sind cae In ip fess, tanh craps ape ion de acosoues preset a hala ht In sinl socetigilor nase, atta cell apusen, eit Si al cele redeschise tn fosta Uniune Soviech est tn fenomen cu tot ibitor: samen i drese pe Dut neze Oumen sau surat de meter, de nesta ‘ona Violent si vulganate. Oameni dorese o apo. Piet vie de Dumneze, de drmnezsest pasa So fre omencast, de armonia ce foo i reunite van ‘de Durmnzeul personal Care Fen pe om dupa ch al Sin Att im Rusia flat tn ecu et recent sub ‘rsnia Comunismolui posta, eit st in lumea liber, exist ine stinstoasaprezentl unr si nev au a Wabi tn seams, uitaji Aces int se rdicdtrepe orovna, nu mergea nicer, In afar de biserica. In timp rimas dup servic Tuer pe ling cast si avea ‘3 de copii denepot ‘Odatd, tal Theodosiei a zis familie! sale: .De ‘acum nu ink mai de In pesoceri si ent la acordcon™ Sic ndrepnda-se cle fete gi elt nurori, a adugat Petelon stats vot ai acasi, Am sh citese Biblia” vecinil au venit sf aseulte Stinta Seriptrs. ‘Minail Aremovii a asezat-o pe Theodosia pe pena Chit sii sia fnoepat 8 clteased Biblia cu gles tare, “Des exam mci pi amintoa Matuska zimbind, ci Jeam urchile cind tata citea Evanghlile ‘Cuvintele dumnezeiste-insflate ale Cacti Stine a fut o adic imprescasupra ini sale curate § Copies. Neinjolegind prea mult din ceea ce citea {atil eh mica Theodosia priceput e& Dumnezeu Tt ‘uth nfotdeauna pe oameni; prin arma, ugat Loi fo ajute. .Damnereule, coase-mi nste ghete” sa farest a Atotputerniali cu naiva ei cerere, cei nu fvea panol if era fig la ici. Stind sub pat, fe- fit ce nv impliise fn dat ani, ela cu foe: RU toatea fort", aid sutior uso Uneor mama venea laea ice! "Ssuoneso, tebuie si eg: .Ceea ce esti Rugi- Theodesia inte ef mplineasc tet ani sin deja rugciuile Tatil postr §1«Nsetoare de Dumnezeu, Fecioars, ‘ucuree.” “Toop uni fois cue Mica Drm. os 9. Primmul dasedil Curd familia Aromov s-2 mutt into cas ree da mare, pe care as poreclto ,baeca In eas era ‘ames pers pat fais 0 canting pentru monei- tor. Nu departe de barack” erao carer unde clugi- ritele scoase din ministre lor erau xedueste prin ‘anes. Cei din familia Aromov le mai dideau mn- ae, ia el, la dul or, jut pe lang east. Mina #cerutuneia dine ealugirie fib git de feta sa bolnav. ,Din cdnd in end edlugiia ts citea nigicitnile, Cama a 17- din Pate si Evan- ‘heli, ev mine pe gonunchi, ig aminten Mask. 10, Ardtarea Sfintulut Tihon din Kaluga CCind Theodosia avea doi ani siti Toni sa inti plat un Ira care a ist uri Insemat in viata ei. Feta sedea pe podea, pe o pur, jar mama ei sedea ‘pe Kavli. Pe neatepiate, un bitbac necunoscu, de vie0 50 pin ia 5S de ani, ita in odeie. Abia descisese ‘ys elind a iteba-o pe micula Theodosia: "Aveiyeoicoan aici? = Cum? rispuns ea vimith. Ail sn cealaltt odaie Ith icoana Sfintei Treim, ia pe Mantuitorl, jv pe Marea Muceiti Varvira. $i ute ce candeli Trumoash aver. ‘Barbatul era imbrdcat cu un fel de alat cu gory che fin. Theodosia a inereat de mal mule oe i cin- {ecu i, darfemcilerideau de ea: Invite noi bunt de rimic, dar e plas Ta ute ce su ents * Autorile Tocale au erau incintate de ate de recital ar b= ‘cing cups nu le era pe plac. O chemay la sectie de cite on pe Tun sau Ta Ceavul regional, la patra Tellometr de sat. “Tall Theodosia fos ucis nrizbot in anul 1944 si ‘atu mai tin, Corind mama ets Tntors de la Kaluga doar cu ainele de pe ea. A fot retina, poi ‘wimisiinapoi cu maine goae ‘Nu te tau la mine -a pus Maica Natalia, .Nu at Joc no, $n avem de nde compa pine. Dack rei, oi sbi et fica” Aste ef Theodsie Nikiforovoa mo [rigs altova de fewt det caste un alt aipst la ‘tne: A mort de zits et noma, in 1948, “Aproape tote treburlecasnice din cninal maicii [Natalia an eimas curind pe umeriTheodosie. Ea se ‘rain genonch,splla poseau,avea gi de animale 0 capes stun pore ~ 1 dden de mancare la pu. ‘etl impala impletsabroboade. ‘Tn cacn maicii Natalia nu avea timp de dormit. fn ‘of tra clus numa ce apnea foul, fata fe 51 scula sh so roage. Se ruga in fecae 21 dela ora ase dimineata pind la prin, si se scula 8 se roage Ja miezal nopti ‘i macs Natalia iubea rugiclunea, Adeseoriince- pea sl oat cite cova, ar cid Yeneavromea, se optea tin Iori se ridica si fed pravila de rogciune. O irate pe Theodosia soins: .Dacl vrei si seul satires am si cites eu gas tae". Theodosia iubea s itive ci insuflate de Dumneze: ,Psalirea © 0 car te foarte bund, care cu adevirat ji di vat Maiea No alia eta, far eu ma Bacuram, ci Tireaga cite este tha de maeat." Astel cl iirinacdluginig cima ¢ ‘tea; iar fata, nelstndu-i ta, acuta, Uneori Ma a Natalia gedea pe cuptr sve nclzeane si poves- {Ge feted despre visa ot la Manistiren St. Arcade si ‘deopreceea ce insearnd rngulala cilugireasc’ ‘Chiari ase, vga fete In aceast cast era grea, ‘Maica Natalia ea asp i rebuia so ie de fi- are dat end lua cova, i eu eram foarte sensibili', {gi aminiea Mangia. ipa asa de mul; «8 ipa yi eo "Am sw prise ~ Char o 0 faci Atuni se speria ‘Mince foarte modes: n oe de pine eau pesmett fica in tare de ule, ar oe de sup, lear gos 1. Capra didea doar unlit de lpte pe 2. ‘Theodosia ainceput din nou sé prmeas bola st sisi vindece, ata eum am inceput 8 primese oameni Syecam spus: Veil fil aseuta-m pe mine, frca onmull vd voi india pe voi (Ps. 33, 11, ne spunea ‘Matuka. are i ziceu: «Ce pevoie mai avem side fea a ne ajnge a noastr.Este fe peste wt aver fin pine Int-adeve de a sfirital ans °40 9 pd pe fa tnceputul anil °50 au fost ani nu numai de oamet, ot foarte dur. Tara Ts revenes de pe urma inilor iabojulu,lagitele de concentra se ump ‘enol etna taal camenilor era foarte gre. ‘Maia Natalia 0 oertea pe Theodosia, neistnd-o singura nil mcr un minut iar end ples de casi © {nculacu mare gif Dace apropia ere basbat de (ead, ao ascundea To captor sau dup perdel. fi Spnea mere: ,Nu te du acolo unde e un bib, fam spl amaric pens tne pe fumea cela Py Pe atunci Theodosia erescuse,fcndseo fat rae ‘mots Avea pul lng. des sper i ochialbagtr ca ‘om Se mbricstotdenuna foarte modest: Eram. ca 0 flezmontentd numa cu doot roi so cAmast, {batt reams mee inepea ft cs ost” in fiecare lund era chemat la centrul regional Ia ble. Tihona a putut chiar gsi clideascd 0 css cu derea in Durnezeu pentru vindecare Petr ase timd- (ui, bolaval webuia ssi uneasessmeriale sal rugi- uni cu stiruijele inflate ale Mask Ea cerea de la bolnay 53 spund car Tal nos” si .Nasci- tore de Dumnezeu, Fecioar, bocur-te at Manuska cere Impiritesei Cerro 1 tamiduiase is pun ‘supra et povara bli Cel ma adesea acest Ica fnedmpla trepat, dar uneor trebuia si ia asupea et ‘boala ata ina ntepime. ‘Numi Dumnezeu ste de mi yi mit de eimai ‘au fut prin maica Macaria. Eoare in puereaomu- Jus sivireasco asefnenea tid si mimiceased cu rugiciunea adincl fri de fund al picatelor ness? Firese cf no, Numatharal Int Dumnezew ~ pe care ‘Schimonahia Mscaria Ia dobindit prin rugciune st ‘rin mal ani de ose tra smerente, de dragoste de rept gi dragoste de apreapele ei ~ a dat puterea si n {ck toate acess. Copal meu Muska se va ross ‘okt faci bine” spunea Musa, adiugind: .Not {og sunt copii mei 2. Folosirea ape sfingite sa uleiulul sfingit ‘Se cavine si explicém msl amnunf¢ com fi sftaia schimonahia Mactria pe cameni sf folosease8 apa i ‘lil pe cate le primeau del ‘Tmdduirea este de la Domaaul Dumnezeu, spo- ea ea. Bu timdduiese pin blagosiovenia Manito- {ui Maiit Domnalu ia Sféntalui Simeon de Dum- feveu Primitorul.” Dar pe cei nepisitori fl musta: “Tapa o bets, dar nu avett pic de credins in Du ou" Ea lamurea care este condita de cipe indeed: .SE nu bell api sfingité end mirosti a {uton, «vin, a wtiroi sau a cea. Uneor!adfuga: .E fai bine dec o bet ate end ma sunt supat Sau pelnsit Si mG tulburat in impul ratamentali ‘Celr cen tineau posturil si nv se nfranay deta smncre le tga st bea apa a rar. Cece posteas fveau Ingidvinta #4 bea mai des. Totus fell cum presria oa la ces se bea apa era frit la ficare, ‘apo rdaduild cunoseti doar e. La una eT ini festa sea, pe ltl panea st'beao dat I tei Tile, unui a release spunea so bea la 6 dimineaja, ‘Alia i spunea si bea spa oda pe zi, a6 dimineat, ‘namte de mica dejun, sau a 9 sear dup eink. Ci ‘cura sau spur 4 avea Voie nit seating de fps ide ules Apa tobola but dint-un paar apare, fh poi de cite cineizeci de grame (dou inghiitur mar). Pe dasa, rebul turmat pp apa sling fn toate minelurle ce se puneau pe mas, ca iT bac. ‘cogs CARA, AOARTOAEN CULO ERE ‘Ape trebuia tina nt-un foe curt sn er vie fie {imu in figlder oi sé Ge tradi termos. O sil de {te itt tebuia rf ajuaga pentru tei Tun, si mo reeo- ‘manda se inti mai ult de att. Exist, de asomenea, so rnduald apart floss leila impreané cu apa, Matuska rnduia anomite “ile in eare om tebuia ss fece cu uleil sin pe ‘anumite pt ale upuu, yi tniotdeauna »plnd ce se Infierals" Ceor ce se sifeau mai slbii sible ‘Udea sft se dea cu ule a dood ceasuri dup baie, ‘el mal ine inant de cular, po cea, gra sini si picoare (de a elt In vrfuldogetcon). Lomea se pa hes pe pie, burt, tue i mii. Celor mai sabi fe spunea 58 xe dea pe toc rupul, dels spate spre fas, lop un program dat Celor mai puteric Ii se spunea ssc dea cu ef miercurea jis. ‘i bolnavl tebuiay st se dea cue pe spat, bre sau plone pln ce local deveneaferbint. Duck boe- fa se datore vrijilr, atenci webuia st se zich rugi- ‘unc Si se sosle Dumnezeu." de teizeci i ei de ‘or in impul ungeri In car de bol de ini, se fra Gu ulei pleptal, ar In caz de sufocare, gAtl. Dac ‘aveau dureri de cap, tebuiau si se frece cu ul frunte, pe linga 51 dpi urechi, ca yl pe cea iar tn iva unbioare sii de eapul cu ap sinh, Aceasta {rchuia repeat tmp de clteva ale. Oamenti fi timi- ‘diau bolle de och ungdndu'se ca ule pe sprincene Daci avean o darere tn nas, trebuiau sf se ungt pe deasupra sin ns, ctind api rugSciunea cite finial Dh, fcdnd semnul croci peste fat, och, nas, gr st ‘wrechi, Durie de ding erau tata frecind obra ‘ine co lets ungnd $i ding. Matuska mai expla: ‘Astnul se vindecd ou pace 9ilnige. Dacl vti fi Fixpcai vi va fi mai bine” 8 lor et duhovnicegt Je spunea: Luli de fecare atk pun uli si turmatilfot-o sel. Uleil mes pede harl ict dup oc ani sau mai mul, sn se tied dacd msl spurcdcineva. Trebuie sit cum si piste cele fine", ne povstuis ex; acl vreti sil Dstt mi mut remo, rbuie sit fine inten Joe ‘ura? sub cele, casi mu oat lua oricine" (ricine venea dupi ajutor Ia Schimonahia Macaria simjes impede luraren pling d= har a timid e ‘Ulan ap fing primite dela Matuska Maca rin se risptndeay in orgatismul botnay sineau “mulgeau boala si stisciunea. fo impal postu, ma ‘les in Postal Mare, tmidairea ave loc 1 mal it ‘Sfaurile gi poveele Masia aveau un ect bine- ‘citar asupraSufleelor cel ce veneau la ea Ee era fnotdeauna scure dar complete, ined cei ce ascutas, rarer sveauintrebi. Cid te dic la bseric,sftua ea, .pune lums- ie naitea Maaustorf, Malet! Domoulu, Achan- ‘Mihail i icosnei Tutuor Sfintor. fn Sipei- ‘mina Luminaté puno-le oriunde (pint ln Tochideres Pontlor impariesti din Simbata de dininte de Dumi- ‘ica Tomi), Laméndrile pase inaiteascaunului Mail Domus pe masa de pomenire vor ade tot nu. Exe opts mnine! dupi zee sears, ined incep ceatuile Inficoate» ~ cn In erur aloe mite inte ‘Ceasul de dups miezul nop este «Ceasul Oro- ‘Molifa binecuvantei api tebuie suit cinstea ‘Mantutoruli, a Buneivesti sia Tagerului Paztor, sSropif-vi hanele noi ev acest ap.” "Adesoor!didea sfturi despre lucrui obisnuite ‘Mauska diéea mare stenie stiri sufletst a celor ce venetu Ine. Celui ce venea la ea co mint impriy- tia ebisouia S-ispunt:wfoainte de toate tebute sf Vorbosti despre suletl i, daspeeinima.vorbeste despre tine.” Pe cel trndav dutovnieste il mast ast- fel: Nu a reding, nu poses; i place sf dormi cea ‘ur multe sn te rogi lui Domezeu — au al ugicio- ne." $i adduga cu pirre de ru: .Oxmeni de az sunt peti, nu mai vor ss roage"> Altai expla: ‘© nenorocire ef mi rog eu pent tine. Cli feeae ar tre si se roage pent sine” “Fil redinciousd! Roagl-te Domnulul $i cere Doarnne, trimte-mi harl iu > © povijuia ea odati De o femeie into pute are era coplesité de pra trudé (rineascd, neavind deci nicl mécar un minut Hier. ‘Spe a dab orice Iueru dela Dom pin % coos cath MANOMETOAEACHLORSUEERN care este voia lt Dumnezed, sunt num tn nba! moder estar" palo mares Lgunried a schimonahiet Macaria fi inguin af vad gi a8 cunoascd total Pues picepe aaga hom in regime prin vedere sa untied. Nu aa vedea esta, boal sft #9 eupt Ibi dar tia cum so trae 7. Nevoina strefiei Matus ‘Dara inainte vederit sal invasion ajutato pe Schtmonia Macaria ip anevoioasa asultare pli de igpundere Tpirtteasa Coral: nevi vepefek Un stare sau 0 sara care sh ste calea in ‘tarot vate Dumnezen poate se numa un mo ca a dahownceste sincere, Prin pilda se 8 Hi duhownioey 54 se lupe cu patie sis do- a dare aru, NO‘ no vedeam acast 1 DaueSpe care Matuska o sivirgea asopra sufletelor rare B® Jor simjeam Miotdeanna ural ei pine de pee gaferal se simtea ugurat, umpndu-se de pace st ‘Ceice ‘giere, fa sil rimind povata. 4 Ainria de intoacereacasi. Ei se pleca Pen Matiyha cae era inns sau azezat a 6 ees ie agai pe eapetele Tor de mai multe oF Cu ‘una e abi se mien. Flcind aceasta, Matus Se me tdeauon Ta cea cre, APD 1 BEA WH tet nn po cea oda, de Jouk Sau detrei os. Dp Srp asa Katona, Monahan fein rt dn eacante 1-20, Pati, a « asemenea biagoslovene sult devenes uminos s faut ar om simgea o bucurie srauetoare, de feaedspanea unal ding fi TR Avent impresia cl Insist Impérseasa Ceruilor te ‘lagosovese prin mga Schimonahiei Macati. 8, Darul rugiciunii “Matay 0 se rouge va fi mai bine" spunea Si dus, ‘Cind I-am fnrebat mai apoi pe Serghie,mi-aexpi- ‘at elm aves de gind sf vind acolo fn iva aceca din Drcinaaltor webur, dar lucrure au lua a 0 fntor- Stu, edt pe neasepate assim masind ia plecat ‘Locui cam la 120 de mile deptare 9. Aritiri in vis ‘Matsa $2 artat de mai multe oi unorbolnav ta va, dindu-le rspuns la probleme aparent 1 ‘moa cana yAnohiroua cies de nedezlegat. © imitoareintimplar do acest fe mi ‘-antimpla smi. Inia ble din vecndtatelocuia buna! meu prieten Bors Alexandroviei Vasile, cu care adesea purtam lungs discuti pe Telus teme. Dupi co el a mur, iar ‘mal apo i soi Iu, mostenitoarea lor a hotiat st sca- pe decele cei se prea 2 f iste hit nefolostore fale decedatulu. Cu foul pe neastepeate, am ajuns in posesia unei mape cu hie in care se giseau aminist Publica gi inedite despre un vest preot maseovit, pi- Hnele Alexie Mecev (11923) Cd kam spus Matos ai despre norocoasa descoperre, ea m-a blagoslovit fu smal x salveraool mitral cl sis prepatse 0 ‘arte ntemelaté pe el ot ea mica sugerat st deca sa ener TLaun loc ev hile erau si eteva vechi fotografi ‘Am Intrebato pe Matuska dich ele sunt suficiene ent vitoarea carte, Trebule si zugrvesto coun a plrinteui Alexei, srispans ea. Cum s0 Dugeivese? am fntrbet ex surprin, da ~Ca pe pitintele oan din Kronstadt. (Se inmpla ce toca func! un prot care oviztse pe Masks ‘omandase 0 Icoand a drepilui Toan din Kronstadt, fare faci mu era proslivit, unui zugra de icoane pe ‘ear eunoxeam,) “Amo sednduricl de ciparos— 5 folosese pentru ‘coand? am cotinuat eu 0 feb. Poi aincuvinat Matus, ~ $i cui si incredinezpitarea icoanei? am treba eu, propuniind-o pe kuma™ mea, iconograta Kira Tempel easese pear ofrudte de boter, de pil sul copie (td eis) 10 ‘el armas nil nega. ‘Cd am ajuns aeasl, bucuros, am spos Kirei 1a telefon ot trebuie st picteze 0 icoand a pArintelui ‘Alege Mecex. Tn naples sooea am avut un vis cindat, in care total prea af ealitate plpabil..O uriag biseriet abi ca eaua., Inne, pe perei cru chipur de oameni dar foestia mer icane ge frese ~ ei struceau ca rig geaur colorate, dinkunta, Lang wn perte st {exo schimonahie imbriaticufoae vexmincle mons- fale —o mante pnd I plac aseunden dont ee. lndieplndu tere ca St cer Bapostoveie, dito datt am recunoscst-o a fi vestita iconograft Irina ‘asilievna Vataghina. ‘Ne cunoseusem ex mult tmp fn urmi, pe vremea ind Tora ca restauatoare la Muzeul Andrei Rubliov {area veneam pe acolo si-mi vid priteni, Minunatle Seoane ale rine Vaslevma ye pot vedes th mumeroase bserct moseovite, inclsi In Bserica Sf. Nicolae de pe Kuznofi Ode iss cera 8 pizeze ala de acolo, Din nfericr, a ekzutde pe ear i sia rot pcionl. "Am sat deci Inf Trine Vaslewna cae er Tm bricat in haine de schimonahie, si feciv am simi Daven cuivaasupra mcs, Am pivit in jr lam vaZut itr de mie, tom sci, pe nia male Macs- fia cu un chip feet vse, dati m-am tei "Am scoot visl a pen fel de semn si mam dus in nu la schimonahia Macars Tea trie s-0mugriveasc, mi-a ispuns Matuka cublindee, refeindse lL. V. Vataghina. war de ce eae schimi? am neat. pi pe ea no Sncercasem, a zimbitschimonahi Macara. 106 ‘Cand iam povesti IrnetVasilicyna acest fim plare et itias etova clipe tut, dar apo a orbit tu nfocare, Sa dovedt ef ere de patzeei de ani {conogrfa teise cu numelepirintlat Alexei in nim Sipe buze. Profesoara ein iconograie fusese Maria ‘Nicolaeyna Sokolova, mai tirziv mates llania, fica Gduhovnicessc a stareului Alexei Mecev, sfnoxp pict icoana chiar acum", 2 spus Isina Vasilievna, ‘Leas pita in oda abe. ‘Dar nic pind astzitoana cucemiculu peat mos- covit ms fost zupzivi Irina Vasiievna na. primit blagoslovenie dela dubovnicul ei Aflind de acca ‘Maske m-a conslat Pind la urmi tot va tebui rugeiveasc 10, Luminati de Maiea Domnulut ‘Suxpomenita Kira G. Thomirova si schimonahia ‘Meat nu s-0 innit niciodats. Cu toate acestes, ‘Matus alist © uri isornati in visi eonograe. storie de ari i talenttlrestauratoare a vechilor pict rusestea a nceputs4zugriveasl icoane, cae Eran foarte cera in an 1980 si chiar mai trai: dar macs aesel te se pteau aumira pe degetele de f singurd ming. Kira Obiorghievna avea un gind ce fv des pace: are 0 femeiedrepal si se apuce de ‘scmenea meserie? Ciel in vechime numa birbatlor I se ngiduia sf zugriveasd ieoane. ‘Schimondhia Macaria a tims prin mine biagoslo~ venia et Krol Ghiorghievns, znd e8 aa moma ci se Ing 8 zgrdveascd ioane, ci chiar tebuie $0 fack penta a se mini, Spee marea surpriza a Kiri, ptenica st dorint dea zugeiv coane a fos tnlocuit 10s ‘de o eatie de mpotrivr fj de Iucru. Acum, ori de ‘fie ori lus fn mani pensula, simjea © senzatie de ‘real aproape Bid. ‘Cuda star a dura sproapeo sip, Simgea 0 Fara oso ain pot ie, sino Fara gt pica expat ara dou, care a avut oe 4 sau februari 1980, ta cas fotiartor wo pret ce stten pe ate! 1k ‘Mpa creo descr a “Raiie de vedenn, bun rle i ews de ap necoatenitgTungi bets de Wreme, aductnd multe Aeserut schimoniel Macaria #tmpiedichn-o l-t at nator. Matoska arog sailor Figur Dunmezca i pariese Cro fo Scape Beas fee Stn ea a spunea ex 9 2: ‘Core Doma si sfinteasi El Insusi (locus) b> Sam ropa i Diese, nc ama i A Apis pe in el dina, o sire mina casa! Ce Bini coon Axa de seater! Oh, ce Kunin Taming ari Pte! gas char omic pe ps, S58 tlocioare fom! $0 mieasd, mca 2 ESS Sauls le mange) amples csp te al fost aa deur a debe a, Mat ‘Eumte bole: Aponte” woe caesar, mass de scast vedere de sol ute de angola pt ae ae piven ‘ular inosine chip pe Ge sce on- ‘Sresune toc nepiasest sae aps prnele Nicola, afl nasa mii Mee dmensnsce hing, Dares salle ‘oscil fe imple eames, cd doa eit eral separa og unde ere Mati, 1 spat ‘Bw ake dcrimigs i parma car a fea 5 ash Era pela tei dimineta, La input lumina era slab, dar apoa pitruns fn caso mind exea de salu: ‘toae, ca © Mace ani; gi erm orbitoare, net nu t ‘ote ita la ea Fra o Tumind fae strauctoae. in lepurt eu aceasta, amintim un feaomen similar prin egieiunile Samui Secafim din Sav gi Jnsemnat de N. A, Motovilov, ,Doamne", -a rugat ‘tunel sat, invredniceste wpe el [adic pe Moto ‘ilov| st vad ldmurt oc rapest cea pogorne Dahului Tau, de cate Tu Inrednicest pe robii TAL Sted bineotsi st Te ark tn fomina mire Tale entra ca itor post intelege mat bine de ce {el de milostvre va tnvednici schimonabia Macara, fn acea noapte, vot ita neko relatare despre via coa- ‘emporamalai Matus, Sf. Sian Atbonital (11938), “Lumina dumnezeiaset este energie nezdii, Cel e 0 ‘Sontempla are pte ini de oat do un smi cet ‘Springs pe om in fttegime ~ pezenta Dumpezeulut ei Vi. [.] Vede In duh pe Cel Nevizut, I rospeh, Ste ev forulfnluntral Lu. Aces srr mal presus fe euget« Dumnerculo celui Viu ise adaugl vederea tei lamin ct tot deosbite prin Brea sa de lumina fied. Atunc oml se sliglieste In acest min, fe face una cu ea, nemaisimfind nicl materiales sa, hci pe ce alumi. [x] Contemplarea Luminié damn” ‘eesti nine de imprejuririle din afar; ea se pote ‘arta alt fn beznanopii, eit la lumina zl, Bund- ‘oirea durmneveiasc fl cereteauneor pe om in a Chip inci smire tupals sia mit Knprejmnitoare ‘nu este esha. Atuneicmul poate imine eu oc ‘evchisi,vizdnd deodatt dod loin, pe con Hees ‘ipe ces dumnezsiaces Tid Vita nine Sn Serf de Sore. ‘inant Stone, Soe San 73 Vv LUPTA CU PUTERILE RAULUL Si eu botez am @ MA bot si th ‘Neabdare am pan ce eva inde! ea 12,50 A. Navilirile celui ru ‘purmezey ow dt mar dar lek ma spe", spun tn seer eetn, St ae Sa, Axa ice {SEA ahn Maca sv parte de mnerose vo ne cir de ee Fe eee all slant hia clor c= rms ae ae og vent Ia can cu gad ee, end ata Mat care ase sta a sia da ctw vent ra rine Sil Pre Sec 2 novel decebe, 1987. 6 Aleanimminea inva dnaine Marga ie nti aa nie he in, car stan acl, lcd gorge ead, Pitt pe mine cas NU afi ne nin grea are Sse naples. egal no ra at vrei sam mw = De ce stan po Ing dumnent zis Zinida x finda ‘Nea ecu nici ctevaeeasuri ef ngriitouele" si itaserd avertismental Matus Tn oe, una din ele est in oprad i 3 chi ‘a easel in urma et. Hojo asopean afi. Au insfi- fat-o pe femeie, au impins-o i cas gi au lovico de ‘teva ov peste fal, amenigind-o 58 mu fips. ‘Schimonahia Macarias-a ads ante tntmplarea ‘urmiteae: -Am tpat mumai «Ashanghele Mibail! De teste cu patnt, scam i» Unul din oti a vent Ia rine ia 2s: «Bunico ~ sta binisor», si nv ma atins dete. Ais doar ati: Au seotcit paul Iu icouna Malet Domi din Smolensk si un portfel can sau lesa Een lune decembre a alu 1987. ‘Me foi m-am mrt ~ de ce oare na pizi-o Dom ul de bai pe vehimanahic Apoi am observat ch wn- (ibtoarele™ no numa cf ou g-au cert feeare dé 1a ‘Mutuska penta neigaren de scam sl nepsaea or, Te et if varsau necazil pe ea Se pare cf Dommal a rgd tote aceston ea 84 dovedeasd inc o dat ‘Hs eredinjel Mato st adincolsmerenic sale, Ea n- ipl spun aro ncerare. Domnul simi inoerce iia" "No putin aut de ndurtschimonahia Macasia din parca vecinilr. $a ch unul dine ef nv mum ch era ta cure ex plant holo, ci chief rimisese el ne La afr oi ie 198, una dine oi cast Hott fit st wea pe vecin sind De fda pect pret, dim buna ian “Tra spas Matushi mi ards jnima ca fora, si-snis ea, ¢Miera lu, fare au. Dar mam aga tt {ipl If Dunneze.” Simpl de-a dept, of a carn provi sane Rau ve ene Scena deck saw sida mpouiva mea, fost Maica omni ma ayezt ack" Duplo clip de oer, ‘uma 0 sf ne opi ™ Noaptea fost groaic, roan dt sp ex dup acea, at Dom svat mil de mine eeu ugciunle mole "De ce oie aca nel mere gi mereu?* mi rinunam ca, Dar se prec eb fe. La mi Toc Tl fnic 196, schimonshia Macarie a dobndt tin ne bre doo baal foarte grav sap st ‘upto duhureiuercu la ieaga mis. Duy et se pare, mai les pent aceasta sacar cel ‘pe nevottoare, spre a1 nil pacea ta Ii puttea rugiun. impale, maica Macara mu avea pate de He Sipe wie, lt og ey re, date to nimicste,explica ea, Am av- 2it de mule or cum alnga divoll de aca. Intro zi 4 venit a ea. Pe-atunc\ era gre bolnav, dar puteriet “uhovnieeste, iar el ispitivo: Tiganednericoass, ‘espilata# puuroas, oS mi zhun pe tine." “Pleaci, a zis ea, goinduc. De ce al vnit? Na mile fied de tine, Am rte pocnese aya de tare co rite do- sia sintoasa* us fng-o al noapte am eu: ,Pleac, sini, Di- sminesa am itebat-o pe cine dlunga..Pe pros la", ‘fost rispunsal ‘Cam avait $18 teia oa, impreand cu igumenul Donati, cave sitea la Matsa, In searasceea Mats Ja mica pesmei de scar De-odat a devenit foarte tel cu aprime a pore uci persoane nevizute: “Plea Plead, pact, nemericae First, moi gam vizut pe nimeni Cet pent ca ‘ineva sf sim spropievea duburlor inunetiuluh tre- fae ca el ns! 8 fe lamin. CBnd diavolularuncd fie an singur pnd de orice fel nteun sult tuminat ‘cura, int stlenestelburare,apsre gi durre fn iim" 2, Boal gravi provocatii de o ,ingrijitoare* Vesjitoaele aduceau mari ispiteasupra schimona~ bie Macaria, Vrtoria se practic atunel end cineva ‘tajuns e-al wased apoapele 3, david sii fact rin, fic trimite duburle norte el insusi, ein magie nea fei ie se areseaA unui wrijito de’ mesri in acest Scop" Ele au ajuns sl se rzbune pe schimonahia cea neajutoral rupeste cae de mute oi salvase ner title vietime ale fcituilor lor. Arune ji asupr elo cele sain eal", spunea ea. Eu le stan ale, ‘de aceca Incest smi mimiceasc.” 10 si sft toatl via, ziea Matuska despre sine. Sint pe erbe, Domnu! Dumpezev are oeruce cum a poate nimen pura.” Inte-adevar, Maiea Macaia cea Tintitd Ia pat cu adevrato copild neajutorat ty Boat demon pct id {implineanevoinga i chip jertfelnic. .Ba mi se vit ‘nul inochi, ba un atl mi ciupest,alial ms mange, ‘toate sesta imi fac rau, se plingea ea de oameni ce veneau nea cu gindun rele. ‘Oamenii it aduceau fi mancare ce fasese tn chip voit spurcath de cite vajtoare. Dact minal ceva ‘dus in ca fark blagoslovenia Matus. nu ma ia ‘um sf scapi de dureile de stomac! Dar era de-juns ‘bei nite apa sft de Matuska sis te ungi cu ‘lil, ital teceaMndall,De-aceeaIncerea mereu te prevind: Fierbetilaptele adus de femeia aceea, eed nue spureat, nu va ei singe, dar dace spurt, ‘val singe la fund ‘Vejitouele au fleut ta aga fel tcit toate candetle in casi sau stns, iar Ingijitoarle™ mu a fos in sta- es le reaprind. Numat mulqumité sporiteor rugi- iui ale ahimandstuui Eemoghen gi ale protopoputat ‘Alexandr au putu in nou si apind candelele ‘Na ineleg eum luera Pronia lui Dumnezeu pentru Schimonahia Maceria, side aceea nu incere 8 judec entra cea ingaduit Domnul sb cad asupra elo isi ‘Seosebit de grea pe la sfiryiul anal 1986. La straitoarele cereale uni pret, a ctv copit rescuer in casa Mati ~ Matuska a primito ea ‘Sngrijtoare" pe o anume Alexandra, emela er spr iat familie prea i lura i biseria lu ca ajutos- relaaltar ‘Schimonahia Macaria vizuse indatt el aceasta era lupin picle de oai" sia atengonat-o sk se ase de ne ‘cura sa indeleticire- Alexandra, find ofemeie orgo- Tioas si invidioasd, spera ea pant la urmé si ajng fefl In cast. Dar Maria, care lucra acolo de douizesi dean, n-avrut singe se tntmple asa ceva sia pus-o pe Alexandra la loc i. rr ‘Alexandca stat in cas schimonahiei Macaia vre- sme de doi ani end mincare gi ban din bel. Dar pri simplu au voia si se lepede de obieiuile ew Foces. Matus avea de rezolvato sarc gre: dac sree af enunge la ajutoral ei, prota sar 1 supiat, ‘he fat pusese mole incredere tn ajutoarea ui de In Star Dact arf spus cu ce se ocupS, nu arf rezt-o fi a ft fost jini ind de ful Toi un om cam jute SRstel ck nu poten dectt si abi cibdare sis asente; ‘ece- fi toate suot in mana li Dumneze. ‘Ravel Alexandra aajuns unelts izbundsidavol- tui La 11 decembrie, 1986, a facut vriji de moarte Matus, apoi a dus acai, lin eu ea rasa schimo- nahi, dood dulame si cine’ aposttnius. rand sf vreau mam Intebat: One de oe a treet Matus de bunk vole prin acest chinur ? Near fi fst thal yor so de purg simply afar din cas pe vit ome? Tndati mia vent fa mite urmitare compara {ie ore nu tot aga a Fut sft Serfim din Sarov ‘ind masa impotivit iharilor cea vai asupr I? ‘Ska pus inceserea fn Dumnezeu si, cu smeenie, 2 Sartre lor, a fst but dee, dar a rimas tn chip ‘Rinunat fm vial Sfntul Serafin $i Schimonahia Ma- ‘ira mu au fact dec implinese cvimtle Man faite Cel ce arb pnd On frit, acela se va ‘mdi (Mat. 10, 2). "Matuskane- sus povestea nenrociis Alexandra afloat ca picioaree sim sea depte (prin. rita, ‘i aut) si au port sk umble, dar ase eu wosnit. Ba fram spera, dar ef (adil Get din cas, n. aut) we ‘bla prin jur sides tivo ssemenca duere in tp, ‘i sten geval sau ntns, si a putea nici micas se ‘veeesed A fort lisa si zac i sf moar In china 150 emsa nea saOAHEA CHL SO nspliménitoare .Vai de vata mea ~ nu mai pt ict ima risucese" cea nec. Acum sunt legals, ‘nun tal pot Tatores dee o pate pe alta, stn Buin ea. Noo simi teach prea curt. Treble mi fe eteascd mole de derlegare de dari rele, dar pe Sproape nu enimen eres poat fice acest ue." "MA Indurcra si Vd eit fi este de greu chiar sf se sidice putin sa ss risuceasl in pat $i nit mu putea Fr atin, ec a cea mal mica migeare aves un junghi de dutee.yAcum Vata mea nu mai face doi ban ct ddact ma infor de pe-o pre pe alta in timp deo jum’ fate de ori drerile fi spores, zea ea. Este 0 VIa~ ji camplit si de seeea na mine. Nu ml sili, ci ale Gp. Boala lor (a veorilor, nau.) este foarte ‘rea deindurat. Numa ev pot io du.” ‘In ciuda suferinelor ei, Matugka nu na part pic paracierei Alexandra. ui ert tol rcea Matus, “hn pre tae ru de ei Schimonabet i prea ru de ‘Gam ale inded femeia fy nimicisesufleul, dedan- fds a lucrar dices ‘Maluska a fadurat cumplitaboalé mai malt de un an, pind ce Domnul a ads in casa ei un preot si milo- itor deosebi, pirintele Mibal, indecindu-se prin mijlocirle i, Dar aceasta se va povestiitr-un alt ‘api 3. Ispite din partes ,ingrijitoarelor** ‘ears o rugiciune cu minteaadunati este tebuint de pices ing, dar tocmai aceasta i ipea schimo- ‘nie! Maceia i ulm sani de vig. SE. Athanasie ‘el Mare serie ef moni au seminal rab (ne ‘amen! pe din dos, ast! indt,ocupati si se Tupte unal 1st cu atl, $8 nv-gi ntoarc ra cite oi." © avemenca Tupi av Toe inte sngsiitoare® entra dep de Tm rie lors decal din cele trimise Mans "Maniusa? a fatrebat-o odaté pe oe wt wpb cee rr a an we See ck order rae fe Suscte petitioned Bates Snel Fe a aa oe gene Same ‘il macar sta le lames, Chiat de lei fa ‘av un butor de aur nu arf fst recunositoare, se Dlingea Matugka, Asfelcbincatonat tau bani su ereeeratex. De pil spuneau cl sunt pentru pas ‘oper pera witoscte repara ale casi. Free Heath oe mat fnvorcens, Disprean si tucru de pi cd. Unul fw o paturd adosd MarusKti, atu nite ‘Reno, un al tila ua stmovarul sawn materi pent odula. "Unset am crite numa pacers Alexandra ssa pura Gdat in ace east. Dar Jngrijitoaea™ na Sa Papus oval o povee a care foseseel martre ine ‘Boon eck fate vi, Evdochi st maica Mart ‘Pinto pricind oarecae, ingijioarea” Valentina sc supra pe Irina, cea cao scimba,plecind acasi Fleas fa noaplea aceea ,ingriitoarea™ Zinaida a Wp get demon eit. 132 sipatputeric Tn Som Tse pus c Valentina cut st Dtrangt de pi, dar nu pute. reg: Aint pace pip Zinaia igroxt. Tt cof din es -a0 tei am auzit-o pe Matuska rostind Dorunctor: esi afar, batind riuicioasd 1 Indat uot s-8 ligt. Zinaida nu a mai simiit prezenta ‘dui Valentin’. Picatul are un inceput, dar nu are sfrsit. Flack ppeatlorxnrijtoarelor era nei ot mai pteric (e fre demon ear le ispitea, sporindo-e pti. ‘Demonit spot dabaatenerpie (.)print-an om [..) poridu-j propria energie pin patimile oma, devo~ indus fora vitals. Omul plimas si ibitor de plcat tse efecti acoperit de demon." a un foot) amar sh vezi cum Tndaitele gsi toare" nimiceau paces nevoitoarl. Nu Ip pof spane ‘mi, alfl se levee sp la tine", zicen Mams- {Kz Mal ales Valentina fea scandal aga de des si asa fd campltincdt vitor: Matugkaifugeau de ea et juteau Ins schimonabia Macaria nu avea unde sis ‘candi, Uneor zicea: ,De ce pi? Mi-ascossufltal fu etl Cand pentru 0 vreme dommes pacea ia cas Maica Macaia ices: La urma umm, a webui sis Teapect fat de ontenil ce au avatatngere ca Dumne- ‘sea Mi intra Ineo te-ai strat? Te stu § ‘nami de vorbele ei.” "aaice Macara suferea din pricina ftaei sale de- de Maras Valentin. Sada eama ch no are peat tack Er de ajune sh le zce ova pentru veun Inert fleut deel, et incepeau sie. .Nomi place ‘oun as ~ este papi, jun ea, Nu inflegeam Stele cel cdmin al el fsese pnt chiar de cite et cei Toeuiau, adie de cite ingitore™ Intro 21 Sides Manuska a prevenito pe Zinida, pe cind se sim in: Cn je sgn 8 fog Fe a tape nds ‘ejtoarcle na or else i ucrezi ict *Iar mie mia ‘pur Tore mi ma doa nim. E casi cum ei (acs Tecuifortcerului,n. au.) micar fi spus: «Te poti fraboln din now inde ot (editor, mat) mu se Tasi—inanteazA mere, pun ete putin * ‘Presupuneam cd el vielen avea mare puter 850- pra sietcloracestorfemel din prcina dragoste lor de Beni cle fednd tot cele st fn putin si despa de ‘Matuska pe acei cameni cae ale pliceau, Au Incer- at chiar sf mireasl dependeata Matokt fiat de ee. SOvicum tebuie si mer", zien ea; Maica Domnolui ‘numa vasa cu asemenca oamen.” ‘Marist Valeting sist existe dovt schim- tor de ingrijtoare™ In ca, aletuitefecare din duit Peroane,q cate sn dareze mal mul deo lush Pre- Gndeau cd sunt foarte oboste dup o fun de mune ‘Dar lnralacsa ea doar in parte adevirat ington ‘ele era oboe In prim rand de anges anims- felr pe care Te inca mat ales pentr. prop fos: un pore oi cape si ain. Pedeasopa, cc mergean mai ‘eb acm, erat peau clea ma multe bun eu ele. ‘Une! fomei ea fica lui Dumnezeu fers cv neputini ‘sta acolo iat Matuska no voia sa una re, Toms ‘Maria Valentina cereau mere sie angajatcieva. ‘NiGe enue spune Ghenadie ? a intrebat oda ‘Matuska pe neaseptte pe ind Ingriitonele" 0 fo press ice ci webuie ste ascultim in toate, exclamat ‘alent repot siping asta ? ma rebate, sam nists ‘oat amricinea situate sale, eet ma avea pe iment fh jur care sl fic bun gi credincios, Cat despre ate, tice al face pence, nu vor frecanosetoare, Nu a 1st _covonsa ncaa nO AOA ce SUED Incteasulare nici micar au nfl ce ete acute 2 nraumai mull mlndre. lat sta o nenorocir, 2 bservat ea trsth, Bu ny sunt siptog aici. Ne Scull cl numa i: Si nu ne cert Thin oe chip mia impart Matus nel ce: Nimeni tn lume mu vebe acest tuburi, dar Ma tuyka are inima tare Instat.” Dupé o clip de cere, fs adioga Tram sp ef inima mi-e tare grea. E oo Datitd sd fd imbolnivese ru. Cit ag vrea 34 vini pasntle Mai ‘Vl vorbi mal irciy despre paricipaes potopapu- Jui Mikal, dar acum vot not dare pe a sista li 1987, multumit sbinglr sale ugiciumi veme de ‘pai multe luni, bala mortals dust de ngrijtote™ ‘Bupea Matiskit a domolit. nda dopa neagrapre- estie a Matus, nil peat Nicolae a vert Ite oar tngsjrat. (Tocra cra im vii la Matuska in feel moment) Ei a spus cum -aartat Maica Dom ‘ull tn vi tea as: Dut la Matus, pd ce 0 ‘ses o ali Alexandra” “Apol a vent 0 seisoae adesatt Matusidi, de It schimonahul Antonie, un om co tal vee asct- i Sorsoerea zicea: Maca a gt Falgral nasi- oe Sept cad show Cd am ai acto ‘ie mi-am adusamintefadatt de zctorilepopuare Side tasmete cu demoni ce Tuan chip de ger de fo, imam incrediat ef trebuie sine pret pentru ce mai au ‘Ove de mut am tnoerat cus cu plrntle Nico- Ine lo impiedcim pe nous ingrtoue™ se alture felor dn ens, nam oun [Once ar fs se indie, fu ave cum sii sain cale™ Goat ngritorea™ Mar biupeat slrnln-o 8 8 oi- ul" Astfel cd a Tao pe Peaghia ea ajutoar, fs ‘x cars oar inguin Mage 1s Miah iat no mei ma ii din suede augay pe saris. Un dine Eotnavi ce venens la Matinka a cserval-on bierict ‘a ads fn casa Maas, At pos-o sad gi de Shine, Maict Macaria nm imissedect 3 se Smereacl, Dar le-a avert ind ea Pelaghia st 2 {feck pragul edi et Ea mia spus fm tank: Peep tema bonita ek mild ai gr Pegi {ou Acratt Pll a selina to hisoane”. ira pou shoud acest vor, ste la cat sho coming pe Mana cine dept sino pesca Sica Dar din mou en mia sigats,Once at fs se Tovimple na ae cum ssa In cle! Eo Ins 34 le shi odes." Tha eam mai curd tolerat fa casa Schimonaiet Macari,ar ingijtoace” mi pteauaruca afk 12 tic clip: Pritle Nicole ct mine am convents sto ism singur pe Matha, sk stim po rand fn ‘hs all ome et era aoloPeaghia Mam lat Sra inl un concedn sia pleat I Tomkino ents proapeo lun, Mara Valentina au plecat aca ar ‘Matos a asc Zinnia, cu Peep cu mine. oo a, Jop ragicunle de ser, pa dual ‘big ehmonahia Mec cata rogeionea ,Ceea eg Rogiionre elds. Clotam gino tector Cina ‘teomina de cima, Matuska a reba: SEN aga ce bine (adic cntat bine?) Daa ost bin, spans Palaghi in rab “Matas a st, apes a pus acces nba wpa de A fostbine repeat Pelghia Si tine aspus aceasta? a nueba Masha —Pelaghia. isp tte. Dima dota Pg 156 eodati schimonaia, scoperindutfqa cu mis le, a suspinat cu amar. Trima'mi sa stns de plnsul si mi puteam migea di toe. pling penta Pelagia, in par ru de ea as ea ‘dup cost ma ing un pic. Dupi ee a tict 0 vre- me, adfugat Treble sf. ‘Noi cei tei ne adunam loll numa Ia sugtciune sila masa de sear. Nu oscapam din och pe Pelagia nd ea In casi dar mi purtam eu ea cu bunSvoin st ‘Smpatie. Aste cf situaia in casi nu pea nefireascd. fo 2i dpi masa do seara Pelaghia ne-a povestit despre safle natal, Dint-o dat dscutia @aluneeat ‘spr vejtoree din sates sprivile lor Aceadisegie ‘ia pltruns ane in sult. Zinaid 0 feca pe spate cu ull sft pe Matsa Pentru noapte. Pe neastepate, Matus ne-a insti: "Asta Bale de joc: oream mi fec, ma doare-Cine- ‘a fice wraji" Am observat ein timp ce Matsa era ns cv ult sting, Pelaghia edea in aja fl net 0 oat veda pe stares, Se wits incordtl spre Matska. ‘Nu mica ns nimio altceva det so potesc pe Pls. shia sf ten pe canapea, Am fiut-o de verb cit po- ‘eam eit vreme Matuska era recat cu ule ‘Apoieutnd am aurit-o pe Matus: ,.Dac altene- va deet Pelagia ef ngeit animale, fed nu -ar ‘niscut mon ‘Concediul meu se apeopia de stiri. Toi rei am plecat pe la casele noaste. ram victoros ~ revssem i previn dezastrl de aceast dat. Cand am vent din nou si vd pe Matuska, am vizut cd Pelaghia se sciuase tocmal In odaia Matus, fr ih pese de fnerdici, cick Mara i Valentin i fineau parca in ‘S.afncheat ne o luni cu Pelagia. Din nou is-au at ban tot elu de bund i a fos nso pind Ia 1s si. Abia tecuse pragul, cf Beleele picinute de ea a fnceput sige arte una dup alta. “Va tb sine despirim de Pelaghia, zis schi- rmonahia Mecata, eri ce bund lucritoare este lat Taptle de In cape. “pola spus cu hore: iste vijitoare —de-aceea dau caprele spade pujin "Mi-am amin indat cit de sito era Pelaghia si {ngrijeasclanimalele si com blestema nevinovatele fpr. Maria gi Valentina (ca pari interesate) no © putea ierta pe Pelaghia finded sricase animale i ‘rat mai vu fo lase In cash Genadie, mi s-tadrest Masta, vez pe cineva stind pe dup pat? Probab cd Pelaghia ga lsat pric tenul eich ed ma nate nu Fam mai Vizot. Toemai arta ctr locul de dupa pat, cin a sostshimandricl Gare i Fa fntebot “Neti? - = Nuvi nimi, Fa rgpuns. = Cereal cela de eltva ile cineva se tot tv teqtein cere acela, explcaschimonahia, ind la uri au vent noi demoni, pe care Matuska ‘ca numit vinelnite" Gin prcina nestor tor In timpal cesta vista Math a devenit mai anevooasé imal nord rifac ohlamslaiegroaaie, se plingea ea. Nu mai am pace. Noaptes sleargh primpesjur Ba sia si mi tg, ito ers pe sub pat. “Dar eu nu aud nimi, riceam eu, Tesi tei gi nu teal mai duces te cue. Bubui- ture for nisin primejdioase. Nu me fied de ei — Sunt timi, De indattce suig: ,Unde vai ascuns? al epi de aii, 36 dau apo. De fpt nu sunt decd rise oshios!surghiuni din cr. 158 {otro 2i schimonshia mi-a povestit fn amimunt despre dukwrle rele cu eae tebuia 8 duet rlaboiel nevarut Sunt fi up, mic, neg la ifagisare. Unit Sunt fird'coare, dar masclii au coame. AU eapete ‘mar, san piros, uri, seltbos, neeuvincos. Pot in- tea om, dase em rugiluno.Ciccdnese 9 suit, sie zuma, si ripese puteie" Sf. Antonie ec!’ Mare sere €f atunci cd demonii ‘sot in sare Hi robeese Inima nevoitorull cu do- finge vidi necurate, 1 lzbotese sub alt chip, adica lsmuind farts ar spre a fgroz. lath de ce Is {au atiea ffi felurte=(Plocalia) Tati deci cum, in chip viclean, 0 noua spit si ‘icut Toe In e888 Sehimonshiei Macana. No, slavd Dombi, ns vedeam demonii, i ne ne er sgor credem cuvintelor ei, E geu de tnchipit tot groaza ‘nel asemenea privet, despre care Sf. Toan Gurk de ‘Aur seria: Ce mare mulime de demoni zboard prin ‘vazduh ' Citre puter potrivaice Daci Dumnezeu le-arIngui sf ne arate chipaile lor inspaimatatoare sseirbavnce,nesam piende mine.” ercepia noes materials grosolané ne slujea ca ‘un zd de apirare, ce ne fread vedereaduburlr rele ce fulgeray necoatent pe diainta ochilor Schimona- het Macaria, Domnul né-a frit, ect dure rele fue ‘reaz fh chip imicitor supra vil omulu, fi main puteea gi vititates,capaiate de al se Impotr. Et arlizeacd chiar i sctviatea, ‘Nu st nu am putere, mit mear un pie, Nu pot ‘pus Matuska nee, ,Parcimi fu cara pute ‘SHbita wupest, schimonahia Macara aves nevoie ‘e Toate mull puiere casi reziateatcult demonic. ‘Se fnar, ma necijesc, mi seups, Uitte ce arunel vag (ces pena stn au)" se plangea Matasks. 19