Sunteți pe pagina 1din 2

PARLAIVTENTUL

REPUBLICIIAAOLDOVA
Comisiaeconomie,buget ti finanfe
MD-2073,
Chiginau,
bd. Stefancel Mare5iSfint105

www.parlament.md

,r.,4fr;

2016

DECIZIE
privind rezultateleconcursuluipentru selectareacandida{ilorla functia de
membru al Consiliuluide supraveghere
al Bincii Nafion:rleMoldovei
Realizind Procedurade selectarea candidalilorla funcfia de nrembru al
Consiliului de supraveghere
al Bdncii Nationale,aprobatdprin Decizia Comisiei
economie,
bugetEifinanleCEB nr.321 din 06 iunie2016,
examinindI I (unsprezece)
dosarerecepfionate,
intervievind Ei evaluind performanteleprofesionale ;i managerialeale
candidalilor,rezultatelehnale liind expusein lista candidalilorpentru funcfia de
membrual Consiliuluide supraveghere
al Bdncii Nalionalea Moldovei,intocmitd
in ordineadescrescdtoare
confbnnpunctaiuluicumulativtotal de evaluare,anexatd
la prezentadecrzie,
qi in temeiul art. 23 din Legeacu privire la BancaNationalS a Moldovei
nr.548-XIIdin 21 iulie 1995,
Comisiaeconomie,bugetqi finanfedecide:
1. Se propuneParlamentuluiin calitatede candidalila patru funclii de
al BanciiNalionalea Moldovei urmdtoarele
membrual Consiliuluide supraveghere
candidaturi:
1) lJrsu Dumitru;
2) PelinAlexandru;
3) IaqanValeriu;
4) EnicovVadirn
2. Prezenta decizia se prezintd,PreEedinteluiParlamentuluiSi Comisiei
juridice,numiri qi imunitali.
deciziepe paginaweb a Parlamentului.
3. Se plaseazd,prezenta
- tt
i

//a

Preqedintele
Comisiei
SecretarulComisiei

..tt/

r\ _-. ' -1

/\

' l w l/

ltJt'r,:tri /ti,t

i'

Stefan
CREANGA
'

Vladimir GOLOVATIUC
t

Anexd
la DeciziaComisieieconomie,bugetqi finanle
privind rezultateleconcursuluipentruselectarea
candidatilorlaLfunclia de membrual
al BanciiNalionale Moldovei
Consiliuluide slrpraveghere

Lista
al
candida{ilorpentru func{iade membru al Consiliuluide srupraveghere
Bincii Na{ionalea Moldovei
conformpunctajuluicumulativtotal de
(intocmitain ordineadescrescdtoare
evaluare)

1. Ursu Dutnitru
2. PelinAlexandru
3. IaEanValeriu
4. EnicovVadim
5. SavvaAlexandru
6. ChircaRoman
7. Mihlachi Sveatoslav
8. SulaVictor
9. IachimSergiu
1 0 .B a l a nl g o r

I'{otit;Chitan Valeriu;i-a relrus c:undidaturct