Sunteți pe pagina 1din 3

COLDEA

RAVECA

Semnat digital de
COLDEA RAVECA
Data: 2016.04.08
11:24:19 +03'00'

ACORD CADRU DE LUCRRI


Nr.........../...................2016

1. Prile

n temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public,


a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prin licitatie deschis
cu faz final electronic , prezentul Acord cadru de lucrri
ntre,
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA JUDEUL BISTRITA NSUD, prin
Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud , avnd sediul n P-a Petru Rare, nr. 1-2, judeul
Bistria-Nsud, cod potal 420080, telefon 0263/230741, fax 0263/214750, cod de
nregistrare fiscal 4347550, cont RO95TREZ10124510220XXXXX Trezoreria Bistria,
reprezentat legal de catre domnul Emil Radu Moldovan, avnd funcia de presedinte al
Consiliului Judetean, prin mputernicit domnul Florin Grigore Moldovan , avnd funcia de
Administrator Public al Consiliului Judeean Bistria-Nsud i domnul Cioarba Teofil Iulian
avnd funcia de director economic, n calitate de promitent - achizitor , pe de o parte, i
..., cu sediul in ............., str..........,nr........., jud. ........, telefon/fax .............,
numr de nmatriculare J../.../......, cod fiscal R ......, cont virament nr RO .......TREZ ...
........... deschis la Trezoreria ....., reprezentat de ................ , n calitate de de promitent executant, pe de alt parte,
a intervenit prezentul acordcadru de lucrri, n condiiile n care prile promitente
ramn neschimbate pe toat durata de desfurare a acestuia.

2. Obligaiile promitentului - executant


2.1 (1) Promitentul - executant se oblig, ca n baza contractelor subsecvente ncheiate
cu promitentul-achizitor, s execute lucrrile de Covoare asfaltice pe drumurile
judeene din judeul Bistria-Nsud n perioada 2016-2019 , Cod CPV 45233141-9,
n condiiile convenite n prezentul acord-cadru i n conformitate cu specificaiile i cerinele
documentaiei de atribuire.
(2) Promitentul - executant are obligaia de a ncheia contractele subsecvente
prezentului acord cadru, cu ncadrarea n cantitile maxime previzionate, n termen de
maxim 3 zile lucrtoare de la primirea solicitrii scrise n acest sens din partea promitentuluiachizitor.
(3) Nerespectarea termenului specificat la alin. (2) va fi considerat ca i refuz al
acestuia de a ncheia contractul subsecvent acordului-cadru, caz n care promitentulexecutant datoreaz promitentului-achizitor penaliti de neexecutare n cuantum de 5% din
valoarea contractului subsecvent nencheiat, iar promitentul-achizitor este ndreptit s
iniieze o nou procedur de achiziii avnd acelai obiect cu cel al prezentului acord-cadru.
2.2 Promitentul- executant se oblig ca lucrrile executate s respecte cel puin calitatea
prevazut n caietul de sarcini din documentaia de atribuire.
2.3 Promitentul- executant se oblig s nu transfere total sau parial obligaiile asumate
prin prezentul acord-cadru.

3. Obligaiile promitentului - achizitor


3.1 (1) Promitentul-achizitor se oblig, ca n baza contractelor subsecvente atribuite
promitentului-executant, sa achiziioneze lucrrile menionate la clauza 2.1., n condiiile
convenite n prezentul acord-cadru.
(2) Promitentul-achizitor i rezerv dreptul de atribui contracte subsecvente
acordului-cadru ncheiat, n limita fondurilor alocate.

3.2 Promitentul-achizitor se oblig s nu iniieze, pe durata prezentului acord-cadru, o


nou procedur de atribuire, atunci cnd intenioneaz s achiziioneze lucrri care fac
obiectul prezentului acord-cadru, cu excepia cazului n care promitentul-executant refuz,
indiferent de motiv, ncheierea unui contract subsecvent sau n cazul prevzut la clauza 2.1
alin (3) din prezentul acord-cadru .

4 Preul unitar al lucrrilor


4.1-Valoarea totala a acordului cadru este de lei la care se adauga TVA.
4.2- Preul unitar al lucrrilor ce fac obiectul prezentului acord-cadru, este de cel cuprins in
Anexa 1 din propunerea financiara ;
5. Cantiti previzionate
5.1 Cantitile maxime previzionate de lucrri, pe ntreaga durat de derulare a acordului
cadru, sunt prezentate n Anexa nr .2 din propunerea financiara.
6. Durata acordului- cadru
6.1. Durata prezentului acord-cadru este de 42 luni de la data semnrii lui de ctre
pri, dar nu mai trziu de 31.12.2019.
7. Ajustarea preului
7.1 (1) Preul se ajusteaz cu acordul partilor, utiliznd formula de ajustare convenit, care
va fi introdus n contractul subsecvent.

(2) Ajustarea preului se va face la preurile unitare ofertate n propunerea


financiara incepand cu 1 noiembrie 2017.
Ajustarea preturilor unitare ofertate se realizeaz pe baza indicelui ratei
inflatiei comunicat de Institutul National de Statistica (INS), prin aplicarea urmatoarei
formule de ajustare: V = V(0) x Rata inflatiei /100 + V(0) unde, V = valoarea ajustat
V(0) = valoarea lucrarilor executate n preturi ofertate pentru luna in care se face
decontarea .
Evolutia indicelui ratei inflaiei se determin aferent perioadei cuprinse ntre
luna de referinta, luna noiembrie 2016 i luna pentru care se realizeaz
decontarea.
7.2 Ajustarea preului se va face prin nscrisuri semnate de ctre ambele pri.

8. Documentele acordului-cadru
8.1 - Prezentul acord-cadru are ca i anexe, urmtoarele documente:
documentaia de atribuire;

propunerea tehnica si propunerea financiar;

9. Comunicri
9.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului acord-cadru,
trebuie s fie transmis n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n
momentul primirii.
9.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail cu
condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.

10. Incetarea acordului-cadru


10.1- Prezentul acord-cadru inceteaza de drept:
- prin ajungere la termen;
- prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligatii de aplicare a unor
proceduri in raport cu anumite praguri valorice;
10.2- Acordul- cadru poate inceta si in urmatoarele cazuri:

a. prin acordul de vointa al partilor


b. prin rezilierea de catre o parte ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii in mod
necorespunzator a obligatiilor asumate prin prezentul acord-cadru, de catre cealalta
parte, cu notificare prealabil de 7 zile a partii in culpa;
c. prin rezilierea de catre Promitentul-Achizitor ca urmare a:
i. neconstituirii de catre Promitentul-Executant a garantiei de buna executie a
contractului subsecvent, conform prevederilor acestuia;
ii. refuzului Promitentului-Executant de a semna contractul subsecvent;
iii. constatarii de catre acesta a executarii unor lucrari, in mod necorespunzator
sau defectuos de catre Promitentul-Executant, in cadrul contractelor subsecvente
ce vor fi incheiate in baza prezentului acord-cadru. Rezilierea va opera de plin
drept, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai
fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale, PromitentulExecutant nefiind indreptatit sa pretinda nici reprezentand daune sau alte
prejudicii.
Art.11. Alte clauze
Avnd n vedere ncheierea acordului-cadru cu mai muli operatori economici
cu reluarea competiiei, autoritatea contractanta n temeiul art.68 alin.2 din HG
nr.925/2006 stabilete c reluarea competiiei pentru atribuirea contractelor
subsecvente se face numai cu privire la propunerea financiar, propunerea tehnic
rmnnd neschimbat pe toat durata acordului-cadru.
Prile au neles s ncheie azi ......2016 prezentul acord-cadru n 5 (cinci) exemplare, din
care 1( unul) pentru promitentul-executant i 4 (patru) pentru promitentul-achizitor .

Promitent-achizitor,

Promitent-executant ,

S-ar putea să vă placă și