Sunteți pe pagina 1din 1

v

Acord Aditional nr. 1


de modificare a contractului pentru furnizarea ~i instalarea echipamentului pentru terenul de joadi
destinate institutiilor pre~colare
nr. IFB-G-8572-RO din 5 septembrie 2014

Incheiat astazi, 1 octombrie 2014, in mun. Chi~inau, intre


Fondul de lnvestitii Sociale din Moldova (FISM), reprezentat de Directorul executiv Mircea E!;ianu, cu
adresa : mun. Chi~inau, bd. ~tefan eel Mare !;ii Sfint, nr. 124, tel. (022) 27-91-21, cod fiscal
1008601001382,
~i

Power Team S.R.L. in persoana Directorului Vladimir Smirnov, cu adresa: mun. Chi~inau, str. Mincu,
nr. 11, ap. (of.) ~4, tel. (022) 27-50-76, inregistrata Ia data de 27 iulie 2012, certificat de inregistrare Seria
MD nr. 0115462 , cod fiscal: 1002600025121 (numita in continuare ,Furnizor"), pede alta parte,

PARTILE au convenit ca 1a contractu! pentru furnizarea ~i insta1area echipamentului pentru terenul de


joaca destinate institutiilor pre~colare nr. IFB-G-8572-RO din 5 septembrie 2014 sa intervina
urmatoare1e modificari:
1. Se majoreaza suma Contractului cu 88 644 lei.
2. Se modifica graficul de livrare (pct.2) in urmatoarea redactie: "Furnizorul va livra bunurile
prevazute de contract, dupa cum urmeaza:

80% pana Ia data de 30 noiembrie 2014;


20% pina Ia data de 15 ianuarie 2014."

3. Se modifica punctul 8. "Sursele de finantare" in urmatoarea redactie:


"Bunuri1e livrate in cadrul contractului vor fi achitate din urmatoarele surse de finantare:
9 620 870 lei- din Acordul dintre Guvernu1 Republicii Moldova ~i Guvernul Romaniei
privind implementarea Programului de asistenta tehnica ~i financiara in baza unui ajutor
financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro acordat de Romania Republicii
Moldova, ratificat prin Legea nr.133 din 1 iulie 2010;
!1133!?
169 7111ei- din contributia comunitatii."
r.
- - -
.

L~tl:O.::.i:H..ICA.l~"" ~~
:
1

rrf7-Z"J!1'!"'.~' nlar~J._ c~

4. Se modifica Anexa C dupa cum urmeaza (se anexeaz;a). r ...:':.""-:"~~-l


I '"<~
1
h
7 It1 7n11'
...,
d'
fli
...;.,
'~
.
1
1
.
'
5 . Ce1e1a1te preve d en a e contractu m raman 1ara mo 1~~~~~:..:.'!!-:;;;;~--..J
. 1

1-s~tw~-

Mircea E!;ianu,
Director Executiv,
FISM

rr r: