Sunteți pe pagina 1din 5

-.

1
ROMANN
rorvrArun u

anurxvrlr
212010

rULt
n.a+all

$ta!au[9!

R E V I S T AA S O C I A T I EIIN G I N E R T L OD
RE I N S T A L A T i D
l tN nOUAnln
s A N l r A R Ei,t l c A l z t n E , v E N T T L A RcEl ,r M A T I z A R EF, R r G E
, L E C T R T.c E
cAzE

B R U GP
GI P E S Y S T E M S
D r u m uSl d r ini r .2 0 ,b l .A 4 2 ,a p . 2 5 , 0 6 0 1B5u6c u r e s t i
Tel./Fax:
+4021 4102022
www.pipesystems.
com

BRUGG

PIPESYSTEMS
Flexiblesolutions

MAIERIATE

Refelede conductef lexibilepretzolate


din PEX
Carmen Pavel,Brugg Pipesystems

Cunoscdndpreocupareapermanentdpentru cregtereacalitalii serviciilorde


incdlziregi alimentarecu apd catddtivratepoputayieigiiav6ndin vedereimportanla
proiectelorcu acest tip de obiectivepentru comunitalitelocale, considerdmutit
sd
prezentdmmaiios cdtevaelementecarepot ctarificaaspectepornindde la calitatea
polietileneireticulate,modificdride uttimaord ale tegistalieieuropenein domeniugi
pdnd la aspectepracticelegate de refetetetermice realizatecu sistemeftexibiie
preizolate.

importantS.:
memoria formei.
-in
funcgie de modul de obtinere,
materialud
l i n c a r es e p r o d u c eq e a v ad e
serviciu din polietileni reticulati (denumiti generic PEX), poate fi de 4
tipuri conform tabelului 1.
Avind in vedere faptul ci pentru
sistemelede alimentare cu cilduri si
Putini chimie
mare de legituri inrercatenare
irever_ apd caldl,, din grupa acesror materiale
sibile.Altfel spus,legXturileliniare p l a s t i c e s e f o l o s e s c n u m a i P E - X a s i
conform definigiei,rericulareaeste dintre catene,. trr.rsfJ.mi in legituri P E - X b , n e v o m
referi in cele ce urreactiade transformarea unui material spatiale,tridimensionale.ceea..".orr_ meaz\,
doar 7aacestea.

termoplastic.
in particulara polieti- feri materialului
o rezistentlmecanici
lenei,intr-unul termoelasticprin for- deosebitidar si o caracteristicifoarte

Modalitifi

de producere

Concret, principalele diferenle intre


t e h n o l o g i i l ed e p r o d u c e r ea P E - X a ; i
PE-Xb sunt redarein tabelul2.
Diferente semnificative
Tehnologiile diferite de producere
au ca efect obtinerea unor materiale cu
proprietigi fizico-chimice substantial

aif.iite.
1. Ponderea structurii reticulate in
materialul tevii are o importanqi majori in definirea proprietililor si

TipPEX I

Oefinitie

D e n s i t a t em
a i n i m aa
reticularii

Reticulare
cu peroxid
( M e t o d aE n g e l ) t )

R e t i c u l a r esae p r o d u c ei n s t a r e
amorfa;reticularea
este
omogendin toatastructuratevii

C f . E N :> 7 5 7 o

R e t i c u l a rceu s i l a n i 3 )

Reticularea
se producein doua
etape,in starecristalina

Cf. EN: >650/o

Reticularea
se producein doua
C f . E N :> 6 0 %
etape,in starecristalind
R e t i c u l a rceu a z o i z o b u t i r o n i t r i l
Nu se mai folosestein prezent
( A I B N()M e t o d aA Z O )
R e t i c u l a rceu r a d i a t i i
( b o m b a r d a rceu e l e c t r o n i )

S D R 21) 1 ( P N6 ) :
Dn16-150
S D R7 , 4( P N1 O ) :
Dn 16-50
S D R1 1 ( P N6 ) :
Dn16-100
S D R7 , 4( P N1 O ) :
Dn 15-20
G r o s i mai l ep e r e l i l o r
<4 mm

1) Polimerizarea amestecului format din polietilend gi agentul de reticularese realizeazdprin


extrudare intr-o instalatiecomplet automatizata, intr-o singura
etapd' La iestrea din instalalie' leava de serviciu este rulatd pe tamburi ca produs finit (pE-Xa)
,u ," .ui ,upune uttenor nici unei transformeri
structurale gi care prezintd o densitate a reticularii de peste gE_g0o/o.
"ur"
2) conform lso 4065 sDR este rapoftul dimensional standard (standard Dimension
Ratio), numdr adimensionar ecare
a'v
vexprtma
'\P'tIItu
traportur
avvtLq'
t tintre
tLto u
diametrul
tatttvl
tevii si
grosimea
peretelui.
3) PE-xb se obline printr-un procedeu in doud etape: amestecul format din polietilena gi
agentut de reticulare este mat inffii extrudatin instalaliela
dimensiuntlesiparametriidinstandard Apor, laiesireadininstatatie,yeavadeserviciunereticutatacampletesterulatdincolaci
carefiesuntimersali inapa
fierbinte 80-95"c), fie se recirculd prin interiorul tevii de serviciu apa fierbinte (80-gs"c)
un timp suficieit a" fuig p"ntru ca potietitena sd reticuleze i.ntr-un
procent de cel puyin 6E%.
12

i N S T A L A T O R2
U/L2 0 1 0

MAIERI[TE

PE-Xa

Tabelul2

Etapele
oblineriiPE-Xa
9i Pe-Xb
PE-Xb

Procesde reticulareintr-osinguraetapa

Procesde retrculare
in 2 etape

Echipament
EtapaunicS:Extrudare
in extruderespeciale
9i reticulare
cu piston.In raginade bazase adaugaperoxidcare,prin
expunereala presiunegi temperaturaridicata,produce
reticularea.

1. Extrudarea
are loc intr-unextruderobignuit,folositpentru
polietilena
(PE).Dupaextrudare,profiluleste expusIaaburi
sauapdfierbintepentrua inducereactiafinalade reticulare.

ControlulcalitSliila iegireadin extruder


P r o d u sf i n i t :
Set de teste privind:
- gradulde reticulare
al PE-Xa
- m e n l r n e r ecaa r a c t e r i s t i c iilnotri m p
(imbatr6
nire acceleratd)
OBS.:Calitatecertificata
P r o d u sf i n i t

,,Semifabricat"
(parlialreticulat)
Set de teste privind:
- capacitatea
de reticulare
a PE
O B S . :N U s e p o a t ev e r i f i c ag r a d udl e r e t i c u l a r e
2. Reticulare
a ) R e t i c u l a ri n
e m e d i ul i c h i d( a b u rsi a ua p af i e r b i n t e )

productie
Costuride
Echipament
special,reticulare
controlatd,
costuriridicate

U t i l aoj b i g n u ipt e n t r up o l i e t i l e n(aP E ) ,


costuri scdzute

Depozita
rellivrarellnstalare
Produsfinit
(Operare)
Exploatare
( t e m p e r a t u r9a5: " C p
; r e s i u n e6: 9 i 1 0 b a r )
P a r a m e t rci iu n o s c u ! i :
- gradulde reticulare
al PE-Xa
- mentinereacaracteristicilor
in timp

(Operare)
Exploatare
( t e m p e r a t u r9a5: ' C ;p r e s i u n e6: 9 i l 0 b a r )
P a r a m e t rni ie c u n o s c u t i :
- gradulde reticulare
al PE-Xb
- menlrnerea
caracteristicilor
in timp
O B S . :R e t i c u l a r epao a t ec o n t i n u ac h i a rs i d u p ai n s t a l a r e
aceast; calitate a materialului permite
realizareade cupliri prin preiare (cu
inel alunecitor, f5.r5.filet), lOO% si-

5. Flexibilitatea la temperaturi scizute estede asemeneamult mai buni la


teava PE-Xa, ceeace favorizeazd
condigiile de montaj la inceputul sau
sf6rsitul sezonului rece. in acelasi
timp, eventualele gituiri (stranguliri)
ale tevii datorate condigiilor din teren
nu conduc la deteriorare prin aparitia
de fisuri.
6. Stabilitateain timp este conferiti
in cazul PE-Xa de hnalizarea completi
aplicabilititii acestui produs in diverse
3. Rigiditatea gevii din PE-Xb este a procesului conrrolat de reticulaie in
domenii. Mai exact, cu cit densitatea mai mare comparativ cu cea a
levii PE- momentul iesirii din instalatia de proreticulSrii este mai mare, cu atdt zonele Xa, ceea ce determini raze de curburi
d u c e r e .i n c a z u l P E - X b , p . o . . r u i d .
in care materialul prezintl. o structuri
mai mari la dimensiuni identice cu PE- reticulare nu poate fi controlat
Ei, mai
liniari sunt mai mici, deci posibilitatea Xa. Din acest moriv, gama de dimen- mult dec6t atat, poate conrinua
chiar gi
apariliei fisurilor estemai redusi.
siuni estemult mai redusi la PE-Xb (la dupl" pozarea ingropati a qevii, situagie
2. Testeleefectuatela PE-Xa Denrru diametre mari, razele de curburi sunt in care variatiile de temperaturi
sau
v e r i f i c a r e a r e z i s t e n t e i l a t r a c t i u n e g i mari iar teava nu mai poate fi livrati
solicitirile mecanice(chiar simpla
presiune, demonstreazi, deteriorarea sub formi de colaci - din considerente deteriorare fizicd a materialului
tevii
materialului prin rupere, in timp ce PE- legatede transport ).
prin cuplarea cu filet) por conduce la
Xb poate prezenta chiar fisuri in unele
4. Memoria formei esre prezenr; la distrugerea legiturilor catenare si deci
situatii, ceeace la PE-Xa nu esteposibil, P E - X a d a t o r i t i g r a d u l u i m a r e d e Ia avariereaseveri a ansamblului.
fapt demonstrat de cei peste 30 de ani reticulare, deci a prezentei mari de lePondereacit mai mare a structurii
de utiltzare practicS"a acesruimaterial.
gdturi catenareireversibile.in practici, reticulate in materialul tevii de serwiciu
INSTALATORU
2L
IZOIO 13

MATERIATE
este determinanti in ceea ce priveste
durata de via1i, intrucit esteinvers
proportionall cu probabilitatea apariqiei fisurilor in material sub acqiunea
unor factori externi (fie in interiorul,
fie in exteriorul levii).
De altfel, din acestemotive, levile
din PE-Xa sunt utilizate cu orecidere
i n s i s t e m ep r e i z o l a t ed e c o n d u c t e
p e n t r u a p l i i a g i i d e i n c S J z i r eg i a p i
cald5,in timp ce levile din PE-Xb sunt
preponderent f olosite Ia incdlzir ea prin
pardoseali (fiind gi mai ieftine, datoriti
t e h n o l o g i e id e f a b r i c a q i em a i p u q i n
costisitoare).

Astfel, pentru )eava neizolati din


PE-X. existi standardul EN ISO
1.5875-1.,2,3,59i7 :2003armonizat SR
EN ISO 1.5875-1,
2,3,52004/A1; 20A7,
care se referdla Sistemelede conducte
din PE-X pentru instalagiide apd caldd
gi rece. Partea 1: Generalititi. Partea 2:
Jevi. Partea3: Fitinguri. Partea5:
Uttlizare.
Partea 7: Evaluarea
conformitilii.
Pentru sistemelede incilzire centrahzatd, montaj ingropat, a fost elab o r a t s t a n d a r d u l E N 1 5 6 3 2 - 1E i 4 :
2009 armomzat partial: SR EN 156321 9t 4:2a09,care se refera la Conducte
Dentru incllzire districtuali. Sisteme
Standardizare
de conducte flexibile preizolate. Partea
1: Clasifica.., ..rint. generale si
L a n i v e l u l U n i u n i i E u r o p e n e , a u metode de incercare.Partea 4: Sistem
fost elaborateo seriede acte normative blocat cu levi de serviciu din metal.
care reglementeazi,domeniile de apli- Ceringesi metode de incercare
In ceeace priveste pirgile 2 si 3 ale
care alelevilor din polietileni reticulati
si ale sistemelorflexibile preizolate.
s t a n d a r d u l u i ,i n 1 9 d e c e m b r i e 2 0 0 8 ,
(Deutsches Institut
DIN
fiir
Normung) a depus un apel impotriva
ratificirii (Partea 2: Sistemelegate;
cerinte si metode de incercare. Partea
3: Sistemelibere; cerinte si metode de
incercare), apel care a fost aprobat in
22 decembrie20a9.
Motivele acestui apel au fost urm5toarele:
. tevile PE-Xb nu sunt complet
reticulate in momentul instalSrii:
. nu se pot efectua teste de lungl
RuperePE-Xa
durati privind calitatea reticulSrii PE-

Fisurare
PE-Xb

14

INSTALATORU
2L
/2010

CEN/TC 107 si CEN/TC 1.55in vederea definirii cerintelor gi metodelor


de testare pentru acest material, la
utihzarea in aplicagiipentru sistemede
incdlzir e c entr aliz atl,.
Prin urmare, ca efect al acesteidecizii, EN 15632nu va mai include conducte flexibile oreizolate din materiale
plastice .".. pot reticula in timpul exploatirii (PE-Xb). Astfel, la utlhzarea
sistemelor de conducte flexibile prei z o l a t eD e n t r ui n c i l z i r e ac e n t r a l i z a t a , r a
fi obligatoriu ca procesul de reticulare
si fi fost incheiat la iesirea din instalatia de extrudare (produs FINIT).
Standardul estein curs de publicare.
Sisteme flexibile preizolate
din PE-Xa
\eava de serviciu din PE-Xa este
numai una dintre comDonenteleunui
sistemflexibil oreizolat.Celelalte
eiemente precum si importanga lor
f u n c t i o n a l l s u n t d e s c r i s em a i j o s .

Termoizolaqia
Principala caracteristici a spumei
PUR este conductivitatea termici l,
l V / m K l , m a i e x a c t c a p a c i t a t e am a terialului izolator de a transmite cildura. Principala preocupare a producitorilor de sisteme flexibile preizolate este aceeade a obline cea mai
buni ,,re1eti" a ingredientelor care
prin combinare expandeazi si produc
Xb;
o spumi cu o valoare a conductivititii
. nu existi certitudinea ci in timpul
termicecit mai mici. pentru ca piers e r v i c i u l u i g e v i l e P E - X b c o r e s p u n d derile de energie termici si fie de asecerintelor de buni functionare;
menea cit mai mici.
o la instalarea jevilor incomplet
insi valoarea l" nu deoinde numai
reticulate, existi riscul apariliei unor d e c a l i r a t e ag i p r o p o r g i ac o m p o n e n m o d i f i c i r i D e r m a n e n t ea l e m a t e r i a - telor ci gi de structura inchisi a porilor
l u l u i , I a u t i l r t ^ t " ^ f i t i n g u r i l o r s a u formagi (pentru a nu permite pierderea
mufelor standard;
gazuluiizolator din interiorul lor) ci 9i,
. cerinlele privind cahtateatevilor de asemenea,de o structuri foarte fini
P E - X b n u c o r e s p u n d s t a n d a r d e l o r (diametru mic al porilor) si omogeni
(pori de dimensiuni cit mai apropiate).
relevantede calitate;
o utihzarea qevilor PE-Xb prezintd
r i s c u r i p e n t r u s i n a t a t e ,s i g u r a n l i g i
Mantaua
mediu.
Protectia exterioari a sistemului se
D e c i z r a C o m i t e t u l u i T e h n i c a l face cu o manta din polietilenX de joasi
C E N ( C o m i t e t u l E u r o p e a n p e n t r u densitate (PE-LD) extrudati continuu.
Standardtzare) a fost aceeaca cele doui
Calitatea mantalei este dati atAt de dup54i in discutie ale standardului si fie ritateaei (rezistentaIa tensiuni externe,
ratificate fAnA a include insi Anexa p e n t r u a p r o t e j a i n t e g r i t a t e as p u m e i
B referitoare la specificaliile gevilor din termoizolante) cAt gi de elasticitate(caPE-Xb in timpul operirii, si de a crea oacitateade a nu se deteriora laraze de
un grup de lucru al comisiilor tehnice iurburi mici). Cel mai bine rispunde

MATERIATE
Siguranta in exploatare

suplimentar ci va primi produse de cea


mai buni calitate, solicitind cerrificate
Poate cea mai importanti calitate a d e e x a m i n a r e e l a b o r a t e d e i n s t i t u l i i
sistemelor flexibile preizolate cu reava specializate,recunoscute international
. '
t
l '
^ - - ;
oe selnrcruorn l-E-?!a esteaceeade a se pentru fiecare lot livrat.
putea cupla prin presare (cu inel
Riscul de a nu cunoastetoate aspecalunecitor), adicd fdrl, distru gerealocali
t e l e s p e c i f i c ed e s c r i s em a i s u s p o a r e
a structurii materialului, prin filetare c o n d u c e i n e x p l o a t a r e( s u b a c t i u n e a
s a u s t r 6 n g e r e ( d e f o r m a r e p l a s t i c i ) . tensiunilor externe si a variatiilor de
Acest avantai maior are la baz\, efectul p r e s i u n e s i t e m p e r a t u r i d i n t i m p u l
d e m e m o r i e a l P E - X a s i c o n f e r i o functionirii, combinati cu fenomenul
siguranti maximi conductelor ingro- incomplet controlat de reticulare, care
pate, nemaifiind astfel nevoie de pre- poate continua pe o durati nedeterzenta unui sistem de monitorizare si minati de timp lautilizarea de PE-Xb),
semnalizare, lucru dovedit de altfel in l a p r o d u c e r e a d e a v a r i i s e v e r e .D i n
practic; prin lipsa producerii de avarii n e f e r i c i r e , e x i s t i b e n e f i c i a r i c a r e a u
l a p e p a r c u r s u l c e l o r 3 O d e a n i d e experimentat astfel de situatii, fiind neut:iizare pini in prezent.
v o i t i s i f a c i f a q i u n o r e v e n i m e n r en e Sistemele preizolate SDR 7,4 (PN
dorite care au intervenit la scurt timo
10), avind peretele tevii mai gros, la de la punereain functiune a sistemului.
dimensiuni peste DN 50 sunt destul de
De obicei, beneficiarii aleg PE-Xb
rigide. Astfel, isi pierd avanta;'ul de a fi datoriti pretului mai mic, avind imlivrate in lungimi mari si devin necom- presia ci oricum diferentele nu sunt
petitive pentru aplicaqii de incdJzire semnificatirre. in acest fel. calitatea
c entr ahzati (tabelul 3).
ser-viciuluide furnizare a energieitera c e s t o rc e r i n t e P E - L L D ( p o l i e t i l e n a
mice are de suferit, deoarecemai
l i n i a r i d e j o a s i d e n s i t a t e )c a r e a i n Achizifii publice
devreme sau mai tirziu apar avariile, se
ceput recent si fie folositi pentru prointrerupe livrarea, uneori se deviazd.
ducereamantalei.
E s t e o c e r t i t u d i n e f a p t u l c i d i f e - chiar traficul penrru interventii etc.
i n s i s t e m e l ei n c h i s e ,p r e z e n t ao x i - r e n t e l ed e m a i s u s s u n t p u t i n c u n o s genului in agentul termic prezinti un cute proiectantilor, constructorilor qi
Alegerea inteligenti
mare pericol pentru pi4ile metalice,pe beneficiarilor. Astfel, uneori, la evacare le corodeazl,.Solulia de protectie luarea ofertelor primite in cadrul proPentru distribugia apei calde qi cilaplicatS"la conductele din gama 6 bar c e d u r i l o r d e a c h i z i t i e , n u s e f a c e durii, utilizarea sistemelor legateflexibile
(SDR 11) pentru distribulia de cilduri
diferenta intre PE-Xa 9i PE-Xb, degi in
preizolate cu !eav; de serviciu din PEeste bariera etanqi 99,80"/" la drfuzra unele caiete de sarcini este mentionat; Xa este cea mai buni alegere,datoriti
O". Bariera de difuzie este de obicei explicit calitatea,fie prin precizarea avantajelor de necontestat pe care \e
coloratS.(rosu in imagine), pentru a se denumirii, fie a dimensiunilor, fie a aduc beneficiarilor si careconstau in:
diferenlia de conductele de distribulie metodei de producere (Engel sau cu
o Izolare termici foarte buni,
api, caldl, (sisteme deschise,SDR 7,4), s i l a n i ) . B e n e f i c i a r u ls e p o a r e a s i g u r a mentinut; in timp;
carenu au nevoiede protectie.
O alti calitatea sistemului este
Tabelul
3
pentu sistemecentrarizate
Dimensiuni
a c e e ad e a - q i m e n t i n e t o a t e c o m p o uzuale
nentele impreuni, legate, deci de a nu
S D R1 1
S D R7 . 4
permite deplasarealor unele fati de
PN6
P N1 O
utmenstunl
celelalte.Aceasti capacitateeste foarte
eavaoe
LJrametru u t m e n s t u n l
j eavaoe .Jtamelru
servtctu n o m i n a l
serviciu
nomtnal
importanti deoarece impiedici dilaIJN
tmml
lrncnl
tmml
mm
tmml
lrncn
tarea tevii de serviciu in timpul exploaD""t
D"rt
t"uuu/
t"uuu/
tirii. Un astfel de sistem se mai nuDext
Dext
manta
manta
m e q t e s i a u t o c o m p e n s a t ,i a r a c e a s t a
2 0/ / 6
112
20x1.9
16
22176
5lB
22x3.0
l6
calitate se mai asigurS.si prin inclu2 51 7 6
314
2 5x 2 . 3
20
2 81 1 6
314
2 8x 4 . 0
20
derea unei membrane din PE intre
32176
1
3 2x 2 . 9
25
32176
1
32x 4.4
25
s p u m a P U R s i m a n t a ,p e n r r u a s i g u 40191
1114
40 x3.1
32
4 01 9 1
1114
40x 5.5
32
rarea suplimentarS.a aderentei celor
5 01 1 1 1
1112
5 0x 4 . 6
40
5 01 1 1 1
1112
5 0x 6 . 9
40
63/126
2
doui elemente.in plus, -e-brr.ra este
63x 5.8
50
63/126
2
63x 8.7
50
7 51 1 4 2 2 1 1 2 7 5 x 6 . 8
65
etansi la diluzra gazulut din spuma
9 0 /162
3
90x 8.2
BO
termoizolantd
c\,tre exteriorul
1 1 0I 1 6 2
4
11 0x 1 0 . 0
100
sistemului, ceea ce previne imbitr61 1 0I 1 8 2
4
1 1 0 x 1 0 0 100
nirea termoizolattei.
160 / 250 (bare)

1 6 0x 1 46

150

/NSTALATOBUL
22A10 15