Sunteți pe pagina 1din 4
gta LSet We GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTARIRE or, din Chigini Cu privire la modificarea si completarea anexelor nr.1 si nr.2 la Hotirirea Guvernului nr. 474 din 19 tunic 2014 Guvernul HOTARASTE: Anexele nr.1 gi nr.2 la Hotarirea Guvernului or. 474 din 19 iunie 2014 ,,Cu ptivire la aprobarea Nomenclatorului mijloacelor speciale, al tipurilor de arme de foc si al munitiilor aferente, precum si a regulilor de aplicare a acestora” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 167-168, art. 517), cu modificarile si completirile ulterioare, se modific& si se completeazi dup& cum urmeaza: 1. Anexa nr, | compartimentul ,,Ministerul Afacerilor Interne”: coloana 2: la punctul 2, dupa sintagma ,Maiouri si veste antiglonf” se completeaza cu sintagma ,, , costume antischije si veste antitrauma”; la punctul 3, sintagma Masti antigaz” se substituie cu sintagma ,.Misti contra gazelor si Echipament individual de protectie a pielii de tip izolat”; Ja punctul 4, dupa sintagma ,Scuturi blindate/antisoc” se completeazi eu sintagma ,,si scuturi antiglont si antilovitura”; se completeaz& cu punctele 6 si 7 cu urmatorul cuprins: 6. Paturi antischije gi pelerine antischija 7. Containere pentru pastrarea $i transportarea dispozitivelor explozive”; coloana 3: la punctul 1, sintagma ,,Bastoane speciale de cauciue si plastic” se substituie cu sintagma ,,bastoane speciale de cauciuc, plastic, combinate, extensibile (telescopice)”; la punctul 3, dup sintagma ,,Grenade de min famigene, cu gaze iritante” se completeazA cu cuvintele ,,si lacrimogene”; 2 la punctul 4, dupa sintagma ,,Cartuse si grenade cu gaze” se completeazi cu cuvintal ,, lacrimogene”; la punctul 6, dupa sintagma ,,Ambalaje cu acrosol” se completeazi cu cuvintele ,,si cu substanfé lacrimogen’”; la punctul 7, sintagma .Cartuse cu gloante de cauciue sau plastic” se substituie cu sintagma ,,Cartuse cu glonf sau bile de cauciuc sau plastic”; la punctul 11, sintagma ,,Ciini de serviciu” se substituie cu sintagma Clini sau cai de serviciu”; coloana 4: la punctul 1, cuvintul ,,Ranife” se substituie cu sintagma ,,Aparate cu ranife”; la punctul 2, sintagma ,,Grenade gi dispozitive audiovizuale” se substituie cu sintagma ,,Dispozitive audiovizuale de influent psihologica”; Ja punctul 9, dup’ sintagma ,,Dispozitive optice” se completeazi cu sintagma ,,binocluri zi/noapte, dispozitive de vedere nocturna, registratoare, termovizoare, camere foto/video, sensori video mobili de supraveghere SMARTDEC”, se completeaz& cu punctele 20-36 cu urmatorul cuprins: 20. Disruptoare 21. Robot EOD 22. Dispozitive de fotografiere in raze-X 23. Manipulatoare 24, Endoscoape 25, Oglinzi pentru inspectie 26. Sistem de bruiere a undelor si a aparatelor de zbor far& pilot uman la bord, ghidate de la distanja sau cu pilot automat (drone) 27. Alte mijloace speciale destinate lucrului/dezamorsatii obiectivelor si dispozitivelor explozive 28. Sisteme de comunicare (GSM, Tetra, UHF, VHF, telefonie fix si telefonie prin satelit) 29.Dispozitive sonore i luminoase gi reflectoare de lumina portabile 30.Mijloace tehnice certificate sau mijloace tenice omologate si verificate metrologic 31.Autospeciale adaptate pentru operatiuni si servicii (ambulanye, antiincendiare, vehicule cu regim prioritar de circulatie, motorete, centre de comanda gi control mobil) 32.Truse criminalistice portative pentru cercetarea diferitor genuri de infractiuni 33. Sisteme GPS monitoring 34, Aparate de scanare 35. Aparate de zbor fara pilot uman la bord, ghidate de Ja distant sau cu pilot automat (drone) 36, Grenade cu efect triplu (audiovizuale cu bile de cauciuc)”; coloana 5: in titlu cuvintele ,,de foc” se exclud”; 3 Ja punctul 5, sintagma ,,Arme lungi cu feava lis& cu proiectile din cauciuc” se substituie cu sintagma ,Arme lungi/scurte cu feava list cu proiectile de lupt& si din cauciuc”; coloana 6 se completeaz’ cu punctele 4 si 5 cu urmatorul cuprins: 4. Munifii de lupti pentru arme cu feava list 5. Cartuse pentru disruptoare cu inifiere electrica”. 2, Anexa nr. 2: in tot cuprinsul anexei, cuvintul ,,colaboratori” se substituie cu cuvintele »Subiectii legii”, la cazul gramatical corespunzator; punetul 13: subpunctul 1) va avea urmatorul cuprins: wl) Bastoanele speciale de cauciuc, plastic, combinate extensibile (telescopice) Se interzice aplicarea loviturilor in zona capului, gitului si claviculelar, abdomenului si organelor genitale cu excepfia cazurilor in care aceste persoane ataca subiectul legii ori alti persoani, inclusiv in grup ori cu utilizarea armelor, opun rezistenji intr-un mod care prezinti pericol pentru viaja gi sindtatea oamenilor, dac& acfiunile de acest gen nu pot fi curmate pe alte cai si cu alte mijloace”; la subpunctul 2), propozitia a doua se completeaz’ fa final cu cuvintele Sau in fata”; Ja subpunctul 3), alineatul unu va avea urmitorul cuprins: »Se interzice tragerea direct asupra persoanei”; la punctul 18, sintagma ,,armele de foc se folosesc pentru imobilizarea persoanclor impotriva c&rora au fost utilizate” se substituie cu sintagma ,armele de foc se aplic& pentru conditionarea imobilizirii persoanelor impotriva clrora au fost utilizate”; la punctul 20, sintagma ,,impotriva ei poate fi folositii arma” se substituie cu sintagma ,impotriva ei poate fi aplicatd arma”, Prim-ministru PAVEL FILIP NOTA INFORMATIVA a proiectul hotirarii Guvernului cu privire la modificarea si completarea HotSrarii Guvernului nr. 474 din 19 iunie 2014 Projectul hotrarii Guvernului cu privire la modificarea si completarea Hotiririi Guvernului nr. 474 din 19 iunie 2014, este elaborat de c&tre Ministerul Afacerilor Interne in scopul clucidarii unor carente in aplicarea Legii nr. 218 din 19 octombrie 2012 privind modul de aplicare a forgei fizice, a mijloacelor speciale gi a armelor de foc. in acest sens, proiectul are menirea de a completa si modifica Nomenclatorul mijloacelor speciale, al tipurilor de arme de foc, al munifiilor aferente, precum gi Regulile de aplicare a acestora, in functic de particularitatile activitatii, de atributiile si domeniile de responsabilitate ale Ministerului Afacerilor Interne. Prin urmare, tinand cont de situatia creat si ultimele evenimente in tara, precum gi reiesind din misiunile dificile si actiunile operative create in cadrul unor operafiuni speciale, a fost revizuti oportunitatea completarii gi modificarii Hot&rarii Guvermului nr, 474 din 19 iunic 2014 cu noi mijloace speciale de aparare activa, pasiva si auxiliare. Aprobarea prezentului project va contribui la ridicarea nivelului de profesionalism la intervenirea Politici prin aplicarea mijloacclor speciale sau a armei de foc, intru protejarea statului de drept. Implementarea amendamentelor propuse nu implici cheltuieli financiare si alocarea mijloacelor financiare suplimentare, in contextul celor enuntate si in vederea asigurarii unei functionalitati eficiente a activitatii Ministerufui Afacerilor Interne, se consideri imperioasi aprobarea modificarilor si completarilor propusc, cu ajustarca Nomenclatorului mijloacelor speciale la necesit&tile stringente create in ultima perioada, Viceministru Oleg BABIN