Sunteți pe pagina 1din 4

Facultatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor

Str. Teodor Mihali nr. 58-60


Cluj-Napoca, RO-400951
Tel.: 0264-41.86.52-5
Fax: 0264-41.25.70
econ@econ.ubbcluj.ro
www.econ.ubbcluj.ro

FIA DISCIPLINEI
Buget i trezorerie public
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii

Universitatea Babe-Bolyai din Cluj-Napoca


Facultatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor
Finane
Contabilitate
Licen

1.6 Programul de studiu / Calificarea

Contabilitate i informatic de gestiune

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei Buget i trezorerie public
2.2 Titularul activitilor de curs
Prof.univ.dr. Adrian Mihai INCEU
2.3 Titularul activitilor de seminar Lect.univ.dr. Mirela Oana PINTEA
2.4 Anul de studii

3 2.5 Semestrul

2.6 Tipul de evaluare

ES

2.7 Regimul disciplinei

Op

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
3 din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de
42 din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
nvmnt
Distribuia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti...................................
3.7 Total ore studiu individual
33
3.8 Total ore pe semestru
75
3.9 Numrul de credite
3

1
14
ore
8
9
11
2
3

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
4.2 de competene

Finane Publice
Noiunile de baz specifice domeniului financiar - Utilizarea adecvat a
conceptelor, teoriilor, metodelor i instrumentelor de natur financiar

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a
cursului

Videoproiector, acces la internet

5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului

Videoproiector, acces la internet


Prezena la seminar este obligatorie.
Studentul este obligat s dein cel puin un calculator de buzunar.
Termenul predrii lucrrilor de seminar este stabilit de titularul disciplinei. Nu
se accept cererile de amnare.
6. Competenele specifice acumulate

Competene
profesionale

C4 Execuia de operaiuni i tranzacii financiare specifice entitilor/organizaiilor private


i publice: C4.1 Aplicarea cunotinelor, metodelor, tehnicilor i instrumentelor pentru
derularea operaiunilor execuiei bugetare; C4.2 Evaluarea pe baza metodelor standard a
calitii execuiei operaiunilor i tranzaciilor financiare; C4.3 Explicarea operaiunilor
execuiei bugetare C4.5. Simularea de operaiuni specifice porcesului bugetar
C5 Implementarea planurilor i bugetelor la nivelul entitilor/organizaiilor private i
publice: C5.1 Utilzarea bugetelor n instituille publice; C5.2. Specificul bugetelor locale ;
C 5.3. Elaborarea unei lucrri cu privire evoluille bugetului general al statului la nivelul
U.E.; C5.4. Evaluarea comparativ-critic bugetelor rilor membre UE ; C5.5. Explicarea
trendurilor utiliznd concepte i metode specifice
C6 Aplicarea deciziilor financiare n cadrul entitilor/organizaiilor private i publice; C6.1
Aplicarea planurilor i bugetelor n instituiile publice; C6.2. Descrierea planurilor i
bugetelor; C6.3. Elaborarea unei lucrri cu privire la rezultatele implementrii planului sau
bugetului; C6.4. Evaluarea critic a modalitii de aplicare a planurilor i bugetelor; C6.5.
Explicarea planurilor i bugetelor utiliznd concepte i metode specifice

Competene
transversale
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

familiarizarea studenilor cu noiunile specifice domeniului precum i


aplicarea practic a noiunilor nsuite, n mod deosebit:
nsuirea cunotinelor teoretice i practice privind problematica
bugetar, fenomenele caracteristice;
Cunoaterea specificitii bugetelor din Romnia.
Crearea de condiii permisive studiului individual al studentului;
Implicarea studenilor n activitatea de cercetare tiinific financiar.
Coninutul i sfera bugetului public
Specificitatea bugetului local
Compararea trendurilor n bugetele generale ale statelor membre UE

8. Coninuturi
8.1 Curs
NOIUNI GENERALE DE TEORIE I POLITIC BUGETAR:
Continutul traditional si semnificatia moderna a bugetului; Sfera i
structura bugetului;
Sistemul bugetar. Conceptul de sistem bugetar; Componentele de
baz ale sistemului bugetar i caracteristicile lor; Tipurile
sistemelor bugetare.

Metode de predare
Prelegere
Explicaii
Discuii

PRINCIPIILE BUGETARE:
Elemente istorice i conceptuale. Universalitatea bugetului
Principiul unitatii bugetului. Principiul anualitatii bugetului
Principiul anterioritii; Principiul neafectrii veniturilor bugetare;
Principiul echilibrului bugetului; Principiul specializarii bugetare;
Principiul realitatii bugetului; Principiul publicitatii

Prelegere
Explicaii
Discuii

PROCESUL BUGETAR: Elaborarea proiectelor de buget;


Dezbaterea si aprobarea proiectelor de buget; ; Executia bugetului
de stat. ncheierea execitiului bugetar; Controlul bugetar

Prelegere
Explicaii
Discuii

Observaii
Sptmna 1 (2 ore)
Sptmna 2 (2 ore)

Sptmna 3 (2 ore)
Sptmna 4 (2 ore)
Sptmna 5 (2 ore)
Sptmna 6 (2 ore)

ELABORAREA UNUI STUDIU DE CAZ PRIVIND


BUGETUL GENERAL AL STATULUI LA NIVELUL UNEI
RI MEMBRE UE
BUGETELE UNITILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE
Prezentarea general a bugetelor locale; Specificul principiilor
bugetare
Procesul bugetar local; Finanele locale i autonomia financiar a
colectivitilor locale; Descentralizarea financiar n Romnia;
Coninutul i structura bugetului local
METODE MODERNE DE ELABORARE A BUGETELOR
Bugetul Funcional (Line Item Budget); Programarea
Planificarea Sistemului Bugetar - PPBS
Metoda Buget Baz Zero (Zero Base Budgeting ZBB; Metoda
Bugetelor pe Performan (Performance Budgets); Bugetul pe
Programe i Performane.
PLANUL DE INVESTIII DE CAPITAL
TREZORERIA FINANELOR PUBLICE: Definire si concepte;
Funciile i rolul trezoreriei publice; Necesitatea si importana
trezoreriei publice; Elemente tehnice ale procedurii execuiei
cheltuielilor statului; Sisteme si proceduri alternative
RECAPITULAIE. ORGANIZAREA EXAMENULUI

Prelegere
Explicaii
Discuii
Prelegere
Explicaii
Discuii

Sptmna 7 (2 ore)

Sptmna 8 (2 ore)
Sptmna 9 (2 ore)

Prelegere Explicaii
Discuii
Sptmna 10 (2 ore)
Sptmna 11 (2 ore)
Prelegere Explicaii
Discuii
Prelegere Explicaii
Discuii

Sptmna 12 (2 ore)

Explicaii
Discuii

Sptmna 14 (2 ore)

Sptmna 13 (2 ore)

Bibliografie
Axelrod Donald, Budgeting for Modern Government, Ed. St. Martins Press, New York, 1995
Bahl Roy, Linn Johannes, Urban Public Finance in Developing Countries, 1992
Bird Richard M, Vaillacourt Francois, Fiscal Decentralization in Developing Countries, Ed. Cambridge Press, 1998
Bland Robert L, Rubin Irene S., Budgeting A guide for local Governments, Ed. ICMA, Wshington D.C., 1997
Fisher Ronald C., State and Local Pubic Finance, Ed. Scott, Foreman and Company, Glenview, 1988
Harvey Rosen, Public Finance, Ed. Mc Graw Hill, New York, 2002
Inceu Adrian Mihai, Dan Tudor Lazr, Finane i bugete publice, Ed. Accent, Cluj Napoca, 2009
Inceu Adrian Mihai, Dan Tudor Lazr, Managementul financiar al comunitilor locale, ISBN 973-99690-3-8, Ed.Gewalt, ClujNapoca, 2000; Ed. Marineasa, Timioara, 2003
Inceu Adrian Mihai, n colaborare, Guvernare modern i dezvoltare local, ISBN 973-8445-69-8, Ed. Accent, Cluj Napoca,
2005
Manolescu Gh., Buget, abordare economic i financiar, Ed. Economic, Bucureti, 1997.
Moteanu Tatiana, Buget i trezorerie public, Editura: Universitar, Bucureti. 2004
Muzellec R., Finances publiques, 8-eme dition Ed. Dalloz, 1993
Paysant Andre, Finances publiques, 2-ed Ed. Masson Paris, 1988.
Rubin Irene S., The Politics of Public Budgeting : Getting and Spending, Borrowing and Balancing, 1997
Schick Allen, Capacity to Budget, Ed. The Urban Institute Press, Washington D.C., 1990
Stiglitz Joseph E., Economics of The Public Sector, 3rd ed., Ed. W.W. Norton&Company Inc., 2000
Tulai Constantin, Finanele publice i fiscalitatea, Ed. Casa crii de tiin, Cluj-Napoca, 2003
Vcrel Iulian, etc., Finane publice, ed. III-a, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2001
Wildavsky Aaron, The Politics of the Budgetary Process, 3rd ed., Ed. Little, Brown and Company, Boston, 1979
Xavier Frege, Descentralizarea, Ed. Humanitas, Bucureti, 1991
Zaharia Vasile, Finane publice, Ed. Gheorghe Bariiu, Cluj-Napoca, 2002
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observaii
Chestiuni Organizatorice. Cerinele disciplinei. Modul de notare pe
Sptmna 1 (2 ore)
parcursul anului. Alocarea temelor de referat.
Buget i principii bugetare
Prelegere Explicaii
Sptmna 2 (2 ore)
Discuii
Sptmna 3 (2 ore)
Sptmna 4 (2 ore)
Buget si principii bugetare specificul bugetelor locale
Prelegere Explicaii
Sptmna 5 (2 ore)
Discuii
Sptmna 6 (2 ore)
Studiu de caz privind procesul bugetar
Explicaii Discuii
Sptmna 7 (2 ore)
Studiu privind gradul de autonomie financiar al comunitilor
Explicaii Discuii
Sptmna 8 (2 ore)
locale
Studiu de caz privind execuia bugetului municipiului Cluj
Discuii
Sptmna 9 (2 ore)
Napoca
Studiu de caz privind elaborarea bugetului folosind metode
Explicaii; Discuii
Sptmna 10 (2 ore)
moderne
Rezolvare de caz
Sptmna 11 (2 ore)

Studiu de caz privind prioritizarea investiiilor unei comuniti


locale
Studiu de caz Are comunitatea dumneavoastr un PIC adecvat?

Explicaii; Discuii
Rezolvare de caz
Explicaii; Discuii
Rezolvare de caz
Discuii

Sptmna 12 (2 ore)
Sptmna 13 (2 ore)

Verificarea lucrarilor elaborate de studeni. Recapitulaie.


Sptmna 14 (2 ore)
Organizarea examenului.
Bibliografie
Inceu Adrian Mihai, Dan Tudor Lazr, Finane i bugete publice, Ed. Accent, Cluj Napoca, 2009
Inceu Adrian Mihai, Dan Tudor Lazr, Managementul financiar al comunitilor locale, ISBN 973-99690-3-8, Ed.Gewalt, ClujNapoca, 2000; Ed. Marineasa, Timioara, 2003
Manolescu Gh., Buget, abordare economic i financiar, Ed. Economic, Bucureti, 1997.
Moteanu Tatiana, Buget i trezorerie public, Editura: Universitar, Bucureti. 2004
Tulai Constantin, Finanele publice i fiscalitatea, Ed. Casa crii de tiin, Cluj-Napoca, 2003
Vcrel Iulian, etc., Finane publice, ed. III-a, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2001
Xavier Frege, Descentralizarea, Ed. Humanitas, Bucureti, 1991
9. Coroborarea/validarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii
epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Aceast disciplin este inclus n acreditarea oferit de ctre Association of Chartered Certified Accountants
(ACCA);
Coninutul i structura noiunilor prezentate sunt corelate cu interesele angajatorilor prin ntlniri i colaborri cu
administraiile financiare i primrille
Se realizeaz colaborri cu cadrele didactice de specialitate din alte centre universitare prin corelarea
programelor de specialitate i a coninutului disciplinelor
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

10.2 metode de
evaluare
Examen

10.3 Pondere
din nota final
50%

Cunoaterea, nelegerea, analiza i utilizarea


conceptelor, teoriilor; Utilizarea adecvat a conceptelor
i teoriilor specifice
Aplicarea planurilor i bugetelor n instituiile publice;
Descrierea planurilor i bugetelor;
Simularea de operaiuni specifice procesului bugetar
10.5
Elaborarea unei lucrri cu privire evoluille bugetului
Elaborare de lucrri. 50%
Seminar/laborator general al statului la nivelul U.E.; Evaluarea
Prezentare de
comparativ-critic bugetelor rilor membre UE
referate
Explicarea trendurilor utiliznd concepte i metode
specifice
10.6 Standard minim de performan
Cunoaterea, nelegerea, analiza i utilizarea conceptelor, teoriilor specifice domeniului bugetar
Elaborarea unei lucrri cu privire evoluille bugetului general al statului la nivelul U.E.; Evaluarea
comparativ-critic bugetelor rilor membre UE; Explicarea trendurilor utiliznd concepte i metode
specifice
Data completrii
21.01.2016

Titular de curs
Prof.univ.dr. Adrian Mihai INCEU
Titular de seminar
Lect.univ.dr. Mirela Oana PINTEA

Director de departament Prof.univ.dr. Ciuma Cristina


Data avizrii n departament 25.01.206