Sunteți pe pagina 1din 5
DEPUTAT IN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA FISH m0-2073,chisinds bd. stefan cel Mare Sia 105 worpalamentind ee Qnuarie 2017 ME mw 3S Biroului Permanent Republicii Moldova al Parlamentul fn conformitate cu prevederile art.73 din Constitujia Republicii Moldova si art.47 din Regulamentul Parlamentului se inainteaza cu titlu de initiativa legislativa proiectul de hotdrére privind suspendarea din functie si dispunerea desfigurarii eferendumului republican privind demiterea dlui Igor Dodon din functia de Presedinte al Republicii Moldova Anexd 1. Proiectul de hotarare 2. Nota informativa Deputagi in ee ‘pr Mies Opt Per —Kasnws Ze Bae cone me fou Cup ee Bgan Vin loriter Ww. Pave lose Oe % Ou Geo Z Project PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA HOTARARE privind suspendarea din functie si dispunerea desfigurarii referendumului republican privind demiterea dlui Igor Dodon din funcfia de Pregedinte al Republicii Moldova. Pentru incilcarea prevederilor art.t alin.(1), art.77 alin.(2), art.79 alin.(2) din Constitutia Republicii Moldova si a juriméntului depus, avand in vedere declarafiile si faptele cu caracter antistatal ficute la adresa Republicii Moldova de citre Pregedintele Republicii Moldova, dl Igor Dodon, in temeiul art. 89 din Constitutia Republicii Moldova Parlamentul adopti prezenta hotirare: Art, 1 — Se suspenda din funcfia de Presedinte al Republicii Moldova dl Igor Dodon. Art.2 — Se declara, pentru data de ” ae ” 2017, desfagurarea referendumului republican privind demiterea dlui Igor Dodon din funcfia de Presedinte al Republicii Moldova. Art. 3 — Prezenta hotirare intra in vigoare la data adoptarii. PRESEDINTELE PARLAMENTULUIL NOTA INFORMATIVA bs pronectul de botarare x Parlamentului privind suspendarea din func Sopuneres destayurarii referendumului republican privind demiterea dlui Jyor Dodon din functia de Preyedinte al Republicii Moldova. ederile art.73° din Constituyia Vemeins juridie: In cvonformitate ou pr Hey ablicii Muldovi yi wt.47 din Regulamentul Parlementului se inainteard cu titlu de darea din funcjie $i wisletive proictul de hotarare privind susp Cropanciee desteyuraris referendurulul republican privind demiterea dlui Igor Dodon uit bind din Suns nb licii Moldova, de Preyer Necesitatea eaborarii presentului proiect: Conform art. 1 al Constitutiei Key thio Muldova, epublica Moldova este um stat suveran gi independent, wuitar yi indivisibil”, iar conform ast. 77 — ,Preyedintele Republicii Moldova repens watul yj este garantul suveranitatii, independentei nationale, al unitafii gi inlegritatil terituriale a (4rii” isletoral Uonstituant # proclemat chiar in primul articol al legii supreme ul uniter 3) indivizibil a) statului, pentru a sublinia importanja acestor wtere @ setului Kepublica Moldova, Statul unitar se defineste prin existenfa unei tiuni swele unive, cu un regim constitufional unie, cu o singuré ordine juridica 2% pe o conuiitutic univ4, cu un singur rind de autoritafi legislative, executive yi judetiuresti la nivel central, prin care se exercité puterea. Subdiviziunile whininistrativ-terivorisle ale statului au caracter eminamente administrativ si nu umndivuie state in interiorul statului, ci entitaji ce trebuie s4 contribuie Ja realizarea gi parca ventralizat4 @ unei structuri - statul Republica Moldova, subordonandu- Sunes % uniform organelor centrale, Ja fel, Constitujia consfinyeste gi indivizibilitatea statului, care deriva din carwAcru) univer yi vemnificd faptul c4 statul Republica Moldova nu poate fi imparyit Aa) seu partial in mai multe unitafi statale (state) gi transformat intr-un stat federal (osersiv), Caracterul de stat indivizibil presupune cA statul, ca persoand politica gi juridi-4, nu poste fi supus unei divizdri gi organizdri sub aspect administrativ. Pouivit at, 77 al Constitufici, Pregedintele Republicii Moldova este seful watului gi in accastd Calitate reprezinté statul gi este ,garantul [...] unitatii si inteyritatii terituriale a (4rii”, In sens strict juridic, Presedintele reprezinta gi asiones/4 in numele statului, avand pentru aceasta girul intregii societayi. Obligstivitatea de a respecta dezideratele prevazute in art. 77 gi de a dononstva devotament faj4 de intreaya societate sunt consfinjite prin jur’mantul pe care Ia depus Preyedintele in fafa Parlamentului si a Curfii Constitutionale, in vadormitate cu prevederile art, 79 alin, (2) din Constitujie — Jur sd-mi ddruiese 1 ‘oatd puterea si priceperea propéisirii Republicii Moldova, sd respect Constitutia silegile {arii, sé apér democratia, drepturile si libertafile fundamentale ale omului, suveranitatea, independenja, unitatea si integritatea_teritoriala_a Presedintele in exercitiu a depus juriméntul la data de 23 decembrie 2016, asumandu-si public un angajament solemn de responsabilitate juridica fafa de stat si de cetateni. in cazul incalcarii acestui angajament, Presedintele, conform dispozitiilor art. 89 din Constitutie, poate si trebuie suspendat din functie, Activitatea organelor statale, a institufiilor si organizatiilor, a functionarilor Publici, a cetitenilor, activitatea politica in general si a unor forte politice in special trebuie si se conformeze dispozitiilor constitufionale, iar violarea acestor precepte trebuie sancfionata in conformitate cu legislatia. La caz, aflandu-se la Tighina, la data de 4 ianuarie 2017, Presedintele in exercitiu al Republicii Moldova a felicitat, ca ocazia victoriei in pretinsele valegerile prezidentiale”, asa-zisul conductor” al autoproclamatei ,republi moldovenesti nistrene”. Prin actiunile sale, Presedintele in exercifiu a recunoscut, in mod indirect, legalitatea “alegerilor” desfigurate in raioanele de est ale Republicii Moldova la 11 decembrie 2016 si, implicit, autoritatea unor forte ilegale asupra teritoriului controlat de forte anticonstitufionale. Comisia Electorala Central a Republicii Moldova, ca organ ierarhic superior de stat, constituit pentru organizarea si desfasurarea alegerilor, nu a organizat in taioanele de est ale republicii scrutine electorale pentru formarea organelor de conducere de nivel superior. Alegerile sunt modalitatea de baza si principalul mijloc juridic de formare a instituttilor si organelor de stat si de investire a persoanelor oficiale cu atributii publice, adic& reprezint& modalitatea prin care se legitimeaza puterea, Confirmarea de c&tre Presedintele in exercitiu a validit&tii scrutinelor electorale desfisurate pe teritoriul suveran al Republicii Moldova de etre organe ilegale nerecunoscute, implicd recunoasterea exercitirii suveranitatii unor alte forte juridico-politice pe _teritoriul_necontrolat_de _autoritatile _constitutionale _ale Republicii Moldoy Actiunile bilaterale ale Presedintelui Republicii Moldova si a asa-numitului »pregedinte” al autoproclamatei ,,republici moldovenesti nistrene”, care actioneazi in calitate de purtitor de simboluri false, adue grava atingere suveranitajii si constituie o incdlcare a prevederilor constitufionale, Functia de garant al Constitutiei gi, in mod prioritar, al caracterului unitar si indivizibil al statului, presupune vocatia sefului statului de a reprezenta societatea in ansamblul sau, inclusiv obligatia acestuia de a veghea la respectarea cu strictete 2 nn a Constitujiei si reclamf rispunderea juridied pentru nerespectarea prevederilor Constitutiei. Scopul: Acest proiect are ca scop suspendarea din funcfie precum gi desftisurarea referendumului republican privind demiterea dlui Igor Dodon din functia de Presedinte al Republicii Moldova p ca obligafiei de a actiona in calitate de garant al unitafii si integritiyii Republicii Moldova, avand in vedere recunoasterea prin ac{iunile sale a puterii unor forte ilegale asupra unei parti a teritoriului suveran a Republicii Moldova. Suspendarea din functie a Presedintelui este o acfiune indreptata spre asigurarea pastritii unitafii si integritafii teritoriale a Republi Moldova, fiind imperios necesara, avand in vedere nerespectarea Constitufiei de catre Presedintele tn exercitiu gi ignorarea prevederilor constitufionale referitoare Ia principiile generale ale statului Republica Moldova. Perpetuarea in funcfie a unei persoane care actionea ici Moldova poate avea efecte nefaste pentru z contrar intereselor legitime ale cetitenilor Republ societate gi stat in ansamblu. Locul actului in sistemul Iegislafiei: Avand ‘in vedere confinutul prezentului proiect si specificul su, acesta se incadreaz’ in categoria actelor legislative — hotirari ale Parlamentului, consfinjite la articolul 72 din Constitutia Republicii Moldova si articolul 87 din Regulamentul Parlamentului, ‘Avand in vedere cele expuse mai sus, jinénd cont de argumentele invocate, propunem Parlamentului pentru examinare si adoptare prezentul proiect de hot&rare. A Deputafi in Parlament : Toul Cogs & ¢ Pauw Eh a ews Vea ceda/ fon Abo ot Gy hour BYU Ve acleriaia BS e bree sol 27 “las Sh ely Lye BG ae