Sunteți pe pagina 1din 6
CAPITOLUL VIL JOCURI DIDACTICE MATEMATICE, 1. Conceptul de joc didactic. Clasificarea jocurilor didactice Dichionarl de pedagogic defineste joel didactic ast 1. Specie de joc care fmbink elemental insirctv gi educativ eu clement distractiv, 2, Tip de joc prin care educatorul consolideazS, precizeazA si veriicd ‘unostinee predate copilor, le imbogiesesfera de cunostin, pune nvaloare sie anteneuzcapaciiieeretoare ale acestora, Coninutul, saccina diac tit (problema intelectual), regulile i acjumile de jc (urpiz, migeare ete) ‘confer jocului didactic un caractr specifi Inlsnind rezolvarea problemelar use copillor. “Metoda jocurior instructive este 0 metoda de invayimtnt care, avind |a baz jocul, implica un ansamblu de operat si actuni care, paralel eu cestinderea, buna dspoztes bucuria urmieseobiective precise de preitire a clevului. Jocurile modeleara gindiea si apitudinile intelectual, dezvoltt apacitatoa de investigate i perseveen In acjiune, nlenesc insuyirea unor cunosting, ; Tocul didactic reo tructurd specifics deosebith de restulectvitiior Aidactic practical in yeoald {Un exectin sau. problem de matematied poate deven joc didactic act: ‘© Realizeaz8 un scop gio sarc didactic din punct de vedere matemaie; ‘+ Foloseseelemente de jo in vedrea realizar saeinl ropuse; 26 « Folosese un conn mstemai acces atatiy,reeeai prin forma, de dessa, prin material deste istatv ete 7 Uilizeazh regu de oe, camoncale anit i rexpecalé de. Sei Inviorl in yabitu principal a inser, ‘Componente jcalu matematc su: 4. Scop didactic se formula a legiturs cu ceil programe, converte in fini funcional de joc. Formulas frebue si fe lar sf asigure © bund crete, onanizae deur oul date Seopa unui Joe didetc pose 1 do ortin cognitv sui de odin forma. De xemphy, noel Secreta rami" scoul ee de7vlare capaciilor orem a deprinrior de clu! oa sts ia ta ocal Attic te figu™, copa ese eonsliarea noir despre gue geometric plane, excrsre ates rpii nai. >, Sarcina diated este legatt de conjintal acestuia, de structua lui, referindu-se Ia ceca ce trebuie #8 fc fn mod conert levi in cursul jculti, pentru a se tealza scopul propus. Realizarea saciti didactice cxerseazh opeajile divi: analiza, snteza, compari, imaginafia. In jou ,Secretalpiramide,sarcina didactea est efectuarea oprailor de ‘dune, scidere in limite 0-100, iar jocul ,Atengi la fgurl”, are ca ‘sain didactic calcul perimetrelor poligoanelorprezntate. «. Elemente de joc (fenomenepsibosocale) pot fi fntrecerea individual sau pe grupe de clevi, recompensarea rezultatelor bune sau penalizarea ‘srepellorcomise, Supriza,aplauze,cuyéntul stimulator ete, Elementele de joc tebui s se corcleze cu srcna didactic, si contribu la realizarea aceseia fa bune ond. 4. Conpintul matematic al jocului didactic rebuie #8 fi wecesiil,arativ ‘rin forma in care se desfgoar, prin mijloacele dé fnvlkimint utiliza. Volumul eunostinjelor trebule sf fie bine dozat, corespunzator particulaiiiloe de viet ale elevilor. ‘© Moterialul didactic. Reugita jocuui didactic depinde si de calitatea ‘materiluli didactic, acest trebuie st fie vara gi adeevatconginutul joctliti Material didactic const in: abicte din mediul apropiatelvilor, lange, ie, tonne iguri geometie et. Trebue fl sor de manipula de ete ley, si conjnd problems didactic de rezovat a 1 Regulle ocala concretiea2srcna didactic realize in acl timp, Jegituradntre aceasta aciunea oculi. Regula de joc transforma defapt ‘exerejul sau problema in joc, actviaind intregl coleci de elew lt care precizeazA cine poate deven cstgitorul cul. In acelai timp ele cupring gi unel restric elevi care ureexe vor fi scogi din joe sau vor fi enalizah, depunctai. Acceptarea si respectarearegullor de joe determina De elew si participe I efor commun al grupului din care fae are, jul vind i sarcini educative precise. ‘asificarea jocurilor didactice matematice se fae in fuji de mai rate 4 In fneie de scopul si sarcina didactic > Dupk moment in cae efolosesc in cadrl loi Jocuri didactcecalectede sine sttitoare, * Jocuri didactice matematice ca momente ale lcci, Jocuri didactce matematice in compleare leis, intrcalate pe arcurullecii sau a final, > Dupt contnutaleapitolelor de insust Jocuri didactice matematice pens insustes,aprofundares sau verificarea cunotinfelor unui capitol sau grup dele, Jocuri didactice matematice specifice nei virte sau grupe, + Jocuri logco-matematice. Dupit forma de ompanizare a jocului sia compete Toc individual; * Joe pe echipe, + Joe fiona > Infincbe de por format ‘Toeur pentru dezvltarea capaci de anaiak; “+ Jocuri pentru dezvoltarea capaci de snteza: "+ Jocuri diactce pentru dervolarea capaci de absractizare gt seneralizare, ‘Jocuri didactice pent dezvoltareapespicaciii ete, tle tmepede recension ‘Cu material didactic confecionat sau natural, ‘+ Fark material didactic (cu versuri, ghicitor,sene, povetiri ete) ns 2. Organizarea si desfisurarea jocului didactic matematic (© bund proiectare, organizare si desfigurare a jocurlordidactice presupune parcurgrea mai multor etape. + Pregtre ocak didacticseconeretzea tn stuierea stent a contin siselctarenacestui,pregitrea materiluui didacc, eaizareapoiectul didactic + Organtzarea joclui const in reaizrea urmitoarelor mis impiirea clevilor clase: in fntie de forma de compete adepata,distiburea rateilului didactic, in general, creareatuturor condor materiale necesarebunei desSgurt jocul + Pesaro cide etapa Inurdcereain joe ~ se poate face cu scopl principal de « motva levi in vedere partici active a actunea ocului.Aceasta poate const into cscupe,expunere,prezetarea mateilu, se ereeazi stil un elmat nou, deasebit de cel existent in umpul letilor biguite 1+ Amgareayocu se face erment preci fr per mult imp dia economia joculu, ‘+ Explicarea jeu, Rolul conductor in acest moment a joculi are insututorl, care tebe sf demonstreze sis expice sarcinile jocul, regulilejoculu,s& precizeze conintu jocului Se vor da indicat cu privie a mol de utiizare a material didactic, se ‘or precia sarsne eonducttonlui de joe ete: Dae jocul are 0 structur ma complex, fnvaqitorul va fix regu jul ate ‘net pe pacers sna se mai ftrerupA tml acestuia ‘+ Brecutarea jul incepe a sermalul conductor jocul La ‘ncepu acest intervie mai des, reaming rege iar pe misurt ‘ce se inaiteazd in joc sau elevii capita experiena jocurilor ‘matematcepropunitorl acordindependend lvl Joclelewlor poate conduct Mnvittorl ae rol de condor a joa) ‘au condisindres (conducitoruljocuuesteun lev) Tony chiar acd invghtorl nu patcps direc a joc, el are sarcna: ‘© Sk mentnd stmosfera de joc, ‘+ Shimprime un itm alert joc 1+ Si controleze moduli cre clei rezolvsacin ddacticd si respect reglile joc a9 (© St activeze tof levi avin griji sii anteneze gi pe cei timizi saw mai slab prog (© Siintroducd variate no, si compund variant, s introduc materiale didactice noi ete. 1 Incheicrea joculi se realizeci prin formularea. concluzilor si aprecietilor ce se impun, se stabilesc ction jocului implicind si elevil in acest demers. Jocul didactic matematic poate ‘otganizat la orice tip delete yi in orice clas cicluul primar. ipuri de jocuri didactice matematice {in continuate, vom prezenta cdteva tipuri de jocuri didactice snatematic, cu exemple eorespuncitoare pentru fceare. Odat eu exemplele slese, von desrie sucint desfurarea lor yi uportal matematic al acestora, © Jocuri destinate dezvoltirtgindinit Pirundetea In esenjsnojunilor matematie mu se rezaml doar lao simpld asimilae, ci necesiti un eft susinat i bine gradat a intelectl Gindirea se dezvoliodaté cu operaile mintale: analiza, sintezs, ‘compari, absiactizarea, generalizarea,concretizarea 1. Chea Jocul uméreyte dezvoltares stent, capacitii de analiz8 si sntecs ‘© Ce numa efi inserie im sectourele de er libere? Completa lcul liber! Completa ptratele dupa ce af descoperit regula dea primele dou: 12) fap Br 50] 35 im of v 20 2. Completeazi tabelul! ‘Scopul jocului este formarea si consolidaren deprinderilor de ‘completae corectia unui abe, dup coordonatele date i invers, dterminarea ‘vordonatelor unor element dnt-untabel dat. y BB ele te B] CICS 1G5 16109105) 3. Ghiei ele dour numere Ficcarclev primes cite un cartons pe care sunt seisedoucoloane