Sunteți pe pagina 1din 5
MINISTERUL EDUCATIEL $1 piree "TIA GENERALA, CERCETARII $TIINTIFICE iNVATAMANT PREUNIVERSITAR eS" Aprobat, 5). “Seéretar de Stat, REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea si desfigurarea OLIMPIADEL de limba giliteratura roman clasele IX—XII Capitolul 1 Cadrul general Art. 1. (1) Prezentul regulament defineste cadril specific de orgenizare si desfigurare a olimpiadei de limba si literatura roménd pentru invafimantul liceal, numité in continuare Olimpiada, si este elaborat conform prevederilor Meiodologiei-cudru de organizare $i desféigurare a competifiilor scolare, eprobata prin OMECTS nr. 3035/2012. Art. 2 Olimpiada se desfaigoari pe niveluri de varsta si de pregttire didacticd, in intervalul claselor a IX-a - a XIa, si se adreseazi atdt elevilor din invataméntul public, cit si acelora din invaimantul privat. Art. 3 (1) Etapele Olimpiadei sunt: pe scoala, pe localitate, judefeant, nationala, (2) Selectia elevilor, indiferent de etapa olimpiadei, se face la nivelul fiecdrei clase, cu respectarea ierathiei rezultate din evaluare. Capitolul I Organizarea olimpiadei Art, 4 (1) Olimpiada este organizata de ministerul educatiei, prin inspectoratele/unitajile scolare subordonate, in partencriat cu institufii de invatamant superior si de cercetare din fara sau din afara farli, cu edituri, organizafii nonguvernamentale, structuri asociative locale, institulii de cultura etc, 2) Responsabilitatea organizarii si desfasurarii Olimpiadei revine, in functie de etapa, unititilor de invafamant preuniversitar, inspectoratelor scolare, directiei de resort - Directia General invaitimant Preuniversitar - din ministerul educa(iei. Art. 5 Comisiile de organizare si evaluare ale Olimpiadei sunt constituite i functioneazi conform Drevederilor Metodologiei-cadru de organizare si desfaisurare a competitiilor scolare. Art. 6 (1) Pentru etapa nationala, Comisia Central a Olimpiadei se infiinfeaz’ prin noth intocmita de etre inspectorul general de specialitate, avizati de directorul general al Directiei Generale invatimant Preuniversitar si aprobata de Subsecretarul de Stat/Secretarul de Stat pentru ‘invaimént preuniversitar. @) Componenja Comisiei Centrale este cea previtzuti in Metodologia-cadru de organizare si desfeisurare a competitiilor scolare. G) Presedintele Comisiei Centrale este un cadru didactic universitar de la 0 universitate apropiata de locul de desfigurare a Olimpiadei, avénd cel putin functia didactica de lector, cu autoritate ‘tiintifica si profesionala si cu expertizat in evaluare fn invapimantul preuniversitar. ‘Str General Berheot 2830, Setor 1, O10168, Buuren Te:¥40 (OT 4056313 Faxs40 (OISIISS 47 warn ade Art. 7 Rezultatele probelor, la toate etapele Olimpiadei, se apreciazs cu punctaje cuprinse intre 0 $i 120. Art. 8 Calificarea clevilor la etapele Olimpiadei este condijionat& de objinerea unui punctaj ‘minim de 100 de puncte, la etapa anterioard, Art. 9 (1) Norma de participare a elevilor la etapa nafional& este de un elev pentru fiecare nivel de last jude, primul in ordine valoriog, cu respectarea punctajului minim prevazat de regulament. @) Municipiului Bucuresti este reprezentat a etapa nationala a Olimpiadei de cAte 6 elevi pentru ficcare nivel de clasé, primii in ordine valoricd, cu respectarea punctejului minim previcut de rogulament, (3) Judefele ai chror clevi, componenti ai loturilor, au obfinut in anii anteriori premii si mentiuni la etapa intemafionala 2 Olimpiadei la nivelurile competitionale specifice liceulu, conform Metodologiei-cadru de organizare si desfigurare a competifilor scolare, in temeiul existen{e: ctapei internationale a Olimpiadei, vor putea decide asupra celei mai bune formule de reprezentare, fir a depasi numarul maxim de 6 cezul in care s-au obtinut 2 premii I sau patra premii s/sau mentiuni, Deciziile privind componente lotului judetean Yor fi asumate in scris de comisia judeteand de organizare si evaluare $i vor fi validate de inspectoral general din ministerul educatiei, @) Nu se admite transferul locurilor de la o clas la alta in cazul in care norma de pacticipare este de un clev pentru ficoare nivel de clasw jude, Art. 10 Numarul profesorilor insofitori ai lotului reprezentativ al fiecirei judet/al municipiului Bucuresti va fi calculat astfel incat s& fie Tespeciaté norma legala in vigoare- un profesor penta 10 elevi, Capitola 1 Probele Art, 11 (1) Probele susfinute de concurenfj in cadral Olimpiadei sunt probe individuale, obligatonii: & Proba A (proba serist individual), sustinuth la etapele pe scoalt, local’, judefean& si national’; b. Proba B (proba orela individuais) sustinuts la etapa nationals, din domeniul de studiu comunicare, (2) La etapa nationala, punctajul final este calculat ca medie aritmetict a punctajelor obfinute la fiecare proba, Art. 12 Programele pentru studiul limbii 5 lteraturii romaine abordeaz4 studiul integrat al textului literar, al bli si al comunicdrii. PregAtirea elevilor pentru olimpiadd vizeaz® competenjele generale/specifice si confinuturile asociate acestora din programele gcolare din anii anteriori anului de studiu in care se afl, precum si conjinuturile pentru semestrul Tal anului scolar in curs, aprofundate si extinse in limitele particularititilor de varstd ale clevilor. Art, 13 Timpul de lucra este de: a. Proba A - trei ore, la toate etapelo, b. Proba B25 min. (15 min. pregitirea rispunsului si 10 min. sustinerea acestuia), pentru toate clasele, la etapa nationala. Art. 14 Structura subiectelor este urmatoarea: Proba A Subiectul va confine doud texte/fragmente de text literar si/sau nonliterar~ unul din literatura romana si cel de-al doilea din literatura roménd, de asemenea, sau din literatura strand - si trei ccerinje, dupa cum urmeazk: 1. un item semiobiectiv de tip intrebare structuratd care vizeaz comprehensiunea si interpretarea textelor prin raportare la elemente de pragmatica a comunicarii, Ia nivelurile textuale, la elemente de analiza tematics, structuralé sau stilistic8, puneree in context a textelor prin raportare la epoca sau la curente literere/culturale, argumentarea unei opinii referitoare la un aspect dintr-un text seu din ambele texte suport otc, 2. un item subiectiv care vizeaz competent de redoctare a diferitelor texte, de exempl articol, Continuarea unui text, descriere, dezvoltarea unci elipse, dialog, drept la replicd, eseu, jurnal, Justificarea unei optiuni, naratiune, pledoarie, rescriere a textului suport prin adaptare Ia un alt interlocutor, alt context, altf perepectiv8 etc, rezumat, scrisoare, transpunere a textului suport {ntr-un alt registra, intr-o altd forma de discurs ete. 3. un item subiectiv de tip eseu liber/nestructurat care vizeaz’ competenta culturala a elevului (de exemplu: compararea viziunii despre lume, despre conditia mand sau despre art, reflectate in texte literare, nonliterare sau fn alte arte, identificarea unor conexiuni intre literatura romant 3 cea universala etc.) Toate cerinjele vor evalua competentele dobandite de elevi in urma parcurgerii elementelor de Conjinut din programa scolard din elasele auterioare si din semestrul I al anului scolar in eurs. Luererea scrist nu va avea titlu sau motto. Utilizarea acestora va atrage dupa sine descalificarea concurentuhui, Proba B (pentru etapa najional) Conjinutul Probel B, orala, individual, are ca obiectiv dezvoltarea competenfei de comunicare orald, findamentata pe dezvolarea competenfei de lecturd, competenje-cheie dobindite prin abordarea inter- si transdisciplinari a confinuturilor din programele scolare. Proba B se dezvolti in domeniul comunicdri, cu un confinut constind in susfinerea nei opinii ersonale cu privire la teme/subiecte/asertiuni/afirmatii prezente in subiectele/textele suport de la proba A, cu referire la propria lucrare serisé de la. proba A. “Evaluarea la Proba B va avea in vedere atét competentele de lectura si de comunicare oral dobindite prin studierea disciplinet limba $i literatura roménd, precum i achisifile culturale JSormale si nonformale ale elevilor participanyi la olimpiadd. Art. 15 (1) Pentra pregitirea rispunsului Ia Proba B elevii vor extrage un bilet de concurs gi ig vor elabora rispunsul, in timpul prevazut de prezentul regulament, ints-o sali special destinata Pregitirii rispunsurilor concurenjilor, sub supravegherea a dow’ cadre didactice din comisia de organizare, avand alti specializare decét limba gi literatura roman (2) Profesorii asistenti tn silile de pregatire a rispunsului pentru Proba B nu vor oferi