Sunteți pe pagina 1din 32
w GUVERNUL ROMANIE! IMINISTERUL FONDURILOR EUROPENE ORDIN privind aprobarea Procedurii competitive aplicabilesolicitantilor/beneficiarilor privat ‘pentru atriburea contractelor de furnizare, servci sau lucrrifinantate din fondu europene ‘Avand in vedere prevederile: ~ Art. 6 din Legea nr. 98/2016 privind achiaiile publice; ‘Art. 125 din Regulamentul (UE) ne. 1.303/2013 al Parlamentulul European si al Consilulu din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionals, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural si Fondul european pentru pescuit sf afacesi maritime, precum si de stablire a unor dispoziti generale privind Fondul european de dezvoltare regionals, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fendul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentulu (CE) nr. 1083/2006 al Consilutu; = Motdrarii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului institutional de coordonare #1 gestionare a fondurilar europene structurale si de investitil si pentru asigurarea continuitStii cadrului institutional de coordonare si gestionare a instrumentelr structurale 2007-2013; = Art. 2 alin. (6) din Ordonanta de urgent a Guvernulul nr, 96/ 2012 privind stabilirea Uunor misuri de reorganizare in cadrul administrate publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modifciri s! completde prin Legea nr. 71/2013, cu nodificdile si completa ulterioare. intemeiui = Art. 8 alin, (8) din Hotirivea Guvernulul ar. 43/2013 privind organizarea functionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificirle si completarile uiteriaare Ministrul fondurilor europene emite prezentul ORDIN: Art Se aprobs procedura competitivs aplicabild solictantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servici sau lucrér finantate din fonduri europene, prevézutd in anexa care face parte integranta din prezentul ordin art. Procedurile simplficate derulate de solictanti/beneficiari privati, aflate in curs de esfasurare la data inti in vigoare a Legil nr. 98/2016 privind achizitille publice, se vor continua conform prevederilorin vigoare la data publiciril anuntului ar3 Contractele de achitite inchetate de solicitanti/beneficiarli privati ca urmare a derulari nei proceduri simplificate, vor respecta prevederie in vigoare la data publicSri anuntulul ana Achiiile initiate de cdtre solicitanti/beneficiari privat dupa data intra in vigoare a Leg rr. 98/2016 si pan’ la emiterea prezentului ordin respects prevederile Legit nr.98/2016, ihidul solcitantulu sau alte reglementéri ale finantatorulu, dups caz. Ans (1) Prezentu ordin se aplicd pentru: a} Fondurile Europene Structurale si de Investiti 2014-2020, respectiv Fondul European de Dezvoltare Regionals, Fondul Social European, Fondul de coeziune, Fondul european pentru pescult s afaceri maritime; 'b) Mecanismele Financiare SEE si Norvegian; ‘) Programul de Cooperare Elvetiano ~ Roman (PCER) vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Obiectivul 1 al Ariel de concentrare 4 ~ imbundtatirea mediulu inconjurdtor” (2) Prezentul ordin nu se apicd pentru: {2} Programele de cooperare teritoriala europeans 2014-2020; ») Programul National de Dezvoltare Rurald 2014-2020; ‘) Mecanismul pentru Interconectarea Europei. art. 6 Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilar europene, respectiv autoritile de management/ organismele intermediare/ operatorii de program/ autoritatea de plata pentru PCER, au obligatia de a modifica procedurile operationale s orice alte reglementéri incidente, in sensul conformaril acestora cu prevederile prezentulul ordin, in termen de 5 alle lucrdtoare de la data inti sale in vigoare. Ant.7 Autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. Art.8 in toate actele normative/ ghidurile/instructiunile/ contractele de finantare/ acordurile, precum sin orice alt document relevant, timiterile la actle normative abrogate privnd achicitile derulate de solitant/beneficiart privatise interpreteaz® ea trimiteri la prezentul ordi, cu respectaresdispoitlor art. 2, art. 3 start. 4 ano La data intrii in vigoare a prezentulu ordin se abrogs 8) Ordinul ministruluifondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurit simplificate aplcate de beneficiai privati in cadrul proiectelor finantate din Instrumente structurale, obiectivul "Convergents, precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, Servicli sau lucrari, cu modificarle ulterioare, publicat in Monitorul oficial al Romaniet, Partea |, nr. 650 din 22 octombrie 2013; b) —Ordinul ministrului fondurlor europene nr. 1.191/2014 pentru aprobarea Instructiunilaferente Ordinului ministrului fondurllor europene sr. 1.120/2013 privind aprotarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiari privath in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, oblectivul "Convergents", precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea Contractelor de furnizare, servici sau lueréri, publicat in Monitorul Oficial al Rornéniel, Partea |, nr. 855 din 24 noiemarie 2014; ©) Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 3.123/2015 privind aplicarea pentru perioada 2014-2020 Proceduti simplifcate aplicate de benefiiari privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul ,Convergent3" precum si in cadrul proiectelor finanfate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servi sau luerii, aprobatd prin Ordinul ministruu fondurilor europene nr. 1120/2013 si a Instructiunii aferente acestuia, aprobatS. prin Ordinul ministrululfondurilor europene nr. 1.191/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr 867 din 20 noiembrie 2015; 4) Ordinul ministruluifondurilor europene nr. 427/2016 privind aprobarea Proceduril simplificate aplicate de solicitanit privati de finantare din instrumente structurale 2014- 2020 pentru atribuirea contractelor de furizare, servic sau lucri, publicat in Monitorul (Oficial al Romanie,Partea I, ne. 284 din 14 aprile 2016 Art. 10 Prezentul ordi se publicd in Monitorul Ofcial al Romane, Parts MINISTRU oucurest..d!0.1,| forma de anexe, 4. Nu se pot masifia prin contract specicaile tence si oferta cisigatoare care au stat la bata atribuiri contractul, 5. Orice contract semnat in conti legislatiei nationale in vgoare incepe s8 produc’ efecte din momentul semnariacestuis de cétre ambele parti. Anterior sermndriicontractulel nu pot fi furnizate produse /prestate servic /executatelucrari si nu pot fi efectuate plat ‘coal principiu este aplicabil sacteloradtionale la acestecontracte, 5.2. Implementarea contractului de achisiie Se vor respectaintocmaiclauzele contractual asumate. rice modificare a contractulul se consemmneaz’ printr-un act aitional ‘Scopul actuuladtiona rebule sie strns legat de abiectul contractual inital Modif la contract se pot face dearin perioada de executieacontractuul Specficaile tehoice/oferta, care au stat la bara semnéri contractului de finantare/acordull, se pot modifica in cazul produselor, acd ceea ces ofertat nu se mai comercalzesz8 in mad eurent pe piat (cu prezentarea unel dover in acest sens) si daca produsele se inlocuere cu produse cu caracteristci egale sau superioare din punct de ‘vedere tehnic care nu ride’ probleme de compatibiitate, fri modificarea pretulul cu espectarea prevederior din Ghidul solictantulul si acontractulu de finantare/acordulul 6, Orice modificare care prelungeste durata de executie @ contractuui trebuie efectuats astfel_incStimplementarea s3. fie realist insintea expiriri contractulul de finantare/acordulul in cauz2, iar plaile 58 fe realizate conform regullor de eligiiltate stabilte prin contractul de fnantare/acord In cazl in care durata de execute @ consttuit tun avantaj decisiv in alegerea ofertel cistigstoare este permisd prelungirea duratel de 23 executie dacé nu este afectat avantalul ofertantulul castigator fatd de urmatorulclast Daci este afectat acest avantaj, beneficiarul i asumd apliearesprincipilu! proportional de la Capitol 6 ‘plicares une! dauze contractuale de revaire clare, precise ! fara echivoc, care a fost rmentionat’ de solictantu/benefciarul privat in documentele achiaiet nu constitule © ‘modifcare contractual. Sofictantul/beneficiaral privat nu are dreptul de a efectua una Sau mai multe modified suecesive ale contractul de achisitie care cumulate au ca efect ~ neaplicarea prezente!procedurt (ex: mal multe achat directe cu acclasi obiect care insumate ca valoare conduceau la obiatitatea apliciri uneiproceduri competitive), = favoriavea ofertantulut cstigitor (ex: acordacea unui avans carer fost presSzut de solltantulbenefciarul privat in documenteleachiztiei) eaplcares prevederilor di domeniul —achizitllor_publice (ex —_ prin modifcarea/modificrile efectuate nous situate creat indeplieste conditile cumulative din lee Este interais modificarea contractulul daci aceasts canduce 1a modifciri substantale Sunt considerate modifier substantial, modifciile schimb elementele ofertei sau ale achishiei,inclusiv ale neces stable prinanunt sau specificaile tehnice; afectears concurenta existenté co urmare 2 apliciri procedurii competitive (modifcarea introduce condi care, daci ar i fost incluse in procedura initials, a ft permis acceptarea unel alte oferte decét cea acceptat initial sau ar fi atras si ali Participant procedural; Schimbi natura contractulu! (ex: se modifi obiectul contractului prin cresterea onder senicilor in raport cu produsele, asta ncat devin aplcabile prevederil legit ein indepiinrea cumulativs a condition lor 3 cerintelor 5.3. Ajustareapretulul Pe parcursulindeplinii conteactului de achistie, pretul poate fi ajustat_numal tn urmatoarele situati 8} au avut loc modified legislative, modifi ale normelr tehnice sau au fost emise de tre autorttile publice locale aete administrative care au ca obiect institute, ‘mocicarea au renuntarea la anurnte taxe/impozte locale, al cSror efect se reflects in erestereajdiminuarea costutlor pe baza ciroras-a fundamentatpretul contractul de acheter 1) pe piat au apart anumite condi ia urma cérora sa constatatcresterea/diminuarea Indicilor de pret pentru elemente constitutive ale oferte, al cirorefect se reflect in cresterea/siminuacea costurllor pe bata cirora a fundamentat pretul cntractuul de achiiie. Posibiltates de ajustare a pretuluitrebue si fle preciaté att in arunt, ct fim contractl inchetat. prin davze speciale in acest sens. SolicRantul/beneficlarul privat are obligatia de a precizatotodaté atatin anummt, cat sin Contractul inche at, si madul concret de ajustare 2 pretu, indi care vor fl utizai, pprecam sisursa informatilor cu privre I evoutiaacestra, cum ari Buletin statistce sau cotati ale burselor de mérfur. Lipsa, modificarea sau completarea respectiveor Informapv/dauze determin’ inapliabiltatea prevederilor referitoare la posibiltatea de Aajustae a pretullcontractului de achizkjo, suplimentarea pretultcontractului putand fi 4 asigurata in acest caz din bugetul propriv, Fink a depisl pragrlle valorice previzute de lege. 4 in orice situate, pretul contractului nu poate fl ajustat decat in masura strict necesar’ pentru acoperrea crestei costuilor pe baza ciara s-a fundamentat pretu contractulu, Modul de ajustare a pretulu contractull de achitie nu tebules’ conduc in niciun cae la ‘depasirea pragurilr prevSzute in lege sau la anularea/diminuarea avantajlor competitive mentionate in nota justificativs de atribuire, cu exceptiacazull prevdzut la pet. 4 It) ‘Secfunea 26-2 Dosarul Achiitieh 6.1. La finalul procedur se va Intocmi dosarul de achlakle care va contine urmétoarele ee Sa ATT TT casa — ees a ae ie oe | weae | 2. Nota privind determinarea valorii estimate eee it Sa ena | Nota usta de atibuire z ca eZ a ee a | | Peerrjomerefeseamih i 7 pene aaonaaeierey 7} 3a aa pes oe eae ae cote eee | ewan ae moos a ee acta mnie irene ies aerellrietn Se Nr. Elemente de verificat | Instructiuni |Ss(eecaaeemnes erent eee | eee ee ee ene Sie Ga 25 exceptile ee @ publicorea/transmiterea specificatilor? 3) Valoarea estimataa contractulul este mal mics decit prague valorice prevazute in lege? ineadrarea io excephile prevSuute, soecifeatile trebuie a3 fie obiective si sh se asigure accest! Imedit si neingriit a acestea. Se verifies daca s-au motivat detaliat s2ecifictile tehnice partcuare (daca este cazul) pentru jneadrarea in exceptile previzute a nvelul prezentei procedur Se verifies scopulachiztie Sanctiune procedurasolctant privat ‘© Nepublicarea anuntuluiintr-un eotiian/ ae publicatle/ gazetd national/S sau reional/a format tiprit sau online, ori pagina web de publictate, concomitent cu transniterea de imvitati de participare ~ corectie de 25% din valoarea contractulu de achiite + speciicati tehnice care nu au un caracter biectivfrenuntarea_pe parcursul evalusrit la fanumite specifica tehnice comunieate corecte proportional cu predic Sanctiune proceduré benefciar privat ‘© Nepubiicarea anuntului pe pagina web https//www-fondur-uero, inscit_ de speciiatile tehnice - corectie de 25% din valoarea contractului de achizite (partes a 3a ett din anexa Ia HG. nr. 519/2014) + Publicares unor specifica tehnice care nu au lun caracter obiectiv/renuntarea pe Parcursul fevaluirh Ia anumite specficati tehnice publicate - corectie proportional cu prejudicial (partes 2 3-2 pet3 din anexa la HG. a 5318/2014}, _| 1. Se verified dacd valoarea mentionatd_ in Nota Privind valoarea estimata este mai mich decét Pragurile valrice prevézute l ar.7 alin. 1) dh lege 2, Se-veifia daca valoaea extimata corespunde cu aloares din contractul de finantare/acord, dup’ ') Convactulnu a fort divkatin sai muite contacte gistincte de ‘aloate ms micd cu seopul dea ‘evita aplicarea prevederiorart.6 siart. 7 alin, (1) in lege Porevederiir prezentel procedun? 'e veifick dace contractul na Yost dvizat, avind in vedere Scopul 1 /sau obiectul achiatiei prin Faportare la Planul de achizit! al proiectului dupa 'e verified dacd sa ales corect procedura pornind| ela valoareaestimats | aetictantul/beneticiarl privat @ ales corect procedura aplicabils? acd valoarea estimaté depiyeste pragul valor prevazut de art.7alin(5) din lege si nu se incadrears in prevederle a6 din’ ‘dege, sollctantu/beneficiorul privat trebuia si aplice procedura competi Senctiune pentru Merelea, bale 1, Dacd solictantul/beneficiaul privat trebuia sé aplice prevederie leit si a apicat prevederile preventei procedut, se vor aplica sanctiuile prevazute in anexa la M.G. ne. 15/2014 (Partea 1 Ache pubice) 2. Dact solcitantul/benefciarul privat trebuia 8 aplice procedura competitvs sia ales 58 achinitonere dicect, fér3 publicarea unui anunt, se va aplica 0 corecte de 25% din rt contractuluh de achat, c@ urmare a nepublicsri anuntulu, La fel se va proceda daci mativareaincadréi pe exceptile de la publicae nu este corecta Prospectarea petel 1] 5 pubic aman Tin cazul beneficiarilor privatise verifca dacS anuntul este postat pe pagina web ~ hiios//vunw fonduri In cazul solicitantilor privat se veitcs = daci_—anunful este publiat’—_inteun cotldian/zar/publicaie/gazet3 national, sau regional), format tiprit sau onlin, afi pagina | web de publiitate. = daca anuntul contine elementele obligato prevazute in prezenta procedurs Sanctiune corecte de 25% din valoarea contractulul de achiile [partes 2 3-2 pct. din anexa la HG, or 5319/2014) 2, Sa asiguat accesulneingraditla [Nu trebuie od eviste _abstacole specificatile thrice? \aualzarea/comunicaresspecifiatilr tence In catul beneficaritor privatise verifies dact anuntul insotit de specficatile tehnice este postat pe pagina web ns /wes fondur-ueco Se verified dach pentru contractele de furnizare 3 27 ] acordat un fermen pentiu slaborarea si preventorea | Dofertel de minimum 6 ie calendaristc, iar pentru contractele de servil si Iuordei minimum 10 zle calendars, $2 eloboret corespunzitor Nota justificativs de atebuire? Nota justfiatind de atibuire @ fost completatd corespunzétor, in senssl 3 au fost prezentate avantajele tehnice si inanciare care motiveatd alegeree ofertel pentru contractare in raport cu celellte oferte primite/speificatiletehnice Tn stuaile de exceptiecind publicarea anuntull st 2 specificatilor tehnice nu este obligaorie, Nota justitcativs trebule-motivata prin raportare la pecifiatiletehnie partculare/scopul ache. Sanctum = in cazul in care sunt identieate. speciiatt tehnice ofertate care nu corespund specticailor tehnice solictate se apicd 0 Corectie conform parti a 3-2 pet.3 din anexa la HG. nr. 519/2014 (proportional, area contractull de ache Contract a fost semnat ev fofertantul mentionat in Nota Justiieativé de tribuire? ‘Se compara cole dou8 document: Sanctune = daci se schimb3_sAstigitorul desermnat 3, implicit, oferta cisigitoare aferenta, se va ‘aplca sanctivnea prevdaut8 in partea a 3a pet3 din anexa la HG. nr 519/201, ‘Sa comunicat cstigatoral? Tn eazul beneficiarilor privatise verified publicarea Aanungulal pe pagina web hips://vww.fond In carul solicitantior prvayi se verified dacé sa twansmis comunicarea. Sanctione acd tn termen de 5 ile calendaristice de la semnarea contractual de achiitie, nu sa asigurat transparenta ezultatului procedur, se plied 0 corectie de 5% din valoarea con ractulul de achive (partea a3-apet.2 din anexa la MG. ne 19/2014), Nu se plied covectie financiar8 in cazl erorilor de tehnoredactarejusifcate Coniractul est insotit de Declarata pe proprierispundere dio care rezuta c& nu s-auincleat provederle refertoare la Se verified enstenja dedbaratilor (dedlaratia benefciarull prvat/oferantuulcistigstr). 2. | Modifcbrile clovaelor Se vores ior contractuale respects prevederie | verifies, de asemenea, impactul modificsrior prezentei proceduri? efectuate (valoarea modificillor se va determina pe bara valori cumulate 2 modificiilor succesive, daca este can) Sanctione ‘Se aplicd 0 corectie conform piri a 3a pet.3 din anexa la HG. nr. 19/2014 (proportional). 2 | Ajustarea pretuluis-arealizat cu | Se verifich respectarea regulilor cu privire la] respectarea prevederilor ajustare. prezente procedur Sanciune = Dacé nu sau respectat prevederie se aplica o corectie conform parti 23-2 pet.3 din anexa la 1.6. nr. $19/2014 (proportional cu prejudicil) [Reenter — Tn cazul in care realizares obiectuluiachiste! presupune o serie de aprobir,avze, autoriati sau alte formaltti stablite de prevederi legale incident, soliitantul/benefciarul privat Uwebuie si se asigure cd efectuarea cheltiellor se realizeazs cu respectarea tuturor prevederilor legal in vigoare ‘CAPITOLUL 6 - APLICAREA PRINCIPIULU! PROPORTIONALITATIL Sectiunea 1 Principiul proportionalitai in legis apliabi 111, Conform ar. 2 alin (1) lit») din 0.U.G. nr. 68/2012, principil proportionalitiii presupune & orice masurd administrativ’ ce se adopt tebuie sé fle adecvati, mecesara si corespunziteare scopului urmari, att in ceea ce piveste resursele angajate in constatarea heregullor, eit in coca ce private sAsbilres creanfelor bugstare rasultata din nevegul, tinand seama de natura si frecventa neregulilor constatate si de impactul financiar al Aacestora asupra prolectulul/programululrespectiv 1.2. Art 17 din 0.U.G. nr. 66/2011 preczeaz’ c8 orice actiune Intreprins3 in sensul constatirit une! nereguli 3 al stabilini creanfelor bugetare rezultate din nereguli se realizeazé cu aplcarea principal proportional, ndnd-se seama de natura de gravitatea nereguli ‘eanstatate, precum sl de amploaea side implcatilefinanciare ale acesteia 413, Conform Parii 3, punctul 3, din anexa la H.G. nf. 529/2014, aplicarea_principlulul proportional se realizeazs lund in considerare gravtatea abate, prejuichl provocat Sau posibll i fle provocat fondurlar europene si fondurilar publice nationale aferente acestora 414, Pentru aplcarea princpiuui proportional trebuleindeplinite cumulati doud elemente, briml este determinarea gravitai abateris cel deal doilea se refer’ la prejudiciu! provocat 2 sow posiil 58 fle provocat. In functie de aceste dou elemente, se pot intalai mai multe situati 1. nfunctie de gravitateaabateri exists ‘a. sbatericu grad mie de impact; be. abatericu grad mediu de impact abatericu grad mare de impact. Tn acest caz se mentioneaz’ actu normativ nerespecta sdescrerea gravitat absateri 2. Referitor a prejudiciu aesta poate fi 1a. prejudicla provocat ~ caleulares cuantumulul (valoarea efectva) rezultatd in uema abateri dela prevederile actulu nermaty b. peejudicl posibil $8 fe provocat — estimarea valori ce ar fi rezultat in urma abateri de a prevederieactului normativ; imposibilitatea de a estima valoareaprejudicull rezutat in urma abateri de la prevederile sctuli normativ, Sectiunea a 2-2 Indrumr privind aplicarea unitard a principiulul proportionalitati 2.1. Tn canul in care se poate determina prin calcul valoarea prejudiciului sau a posibtuks prejudicia rezutat din abaterea de la prevedenile actului normativ, valoarea rezitata Teprezint® cheltviala neeligbla/debit. I aceastd situatle a cuantifcarii efective 3 prejudiciulu/posiillu prejudieu, nu este relevant gravitate abateri exemple: iferenta de prey dinte oferta ce ar fi fost cAstgatoare si oferta decaratscdstigstoare (ex ‘oferta 1 ~ 100 leis oferta 2 ~ 120 le, se declaragresit cAstigitoare oferta 2-rezulta valoarea prejudiciului 20 ei, aceasta find si cuantumul covecte Seminarea unor acte adiionale, fa justifcare, care mAresc valoarea contractual (ex: pret ‘contract 100 lei mart (fré apariia unr stuati care se incadrean in regulile de moificare) Ia 115 lei prin actul ational -rezult valoarea prejudiciulul 15 lel, aceasta find 1 cvantumel corectei 2.2. ln caul in care nu se poate determina prin caleul valosres prejudiculu! sau 2 posibiluui prejudicla rezukat din abaterea de la actul normativ, atunc! valoarea prejudiclulul se va caleula prin aplicaea une! corecti/ reducer procentuals care se va determina fn nd seama de gravtatea abateri, Cuantumul corectilor/reducerior procentuale se va determina, in functie de gravitate, dupa cum urmese: 2. intre 1% 315% din valoarea contractuluin caus, in suatia in cae abateres este cu rad mie de impact, intr 6% 51105 din valoarea contractulul in eaux, in stuala In care abaterea este cu grad mediu de impact, Intra 119651 15% din valoarea contractulu in cau, in suatia in care abateres este ‘cu grad mare de impact, ev except eazrilor de constatae neregli ssa fraud, stwayie in are se vor aplica dteet prevederieactelor normative din domenil neregulilorfraudelor, Exemple: exist oferte care cespects toate speciicaile tehnice, care se incacrez2d in valoatea ‘estimaté, dar beneficiarul/solictantul privat alege 0 oferté cu caracteristicl tehnice Inferioare ~ suntem in stuaia une! abateri cu grad mare de impact si se va aplica 0