Sunteți pe pagina 1din 6

SUCEAV"': NNOIRE I SPECIFIC

GHEORGHE CURINSCHI-VORONA

De la tirgul im triarhal la metropola nor el-mol da v ele spaii libere (Lunca Sucevei); instabilitatea cunoscut a ver-
astzi. sanilor zonei colinare pe care se situeaz vatra istoric a
oraului; zestrea cultura l cu totul excepiona l constnd din
a grania dintre deceniile anilor '50 i '60, tiina i
L practica sistematizri i din ara noastr au trebuit s dea
construcii monumentale de prim rang ale arhitecturii medie
va le (Cetatea de Scaun, biserici i mnstiri) i o anumit
rspuns unora dintre problemele cele mai dificile aprute
parte a fondu lui de factur rez idenial.
n anii de dup rzboi n procesul acelei uriae aciuni care s-a Printre var iantele luate n consideraie a figurat i aceea
numit reconstrucia socialist a oraelor: sistematizarea i de a pstra zona istoric a oraului n stadiul n care se afla

: ~
. .......
1
:
:?
. ......:

Fig . 1. Suceava. Evoluie istoric, siluafia actua l i pre1Jederi de dezvoltare; 1. Suceava , 2. B urdujeni , 3. l\:cani -S .
Sntate. IS. Inv m1 nt superior. Ansambluri de locuin e: GE-Gcor ge E nescu, AL- Alexandru cel Bun, MV- Mihai
Viteazu, M-Mreti, Z-Zamca, CV- Cuza Vod. VVV - an\. ul el e aprare i pali sada ele la mijlocul secolului
al XIV-iea ~~~ - Vatra oraului la finele secolnllli a l XTV-lea; XXX - a nul el e aprare i palisada de la
!ncepulul seco lului a l XV-iea; .... - Perimetrul consl.ruibil ln 1!l82; 11/1 I - Ansamb luri nou propuse pentru
clapa 1985-1990; :j:j: :j:j: - lncl ustrii

reconstrucia oraului Suceava. Complexitatea acestei aciuni (recurgndu-se la un e le remodelri i unele dotri necesare
era condiionat de mai muli factori: configuraia oraului vieii contemporane) i de a dezvo lta noul ora" n spaii l e
care cuprindea n perimetrul su trei cartiere, de fapt trei libere din Lunca Sucevei. Dar, n cursul dezbaterilor care
localiti, Suceava, lcan i i Burdujeni, avncl ntre ele amp le au avut loc, aceast variant a fost prsit n favoarea deci-

40

http://patrimoniu.gov.ro
zici de a revita liz a orau l istori c i ele a-i da o tr lu c .ire d e mn
de trecutu I s u .
La nive lul schi e i de s is LemaLizarc , n Locrn i t n a nu I
1960, a le c re i prevederi con s tituia u apli ca rea aces Lc i dec i-
zii , Lu n ca Suceve i a fost d es Linat plaLfonnei in d ustrial e a
orau lui , ia r n ceea ce pr i vete ca rtie re le I ca ni i Burcluj eni ,
ca re urma u s primeasc nzes lr5 ri e dilita re minime, se credea
c, p e msura reco n st ru c ie i zon r i isto ri ce, e le Yor putea fi
dezafecta Le.
Prevederi le sc hi.e i clin Hl60 a u fo st n s d ep i te ele v i a.
Drzvo lta rea indu stri a l , n evo ia de a as igura Iora d e muncCt
n ecesa r , c rete rea cl e mogra [i c a u pret in s alc Lu irea d e noi
schi e de sistematizare, ultima sc hi\: , n \'igoarc a. tz i , cla-
t n cl clin anu l 1984. n v irLul.e a preveder il or acesLor sc hi e au
fost ncl cs iLe zone de ja remode late din in c inta i sto ri c a ora- D i spoz i ia S u ceve i la co nf'lu e na un or d rumuri omcr-
s ului asezarca s-a ext in s d e-a lun gu l art.ere lor el e penetraie, c ia le ca re du cea u c tre P o lo ni a, Tran s ilvani a i .Muntenia ,
~ pr,nel ' noi cartiere i an sa mbluri de loc uit ; de asem en ea a l'avo ri zat dezvo lta rea sa ca cr nLru el e sc himb , ca lrg, cl evc-
a u fost ocupate t eritorii libere, n zo na din lun ca rului Su- uind, se pa re, n c a nte rior co ns Lituirii statului ind e pe nd e nt
ceava, si lu atc ntre Burclujen i i I ca ni , cart ierul Burclujc ni a l Tr ii .Mo ldove i, rce di1r\: a un e i f orma ii pre s La ta lt'. Dup
fiind, la rndul s u , r estru cturat , iar acum se pun e probl em a c11rn impl a ntul ini i a l a const ituit rez ullalul dec izi e i priv ind
trans l'o rrn r ii l oca lit ii S ntilir , cir l'actu r rural , ca re alegerea unui t eritoriu , tot as Ll'c l i !' VO I Lr i a n co nLinuare a
urm eaz s d ev in un ca rtier a l urbe i. Orau l a fost nzestrat Sucevei a rep rezentat o s u cces iun e de dem e rs uri dr!ibc rate
cu dotri soc ia l-cu lLuralc, iar o sea m de m o nu m! nte is tori ce care, n absrn'('a unui plan pn stabilit, s-au nscris n ca drul
au fos t obiectul un or ac iuni dr re s taurare i va lo rifi care . un e i dezvo l tr i sponLane . ln curs ul un e i asemcnl' a dcz vo lL ri,
n fe lul acrs ta un ,cchi trg m o ld ove nesc, re~e cli1r dom- ' u cea va a ac umul at o scam de "lri\s5turi ca re o s itu eaz
nea sc Limp de 200 ele an i, nze s LraL cu cxce pi o nal c monu- printre ce le m a i interesanLc s lxu c Luri urb a ne ele p c nLre g
menLc de culturi'\, dar b e ndi c iincl dl' un fo nd rezid e ll'ial i leriloriul 5 rii i , poate, d ac in l'm sl'ama el e faplul c nceasLa
de d ot ri mod este, a [e u L sa I Lu I dr la o a eza re pa Lri a rha l , re prez inl[1 o zo n el e .inter[eren nlrn trad i i il e a rhiLccLurii
a c[1re i p opulai e n p e rioada anLebeli c m1 a dl'p it 17 OOO i urbanismului or ie nLa l i occ icl e nLal , rapt ul n s in e co ns Li-
locuitori, la 1111 o rn mode rn , cu 100 OOO locu itori, o aclcY r at Luie ce l mai re prezen tat iv exemp lu a l urbani s mului ele fa ct ur
metropol nord-m o ldav . r s rite an clin zo na ex Lra c arpaLi c .
U n a dinLre prohl e mrl e difi c ile, ci<~ n al ur rt trnrl'Li c, a isto-
(;!neza asczrii si 1Hoc(.11l ele ae1un11.larn trcpta t a 11.nor rie i acz ril o r o m! ' n !'~l.i este aceea a prec iz5 rii mome ntului
, ' n s u iri 1nhanc ci nci o aezare rurnl a de ven it o aeznre urb a n , c ncl se poale
vo rbi de un ora. Cr iteri il e de a preci!'re s nL de naLurCt
Ma rca , ariel <1te a I ipuril o r de aezr i onwneL i ct i so c i a l (eco n om i c i d e mografi c) c L i st: ri cL urbanisLic .
ex pres ia parLicularfa pe ca re o ca pt aezi'\ ril c n ca drul ace- Din catego ri a ce lor dinLi fa c parLe modul el e produ ce re a bu-
lui a i t ip permit s s ' o rbeasd1 despre perso n a l iLatra i spe-
nurilor mate riale , oc up aia locuiLorilor, s is lrmul ele dc pc n-
cifi cu I orae l or . D etec Larea s urse lo r perso n a liL 5 ii ) ia spec ifi- deffe p e planul re l a iil or de proclucir , ex i s Lc n a anumito r
cului mba n , ca man ifcs Lare a c iv ili zat ie i i cultmii unor in st iLll'ii sau srrv ic ii co munale. Tn ccrea m a joriL \: ii locuito-
popoare, are o v aloare de c unoa te n; pe de a l t parte, co n Li
rilor de la prncLi ca rca ag ri culturii i c re te re a v i_te lo r la.oc u:
entizarca acesto r surse co nst itu ie un nd repLar p entru arhiLec ~i paii legate el e m ete u g uri i co m e r , o pop ul a 1 e s upc.r1 oa r.a
i urb a ni Li n nzuina lo r dr a confni noilor o rganisme
nume ri ce te, limitarea dep e nde nei ra d e c lasa pro pr1 et:.u1-
11rba nc o a rnpre nL proprit', iar ce lor care se remoclrkaz lo r fun c ia ri rep rezinL c riLc rii eco nom ice a le trecer ii la forma
sa u se rcst ru c Lureaz de a Ic co nse rva spr cil'i cul. d e existe n. urhan5. Abo lirea (c LeodaL cu un carac Ln trep-
Suceava a co ns LiLuit un implant s pontan d e factur
tat, d e durat) a tipului de l o c uin i p a rce l rural , a p ~ 1'.ii a
r11ral fl . Ca ra c terul s pontan a l unui im p lan t nu presupun e ab- eve ntual a un e i in c in Le l'o rrifi caLe, ed i[i car ea un o r C'. l d1r1 cu
se na un e i decizi i, c i a unu i proie c L pres Lahilit. A legerea teri-
caractrr publi c (pr im rii , casc a le IH' "o u lui etc-.), conLurarea
tor iului p entru o ae z a re s-a l' cut n baza nn e i ex p c ri e ll'e unui ce ntru c iv ic reprez inLf1 aspecte ca re d ete rmin . ~ara c Ltrul
mile 11are a soc i et" ii omeneti. O ri ce impl ant ia n co ns id era re urban a l un e i asezf1ri . Ac11rnu la rca aces tor nsu ll'I este un
o seam5 ele co ndiion ri: n atura l ( re lief, mi croc lim fl, surse
proces clesf u rat n t imp , unel e dintre e le se pot prc~iz.~
el e a p i hran , s urse el e m at e ri a le ), economi ce (cl i spoz i ia nain tea a ltora, gener ncl un ca ra c Le r semiurb a n , a l. a.~e zar11
fa de re \:eau a ele l oca liL 5 i p rcex isten te , [::r d e artere le
care poate p s tra , Limp nde lun gaL, importanl.e re1111n~sc~ ff\:e
comer c ia le, fa el e s urse le el e m at erii prime , fa el e o ree din
rura le . :R econst ru c ia soc ialist a orarlor clin Ro~n~nia a
prin c i ar sa u monastic ca b e nefi ciar a l proclu c. i e i) i , pro-
v izaL, ntre a lte le, li c hid area unor asem en ea rr m1n. 1 sc~n~
babil, es LcLi ce , n m s ura n ca re co n sec in e l e p last ice a le ca re frnau v iata orae l o r co n Lempo ra ne: ex l.incl e rea te nLo n a la
impl antuiui erau cont i e ntiz a te . Implantul spon ta n , n m a rea
!'X Ces i v, den s itatca r ecl usC1, n zesLra rea Le h n ico-ecl i Ii Lar prc-
majoritate a cazurilor, are un caracte r rura l, iar a ns e l e
ca r , predominarea unor 1 ip uri de locuire inad ecva te, a b se n a
transformr ii sa le ntr-o ae zare urb a n s nt strns l!'gate ele
ses izarea conclitionri l or semn a late . Cu ct m a i mulLc dintre Fig . 2. S uceava in anul 18'18. A pa r e cli sp l~Zi\i a ora uhd p c_ l.rc p Lc lc re li e-
aceste concli io~ ri coinc id , cu a Lt mai rep ed e p oa te s decurg fului i 11 fo rm d e n111 1'i lcalrn rs l.urn a L i s 1lue la cl cte r111111ala ele 111ul~1111 ca
ver li calc lor unor 111 011u111c 11Lc di spu se p c Lrc plc lc r e li efului. D e la st n ga
t ransformarea satu lui n ora. Abseff.a un o ra dintre co ndiio la clrcnpLa: 111 -r ea ZB mca, l:l iseri ca Cato li c , sr. N icolae, u rnul .Ro~u ,
nrile n ecesare sau dispariia unora clin trc e le a m e n inut St'. S imion , 111-rea Sf. Ioan, bi seri ca V scri sc nia , r. Dumitru, B1scr1ca
pentru un t imp nd e lun gat sau pe n tru to lcl eauna o sea m el e Coco niior, bi ser ica l\ lir{1 u\.i, Cclalea el e ca un .
aezri n faz a lor ele ex i sten rural . Fi g . 3. uceava in a nul 1900 vzulii ele p c d ea lul Tiiliira i.

41

http://patrimoniu.gov.ro
dot ril o r , a nsa mb lur i c iv ice ne nc hegat e ub as pec t l'un c i o n al de ap. Coex i ste n a aces to r dou co mplexe a rhilec tura le a
i p lasti c . . ", fos t t imp de c te va seco le d e te rm in a nt p e ntru rapo rt uril e
Transformarea Suceve i d in lr-o aeza re rurala 1nt r- o aeza re s paia 1-p lasLice elin ca dru I aez rii .
urban i'\ a fost un pro ces Lrcptat i nd e lun gat . U n r ol dl' Lc r- D i s pu s n m arg inea ora ului , p e un t e riLor iu cu s igu-
rninant l- a u ju cat ex i s tc 1ra un e i p i ci de schi mb ,_~l ezvo llar~a ra ll". libe r la acea d at, Cu rtea dom n easc a dete rmin at reo-
metes u ouril or i a come ru lui , reduce rea ponder 11 preocup a- rienta rea tra me i strada le a aezr ii ct re ea, ntocma i cum
ri lor ~n~ i co le 1atr1 de ce le me te u gret i i co me rc ia le . Dar s- a nlmp lat la Ia i , Trgov i tc sa u Bu cu ret i unci e c u r il e
b , . 1
momentul n ca re se produce un sa lt n aceast evo lu i e a ost domnet i , amp lasa Le n mod s imil a r, a u exe rc itat o ac iun e
co nst iLu irea une i c uri d o mn cl i. Zonifi ca rea fun c i o n a l care ce ntripe L as upra re e l e i stra dal e . O aseme nea mobi litate a
a inte rvenit (C urtea d om n easc, cartierul nobilia r, p~a~~ de ree l e i se ex pli c prin t:ondu l co nsL rui t executat din lem n , cu
des l'acere, ca r tie rul mete u gresc), executarea u nor m e 111 te caracte r pe risa bil , ca re nu a avuL ca pa c itatea de a fi xa trase ul
din ce n cc ma i larg i att n jurnl c urii do mn et i ct i a l str z il or.
ntregu lui o ra i lu st rcaz proces u I de ac umu la re de t r[1sf1tu ri Avnd ca pun ct el<' pl eca re o co n s Lruc i <' de locui L de
urb ane . lemn, te ncui tu ase me nea case lor de lem n clin reg iun e, i un
donjon de piat rr1, eclifi ca Lc clin vo ia d ornniLorului P e tru I
Sllt'Scle s1wc ificului S1wevci de odinioal'i't M u at, Cu rt ca d om n e asc a fosL co ntin 11 u rnb og i tr1 cu
Jndil'crc n L de t ipo log ic , s pcc ifi cnl un e i aez ri este cl a L d noi co n st ru c ii rc z i d c rr. i a lc ele pi atr, ia r zonn sa cu monu-
anum ite rapo rLuri ce se con stituie ntre di ve rse le compo ne nte mente de cul t, n timpu l domn iil or lui A lexa ndru ce l Bun,
a le stru cturii sa le: ntre impl a nt i mediu l f iz ic, ntre s pa - tefa n ce l Ma rc, P et ru Ra re, A lexa nd ru L pu n ea nu ~ i Vas ile
iul ocupat de c l d iri i s p a iul lib er , (str z i , p iee, g r dini) ; Lupu. nn o indu-i in cin ta , m a i nl.i el<~ lemn apo i de p i at r,
ntre d om in ante le urbanist ice (mo nu me nte le i an sa mblurile d eve ni t d in ce n ce ma i l a rg, se po ate ap rec ia c , la un
de ar hi tectur ) i m are m asf1 a fondului co n t ruil. ; n tre rliver- momen t dat, Curtea dom n easc a ,ea asp<' CLu I un c i c i ta de Ic
sc le eta pe crono log ice a le d ezvo l trii aezr ii. s itu ate n o ra fa n [ a c u Cetatea el e Sca un .
Ora ul Suceav a s-a con stitui t p e versan t ul unui dea l clc li- n juru l C ur ii d om n e t i s-a u g rupat re la ti v sLr ns case
rniLat de p a nte ab rupte ct re rs rit, nord i apus, un te ren boi e ret i , executate din lem n, con st it u inel un cartie r n ob ili a r
de forma un ui amfiteatru rsturn at ca re c re te sub form a care a t rebu it s se re trag pe rime tru I pe n Lru a fa ce loc C u rii
un o r g ra de ne din spre rsrit ctre a pu s . Ocup area t reptatrt a domneti n c rete re. D e asemen ea, n prea jm a C ur ii dom-
acestu i te re n de cf1trc fondul co ns truit al aezr i i, re preze ntat n e ti s- a fo rma t un ca rt.ier nC'gusLo rcsc a tes tat ele pi v ni e l e
de l oc uine le de mas i de monumente (Curtea d om n easc , adnc i a le case lo r. Me t e u ga rii ca re pra ctica u o l ri tu l sa u
b ise ri ci i m n st i ri), ra porturi le de [ ncL ur pl ast i c ns c ute pre lucra rea m eta le lo r era u aeza i c tre m a rg in ea o ra u lui
d in va lor ifi ca rea l'C ip roc n t re caracte ris ti c ile re lie fului din cauza per ico lu lui el e in c ncl iu , l ocu in e l e lo r, m a i n d e p r
i co n stru c iil e pe ca re acrsta Ic p oa 1H1 au co nfe rit raporLu lu i tate , formnd un semi cerc n juru l ce ntrul ui u rb a n.
impl a nt-med iu u n ca rac te r dete rmin an t pcntrn contura rea R e portu I dintre spa. iul ocup at de c l diri i sp rr\:i11 I I ibe r
specifi cului urb a n, dec isiv pe nt ru acum ul a rea a ltor t rst ur i (st rzi , pi ce, gr dini ) a fo st dintotdea un a , n ca dru l
t ipi ce . trg ului , n favoarea spa-\:iului li be r . D es igur, n zo na centra15,
Aeza rea ini ia l f1 , ap r uL n zona biser icii M ir u\i , a nte- densitatea co n stru c iil o r era mai ma rc, cl a r pc m s ur a d istan-
rio r co nst ituirii stalului in de pende nt, trebui e s ne-o nchi- r ii f a de cart ie rul nobi lia r, cli s pozi\:ia c li.i dir il o r, n ge ne ra l
p uim ca fiind a l ct ui t d inLr-un num r li m ita L de c tridiri d e l oc uin e , e ra cl in cc n cc ma i ::i [nati.i .
Jocu it, prevzute cu a nexe go pod rc L i , d ispu se re laL iv a f- Co nstituirea une i c ur ~ i domn e ti n ora , dezvo lLa rca e i n
nat, dinLre e le dcs prinzndu- t', poate, l ocuill"a voievo du lu i decurs de p est e 200 de a ni a rat c CeLatea de Scaun din vre-
i s ilu eta un e i b ise ri c i, toate co n st ru c i il e fiind execuLa Le d in m ea inii at i ve l or lui P c Lru I M u at, A lexa ndru ce l B nn i
lemn . n t impu l domnito rului PeLru I M u a t , ca re str mu tr1 te fan ce l Ma re ofe rea co ndi i i m a i puin prie ln ice locuiri i
ca pita la r ii la uccava, nce pe pro ces ul de con st itu ire a d o mn e ti clec t curtea prin c i a r din ora, fiind ini i a l cl cs t in a L
C urii dornn r Li din ora; i , co ncomiLc nt, a Ce L:. ii de Sca un une i garnizoan e, d a r i ca loc de refug iu p e nt ru fam ili a dom-
s ituate pc un b ot de dea l, s pre r s r i t fa de o ra. d esp r i t n easc. S- ar putea c rede c abi a inLe r v e n i i l c lui Vas il e Lupu
de aces ta pr inLr-o "a le acl n c, sL r h L 11 t de un rnodcs L c urs d esv resc am e na ja rea ce t ii ca locu in \: prin cia r[\. Acest

42

http://patrimoniu.gov.ro
F ig. 1-12 . Cnse vechi (sec.
XV lJT- X IX) clin zona
s lrz ilor Dra go Voel i
A r m e n casc.

as pect dual , rezu ltaL clin so lu . i o n arra fun c iil or locuiri i fa- de re li e f a u genern t o s ilu et cta j a L, ca rac Le rizat ele mul.i
mili e i d o mne ti , a avuL co n se. c in .c asupra structuri i s p a i a l- es mca vc rti ca l ' lor, co ns LiLui.ncl un a din LrsLu ril e s pec ifi ce a le
tetice a o ra u lui . n raport cu o rga ni s mul urba n , CurLea o ra ului nche gat lc.:a lun gu l un e i nde lun ga te perioa de isto-
domn easc avea, pri n mas i vo lum , va loarea une i domi- ri ce . Astfe l, p c un a din Lcrase, cea m a i joa s n ra port cu ce le-
nante a aezr ii c i, L o L o cl a L , el e nu c le u a l ce ntrului urban. ia ILe , s nt aezate bise ri ca Sf. G heorghe a m n st irii SL Ioa n
Co rea i a pl ast i c 'in t re nu cleul urb a n i marca ma s a (15H:i- 1521) i bise ri ca Sf'. Ioan Botcztorul ( 1 64. ~>). Pc a l l
l'onclului construit, un a clini.re ca ra c lcrisLi c il e s pecifi ce a le teraso , m a i n a lt, se a l:l Bise ri ca nvie rii (1550) i bi se ri ca
struclurii urbane, e ra dubl a L ele o a lt co rel a ie, de aceea i Sf. Durnitrn (1534). n s fr iL, la o co l sup e ri o'!:l r fa de
factur pl as li c, 'intre orau l lu at n ntregul su i Cr taLea ce le la lte d o u , grupa le, el e aseme nea, pc o te ras , se a[i
de Scaun . Aceast co re l a ie ca re ac i o ncaz i astz i a fost s ituate bise ri ca armc 11 easc S f. S imeo n i bi se ri ca Sf. N ico lac,
obiectul un e i va l o rifi c ri cu pril e jul re m o del rii ce ntrului a mnd o u datnd clin seco lul a l XV II-iea. U rmcaz[1 apo i,
urban la car e n e vom referi. de- a lun g ul co lin e i, .bise ri ca a rme n easc S f. Crn ce (s<'c. XVII)
Dup cum r cz u l t, ro Iul de Lc rm i na 11 L n s tru c tu ra rea i m n stirea Za m ca ( 1606- 1609). ln jurul a n11lui 1900
raport ului ntre dominante le arhitecLura lc ~i c l diril e ele s ilu e ta orau lui a fos t mb ogfr il u noi ve rtica le : t urnul
locuit, care reprezentau fondul prin c ip a l construi t a l o r a u biser ic ii ca toli ce i a l unei c li.l cliri aclminis lrat iv e, e difi cii
lui , [u Sl'Se dcte rminaL n de cursul seco le lor XIV - XV, cu s ilu ate pc acel'a i Leras cu Bise ri ca in v ie rii i bise ri ca Sf.
prec d e re el!' preze na Cur\:ii domn eti i a Cet ii el e Scaun. Dumitru.
Un anum it ro l n ma r ca rl'a s ilu ete i cc nlnilui l ju ca i bise- S ilu eta o ra ului se p e rce pea deosebii. de [avo rabil din
ri ca nrn at in din prea jma C ur.ii domne ti de s lin at cultului diferite pu nc le s ituate n afara orau lui . O v 'd c rc fr o ntal
publi c, s iLu aL n zona bi se ri c ii, elf' m a i Lrz iu , SL Dumitru a e i apa re de pe drumul p a no rami c car e ur c c tre Ceta tea
i bise ri ca M iru. i , prernm i , prnbabil, a lte bi se ri ci, de lemn, el e Sca un. 1n aceast ve de re, compon ente le monumc nlal e ,
care se des prind ea u din masa c l dirilor de locuit. Dczv o lLarea s ituate e l.a .i a t , apar n cl es Cu rare. 1n scl1 imb , m o n u mc n te le
n co nlinu a re a si lu e te i o r au lui , ca ex pres ie a acestu i raport, dispuse de-a lun g ul I.ini e i de cca m ai mare pant se es tom-
se va datora a pari.ie i a nume roa se m o nume nte cc lesinst ice p ea z . Privit dinspre nord i s ud, s ilu eta ora ului ofe r ima-
ele z id n curs ul : cco lc lor XVI- XVII. <rini di[e rite . Din spre nord ca p t o imp o rl a n d eosebit
P eni.ni a compe n a pi e rd e rea biseri c ii M ir Lri, avar i at t urnul b ise ri c ii sr. Dumitru , iar profilul es te m ar cn t de bi se-
n urma un e i a lun ecri de t e re n , Bogdan cel Orb ia iniiativ a rica Mirui , bise ri ca S f. Ioan Boteztoru I i bise ri ca
co nsLruirii biseri c ii Sf. Gheorg lP a m n sti rii f. Ioan amp la- Sf. Dumitru. Dinspre suci, o ra ul ap a r aeza i. ca ntr-o covat ,
sat n m a rg in!' a orau lui , n untrul an.ulu i de ap rare de av ncl , de o p a rte i de a lta, I c m a rg in ilc aceste ia, a nsamblul
la sfriLu l seco lului a l XV- len. Importana acestu i rd ifi c iu , mn st irii Zamca i a l Cet ii de Sca un. Prin di s p a riia
care pre lu a fun c"iil c unui sedi u miLropolitnn , und e a u fos t Curii domnc' Li si lu et.n o ra ului a Jo t Lra11 s loca L m o n umen-
in sta late moa te l e r. Ioan a duse de la Cetatea A lb n \Temea te lor dc cu I t.
lui A lcxa ndrn ce l Bun i depuse n bi se ri ca M ir Lri , este
pu s n cv i de 1r de dimen s iunile sa le cnrc d epesc se n sibil l\fonumcnt.clc i.toric1i n 1<11111\xtul contcmpol'an urban
pc ce le a le bise ri c ii m nstirii Neam, a l cre i tip l interpre-
teaz, o[c rind ce l m a i m onumenta l interior a l arhitecturii Cond i iil egcn ezr i ~ i evq lLr i c i a ez ril o r urb a ne, va lo ril e
moldo v en e ti de pn n seco lu I a l XVII-i ea. P e lrn Rare p stra tea le vetre lo r lor istori ce, raporLur il c se mn a late ntre
c Litorc te bi sr.ri ca Sf. Dumilru ca re se includ e n pro cesu 1 de co mpon e n tr~ l e s Lru c t.urii urbnne ! ns o a mprenti'\ el e ne te rs
consLiluire a un e i pi ce co mer c ia le din [aa poti:ilor Curii
domn et i , iar A lexandru Lpuneanu ia dec izia co nstruirii
Jcig . l :J. Zo na s r. Du rnilnr , 111 primn j111n:Hale a a nilor '70, v:'izul ci la
un e i campanile, cu fu n ci i pred ominant s imbo 1icc i de este- Ceta tea de Scn 1111 .
tic urban , de venind un semn a l, o dominant a o ra ului , Fig. 14. Zona cc nl.rnl c uprinzlrrcl noua pia a ornu lui (n rh . E. tat i
care i- a p st r a t aceast calitaLc pn de curnd. i Horia Co ns la ntin csc u) av lncl clrcp l d omin a nl:l Casa ele C ullur (arh.

D ezvo lLnclu- se n co nt inu are p c ve rsantul co lin e i ct re N. Poru1111Jesc 11 , nr li. Mn1ia P onrmb csc u-Va icl a) , centrul co merc ia l s iluat
la nlln i1cn strz ilor lc rn n ce l Mn re i Karl Marx i zo na b ise ric ii Sf.
co rni a sa vest i c, fondul el e const ru c ii re zid e ni a l e a urcat D umilnr.
trepte le re liefului; totodat monument' lc de cult , a l cror F ig. J 5. Noua pin a oraultri l n urm a ac iunii el e aczrc n unor ln vc-
num r se nmul ea, g rup ate c te dou-tre i p c aceeni curb litori (n anii '80) p cs le lcra&c lc c l clirilor celil'ica le ln a nii '60 .

http://patrimoniu.gov.ro
Fig . 1(i . C l d ir ea de loc ui L (a rh . N. Poru m besc u
i a rh. Mar ia Po rum besc u-Va ida), c l d il n preaj-
ma co m p lexulu i St. I oa n , exemplu pozi Liv de
r apo rLa re a un e i co n sLruc ii no i la veslig ii is Lor icc.
F i r, 17. SLra da Ce li\ i i n p rim a jL1111 late a an il or
'70. Fon d ul co ns Lru .iL ca re p rin sca ra sa ravori za
perceperea 111 011u menLe lo1 is Lori ce i a n oii s ilu e Le
a oras u lui a J'osL cl eza rec ta t 'i n urm a un or alun e-
c ri cie Lc r n . E l'cc Lul favorab il semn a lat ar pu Lca
J' i rceclil a L prin d is pun e rea pc Ler c n u l co nso li daL a
unu i mu ze u in aer li ber a l sal ului .

as up ra orae l or ca re d inui e 'i n decursul ntreg ii lo r ex i s te n e . fo rm rt de a mfilcatru r s turn a t , ase menea di s p oz i iei fo ndulu i
D ar [icca re c la p a cl ezvo ttr1rii urb a n e inter v in e cu n o i as pcclc co nstruit nl ocui t, p reoc uparea de va lorifi ca re a u n or m onu-
care gcnc rcaz[1 no i n s u iri v rs nclu- sc n fondul sp c ifi culu i me n te isto ri ce n ca drul un or deta lii de s istem at iza re, o rezo l-
u rb a n . Eta pa co nll' mp o ran a d ezvo lt rii o ra e l o r din "R om - va re l'c ri c itr1 a s p a': iil o r ve rz i la ni ve lul nl rcg ul u i o ra a u
ni a, cl cc l a nat[1 oda l [1 cu revo lui a de elibe ra re soc ia l[t i na- fc u t ca uccava s- i p s treze lr ftst uril c s pec i[i ce rez ul Late
i o n a l , a nt i[asc is l u i a nliimpe ri a lis t u, a pret in s rea li za rea ndeosebi din ra po rtul nt re impl a nl i te re n.
u nui l'ond co nstrui t ca re d e p e te ca vo lum tot ce s-a eelifi cal n c ursul dece niului a nil o r 'GO a u fos t ndeplini te un ir
p c tc rilo riul Ro m n ic i ele .la n ccpuluri p n astf1z i. Acest ele prevede ri a le sc hi e l o r de s is te mat iza re din 1960 i 1965
fo nd co nstruiL m o difi c ra di ca l r ap ortul n t re vechi i nou ca re viza u o a me li o ra re a fnn c i o n a li t ii ce n t rului. As Lfe l,
n a rhi tec lu ra o ra 0 l o r i ac i o n eaz as up ra sp ec ifi cului lo r . a 1'Lc ra prin c ip a l isto ri cu, tc [an ce l Ma rc, a [os t deg revat
Se poat e a firma cr1 o noui'i lr[t tur a orae l o r d in "Rom nia de c irc ul a i p c ncl ra n t g rea din t re J ca ni i B urd uj eni , pc
este ex is le n a un or \'as lc car t ie re de l oc uine, cu pred1dcrc ele o p a rte, i G u ra Humorului i l~ l t i cc ni , pe el a1tr1 par te,
co lective, ridi cate p e te re nuri libe re sa u s lab co ns truite lega le p rin rea li za rea un e i arte re de roca d de-a lun gul co rni e i el e
c u Yatra i sto ri c, vec hiul ce nt ru urba n i vechil e ca rtie re prin sud- es t a o ra ului. No ua pi a ce n t ral a o r a ului , l ravc rsa t
ra p o rt u r i [u11 c i o n a l e i pl as li ec . el e s tra da tc [an ce l Ma rc, dcve n il pi cto na Iii, a fost rea li za t
O ca ra c le ri st i c d ec i s i v a inle r ve n iil o r co nLcmporan e ca un spa iu re preze nta ti v 11 o ! a lur deschi s ct re p e isa jul
n ora ul ucc a va est e aceea c vechiul [ond rez ide n i a l a [ot co lin e lor n vecin a te , g'indit ca o ago r , care cob oa r n t repte
a proa pe n nlreg imc nl ocuit , recurg ndu- se la bl ocuri ele c tre ma rg inea co rni e i de unde se pot p e rce pe i ruin e le
locui t m a i n t i cu c in c i ni ve lu r i iar ap o i cu regim de n l\: im c Ce t ii de Sca un in cluse n fe lul aceta, l n t rn clva, n co m-
va ri at. D es ig ur a r l'i fost m a i bin e ca, n cazul un o r ce n tre p oz iia n oului a nsa mblu . Se nz a i a favo ra bil f1 pe ca re o comu-
isto ri ce cum este ce l al Suce ve i, n o ile co n s lru cii ele locuit, ni c sp aiul pi e e i se d a to rea z i pro p o r i e i dint r deschider il e
ndeosebi n prea jma m onumen te lor, s [i re lu at di s p o ziiile c i p e ce le d o u direc ii prin c ipa le r a p or ta te la fronturil e c l di
i ( n limite ra i o n a l e ) o sca r m a i a p ropi a t el e sca ra vechiu- r ilor perime tral e, i co nlra s L11lui din t re ca rac te rul aezat,
lui fond con s tru iL. Se li c crt rea lizar ea de n s it ii nu pret inde, echilib rat, a l v o lumului Case i de Cultud1, domin a nt a pi ee i ,
n m od obliga loriu , un mare reg im de n l ime . D a r, n decu r- i ve rt ica litatea unui bl oc-turn , asem e nea unui ca mp a nii
sul reco n stru c i e i o ra ului Suceava, p c pl a nul teo rie i i a l i m obilie rului urb a n ca re in clude i un m oza ic pav imen la l
prac l ici i n oas lre de a rhi tectur i urbanis m nic i o ase me nea orn a me n ta l.
co n cc p i e i ni c i o m eto do log ic co rcspunz[1loa rc nu fu sese rft Id eea unui bloc-lurn , in serat n co ncer lul ver ti ca le lor
c rist a liza lc. Ca urma re, i reco nstru c\;i.a o ra ului Su ceava a is tori ce, a fost un rez ultat a l m ode i la nsate de primele bl ocuri-
fost d omina L[1 de util iza rea c l dirilor de loc ui t c11 m a i mult e t urn din Bu cureti , U ni on" i G ioco nd a" , cit i d or in "e i
et a je cu sec . i11ni Lip i o exec u ie din c le me nte prdabri catc, m a nifcs l ate local de a mb og i o r a ul , cu un astfe l de e lement ,
ca re a pr1rca ca uni ca moda I ita te de rezo I va re a prob le me i socot it, pc atun c i, ca o expres ie n a rhi tec tur a ep oc ii noas tre .
l oc uine l o r , ge ne rnd , cu loa tc eforluril c de a difere n i a P ri v il ele la Cetat ea el e Sca un sa u el e p c co rni a pl a toului
expres ia l'aa d e l o r i co mp oz iia g rupurilo r de c lUdiri, as pec- d in s pre es t de o ra, de unde comp onente le m onumenta le
te le de un iforrnita lc cun oscu te 'i n ce le m a i di ve rse o rae a le a le piec i ce nt ra le se pe rce p n o rtogo nal , bl oc ul- turn se
[trii . De i ac0astrt ampl intc r ve 1ri e a c p tat ca ra cLc rul un ei nscr ie favorabil n ca drul s ilue te i ce nt rului, impres ie n t
re n ov ri urb an e radi ca le, lo lu i , pf1s t ra rea tra me i strad a le, r it i de raporta rea sa, se mn a l a t , la vo lumu I Case i de
dis p oz i i a no il o r mas ive co ns lruitc p e g raden e le re liefului 'i n, C ul t ur .

44

http://patrimoniu.gov.ro
Pentru a ev ita amplasarea bl ocu lui-turn pc ncc l e ai 3/ 1973) sr'i reprezinte n aces l o ra~~ n conlinu dezvollare, cu un
curbe de relief cu verticalele isto ri ce', i prin aceas ttt, efectele trecu t istori c de prim imp o rt a n(1 pentru poporul romn ( ... )
nefavo rabil e de co n cu re n l'1 ce s- a r pulca ivi , nd eosehi prin ceea ce reprezinlll penlrn B u cu re ti zona comerciaW Lipscan i( .. . )
suprapun erea sa 11 vede rea pe rspec livri dinspre s11d, de-a Este o parlc a oraului i s lnr icele consliluil<'i i frumuse ea ei
lun gu l n oii artere de ocolire, cu s ilueta Lurnuh1i edifi cat co ns( tocmai n unilalea de ansamblu si n vari etatea elementelor
de Al exa ndrn Lpuneanu, s- a aj un s la co n ciuz ia d ispu ncri i ei componenle ( ... )" . n ceea cc prive Le pi~1 ni\:e l c acestei zone
sa le pe terasa cca mai de jos a pi ee i . legate ntre e le, unc ie cu dou ni ve luri , acestea fo rmau un
Cu prile jul a mpl asr ii a ltor co n st rucii nalte n zo na , ~ora subte ran" despre ca re se crede c ar [i servit d rept refu-
istoric a ora ului nu s- a mai manifesta t , n schimb, acee a i g iu n vremur i de res tri te fiind o co mpoD e nL a dispoz it ive lor
gr ij . La inflexiunea a r te rei de roca d , d rep Lcapfrt de pe rspec- defe ns ive a Ic aez rii . t iin e l e s i ste matizrii, a resta ur rii ,
tiv dinspre n ord , a fost dispus vo lumul greo i a l 11nui blo c- a pe isag is ticii dispun de toate tehni cil e n ecesare pentru a.
l am, pandant a l blocului-turn din pia, cap de perspect i v co nserva i a pun e n va loare prin utilizare aseme nea vest igii
dinspre sud . Aceste i interve nii i s- au adugat la mijlo cul in v izibile", ch ia r dac c l d iril e crora Ic- a u a parinut nu
anilor '70, pe parcursul st rz ii tefan ce l Ma re, c l direa mai ex i st. n cazu l Sucevei, aceste vest ig ii purtau, n zona
nalUt a Case i de Mod e i a unui hotel cu sec iun e n Io rm ii centram, i sup rastructura lor alct ui t clin dou catu ri ,
de L, cea ma i n e fav o r ab il prin efectele pc ca re le gen e rcazrt dar (a a cum arnl prof. Em il I. Ema ndi , arh. Eusebie Lati,
ca profil. Asemenea in se rii in trod uc as pecte de dezordine prof. tefa n Ceau u , a rh. Consta ntin Rab iniu c n Arhitectura"
n comp oz i i a s iluete i ora ului , de a ltfe l armoni oase, percepute 5/ 1984) dalori.li't gradului naintat de uzur " ele a u a juns
din anumite pun cte de vede re panoramice, s ilu et la ca re n stare de aulodemolare {sic!) nlowile de b1oc11rile de locuine
astz i conc ur vert icale le istor ice i ce le noi. cu spa ii comercia le la parler ale ansamblulLli t efan ce l Mare".
De a ltfe l, se poate af irma c~t marea demonstra- i e a Fa de accasU1 s itu a i e t reb uie remarcat c domeniul de
miestriei arhi tectului se face prin modul n care t i e s arhitectur, cnrc a ct i gat o vast exper i enr1 n ceea ce pri-
amp laseze o co 11s t ruci e n ou, c rea i a sa, alturi de o construc- vete restaurarea uni cate lor, nu a e laborat metode le de rea-
ie preexistent i prin factura pl ast i c pc care o capl opera bilitare a le unui fo nd co nstruit de mas i , mai cu sea m ,
sa . Ex i st de asemenea o l ec.ie fond ame n ta l de ar hitectur nici normat ive le n ecesare . Subestimarea unora din tre va len-
privind fapt ul c o stru ctur urb a n este un s istem de core la- ele ge neratoare de spec ifi c a le vechiului organism urb an,
ii ntre componente le sale . O ac iun e nnil atera lri asupra att ele ndircat el e isto ric, a f cut s se piard ocaz ii excep-
un eia dintre aceste core l a ii sa u asupra un e ia dintre laturile ional e de a ridica la un ni ve l super ior co n sec iire le lor este-
un ei core l a ii poate perturba s istemu I ntreg . t ice n cad rul o r au lui r e n sc ut.
Printre deta liile de s istematizare n care dispoziia n oilor Preocuparea pentru co nse rv area i restaurarea monumen-
c l di ri s-a so luionat cu inten i a ev id e nt privind raportarea te lor cu caracter de uni cat s- a manifestat la Suceava cu mult
lor la mon umente istorice nvecinate, este grupu I de c l diri vigoare . n primul rnd t rebuie men.i ona te spturil e arheo-
de locuit din preajma ansamblului monastic Sf. Io a n a c ror logice desfurate de- a lun gul multor an i la Cetatea de Scaun
amp lasa re marcheaz liniile de forft a le ree le i strada le din i la Curtea domn easc cL i opera iil e de rentregire efectu ate
zo n , care con duce ctre monument . . n sc himb , c l diril e n cazu l ce lei dinti. Se poale af irma c aceste d o u comp lexe
la ca re ne refe rim , de tip bl oc, cu puin e ni ve luri, acope rite ar hi tec tu ra le a u fost redate orau lui i istor ie i poporului ro-
cu terase, se s ub ordo n eaz c li ee l o r s impliste ale mode i mn. De aseme nea t rebuie ev id e n i ate lu crri l e de conservare
pl ast ice la nsate de primele d otr i a le LiLoralului, este ade- i resta ura re a le urm toare l or :m onumente: complexul fortifi-
v rat adecvate pe deplin acestuia. n ceea ce privete tratarea cat monast ic Zamca (turnul i paraclisul), tu rnul bisericii
volumetric a noil or c l diri de loc uit apare ca p oz iti v inte n- Sf. Dumitru , biser ica Sf. N ico lae, Biserica nvierii, a nsamblul
ia, realizat parial, de a aeza nvelitori n pant peste tera- monastic Sf. Ioan (nvelitoarea clisiarni.e i lui Anastas ie
se le c l d iril or care delimiteaz piaa ora ului la care ne- am Crimca, co nservarea picturii exter ioa re a biser icii Sf. Gheor-
referit. O a l t raportare favorabil n un ei co n st ru c ii noi la ghe, remodelarea plastic a exte rioa re lor case i egu me n et i),
un monument nvecinat, bise rica Sf. Nicolae, ctitorit de Hanu I Domnesc.
Nicoar Prjescu, este ilustratfi de vo lumul i plastica faa Experiena s i stemat izrii, reco n stru c.ic i in tegrale a ora-
delor hote lu lui Ar ca u I" . ului Suceava, incluznd rezo lvri ale problemat icii raporturi-

La mijlocul a nilor'70 organeleadminisLrat ive lo ca le i ce le lor ntre vechi i nou , asigurarea t111 ei noi ex i ste n e monumen-
de spec ia litate, de arhi tectur i s istematizare, au rost v iu telor isto rice ntr-un context co ntemporan, toate i confe r
preocupate de perimetrarca unei zone din ce nt rul urba n care un ca racter deosebit printre in terven iil e efectuate asupra
aez rilor din ara noastr. Activitatea desfurat pentru a
s fie inclus pe lista monumentelor ca rezerva. i e arhitectu-
ral. S-au ntocmit relevee, proiecte de resta urare i de mo-
aduce ora ul n starea n care se a fl astzi a fost exce pio
n a l , dar a plicat unui unicat, ca nsi r m n e un unicat i
bilier urban . Zona propu s cuprindea pe de o parte construcii
de pe ambele laturi a le strzilor Drago Vod, Armeneasc, nu poate fi transferaU1 a ltor orae n devenire . De altfel, un
Ion Creang i Petru Rare, c l diri de locuit, un ele cu o a l doilea ora ca Suceava nu ma i ex isU-1.
vechime ele dou veacuri reprezenLnd un a nsamblu specif ic,
Fig. 18. Vedere ge n e r a l aclua l t dinspre Parc ul Ce t ii de pe dea lul
cu ca racter rezidenial, pe de o a lt parte cart ieru l comerc ial
T:Hrai.
situat la ntlnirea strzilor tefan cel Mare i Karl Marx.
Not. Parle clin malcria lul folografie cu ca re au fost ilustrate cele
Am clori ca zona vechiului centru comercial al Sucevei, scriau t rei stud ii despre Suceava a u fost puse la dispoziie ele aril. E usebie Lati,
in g. Theodor L ebd i arh. E usebie Lati (n Arhitectura direcloru I l.n sti lutu lui .J ud e.ea n de Proi ect are Suceava .

45

http://patrimoniu.gov.ro

S-ar putea să vă placă și