Sunteți pe pagina 1din 9
Anexa nr. LISTA GRADINITELOR, agreate pentru a beneficia de suport financiar din partea Guvernului Rominiei in baza Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Roméniei privind implementarea programului de asistenta tehnicd gi financiara in baza unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro acordat de Romania Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010 HE Costurt Satu eis i " a Costuri | estimative, Raion | ‘Comunas | Griinta Lucririle Impact eauane | restenoa i eed { “| vearo= 22,65) Mun, Bicioi Nr 140 | Laci de reparati/ Deschidere gridinifa noua cuo capacitate de | 3000000 1324503 Chisinao reconstruei/construci ssa dotare la | 200 copii | suburb _gridinita de copii ce Singera Nr 202 TLuceari de reparatii/ Deschidere gridinfa nova cv 360 focuri | 3000000 1524503 reconstructivconstruci gvsau dotare la gradinia de copit Cruzesti Nr 228 Lucrari de reparaii/ Deschidere a3 grupe noi 1500000 | 66225,17 reconstructiconstructi gisau dotare la sriiniya de copii | Mun. Sect. Buiucani | Nr. 26 TLucrari de reparaii/ Redeschidere 2 grupe Tyo00000°—— | 4150.11 Chisinau reconstructiiconstructisi/sau dotae la | (sectoare) sgridinifa de copii | Ne 5 -uorari de reparai/ Redeschidere 2 grape 1000000 | 48150,17 reconstructiiconstruti s/sau dotare La _ridinija de copii Nr. 157 LLuoriri de reparai/ Redeschidere 8 grupe 1800000 794702 / reconstructi/construci svsau dotare la sridinita de copit : ; Sea. Centra | Nr.6 [Luctari de reparatii/ Rodeschidere | grupe *300000 3532009 reconstructivconstruci g/sau dotare la | radinita de copii | | Nr 78 Lucrari de reparatii/ ‘Asigurarea condiilor decente de 700000 30905 08 reconstructiiconstruci glsau dotare la | functionare “gridinia de copii fF T 9. | Nn7 Lucriri de reparatii/ | Redeschidere 2 grupe 1400000 61810.15 reconstructi/construci sau dotare la egridinita de copii 10. Sect, Botanica | Nr. 44 Lucrari de reparatii Redeschidere 7 grupe 1000000 reconstructii/constructii gi/sau dotare la sgridinia de copii LL Uwe 49 Lucrini de reparatii / ‘Renovarea va permite si pistram 13 grupe 1000000 44150,11 reconstructii/constructii si/sau dotare la deschise in condifii ‘gridiniga de copii | 12. Sect. Rigcani Nr. 81 ‘Lucran de reparatii / Deschidere 2 grupe 2000000 $8300.22 | reconstructiv/constructii si/sau dotare la _idinita de copii | 13, | Anenii Nov | Geamna Ne2 Reconstructiafatadei cdi $1 “Asigurarea unor conditii optime de “400000 1766008 amenajiri inerioare functionare iv Cobusea Veche | Gr. ,Clopotel” | Lucriri de reparaqii / | Asigurarea unor condiii optime de 700000 30905,08 | reconsructi/construci sau dotare la | funcjionare _pridinia de copii 15. | Basarabeasca | Carabetovea | Gridinita Reconstructia capital a acoperisulur | Asigurarea unor condiui optime de ‘600000, | 2649007 Fulgusor” funetionare 46, | Mun. Balti Balti Gradinita nr. 3 | Lucrari de reparaii/ Asigurarea unor condi{ii optime de 300000 13245,03 reconstructiv/constructii si/sau dotare la | funcfionare radiniza de copii 17. | Cahul Tatiresti /»Fat Frumos” Reconstructia blocului .C” ¢i dotarea Deschiderea a 3 grupe noi (50 copii) 1200000, 52980,13. Be cu util \ 18. Lebedenco Gradinifa cregi | Schimbarea geammurilor, usilor $i ‘Asigurarea unor condifii optime de 300000 | 15245,03 din satul reparatia fatadeci funetionare } Ursoaia eee 7 19. | Cantemir — | Gotesti Gridinija nr. 1 | Reparafia acoperisului gi instalarea ‘Asigurarea unor condifii optime de 450000 19867,55, stratula izolant funcjionare 20. Gridinija nr. 2 | Reparatia unor portiuni de acoperis si | Asigurarea unor condifii optime de 400000, 17660,04 izolarea termicé a pereilor funefionare 21 Gridinifa nr. 4 | Implementarea proiectului de eficien{ | Asigurarea unor conditii optime de 100000 4415011 energetic functionare Plegeni Gradina din | Lucran de timplarie (geamuri usi etc.) | Asigurarea unor condiii optime de 300000 13245,03 stl Hansen functionare Cataragy | Sipoteni Gridinija Nr. 2 | Instalarea sistemei de ventilare, tcrari_ | Deschidere 6 grupo ~ 150 copii 4900000 216335,5 de finisare interioara partala, termoizolare, amenajarea teritoriulu, drummal de acces. Ciuseni | Tocuz Gridinita din s. | Lucrari de amenajare interioari, CCrearea conditilor optime de functionare, | 1000000 44150,11 dotarea cx utilaj si mobilier deschiderea a8 grupe noi (140 copii) Chireaiesti [Lucrari de reparati / Crearea condititor optime de functionare | 700000 30905.08 Noi reconstructiv/constnucti s/sau dotare la gridinita de copii Cimiglia | Porumbrei [Fat Fromos” | Luerari de reparafie capitalé a blocului | Deschiderea unei grupe noi (25 copit) 500000 2075.06 oC? sidotare Criuteni | Bogcana ‘Lucrani de reparati / Asigurarea unor condifi optime de 300000 13245.03 | reconstrucfi/constructii sau dotare la | functionare | gradinita de copii Criveni Gradina Lacrdi de reparati / Deschidere 2 grupe, crearea conditii optime | 1500000 6625.17 -Mesteaednul” | reconstructi/constructi g/sau dotare la | functionare (evitim riscul inchiderii gridinita de copii insttuiei) Dondugent | Timova Lucrari de reparaii/ Asigurarea unor condi optime de 600000 2649007 | reconstructi/constructiis/sau dotare ia | functionare sgradinita de copii Rediul Mare | Gradinifa din s, | Lucrari de reparatii/ Deschidere 2 grupe 2000000 '88300.22 Rediul Mare | reconstructi/constructii s¥Sau dotare la ‘gradinija de copii Drochia Pelinia Ned | Lucrari de reconstructie capitala CCrearea conditilor optime de functionare | 1000000 44150,11 -Licurici” Falest Iscalan Gridinita | Lucrari de reparatit/ Crearea conditilor optime de functionare | 700000 30905,08 Burghelea seconstrucfii/constructi s/sau dotare la sridinita de copii Floresti Floresti Ne? Reparatia capital Crearea conditilor optime de functionare | 1000000 44150,11 -Licurici” s Mirculesti | Guguya” Constructia periului pe perimetrul | Crearea condifiilor optime de functionare | 150000 662,517 eridinifei. Constructia sisternalui de ‘drenare pentru acoperig. Izolarea termicé a blocului .E” Gara Camencii [Lverari de reparati/ ‘Asigurarea unor condi optime de 300000 15245.03 reconstructivconstructi si/sau dotare fa | functionare pridinita de copii Napadova | Academia | Lucrir de gazficare a gradinitei| Crearea conditilor optime de functionare | 265000 11699,78 Dicilor” Ghinesti [Lucran de reparati/ ‘Asigurarea unor condifi optime de 100000 4415011 reconstructiv/constructi s/sau dotare la | funcfionare ‘eidinita de copii Vertiujeni Reconstructia acoperigului Crearea condiqilor optime de functionare | 200000 18830,022 Patines Dotarea cu mobilier si tila) Crearea condigilor optime de functionare | 100000, 4415011 Temeleuji | ,Licuncr Reparajia interioare si amenajare CCrearea condifilor optime de functionare | 200000 830.022 Ciripeau ‘Albinufa” | Lucrari de amenajare si reconstructie a_| Crearea condifilor optime de functionare | 100000 45011 sistemului de alimentare cu api Japea [Luerari de reparati/ Asigurarea nor condi optime de 100000 4415011 reconstructi/constructi si/sau dotare la | functionare agridinuta de copii | Glodeni Cobani Lucrari de reparai / ‘Asigurarea unot condigii optime de 300000 13245,03 | | reconstruc{ii/constructi si/sau dotare la | functionare | | sridinita de copii 44. | Hincesti | Danou Andries” Lycra de amenajare gi dotare cu ‘Crearea conditilor optime de functionare gi | 800000 3532009 | obilier si tia deschiderea unei grupe noi (25 copii) | 45, Cajeleni Lucrari de reparatii/ Asigurarea unor condifii optime de 300000 13245,03 | | reconstructi/constructiis/sau dotare la | functionare ‘gridinita de copti 46. | Taloveni | Bardar ‘Lucrari de reparati / ‘Asigurarea unor condi optime de 300000 22075,06 | reconstructi/constructi s/sau dotare la | functionare { ___| sriinija de copit : an pet w. Rasegtt Noi Lucrar de reparaii/ | Asigurarea uno condi optime de 300000 32075006 Teconstructii/constructii si/sau dotare la | functionare sridinita de copi #8 Gangura Lucrar de reparaii/ “Asigurarea unor condi optime de 00000 2207506 reconstructii/constructii si/sau dotare la | functionare ‘gradinita de copii | 49, ‘Nimoreni ‘Lucriiri de reparatii / Asigurarea unor conditii optime de 500000 22075,06 | reconsirutivconsinici s¥sau dotae la | foncfionare Bridinita de copii | 50. Milestii Mici Luerfiri de reparatiit / Asigurarea unor condifii optime de 500000 } 22075,06 reconstructii/constructii si/sau dotare la | funcfionare grddinija de copii 51. | Leova Leova Nei Lucrari de reparatii / Asigurarea unor condifii optime de 850000 37527,59 Albinuta”™ reconstructii/constructit functionare sridimia de copi 32, | Nisporeni | Grozest “Deceius® | Luci de reparatie capital sisau | Asigurarea unor condi optime de 1900000 | 8388521 dotare la gridinita de copii functionare 53. | Botfun Gridinita din s. | Lucrari de constructi /amenajare si | Deschiderea a 3 grupe noi ‘900000 397351 | Bolfun dotare 54, Soltinesti Lueriri de reparatii / ‘Asigurarea unor condiii optime de 100000 ‘4415011 reconstructii/constructii si/sau dotare la | functionare | sri de copit | 5 Vinton ‘Lucrari de reparati/ ‘Asigararea unor condi opie de ro00000 | 44150.11 | reconstructi/constructii si/sau dotare Ja | funcfionare gridinita de copii 36 ‘Valea Trestieni | Gridinita din | Lucrari de reconstrutie/ amenajare si | Deschiderea a 2 grupe noi (30 copii) 300000 13245,03 | s.Valea dotare Trestient 57. Milesti Gridinifa din s. | Lucriri reparati capital Asigurarea unor condifii optime de 500000 22075,06, Mites funejionare 8 Sigcan Luce de reparati/ ‘Asigurareaunor condi optime de 00000 3532009 reconstructii/constructii i/sau dotare la | funcionare gridinija de copii Bratuleni | Gradina crest | Lucrri de eficientizare energeica si | Asigurarea unor condi opsime de 300000 1324503 din stl amenajarcatetorult fanctionare Bratuleni Balanesi | Luci de reparaii/ Asigurarea unor condi optime de “300000 17660008 | reconstructconstruci sau dotae la | funcionare eri de cop Balrest ‘Luori de reparai/ | Asigurarea unor condi optime de 300000 1524503 reconsiruci/consiucisfsaudotae la | funcgionare agridiita de cops | Tarot | Ge, Ganfide | Lacin de amenaregidoure | Asgurvea uno’ condi opam de ‘50000 186735 Rai” funcjionare si deschiderea nei grupe noi (23 | copii) Bursue | Gradinita din s, | Reconstrucia canalizirt Asigurarca unor condifit optime de 200000 | 830.022 Bursue functionare \ ints Luci de reparai/ ‘Asigurarea mor condi optime de 300000 | ~&830022 reconstrcti/eonsiructi silsau dtare la | functionaze | sgridinita de copit | Saige | Gwenn?” [Tac de anemic researc | Awa wor codiptinede | 2000 ROR analiza functonare Bolduregi' | Gradinjadins. | Reparapiacaptaaa canine, dotarea | Asigurarea unor condi opie de 350000 «| «18452.58 Poicnila” | eridinites functonare si deschiderea nei grupe noi (20 | copii) Crises ‘Gradina din s. | Luera de repaati/ T Asigurarea unor condi optime de 100000 415.011 Cristest reconstructions amenajarea | functionare tenitoriulus ga dotare la grdiniqa de | coi | Baiboieni | Gradina din. | Lucrri de reparati/ ‘Asigurarea unor condi optime de 100000 4415011 Buyboieni | reconstrutivconsiructi, amenajarea | functionare teitorifu gua dotare la grdinita de es vs Bimova Romania” | Lucrdei de amenajare, repartia ‘Asiguraea unor condi optime de 300000 22075,06 | acoperigulu functionare 70. | Orhet Vatici Gr. Satul Lucrari de reparati/ Deschidere 2 grupe noi 2000000 | $8300.22 Tabara reconstructilconstructi s/sau dotare la | gradinija de copii 7 Morezeni | Gridinifa din | Lucrari de reparati/ ‘Asigurarea unor condifii optime de 100000 4415011 satul Morozeni | reconstructi/consiructi s/sau dotare la | funcjionare ‘ridinija de copii n.| Breanova ‘Gradinija din | Lucrati de reparaii/ ‘Asigurarea unor condii optime de 100000 4415011 satul Breanova | reconstructi/constructi sfsau dotare la | functionare _ridinita de copii 73. | Rezina ‘Sahara | ‘Lucrari de reparatii / | Asigurarca unor condifii optime de 800000 39735,1 reconstructivconstruci si/sau dotare la | funcyionare radinija de copii | m4, Mateuti Gradinifa din | Lucriri de reparatii/ Deschidere 2 grupe noi 22500000 35320,09 satul Mateufi_ | reconstracti/constructit g/sau dotare la sridinita de copii 75. Ghinduleni Lucrir de reparaii/ Deschidere 2 grupe not '850000 1103753 reconstruchii/constructiis/sau dotare la | i iia de copii | 76. | Soroca Zastinca Gradina din | Lucriri de reparaii/ ‘Asigurarea unor condipii optime de ‘900000 3152759 satul Zastinca | reconstructi/constructi sav dotare la. | functionare | sridinita de copii i 77. | Strageni Panagesti .Ciobanca” | Gazificarea si termoficarea gradinifei | Conditii optime de functionare 500000 | 22075,06 I | 8. Vainova ‘Lucriri de reparaii/ ‘Asigurarea unor conditi optime de 300000 1524503 reconstructi/constnacti s/sau dotare la | funefionare ridinita de copii 7. Ghelduza Gr. din satul | Lucrri de reparati/ ‘Condit optime de functionare 785000 34657.84 Saca reconstrucii/consirucii s/sau dotare la sridinita de copii 80. | | Cojusna Gr Ne LLucrir de reparatii/ Redeschiderea 4 grupe (100 de copii) 72000000 188300.22 »Poienija” | reconstructiVconstrucisi/sau dotare la sgridinita de copii 31 Radeni Gradinija s. | Lucrari de reparait/ ‘Asigurarea unor condijié optime de 100000—«| 415,011 | Zameioji reconstructivconstruci s/sau dotarc la | functionare | _riinita de copii | 82, | Soldinesti | Gauzeni Gr, din sal | Lucrarireparayie capitals si amenajri | Asigurarea unor condiié optime de 2500000 1103753 | Giuzeni functionare si deschiderea unei grupe noi (20 | copii) 83. | Taraclia Aluatu Gradinija ‘Lucriiri de reparatii / Deschidere 3 grupe noi 2500000 110375,3 | reconstructi/constructi yisan dotare la | ‘ridinita de copit | Total 67950000 | 3.000 000 Informatia cu privire la comunitafile care au solicitat utilizarea surselor finan Anexa ne. 2 re oferite din Grantul Guvernului Romini pentru achitarea serviciilor contractate in baza procedurilor de achizitii publice a Descrierea Valoarea o lucririlor : : totali a Durata__ | finangare din grantul Acoperirea | (conform Hotirarii | Comtract deantreprizé | opractutui | contractului | Guvernului Romaniei | de transe necesitailor |__ Guvernuiuiy lei) (ei) 1. [s Bolun, | Lucraride Contract de antreprizi ar raionul constructii/amenajare | 43 din 18.11.2013 cu Nisporeni | si dotare | SC ,MOLDSERCON” | | SRL Reparatia capitals | trange | acladirii gradinitei de 3.098 891, 54 36 luni as itor 1-80% integral | copii” inregistrat la : 2.20% Agenjia Achizitii Publice jeune. 1707/13-1 din 13.12.2013