Sunteți pe pagina 1din 66

Agenda pentru Protecjia Mediului Alba

/20.03.2013

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU


Nr. AB 1 din 20.03.2013

Titularul activitafii/operator:S.C. ROM AQUA GROUP S.A. - SUCURSALA SEBES


Adresa: Lancram. DN ], km 372, Judejul Alba

Locatia actlvitatii: Lancram, DN 1. km 372. Jude^ul Alba

Categoria de activitate conform anexei nr. I a Ordonanfei de nr gen (a nr. 152/2005 privind
prevenirea controlnl integral at polndrii, aprohatd cu modificdri de Legea nr, 84/2006:

.4. b (2) - tratare procesare in scopul fabricarii produselor alimentare din materii prime de
origine vegetala, avand capacitate de producpe mai mare de 300 to produse Fmite/zi de exploatare
(valoare medie trimeslriala)"

Cod CAEN

Cod CAEN 1105 - Fabricarea berii

Cod CAEN 1107- Producerea bSuturilor racoritoare nealcoolice

Emisd de: SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATH Data emiterii; 20.03.2013

Data expirdrii: 20.03.2023

DIRECTOR EXECUTIV, $EF SERV1CTU AVIZE,


ACORDURI, AUTORIZATII

Mihaiela DEHELEAN - MIH


Doina BARBAT

intocmit: Alexandra RISTTN

AGENT1A PENTRU PROTEC |T A MEDIULUI ALBA Strada Laldelor nr. 7B, Alba lulia, judetul Alba. Cod
Postal 510217 E-mail: office@apmab.anpm.ro: Telefon 0258.813290; 0258.833780; Fax 0258.813248

Agenda oentru Proieclia Mediului Alba


hitorizatie integrate de mediu nr. AB I 20.03.2011

. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVE] ATH/OPERATORULUI

S.C .ROM AQUA GROUP S.A. - SUCTRSALA SEBE$ cu sediul in localilatea


Lancram, DN 1. km 372, judetul Alba, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Alba,
seria B nr. 1152492, cod unic de inregistrare 23575296 din 24.03.2008.

Date de contact ale societa]ii:

Tel: 0741/819.770
Fax: 0741/819.771

e-mail: box.albacheriairomaqua.ro

Informal!i privind perioada de tranzipe: instalape noua, fara perioada de tranzipe.

. TEMEIIIL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de S.C. ROMAQUA GROUP S.A. - Sucursala Sebe$ cu sediul
localitatea Lancram, DN 1. km 372, inregistrata la Agenpa pentru Protecpa Mediului
Alba cu nr,
7587/03.09.2012,

in baza analizarii documentapei de suspnere a cererii de autorizare integrate, in baza


comentariilor $i punctelor de vedere inregistrate in timpul consultarilor cu
autoritaple membre ale Colectivului de Analiza Tehnica.

in urma organizarii dezbaterii publice la sediul Hotel Parc din Alba Julia in data de
22..;

in urma evaluarii condipilor de operare i a respectarii cerin^elor O.EI.G. 152/2005 privind


prevenirea $i controlul integral al poluarii, aprobata prin Lcgca nr. 84/2006, cu
modificarile $i completarile ulterioare.

baza O.M. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizapei integrate de


mediu, modificat i completat prin O.M. 1158/2005, respect!v O.M.
3970/03.12,2012. in baza H.G. nr.48/2013 privind organizarea i funeponarea Ministerului
Mediului i
Schimbarilor Climatice;

baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea ?i funeponarea Agenpei Naponale pentru
Protecpa Mediului i a institupilor publice allate in subordinea acesteia; in baza
O.U.G. 195/2005 privind protecpa mediului, aprobata prin Lcgca nr. 265/2006.
modificata i completata prin O.U.G. 114/2007:

in baza O.M. nr. 169/2004 pentru aprobarea. prin metoda confirmarii directe. a
Documentelor de referinpi privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF). aprobate
de
Uniunea Europeana.

Cu respectarea cerinjelor legale prevazule de:

MAPAM nr. 36/07.01.2004. pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea
procedurii de emitere a autorizapei integrate de mediu;

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii


mediului; Ordinul nr.3299 din 28.08.2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare i
raportare a inventarelor privind emisiile de poluanp in atmosfera, art7;

STAS 12574/1987 privind condipile de calitate ale aerului din zonele protejate;
Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condipilor tehnice privind protecpa atmosferei; STAS
10009/1988 privind acustica urbana - Finite admisibile ale nivelului de zgomot;
Legea Apelor nr. 107/1996 modificata $i completata cu Legea nr, 310/2004 i Legea nr.
112/2006, modificata i completata de OUG nr. 12/2007 pentru modificarea ?i
completarea
unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul proteepei
mediului;

^ hmiL %
AGENTIA I PENTRU
PENTRU PROTECTIA |
PROTECTIA
MEDIULUI
ALBA
Strada I.alelelor M MEDIULUI EDIULUI c
nr. 7B, ^Alba \Ic,
lulia, judetul Alba,
Cod Postal
510217

E-mail: ofFice@apmab.anpm.ru; Telcfon 0258.813290; 0258.833780; Fax 0258,813241^^

Aeentia oenlru Proicclia Mediului Alba Autorizatie inlesrata de mediu nr. AB 1/20.0.12011

H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condijiile de descSrcare in
mediul acvatic a apelor uzate cu modificarile $i completarile aduse de HG nr. 352/2005 si HG
nr 210/2007;

Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile. modificata prin Legea nr.
311/2004; H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a
evacuarilor,
emisiilor pierderilor de subslanje prioritar periculoase, cu modificarile i completarile aduse
de H.G. nr. 783/2006 i H.G. nr. 210/2007;

Ordinal MMGA nr. 161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calilajii apelor
de suprafaja in vederea stabilirii starii ecologice a apelor de suprafaja;

Legea nr. 211/2011 privind regimul deeurilor;

H.G. nr. 856/2002 privind evident gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei
cuprinzand deeurile, inclusiv de?eurile periculoase;

O.M. 95/2005 privind criteriile de acceplare i procedurile preliminare de acceptare a


de$eurilor la dcpozitare i lista nationals de deeuri acceptate la fiecare clasa de depozit de
de^euri;
H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

.G, nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor $i a deeurilor de ambalaje, modificata i


completata prin HG 1872/2006. cu modificarile aduse de H.G. 247/2011; Ordinal nr.
749/2012 privind procedure de raportare a datelor referitoare la ambalaje ?i deeuri de
ambalaje;

H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor i acumulatorilor i al de$eurilor de


baterii i acumulatori;

.G. 1037/2010 privind deeurile de echipamente electrice ?i electronice i O.M. nr. 901/2005
privind aprobarea masurilor specifice pentru colectarea de$eurilor de echipamente electrice i
electronice care prezinta riscuri prin contaminare pentru securitatea i sanatatea personal uiui
din punctele de colectare:

H.G. nr. 1061/2008 privind transportul de?eurilor periculoase ?i nepericuloase pe teritoriul


Romaniei;

H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea ?i ambalarea substanjelor i


preparatelor chimice periculoase;

.G. nr. 937/2010 privind clasificarea. ambalarea $i etichetarea la introducerea pe piaja a


preparatelor periculoase;

H.G. nr. /2008 privind


stabilirea unor masuri
pentru aplicarea
prevederilor
Regulamentului (CE) al Parlamentului i al Consiliului nr. /2006 privind
European
infiinjarea Registrului i Transferaji $i modificarea
European al
Poluanjilor Emii

directivelor Consiliului 91/689/CEE i 96/61 /CE;

HG. nr. 780/2006 privind stabilirea scheme! de comercializare a certificatelor de


emisii de gaze cu elect de sera cu modificarile i completarile ulterioare;

nr. 360/2003. privind regimul substanjelor $i preparatelor chimice periculoase. modificata ?i


completata de Legea nr.265/2005;

(CE) nr.1907/2006 (REACH) privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restricjionarea


substan(elor chimice (REACH), de infiinjure a Agenfiei Europene pentru
Produse Chimice, de modificare a Directive! 1999/45/CE $i de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului $i a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al
Comisiei, precum i
a Directive! 76/769/CEE a Consiliului i a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE si 2000/21 /CE ale Comisiei, cu modificarile $i completarile ulterioare;

Regulament (CE) nr. i al Consiliului


1272/2008 al din
Parlamentului
European
decembrie 2008
privind
clasificarea,
etichetarea i
ambalarea
substanjelor $i a
amestecurilor,
de modificare i de abrogare a /548/CEE si /45/CE, precum i de
Directivelor
modificare a (CE) nr. /2006 (CE) nr. /2010 al
Regulamentului RegulamentuI
Comisiei de /2006 al ^
modificare a Parlamentului
Regulamentului Eurj;.
(CE) nr.
& tttkTjn
AGENTIA Is
PENTRU Fmp'UPflOlfCTM
PROTECTIA
MEDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. MEDIULUI
7B, Alba lulia, judetul
Alba, Cod Postal
510217
E-mail;
officetalapmab.anpm. m
ro: Tclefon
0258.813290;
0258.833780; Pax
0258.813248^^

Agenda pentru Prolec/ia Med tillin' AI ha Aulorizatie inteeraia de mediu nr. AB 1/20.03.2013

al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea i restricponarea subslanfelor


chitnice (REACH);

Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonan(ci de urgent a Guvemului nr. 196/2005
privind Fondul pentru mediu. cu modificarile ulterioare;

H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informapa privind mcdiul; - Legea nr.
86/2000 pentru ratificarea Convenpei privind accesul la informape, participarea
publicului la luarea deciziei i la accesul in justice in probleme de mediu. semnata la
Aarhus la 25.01,2000,
O.U.G, nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea $i repararea
prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile i
completarile ulterioare;

in condipile in care orice emisie rezullala in urma activitapi va 11 in conformitate $i


nu va depai cerinfele legislapei de mediu din Romania, armonizata legislapei Uniunii
Europene,
pnand seama de recomandarile documentelor de referinpi BREF:

Reference Document on Best Available Techniques in the Food, Drink, Milk Industries,
august 2006

Reference Document on Best Available Techniques on Emission from Storage

Titularul/operatorul autorizapei integrate de mediu este obligat sa respecte legislapa de mediu


in vigoare, cu toate modificarile/completarile intervenite ulterior emiterii actului de
reglementare pana
la expirarea valabilitapi acesleia.

se emite:

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. AB 1 din 20.03.2013

pentru: FABRICA DE BERE 1 BAUTURI RACORITOARE NEALCOOLICE

Autorizapa include condipile necesare pentru asigurarea ca:

a) sunt luate toate masurile preventive adecvate impotriva poluarii, in special prin aplicarea
celor mai bune tehnici disponibile;

b) nu este cauzata nici o poluare semnificativa;

) este evitata generarea deeurilor. iar acolo unde deeurile sunt produse ele sunt valorificate
sau in cazul in care recuperarea este imposibila din punct de vedere tehnic i
economic,
de?eurile sunt eliminate evitand sau reducand orice impact asupra mediului; d) sunt
luate masuri necesare pentru a preveni accidentele $i a limita conseciipele lor; e) este
minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condipile de funcponare, in afara
parametrilor normali de operate ai instalapei;

) sunt luate masurile necesare pentru ca la incetarea definitiva a activitapi sa se evite orice
rise
de poluare sa se readuca amplasamentul la o stare satisfacatoare pentru a fi utilizat in
circuitul economic;

g) sunt luate masurile necesare pentru utilizarea eficienta a energiei;


h) sunt respectate principiile BAT.

Autorizapa integrate de mediu conpne ccriipeie de monitorizare adecvate descarcarilor de


poluanp care au loc i specified metodologia ?i freevenfa de masurare, procedura de evaluate
i obliga(ia de
a furaiza autorita(ii competente datele solicilale de acesta pentru verificarea
conformarii cu autorizafia.

Nerespcctarea prevederilor autorizapei integrate de mediu atrage dupa sine


suspendarea $i/sau anularea acesteia, dupa caz.

AGENTW

fi PSOTECm'
AGENTIA PENTRU la MEDIULUI i
PROTECTIA
MEDIULUI ALBA
Strada Lalelclor nr. 7B, ALBA
Alba lulia, judctul Alba.
Cod Postal 510217

E-mail: office@apmab.anpm.rQi Telefon 0258.813290; 0258.833780; Fax 0258.813248

Azenlia pentru Proiectia Mediului Alba iulorizatie inteerata de mediu nr. AH I 20.03.2013

. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Autorizapa se refera la o instalape IPPC formats din urmStoarcle activitSp din anexa nr 1 a O
UG
152/2005:

6.4. b (2) tratare ?i procesare in scopul fabricarii produselor alimenlare din malerii
prime de
origine vegetala, avand capacitate de producpe mai marc de 300 to produse fmite/zi
de exploatare {valoare medie trimestrialfi).

Capacitatea instalapei:

Producpe here - l .400.000 hl/an (400 to/zi).


- Fabricare energizant: 12.000.000 1/an. respectiv 12.000 mc/an

Activitap direct legate tehnic:

aprovizionarea cu materii prime;

imbutelierea berii. etichetarea ?i ambalarea herii imbnteliate Imbuteliere energizant (linia de


imbuteliere here la dozS) ambalare - paletizare

Activitap ancxe:

activitSp administrative 1 de intrepnere a instalapilor; producerea energiei termice in


centrale termice;
gospodSrirea apelor: alimentarea cu apS, colectarea apelor uzate ?i epurarea acestora la stapa
de epurare;

bazin de apa ?i casa de pompe;

stape de epurare tip Edwards pentru apele uzate fecaloid - menajere Stacie de epurare tip TIA
pentru apele uzate tehnologice

A uloriza(ia integrate! eic mediu se refera la instalafia IPPC delimitates conform planului de general
al societdfii, emexd la documentafa ele solicitare.

4.DOCUMENTAJ1A DE SOLICITARE

Documentapa inaintata de S.C. ROMAQUA GROUP S.A. Borsec Sucursala Sebe


pentru obpnerea autorizatiei integrate de mediu:

Formular de solicitare, intocmit de PFA Daniela Leopold; Raport de amplasament,


intocmit de PFA Daniela Leopold;

de mediu nr. SB 16 din 16.08.2012 ends de Agenpa Regionala pentru Protecpa


Mediului Sibiu;

Autorizape de gospodarire a apelor nr. 168 din 19.12.2012 eliberata de Administratia


Nationals APELE ROMANE" Administratia Bazinala de Apa Mure?; A viz de gospodarire a
apelor nr. 108 din 10.07.2012 eliberat de Administratia Nationals
"APELE ROMANE Administratia Bazinala de Apa Mure?;

Clasare notificare pentru investipa Construire bazin apa i casa de pompe emisa de
Agenpa pentru Protecpa Mediului Alba;

Buletine de analizS;

Fi?e de securitate;

Plan de incadrare, planuri de situape fluxuri tehnologice;

Documente doveditoare privind mediatizarea repetatS a solicitarii autorizatiei


integrate, a etapelor procedurii de autorizare;

Dovada achitarii taxelor ?i tarifelor aferente procedurii de emitere a autorizatiei integrate de

mediu;

AGENTIA PENTRU PROTECpA MEDIULUI ALBA

Srrada I.alelelor nr. 7R, Alba lulia. judetul .Vlba, Cod Postal 510217 E-mail: cdTicL-@apmab.anpm.ro:
Telefon 0258.813290; 0258.833780; Fax 0258.81

Agenda pentru Protect Mediului Alba Autorizatie integrate, de mediu nr 4R inn fn ?m 1

- C ertificat de mregistrare seria B nr. 1209916 eliberal dc Oficiul Registmlui Comertului de


pe langa Tribunalul Harghita;

Certificat de inregistrare seria B nr. 1152492 eliberat la 31.03.2008 de Oficiul Registmlui


Comertului de pe langa Tribunalul Alba;

- Certificat constalalor nr.4395 emis la data de 25.03.2008 de Oficiul Registmlui Comerpilui


de pe langa Tribunalul Alba;

Contract nr. CE 49/19.02.2010 de fumizare a energiei electrice la consumatorii eligibili,


incheiat cu SC FFEE Electrica Fumizare Transilvania Sud SA;

- Contract de fumizare reglementata a gazelor naturale nr. 2252/23.10.2009 incheiat cu E-ON


Gaz Romania SA;

- Contract nr.31 pentru furnizarea/ prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.


incheiat cu SC APA CTTA SA Alba;

Contract nr. 4707/19.10.2012 dc prestari servicii de coleclare a deeurilor de tip municipal,


incheiat cu SC GREENDAYS SRL;

adiponal nr.4 la Contractul de prestari servicii pentru preluarea obliga{iilor de


valorificarep reciclare a deseurilor de ambalaje precum i a obligatiilor de raportare a datelor
privind ambalajele i de^eurile de ambalaje nr.2081714/2008, incheiat cu SC ECO
ROM AMBALAJE SA;

Contract nr,411/17,01.2012 de vanzare - cumpirare deeuri rezultate in urma procesului de


productie. incheiat cu Asociapa Judeteana a Crescatorilor de Bovine Alba.
Protocol de colaborare nr. 1430/12.09.2008 pentru colectarea deeurilor provenite din surse de
iluminat, incheiat cu Asociapa RECOLAMP.

5. MANAGEMEISTUL ACTIVITATH

S.C, ROMAQUA GROUP S.A. Sucursala Sebes aplica un si stem de management de mediu
standard izat ISO 14001 Sistemul de management de mediu ?i ISO 9001 Si stem ul de management al
calitapi.

are implementate alte doua sisteme de management implcmentate sunt HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Points) $i IFS (International Food Standard), privind asigurarea securitapi produselor
alimentare din punct de vedere igienico-sanitar.

Politica de mediu include angajamentul managementului de varf pentru respectarea


reglementarilor de mediu. imbunataprea continua. prevenirea poluarii. Este un suport - cadru al
obieclivelor i pntelor de mediu, adeevata naturii i dimensiunilor impactului ambiental al
activitafilor. produselor
?i serviciilor.

Managementul de mediu consta din structurarea proceselor ?i activitafilor societafii in direepa


imbunataprii eficien(ei acestora i a profitabilitafii firmei in timp, concomitent cu minimizarea
cantitapi de deeuri evacuate in mediu.

5.1.1. Titularul/operatorul activitafii trebuie sa stabileasca p sa menpna proceduri pentru realizarea de


instruiri adeevate privind proteefia mediului pentru top angajapi a caror activitate poate avea efect
semnificativ asupra mediului, asigurand pastrarea documentelor privind instruiri!e efectuate.
5.1.2. Personalul. care are sarcini clar desemnate, trebuie sa fie calificat conform specificului
instalapei. pe baza de studii. instruiri $i/sau experienfa adeevata.
5.1.3. Un exemplar din prezenta autorizatie trebuie sa ramana, in orice moment, accesibil personalului
desemnat cu atribupi in domeniul proteefiei mediului.

5.2. Responsabilitap

5.2.1. Titularul autorizapei trebuie sa asigure cu decizie o persoana responsabila cu probleme


de proteepa mediului. In conformitate cu prevederile Ordonanfei de urgenfd nr. J95/2005 privind
proteefia mediului (art. 94, lit. e, f g), aprobata prin Legea nr. 265/2006, S.C. ROMAQUA
GROUP S.A. Borsec Sucursala Sebe$, prin persoana cu atrihu(ii in domeniul proteefiei
mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitafi de verificare, inspeefie $i control,
pundndu-le la dispozifie evidenfa mdsuratorilor proprii i toate celelalte documente relevante $i le
vfi

i? r^IR(j

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA

Strada Lalelclor nr. 7B, Alba lulia, judetul Alba, Cod Postal 510217 E-mail; oftlcc@apmab.anpm.ro:
Tclcfon 0258.813290; 0258.833780; Fax 0258.81324^fe

Anemia peniru Proieclia Mediului Alha Autorizatie inteerata de meiliu nr. AB 1/20.03.2013

controlul activitafii precum $i prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea,


accesul persoanelor imputernicite pentru verificare, inspecfie control !a instalafiile
tehnologice generatoare de
impact asupra mediului, la echipamentele $i instalafiile de depoluare a mediului,
precum $i in spafiile sau in zonele aferente acestora. Titularul/operatorul activitafii are
obligafia de a realiza,
in totalitate $7 la termen, masurile impose prin acte/e de constatare incheiate de
persoanele
imputernicite cu activitdfi de verificare, inspecfie $i control.

5.2.2.Contribupa la Registrul European al Poluanplor Emi$i i Transferal (PRTR) va


fi depusa la termenul siabilit conform punctului 14 din prezenta autorizatie. Poluanpi care
trebuie inclui in raportul catre autorilalea competent^ peniru protecpa mediului vor fi cei
menponap in Ghidul pentru Implementarea PR TR la nivel european.

5.2.3. Prevenirea si repararea preiudiciului asupra mediului

In cazul producerii unui prejudiciu, titularul/operatorul activitapii suporta costul


pentru repararea prejudiciului $i inlatura umiarile produse de acesta. restabilind condipile
inipale producerii prejudiciului, conform principiului poluatorul platete'. Se vor respecta
prevederile O.U.G.
68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea i repararea
prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008.

In cazul producerii unui prejudiciu, dellnit conform OUG 68/2007. operatorul are
obligapa de a informa, in maxim 2 ore de la producerea prejudiciului. A.P.M. Alba i
ComisariatuI Judefean
Alba al Garzii Nafionale de Mediu despre:
a) date de identificare ale operatorului;

b) momentul i locul producerii prejudiciului adus mediului; c) caracteristicile


prejudiciului asupra mediului;
d) cauzele care au general prejudiciul; e) elementele de mediu afectate;

f) masurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravarii prejudiciului adus


mediului; g) alte informapi considerate relevante de operator.

in cazul unei ameninfari iminente cu un prejudiciu asupra mediului. defmita conform OUG
68/2007, operatorul este obligat sa ia imediat masurile preventive necesare. i in termen de 2
ore de
la luarea la cuno$tinfS a apari^iei ameninfarii, sa informeze A.P.M. Alba i
ComisariatuI Judefean Alba al Garzii Nafionale de Mediu.

Informapile pe care operatorul este obligat sa le aduca la cunotinfa autoritaplor se refera la:
a) date de identificare ale operatorului;

b) momentul $i locul aparifiei ameninfarii iminente; c) elementele de mediu posibil a fi


afectate; d) masurile demarate peniru prevenirea prejudiciului; e) alte informapi considerate
relevante de operator.

termen de 1 ora de la fmalizarea masurilor preventive operatorul informeaza autoritafile


despre masurile Intreprinse pentru prevenirea prejudiciului $i eficienfa acestora.

in cazul in care ameninfarea iminenta persists in ciuda masurilor adoplate, operatorul


informeaza, in termen de 6 ore de la momentul la care s-a constat ineficienfa masurilor luate,
APM Alba i
ComisariatuI Judefean Alba al Garzii Naponale de Mediu despre;

a) masurile intreprinse peniru prevenirea prejudiciului; b) evolupa situapei in urma


aplicarii masurilor preventive; c) alte masuri, dupa caz, care se iau pentru prevenirea
Inrautaprii situapei.
5.3. Acfiuni dc control

.3.1. Titularul/operatorul activitafii are obligapa sa respecte condipile impose prin prezenta
autorizape $i va inipa investigapi $i acpuni de remediere in cazul unor neconformitap cu
prevederile acesteia,

5.3.2. Titularul/operatorul activitafii va lua toate masurile care sa asigure ca nici o poluare
importanta nu va fi cauzata.

5.3.3. Titularul/operatorul activitafii va lua toate masurile de prevenire eficienta a poluarii.


in

special prin recurgerea la cele mai bune ^


tehnici disponibile.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA


MEDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. 7B, Alba lulia, juderul Alba, Cod mediului
Postal 510217
E-mail: officc@apmab.anpm.ro: Telefon 0258.813290; alba
0258.833780; Fax 0258.81324

Agintia pentru Protecpa Mediului Alba ^ Aulortatie integral a de mediu nr. AB 1/20.03.2013

.3.4.Titularul/operatorul activitapi trebuie sa se asigure ca toate operapunile de pe


amplasament voi fi realizate In a$a maniera Incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau
perturbarea
semnificativa a mediului din afara limitelor amplasamentului.

.3.5.fitularul activitapi trebuie sa slabileasca $i sa menpna un Sistem de Management


al Autorizapei (SMA) pentru indeplinirea cerintelor prezentei autorizapi. Acest sistem va
evalua toate operapunile i va revizui toate oppunile accesibile pentru utilizarea unei
tehnologii mai curate, a
unei producpi mai curate, precum i pentru evitarea producerii ?i/sau minimizarea
cantitaplor de de$euri,

.4. Raportari

5.4.1.fitularul/operatorul activitapi trebuie sa Inregistreze i sa pastreze in registre


toate punctele de prelevare a probelor. analizele, masuratorile. examinarile i toate ceriipcle
inscrise in prezenta autorizape.

.4.2.Registrul va li pus la dispozipa autoritapi competente pentru protecpa mediului i/sau


autoritapi de control pentru verificari.

.4.3.Persoana imputernicita cu atribupi in domeniul prolecpei mediului va transmite autoritapi


competente pentru protecpa mediului raportarile solicitate la dalele stabilite, conform
prevederilor capitolului 14 al prezentei autorizapi.

.4.4.Frecvenpa $i scopul raportarilor prevazute In autorizape pot fi modificate, prin


acceptul scris al autoritapi competente pentru protecpa mediului, care va urmari i centraliza
datele transmise.

.5. Notificarea autoritaplor

5.5.1.Titularul/operatorul activitapi are obligapa anunprii A.P.M. Alba. G.N.M. - Comisariatul


Judepan Alba. Administrapa Naponala ..Apele Romane $i Primaria Ora$ului Sebe? in
termen de
24 ore din momentul producerii:

oricarei emisii aparute incidental, accidental ori ca urmare a unui accident major;
oricarei funcponari defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de
monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii
de pe amplasament.
vor cuprinde: data p ora incidentului. detalii privind natura oricarei emisii i a oricarui
rise creat de incident i masurile luate pentru minimizarea emisiilor ?i evitarea
repetarii incidentului. .5.2.Titularul/operatorul activitapi trebuie sa inregistreze orice incident.
Aceasta inregistrare trebuie sa includa detalii privind natura, extinderea $i impactul
incidentului, precum $i
circumstancele care au dal na?tere acesluia. Inregistrarea trebuie sa includa toate
masurile corective luate pentru protejarea mediului i evitarea repetarii In limp. Dupa
notificarea incidentului. titularul
trebuie sa depuna la sediul Agenpei pentru Protecpa Mediului Alba raportul privind
incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus. ca parte a R.A.M.
.5.3.In cazui iinor situapi de urgenja, definite conform O.U.G. 21/2004, aprobata prin Legea
nr.
15/2005, va fi anunjat Inspectoratul pentru Situapi de Urgen^a, care asigura
coordonarea unilara ?i permanenta a activitapi de prevenire ?i gestionare a situapilor de
urgenja.

.5.4.In cazui oricarei situapi de mai jos, titularul activitapi va trimite o nolificare scrisa catre
A.P.M. Alba, G.N.M. - Comisariatul Judejean Alba si Primaria Oraului Sebe, In termen de
14 zite de la producere:

Incetarea permanenta a activitapi oricarei parti sau a intregii instalapi autorizate; -


incetarea activitapi oricarei parp sau a intregii instalapi autorizate pentru o perioada care
poate depai un an;

reluarea exploatarii oricarei parp sau a intregii instalapi autorizate dupa oprire;
sebimbarea titularului activitapi/operatorului instalapei;

revizuirea autorizatiei de gospodarire a apelor.

.5.5.In cazui in care titularul de activitate/operatorul urmeaza sa deruleze sau sa fie supus
unei proccduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni. vanzare de active, fuziune.
divizare. concesionare. ori in alte situapi care implied sebimbarea titularului de activitate,
precum ?i in caz de dizolvare urmata de lichidare, faliment, incetarea activitapi. acesta are
obligapa de a notifica autoritatea competenta pentru protecpa mediului.

AGENTIA PENTRU l- w; ,
PROTECTIA
MEDIULUI ALBA
Sttada Lalelelor nr. 7B, ^ -cj
Alba lulia, judetul Alba,
Cod Postal 510217
E-mail: ^
officc@.apmab.anprn.ro: Jp/
Telefon 0258.813290;
0258.833780; Fax
0258.81324^4,

Agen[iapentm Protecfia Mediului Alba Autorizatie inteerata de mediu nr. AH l '20.03.2013

Autoritatea competent* pentru protecfia mediului informeaza titularul cu privire la obligafiile


de
media care trebuie asumate de parfile implicate, pc baza evaluarilor care au stat la
baza emiterii actelor de reglementare existente.

In termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atesta incheiere


uneia dintre proceduri. parfile implicate transmit in scris autoritafii competente pentru
protecfia mediului obligafiile asumate privind protecfia mediului. printr-un document
certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligafiile de mediu cuprinse in
aclele intocmite au tin caracter public.
Indeplinirea obligafiilor de mediu este prioritara in cazul procedurilor de: dizolvare
urmata de lichidare, lichidare. faliment, incetarea activitafii.

5.5.6. Operatorul are obligafia sa informeze autoritatea competent* cu privire la orice


modificari planificate in exploatarea instalafiei. Orice modificare substantial* planificata in
exploatarea
inslalafiei nu va fi realizata far* a avea autorizafie integrate de mediu. potrivit
prevederilor legislafiei in domeniul evaluarii impactului asupra mediului ?i celor din O.U.G.
152/2005 privind
prevenirea controlul integral al poluarii, aprobata prin Legea nr. 84/2006.

. MATERII PRIME $1 AUXILIARE

6.1. Prevederi generale privind niateriile prime i auxiliare

Titularul/operatorul activitafii va folosi materiile prime descrise in documentafie. conforme


cu cele mai bune tehnici disponibile.

6.1.1. Operatorul va fine evidenfa lunar* a materiilor prime, materialelor i subslanfelor


chimice utilizate.

6.1.2. Se vor alia in sloe materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor


accidentale. .1.3.Orice modificare a materiilor prime i a substanfelor utilizate va fi notificat*
autoritafi i
competente pentru protecfia mediului.

DENUMIREA CLASIFICAREA SI
ET1CHETAREA
SUBSTANTELOR
SAU
MATERIE1 PRIME, A PREPARATELOR
CHIMICE
SUBSTANTEI SAU CATEGORIC Periculozitate Fraze de rise
PREPARATULUI Pericu lease/
CHIMIC Ne pericu I case

Fabricare be re Malt

Porumb Hamei

Hidroxid de C (corosiv) R35 - coroziv


sodiu(lesie.soda
caustica
%)
Detal HP C - coroziv R35 - coroziv
(acid azotic 47%.
acid
fosforic 3,8%)
SOPUROXID 15 Coroziv ~C RIO- inflamabil
Acid acetic 191 Oxidant - O R35 - coroziv
g/1
Acid sulfuric 8.6 R8 - favorizeaza
g/l
Acid peracetic .5 g/l inflamabilitatea
Acid sulfonic 6,9 materialelor
g/l combustibile
R20/2I/22 - nociv prin
inhalare, In
contact cu
pielea i ingestie
P3 - oxonia Oxidant -O R5 - pericol de
active 150 explozie
Peroxide de sub acfiunea
hydrogen 15 caldurii
-40% R22 - Nodv in
caz de
Acid acetic 7- inghifire
13%
1
AGENTIA
PENTRU
PROTECTIA
MEDIULUI
ALBA
Strada Lalelclor

r^ N)
nr. 7R, Alba lulia,
judetul Alba, Cod
Postal 510217

E-mail: ^ J}'
officc@apmab.an
pm.ro: Tclefon
0258.813290:
0258.833780: Fax
0258.813248

Aseiilm pentru AimniMsJnl^rata de mediu


PrnteauiSledhdui Alba nr. .Hi I20.03.201?
DENUMIREA CLASIFICAREA SI
ETICHETAREA
SUBSTANTELOR
SAU
MATERIEI PRIME, A PREPARATELOR
CHIMICE
SUBSTANTEI SAU CATEGORIE Periculozitate Fraze de rise
PREP ARATU LUI Periculoase/
CHTM1C Nepericuloase
Acid peroxiacetic 5-! 0% R34 - Provoaca arsuri
Glicolu I Produsul nu
(propilenglicol) este clasificat
prin atribuire

de fraze de rise conform H.G.


1408/2008

(Directive!

/548/EEC)

Amoniac Inflamabil-F, R10-


inflamabil;
gaz lichefiat Toxic - T R23 - toxic
prin inhalare
Coroziv - C R50 - foarte
toxic pentru
Nociv pentru organismele
acvatice
media - Xn
Euroinelt 377 Produsul nu
Adeziv pent lipit este clasificat
etichete prin atribuire
petrol 10-30% de fraze de rise
Distilate din - conform H.G.
petrol
% /2008
(Directive!
/548/EEC)
Calgonit Iritant - Xi R38 - irita
Bandfit EE pielea
Agent pentru R41 - pericol de
ungerea afectare
benzilor serioasa a
ochilor
Clorura ferica. min. Nociv - Xn R22 - nociv in caz
de
%, utilizata la Iritant - Xi inghipre
stapa
de epurare R38 - iritant
pentru piele
R41 - rise de
leziuni

oculare grave

R43 - poate provoca

sensibiiizare in contact cu

pielea

PET
Doze de alnminiu (0,5 I)

Sticla (0.5 1. 0,33 I. 0,66

il

Carton pentru ambalaje

Folie de plastic

Fahricare energi/anl

Zahar

Concentrat
Dextroza

Bioxid de carbon Produsul nu

este clasificat
prin atribuire de fraze de rise conform H.G.
1408/2008

(Directive!

/548/EEC) 1

'AGEHTIA

AGENTIA PENTRU IS. MEDlULU/


PROTECTIA MEDIULUI
ALBA

Strada Lalelclor nr. 7B, Alba lulia, judetul Alba, Cod Postal 510217 E-mail: offlce@apmab.anpm.ro:
Telefon 0258.813290; 0258.833780; Fax 0258.813248

Asentia penlru Protectia Mediului Alba Mutortalie inteerata de mediu nr. AB 1/20.03.2013

Modul de depozitare a materiilor prime, a produselor i raaterialelor utilizate

Denumirea materiel prime, a Modul de dcpozitarc/ambalare $ubstan(ei sau a


preparatului

chimic

Malt, porumb Se aduc de la furnizori cu mijloace de transport


proprii i se incarca

silozurile de malt ?i malai in sector depozitare.


Siloz malt: 3 x 250 to, existente ; 3 x 720to, noi
Siloz malai: 1 \ 250 to, existente; I x 500 to, non

Hamei Este ambalat in pungi din folie de aluminiu i


impachetat in cutii din

carton. Esenta este ambalata in cutii metalice. Hameiul este depozitat in magazia de hamei, in
conditii de climatizare pentru

mentinerea aroinelor.

Glicolul Stocat intr-un rezervor cu


capacitate de 23.000 I.
Cantitatea maxima
din instalatie este
de40.000 1
Detal HP Stocat in rezervor de hi. prevazut cu perep , montat pe
dubli
plat forma betonata, in
spapu inchis
Hidroxid de sodiu, Stocat in rezervor de hi, montat pe platforma
solupc betonata, in spapu
% inchis;
SOPUROXID 15 In ambalajul
furnizorului, in bidoane
de plastic, stocat in
magazie
P3 - oxonia active 150 In ambalajul
furnizorului, in bidoane
de plastic, stocat in
magazie

Euroinelt 377 In ambalajul furnizorului. in bidoane de plastic, stocat in magazie Adeziv


pentru lipit etichete

Calgonit Kami lit EE In ambalajul


furnizorului. in bidoane
de plastic, stocat in
magazie
Agent pentru ungerea
benzilor
Amoniac La centrala de frig. In recipientul sub i si stem u! de
presume
conducte
Bioxid de carbon Stocat in rezervor cu
capacitatea de 50 to
Clorura ferica Butoaie de mase plastice,
depozitate in magazie la
stadia de epurare

.2. Gestiunea substan(elor chimicc pcriculoase

6.2.1.Achiziponarea substanjelor chimice pcriculoase, definite conform H.G. 1408/2008


privind
clasificarea, ambalarea i etichetarea substanjelor i preparatelor chimice pcriculoase. se va
face
numai in condiptle In care producatorul, distribuitorul sau importatorul furnizeaza fi?a tehnica
de securitale in ultima forma aclualizata. care va permite utilizatorului sa ia toate masurile necesare
pentru protecpa mediului, sanatapi $i pentru asigurarea securitapi la locul de munca.

.2.2.Teslarea evaluarea proprietaplor


substanjelor in vederea
clasificarii se efectueaza in
conformilate cu Regulamentul nr. /2006 al Parlamentului European al Consiliului privind

inregistrarea. evaluarea, autorizarea i restricponarea substanjelor chimice (REACH). .2.3.Substanjele


se clasiftca pe baza proprietajilor intrinseci.

.2.4.Este interzisa introducerea pe piafa a substanjelor pcriculoase daca ambalajul acestora nu


indepline$te urmStoarele cerin(e:

ambalajul trebuie sa fie proiectal realizat astfel incat sa impiedice


orice pierdere a
conpnutului;
materialele din care sunt realizate i sistemele de inchidere trebuie
ambalajul sa fie
rezistente la atacul conpnutului nu trebuie sa formeze compu?i
periculo^i cu conpnutul;
ambalajul $i sistemele de inchidere trebuie i solide pentru a se evita
sa fie rezistente

acestora i pentru a indeplini criteriile de securitate in condipile unci m normale;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA Strada Lalelelor nr. B, Alba lulia,
juderul Alba, Cod Postal 510217
E-mail: oCfice@apmab.anpm.ro: Telefon 0258.813290; 0258.833780; Fax 0258,813248

Agen(ia pemru Protecpq Mediuhu Alhq Autorizatie imeprata dp media nr. AB 1/20 03.2013

recipienlele prevazute cu sisleme de inchidere care sa permita reinchiderea sunt astfel


pioiectate $i realizate astfel Incat ambalajul sa poata fi inchis In mod repetat lara pierderi de
conpnut.

.2.5. Este interzisa introducerea pc piafa a substanjelor periculoase daca ctichetele nu


Indeplinesc cerinfele prevazute de H.G. 1408/2008.

. RESURSE: APA, ENERGIE

7.1. Alimcntarea cu apa:

Se vor respecta prevederile autorizafiei de gospoddrire a apelor nr. 168 din 19.12.2012.

valahild pdnd la 19.12.2023. emisa de Adminislrafia Nationald ,Apele Romdne"


Administrate Bazinald de Apd Mureif.
.1.1. Surse:

Alimentarea cu apa a obiectivului se realizeaza prin racordarea unitatii la aducpunea


magistrala de apa potabila in baza contractului nr.454/2007 incheiat cu operatorul SC APA
CTTA
SA Alba. Apa prelevata este contorizala este utilizata In urmatoarele scopuri: -
igienico-sanitar pentru personalul angajal

- in scop tehnologic ca i apa tehnologica Inglobata in produs

- in scop tehnologic pentru igienizarea spatiilor de producpe $i a instalapilor. pentru


racire
instalafii. S pal area instalatiilor se realizeaza automat prin intermediul a 2 instalati
CIP, cu recircularea solutiilor de spSlare.

.1.2. Volume de apa autorizate:

Volume de Neccsarul de
apa apa
Apamena jera Apa Total
tehnologica
zilnic maxim .0 mc/zi (0.26 ,0 mc/zi (30 ,0 mc/zi (30.26
1/s) 1/s) 1/s)
zilnic media .7 mc/zi (0,17 ,0 mc/zi (26,0 .7 mc/zi (26.17
1/s) 1/s) 1/s)
zilnic minim .0 mc/zi (0.13 ,0 mc/zi (15,0 ,0 mc/zi (15,13
1/s) 1/s) 1/s)
Total (menajcr + zilnic media:
2265,7 mc/zi
(26,17 1/s)
tehnologic) ,0 mii mc/an

Volume de Ccrinta de
apa apa
Apa menajera Apa Total
tehnologica
zilnic maxim ,0 mc/zi (0,26 ,0 mc/zi (28,8 .0 mc/zi (29,06
1/s) 1/s) 1/s)
zilnic media ,7 mc/zi (0,17 .0 mc/zi (25,0 ,7 mc/zi (25.17
I/s) 1/s) 1/s)
zilnic minim ,0 mc/zi (0.13 .0 mc/zi (14,4 ,0 mc/zi (14,53
1/s) 1/s) 1/s)
Total (menajcr + zilnic mediu:
2178,7 mc/zi
(25,17 1/s)
tehnologic) ,2 mii mc/an
Gradul de recirculare general, aplicat apei de racire: 4 - 5 % .

.1.3. Instalatii de captarc: Doua bran?amente la cele doua conducte magistrate ale
sistemului zonal de alimentare cu apa potabila al SC APA CTTA SA Alba.

.1.4. Instalatii de aductiune si inmagazinarc a apei: Nu este necesara tratarea apei


utilizata in scop igienico-sanitar.

.1.5. Instalatii de aductiune si inmagazinarc a apei: Conductele de bransamenl au o


jonctiune,
fabrica fund alimentata de o conducta Dn 200 mm. Pe conducta de alimentare cu apa
potabila din conducta magi strata a SC APA CTTA SA Alba este montat un debitmetru tip
Meinecke Woltman. Apa este inmagazinata intr-un rezervor cu capacitatea de V = 400 me
echipat cu static de pompare.
De la rezervorul de inmagazinarc al apei. alimentarea se face prin intermediul a 2 linii
de alimentare cu apa, interconectabile (de 6 bar, respect!v 12 bar).

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA

Strada Lalelelor nr. 7B, Alba lulia, judetul Alba, Cod Postal 510217 E-mail: office@apmab.anpm.ro:
Tclefon 0258.813290; 0258.833780; Fax 0258.813248

Agenda penlm Proleclia Mediului Alba Autorizatie inteerata de mediu nr A3 1/20.03.2013

.1.6. Apa pentru stingerea inccndiilor: Nu exista rezervoare pentru stocarea apei in scop PSI. 7.1.7.
Norme dc apa pentru principalele produ.se din fabricatie:

Consumul specific de apa pentru Fabrica de here Lancram: 0,44 mc/hl here (conform BRHF:
consumul de apa intre 0,35 - 1,0 mc/hl here)

.2.Alimentarca dc energie

Alimenlarea cu energie electrica se face din re(eaua de medie tensiune existenta in zona

ACTIVITATEA RESURSE FOLOSITE IN SCOPUL ASIGURARH

productiei

DENUMIRE CANTITATE Denumire Consum Furnizor


energetic
ANUALA anual
Fabricarea .4 milioane Energie Consum SC Electrica SA
hcrii energetic
Si a bauturilor hectolitri here electrica anual .500 MWh

racoritoare

nealcoolice .000.000 I Gaz metanConsum anual SC E-on Gaz

2.200.000 mc
78.232 GJ
.3. Produecrea encrgici termice

Energia termica este necesara, in fabrica, pentru incalzirea pe liniile de procesare i pentru incalzirea
construcpei.

Aburulnecesar este produs in Centrala de abur, este dotata cu 2 cazane de abur LOOS de 12t\h la
o presiune de 10 atm;

Agentul lermic

Centrala termica sediul administrate dotata cu 2 cazane cu puterea de 0.1 MW fiecare.


Centrala termica produc(ie dotata cu 2 cazane cu puterea termica de 0.75 MW fiecare.
Gazul este alimentat continuu prin conducte de (evi. marcate corespunzator in interiorul fabricii. .
4.Obligapi ale titularului / operatorului activitafii pentru ulitizarea eficienta a resurselor:
Titularul activitapi/operatorul trebuie sa ia masuri pentru a minimiza consumul de energie de
orice tip;

/operatorul activitapi va menpne $i utiliza cele mai bune tehnici disponibile pentru eficientizarea
energetica ;

Titularul/operatorul de activitale va inregistra anual consumul total pentru energie


(electricitate) $i ape utilizate pe amplasament. Se vor rapona ca parte a Raportului Anual de Mediu. .
5.Titularul/operatorul activitapi va reaiiza un audit privind utilizarea eficienta a cnergiei, la f i
ecare ani de la emiterea autorizapei. Metodologia utilizata recomandarile auditului vor fi prezentate
autoritapi competente pentru proteepa mediului dupa 2 luni de la incheierea acestuia.
.6.Titularul/operatorul activitapi are obligafia realizarii unui studiu privind utilizarea apei i
eficientizarea consnmului de apa la fiecare 3 ani. Metodologia utilizata ?i rezultatele
recomandarilor auditului vor fi prezentate autoritapi competente pentru proteepa mediului
dupa 2 luni de la incheierea acestuia.

. DESCRIEREA INSTALAJIEI 1 A FLUXUR1LOR TEIINOLOCICE DE PE AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Amplasamentul fabricii in suprafa(a de 243.922 mp, aflat in proprietatea S.C. ROMAQUA GROUP
S.A. este siluat in intravilanul ora$ului Sebe?. sat Lancram pe DN 1, km 372, jud. Alba.

AGENTIA PENTRU PROTECT!A MEDIULUI ALBA

Strada Lalelelor nr. 7B, Alba lulia, judctul Alba, Cod Postal 510217 E-mail; office@apmab.anpm.ro:
Telefon 0258.813290; 0258.833780; Fax 0258.813248

Agenda pentru I'rolec/ia Mediutui Alba Aulorizatie inleerata de media nr. Ali 1/20.03.2013

sud - sud-est drum de folosinja locala

sud - SC Nordab Trade SRL. SC Intertrans Maria SRL. SC D&C Impex SRL, SC
Tehnotranzaction SRL, DN 1.

la vest - drum de folosin(a locala paralel cu DN 1

.2. Descrierea principalelor activity $i procese Capacitatea instala(iei:


- Producpe here - 1.400,000 hl/an (400 to/zi).

- Fabricare energizant: 12,000.000 1/an, respectiv 12,000 mc/an

Fabriearca berii:

Pentru desfa$urarea activitapi de produepe sunt prevazule urmatoarele faze principale de


produepe ;
Aprovizionarea cu materii prime

Depozitarea materiel prime in silozuri Macinarea mapului

Brasajul

Filtrarea mustului

Fierberea mustului cu hamei Separarea trubului format la cald Racirea mustului

Fermentarea mustului de bere


Filtrarea berii

Dilupa automata a berii $i carbonatarea ei (procesul de blending) Lini^tirea berii

Filtrarea la rece a berii

Imbutelierea berii, etichetarea i ambalarea berii imbuteliate

Fabricarea berii Dotari/utilaje


Sector depozilare. transport, prelucrare materii Silozuri mal(: 3 x 250 to; 3 x 720 to
prime Siloz malai: 1 x 250 to; 1 x 500 to;

de transport malai: capacitate 3 to/h;


Linie de cunpire malp capacitate 7.5 to/h: Linie de descarcare materii prime (map): 1
buc. - capacitate 20 to/h;

Moara macinare umeda - Type Variomill

,2 - capacitate 20 to/h;

Sector fierbere cazane de plamadire cu capacitate de 240

hi (pentru prelucrare malai), respectiv 463 hi (pentru prelucrare map);

filtrare cu capacitate de 718 hi;


Rezervor intermediar de borhot 18 me Rezervor borhot cu capacitatea de 110 me
amplasat in exteriorul halei;

de aer pentru evacuare borhot;


Cazan intermediar (capacitate 800 hi); Rezervor apa de spalare (capacitate 170hl
);

Cazan fierbere (capacitate de 732 hi);


Dozatoare de hamei-2 x5.99 hi

Recuperator abur (condensator de vapori


,505 KW. schimbator
de caldura 45 hl/h.
rezervor de stocare apa
calda742 hi);
_L
AGENTIA PENTRU AGENTIA
PROTECTIA
MEDIULUI ALBA
Strada Lalclclor nr. 7B, /I PENTRU
Alba lulia, judetul Alba, PROTECTIA 1\
Cod Postal 510217
E-mail; l| MEDIULUI cl
orricc@apmab.anpni.fo;
Telefon 0258.813290;
0258.833780; Fax
0258.813241
Sk, albjf/

s.

Autorizalie inleeratci de mediu nr. AH I'20.03.2013

Cazan separare trub la cald (Whirlpool) cu capacitatea de 633 hi;

Tanc de recuperare trub cu capacitatea de 41,2 hi;

Racitor cu placi cu capacitatea de 600 hl/h; 4 cazane CIP cu capacity de 83.6 hi fiecare;

rezervoare de apa rece (800 hl/buc); Rezervor de apa calda 1 x 1350 hi;
Rezervor de apa subracita 1x 800 hi.

Sector Cazan de
gospodar sterilizare
ia de must 1 x
drojdie 36 hi;
Cazan
propagare
drojdie 1
x 75 hi;
Tancuri
pastrare
drojdie 3
x 75 hi;
Tanc
drojdie
uzata 1 x
150 hi;
Sector Tancuri x /3000 hi
fermentar fermentar
e here e
(dotate cu siguranja i
ventile de
platforms
de acces);
Instalapa pentru
de spalare
spuma
recuperar
e C02
12.6 hi
lnstala(ie tancuri :4x
de spalare
CIP;
.5 hi, 2 x
61,4 hi, 1
x 83,6 hi,
1 x 104,2
hi;
Rezervoa - cu perep
re de
chimicale
dublii: - 1 x hi; acid
NaOH azotic
alimentar
1 x 50 hi;
Sector centrifugi
defiltrare - 300
here hl/h;
Filtre cu -
membran capacitate
a de
filtrare
3x120
hl/h;
Stabilizar
e
coloidala
- 240
hl/h;
Instalape
de dilupe
(blending
) - 310
hl/h
Rezervor - 260 hi;
apa
dezaerata
tancuri pentru
dozare
materiale
auxiliare
(amareala
. gust,
culoare
finals,
stabilizar
e): 3 x 6
hi $i 2 x 3
hi;
Tancuri x 1575 hi
de hi; 4 x
Umpire a
herd(BBT
)
Inslala(ii x300 hl/h
defiltrare
la rece
Insta!u{ie capacitate
de 500 kg/h;
recuperar
e CO2
Rezervor
de stocare
CO: de
50 to.
Instala(ie (agent - glicol compreso
de rdcire rdcire are (1996
kW
fiecare);
alimentar Rezervor
) glicol cu
capacitate
de

prevazut cu cuva de retenpe.

Producerea cazane de abur ,,LOOS:2xl2 to/h


aburului la
bar presiune
Instalada de compresoare bar
producers aer xlOmc/min la
instrumental
presiune
Instaladci de capacitate mc/h, sistem cu
filtrare a apei membrane
Sector imhuteliere linii de imbuteliere:
r linie PE I - 18.000
huc./h, $e
ij^fHitelipzIT
AGENTIA i p NlRUPROTECTlAfl
PENTRU
PROTECT!A
MEDIULUI ALBA
Strada Lalclelor nr. C. MEDIULUI
7B, Aiba lulia, judetul
Alba, Cod Postal
510217
E-mail: ^
officc@apmab.anpm.r
o: Telefon
0258.813290;
0258,833780; Fax
0258.81324^^.

Asentia pentni Protectiu Mediului Alhu Autorizade inteerala de mediu nr. AB I'20.03.2013

PET de 2,5 1/buc.

1 linie doze - 20.000 buc./h (0,5 1/buc) sau 20.000 buc/h (0,33 1/buc)

1 linie noua de imbuteliere a berii la sticla

- Krones-30 slide de 0.5 /h (330ml,


ml i ml), Linie de imbuteliere

slide: marina de depaletizat, maina de spaiat slide, marina de umplul slide,


marina de spaiat slide in exterior, uscator. marina de baxat, marina de foliat. maina
de paletizat, maina de cantarit.

Fabricare energizant

Fahricare energizant Sta(ie de dizolvare zahar: cuva alimentare

zahar, pasteurizalor sirop zahar, racitor


sirop zahar. lane de stocare zahar; Sta(ie de dozare componente - 3 tancuri de stocare
sirop concentrat de capacitate 6000 I fiecare;

Instalape de amestecare sirop concentrat cu apa $i CO;,

Pasteurizalor bautura energizanta; Pane de stocare bautura energizanta de


6000 1;

Instalajie de racire (Ciler) - care deserve$te instala(iile de pasteurizare, montat in

exteriorul halei, agent de racire glicolul.

Materia prima pentru fabricare berii este formata din apa, mal(. malai, hamei i
drqjdie de here.
Mal(ul este livrat din silozul de mal( la sec(ia de fierbere cu ajutorul transportoarelor
mecanice. Aici este sup us unei opera(ii de polizare in urma careia sc objine subprodusul:
pleava.
Procesul de fabricare al berii este fractional in arje.
Operajiile de fabricare a berii sunt urmatoarele:

Mac in urea malt u! id

Macinarea mal(ului este o operajiune pur mecanica i consta in sfaramarea bobului in


particule de diferite marimi pentru a favoriza atat difuzia diferitelor substance solubile in apa
de plamadire cat i aepunea enzimelor asupra componentelor din bob. Se folose$te o
macinare umeda pentru malp

Brasajul

Este procesul, in care are loc dezagregarea proteinelor, transformarea amidonului in


maltoza i dextrine in prezenja apei i sub aepunea enzimelor ce s-au format la germinarea
orzului sau
orzoaicei. Procesul se conduce automat cu un calculator de proces pe baza unor
diagrame de brasaj prestabilite.

Opera(ia se realizeaza in cazanc de plamadire i zaharificare. prevazute cu sisteme de


incaizire cu abur i agitare mecanica. In urma opera(iei de brasaj se ob(ine plamada de
mal( formata dintr-o faza solubila (must de mal() $i una insolubila (borhot).

punct de vedere al apelor uzate evacuate ?i a subproduselor rezultale, trebuie menponat ca:
se recupereaza total pleava $i borhotul rezultat. in buncare de colectare ?i se valorifica
ca
furaj;

se recupereaza total trubul;

se recupereaza ultima apa de spalare a borhotului $i se reutilizeaza in procesul de brasaj; se


re(in suspensiile printr-o cuva cu site. 2 x 2 x 1.5 m. aflata pe conducta de camjJizate

evacuare ape yr 1
uzate;
# AGEUTIA
f-i
k m ^ mrCT
AGENTIA MEDIULUI
PENTRU
PROTECTIA
MEDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. alba
7B, Alba lulia, )udetul
Alba, Cod Postal
510217

E-mail: ofhcc@,apmab.anpm.ro: Tclefon 0258.813290; 0258-833780; Fax 0258.813248%^,

SchU

Aeenha pentru Protect ia Mediului Alba Autorizalie inleerata de mediu nr. AB I '20.03.2013
-suspensnle colectate se ridica de firma autorizata.

FUtrarea mustului

Se face in cazane de filtrare in scopul separarii parpi solubile de partea insolubila (horhotul)
obpnute in timpul plamadirii. Procesul filtrarii are loc in doua elape: mai intai are loc separarea
mustului din borhot i apoi spalarea borhotului pentru a epuiza extractul ram as in el.

Fierherea mustului cu hamei

Fierberea mustului cu hamei se face in scopul solubilizarii i transform arii componentelor


esenpale ale hameiului, de acoagula substaipele proteice. de a steriliza mustul. de a distruge enzimele
i de a concentra mustul. In timpul lierberii se produce dizolvarea $i transformarea componentelor din
hamei. precum ?i o evaporare a apei pentru concentrarea mustului.

Fierberea mustului se realizeaza normal fara presiune intr-un cazan Steineker Stromboli pe o perioada
de timp inlre 60- 90 minute.

Separarea truhului format la cald

Separarea trubului la cald (trub grosier) se face cu ajutorul separatorului lip Whirlpool
Calypso care funcponcaza pe principiul hidrociclonului. Trubul obpnut se folose?te ca adaos la
borhot.

Rdcirea mustului

Inainte de a trece la faza de fermentare primara. mustul este racit la o temperatura cuprinsa 8-
12C. Aceasta racire se realizeaza intr-un schimbator de caldura cu o treapta cu agent de racire numit
apa subracita. Dupa racire se face aerarea mustului de here i transferal catre fermentare.

Fermentarea mustului de here

Fermentarea primara secundarda mustului de bore se realizeaza in tancuri cilindro-conice (TCC) cu


manta de racire, numite UNITANCURI.

- Fermentarea primaraconsta in transformarea zaharurilor fermentescibile in alcool etilic i


CCA cu degajare de caldura. Bioxidul de carbon provenit din fermentare se recupereaza $i se
folosete in procesul tehnologic.

folosita provine din stapa de culturi pure a fabricii, fund obpnuta in urma unui proces automatizat de
propagare. Durata ciclului de fermentare primaraeste de 6-8 zile. funcpe de diagrama de fermentare.

- Fermentarea secundarda berii are loc in acela?i tanc ca i fermentarea primara racind berea
pana la temperatura de 0-1 C. Racirea se realizeaza prin folosirea jachetclor de racire cu glicol.
Procesul de fermentare este condus sub presiune de bioxid de carbon, presiune creata in tancurile de
fermentare datorita eliberarii bioxidului In urma fermentapei. Presiunea de lucru care se menpne
in fermentapa secundara in tancurile de here este de 0.5-0.7 atm.

In timpul fermentapei secundare, are loc $i impregnarea berii cu bioxid de carbon, astfel incat
in produsul fmit conpnutul de bioxid de carbon sa fie de minim 4g/l.

Durata totalda ciclului de fermentare este in funcpe de sortimentul de here i variaza de la 15 zile la
21 zile.
Din punct de vedere al evacuarii apelor uzate trebuie menponat ca se recupereaza drojdia uzata
rezultata din fermentape in tancuri de recuperare $i se vaiorifica.

FUtrarea herd

Berea dupa fermentare conpne suspensie aglomerata proteic. cele de drqjdie i raini de
hamei care trebuiesc indepartate pentru ca berea sa aiba un gust mai placut. un aspect comercial mai
bun i
un termen de valabilitatea mai mare. Filtrarea berii se face in trei trepte:

- treapta I - centrifugare;

- treapta 2 - filtrare prin membrane: - treapta 3 - stabilizare coloidala.

Procesul de blending

Se impune deoarece in prezent se folose^te tehnologia obpnerii de musturi concentrate in


vederea maririi capacitapi de productie. Acesta consta in dilupa automata a berii filtrate i
carbonatarea acesteia conform specificapei de sortiment.

Asentia pentru Protectia Meditdui Alba Aulorizalie inteemla de mediu nr AB 1/20.03.2013

Liniftirea

Berea liltrala se depoziteaza in lancul de Iinitire. pcnlru ca dioxidul de carbon


acumulat in here, in timpu! fermentapei secondare sa ramana legal in here ?i berea filtrata sa
se omogenizeze dupa operapa de blending.

FiUrarea hi rece a berii

Berea pregatita pentru imbuteliere se filtrea/a la rece printr-o instalape de filtrare cu


membrane ce au o porozitate de 0.45 microni.

Imbutelierea

Berea fabricate se imbuteliaza in recipiente de PETde capacitate 2500 ml, 2000 ml.
1000ml, 500 ml, dozecu volum de 500 ml, sticlcicu volum de 330 ml, 500 ml $i 660 ml,
folosind liniile Krones de imbuteliere. Inainte de imbuteliere, recipientele vor li spalate i
sterilizate. Umplerea sticlelor se
face dupa principiul nivelmetric i volumetric cu ma?ini automate de imbuteliat.

Ambalarea

Dupa umplerea recipienplor, inchiderea se face cu capace specifice fiecarui sortiment


de produs ?i tip de recipient, acestea fiind etichetate la marina de etichetat, a^ezate i
ambalate In pachete din
folie de plastic(baxuri), carton i cutii de carton/navele, iar apoi ambalajele sunt
aranjate pe palep i transportate la depozitul de prod use finite.

Din punct de vedere al evacuarii apelor uzate trebuie menponat ca pierderile in


procesul de produepe i imbuteliere se incadreaza in valorile stabilite de producatorul
utilajelor.

Livrarea

Livrarea se face insopnd produsul cu declarape de conformitate, transportul realizandu-se cu


mijloace de transport rutier, Transports ca activitate este realizat pe baza contracluala,
cu fume specializate de transport.

Procesul de fabricare a berii este monitorizat ?i controlat de laborator pe baza unui


Plan tehnologic de control.

Din punct de vedere al evacuarii apelor uzate trebuie menponat ca in tot procesul de
producere a berii pe langa cuvele cu site af ate la evacuarea apelor de la procesele de fiItrare,
sunt intercalate in
toate procesele mai multe sisteme de repnere cu site, in scopul de a nu permite suspensiilor sa
ajunga in apa evacuata.

Fabricare hauturi racoritoare ncalcoolice

Principalele faze tehnologice sunt:

Tratarea apei - se rcalizeaza in instalapa de tratare existenta a fabricii de here


Dizolvarea zaharului

Pasteurizarea siropului de zahar Racire ?i stocare sirop

Dozare componente

Preparare (mixare) bautura energizanta


Pasteurizare energizant

Imbuteliere energizant (linia de imbuteliere here la doza) - Ambaiare - paletizare

Livrare bencficiari

.4. Cerinfc HAT:

Daca instalapa necesita utilizarea C02. utilizarea, in masura posibilului, a C02 rezultat
din procesele de fermentare sau a C02 rezultat ca produs secundar din alte procese
Recuperarea drojdiilor dupa fermentare.

Utilizarea sistemelor in mai multe trepte pentru spalarea sticlelor

Optimizarea consumului de apa in zona de clatire a utilajului de spalare a sticlelor,


prin controlarea fluxului de apa de clatire, prin instalarea unui dispozitiv de oprire automata a
alimentarii in cazul opririi liniei $i prin utilizarea apei curate numai in ultimele doua iruri
de duze de clatire.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA


Stxada Lalclclor nr. 7R, Alba lulia, judetul Alba, Cod Postal 510217 E-mail; oFFice@apmab.anpm.ro:
J'clefon 0258.813290; 0258.833780; Fax 0258.8132^

Agenda pentru Protect ta Mediului Alba Autorizatie ini ceroid de mediu nr. AH 1/20.03.2013
- Reutilizarea apei caldc rezultate din procesul de
rScire a musturilor i recuperarea caldurii de
la fierberea musturilor
- Reutilizarea apei varsate in unitatea de pasteurizare a
sticlelor.
- Indepartarea reziduurilor de materii prime cat mai
curand posibil dupS procesare ?i cura(area

frecventa a suprafe(elor;

Operarea cu sistemul CIP (cleaning in place) pentru echipamcntele mchise ?i asigurarea cS sistemul esle utilizat
intr-un mod optim,

- Consum de apa cuprins intre 0,35 - 1 mc/hl de here produs.

. INSTALATH PENTRU EVACUAREA, REJINEREA, DISPERSIA POLUANTflLOR IN


MEDIU

.1. AER
Nr. Simbol Tip de Poluanp Dimensi Tip
emisie, unile sistem
locul
crt. sursa emisiei geometr de
ice ale
sursei purifica
re
. PIT Co? 1 - Pulberi T Filtru cu
Linia ubulatur
siloz S
mSlai, H= 20 m saci, 10
instalapa
de
flltrare Lx1= bucSp
1550 x
Q=5m mm
'/min
PT2 Co? 2 Pulberi Tubulatu Filtru cu
Linia ra
de
alimenta H= 20 m saci, 80
re
silozuri
map. si Lx 1 = bucSp
stem de 1550 x
desprafu mm
ire
Q-7
nrVmin
PT3 Co? 3 - Pulberi Tubulatu Filtru cu
Linia de rS
polizare, H= 20 m saci. 9
si stem
de
desprafu Lx 1 = x bucap
ire 700
Q=7 mm
nr/min
CTal Co? CO. D = 1,0
centrala co2, m
abur
CTa2 LOOS n2o, H= 12m
Debit NMVO T= 190
nominal C. C
gaz
natural NOx,
839
mc/h x 2
Debit S02
maxim
gaze de
ardere
9508
mc/h x 2
Funcpon
are 24
ore/zi
CTsa Co? CO. D = 0,3
centrals co2, m
termicS
administ n2o. H= 10m
ratis, 2
cazane NMVO T = 150
BONGI C, C
OANI,
P= NOx.
2x0.1
MW
Debit S02
max.
gaz
natural
consum
at
x15
mc/h
Funcpon
are 24
ore/zi
CTp Co? CO. D = 0.3 m
centrals C02.
tennicS
producp N20, H= m
e, 2
cazane
ICI NMVO T= 170
CALDA C, UC
1E
P= 2 x NOx.
0,75
MW
Debit S02
nominal
gaz
natural mc/h x 2
Funcpon
are 24
ore/zi
g fEMTB
U
PROTE
CTTA^l
AG i mediulu
ENT 1A
PENTR
i H
U
PROTE
CTIA
MEDIU
LUI
ALBA

Strada Lalelclor nr. 7B, Alba lulia, judcml Alba, Cod Postal 510217

mail: officc@apmab.anpm.ro: Telefon 0258.813290; 0258.833780; Fax 0258.813248


&/si8c^
\mJ
'isenlia Denlru Autorizalie inteemta
Proieclia Mediului de media nr. AB
Alba 1/20.03.2013
. Cbl, Doua co$uri de Vapori Dl = 0,3 m H=
la
Cb2 cazanele de compu$i m. D2
brasaj
organic! - 0.475 m H=
16

Cfill, Un co de la cazanul Vapori D1 = 0,7 m


dc filtrare compui m.
organic!
Cfier, Un co de la cazanul Vapori D1 =0,7 m H=
de fierbere comptiiji m
organic!
Cwhp, Un co de la sistemul Vapori D = 0.6m
de recuperare caldura compu?i H= 16m
WHIRLPOOL organic!

.1.1. Emisii fugitive/nedirijatc


in aer
Sursa Poluanp Masuri dc reducere
Emisii provenite de la Pulberi totale - Etanarea utilajelor;
diversele faze de pregatire - Eliminarea tuturor
posibilitaplor de impratiere a
a materiilor prime din materiilor prime i
materialelor pulverulente pe
sol,
fluxul de fabricare cai de acces, platforme i
eliminarea posibilita^ilor
de antrenare a pulberilor de
catre vant;
- Menpnerea permanenta a
atari! de cura{enie in
halele de producpe $i in
incinta societapi;
Emisii de la mijloacele de CO , NOx, SOv Pentru reducerea cantitafii de
noxe evacuate
transport COV se va urmari ca
autovehiculele ?i utilajele

sa-$i menpna parametrii inscri$i in cartea tehnica. prin efectuarea la timp a reviziilor tehnice i

a reparapilor;

.1.3.Toate echipamentele de reducere trebuie intrepnute, conform celor mai bune tehnici
disponibile in domeniu.

.1.4.Este obligatoriu sa nu existe alte emisii in aer. semnificative pentru mediu, cu exceppa
celor acceptate legal.

.1.5.In cazul in care titularul activitapi intenponeaza efectuarea unei modificari la instalapile
existente sau la procesul tehnologic, trebuie sa informeze inainte de efectuarea modificarii
autoritatea regionala pentru protecpa mediului.

.2. Instalapi dc colcctare, tratare $i evacuarea apclor uzate: 9.2.1 Evacuarea apclor
uzate:

Categoria Receptori Volum


apei evacuat
(mc/zi -
1/s)
autorizati Zilnic Anual
(mc/zi - 1/s
**)
maxim mediu minim (mii me)
Ape uzate - ran Sebes .6 mc/zi .8 mc/zi ,2 mc/zi ,2
fecaliod
menajere (si. printr-o ,20 I/s .10 1/s ,06 1/s
epurate singura
de epurare ape gura de
fecaloid descarcare
menajere)
Ape uzate .4 mc/zi .0 mc/zi .0 mc/zi
tehnologiceepurate ,8 1/s ,5 1/s .0 1/s

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA

Strada Lalelelor nr, 7B, Alba lulia, judctul Alba, Cod


Postal 510217
j)
E-mail: office@apmab.aupm.ro:Telcfon 0258.813290; 0258.833780; Fax 0258.813241

. Iscmicj pentru Proieclia Mecliului Alba


luiortafie integrate) de mediu nr. .IB I 20.03.2013

(stafia de Debitul este


epurare ape
tehnologice fluctuant, in
uzate)
functie de
nivelul
produepei
Ape pluviale
conventional
epurate
(separator de
produse
petrolierc)
Total mc/zi* .8 mc/zi .2 mc/zi ,2
,0 1/s ,6 1/s ,06 1/s

* Debitul reprezinta capacitatea maxima a static! de epurare ape uzate tehnologice ** Calculele sunt lacute pentru 24 ore/zi
i 3600 s/h

Functionarea: 365 zile/an, 16-24 ore/zi.

.2.2. Stafii $i instalafii de epurare/preepurare:

9.2.2.1.Apa uzata fecloid-menajeraeste colectala prin reteaua interna de canalizare i


dirijata catre statia de epurare a apelor uzate fecaloid menajere. Stafia de epurarea ape uzate
fecaloid-menajere este o static de epurare mecano biologica tip EDWARDS dimensionata
pentru 220 e.l.Sistemul este
alcatuit dintr-un bazin de beton i 10 rezervoare cilindrice avand urmatoarele functiuni:
- bazinul de beton - stupe de pompare

- rezervorul 1 - rezervor de acumulare. egalizare debite i incarcari

rezervoarele 2-10 - sunt grupate pe trei linii paralele de epurare biologica, identice. O linie de
epurare biologica este structural astfel: un rezervor I care sunt asigurate condipi anoxice, un
rezervor in care sunt asigurate condipile aerobe ?i un rezervor in care este asigurala separarea
fazelor (dccantare secundara)

Apele uzate menajere evacuate din stapa de epurare sunt conduse in caminul de intrare al
static! de epurare tip TIA pentru apele uzate tehnologice.

.2.2.2.Apa uzata tehnologicaeste colectata prin reteaua interna de canalizare p condusa la o


stape de epurare mecano-biologica dimensionata pentru Q,, ma.\ = 1980 mc/zi (80 mc/h) de
tip TIA. Statia de epurare nu este echipata cu conducta de bv-pass.

Statia de epurare ape uzate tehnologice este compusa din urmatoarele obiecte tehnologice:
camin intrare static: colecteaza apa uzata fecaloid menajera epurata i apa tehnologica
uzata; static de pompare apa uzata brula echipata cu 2 pompe submersibile de caracteristici Q
= 80 mc/h, H = 5mCA, P= 1.8 kW;

cu marimea interspapilor de 1,0 mm, echipat cu un si stem automat de colectare i


compactare deeuri; deeurile colectate sunt depozitate in containere. Gratarul are
urmatoarele dimension! constructive; 1.2 x 1,5 x 0,8 m.

aparat mSsura debite;

bazin de mixare i omogenizare prin insuflare de aer;

static intermediara de pompare ape uzate echipata cu 2 pompe submersibile de caracteristici:


Q=80 mc/h. H=3,8 mCA, P=2.6 kW. prevazuta cu senzori de nivel;

bazin biologic bicompartimentat, cu namol activ i insuflare aer prin membrane


poroase (bule fine); in acest bazin-apa uzata este tralata cu reactiv pentru precipitarea
fosforului; decantor secundar echipat cu pompa air-lift pentru evacuarea/recircularea
namolului activ in
bazinul biologic; namolul In exces este trimis in bazinul de stocare namol; camin
ie^ire static: in acest camin apa epurata in statia TIA se unete cu apa pluviala
epurata in separatum! de produse petroliere. Descarcarea in emisar (r. Sebe) se face printr-o
conducta Dn 800 mm, L = 280 m.

bazin de stocare/stabilizare namol prin aerare (bule fine) - tip ARS;

echipament de deshidratare namol de tipul filtru presa cu banda; apa uzata rezultata de la
deshidratarea namolului este reintrodusa in fluxul de epurare (in bazinul static!

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI


ALBA
(*
Strada Lalclclor nr. 7B, Alba lulia, judetul Alba, Cod ^'^UUjj
Postal 510217

E-mail: ofFice@apmab.anpm.ro: Telcfon 0258,813290; 0258.833780; Fax 0258.813^


achin'1^

Agen(ia pentm Protecjia Mediului Alba Autorizatie inleerata de mediu nr. AB 1/20.03.2013
stapa de suflante.

Apa uzate epurate este evacuate in raul Sebes gravitational.

.1.2.3.Apa pluvialacolectata de pe platforme, cu potential de poluare cu produse petroliere


este dirijata catre un sepatator de produse petroliere tip HAURATON dimensionate pentru 200 l/s.
9-2-2A.Evacuare ape uzate epuate: Apele uzate epurate pe categorii. in functie de
provenienja, sunt descSrcate in emisar; raul Sebes printr-un colector comun Dn 800 mm de lungime L
= cca. 280 m.
Gura de descarcare de pe malul stang al raului Sebes este amenajate prin lucrari de aparari de
mal pe lungimi dc cate 4 m amonte i 4 m aval de aceasta.

La intrarea in statia de epurare, dupa gratare. este montat un debitmetru marca


Endress+Hauser tip PromagW. Dn 150 mm, cu facilitate de contorizare i afisare momentana a
volumelor de apa.

.2.3. Controlul paramctrilor de proccs $i al epurarii apelor uzate evacuate:

Titularul activitatii are urmatoarele obliuatii:

.2.3.1. Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate in apele de suprafa{a
sau in panza freatica.

.2.3.2. Se interzice depozitarea i/sau aruncarea deeurilor de orice fel pe malurile cursurilor de apa
sau in albia acestora.

9.2.3.3. Sa exploateze construct!He i instala^iile de captare. distribute, folosire, epurare i


evacuare a apelor uzate. precum si dispozitivele de masurare a debilelor i volumelor de apa. in
conformitate
cu prevederile regulamentului de exploatare care face parte integranta din documented
pentru fundamentarea autorizatie! de gospodarire a apelor.

9.2.3.4. Sa intrepna constructiile i instalatiile de captare, aduepune, folosire. epurare i


evacuare a apelor uzate in condipi tehnice corespunzatoare in scopul minimizarii pierderilor de apa.
9.2.3.5. Sa solicite anual necesarul de apa pentru functionarea folosintei s> sa incheie abonamentul
in vederea utilizarii resurselor de apa.

9.2.3.6. In caz de modificare. retehnologizare, restrangere, de incetare provizorie sau definitiva a


utilizarii apelor, sa solicite emitentului modificarea autorizatiei de gospodarire a apelor.

.3. Emisii pe sol

9.3.1. Sursc posibile dc poluare a solului

- scurgerile accidentale de materii prime, materiale.

- eventualele pierderi de ulei i produse petroliere din transported auto. - deversari de lapte i
depuneri necontroiate de deeuri pe sol.

.3.2. Controlul emisiilor pc sol

.3.2.1. Se vor evita deversarile accidentale de produse care pot polua solid. In caz contrar, se
impune eliminarea deversarilor accidentale, prin indepartarea urmarilor acestora i
restabilirea conditiilor anterioare producerii deversarilor.
.3..2. Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii, prezenti in solul terenurilor
limitrofe perimetrului societatii, nu vor depa?i limitele pentru terenuri de folosinja mai putin
sensibila prevazute in O.M.A.P.P.M, 756/1997.

9.3.2.3. Incarcarile $i descarcarile de materiale, materii prime si auxiliare. deseuri trebuie sa aiba
loc in zone desemnate, protejate Impotriva pierderilor prin scurgeri accidentale. 9.3.2.4. Toale
bazinele subterane trebuie etansate si izolate corespunzator, dupa caz, pentru a prevent contaminarea
solului.

9.3.2.5. Titularul activitatii are obligapa sa delina in depozile/magazii o cantitate corespunzatoare de


substante absorbante. potrivita pentru controlul oricarei deversari accidentale de produse.
9.3.2.6. Titularul activitatii trebuie sa planifice si sa realizeze. o data la 3 ani, activitatile de
revizii Si reparatii la elementele de construct!i subterane. respectiv conducte, bazine. camine de
vizitare.

AGENTIA PENTRU lPENTRU


PROTECTIA PROTECTIA*
MEDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. 7B, li mediului I
r\lbn lulia, judetul Alba,
Cod Postal 510217
E-tnaU: \k alba c
officc@apmab.anpm.ro:
Telefon 0258.813290;
0258.833780; Eax
0258.813248

.Agen{ia pentru Irpteclia Mediului A l ha Autorizatie inteerata de mediu nr. AB 1/20.03.2013

. CONCENTRAJII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL


INCONJlJRATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

...Valorile limita de emisie pentru poluanpi specific! activitapi desfaurate sunt


stabilite pnand cont de cele mai bune tehnici aplicabile in domeniu, precum ?i de nivelul
calitafii aerului inconjurator la nivel local.

Modificarea celor mai bune tehnici disponibile va conduce la modificarea valorilor limita de
emisie stabilite.

Faza de proces Cod Poluanp Valori limita la Perioada


sursa emisie mediere

(mg/Nmc)

Linia siloz malai, PT1 pulberi Medie zilnica


instalapa de
ifltrare
Linia PT2 pulberi Medie zilnica
alimentare
silozuri malt
Linia de PT3 pulberi Medie zilnica
polizare,
sistem de
desprafuire
Centrala aburCTal pulberi Medie zilnica
LOOS CTa2 CO % conpnut de
NOx oxigen (%
SOx vo him)
Centrala CTsa pulberi Medie zilnica
termica
administrativ, CO % conpnut de
cazane NOx oxigen (%
BONGIOANI. SOx volum)
Centrala CTp pulberi Medie zilnica
termica
produepe. CO % conpnut de
cazane ICI NOx oxigen (%
CALDAIE SOx volum)
Brasaj Cbl. COT mgC/Nmc Medie zilnica
Cb2
Filtrare Cfill, COT mgC/Nmc Medie zilnica
Fierbere Cfier COT mgC/Nmc Medie zilnica
WHIRLPOOL Cwhp COT mgC/Nmc Medie zilnica
sistemul de
separare $i
recuperare a

trubului la cald

Nota:

Valorile limita de emisie de la centrala termica se raporteaza la un conpnut in oxigen al


efluenplor gazo$i de 3% vol. ?i condipile standard T = 273 K si p = 101,3 kPa. gaze uscate.
Pentru masuratorile discontinue; valorile medii zilnice se determina prin media
valtii^r orare determinate prin cel pupn 3 exercipi de masurare/zi, in timpul de luj^u efettiv'

(excluzand perioadele de pornire i oprire). *\

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA

ALBA m

Strada Lalelclor nr. 7B, Alba luiia, judetul Alba, Cod Postal 510217 E-mail; officc@apmab.anpm.ro:
Telefon 0258.813290; 0258.833780; Fax 0258.813248
Asmia pentru Proteclia Mediului Alba Autorizatie inteerata de media nr AB 1/20.03.2013

-Rezultatele masuratorilor lacute pentru a verifica respectarea valorilor limits de emisie


trehuie raportate la condipi standard: T= 273 K. p=l01,3 kPa, gaz uscat.

.1.2.Nici o emisie in aer nu trebuie sa depSeasca valoarea limits de emisie stability in


prezenta autorizape. Este obligatoriu sa nu existe alte emisii in aer, semnificative pentru
mediu, cu exceppa celor acceptate legal.

.1.3.Toate echipamentele de reducere, control i monitorizare trebuie calibrate $i


intrepnute, conform standardelor in vigoare i a regulamentelor interne.

.1.4.Toate rezultatele masuratorilor trebuie inregistrate, prelucrate i prezentate intr-o


forma adecvatS pentru a permite autoritaplor competente pentru proteepa mediului sa verifice
conformitatea cu condole de funeponare autorizatc i valorile limits de emisie stabilite.
.1.5.Respectarea dispozipilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurStor
este obligatorie.

.1.6.Titularul de activitate are urmStoarele atribu|ii ?i responsabilitS^i: - aplica i


respects dispozipile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurStor;
anunta, de indatS. A.P.M. Alba, Comisariatul Judefean Alba al G.N.M. i PrimSria
Sebe? la
producerea unor avarii. accidente, incidente, opriri/porniri accidentale etc; participa la
elaborarea planurilor de calitate a aerului $i a planurilor de aepune pe termen scurt; aplica
mSsurile de reducere a emisiilor de poluanp in aer. cuprinse in planurile de calitate a aerului;

la declan$area de cStre autoritalea publics terilorialS pentru proteepa mediului a


planului de aepune pe termen scurt, ia masuri urgente $i eficace de reducere a emisiilor de
poluanp in aer in
conformitate cu planul, astfel incat concentrapa acestora in aerul inconjurStor sS fie redusS
pana
la atingerea nivelului valorii-limitS. inclusiv prin oprirea temporarS a activitSpi. dacS
este cazul; monitorizeaza emisiile de poluanp in aerul inconjurStor i transmite rezultatele
autoritaplor
competente pentru proteepa mediului conform cap. 13 din prezenta autorizape;
transmite autoritapi publice teritoriale pentru proteepa mediului toate informapile
solicitate in vederea realizSrii inventarelor de emisii. in conformitate cu metodologia
recomandatS de Comisia Europeans i de Agenpa Europeans de Mediu;

asigurS puncte de prelevare i control al emisiilor de poluanp in aer. in conformitate


cu prevederile prezentei autorizapi;

informeaza autoritaple publice teritoriale pentru proteepa mediului in cazul


inregistrSrii depa^irii valorilor-limitS de emisie impose prin actele de reglementare.

.1.7.In cazul depS?irii vaiorilor-limita de emisie pentru unul sau mai mulp poluanp,
autoritatea competentS decide sS ia toate mSsurile necesare pentru inlSturarea cauzelor i
consecintelor asupra calitSpi aerului inconjurStor ale acestor depS$iri. inclusiv intreruperea
temporarS a activitSpi
instalapci care a general aceasta situape.

.2. APA

Se vor respecta valorile limits la emisiile in apa impose prin autorizapa de gospodarire a
apelor nr.
168 din 19.12.2012 emisS de Administrapa NaponalS "Apele Romane -
Administrapa BazinalS de ApS Mure, valabilS pans la 19.12.2022.

.2.1. Limitele indicatorilor dc calitate pentru apele menajere ?i tehnologice epurate, la


descSrcarea

lor in raul Sebe. /2002, cu modificarile i


vor fi in
conformitate cu
prevederile HG
completarile
unletrioare, astfel:
Indicator de Gnitate Valoare limits
calitate
tnasn ra maxim admisa
upH .5-8,5
Materii in mg/1
suspensie
Reziduu fix mg/1
CBQ5 mgO?/!
agentw
PEWTRU
WOTECTg-
AGENTIA MEDIULUI
PENTRU
PROTECTIA
MEDIULUI ALBA
Strada I.alelelor nr. ALBA
7B, Alba lulia, judetul
Alba, Cod Postal
510217

E-mail: ofFice@.apmab.anpm.ro; Telcfon 0258.813290; 0258.833780; Fax 0258.81324a^,&

sisen

Azenlia pentru Prnteclia Mcdiului AI bn Aulorizatie intevrata de mediu nr. AB 1/20.03.2013


CCO-Cr mgOi/l
Amoniu mg/1
Fosfor total mg/1
Substante extractibile mg 1
.2.2.La evacuarea apelor pluviale epurate in
raid Sebe, limitele indicatorilor de calitale
vor fi in
conformitate cu prevederile HG 188/2002, cu
modificarile i completarile unletrioare, astfel:

Indicator de calitate Imitate Valoare limita


mil sura maxim admisa
u pH ,5-8.5
Mated! in suspensie mg/1
Produse petroliere mg/1

.3. SOL

Titularul activitapi/operator va realiza analize asupra solului, in puncte stabilite in cadrul


raportului de amplasament.

masurate ale indicatorilor de calitate vor fi prezentate comparativ cu datele din 2012.
Valorile de referiffia pentru urme de elemente chimice in sol sunt exprimate in mg/kg
substanfa uscata. Metodele de analiza sunt cele corespunzatoare standardelor in vigoare.
Se vor respecta prevederile O.M. 756/1997, pentru tipul de folosinta pentru soluri mai
pupn sensibile. Rezullatele masuratorilor vor fi inclose in Raportul Anual de Mediu.

.4. Zgomot i vibrapi

10.4.1. Surse de zgomot $i vibrapi

utilajele din hala de producpe; stapa de compresoare;

sisteme de ventilapi

.4.2. Masuri de reduccrc a zgomotului $i vibrapilor

.4.2.1 .Valoarea admisa a nivelului de zgomot la limita incintei industriale va


respecta nivelul de zgomot echivalent de 65 dB (A), la valoarea curbei de zgomot Cz 60 dB,
conform STAS 10009/88.
10.4.2.2. Masuratorile $i calculul nivelului de zgomot echivalent continuu se va face
respectand prevederile STAS 6161/1-79, STAS 6156-86 i STAS 6161/3-82

10.4.2.3. Activitaple de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote care


depaesc limitele de presiune (Leq), prevazule de STAS 10009/88, de 50 dB (A). Cz 45. in
timpul zilei 40 dB (A), Cz
35. in timpul noppi, conform O.M.S. 563/97, in afara amplasamentului, in locapi
sensibile, zone rezidenpale, de recreere, coli i spitale, cu exceppa cazului in care zgomotul
de fond depaete aceste valori.

10.4.2.4. Operapile generatoare de zgomot se vor desfaura numai in halele sau


zonele special destinate sau se vor lua masuri de ecranare a surselor de zgomot.

10.4.2.5. Inaintea instalarii utilajelor ?i echipamentelor noi, titularul de activilate va


demonstra autorilapi de mediu respectarea condipilor privind zgomotele i vibrapile
prevazute de lege.
10.4.2.6. Se vor respecta prevederile H.G. 321/2005 privind evaluarea i gestionarea
zgomotului ambiental.
10.4.2.7. Se va asigura intretinerea corespunzatoare a echipamentelor montate in
exteriorul halelor de producpe pentru a preveni cre^terea nivelului de zgomot ambiental.

10.4.2.8. Titularul activitapi se va preocupa in permanent de monitorizarea i


reducerea nivelului de zgomot pentru a reduce disconfortul locuitorilor din zona.

10.4.2.9. Se vor evila operapile de transport care pot marl nivelul de zgomot. in
timpul noppi, precum i oricc alte activitap in afara halelor.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA

Strada Lalclelor nr. 7B, Alba lulia, judetul Alba, Cod Postal 510217 E-mail: officc@apmab.anpm.ro:
Telefon 0258.813290; 0258.833780; Fax 0258.81.3248

Aeentia oeniru Protectia Mediului Alba Autorizalie inteerala de mediu nr, AB 1/20.03.2013

.5.Miros

10.5.1. Surse de mirosuri -emisii dirijate sau fugitive generate din urmatoarele operapi:
instalapile tehnologice ;

zona de depozitare materii prime, materiale i produse finite; rampa de descarcare.

.5.2.Se vor lua urmatoarele masuri:

Se va asigura ca toate operapi le de pe amplasamenl sa fie realizate in aa fel meat


mirosurile sa nu determine o detcriorare semnificativa a calitapi aerului, dincolo de limitele
amplasamentului.

Se va urmari prevenirea generarii mirosuri lor la sursa sau reducerea acestora prin
sisteme speciale de tratare, in cazul in care acestea nu pot fi prevenite.

Se vor lua masurile necesare pentru reducerea emisiilor fugitive generatoare de miros.
Se va asigura intrepnerea corespunzatoare a echipamentelor montate in exteriorul halelor de
produepe pentru a preveni emisiile de miros in aer.

. GESTIUNEA DE$EURILOR

11.1. Prevederi generale

.1.1, Titularul/operatorul activitapi are obligapa evitarii producer!i de$euri!or. In


cazul in care aceasta nu poate fi evitata, se impune valorificarea deeurilor. iar in caz de
imposibilitate tehnica $i
economica, neutralizarea $i eliminarea acestora. evitandu-se sau reducandu-se impactul
asupra
mediului. Se va realiza un audit privind minimizarca de^curilor la ficcarc doi ani.
Concluziile acesluia vor fi prezenlate au tori tap i de mediu in cadrul RAM.

.1.3.Eliminarea sau valorificarea deeurilor trebuie sa se desfaoare a?a cum s-a


precizat la punctul 11.2. din prezenta autorizalie ?i in conformitate cu legislapa naponala in
domeniu. Nu trebuie eliminate sau valorificate alte de?euri nici pe amplasament, nici in afara
amplasamentului,
fara a informa in prealabil autoritatea competent^ pentru proteepa mediului ?i fara
acordul scris al acesteia.

.1.4. Transportul de$eurilor

De$eurile expediate in afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare pot fi


transportate numai de catre agenp economic! autorizap, cu respcctarea prevederilor H.G. nr.
1061/2008 privind
transportul de?eurilor periculoase i nepericuloase pe teritoriul Romaniei, pe baza
formularelor prevazule in Anexele 1, 2 i 3 ale hotararii de guvern. funepe de categoria
deeurilor i destinapa
acestora . Deeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitapi la
amplasamentul de valorificare/eliminare lara a afecta in sens negativ mediul i in
conformitate cu reglementarile
legale in vigoare.

.1.5.Gestionarea tuturor categoriilor de deeuri se va realiza cu respcctarea stricta a


prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul de$eurilor.

.1.6.Titularul de activitate/operatorul are obligapa sa desemneze o persoana din randul


angajatilor proprii care sa urmareasca i sa asigure indeplinirea obligapilor prevazute de
Legea nr. 211/2011 privind regimul deeurilor sau sa delege aceasta obligape unei terte
persoane. Persoanele desemnate trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii de^eurilor,
inclusiv a de^eurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialilate.

.1.7.Gestionarea deeurilor trebuie sa se realizeze lara a pune in pericol sanatatea


umana $i fara a dauna mediului, in special:

a) fara a genera riscuri pentru aer, apa. sol, fauna sau flora; b) fara a crea disconfort
din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
c) fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

.1.8.Titularul activitapi are obligapa sa colecteze separat cel pupn urmatoarele


categorii de de$euri: hartie, metal, plastic $i sticla.

.1.9.Deeurile vor 1! colectate ?i depozitate temporar pe tipuri i categorii, fara a se


amestepai^

\
A4fi6WM
AGENJIA PENTRU /| PENTRU PROTECHA^
PROTECTIA MEDIULUI
ALBA
Strada Lalelelor nr. 7B, IS. MED/Ui,(/J Jj
Alba lulia, judetul Alba,
Cod Postal 510217
i '.-mail: AtfiA y
oflicc@apmab.anpm.ro:
Telefon 0258.813290;
0258.833780; fax
0258.8132483^,

Aeentia pentru Protectia Mediului Alhct Autorizatie inteeratSde mecliu nr. AB lQO. 03.2013

.1.10.Abandonarea de^eurilor este interzisa.

11.1.11. Eliminarea decurilor in afara spapilor autorizate in acesl scop este interzisa. .
1.12.Zonele dc depozitare temporara a deeurilor vor fi marcate ?i semnalizate. Recipienpi vor
fi inscripponap, verificap periodic, asigurandu-se proceduri pentru containerele avariate.

.1.13. Decuri periculoase

- Titularul acti vitapi are obligatia sa efectueze $i sa depna o caracterizare a deeurilor periculoase
generate din propria activitate $i a de$eurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii
sau compozipei, in scopul determinarii posibilitaplor dc amestecare, a metodelor de tratare $i
eliminare a acestora.

Producatorii/depnatorii de de$curi periculoase. precum i operatorii economici autorizap din punctul


de vedere al protecpei mediului sa desla?oare activitap de colectare, transport, stocare. tratare sau
valorificare a deeurilor periculoase sunt obi iga^i sa colecteze, sa transpose $i sa
stocheze separat diferitele categorii de deeuri periculoase. in funcpe de proprietaple
fizicochimice. de compatibilitap i de natura substan^elor de stingere care pot fi utilizate pentru
fiecare categoric de de$euri in caz de incendiu, astfel incat sa se poata asigura un grad ridical de
protecpe a mediului ?i a sanatapi populapei, incluzand asigurarea trasabilitapi de la locul de generare
la destinapa finals.

- Producatorii i depnatorii de deeuri periculoase au obligapa sa nu amestece diferitele categorii


de de?euri periculoase cu alte categorii de degeuri periculoase sau cu alte de$euri, substance
ori materiale. Ainestecarea include diluarea substanfelor periculoase.

Producatorii de de$euri sunt obligap sa se asigure ca pe durata efectuarii operapunilor de


colectare, transport $i stocare a deeurilor periculoase acestea sunt ambalate i etichetate
potrivit
prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European i al Consiliului
din 16
decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea ?i ambalarea substantelor i a amestecurilor,
de
modificare i de abrogare a directivelor 67/548/CEE i 1999/45/CE. precum i de modificare
a
Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ale Hotararii Guvernului nr. 1.408/2008 privind
clasificarea.
ambalarea i etichetarea substantelor periculoase i ale Hotararii Guvernului nr. 937/2010
privind
clasificarea. ambalarea i etichetarea la introducerea pe pia(a a preparatelor periculoase. -
Transferul de$eurilor periculoase pe teritoriul national trebuie sa fie msopt de documentul de
identificare prevazul in anexa IB la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006.

.1.14. Evidenpj gestiunii de?eurilor

- Titularul activitapi/operatorul are obligatia sa asigure eviden|a gestiunii deeurilor pentru


f i ecare tip de de<;;eu. in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. I la HotSrarea
Guvernului nr,
856/2002, cu computable ulterioare, i sa transmits anuai centralizarea gestiunii deeurilor la
A.P.M Alba. Titularul activitapi/operatorul are obligatia sa pastreze eviden(a gestiunii de?euri!
or cel pupn 3 ani.

- Producatorii i depnatorii de deeuri persoane juridice trebuie sa pastreze buletinele de analiza


care caracterizeaza deeurile periculoase generate din propria activitate i sa le transmits, la
cerere, autoritaplor competente pentru protectia mediului.

Titularul activitapi/operatorul are obligatia sa pna pentru deeurile periculoase o eviden(S


cronologica a cantitapi, naturii, originii $i, dupa caz, a destinapei, a frecventei, a mijlocului de
transport, a metodei de tratare, precum i a operapunilor prevazute in anexele nr. 2 i 3 din
Legea nr. 211/201 l$i sa o puna la dispozipa autoritaplor competente, la cererea acestora.

.1.15. Deeuri de cchipamentc electronics


electrice
Se vor respecta dispozipiile H.G. /2010 privind deeurile de $i
nr. echipamente electrice

electronice.

.1.16.Transferul deseurilor

Se vor respecta prevederile Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 privind transferable de de fun. 1
AGEMTM

AGENTIA PENTRL ff PENTRU PROTECTIA


PROTECTIA 1\
MEDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. 7B, MEDIULUI |1
Alba lulia, judctul Alba, %
Cod Postal 510217
E-mail: $ AL3A a/
office@apmab.anpm.ro:
Telefon 0258.813290;
0258.833780; Fax
0258.81.324,

Aeentia nentru 1roteclia Mediului Alha Autorizaiie wlesratd de mediu nr. AR 1/20.03.2013
.2. Dc$euri produse, colcctatc, stocate temporal*

Managcmcntul
de$eurilor
Den u mire Cod dc$cu,
de$cu conform Valorificare Eliminare Stocare temporara

H.G.

856/2002

Borhot Valorificare prin Stocare in buncar


metalic
ftrme autorizate

Drojdie Valorificare Stocare in


prin rezervor de
inox
Urine
autorizate
Pleava malt Valorificare Stocare in saci
prin in magazie
firme
autorizate
Deeuri Valorificare Eliminare prin Colectare
prin selectiva a
menajere firme ifrme de$eurilor
autorizate autorizate menajere;
01
Stocare in
containere
01 02
metalice

Ambalaje de Valorificare Se depoziteaza


prin select A in
hartie $i carton firme recipient sau in
autorizate spapi
special
amenajate
Ambalaje d Valorificare Se depoziteaza
prin selectiv in
mate ri ale firme recipient sau in
autorizate spapi
plastice special
amenajate

folie;

- PET;
Rebuturi Dopuri Etichete Recipient

plastic

Ambalaje Valorificar Stocate in


de e prin spapu
special
lemn ifrme amenajat in
(palep) autorizate incinta, pe
platforma
betonata
Ambalaje Valorificar Stocare in
e prin containere
metalice firme metalice in
autorizate magazia
Doze centrala
capace
Doze
Namol de Valorificar Eliminare Container
la e prin prin fix la stadia
de
stapa de ifrme ifrme epurare
autorizate autorizate
epurare
Echipamen * Valorificar Stocate in
te e prin magazia
electrice i ifrme centrala
autorizate
electronice *
casate *

Uleiuri * Valorificar Stocate


uzaie e prin temporar in
ifrme butoaie
autorizate metalice,
hPENTRu
AGENTIA MEDIULUI |l
PENTRU
PROTECTI
A
MEDIULUI
ALBA
Strada AlBA
Lalclelor nr,
7B, Alba
lulia, judctul
Alba, Cod
Postal
510217

E-mail: oFFice@apmab.anpm.i-o; Telefon 0258.813290; 0258.833780; Fax 0258,813248^^,,


*28

Aeenlia pentru Protectia Mediatin' Alba Atiionzalie intesrata de mediu nr. AB I '20.03.2013

rezisten^a mecanica corespunzatoare, inchise. depozitate in magazia centrala

. INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA $1 MAINAGEMENTUL SITUAJIILOR DE

lirgenja

.1.TitularuJ autorizapci trebuie sa se asigure cS exists o procedura de intervenpe


rapida, care sa tratezc orice siluape de urgenta care poate apSrea pe amplasament. AceastS
procedura trebuie sa
includS prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apSrute in urma
oricarei situapi de urgenta.

.2.Politica de prevenire $i management a situap ilor de urgentS este cuprinsa in


Planul opcrativ dc prevenire si management al situapilor dc urgenta, care va fi revizuit
anual si actualizat, dupa
caz. Planul trebuie sa fie disponibil pe amplasament, pentru a putea fi verificat in orice
moment, de catre autoritatea cu drept de inspec(ie control.

. MONITORIZAREA ACTIVITAJ1I

.1. Prevederi generalc privind monitorizarea


13.1.1.Monitorizarea se va efectua prin douS tipuri de acpuni: supraveghere din partea
organelor abilitate i cu atribu^ii de control automonitor! zarea

.1.2.Automonitorizarea este obligapa societapi i are urmatoarele componente:


monitorizarea emisiilor $i calitapi factorilor de mediu

monitorizarea tehnologica/monitorizarea variabilelor de proces monitorizarea post -


inchidere.

.1.3.Automonitoringul emisiilor in faza de exploatare are ca scop verificarea


conformarii cu condipile impuse de autoritaple competente. Automonitorizarea emisiilor
constS in urm&rirea
poluanplor emi$i ?i este obligapa titularului.

.1.4.Titularul/operatorul autorizapei trebuie sa realizeze prelevarile, analizele,


masuratorile, prevazute in prezenta autorizape.

.1.5.Monitorizarea emisiilor se va face de catre laboratoare care depn acreditarea


ceruta de legislapa nationals. In cazul in care titularul/operatorul activita^ii realizeazS
monitorizarea emisiilor prin laboratorul propriu, o data pe an va realiza inlercalibrarea cu un
laborator acreditat. in buletinele de analiza se vor indica standardele aplicate la prelevarea
probelor i analiza acestora,
aparatura utilizatS, calibrate conform normelor nationale. Se va specifica $i procentul de
eroare a
metodelor folosite. Standardele utilizate, vor fi cele utilizate in U.E. (CEN, ISO) sau
nationale care asigura o calitate echivalenta.

.1.6.Frecventa. metodele i scopul monitorizSrii. prelevarii i analizelor. a$a cum sunt


prevazute in prezenta autorizape, pot fi modificate doar cu acordul scris al autoritapi
competente pentru protecpe a mediului.

.1.7.Toate rezultatele masuratorilor trebuie magistrate, prelucrate i prezentate intr-o


forma adecvata pentru a permite auloritarilor competente pentru protectia mediului sa verifice
conformitatea cu condipile de funcponare autorizate ?i valorile limits de emisie slabilite.
.1.8.Titularul/operatorul de activitate este obligat sa informeze cu regularitate
autoritatea competente pentru protectia mediului despre rezultatul monitorizarii emisiilor
(anual in cadrul
RAM) i in termenul cel mai scurl despre orice incident sau accident care afecteaza
semniflcativ mediul.

& AGENTS

h pENTfU] Pi

Brnmi]
AGENTIA PENTRU s. mediului
PROTECTIA MEDIULUI
ALBA
Strada Lalelclor nr. 7B, Alba lulia, AJ
juderul Alba, Cod Postal 510217

E-mail: otficc@apmab.anpm.ro: Telefon 0258.813290; 0258.833780; Fax 0258.813248

Agenlia pentru Proleclia Mediului Alba Autorizalie intesrata de mediu nr AB 1/20.03.2013

.1.9.Echipamentele de monitorizare i analiza trebuie exploatate. intrepnute i


verificate astl'el
incat monitorizarea sa reflecte cu prccizie emisiile sau evacuarile. Calibrarea acestora
se va face conform legislapei in vigoare,

.1.10.I ilularul/operatorul activitapi trebuie sa asigure persoanelor imputernicite


pentru verificare. inspeepe $i control accesul sigur i permanent la urmatoarele puncte de
prelevare monitorizare:

punctele de prelevare a emisiilor in aer

punctele de prelevare a apelor uzate la evacuare in emisar. foraje de control a apelor


subterane

zonele de depozitare a de$eurilor pe amplasament

accesul la orice alte puncte de prelevare $i monitorizare cerute de autoritatea de


mediu. .1.11.Titularul/operatorul are obligapa monitorizarii emisiilor i factorilor de mediu $i
a
raportarii catre autoritatea compctenta conform celor precizate in autorizape.

.2. Monitorizarea emisiilor in aer

Faza de Cod Poluan Frecve de Metoda


proees p nfa
sursa monito analiza
rizare
Linia PT1 Pulberi Semestr Standar
siloz ial d
malai,
instalap
a de
filtrare
Lima PT2 Pulberi Seraestr Standar
ial d
aliment
are
silozuri
malt
Linia de PT3 Pulberi Semestr Standar
polizare ial d
.
si stem de
despraf
uire
Centralaabur CTal pulberi Semestr Standar
ial d
LOOS CTa2 CO
NOx
SOx
Centrala CTsa pulberi Semestr Standar
termica ial d
adminis CO
trative
cazane NOx
BONGI SOx l lmsl
OANI.
Centrala pulberi Semestr Standar
termica ial d
produep CO
e,
cazane ICI NOx
CALD SOx
AIE
Brasaj Cbl, COT Semestr Standar
ial d
Cb2
Filtrare Cfil, COT Semestr Standar
ial d
Fierbere Cfier COT Semestr Standar
ial d
- Cwhp COT Semestr Standar
WHIRL ial d
POOL
si stem de
ul
separaresi
recuper a
are
trubului 1
la cald
I PEm
PROTE
CT]/^
.1 MEDI
ULUI
s.
AGENT % ~ jR
TA
PENTR
U
PROTE
CTIA
MEDIU
LUI
ALBA
Strada c
Lalelelor
nr. 7B,
Alba
lulia.
judctul
Alba,
Cod
Postal
510217

E-mail; office@apmab.anptn.ro:Telefon 0258.813290; 0258.833780; Fax 0258.813248


Aeenlia pentru Protectia Mediului Alba Amorizatie inteeratti de mecliu m\ AB J.20.03.2013

.3.Monitorizarea emisiilor in apa

.3.1. Conform autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 168 din 19.12.2012 emisa de
Administrafia Naponala 'Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Mure, frecvenpt
de autoinonitorizare
a indicatorilor de calitale pentru apele menajere tehnologice epurate, la evacuarea
din statia de
epurare. este urmatoarea:

- saptamanal, din proba momentana. pentru indicatorii: pH, malerii in suspensie,


CCO-Cr. substante extractibile i reziduu tlx.

- lunar, din proba momentana, pentru indicatorii; CBCp, amoniu, fosfor total. -
anual. din proba momentana, pentru indicatorii; cloruri, sulfa^i, azotifi (N02), azotali
(N03)

Automonitorizarea se va reaiiza cu laboratoare acrcditale RENAR. din canalul de evacuare al


apelor uzate epurate din statia de epurare.

Indicator de calitate Unitatc Metoda dc analiza


masura
pH upH SR ISO 10523-97
Materii in suspensie mg/1 STAS 6953-81
Reziduu fix mg/1 STAS 9187-84
CB05 mgtVl SR EN 1899-2/2002
CCO-Cr mgO;/1 SR ISO 6060/96
Amoniu mg/1 SR ISO 7150-1/2001
Fosfor total mg/1 SR EN 11 89-2000
Substance extractibile mg/1 SR 7587-96

13.3.2, Conform autorizapei de gospodarire a apelor nr. 168 din 19.12.2012 emisa de
Administrapa Nationals "Apele Romane" - Administrapa Bazinala de Apa Mure?, frecvenfa
de automonitorizare a indicatorilor de calitate pentru apele pluviale epurate, la evacuarea din
separatorul de produse petroiere, este anual. Automonitorizarea se va reaiiza cu laboratoare
acreditate RENAR. la evacuarea din separatorul de produse petroliere.

Indicator dc calitate Unitatc Metoda dc analiza


masura
PH upH SR ISO 10523-97
Materii in suspensie mg/1 STAS 6953-81
Produse petroliere mg/1 SR 7877/1-95

SR 7877/2-95

.4. Monitorizarea urmetor dc poluaup pe sol

Monitorizarea urmelor de poluanp pe sol se va reaiiza la fiecare 10 ani, in punctele


stabilite in raportul de amplasament. Rezultatele vor fi transmise ca parte a R.A.M.

.5. Monitorizarea deeurilor

Eviderga gestiunii de$eurilor se va reaiiza conform prevederilor H.G. 856/2002,


Anexa nr. 1.
Evident gestiunii decurilor colectate, transportate, depozitate temporal', valorificate
i eliminate se raporteaza autoritaplor competente la solicitarea acestora.

.6. Monitorizarea tehnologica/moniforizarea variabilelor dc proccs are ca scop


verificarea periodica a starii ?i funeponarii instalapilor in care se desfa^oara activitatea
autorizata.
Se monitorizeaza presiunea, temperatura $i nivelul produselorin rezervoare.

.7. Monitorizarea post - inchidcre

In cazul incetarii definitive a activitafii vor fi realizate $i urmarite urmatoarele aepuni;


golirea bazinelor 51 conductelor, spalarea lor;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA

Strada Lalelelor nr. 7B, Alba lulia, judetul Alba, Cod Postal 510217 E-mail: oFficc@apmab.anpm.ro:
Tclefon 0258.813290; 0258.833780; Fax 0258.813248
A gent to penlru Proteclta Mediului Alba Autorizalie tnieerala de mediu nr AB 1,20.03.2013

demolarea construcpilor, colectarea separata a de$eurilor din construcpi, valorificarea lor sau
depozitarea pe o halda ecologies, funepe de categoria deeului;

refacerea analizelor pentru sol in vederea stabilirii condipilor amplasamentului la incetarea


activitSpi.

. RAPORTARI LA AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU PROTECJIA


MEDIULUI $1 PERIODIC ITATEA ACESTORA

14.1.Titularul/operatorul activita^ii trebuie sS inregistreze toale prelevarile. analizele,


masuratorile p intrepnerile realizate conform cerin(elor prezentei autorizapi.

.2.Titularul/operatorul de activitate trebuie sa inregistreze toate incidentele care


afecteazS exploatarea normals a activitSpi p care pot crea un rise pentru mediul inconjurator.
AceastS
inregistrare trebuie sa includa detalii privind natura, extinderea p impactul
incidentului, precum p circumstance care au dat napere incidentului. Inregistrarea trebuie sa
includa toate mSsurile
corective luate pentru gestionarea incidentului p evitarea reaparipei.

.3.Inregistrarile incidentelor vor fi puse la dispozipa autoritapi de mediu p/sau


autoritapi de control pentru verificari in timp util. Un raport a incidentelor va fi inclus in
RAM. .4.Titularul/operatorul de activitate trebuie sa inregistreze toate reclamapile legate de
mediul inconjurator care au legatura cu operapile. sau care ar putea 11 generate de operapile
ce au loc In activitatea sa. Fiecare inregistrare de acest tip trebuie sa ofere detalii in legatura
cu datele p limpul
in care au lost tactile aceste reclamapi. numele reclamantului p alte detalii legate de natura
plangerii. Inregistrarea trebuie de asemenea sa conpna p raspunsul dat in cazul fiecarui
reclamant.
Titularul/operatorul de activitate va inainta un raport cu toate reclamapile de acest lip
in timpul unnatoarei luni catre autoritatea competenta pentru prolecpa mediului, insopl de
toate amanuntele legate de reclamapile existente.

.5.Inregistrarile i raportarile vor fi transmise autoritapi competente pentru proteepa


mediului, la datele stabilite.

.6.Toate documentele care au slat la baza elaborarii autorizapei trebuie sa fie


disponibile i puse la dispozipa inspectorilor autorizap in timp util.

.7.Titularul/operatorul autorizapei trebuie sa menpna un dosar penlru informarea


publics, care sS fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie sS contina
urmatoarele: autorizapa. solicitarea. raportarea anuala privind aspectele de mediu netehnice,
alte aspecte pe care titularul autorizapei le considers adeevate.

.8.Toate rapoartele trebuie certificate de catre managerul agenlului economic titular al


autorizapei sau de cStre alts persoanS desemnatS de managerul instalapei.
.9.Frecven|a i scopul raportSrii. a?a cum sunt prevazute in prezenta autorizalie, pot fi
modificate cu acordul serfs al autoritapi competente penlru proteepa mediului, care urm3rete
p centralizeazS datele transmise.

.10.Titularul/operatorul de activitate trebuie sa se informeze la inceputul fiecarui an


calendaristic despre conpnutul raportSrii or p datele limits de predare la autoritatea
competentS pentru proteepa
mediului.

.11.In scopul diseminarii active a informapei privind mediul, operatorii au obligapa de


a informa trimestrial publicul. prin afi^are pe propria pagina web sau prin orice alte mijloace
de comunicare, despre consecintele activitaplor p/sau ale produselor lor asupra mediului
(FI.G, nr. 878/2005 privind accesul publicului la informapa de mediu, art. 26).

Raportari Freeventa Data limits a Autoritatea la care se


face
raportarilor raportari! raportarea
Raportul Anual de anual martie A.P.M. Alba
Mediu (RAM)
C.J. Alba al G.N.M.
Primaria Orajului Sj

aoentm
Piwrnu pRorgcriAM
AGENJIA PENTRU I mediului II
PROTECTIA
MEDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. 7B,
Alba lulia, judetul Alba. Am
Cod Postal 510217

H-mail; office@apmab.anpm.ro: Telefon 0258.813290; 0258.833780; Fax 0258.813248

Anemia pcnlru Autorizaiie imccnua


Proleclia Mediului de mecliu nr. AB I
Alba 20.0.12013
Raportul anual La solicitarea A.P.M. Alba
pentru
Registrul
european al autoritaplor
poluanplor
cmii i
transferal. competente
conform H.G. pentru
nr.
/2008 anual protecpa
(EPRTR) mediului
Raportarea marlie A.P.M. Alba
inventarului
emisiilor in
atmosfera,
conform
OMMP nr.
/2012
Raportarea anual La solicitarea A.P.M. Alba
situapei
gestiunii
deeurilor autoritaplor
conform HG
nr. 856/2002
competente
pentru
protecpa
mediului
Raportarea anual pana la data de A.P.M. Alba
situapei
gestiunii
ambalajelor i februarie a
a deeurilor de
ambalaje, Oecarui an
conform H.G. pentru
nr.
/2005 anul anterior
modificata celui
prin HG
/2011 ?i O.M. nr. pentru care se
794/2012 face
raportarea
Reclamapi cand existaIn A.P.M. Alba
(daca ele luna urmatoare
exista)
primirii C.J. Alba -
acesteia G.N.M.
Raportarea cand se La data A.P.M. Alba
incidentelor producer!i
semnificative produc C.J. Alba-
G.N.M.
Primaria
Orasului Sebeg
Raportarea periodic In luna A.P.M. Alba
investipilor i urmatoare
cheltuielilor de realizarii C.J. Alba-
mediu acestora G.N.M.
Raportarea conform La solicitarea A.P.M. Alba
situapei
colectarii $i
valorificarii legislapei autoritaplor
acumulatorilor.
bateriilor $i specifice competente
anvelopelor pentru
scoase din
uz. precum $i a protecpa
uleiurilor uzate mediului
ce
intra sub
incidenta HG
nr.
/2008. HG
235/2007. HG
nr. 170/2004
Verificarea O data la La o luna dupa A.P.M. Alba
starii tehnice a
construcpilor ani realizare
subterane
Notificarile in Cu 48 de ore Cu 48 de ore
caz de inainteA.P.M,
pornire/oprire Alba
programata a inainte C.J. Alba-
instalapei G.N.M.
Primaria
Oragului Sebeg
Auditul ani La 2 luni dupa A.P.M. Alba
energetic
realizare,
prima
raportare in
RAM

Audit privind ani La 2 luni dupa A.P.M. Alba


minimizarea
deeurilor realizare,
prima
raportare in
RAM

Studiu privind ani La 2 luni dupa A.P.M. Alba


eficienla
utilizard
apei realizare.
prima

raportare in RAM 2015

: Raportul Anual de Mediu (RAM) va fi intocmit in conformitate cu ghidul intocmit de autoritatea competenta pentru
proteqia mediului. Cate un exemplar al RAM va fi depus atat pe

AttUTlA
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI i PEm
ALBA

Strada Lalelelor nr. 7B. Alba lulia, iudetul Alba, Cod Postal 510217 E-mail: QtTice@apmab.anpm.ro:
Telefon 0258.813290; 0258.833780; Fax 0258.81324'

sifich^

Agenjia pentru Protectia Mediului Alba Automatic inteeratd de mediu nr. AB 1/20.03.2013

suporl electronic cat i pc hartie la Agenda pentru Protecpa Mediului Alba, Comisariatul
Judejean Alba al Garzii Naponale de Mediu p Prim aria Orasului Sebe.

. OBLIGATIILE TITULARULU1 DE ACTIVITATE/OPERATORULUI

.1.Exploatarea instalapei se poate efectua numai in baza autorizapei integrate de


mediu. .2.TitularuI/operatorul activitapi va respecta condipile din autorizapa integrate de
mediu privind
modul de exploatare a instalatiei.

.3.Autorizapa impune conditiile de desfaurare a activitSpi instalatiei din punct de


vedere al proteepei mediului.

.4.Aulorizapa este emisa in scopul respectarii normelor privind prevenirea, controlul


integral al poluarii, definite prin O.U.G. nr. 152/2005. aprobata prin Legea nr. 84/2006
inclusiv masurile privind gestiunea deeurilor, astfel incat sS se atinga un nivel ridical de
protectie a mediului. considerat in intregul sau. in acord cu legislatia in vigoare ?i cu
obligatiile din convenpile
intemaponaIe in domeniu. la care Romania este parte,

.5.Titularul/operatorul activitapi este obligat sa informeze autoritaple competente


pentru protectia mediului despre orice schimbare pe care dore?te sa o aduca instalatiei sau
procesului tehnologic $i
asupra modificarilor planificate in exploatarea instalatiei.

Autoritatea competenta pentru protectia mediului va reanaliza dupa caz conditiile de


funeponare stabilite in autorizapa de mediu.

.6.Orice modificare substanpalS planificata in exploatarea instalatiei va fi realizata


potrivit legislapei in domeniul evaluSrii impactului asupra mediului i prevederilor din
Ordonanta de Urgenta nr. 152/2005. aprobata prin Legea nr. 84/2006.

.7.Conform Ordonantei de Urgenta nr. 152/2005 art. 25: Autoritatea competenta


evalueazS periodic condipile din autorizatia integrate de mediu i acolo unde este necesar le
revizuie?te. Revizuirea autorizapei integrate de mediu este obligatorie in toate situapile in
care:
poluarea cauzata de instalape este semnificativa incat necesita revizuirea valorilor
limits de emisie sau includerea de noi astfel de valori in autorizatia integrals de mediu
schimbarile substantiate ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibila reducerea
semnificativa a emisiilor farS a impune costuri excesive
siguraipa in exploatare a proceselor sau activitaplor impune ulilizarea altor tehnici
prevederile unor noi reglementari legale o impun.

.8.Autorizatia integrals de mediu include prevederile actului de reglcmentare emis de


autoritatea competentS in domeniul apelor. Revizuirea acestuia implies i revizuirea
condipilor din prezenta autorizatie, Titularul/operatorul activitapi este obligat sS prezinte la
autoritatea competenta pentru
protectia mediului orice revizuire a autorizapei de gospodSrire a apelor pentru
instalapa IPPC in termen de 14 zile de la primire.

.9.Orice referire la amplasament va insemna zona marcata pe Planul de delimitare a


instalatiei i pe Planul de incadrare in zona, anexe la solicitare,

.10.Titularul/operatorul asigurS reprezentantilor autoritSpi competente pentru


protectia mediului intreaga asistentS necesarS pentru a le permite sS desfaoare orice
inspeepe a instalatiei. prclevare
de probe, culegerea oricaror informatii necesare pentru indeplinirea atributiilor de
serviciu. .11.Titularul/operatorul activitapi are obligapa furnizSrii de informatii, la cerere,
autoritSplor competente pentru protectia mediului in vederea intocmirii programelor de
reducere a emisiilor la nivel local.

.12.Conform H.G. nr. 878/2005 - privind accesul publicului la informatia privind


mediul, in scopul diseminarii active a informatiei privind mediul. titularul are obligatia de a
informa trimestrial publicul, prin afl$are pe propria pagina web sau prin orice alte mijloace
de comunicare. despre consecintele activitSplor i/sau ale produselor lor asupra mediului.

.13.Prezenta autorizape este emisa in scopul proteepei integrate a mediului p nimic


din prezenta autorizatie nu va f i interpretat ca negand obligatiile statutare ale titularului
autorizapei sau cerintele

altor acte juridice sau reglementari. 1


& MENTIA
gfarnggsOTgewl
AGENTIA PENTRU meoiului
PROTECTIA MEDIULUI
ALBA
Strada Lalelelor nr. 7B, Alba lulia, AL8A
judcml Alba, Cod Postal 510217

: officc@apniab.anpm.ro: Telefon 0258.813290; 0258.833780; Fax 0258.813248 ^ ,

Agentia peniru Proteclia Mediului Alba Autortatie inleerata de mediu nr. AB 1/20.03.2013

.14.Titularul/opcratorul activitapi are obliga^ia achitSrii sumelor la Fondul pentru


mediu. in conformitate cu O.U.G. nr. 196/2005, aprobata prin Legea nr. 105/2006 i a
legislapei subsecvente in vigoare.

.15.In caz de modificare a procesclor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime,


de incetare provizorie sau defmitiva a activitatii. titularul/operatorul de activilate este obligat
sa
efeetueze notificarile care se impun catre autoritatea de mediu $i autoritatea de
gospodarirea apelor. .16.La transpunerea Directive! 2010/75/UE privind emisiile industriale
avep obligapa de a
solicita revizuirea prezentei autorizapi integrate de mediu.

. MANAGEMENTUL INCHIDERIIINSTALAJIEI 1 AL REZIDIJLIRILOR

.1.Iii cazul in care litularul de activitate/operatoml urmeaza sa deruleze sau sa fie


supus unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de aepuni. vanzare de active, fuziune,
divizare, concesionare, ori in alte situapi care implica schimbarea titularului de activitate,
precum $i in caz de di/olvare urmata de 1 ichidare. faliment, incetarea activitapi, acesta are
obligapa de a notifica autoritatea competenta pentru proteepa mediului.

Autoritatea competenta pentru proteepa mediului informeaza litularul cu privire la obligapile


de
mediu care trebuie asumate de parple implicate, pe baza evaluarilor care au stat la
baza emiterii actelor de reglementare existente.

In lermen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atesta incheiere


uneia dintre proceduri. parple implicate transmit in scris autoritapi competente pentru
proteepa mediului obligapile asumate privind proteepa mediului, printr-un document
certificat pentru conformitate cu originalul.

Clauzele privind obligapile de mediu cuprinse in actele intocmite au un caracter public.


Indeplinirea obligapilor de mediu este priorilara in cazul procedurilor de: dizolvare urmata de
lichidare, lichidare. faliment, incetarea activitapi.

.2.In cazul incetarii temporare sau definitive a activitapi intregii instalapi. sau a unor
parp din instalape se vor respecta prevederile din Planul de inchidere a amplasamcntului
intocmit de S.C.
ROMAQUA GROUP S.A. - Sucursala Sebe, anexa ia documentapa de solicitare. Se
vor lua toate masurile pentru evitarea accidentelor specifice tehnologiilor respective, pnand
seama de urmatoarele :

- oprirea in condipi de siguran^ a procesului tehnologic i a funeponarii instalapilor;


golirea instalapilor tehnologice i de stocare cu recuperarea conpnututlui. gestionarea
produselor rezultate ;

spalarea/curalarea instalapilor tehnologice ?i de stocare ; - gestionarea


corespunzatoare a de^eurilor existente pe amplasament; investigapi inipale privind calilatea
solului ^i subsolului pe amplasament; dezafectarea i demolarea construcpilor ?i relelelor
existente, cu refacerea amplasamcntului. .3.Planul de inchidere trebuie sa idenlifice resursele
necesare peniru punerea tui in practica i sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitapi
acestor resurse. indiferent de situapa financiara a
titularului autorizapei.

.4.Titularul/opcratorul activitapi are obligapa ca in cazul incetarii definitive a


activitapi sa ia masurile necesare pentru evitarea oricarui rise de poluare i de aducere a
amplasamcntului $i a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea lor.

.5.La incetarea activitapi cu impact asupra mediului geologic, la schimbarea activitatii


sau a destinapei terenului. operatorul economic sau depnatorul de teren este obligat sa
realizeze
investigarea i evaluarea poluarii mediului geologic.

AGENDA \
: PENTRU PR0TECDA
Mmidim Jl
AGENTIA PENTRU AuBA JJ
PROTECT1A MEDIULUI
ALBA
Strada Laleletor nr. 7B, Alba lulia, >5^.
judetul Alba, Cod Postal 510217

E-mail: oftlce@apmab.anpm.ro: Tclefon 0258.813290; 0258.833780; Fax 0258.813248


Amentia pentru Proteclia Mediului Alba Autorizatie intesrald de mecliu nr. AB 1/20.03.2013

. FUNCJIONAREA IN AFARA CONDIJIILOR NORMALE DE LUCRE

17.1.Titularul/opcratorul aclivita^ii va stabili proceduri referitoare la informarea


persoanelor responsabilc cu parametrii de performan^a ai instalapei, incluzand alarmarea
rapida i eficienta a operatoriior instala^iei privind abaterile de la funcponarea normals a
instalapei. .2.In eaz de producere a unci poluari accidentale sau a unui eveniment care poate
conduce la poluare iminenta se vor anun^a persoanele cu atribupuni prestabilite pentru
combaterea avariilor, in vederea trecerii imediate la masurilc ?i acpunile necesare climinarii
cauzelor $i pentru diminuarea
efectelor avariei (eliminarea cauzelor care au provocat poluarea. limitarea ?i reducerea arid
de
raspandire a substan^elor poluante implicate, indepartarea lor prin mijloace adecvate.
colectarea, transports i depozitarea intermediara in condipi de securitale corespunzatoare
pentru mediu, in
vederea recuperarii, neutralizarii, distrugerii substanjelor poluante).

Verificarca eonformarii cu prevedcrile autorizapci integrate de mediu se face de catre


Agenda pentru Protecpa Mediului Alba $i Comisariatul Judefean Alba al Gar/ii
Naponale de Mediu

AGENT1A PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA

Strada Lalelelor nr. 7B, Alba lulia, judetul Alba, Cod Postal 510217 E-mail:
office@apmab.anpm.ro:Telefon 0258.813290; 0258.833780; Fax 0258.813248

Agenda pentru Protectia Mediului Alha Autorizatie integntla dc mediu nr. AB 1/20.03.2013

ANEXA NR. 1 . (iLOSAR DE TERMENI

Autoritatea competent^
Agenjia pentru Protectia Mediului Alba, pentru protec(ia mediului

Autoritatea cu atrihufij de

control, inspccjie $i Comisariatul Jude(eau Alha al GSrzii Nafionale de


Mediu
sancjionarc in domeniul
protectiei mediului
Ministerul Mediului $i Schimbarilor Climatice
Autoritatea centrals de B-dul LibertSpi. nr. 2, Sector 5, Bucure$ti
proteejie a mediului Agenda National^ pentru Protectia Mediului

Bucure$ti, Splaiul Independentei, nr. 294. sector 6

Persoana juridicS care opereazS ori detine controlul instalatiei, a$a cum este prevazut in legislatia nationala,
sau care a tost investita cu putere economica

Titularul/operatorul aetivitSjii

decisive asupra funclionarii instalatiei, respectiv S.C. ROMAQUA GROUP S.A. Sucursala Sebes

Stadiul de dezvoltare cel mai avansat $i eficient inregistrat in dezvoltarea unei activitSp i a modurilor de
exploatare, care demonstreaza posibilitatea practice a

BAT tehnicilor specifice de a constitui referinta pentru stabilirea


valorilor limits de

emisie In scopui prevenirii poluarii, iar in cazul in care acest fapt nu este posibil,

pentru a reduce in ansamblu emisiile $i impactul asupra mediului, in intregul sSu.

Orice instalatie tehnica stationara, in care se desfS?oarS una sau mai multe activitSp prevSzute In anexa 1 din OUG
nr. 152/2005, precum $i orice alta

Instalatie IPPC

activitate direct legata. sub aspect tehnic. de activitaple desf5$urate pe acelai

amplasament, susceptibila de a avea efecte asupra emisiilor p poluarii.

O schimbare negativa mSsurabilS a unei resurse naturale sau o deteriorate

. Prejudiciu mSsurabilS a unui serviciu legal de


resurseie naturale, care poate surveni
direct sau

indirect

Amenintare iminentS cu un probabilitate suficienta de producere a unui prejudiciu asupra mediului in

prejudiciu viitorul apropriat

a) prejudiciu! asupra speciilor ?i habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative
negative asupra atingerii sau men{inerii unei stSri favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii;
caracterul sernnificativ al acestor efecte se evalueaza in raport cu starea initials, finand cont de criteriile prevazute in
anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor i habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate
anterior, care rezultS din acpunile unui operator care a fost autorizat in mod expres de autoritSple competente in
concordanta cu prevederile legale in vigoare;

Prejudiciu! asupra mediului b) prejudiciu! asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse
semnificative asupra stSrii ecologice chimice $i/sau cantitative $i/sau potenjialului ecologic al apelor In
cauzS, astfel cum au fost definite in Legea nr. 107/1996, cu
modificSrile $i completSrile ulterioare, cu exceppa efectelor negative pentru care
se aplicS art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificSrile $i completSrile ulterioare;
c) prejudicial asupra solului - orice contaminate a solului, care reprezintS un rise sernnificativ pentru
sSnStatea umanS. care este afectatS negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanje, preparate,
organisme sau

microorganisme in sol sau in subsol.

Emisii nedirijate, eliberate in aerul inconjurSlor prin ferestre, u$i $i alte orificii,

Emisii fugitive sisteme de


ventilare sau
deschidere, care nu
intra in mod
normal in categoria
surselor dirijate de /2011
poluare, conform
Legii nr.
AGENTIA A
ffwmsmm
Xi
AGENTIA MEDIULUI
PENTRU
PROTECTIA
MEDIULUI
ALBA
Strada Lalelelor '
nr. 7B, Alba lulia. m
judetul Alba, Cod
Postal 510217

E-mail: ofFice@apmab.anpm.ro: Telefon 0258.813290; 0258.833780; Fax 0258.813248

Asentia pentru Proieclia Mediului Alba AutoriztUie inteerata de nwdiu nr. AR/
20.03.2013
ABREVIER1
. A.P.IVl. Alba Agentia pentru Protecfia
Mediului Alba

C.J. Alba al G.N.M. Comisariatul .hidclean Alba al Garzii Nafionale dc


Media

. CAT Colectiv tehnic de avizare


. CB05 Consumul biochimic de oxigen
la 5 zile
CCOCr Consumul chimic de oxigen -
s7 metoda cu dicromat de
potasiu
. Compu$i organic! volatili
cov
. dB(A) Decibeli (curba de zgomot A).
IPPC Prevenirea ji controlul integral
al poluarii
. RAM Raport anual de mediu
EPRTR Registrul European al
Poluanplor Emi?i i
Transferal!
. SMA Sistem de management al
autorizatiei
Cod CAEN Clasificarea activitaplor din
economia naponala

AGENTIA
AGENTIA PENTRU ISPENTRU
PROTECTIA PROTECTIAft
MEDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. H MEOIUIUI cj
7B, Alba lulia, judetul
Alba, Cod Postal
510217
E-mail: % .,
ofFiccfalapmab.anpm.r Al0A jy
o: Telefon
0258,813290;
0258.833780; Fax
0258.8132

^>&lSc*''?

Anemia pentru Proteclia Mediuhu Alba Autorizutie inteerala de mecliu nr, AB 1/20.03.2013
CUFKINS

. DATE DE IDENTIFICARE A
TITULARULUI ACTIViTAJII
. TEME1UL LEGAL
. CATEGOR1A DE ACTIV1TATE
. DOCUMENTAJ1A DE
SOL1C1TARE
. MANAGEMENTUL ACTIVITAJII
.2. Rcsponsabilititi
.3. Acpuni de control
.4. Raportilri
.5. Notificarca autoritatilor
. MATERII PRIME $1 ALXILIARE
. RESURSE; APA, ENERGIE, GAZE
NATURALE
. DESCRIEREA INSTALAJI1LOR
$1 A FLUXURILOR
TEHNOLOGICE EX1STENTE PE
AMPLASAMENT
.1 Descrierea amplasamentului
.2 Descrierea activitaplor si proceselor
. INSTALAJII PENTRU
REJINEREA, EVACUAREA $1
DISPERSIA
POLLANJ1 LOR iN MEDIL
.1 Aer
.1.2. Emisii fugitive $i mSsuri de
reducere
.2 Instalatii de colectare, tratare si
evacuarea apelor uzate
.3 Emisii pe sol
. COINCENTRA J11 DE POLLANJ1
ADMISE LA EVACUAREA IN
MED1UL
INCONJURATOR, NIVEL DE
ZGOMOT
.1 Aer
.2 Apa
.3. Sol
.4. Zgomol $i vibra^ii
.5. Miros
. GESTIUNEA DE$EURILOR
. INTERVEN JIA RAPIDA,
PREVENIREA $1
MANAGEMENTUL SITUAJIILOR
DEURGENJA
. MONITOR1ZAREA ACTIVITAJII
.1 Prevederi generale privind
monitorizarea
.2 Monitorizarea emisiilor in aer
.3 Monitorizarea emisiilor Tn ap3
.4 Monitorizarea poluanfilor pe sol
. RAPORTARI LA AL'TORITATEA
COMPETENTA PENTRU
PROTECJIA MEDIULU1
. OBLIGAJIILE TITULARULUI
. MANAGEMENTUL INCHIDERII
INSTALAJIEI. MANAGEMENTUL
REZIDUURILOR.

. FUNCTION A RE A IN AFARA
CONDIJIILOR NORMALE DE
LUCRU
Anexa nr. I - Glosar de termeni

is&trn

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI #|


ALBA

Strada Lalelelor nr. 7B. Alba lulia, judetul Alba, Cod Postal 510217 E- mail: officc@apmab.anpm.ro;
Telefon 0258.813290; 0258.833780; Fax 0258.813 *