Sunteți pe pagina 1din 178

28.3.

2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/65

DIRECTIVA 2014/24/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI


din 26 februarie 2014
privind achiziiile publice i de abrogare a Directivei 2004/18/CE
(Text cu relevan pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, Parlamentului European i a Consiliului (4) i Directiva
2004/18/CE a Parlamentului European i a Consiliului (5)
ar trebui revizuite i modernizate pentru a crete eficiena
avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, cheltuielilor publice, a facilita participarea ntreprinderilor
n special articolul 53 alineatul (1), articolul 62 i articolul 114, mici i mijlocii (IMM-uri) la achiziiile publice i a
permite achizitorilor s utilizeze mai eficient achiziiile
publice n sprijinul unor obiective societale comune.
avnd n vedere propunerea Comisiei Europene, Totodat, este necesar ca anumite noiuni i concepte
de baz s fie clarificate pentru a asigura securitatea
juridic i a ncorpora anumite aspecte ale jurisprudenei
dup transmiterea proiectului de act legislativ ctre parlamentele constante a Curii de Justiie a Uniunii Europene n acest
naionale, domeniu.

(3) La punerea n aplicare a prezentei directive, ar trebui


avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social Euro
luat n considerare Convenia Naiunilor Unite privind
pean (1),
drepturile persoanelor cu handicap (6), n special n
legtur cu alegerea mijloacelor de comunicare, a speci
avnd n vedere avizul Comitetului Regiunilor (2), ficaiilor tehnice, a criteriilor de atribuire i a condiiilor
de executare a unui contract.

hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar (3), (4) Formele tot mai diverse ale aciunii publice au fcut
necesar definirea mai clar a nsi noiunii de
achiziie public; totui, aceast clarificare nu ar trebui
ntruct: s extind domeniul de aplicare al prezentei directive n
raport cu cel al Directivei 2004/18/CE. Normele Uniunii
privind achiziiile publice nu sunt menite s acopere
(1) Atribuirea contractelor de achiziii publice de ctre sau n toate formele de pli din fonduri publice, ci numai pe
numele autoritilor statelor membre trebuie s respecte cele care vizeaz achiziia de lucrri, de produse sau de
principiile Tratatului privind funcionarea Uniunii servicii cu titlu oneros prin intermediul unui contract de
Europene (TFUE), mai exact libera circulaie a mrfurilor, achiziii publice. Ar trebui s se clarifice faptul c astfel
libertatea de stabilire i libertatea de a furniza servicii, de achiziii de lucrri, de produse sau de servicii ar trebui
precum i principiile care deriv din acestea, cum ar fi s fac obiectul prezentei directive, indiferent dac sunt
egalitatea de tratament, nediscriminarea, recunoaterea puse n aplicare prin achiziie, leasing sau alte forme
reciproc, proporionalitatea i transparena. Cu toate contractuale.
acestea, pentru contractele de achiziii publice care
depesc o anumit valoare, ar trebui elaborate dispoziii Noiunea de achiziie ar trebui interpretat n sens larg,
pentru coordonarea procedurilor de achiziii publice ca obinerea beneficiilor de pe urma lucrrilor, a
naionale, pentru ca principiile respective s fie produselor sau a serviciilor n cauz, fr a implica n
transpuse n practic i achiziiile publice s fie deschise mod necesar un transfer de proprietate ctre autoritile
concurenei. contractante. Mai mult, simpla finanare a unei activiti,
n special prin intermediul granturilor, care este adesea
legat de obligaia de a rambursa sumele primite n cazul
(2) Achiziiile publice joac un rol cheie n strategia Europa n care acestea nu sunt utilizate n scopurile crora le
2020, prezentat n Comunicarea Comisiei din 3 martie sunt destinate, nu este reglementat, de obicei, de
2010 intitulat Europa 2020, O strategie european normele n materie de achiziii publice. n mod similar,
pentru o cretere inteligent, ecologic i favorabil inclu situaiile n care toi operatorii care ndeplinesc anumite
ziunii (denumit n continuare strategia Europa 2020 condiii sunt autorizai s efectueze o anumit sarcin,
pentru o cretere inteligent, ecologic i favorabil inclu
ziunii), reprezentnd unul dintre instrumentele de pia (4) Directiva 2004/17/C a Parlamentului European i a Consiliului din
care trebuie utilizate pentru realizarea unei creteri inte 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a
ligente, durabile i favorabile incluziunii, asigurnd n contractelor de achiziii n sectoarele apei, energiei, transporturilor
acelai timp o utilizare ct mai eficient a fondurilor i serviciilor potale (JO L 134, 30.4.2004, p. 1).
publice. n acest scop, normele n materie de achiziii (5) Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European i a Consiliului din
publice adoptate prin Directiva 2004/17/CE a 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a
contractelor de achiziii publice de lucrri, de bunuri i de servicii
(JO L 134, 30.4.2004, p. 114).
(1) JO C 191, 29.6.2012, p. 84. (6) Aprobat prin Decizia 2010/48/CE a Consiliului din 26 noiembrie
(2) JO C 391, 18.12.2012, p. 49. 2009 privind ncheierea de ctre Comunitatea European a
(3) Poziia Parlamentului European din 15 ianuarie 2014 (nepublicat Conveniei Naiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu
nc n Jurnalul Oficial) i Decizia Consiliului din 11 februarie 2014. handicap (JO L 23, 27.1.2010, p. 35).
L 94/66 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

fr nicio selectivitate, cum ar fi sistemele care dau (8) Un contract ar trebui s poat fi considerat contract de
consumatorilor posibilitatea de a alege sau sistemele de achiziii publice de lucrri numai n cazul n care obiectul
servicii pe baz de bonuri, ar trebui s nu fie nelese ca su urmrete n mod special realizarea activitilor
fiind sisteme de achiziii publice, ci ca simple sisteme de prevzute de anexa II, chiar dac contractul n cauz
autorizare (de exemplu, licene pentru medicamente sau cuprinde alte servicii necesare pentru realizarea respec
servicii medicale). tivelor activiti. n anumite cazuri, contractele de
achiziii publice de servicii, n special n domeniul servi
ciilor de gestionare a proprietilor, pot include i lucrri.
Cu toate acestea, includerea n contract a respectivelor
(5) Ar trebui reamintit c prezenta directiv nu oblig sub lucrri, n msura n care sunt auxiliare i constituie,
nicio form statele membre s contracteze sau s exter prin urmare, o eventual consecin sau o completare a
nalizeze furnizarea de servicii pe care doresc s le pun la obiectului principal al contractului, nu justific clasi
dispoziie ele nsele sau s le organizeze prin alte ficarea contractului de servicii publice n categoria
mijloace dect prin contracte de achiziii publice n contractelor de achiziii publice de lucrri.
sensul prezentei directive. Nu ar trebui inclus furnizarea
de servicii n temeiul legilor, al regulamentelor sau al
contractelor de munc. n unele state membre, acesta
ar putea fi cazul, de exemplu, pentru anumite servicii
administrative i guvernamentale, cum ar fi serviciile Cu toate acestea, innd seama de diversitatea
executive i legislative sau furnizarea anumitor servicii contractelor de achiziii publice de lucrri, este necesar
comunitii, cum ar fi serviciile de afaceri externe, ca autoritile contractante s poat prevedea att atri
serviciile din domeniul justiiei sau serviciile obligatorii buirea separat, ct i atribuirea comun a contractelor
de asigurri sociale. de proiectare i execuie a lucrrilor. Prezenta directiv nu
urmrete s recomande o atribuire separat sau comun
a contractelor de achiziii publice.
(6) De asemenea, este oportun s se reaminteasc c
prezenta directiv nu ar trebui s afecteze legislaia
statelor membre n domeniul asigurrilor sociale. De
asemenea, aceasta nu ar trebui s abordeze liberalizarea
serviciilor de interes economic general, rezervate enti (9) Realizarea unei lucrri corespunztoare cerinelor
tilor publice sau private, i nici privatizarea entitilor menionate de o autoritate contractant presupune ca
publice furnizoare de servicii. autoritatea n cauz s fi luat msuri n vederea
definirii tipului de lucrare sau cel puin s fi avut o
influen decisiv asupra conceperii acesteia. n cazul n
care contractantul efectueaz lucrarea integral sau parial
Ar trebui reamintit totodat c statele membre au prin mijloace proprii sau asigur realizarea lucrrilor prin
libertatea de a organiza furnizarea de servicii sociale obli alte mijloace, clasificarea contractului ar trebui s rmn
gatorii sau de alte servicii, cum sunt serviciile potale, fie aceea de contract de lucrri, att timp ct contractantul
ca servicii de interes economic general, fie ca servicii fr i asum obligaia direct sau indirect, executorie din
caracter economic de interes general sau ca o combinaie punct de vedere legal, de a se asigura c lucrrile vor fi
a acestora. Este necesar s se clarifice faptul c serviciile efectuate.
fr caracter economic de interes general nu ar trebui s
fac obiectul prezentei directive.

(10) Noiunea de autoriti contractante i, n special,


(7) n cele din urm, ar trebui s se reaminteasc faptul c noiunea de organisme de drept public au fost
prezenta directiv nu aduce atingere libertii autoritilor examinate n mod repetat n jurisprudena Curii de
naionale, regionale i locale de a defini, n conformitate Justiie a Uniunii Europene. Pentru a clarifica faptul c
cu dreptul Uniunii, serviciile de interes economic general, domeniul de aplicare ratione personae al prezentei directive
domeniul de aplicare al acestora i caracteristicile servi ar trebui s rmn neschimbat, este adecvat s se
ciului care trebuie furnizat, inclusiv eventualele condiii menin definiia pe care Curtea s-a bazat i s se ncor
referitoare la calitatea serviciului, n vederea urmririi poreze un anumit numr de clarificri oferite de juris
obiectivelor lor de politic public. De asemenea, prudena respectiv ca o cheie a unei mai bune nelegeri
prezenta directiv nu ar trebui s aduc atingere compe a definiiilor propriu-zise, fr intenia de a modifica
tenei autoritilor naionale, regionale i locale de a nelegerea conceptului astfel cum a fost elaborat n juris
furniza, contracta i finana servicii de interes economic pruden. n acest scop, ar trebui s se clarifice c un
general n conformitate cu articolul 14 din TFUE i cu organism care funcioneaz n condiii normale de pia,
Protocolul nr. 26 privind serviciile de interes general care urmrete obinerea unui profit i care suport pier
anexat la TFUE i la Tratatul privind Uniunea derile care rezult din exercitarea activitii sale nu ar
European (TUE). n plus, prezenta directiv nu are trebui s fie considerat ca fiind un organism de drept
drept obiect finanarea serviciilor de interes economic public, deoarece necesitile de interes general, pentru
general sau schemele de ajutor oferit de statele membre ndeplinirea crora a fost creat sau pentru care i s-a
n special n domeniul social, n conformitate cu normele ncredinat sarcina de a le ndeplini, pot fi considerate a
Uniunii privind concurena. avea caracter industrial sau comercial.
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/67

n mod similar, condiia referitoare la originea finanrii motive obiective i dac decizia de acordare a unui
organismului examinat a fost, de asemenea, examinat n contract unic nu este luat n scopul excluderii
jurispruden, care a clarificat, ntre altele, c finanarea n contractelor de la aplicarea prezentei directive sau a
cea mai mare parte nseamn ntr-o proporie mai mare Directivei 2009/81/CE a Parlamentului European i a
de jumtate i c o astfel de finanare poate include pli Consiliului (1). Ar trebui s se clarifice faptul c autori
de la utilizatori care sunt impuse, calculate i colectate n tile contractante nu ar trebui s fie mpiedicate s
conformitate cu normele de drept public. opteze pentru aplicarea prezentei directive la anumite
contracte mixte n locul aplicrii Directivei 2009/81/CE.

(11) n cazul contractelor mixte, normele aplicabile ar trebui


s fie determinate cu privire la obiectul principal al (14) Ar trebui s se clarifice faptul c noiunea operatori
contractului, n cazul n care diferitele pri care economici ar trebui interpretat n sens larg, pentru a
constituie contractul nu pot fi separate n mod obiectiv. include orice persoane i/sau entiti care asigur
Prin urmare, ar trebui s se clarifice modul n care auto executarea de lucrri, furnizarea de produse sau de
ritile contractante ar trebui s stabileasc dac prile servicii pe pia, indiferent de forma juridic n baza
pot fi separate sau nu. O astfel de clarificare ar trebui s creia au ales s funcioneze. Prin urmare, firmele, sucur
se bazeze pe jurisprudena relevant a Curii de Justiie a salele, filialele, parteneriatele, societile cooperative,
Uniunii Europene. societile cu rspundere limitat, universitile, publice
sau private, i alte tipuri de entiti, n afara persoanelor
fizice, ar trebui s fie toate cuprinse n noiunea de
operator economic, indiferent dac sunt sau nu
persoane juridice n toate circumstanele.
Determinarea ar trebui efectuat de la caz la caz, n care
inteniile exprimate sau presupuse ale autoritii
contractante de a considera diferitele aspecte care
compun un contract mixt ca fiind indivizibile ar trebui
s nu fie suficiente, dar ar trebui s fie sprijinite de dovezi (15) Ar trebui s se clarifice faptul c grupurile de operatori
obiective care s le justifice i s stabileasc necesitatea de economici, inclusiv n cazul n care s-au reunit sub forma
a ncheia un contract unic. O astfel de nevoie justificat unei asociaii temporare, pot participa la proceduri de
de a ncheia un contract unic ar putea fi, de exemplu, atribuire fr s fie necesar s adopte o anumit form
prezent n cazul construciei unei singure cldiri, din juridic. n msura n care este necesar, spre exemplu n
care o parte urmeaz s fie utilizat direct de ctre auto cazul n care este necesar rspunderea n solidar, se
ritatea contractant n cauz, iar o alt parte s fie poate solicita o form specific n cazul n care contractul
exploatat n temeiul unei concesiuni, de exemplu se atribuie unor astfel de grupuri.
pentru a furniza spaii publice de parcare. Ar trebui s
se clarifice faptul c nevoia de a ncheia un contract unic
poate fi justificat att de motive de natur tehnic, ct i
de natur economic.
De asemenea, ar trebui s se clarifice c autoritile
contractante ar trebui s poat stabili explicit modul n
care grupurile de operatori economici trebuie s ndepli
neasc cerinele legate de situaia economic i financiar,
(12) n cazul contractelor mixte care pot fi divizate, autori astfel cum au fost stabilite n prezenta directiv, sau
tile contractante au posibilitatea de a acorda contracte criteriile legate de capacitile tehnice i profesionale
separate pentru diferite pri ale contractului mixt, care sunt cerute operatorilor economici care particip
situaie n care prevederile aplicabile fiecrei pri ar n mod individual.
trebui stabilite exclusiv cu privire la caracteristicile
contractului respectiv. Pe de alt parte, n cazul n care
autoritile contractante opteaz pentru includerea n
achiziiile publice a altor elemente, indiferent de
valoarea lor i de regimul juridic care ar fi fost aplicabil Executarea contractelor de ctre grupuri de operatori
elementelor suplimentare, principiul de baz ar trebui s economici poate necesita stabilirea unor condiii care
fie c, n cazul n care un contract se acord n temeiul nu sunt impuse participanilor individuali. Aceste
prevederilor prezentei directive, n mod separat, prezenta condiii, care ar trebui s fie justificate de motive
directiv ar trebui s se aplice n continuare ntregului obiective i s fie proporionale, ar putea s includ,
contract mixt. spre exemplu, cerina de numire a unor reprezentani
comuni sau a unui partener principal pentru procedura
de achiziii sau de solicitare de informaii cu privire la
statutul lor.
(13) Cu toate acestea, ar trebui prevzute dispoziii speciale
pentru contractele mixte care includ aspecte legate de (1) Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European i a Consiliului din
13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea
aprare sau securitate sau elemente care nu sunt incluse
anumitor contracte de lucrri, de furnizare de bunuri i de prestare
n domeniul de aplicare al TFUE. n aceste cazuri, de servicii de ctre autoritile sau entitile contractante n
neaplicarea prezentei directive ar trebui s fie posibil domeniile aprrii i securitii i de modificare a Directivelor
dac acordarea unui contract unic este justificat de 2004/17/CE i 2004/18/CE (JO L 216, 20.8.2009, p. 76).
L 94/68 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

(16) Autoritile contractante ar trebui s recurg la toate cauz s fie responsabil n mod independent de
mijloacele posibile aflate la dispoziia acestora, achiziiile sale. Se poate presupune c aceast situaie
prevzute de legislaia naional, pentru a preveni dena are loc n cazul n care unitatea operaional separat
turri ale procedurilor de achiziii publice, generate de deruleaz n mod independent procedurile de achiziii
conflicte de interese. Acestea ar putea include proceduri publice i ia deciziile de cumprare, are o linie bugetar
viznd identificarea, prevenirea i soluionarea separat la dispoziie pentru achiziiile n cauz, ncheie
conflictelor de interese. contractul n mod independent i l finaneaz dintr-un
buget pe care l are la dispoziie. O subdiviziune nu se
justific n cazul n care autoritatea contractant doar
(17) Prin Decizia 94/800/CE a Consiliului (1) a fost aprobat organizeaz o achiziie n mod descentralizat.
Acordul privind achiziiile publice al Organizaiei
Mondiale a Comerului (AAP). Obiectivul AAP este de
a institui un cadru multilateral de drepturi i obligaii (21) Contractele de achiziii publice atribuite de autoritile
echilibrate referitoare la contractele de achiziii publice contractante care i desfoar activitatea n sectorul
n scopul de a realiza liberalizarea i expansiunea apei, al energiei, al transporturilor i al serviciilor
comerului mondial. Pentru contractele reglementate de potale i care se nscriu n cadrul acestor activiti sunt
anexele 1, 2, 4 i 5 i de notele generale la apendicele I al reglementate de Directiva 2014/25/UE a Parlamentului
Uniunii Europene la AAP, precum i de alte acorduri European i a Consiliului (2). Cu toate acestea, contractele
internaionale pertinente obligatorii pentru Uniune, auto atribuite de autoriti contractante n cadrul activitii lor
ritile contractante ar trebui s i ndeplineasc obli de operare a serviciilor de transport maritim, de coast
gaiile care le revin n temeiul acestor acorduri prin sau fluvial intr n sfera de aplicare a prezentei directive.
aplicarea prezentei directive operatorilor economici din
rile tere semnatare ale acordurilor.
(22) ntruct se adreseaz statelor membre, prezenta directiv
nu se aplic achiziiilor efectuate de organizaii inter
(18) AAP se aplic contractelor care depesc anumite praguri,
naionale n nume i pe cont propriu. Este necesar ns
stabilite n AAP i exprimate n drepturi speciale de
s se precizeze n ce msur prezenta directiv se aplic
tragere. Pragurile stabilite prin prezenta directiv ar
achiziiilor publice reglementate de norme internaionale
trebui adaptate pentru a corespunde echivalentului n
specifice.
euro al pragurilor fixate n AAP. De asemenea, ar
trebui s se prevad i o revizuire periodic a pragurilor
exprimate n euro, pentru a le adapta, prin intermediul
(23) Atribuirea de ctre furnizorii de servicii media a
unei operaiuni pur matematice, la eventualele variaii ale
contractelor de achiziii publice pentru anumite servicii
valorii monedei euro n raport cu respectivele drepturi
media n domeniul audiovizualului i al radiodifuziunii ar
speciale de tragere. n afara ajustrilor matematice
trebui s in seama de aspecte de importan cultural i
periodice respective, ar trebui s se analizeze, cu ocazia
social care fac inadecvat aplicarea normelor privind
urmtoarei runde de negocieri, posibilitatea unei creteri
achiziiile publice. Din aceste motive, trebuie prevzut,
a pragurilor stabilite n AAP.
prin urmare, o excepie pentru contractele de achiziii
publice de servicii, atribuite direct de furnizorii de
(19) Ar trebui s se clarifice faptul c, n vederea estimrii servicii media, pentru cumprarea, dezvoltarea,
valorii unui contract, trebuie avute n vedere toate veni producia sau coproducia de programe gata de difuzare
turile, indiferent dac provin de la autoritatea i de alte servicii pregtitoare, precum cele privind
contractant sau de la teri. De asemenea, ar trebui s scenariile sau alte prestaii artistice necesare pentru
se clarifice faptul c, n scopul estimrii pragurilor, realizarea programului. De asemenea, ar trebui s se
noiunea de produse similare ar trebui s fie neleas clarifice faptul c excluderea respectiv ar trebui s se
ca produse care sunt destinate utilizrilor identice sau aplice n egal msur serviciilor media de emisie i servi
similare, cum ar fi livrarea unei game de produse ciilor la cerere (servicii neliniare). Cu toate acestea,
alimentare sau de articole diferite de mobilier de birou. excluderea respectiv nu ar trebui s se aplice furnizrii
n mod normal, un operator economic activ n domeniul de echipamente tehnice necesare pentru producia,
respectiv ar putea s prezinte astfel de produse ca fcnd coproducia i emisia respectivelor programe.
parte din gama sa normal de produse.
(24) Ar trebui reamintit c serviciile de arbitraj i de conciliere
(20) n scopul estimrii valorii unei anumite achiziii, ar trebui i alte forme similare de soluionare alternativ a litigiilor
s se clarifice faptul c ar trebui s se permit ca sunt furnizate, de obicei, de organisme sau de persoane
estimarea valorii s se bazeze pe o subdiviziune a asupra crora se convine sau care sunt selectate ntr-un
achiziiei numai n cazul n care aceasta se justific din mod care nu poate fi supus normelor de atribuire a
motive obiective. De exemplu, ar putea s fie justificat contractelor de achiziii publice. Ar trebui s se clarifice
estimarea valorilor contractuale la nivelul unei uniti c prezenta directiv nu se aplic contractelor de servicii
operaionale separate a autoritii contractante, cum ar pentru furnizarea acestor servicii, indiferent de denumirea
fi colile sau grdiniele, cu condiia ca unitatea n acestora n cadrul legislaiei naionale.

(1) Decizia 94/800 CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 privind (2) Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European i a Consiliului din
ncheierea, n numele Comunitii Europene, referitor la domeniile 26 februarie 2014 privind achiziiile efectuate de entitile care i
de competena sa, a acordurilor obinute n cadrul negocierilor desfoar activitatea n sectoarele apei, energiei, transporturilor i
comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) (JO serviciilor potale (a se vedea pagina 243 din prezentul Jurnal
L 336, 23.12.1994, p. 1). Oficial).
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/69

(25) O anumit serie de servicii juridice sunt puse la dispoziie (28) Prezenta directiv nu ar trebui s se aplice anumitor
de furnizori de servicii desemnai de o instan judecto servicii de urgen atunci cnd sunt prestate de orga
reasc dintr-un stat membru, presupun reprezentarea nizaii sau asociaii non-profit, ntruct caracterul
clienilor n cadrul procedurilor judiciare de ctre special al acestor organizaii ar fi greu de meninut n
avocai, trebuie s fie furnizate de ctre notari i sunt cazul n care furnizorii de servicii ar fi selectai n confor
legate de exercitarea autoritii publice. Astfel de servicii mitate cu procedurile prevzute de prezenta directiv. Cu
juridice sunt furnizate de obicei de ctre organisme sau toate acestea, excluderea nu ar trebui s depeasc
persoane fizice desemnate sau selectate ntr-un mod care strictul necesar. Prin urmare, ar trebui s se precizeze
nu poate fi reglementat de norme privind achiziiile n mod explicit c serviciile de ambulan pentru trans
publice, cum ar fi, de exemplu, desemnarea procurorilor portul pacienilor nu ar trebui s fie excluse. n acest
generali n anumite state membre. Prin urmare, respec context, este necesar prin urmare s se precizeze c
tivele servicii juridice ar trebui excluse din domeniul de Grupa 601 CPV Servicii de transport terestru nu
aplicare al prezentei directive. include serviciile de ambulan, care sunt incluse n
clasa 8514 CPV. Prin urmare, ar trebui s se clarifice
(26) Este oportun s se specifice faptul c noiunea de c serviciile, care fac obiectul codului 85143000-3 al
CPV i care cuprind n mod exclusiv servicii de
instrumente financiare, astfel cum este prevzut n
ambulan pentru transportul pacienilor, ar trebui s
prezenta directiv, este definit n acelai mod ca i n
fac obiectul regimului specific stabilit pentru servicii
alte acte legislative din domeniul pieei interne i, avnd
sociale i de alt natur (denumit n continuare
n vedere crearea recent a Fondului european de stabi
regimul moderat). Prin urmare, contractele mixte de
litate financiar i a Mecanismului european de stabilitate,
furnizare a serviciilor de ambulan n general ar face,
ar trebui s se prevad faptul c operaiunile efectuate
de asemenea, obiectul regimului moderat, dac valoarea
prin intermediul respectivului fond i al respectivului
serviciilor de ambulan pentru transportul pacienilor ar
mecanism ar trebui s fie excluse din domeniul de
fi mai mare dect valoarea celorlalte servicii de
aplicare al prezentei directive. n cele din urm, ar
trebui s se clarifice faptul c mprumuturile, chiar dac ambulan.
sunt sau nu sunt n legtur cu emiterea de valori
(29) Se cuvine s se aminteasc faptul c prezenta directiv se
mobiliare sau de alte instrumente financiare sau cu alte
aplic numai autoritilor contractante ale statelor
operaiuni legate de acestea, ar trebui s fie excluse din
membre. Prin urmare, partidele politice n general,
domeniul de aplicare al prezentei directive.
nefiind autoriti contractante, nu fac obiectul
dispoziiilor sale. Cu toate acestea, n unele state
(27) Ar trebui reamintit faptul c articolul 5 alineatul (1) din membre partidele politice ar putea fi cuprinse n
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului noiunea de organisme de drept public.
European i al Consiliului (1) prevede n mod explicit c
Directivele 2004/17/CE i 2004/18/CE se aplic Totui, anumite servicii (cum ar fi filmele de propagand
contractelor de servicii i, respectiv, contractelor de i produciile pe caset video) sunt legate n mod indiso
achiziii publice de servicii de transport public de ciabil de opiniile politice ale furnizorului de servicii, n
cltori cu autobuzul sau cu tramvaiul, n timp ce Regu cazul n care sunt furnizate n contextul unei campanii
lamentul (CE) nr. 1370/2007 se aplic concesionrilor de electorale, nct furnizorii de servicii sunt selectai n mod
servicii publice de transport de cltori cu autobuzul sau normal ntr-un mod care nu poate fi supus normelor
cu tramvaiul. n plus, ar trebui s se reaminteasc faptul privind achiziiile publice.
c regulamentul respectiv continu s se aplice
contractelor de achiziii publice de servicii, precum i n cele din urm, ar trebui reamintit c statutul i
concesionrilor de servicii publice pentru transportul de finanarea partidelor politice europene i a fundaiilor
cltori pe calea ferat sau cu metroul. Pentru a se politice europene sunt supuse altor norme dect cele
clarifica relaiile dintre prezenta directiv i Regulamentul stabilite de prezenta directiv.
(CE) nr. 1370/2007, ar trebui s se prevad n mod
explicit c prezenta directiv nu ar trebui s se aplice (30) n anumite cazuri, o autoritate contractant sau o
contractelor de servicii publice pentru furnizarea de asociaie de autoriti contractante poate fi unica surs
servicii de transport public de cltori pe calea ferat a unui anumit serviciu, cu privire la furnizarea cruia
sau cu metroul, a cror atribuire ar trebui s fac n beneficiaz de un drept exclusiv n temeiul actelor cu
continuare obiectul regulamentului menionat. n putere de lege sau a actelor administrative publicate,
msura n care Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 las care sunt compatibile cu TFUE. Ar trebui s se clarifice
la latitudinea dreptului intern ndeprtarea de la faptul c aplicarea prezentei directive nu este necesar n
normele stabilite n regulamentul menionat, statele cazul atribuirii unui contract de servicii publice ctre
membre ar trebui s poat continua s prevad n autoritatea contractant sau asociaia respectiv.
dreptul lor intern faptul c contractele de servicii
publice pentru servicii de transport public de cltori (31) Exist un nivel considerabil de incertitudine juridic cu
pe calea ferat sau cu metroul trebuie s fie atribuite privire la msura n care contractele ncheiate ntre
printr-o procedur de atribuire a contractelor avnd la entiti din sectorul public ar trebui s fac obiectul
baz normele lor generale de achiziii publice. normelor privind achiziiile publice. Jurisprudena
relevant a Curii de Justiie a Uniunii Europene face
obiectul unor interpretri divergente ntre statele
(1) Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European i al
membre i chiar ntre autoritile contractante. Prin
Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de
transport feroviar i rutier de cltori i de abrogare a Regula urmare, este necesar s se clarifice cazurile n care
mentelor (CEE) nr. 1191/69 i nr. 1107/70 ale Consiliului (JO contractele ncheiate n cadrul sectorului public nu sunt
L 315, 3.12.2007, p. 1). supuse aplicrii normelor privind achiziiile publice.
L 94/70 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Aceast clarificare ar trebui s fie ghidat de principiile De asemenea, ar trebui s se clarifice c autoritile
stabilite n jurisprudena relevant a Curii de Justiie a contractante, cum sunt organismele de drept public,
Uniunii Europene. Simplul fapt c ambele pri la un care pot avea participaie privat la capital, ar trebui s
acord sunt autoriti publice nu exclude n sine fie n msur s beneficieze de scutire pentru cooperarea
aplicarea normelor privind achiziiile publice. Cu toate orizontal. Prin urmare, n cazul n care sunt ntrunite
acestea, aplicarea normelor privind achiziiile publice nu toate celelalte condiii legate de cooperarea orizontal,
ar trebui s interfereze cu libertatea autoritilor publice scutirea pentru cooperarea orizontal ar trebui s se
de a-i ndeplini atribuiile de serviciu public atribuite extind asupra autoritilor contractante respective n
acestora prin utilizarea resurselor proprii, care include cazul n care contractul este ncheiat n mod exclusiv
posibilitatea cooperrii cu alte autoriti publice. ntre autoriti contractante.

Ar trebui garantat faptul c situaiile de cooperare public-


public scutite nu au ca rezultat o denaturare a (33) Autoritile contractante ar trebui s poat opta s
concurenei n raport cu operatorii economici privai n furnizeze n comun serviciile publice prin cooperare,
msura n care situeaz un furnizor privat de servicii fr s fie obligate s utilizeze o form juridic anume.
ntr-o poziie de avantaj fa de concurenii si. O astfel de cooperare ar putea cuprinde toate tipurile de
activiti legate de ndeplinirea serviciilor i a responsabi
litilor atribuite sau asumate de autoritile participante,
cum ar fi atribuiile obligatorii sau voluntare ale autori
tilor locale sau regionale sau serviciile atribuite orga
(32) Contractele de achiziii publice atribuite persoanelor nismelor specifice de drept public. Serviciile furnizate
juridice controlate nu ar trebui s fac obiectul aplicrii de diferitele autoriti participante nu trebuie s fie n
procedurilor prevzute de prezenta directiv dac auto mod obligatoriu identice; ele pot fi i complementare.
ritatea contractant exercit un control asupra persoanei
juridice n cauz similar cu cel pe care l exercit asupra
departamentelor proprii, cu condiia ca persoana juridic
controlat s i desfoare peste 80 % din activiti n
vederea efecturii sarcinilor care i-au fost atribuite de
ctre autoritatea contractant de control sau de ctre Contractele de furnizare comun de servicii publice nu ar
alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate trebui s fac obiectul aplicrii normelor prevzute de
contractant, indiferent de beneficiarul executrii prezenta directiv, cu condiia s fie ncheiate exclusiv
contractului. ntre autoriti contractante, cu condiia ca punerea n
aplicare a respectivei cooperri s fie reglementat
exclusiv n baza consideraiilor legate de interesul
public i astfel nct niciun furnizor privat de servicii s
nu se afle ntr-o poziie de avantaj fa de concurenii si.
Scutirea nu ar trebui s se extind asupra situaiilor n
care exist participaie direct a unui operator economic
privat la capitalul persoanei juridice controlate, deoarece,
n aceste situaii, atribuirea contractului de achiziii
publice fr procedur competitiv ar asigura opera
torului economic privat care particip la capitalul n vederea ndeplinirii acestor condiii, cooperarea ar
persoanei juridice controlate un avantaj nemeritat fa trebui s se bazeze pe un concept cooperatist. O astfel
de concurenii si. Cu toate acestea, avnd n vedere de cooperare nu oblig toate autoritile participante s
caracteristicile speciale ale organismelor publice cu apar i asume ndeplinirea principalelor obligaii contractuale,
tenen obligatorie, cum sunt organizaiile care rspund att timp ct exist angajamente de a contribui la nde
de gestionarea sau exercitarea anumitor servicii publice, plinirea prin cooperare a serviciului public n cauz. n
aceast scutire nu ar trebui s se aplice n situaiile n care plus, punerea n aplicare a cooperrii, inclusiv eventualele
participaia operatorilor economici privai specifici la transferuri financiare ntre autoritile contractante parti
capitalul persoanei juridice controlate este obligatorie n cipante, ar trebui s fie reglementat exclusiv de
baza unei dispoziii din legislaia naional, n confor consideraii legate de interesul public.
mitate cu tratatele, cu condiia ca aceast participaie s
nu implice o capacitate de control sau de blocare a
fondurilor i s nu aib o influen decisiv asupra deci
ziilor persoanei juridice controlate. Prin urmare, ar trebui
s se clarifice c elementul decisiv este doar participaia (34) Exist anumite cazuri n care o entitate juridic
privat direct la persoana juridic controlat. Prin acioneaz, n temeiul dispoziiilor relevante ale
urmare, n cazul n care exist participaie privat la dreptului naional, ca instrument sau serviciu tehnic
capitalul autoritii contractante de control sau al autori pentru anumite autoriti contractante i are obligaia
tilor contractante de control, aceasta nu mpiedic atri s ndeplineasc ordinele pe care le primete de la
buirea contractelor de achiziii publice persoanei juridice aceste autoriti contractante, fr s aib nicio
controlate, fr aplicarea procedurilor prevzute de influen asupra remunerrii activitii sale. Avnd n
prezenta directiv, ntruct astfel de participaii nu vedere natura sa necontractual, aceast relaie exclusiv
afecteaz n mod negativ concurena ntre operatorii administrativ nu ar trebui s fac obiectul procedurilor
economici privai. de achiziii publice.
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/71

(35) Ar trebui s fie ncurajat cofinanarea programelor de Directiva 96/71/CE a Parlamentului European i a
cercetare i dezvoltare (C & D) de ctre surse industriale. Consiliului (1), ntr-un mod care s asigure egalitatea de
Prin urmare, ar trebui s se clarifice faptul c prezenta tratament i s nu i discrimineze direct sau indirect pe
directiv se aplic numai n cazul n care nu exist o operatorii economici sau pe lucrtorii din alte state
astfel de cofinanare i n cazul n care rezultatele activi membre.
tilor de C & D trec la autoritatea contractant n cauz.
Acest fapt nu ar trebui s exclud posibilitatea ca
furnizorul de servicii care a desfurat activitile (38) Serviciile ar trebui s fie considerate ca fiind furnizate n
respective s poat publica un raport n legtur cu locul n care sunt efectuate activitile caracteristice. n
acestea, att timp ct autoritatea contractant i cazul n care serviciile sunt furnizate la distan, spre
pstreaz dreptul exclusiv de a utiliza rezultatele C & D exemplu serviciile furnizate de ctre centrele de
n cadrul propriilor activiti. Cu toate acestea, partajarea asisten prin telefon, serviciile ar trebui s fie considerate
fictiv a rezultatelor C & D sau participarea pur simbolic ca fiind furnizate la locul n care sunt efectuate, indiferent
la remunerarea furnizorului de servicii ar trebui s nu de locurile i statele membre crora li se adreseaz
mpiedice aplicarea prezentei directive. serviciile.

(39) Obligaiile relevante ar putea fi reflectate n clauzele


(36) ncadrarea n munc i munca contribuie la integrarea n contractului. De asemenea, ar trebui s poat fi incluse
societate i sunt elemente eseniale care garanteaz anse clauze care s asigure o conformitate cu contractele
egale pentru toi. n acest context, atelierele protejate pot colective de munc, n conformitate cu dreptul Uniunii
juca un rol important. Acelai lucru este valabil i pentru privind contractele de achiziii publice. Nerespectarea
alte ntreprinderi sociale al cror principal obiectiv este de obligaiilor relevante ar putea fi considerat o abatere
a sprijini integrarea social i profesional sau reinte grav din partea operatorului economic n cauz, care
grarea persoanelor cu handicap i a persoanelor dezavan poate determina excluderea operatorului economic n
tajate, cum ar fi omerii, membrii minoritilor defavo cauz din procedura de atribuire a unui contract de
rizate sau alte grupuri marginalizate din punct de vedere achiziii publice.
social. Cu toate acestea, este posibil ca astfel de ateliere
sau de ntreprinderi s nu poat obine contracte n
condiii de concuren normale. n consecin, este (40) Controlul respectrii dispoziiilor legislaiei n domeniul
oportun s se prevad c statele membre ar trebui s mediului, social i al muncii ar trebui s se realizeze n
fie n msur s rezerve pentru astfel de ateliere sau etapele relevante ale procedurii de achiziii, n momentul
ntreprinderi dreptul de a participa la procedurile de aplicrii principiilor generale de reglementare a seleciei
atribuire a contractelor de achiziii publice sau a participanilor i de atribuire a contractelor, n momentul
anumitor loturi de contracte sau s rezerve executarea aplicrii criteriilor de excludere i n momentul aplicrii
contractelor n cadrul programelor de angajare protejat. dispoziiilor privind ofertele anormal de sczute. Veri
ficarea necesar n acest scop ar trebui s fie realizat
n conformitate cu dispoziiile relevante din prezenta
directiv, n special cele care reglementeaz mijloacele
de prob i declaraiile pe propria rspundere.
(37) n vederea unei integrri adecvate a cerinelor de mediu,
sociale i de munc n cadrul procedurilor de achiziii
publice, este deosebit de important ca statele membre
i autoritile contractante s ia msuri relevante de (41) Nicio dispoziie a prezentei directive nu ar trebui s
asigurare a ndeplinirii obligaiilor prevzute de legislaia mpiedice impunerea sau aplicarea de msuri necesare
din domeniul mediului, social i al muncii, care se aplic pentru protejarea ordinii publice, a moralitii i sigu
n locul n care sunt executate lucrrile sau sunt furnizate ranei publice, a sntii, a vieii oamenilor i a
serviciile, i care deriv din legi, regulamente, decrete i animalelor sau pentru conservarea vieii plantelor sau
decizii, att la nivel naional, ct i la nivelul Uniunii, aplicarea altor msuri de mediu, n special n vederea
precum i din acorduri colective, cu condiia ca aceste unei dezvoltri durabile, cu condiia ca respectivele
norme i aplicarea lor s respecte legislaia Uniunii. n msuri s fie conforme cu TFUE.
aceeai msur, obligaiile care decurg din acordurile
internaionale ratificate de toate statele membre i
menionate n anexa X ar trebui s se aplice n timpul (42) Exist o mare necesitate ca autoritile contractante s
executrii contractului. Pe de alt parte, aceasta nu ar dispun de flexibilitate suplimentar, n scopul de a
trebui s aduc atingere aplicrii unor condiii de alege o procedur de achiziii publice care s ofere posi
munc i de ncadrare n munc mai favorabile pentru bilitatea de a negocia. De asemenea, este probabil ca o
lucrtori. mai mare utilizare a procedurilor respective s sporeasc
activitile comerciale transfrontaliere, dat fiind c,
potrivit evalurii, contractele atribuite prin procedura de
negociere cu publicare prealabil sunt ctigate ntr-un
numr foarte mare de cazuri de oferte transfrontaliere.
Msurile relevante ar trebui s se aplice n conformitate
cu principiile de baz ale dreptului Uniunii, n special n (1) Directiva 96/71/CE a Parlamentului European i a Consiliului din
vederea asigurrii egalitii de tratament. Aceste msuri 16 decembrie 1996 privind detaarea lucrtorilor n cadrul
relevante ar trebui s se aplice n conformitate cu prestrii de servicii (JO L 18, 21.1.1997, p. 1).
L 94/72 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Statele membre ar trebui s ofere posibilitatea utilizrii serviciilor achiziionate, inclusiv, de exemplu, calitatea,
procedurii competitive cu negociere sau a dialogului cantitile, clauze comerciale, precum i aspectele
competitiv n diverse situaii n care procedurile sociale, de mediu i inovatoare, n msura n care
deschise sau restrnse fr negociere nu pot duce la acestea nu constituie cerine minime.
rezultate satisfctoare. Ar trebui reamintit c utilizarea
dialogului competitiv a crescut semnificativ din punctul
de vedere al valorii contractelor n ultimii ani. Procedura Ar trebui s se clarifice faptul c cerinele minime care
s-a dovedit util n cazurile n care autoritile urmeaz s fie stabilite de autoritatea contractant sunt
contractante sunt n imposibilitatea de a defini mijloacele acele condiii i caracteristici (n special cele fizice,
ideale pentru a-i satisface necesitile sau pentru a evalua funcionale i juridice) pe care orice ofert ar trebui s
soluiile pe care le poate oferi piaa pe plan tehnic, le ndeplineasc sau de care ar trebui s dispun, pentru a
financiar sau juridic. Aceast situaie poate aprea n permite autoritii contractante s atribuie contractul n
special n cazul proiectelor inovatoare, al implementrii conformitate cu criteriul de atribuire ales. Pentru a
proiectelor majore de infrastructuri integrate de transport, asigura transparena i trasabilitatea procesului, toate
al marilor reele informatice sau al proiectelor care etapele ar trebui s fie documentate n mod corespun
implic o finanare complex i structurat. Dup caz, ztor. n plus, toate ofertele din cadrul ntregii proceduri
autoritile contractante ar trebui s fie ncurajate s ar trebui s fie depuse n scris.
numeasc un ef de proiect care s asigure buna
cooperare ntre operatorii economici i autoritatea (46) Ar trebui s li se permit autoritilor contractante s
contractant n cadrul procedurii de atribuire. scurteze anumite termene aplicabile procedurilor
deschide i restrnse, precum i procedurilor competitive
(43) Pentru contractele de lucrri, astfel de situaii includ cu negociere n cadrul crora termenele n cauz ar fi
lucrri care nu sunt cldiri standard sau situaiile n imposibil de aplicat, din cauza unei stri de urgen care
care lucrrile includ soluii de proiectare sau inovatoare. ar trebui s fie demonstrat n mod corespunztor de
Pentru produse sau servicii care necesit adaptare sau ctre autoritile contractante. Ar trebui s se clarifice
eforturi de proiectare, utilizarea unei proceduri compe faptul c aceast situaie nu trebuie s fie de maxim
titive cu negociere sau a dialogului competitiv poate urgen provocat de evenimente neprevzute i care
prezenta interes. O astfel de adaptare sau astfel de nu pot fi atribuite autoritii contractante.
eforturi de proiectare sunt deosebit de necesare n cazul
achiziiilor complexe, cum ar fi produsele sofisticate, (47) Cercetarea i inovarea, inclusiv ecoinovarea i inovarea
serviciile intelectuale, de exemplu unele servicii de consul social, sunt printre principalele motoare ale creterii
tan, servicii de arhitectur sau servicii de inginerie sau viitoare i au fost nscrise n centrul strategiei Europa
proiectele de anvergur n domeniul tehnologiei infor 2020 pentru o cretere inteligent, ecologic i favorabil
maiei i comunicaiilor (TIC). n aceste cazuri, negocierile incluziunii. Autoritile publice ar trebui s dea
pot fi necesare pentru a garanta c produsul sau serviciul achiziiilor publice o utilizare strategic optim pentru
n cauz corespunde nevoilor autoritii contractante. n a stimula inovarea. Achiziionarea de produse, lucrri i
ceea ce privete serviciile i produsele standard care pot fi servicii inovatoare joac un rol esenial pentru mbun
furnizate de numeroi operatori de pe pia, procedura tirea eficienei i a calitii serviciilor publice, innd
competitiv cu negociere i dialogul competitiv nu ar cont n acelai timp de provocrile societale majore.
trebui s fie utilizate. Aceasta contribuie la obinerea celui mai bun raport
calitate-pre, dar i a unor beneficii economice, societale
i de mediu mai ample prin generarea unor idei noi,
(44) Procedura competitiv cu negociere ar trebui, de transpunerea lor n produse i servicii inovatoare i
asemenea, s fie disponibil n cazurile n care o promovarea unei creteri economice sustenabile.
procedur deschis sau restrns a avut ca rezultat doar
oferte neconforme sau inacceptabile. n aceste situaii,
autoritile contractante ar trebui s poat desfura Ar trebui amintit faptul c o serie de modele de achiziii
negocieri n vederea obinerii unor oferte conforme i au fost prezentate n Comunicarea Comisiei din
acceptabile. 14 decembrie 2007 intitulat Achiziia nainte de
comercializare: ncurajarea inovaiei pentru asigurarea
unor servicii publice durabile de nalt calitate n
(45) Procedura competitiv cu negociere ar trebui s fie Europa, care se ocup cu achiziionarea acestor servicii
nsoit de msuri de protecie adecvate care s asigure de C & D care nu se ncadreaz n domeniul de aplicare
respectarea principiilor egalitii de tratament i trans al prezentei directive. Modelele respective ar continua s
parenei. n special, autoritile contractante ar trebui s fie disponibile, dar prezenta directiv ar trebui, de
indice n prealabil cerinele minime care caracterizeaz asemenea, s contribuie la facilitarea achiziiilor publice
natura achiziiei i care nu ar trebui schimbate n n domeniul inovrii i s sprijine statele membre n
cadrul negocierilor. Criteriile de atribuire i ponderea ndeplinirea obiectivelor iniiativei O Uniune a inovrii.
acestora ar trebui s rmn stabile pe parcursul
ntregii proceduri i nu ar trebui s fac obiectul nego
cierilor, pentru a garanta egalitatea de tratament pentru (48) Datorit importanei inovrii, autoritile contractante ar
toi operatorii economici. Negocierile ar trebui s vizeze trebui s fie ncurajate s permit variante ct mai des
mbuntirea ofertelor pentru a permite autoritilor posibil. Prin urmare, atenia acestora ar trebui s fie
contractante s achiziioneze lucrri, produse i servicii concentrat asupra nevoii de a defini cerinele minime
perfect adaptate la nevoile lor specifice. Negocierile se pot pe care trebuie s le ndeplineasc variantele nainte de
referi la toate caracteristicile lucrrilor, produselor i a se indica faptul c pot fi prezentate variante.
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/73

(49) Dac necesitatea de a dezvolta un produs sau un serviciu utilizarea de canale alternative de distribuie, inclusiv n
inovator sau lucrri inovatoare i de a achiziiona ulterior afara statului membru al autoritii contractante sau
produsele, serviciile sau lucrrile care rezult nu poate fi luarea n considerare a lucrrilor, produselor i serviciilor
satisfcut prin soluii deja disponibile pe pia, autori comparabile din punct de vedere funcional.
tile contractante ar trebui s aib acces la o anumit
procedur de achiziii n ceea ce privete contractele care
intr n domeniul de aplicare al prezentei directive. n cazul n care situaia de exclusivitate se datoreaz unor
Aceast procedur ar trebui s permit autoritilor motive tehnice, acestea ar trebui definite n mod riguros
contractante s instituie un parteneriat pentru inovare i justificate de la caz la caz. Acestea pot include, de
pe termen lung pentru dezvoltarea i achiziionarea ulte exemplu, cvasi-imposibilitatea tehnic ca un alt agent
rioar a unui produs, a unui serviciu sau a unor lucrri economic s ating performanele necesare sau nece
noi, inovatoare, cu condiia ca un astfel de produs sau sitatea de a utiliza know-how, instrumente sau mijloace
serviciu inovator sau astfel de lucrri inovatoare s poat specifice de care dispune doar un singur operator
fi furnizate la nivelurile de performan i la costurile economic. Motivele tehnice pot s fie generate, de
convenite, fr s fie nevoie de o procedur separat de asemenea, de cerine specifice privind interoperabilitatea,
achiziii publice n vederea achiziiei. Parteneriatul pentru care trebuie ndeplinite pentru a asigura funcionarea
inovare ar trebui s se bazeze pe normele procedurale lucrrilor, produselor sau serviciilor care urmeaz a fi
care se aplic procedurii de selecie cu negociere i atri achiziionate.
buirea contractelor ar trebui s se fac numai pe baza
celui mai bun raport calitate-pre, care este cea mai
potrivit modalitate de comparare a ofertelor pentru
soluii inovatoare. Att n cazul proiectelor inovatoare n cele din urm, o procedur de achiziii nu este util n
de dimensiuni foarte mari, ct i n cazul proiectelor cazul n care produsele sunt achiziionate direct de pe o
inovatoare de dimensiuni mai mici, parteneriatul pentru pia de mrfuri, inclusiv de pe platforme de tran
inovare ar trebui s fie structurat astfel nct s poat zacionare pentru mrfuri, cum ar fi produsele agricole,
asigura un nivel al cererii din partea pieei (market-pull) materiile prime i bursele de energie, n cazul n care
care s stimuleze dezvoltarea unei soluii inovatoare fr structura multilateral de tranzacionare reglementat i
a ngrdi accesul pe pia. supravegheat garanteaz n mod natural preurile pieei.

(51) Ar trebui s se clarifice c dispoziiile privind protecia


Prin urmare, autoritile contractante nu ar trebui s informaiilor cu caracter confidenial nu mpiedic n
utilizeze parteneriatele pentru inovare ntr-un mod care niciun fel publicarea prilor fr caracter confidenial
mpiedic, restrnge sau denatureaz concurena. n din contractele ncheiate, inclusiv a eventualelor modi
anumite cazuri, crearea parteneriatelor pentru inovare ficri ulterioare.
cu mai muli parteneri ar putea contribui la evitarea
acestor efecte.
(52) Mijloacele electronice de informare i comunicare pot
simplifica foarte mult publicarea contractelor i pot
(50) Avnd n vedere efectele negative asupra concurenei, spori eficiena i transparena procedurilor de achiziie.
procedurile de negociere fr publicarea prealabil a Acestea ar trebui s devin mijloacele standard de comu
unui anun de participare ar trebui utilizate doar n nicare i de schimb de informaii n cadrul procedurilor
circumstane excepionale. Excepiile ar trebui s se de achiziii, deoarece sporesc semnificativ posibilitile
limiteze la cazurile n care publicarea fie este imposibil, operatorilor economici de a participa la procedurile de
din motive de extrem urgen determinate de achiziii din ntreaga pia intern. n acest scop, trans
evenimente care nu pot fi prevzute de autoritatea miterea anunurilor n format electronic, disponibilitatea
contractant i care nu pot fi imputate acesteia, fie n n format electronic a documentelor privind achiziiile i
cazul n care este clar de la nceput c publicarea nu ar dup o perioad de tranziie de 30 de luni comu
duce la creterea concurenei sau la rezultate mai bune n nicarea exclusiv electronic, n sensul comunicrii prin
materie de achiziii, mai ales dac exist n mod obiectiv mijloace electronice n toate etapele procedurii, inclusiv
numai un singur operator economic care poate executa transmiterea cererilor de participare i, n special, trans
contractul. Acesta este cazul lucrrilor de art, unde iden miterea ofertelor (depunerea electronic) ar trebui s fie
titatea artistului determin n mod intrinsec caracterul obligatorii. Statele membre i autoritile contractante ar
unic i valoarea obiectului de art. Exclusivitatea poate trebui s dispun n continuare de libertatea de a merge
aprea, de asemenea, din alte motive, dar utilizarea mai departe, dac doresc acest lucru. De asemenea, ar
procedurii de negociere fr publicare poate fi justificat trebui s se clarifice faptul c utilizarea obligatorie a
numai de o situaie de exclusivitate obiectiv, n care mijloacelor electronice de comunicare n temeiul
exclusivitatea nu a fost creat de ctre autoritatea prezentei directive nu ar trebui, cu toate acestea, s
contractant nsi n vederea viitoarei proceduri de oblige autoritile contractante s efectueze prelucrarea
achiziie. electronic a ofertelor i nici s fac obligatorie
evaluarea electronic sau prelucrarea automat. n plus,
n conformitate cu prezenta directiv, niciun element al
procesului de achiziii publice, dup atribuirea contrac
Autoritile contractante care se bazeaz pe aceast tului, nu ar trebui s cad sub incidena obligaiei de a
excepie ar trebui s furnizeze motivele pentru care nu utiliza mijloace electronice de comunicare, inclusiv
exist alternative sau nlocuitori rezonabili, cum ar fi comunicarea intern n cadrul autoritii contractante.
L 94/74 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

(53) Cu excepia anumitor situaii specifice, autoritile membre. De exemplu, pentru a participa la o procedur
contractante ar trebui s foloseasc mijloace electronice de achiziii n care este permis sau impus utilizarea
de comunicare care sunt nediscriminatorii, general dispo cataloagelor electronice, care este un format pentru
nibile i interoperabile cu produsele TIC de uz general i prezentarea i organizarea informaiilor ntr-o manier
care nu limiteaz accesul operatorilor economici la comun tuturor ofertanilor participani i care poate fi
procedura de achiziii. Utilizarea unor astfel de mijloace procesat electronic, n absena standardizrii, operatorilor
de comunicare ar trebui s ia n considerare, de economici ar trebui s li se solicite s i adapteze
asemenea, accesibilitatea pentru persoanele cu handicap. propriile cataloage la fiecare procedur de achiziie, care
Ar trebui s se clarifice c obligaia de a utiliza mijloace ar presupune furnizarea de informaii foarte similare n
electronice n toate etapele procedurii de achiziii publice formate diferite n funcie de specificaiile autoritii
nu ar fi adecvat nici n cazul n care utilizarea contractante n cauz. Standardizarea formatelor de
mijloacelor electronice ar necesita instrumente specia catalog ar mbunti astfel nivelul de interoperabilitate,
lizate sau formate de fiiere care nu sunt, n general, ar spori eficiena i, de asemenea, ar reduce eforturile
disponibile, nici n cazul n care comunicrile respective cerute din partea operatorilor economici.
ar putea fi gestionate numai cu ajutorul echipamentelor
de birou specializate. Autoritile contractante ar trebui,
prin urmare, s nu fie obligate s solicite utilizarea
mijloacelor electronice de comunicare n procesul de (56) n cazul n care se analizeaz dac este necesar s se
depunere a proiectelor n anumite cazuri, care ar trebui asigure sau s se sporeasc interoperabilitatea dintre
s fie enumerate exhaustiv. Prezenta directiv dispune c diferite formate tehnice sau standarde n materie de
astfel de cazuri ar trebui s includ situaii care ar proceduri i mesaje prin impunerea utilizrii unor
necesita utilizarea echipamentelor de birou specializate standarde specifice i, n caz afirmativ, care sunt stan
care nu sunt n general disponibile pentru autoritile dardele care trebuie impuse, Comisia ar trebui s in
contractante, cum ar fi imprimantele de format mare. seama ct mai mult posibil de opiniile prilor interesate
n unele proceduri de achiziii publice, documentele implicate. Aceasta ar trebui, de asemenea, s ia n
achiziiei ar putea necesita prezentarea unui model fizic considerare n ce msur un anumit standard a fost
sau redus la scar care nu se poate depune la autoritile deja utilizat n practic de operatorii economici i de
contractante prin mijloace electronice. n astfel de situaii, autoritile contractante i ct de bine a funcionat
modelul ar trebui s fie transmis autoritilor respectivul standard. nainte de a stabili obligativitatea
contractante prin pot sau prin intermediul unui alt utilizrii unui anumit standard tehnic, Comisia ar
transportator adecvat. trebui, de asemenea, s ia n considerare cu atenie
costurile pe care acest lucru le-ar putea antrena, n
special n ceea ce privete adaptrile la soluiile
existente de achiziii electronice, inclusiv infrastructura,
Cu toate acestea, ar trebui s se clarifice c utilizarea altor procesele sau programele informatice. n cazul n care
mijloace de comunicare ar trebui s fie limitat la acele standardele respective nu sunt elaborate de o organizaie
elemente ale ofertei pentru care nu sunt necesare de standardizare internaional, european sau naional,
mijloacele de comunicare electronice. acestea ar trebui s ndeplineasc cerinele aplicabile stan
dardelor TIC, astfel cum sunt stabilite n Regulamentul
(UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European i al
Consiliului (1).
Este oportun s se clarifice faptul c, acolo unde este
necesar din motive tehnice, autoritile contractante ar
trebui s poat stabili o limit maxim a dimensiunii
fiierelor care pot fi depuse. (57) nainte de a specifica nivelul de securitate necesar pentru
mijloacele de comunicare electronice care urmeaz s fie
utilizate pe parcursul diverselor etape ale procedurii de
(54) Pot exista cazuri excepionale n care autoritile atribuire, statele membre i autoritile contractante ar
contractante ar trebui s aib posibilitatea s nu folo trebui s evalueze proporionalitatea dintre, pe de o
seasc mijloace electronice de comunicare, atunci cnd parte, cerinele menite s asigure identificarea corect i
neutilizarea unor astfel de mijloace de comunicare este fiabil a expeditorilor comunicrii n cauz, precum i
necesar n vederea protejrii caracterului deosebit de integritatea coninutului i, pe de alt parte, riscul
sensibil al informaiilor. Ar trebui s se clarifice c, n apariiei unor probleme, de exemplu n situaii n care
cazul n care utilizarea instrumentelor electronice care nu mesajele sunt trimise de un expeditor diferit de cel
sunt disponibile n general poate asigura nivelul necesar indicat. n cazul n care celelalte condiii nu se
de protecie, ar trebui folosite aceste instrumente elec modific, acest lucru ar nsemna c nivelul de securitate
tronice. Un exemplu al unei astfel de situaii ar putea fi cerut, de exemplu, pentru un e-mail care solicit
acela n care autoritile contractante solicit utilizarea confirmarea adresei exacte la care va avea loc o
unor mijloace de comunicare securizate dedicate la care
ofer acces. (1) Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European i al
Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea euro
pean, de modificare a Directivelor 89/686/CEE i 93/15/CEE ale
Consiliului i a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE,
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE i
(55) Formatele tehnice diferite sau standardele diferite n
2009/105/CE ale Parlamentului European i ale Consiliului i de
materie de procese i mesaje ar putea crea obstacole n abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului i a Deciziei nr.
calea interoperabilitii, nu numai n cadrul fiecrui stat 1673/2006/CE a Parlamentului European i a Consiliului (JO
membru, ci, de asemenea, i n special, ntre statele L 316, 14.11.2012, p. 12).
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/75

reuniune de informare, nu ar trebui s fie stabilit la operatori economici odat ce acesta a fost ncheiat.
acelai nivel ca i cel pentru oferta nsi, care constituie Acest lucru nseamn, de exemplu, c n cazul n care
o ofert ferm pentru operatorul economic. n mod un organism central de achiziie utilizeaz un registru
similar, evaluarea proporionalitii ar putea conduce la general al autoritilor contractante sau al categoriilor
niveluri mai sczute de securitate necesare n legtur cu acestora, cum ar fi autoritile locale dintr-o anumit
depunerea din nou a cataloagelor electronice sau cu zon geografic, care au dreptul de a recurge la
depunerea ofertelor n contextul procedurilor acorduri-cadru pe care acesta le ncheie, organismul
concureniale secundare conform unui acord-cadru sau central de achiziie ar trebui s fac acest lucru ntr-un
cu accesul la documentele achiziiei. mod care s permit s se verifice nu numai identitatea
autoritii contractante n cauz, ci i data de la care
dobndete dreptul de a recurge la acordul-cadru
ncheiat de organismul central de achiziie, deoarece
data respectiv determin ce acorduri-cadru specifice i
(58) Dei elementele eseniale ale unei proceduri de achiziii s-ar permite respectivei autoriti contractante s
cum ar fi documentele achiziiei, solicitrile de parti foloseasc.
cipare, confirmarea interesului i ofertele ar trebui s
se efectueze ntotdeauna n scris, comunicarea verbal cu
operatorii economici ar trebui s continue s fie posibil,
cu condiia documentrii la un nivel suficient a
coninutului acesteia. Acest lucru este necesar pentru a (61) Condiiile obiective pentru a determina care dintre
se asigura un nivel adecvat de transparen care s operatorii economici, parte la acordul-cadru, ar trebui
permit o verificare a respectrii principiului egalitii s efectueze o anumit sarcin, cum ar fi produsele sau
de tratament. n special, este esenial ca respectivele serviciile destinate utilizrii de ctre persoane fizice, pot
comunicri verbale cu ofertanii care ar putea avea un include, n contextul acordurilor-cadru care stabilesc toate
impact asupra coninutului i evalurii ofertelor s fie clauzele, necesitile sau alegerea persoanelor fizice n
documentate ntr-o msur suficient i prin mijloace cauz.
corespunztoare, cum ar fi nregistrrile scrise sau
audio sau rezumatele principalelor elemente ale
comunicrii.

Autoritilor contractante ar trebui s li se acorde mai


mult flexibilitate n cazul n care achiziioneaz n
(59) Exist o puternic tendin pe pieele de achiziii publice temeiul acordurilor-cadru care sunt ncheiate cu mai
din Uniune ctre agregarea cererii din partea achizitorilor mult de un singur operator economic i care stabilesc
publici, cu scopul de a obine economii de scar, de toate clauzele.
exemplu scderea preurilor i a costurilor tranzaciilor,
i de a mbunti i profesionaliza gestionarea
achiziiilor. Acest obiectiv poate fi atins prin concentrarea
achiziiilor fie n funcie de numrul de autoriti
contractante implicate, fie n funcie de volum i n astfel de cazuri, autoritile contractante ar trebui s
valoare n timp a achiziiilor. Cu toate acestea, poat obine anumite lucrri, produse sau servicii, care
agregarea i centralizarea achiziiilor ar trebui monito sunt reglementate de acordul-cadru, fie solicitndu-le de
rizate cu atenie, pentru a se evita concentrarea excesiv la unul din operatorii economici, determinat pe baza
a puterii de cumprare i nelegerile anticoncureniale i unor criterii obiective i n temeiul clauzelor deja stabilite,
pentru a menine transparena i concurena, precum i fie prin atribuirea unui contract specific pentru lucrrile,
posibilitile de acces la pia pentru IMM-uri. produsele sau serviciile n cauz n urma unei proceduri
concureniale secundare ntre operatorii economici pri
la acordul-cadru. Pentru a asigura transparena i
egalitatea de tratament, autoritile contractante ar
trebui s indice n documentele achiziiei pentru
(60) Acordurile-cadru au fost folosite pe scar larg i sunt acordul-cadru criteriile obiective care vor reglementa
considerate o tehnic eficient de achiziie n ntreaga alegerea ntre aceste dou metode de executare a acor
Uniune. Aadar, acest instrument ar trebui meninut n dului-cadru. Astfel de criterii ar putea s se refere, de
linii mari n forma actual. Cu toate acestea, este necesar exemplu, la cantitatea, valoarea sau caracteristicile lucr
s se clarifice anumite aspecte, n special faptul c acor rilor, produselor sau serviciilor n cauz, inclusiv nece
durile-cadru nu ar trebui s fie utilizate de autoritile sitatea unui grad mai nalt de servicii sau a unui nivel de
contractante care nu sunt identificate n cadrul acestora. securitate sporit, sau la evoluiile nregistrate de nivelul
n acest sens, autoritile contractante care sunt pri la preurilor n comparaie cu un indice de pre determinat
un anumit acord-cadru de la bun nceput ar trebui s fie n prealabil. Nu ar trebui s se recurg la acorduri-cadru
clar indicate, fie prin nume, fie prin alte mijloace, cum ar n mod abuziv sau n aa fel nct s mpiedice, s
fi o trimitere la o anumit categorie de autoriti restrng sau s denatureze concurena. Autoritile
contractante din cadrul unei arii geografice clar deli contractante ar trebui s nu fie obligate prin prezenta
mitate, astfel nct autoritile contractante n cauz s directiv s achiziioneze lucrri, produse sau servicii
poat fi identificate uor i fr echivoc. n mod similar, reglementate de un acord-cadru, n temeiul respectivului
un acord-cadru nu ar trebui s fie deschis unor noi acord-cadru.
L 94/76 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

(62) Ar trebui, de asemenea, s se clarifice c, n timp ce (65) n orice moment pe parcursul perioadei de valabilitate a
contractele bazate pe un acord-cadru urmeaz s fie sistemului dinamic de achiziie, autoritile contractante
atribuite nainte de expirarea acordului-cadru, nu este ar trebui s aib posibilitatea de a solicita operatorilor
necesar ca durata contractelor individuale bazate pe un economici s depun o declaraie pe proprie rspundere
acord-cadru s coincid cu durata respectivului acord- rennoit i actualizat privind ndeplinirea unor criterii
cadru, ci ar putea fi, dup caz, mai lung sau mai calitative de selecie, ntr-un termen adecvat. Ar trebui
scurt. n mod special, ar trebui s se poat stabili reamintit faptul c posibilitatea prevzut n dispoziiile
durata contractelor individuale bazate pe un acord- generale privind mijloacele de prob din prezenta
cadru lundu-se n considerare factori cum ar fi timpul directiv de a solicita operatorilor economici s
necesar pentru executarea acestora, n cazul n care este prezinte documente justificative, precum i obligaia de
inclus ntreinerea echipamentelor cu o durat de via a face acest lucru impus ofertantului cruia s-a decis s i
preconizat mai mare de patru ani sau n cazul n care se atribuie contractul se aplic i n contextul special al
sunt necesare eforturi extinse de formare a personalului sistemelor dinamice de achiziie.
n vederea executrii contractului.
(66) Pentru a accentua i mai mult posibilitile IMM-urilor de
Ar trebui s se clarifice totodat c ar putea exista cazuri a participa la un sistem dinamic de achiziie la scar
excepionale n care durata acordurilor-cadru ar trebui s larg, de exemplu la un sistem care este administrat de
poat fi mai mare de patru ani. Astfel de cazuri, care ar ctre un organism central de achiziie, autoritatea
trebui s fie bine justificate, n special n cadrul obiectului contractant n cauz ar trebui s fie n msur s orga
acordului-cadru, ar putea aprea, de exemplu, cnd nizeze sistemul n categorii de produse, lucrri sau
operatorii economici au nevoie s dispun de echi servicii definite n mod obiectiv. Astfel de categorii ar
pamente pentru care perioada de amortizare este mai trebui s fie definite prin trimitere la factori obiectivi
mare de patru ani i care trebuie s fie disponibile n care ar putea, de exemplu, s includ dimensiunea
orice moment pe ntreaga durat a acordului-cadru. maxim admisibil a contractelor speciale care urmeaz
s fie atribuite n cadrul categoriei n cauz sau o
(63) Avnd n vedere experiena dobndit, este, de asemenea, anumit zon geografic n care urmeaz s fie
necesar s se adapteze normele care reglementeaz efectuate contractele specifice. n cazul n care un
sistemele dinamice de achiziii pentru a le permite auto sistem dinamic de achiziii este divizat n categorii, auto
ritilor contractante s profite pe deplin de posibilitile ritatea contractant ar trebui s aplice criterii de selecie
oferite de respectivul instrument. Este necesar simpli care s fie proporionale cu caracteristicile clasei n cauz.
ficarea sistemelor; n special, acestea ar trebui utilizate
sub forma unei proceduri restrnse, eliminnd astfel (67) Ar trebui s se clarifice c licitaiile electronice nu sunt
necesitatea ofertelor orientative, care au fost identificate potrivite n mod normal pentru anumite contracte de
ca reprezentnd una dintre principalele dificulti asociate achiziii publice de lucrri i pentru anumite contracte
cu sistemele dinamice de achiziie. n acest fel, orice de achiziii publice de servicii care au drept obiect acti
operator economic care depune o cerere de participare viti intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrri,
i satisface criteriile de selecie ar trebui autorizat s deoarece numai elementele adecvate pentru evaluarea
participe la procedurile de achiziii publice desfurate automat prin mijloace electronice, fr nicio intervenie
prin sistemul dinamic de achiziii n cursul perioadei sau apreciere de ctre autoritatea contractant, i anume
sale de valabilitate. Aceast tehnic de achiziie le elementele care s fie cuantificabile astfel nct s poat fi
permite autoritilor contractante s dispun de o gam exprimate n cifre sau n procente, pot face obiectul lici
deosebit de larg de oferte i s asigure astfel o utilizare taiilor electronice.
optim a fondurilor publice printr-o concuren extins
n ceea ce privete produsele, lucrrile sau serviciile
standard care sunt, n general, disponibile pe pia. Cu toate acestea, ar trebui s se clarifice, de asemenea,
faptul c licitaiile electronice pot fi utilizate n cadrul
(64) Examinarea respectivelor cereri de participare ar trebui n unei proceduri de achiziii pentru achiziionarea unui
mod normal s fie efectuat n termen de cel mult 10 anumit drept de proprietate intelectual. De asemenea,
zile lucrtoare, avnd n vedere c evaluarea criteriilor de este necesar s se reaminteasc faptul c, dei autoritile
selecie va avea loc pe baza cerinelor simplificate de contractante au libertatea de a reduce numrul de
documentaie stabilite n prezenta directiv. Cu toate candidai sau ofertani att timp ct licitaia nu a
acestea, n cazul n care se nfiineaz pentru prima nceput nc, nicio alt reducere a numrului ofertanilor
oar un sistem dinamic de achiziie, autoritile care particip la licitaia electronic nu ar trebui s fie
contractante s-ar putea confrunta, ca rspuns la prima permis dup ce licitaia a nceput.
publicare a anunului de participare sau a invitaiei de
confirmare a interesului, cu un numr att de mare de (68) n permanen sunt dezvoltate noi tehnici electronice de
cereri de participare nct s aib nevoie de mai mult achiziie, cum sunt cataloagele electronice. Cataloagele
timp pentru a examina cererile. Acest lucru ar trebui s electronice sunt un format de prezentare i organizare
fie admisibil, cu condiia ca nicio procedur de achiziii a informaiilor ntr-un mod care s fie comun tuturor
s nu fie lansat nainte de a examina toate cererile. ofertanilor participani i care se preteaz la prelucrarea
Autoritile contractante ar trebui s aib libertatea de a electronic. Un exemplu ar putea fi ofertele prezentate
organiza modul n care acestea intenioneaz s sub form de foaie electronic de calcul. Autoritile
examineze cererile de participare, de exemplu prin contractante ar trebui s poat solicita cataloage elec
decizia de a efectua astfel de examinri doar o dat pe tronice pentru toate procedurile disponibile n cadrul
sptmn, cu condiia respectrii termenelor pentru crora sunt necesare mijloacele electronice de comu
examinarea fiecrei cereri de admitere. nicare. Cataloagele electronice contribuie la sporirea
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/77

concurenei i la raionalizarea achiziiilor publice, n contribuie la profesionalizarea achiziiilor publice. Prin


special datorit economiilor de timp i de bani. Cu urmare, ar trebui s se precizeze o definiie la nivelul
toate acestea, este necesar s se prevad anumite norme Uniunii a organismelor centrale de achiziie pentru uzul
pentru ca utilizarea noilor tehnici s respecte prezenta autoritilor contractante i ar trebui s se clarifice faptul
directiv i principiile egalitii de tratament, nediscri c organismele centrale de achiziie funcioneaz n dou
minrii i transparenei. Astfel, utilizarea cataloagelor moduri diferite.
electronice pentru prezentarea ofertelor nu ar trebui s
presupun posibilitatea ca operatorii economici s se
poat limita la transmiterea catalogului lor general.
Operatorii economici ar trebui totui s i adapteze cata
loagele generale n vederea procedurii de achiziii n n primul rnd, acestea ar trebui s poat aciona n
cauz. O astfel de adaptare garanteaz c catalogul care calitate de angrositi prin activiti de cumprare, depo
este transmis ca rspuns la o anumit procedur de zitare i revnzare sau, n al doilea rnd, ar trebui s
achiziii conine doar produsele, lucrrile sau serviciile poat aciona n calitate de intermediari prin atribuirea
estimate de operatorii economici dup o examinare contractelor, operarea sistemelor dinamice de achiziie
activ c ar corespunde cerinelor autoritii contrac sau ncheierea acordurilor-cadru care urmeaz s fie
tante. Astfel, operatorii economici ar trebui s aib posi utilizate de ctre autoritile contractante. Un astfel de
bilitatea s copieze informaii coninute de propriul rol de intermediar ar putea, n unele cazuri, s fie nde
catalog general, dar nu ar trebui s li se permit s plinit prin derularea procedurilor de atribuire relevante n
depun catalogul general ca atare. mod autonom, fr instruciuni detaliate din partea auto
ritilor contractante n cauz; n alte cazuri, prin
derularea procedurilor de atribuire relevante n confor
mitate cu instruciunile autoritilor contractante n
Mai mult, n cazul n care sunt oferite garanii suficiente cauz, n numele lor i n beneficiul lor.
n ceea ce privete asigurarea trasabilitii, a egalitii de
tratament i a previzibilitii, ar trebui s li se permit
autoritilor contractante s genereze oferte cu privire la
anumite achiziii pe baza unor cataloage electronice
transmise anterior, n special n cazul relurii competiiei n plus, ar trebui s fie stabilite norme pentru atribuirea
n baza unui acord-cadru sau n cazul n care se responsabilitii n ceea ce privete respectarea obligaiilor
utilizeaz un sistem dinamic de achiziii.
care le revin n temeiul prezentei directive, ntre orga
nismul central de achiziie i autoritile contractante
care achiziioneaz de la acesta sau prin intermediul
n cazul ofertelor care au fost generate de ctre auto acestuia. n cazul n care organismului central de
ritatea contractant, operatorul economic n cauz ar achiziie i revine ntreaga responsabilitate pentru
trebui s aib posibilitatea de a verifica c oferta astfel derularea procedurilor de achiziii, el ar trebui s fie
constituit de ctre autoritatea contractant nu conine totodat exclusiv i direct responsabil de legalitatea
erori semnificative. n cazul n care exist erori semnifi procedurilor. n cazul n care o autoritate contractant
cative, operatorul economic nu ar trebui s fie obligat de desfoar anumite pri ale procedurii, de exemplu
oferta generat de autoritatea contractant cu excepia reluarea competiiei n baza unui acord-cadru sau atri
cazului n care eroarea a fost corectat. buirea de contracte individuale pe baza unui sistem
dinamic de achiziii, aceasta ar trebui s fie n continuare
responsabil pentru etapele pe care le desfoar.

n conformitate cu normele aplicabile mijloacelor elec


tronice de comunicare, autoritile contractante ar
trebui s evite obstacolele nejustificate din calea
accesului operatorilor economici la procedurile de (70) Autoritile contractante ar trebui s fie autorizate s
achiziii publice n care ofertele trebuie prezentate sub atribuie un contract de achiziii publice de servicii
forma cataloagelor electronice i care garanteaz pentru furnizarea de activiti de achiziie centralizat
respectarea principiilor generale de nediscriminare i de unui organism central de achiziie, fr aplicarea proce
egalitate de tratament. durilor prevzute n prezenta directiv. De asemenea, ar
trebui s se permit ca astfel de contracte de achiziii
publice de servicii s includ furnizarea de activiti de
achiziie auxiliare. Contractele de achiziii publice de
(69) Tehnicile de achiziie centralizat sunt din ce n ce mai servicii pentru furnizarea de activiti de achiziie
utilizate n majoritatea statelor membre. Organismele auxiliare ar trebui, n cazul n care sunt derulate altfel
centrale de achiziie sunt nsrcinate cu efectuarea de dect de ctre un organism central de achiziie n legtur
achiziii, cu gestionarea sistemelor dinamice de achiziie cu furnizarea activitilor sale de achiziie centralizate
sau cu atribuirea de contracte de achiziii publice/ ctre autoritatea contractant n cauz, s fie atribuite
acorduri-cadru pentru alte autoriti contractante, cu n conformitate cu prezenta directiv. De asemenea, ar
sau fr remunerare. Autoritile contractante pentru trebui reamintit faptul c prezenta directiv nu ar trebui
care este ncheiat un acord-cadru ar trebui s l poat s se aplice n cazul n care activitile de achiziie centra
utiliza pentru achiziii individuale sau repetate. Avnd lizate sau auxiliare sunt furnizate altfel dect prin inter
n vedere volumele mari de achiziii, astfel de tehnici mediul unui contract cu titlu oneros, care reprezint
pot contribui la creterea concurenei i ar trebui s achiziii publice n sensul prezentei directive.
L 94/78 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

(71) Consolidarea dispoziiilor privind organismele centrale de achiziie n alte state membre sau n ceea ce privete
achiziie nu ar trebui n niciun caz s mpiedice practicile atribuirea n comun a contractelor de achiziii publice.
actuale ale achiziiilor comune ocazionale, adic formele Pentru a permite autoritilor contractante s obin
mai puin sistematice i instituionalizate de achiziii beneficii maxime din potenialul pieei interne n
comune sau practica stabilit de a recurge la furnizorii termeni de economii de scar i de mprire a riscurilor
de servicii pentru pregtirea i gestionarea procedurilor i beneficiilor, nu n ultimul rnd pentru proiectele
de achiziii publice n numele i n contul unei autoriti inovatoare care implic un risc mai mare dect riscul
contractante i conform instruciunilor acesteia. Dimpo care poate fi asumat n mod rezonabil de ctre o
triv, anumite caracteristici ale achiziiei comune ar trebui singur autoritate contractant, dificultile respective ar
s se clarifice dat fiind rolul important pe care achiziia trebui remediate. Prin urmare, ar trebui prevzute noi
comun l poate juca, nu n ultimul rnd n legtur cu norme privind achiziiile comune transfrontaliere pentru
proiecte inovatoare. a facilita cooperarea ntre autoritile contractante i
pentru a consolida beneficiile pieei interne prin crearea
Achiziia comun poate lua diferite forme, de la achiziii unor oportuniti de afaceri transfrontaliere pentru
publice coordonate prin elaborarea de specificaii tehnice furnizorii i prestatorii de servicii. Aceste norme ar
comune pentru lucrri, produse sau servicii care vor fi trebui s stabileasc condiiile pentru utilizarea transfron
achiziionate de o serie de autoriti contractante, fiecare talier a organismelor centrale de achiziie i s
derulnd o alt procedur de achiziii publice, la situaii desemneze legislaia aplicabil n materie de achiziii
n care autoritile contractante n cauz deruleaz n publice, inclusiv legislaia aplicabil cu privire la cile
comun o procedur de achiziie, fie acionnd de atac, n cazul procedurilor comune transfrontaliere
mpreun, fie ncredinnd unei autoriti contractante care completeaz normele privind conflictul de legi din
gestionarea procedurii de achiziie n numele tuturor Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului
autoritilor contractante. European i al Consiliului (1). n plus, autoritile
contractate din state membre diferite ar trebui s poat
nfiina entiti comune n temeiul legislaiei naionale
n cazul n care mai multe autoriti contractante sau al legislaiei Uniunii. Ar trebui s se stabileasc
deruleaz n comun o procedur de achiziii, acestea ar reguli specifice pentru astfel de forme de achiziii
trebui s fie responsabile n mod solidar de ndeplinirea comune.
obligaiilor care le revin n temeiul prezentei directive. Cu
toate acestea, n cazul n care numai anumite pri din
procedura de achiziii sunt derulate n comun de ctre Cu toate acestea, autoritile contractante nu ar trebui s
autoritile contractante, responsabilitatea comun ar fac uz de posibilitile de efectuare a unor achiziii trans
trebui s se aplice numai acelor pri ale procedurii frontaliere comune, n scopul eludrii normelor obli
care au fost derulate mpreun. Fiecare autoritate gatorii de drept public, n conformitate cu dreptul
contractant ar trebui s fie unicul responsabil n ceea Uniunii, care li se aplic n statul membru n care sunt
ce privete procedurile sau prile procedurilor pe care le situate. De exemplu, aceste norme pot include dispoziii
deruleaz pe cont propriu, cum ar fi atribuirea unui privind transparena i accesul la documente sau cerine
contract, ncheierea unui acord-cadru, operarea unui specifice privind trasabilitatea produselor sensibile.
sistem dinamic de achiziii, reluarea competiiei n
cadrul unui acord-cadru sau stabilirea operatorilor (74) Specificaiile tehnice stabilite de achizitorii publici trebuie
economici parte la un acord-cadru care ndeplinesc o s permit ca achiziiile publice s fie deschise
anumit sarcin. concurenei i s ndeplineasc obiectivele de sustenabi
litate. n acest scop, ar trebui s fie posibil prezentarea
(72) Mijloacele de comunicare electronice sunt deosebit de unor oferte care s reflecte diversitatea soluiilor tehnice,
bine adaptate pentru susinerea practicilor i a instru a standardelor i a specificaiilor tehnice de pe pia,
mentelor de achiziii centralizate, deoarece ofer posibi inclusiv a celor definite pe baza criteriilor de performan
litatea reutilizrii i procesrii automate a datelor i a legate de ciclul de via i de sustenabilitatea procesului
reducerii la minimum a costurilor de informare i de de producie a lucrrilor, a produselor i a serviciilor.
tranzacionare. Utilizarea acestor mijloace electronice de
comunicare ar trebui aadar, ntr-o prim etap, s devin
Prin urmare, specificaiile tehnice ar trebui elaborate n
obligatorie pentru organismele centrale de achiziie, faci
aa fel nct s se evite restrngerea n mod artificial a
litnd n acelai timp convergena practicilor n ntreaga
concurenei prin cerine care favorizeaz un anumit
Uniune. Ulterior ar trebui prevzut o obligaie general
operator economic, n sensul c preiau caracteristicile
de a utiliza mijloace electronice de comunicare pentru
eseniale ale produselor, serviciilor sau lucrrilor oferite
toate procedurile de achiziii, dup o perioad de
n mod obinuit de acel operator economic. Elaborarea
tranziie de 30 de luni.
specificaiilor tehnice n termeni de cerine de
performan i funcionale permite, n general, nde
(73) Atribuirea n comun a contractelor de achiziii publice de plinirea acestui obiectiv n cel mai bun mod posibil.
ctre autoriti contractante din state membre diferite se Cerinele funcionale i de performan sunt, de
confrunt n prezent cu probleme juridice specifice n asemenea, mijloace adecvate de favorizare a inovrii n
ceea ce privete conflictele ntre legile naionale. n achiziiile publice i ar trebui s fie utilizate la o scar ct
ciuda faptului c Directiva 2004/18/CE permite n mod mai larg cu putin. n cazul n care se face trimitere la
implicit achiziiile publice comune transfrontaliere, auto
ritile contractante se confrunt n continuare cu difi (1) Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European i al
culti juridice i practice considerabile n ceea ce privete Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabil obligaiilor
efectuarea de achiziii de la organisme centrale de contractuale (Roma I) (JO L 177, 4.7.2008, p. 6).
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/79

un standard european sau, n absena acestuia, la un (77) La elaborarea specificaiilor tehnice, autoritile
standard naional, ofertele care au la baz soluii echi contractante ar trebui s ia n considerare cerinele care
valente ar trebui s fie luate n considerare de ctre auto deriv din dreptul Uniunii n domeniul legislaiei n
ritile contractante. Responsabilitatea de a face dovada materie de protecia datelor, n special n legtur cu
echivalenei cu eticheta solicitat ar trebui s revin conceperea prelucrrii datelor cu caracter personal (pro
operatorului economic. tecia datelor din momentul conceperii).

(78) Achiziiile publice ar trebui adaptate la necesitile IMM-


Pentru a face dovada echivalenei, ar trebui s fie posibil urilor. Autoritile contractante ar trebui s fie ncurajate
s li se cear ofertanilor s furnizeze dovezi verificate de s utilizeze Codul celor mai bune practici inclus n docu
ctre teri. Cu toate acestea, ar trebui permise i alte mentul de lucru al serviciilor Comisiei din 25 iunie 2008
mijloace de prob adecvate, cum ar fi un dosar tehnic intitulat Codul european al celor mai bune practici care
al productorului, n cazul n care operatorul economic faciliteaz accesul IMM-urilor la contractele de achiziii
nu are acces la certificate sau rapoarte de ncercare, i nici publice, care ofer ndrumri cu privire la modul n
posibilitatea de a le obine n termenele stabilite, cu care acestea pot folosi cadrul de achiziii publice astfel
condiia ca operatorul economic n cauz s dovedeasc nct s faciliteze participarea IMM-urilor. n acest scop i
n acest fel c lucrrile, produsele sau serviciile nde pentru a stimula concurena, autoritile contractante ar
plinesc cerinele sau criteriile care figureaz n specifi trebui s fie n special ncurajate s mpart n loturi
caiile tehnice, n criteriile de atribuire sau n condiiile contractele mari. O astfel de repartizare ar putea fi
de executare a contractului. realizat pe baze cantitative, adaptnd dimensiunea
contractelor individuale astfel nct s corespund mai
bine capacitii ntreprinderilor mici i mijlocii, sau pe
baze calitative, n conformitate cu diferitele meserii i
(75) Autoritile contractante care doresc s achiziioneze specializri implicate, pentru a adapta coninutul
lucrri, produse sau servicii cu caracteristici specifice de contractelor individuale mai ndeaproape la sectoarele
mediu, sociale sau de alt natur ar trebui s poat face specializate ale IMM-urilor sau n conformitate cu dife
trimitere la anumite etichete, cum ar fi eticheta ecologic ritele faze ulterioare ale proiectului.
european, etichete ecologice (multi)naionale sau oricare
alt etichet, cu condiia ca cerinele pentru etichet, cum
ar fi descrierea i prezentarea produsului, inclusiv Dimensiunea i obiectul loturilor ar trebui s fie deter
cerinele referitoare la ambalare, s aib legtur cu minate n mod liber de ctre autoritatea contractant,
obiectul contractului. Este de asemenea esenial ca care, n conformitate cu normele aplicabile privind
cerinele respective s fie elaborate i adoptate pe baza calculul valorii estimate a achiziiei, ar trebui, de
unor criterii verificabile n mod obiectiv, printr-o asemenea, s fie autorizat s atribuie anumite loturi
procedur la care s poat participa toate prile inte fr aplicarea procedurilor din prezenta directiv. Auto
resate, precum organismele guvernamentale, consuma ritatea contractant ar trebui s aib obligaia de a lua n
torii, productorii, distribuitorii i organizaiile de considerare oportunitatea mpririi contractelor n loturi,
mediu, i ca eticheta s fie accesibil i la dispoziia pstrnd n acelai timp libertatea de a decide n mod
tuturor prilor interesate. Ar trebui s se clarifice c autonom pe baza oricrui motiv pe care l consider
prile interesate pot fi organisme publice sau private, relevant, fr a fi supus supravegherii administrative
ntreprinderi sau orice tip de organizaie neguverna sau judiciare. n cazul n care autoritatea contractant
mental (o organizaie care nu face parte din guvern i hotrte c nu ar fi oportun s mpart contractul n
care nu este o ntreprindere n sens convenional). loturi, raportul individual sau documentele achiziiei ar
trebui s conin o prezentare a principalelor motive care
s susin alegerea autoritii contractante. Astfel de
De asemenea, ar trebui s se clarifice c organismele sau motive ar putea fi, de exemplu, c autoritatea
organizaiile naionale sau guvernamentale specifice pot fi contractant constat c o astfel de mprire ar putea
implicate n stabilirea cerinelor referitoare la etichet restrnge concurena sau ar risca s fac executarea
care pot fi folosite n legtur cu achiziiile de ctre contractului excesiv de dificil din punct de vedere
autoritile publice, fr ca respectivele organisme sau tehnic sau costisitoare, sau c necesitatea de a coordona
organizaii s i piard statutul de teri. diferiii contractani pentru loturi ar risca s submineze
grav buna executare a contractului.

Trimiterile la etichete nu ar trebui s aib efectul de Statele membre ar trebui s dispun n continuare de
restricionare a inovrii. libertatea de a merge mai departe n eforturile lor de a
facilita participarea IMM-urilor la piaa achiziiilor
publice, prin extinderea domeniului de aplicare a obli
gaiei de a analiza oportunitatea mpririi contractelor
(76) Pentru toate achiziiile destinate utilizrii de ctre pe loturi la contracte mai mici, solicitnd autoritilor
persoane, fie c este vorba de publicul larg sau de contractante s prezinte o justificare pentru decizia de a
personalul autoritii contractante, este necesar ca autori nu mpri contractele pe loturi sau fcnd mprirea n
tile contractante s elaboreze specificaiile tehnice astfel loturi obligatorie n anumite condiii. n acelai scop,
nct s ia n considerare criterii de accesibilitate pentru statele membre ar trebui, de asemenea, s aib libertatea
persoanele cu handicap sau proiectarea pentru toi utili de a pune la dispoziie mecanisme pentru plile directe
zatorii, cu excepia cazurilor bine justificate. ctre subcontractori.
L 94/80 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

(79) n cazul n care contractele sunt mprite pe loturi, auto care nu sunt imputabile respectivei autoriti contractante
ritile contractante ar trebui, de exemplu pentru a face imposibil derularea unei proceduri normale, chiar i
menine concurena sau pentru a garanta fiabilitatea cu termenele limit reduse, autoritile contractante ar
aprovizionrii, s poat limita numrul de loturi pentru trebui, n msura n care este strict necesar, s aib posi
care un operator economic poate depune oferte; acestora bilitatea de a atribui contractele printr-o procedur de
ar trebui, de asemenea, s li se permit s limiteze negociere fr publicare prealabil. Acesta ar putea fi
numrul de loturi care pot fi acordate unui singur cazul n care catastrofele naturale necesit o intervenie
ofertant. imediat.

Cu toate acestea, obiectivul favorizrii unui acces mai


mare al IMM-urilor la achiziiile publice ar putea fi (81) Ar trebui s se clarifice c necesitatea de a asigura faptul
frnat dac autoritile contractante ar fi obligate s c operatorii economici dispun de suficient timp pentru a
atribuie contractul pe loturi individuale, ceea ce ar elabora oferte reprezentative ar putea presupune o
presupune c trebuie acceptate soluii mult mai dezavan eventual necesitate de a prelungi termenele stabilite
tajoase n comparaie cu o atribuire n care sunt grupate iniial. Aceast situaie ar putea s apar n special n
mai multe loturi sau toate loturile. n cazul n care posi cazul n care se efectueaz modificri semnificative ale
bilitatea aplicrii acestei metode a fost clar menionat n documentelor achiziiei. De asemenea, ar trebui s se
prealabil, ar trebui prin urmare ca autoritile precizeze c, n contextul respectiv, modificrile semnifi
contractante s aib posibilitatea s efectueze o evaluare cative ar trebui s fie nelese ca modificri, n special ale
comparativ a ofertelor, pentru a stabili dac ofertele specificaiilor tehnice, n privina crora operatorii
depuse de ctre un anumit ofertant pentru o anumit economici ar avea nevoie de timp suplimentar, pentru
combinaie de loturi ar ndeplini mai bine, per a le nelege i a reaciona n mod corespunztor. Cu
ansamblu, criteriile de atribuire stabilite n conformitate toate acestea, ar trebui s se clarifice c aceste modificri
cu prezenta directiv cu privire la aceste loturi, dect nu ar trebui s fie att de semnificative nct, dac ar fi
ofertele pentru loturile individuale n cauz analizate existat din etapa iniial, ar fi fost permis admiterea altor
separat. n acest caz, autoritatea contractant ar trebui candidai dect cei selectai iniial sau ar fi fost atrai
s aib posibilitatea s atribuie ofertantului n cauz un participani suplimentari la procedura de achiziii
contract care combin loturile respective. Ar trebui s se Aceast situaie ar putea s apar n special n cazul n
clarifice c autoritile contractante ar trebui s efectueze care modificrile fac ca contractul sau acordul-cadru s
aceast evaluare comparativ stabilind mai nti ofertele prezinte caracteristici care difer n mod substanial de
care ndeplinesc cel mai bine criteriile de atribuire cele stabilite iniial n documentele achiziiei.
stabilite pentru fiecare lot n parte, i comparndu-le
apoi cu ofertele depuse de ctre un anumit ofertant
pentru o anumit combinaie de loturi, per ansamblu. (82) Ar trebui s se clarifice faptul c informaiile privind
anumite decizii luate n cadrul unei proceduri de achiziii,
inclusiv decizia de a nu atribui un contract sau de a nu
(80) Pentru a eficientiza i accelera procedurile, termenele ncheia un acord-cadru ar trebui s fie trimise de autori
pentru participarea la procedurile de achiziii ar trebui tile contractante, fr a exista obligaia candidailor sau
s fie ct mai scurte cu putin, fr a crea bariere nejus a ofertanilor de a solicita astfel de informaii. De
tificate n calea accesului agenilor economici din ntreaga asemenea, ar trebui s se reaminteasc faptul c
pia intern i n special a IMM-urilor. Prin urmare, ar Directiva 89/665/CEE a Consiliului (1) prevede obligaia
trebui s se ia n considerare faptul c, n cazul n care autoritilor contractante, din nou fr a exista obligaia
stabilesc termenele de primire a ofertelor i a cererilor de candidailor sau ofertantului de a solicita acest lucru, de a
participare, autoritile contractante ar trebui s in furniza candidailor i ofertanilor n cauz un rezumat al
seama n special de complexitatea contractului i de motivelor relevante pentru unele dintre deciziile centrale
timpul necesar pentru elaborarea ofertelor, chiar dac care sunt adoptate n cadrul unei proceduri de achiziii.
aceasta presupune stabilirea unor termene mai lungi n final, ar trebui s se clarifice posibilitatea pe care
dect termenele minime prevzute n prezenta directiv. candidaii i ofertanii ar trebui s o aib de a solicita
Utilizarea mijloacelor electronice de informare i comu informaii mai detaliate cu privire la aceste motive, pe
nicare, n special disponibilitatea integral n format elec care autoritile contractante ar trebui s fie obligate s le
tronic pentru operatori economici, ofertani i candidai a acorde, cu excepia cazului n care ar exista motive
documentelor achiziiei i transmisia electronic a comu serioase s nu procedeze astfel. Motivele respective ar
nicrilor conduce, pe de alt parte, la o mai mare trans trebui s fie stabilite n prezenta directiv. Pentru a
paren i la economisirea timpului. Prin urmare, ar asigura transparena necesar n contextul procedurilor
trebui s se prevad reducerea termenelor minime n de achiziii care implic negocieri i dialoguri cu ofer
conformitate cu normele stabilite n AAP i cu condiia tanii, ofertanii care au depus o ofert admisibil ar
ca acestea s fie compatibile cu modalitile de trans trebui, de asemenea, cu excepia cazului n care ar
mitere speciale prevzute la nivel de Uniune. n plus, exista motive serioase s nu procedeze astfel, s aib
autoritile contractante ar trebui s aib posibilitatea posibilitatea de a solicita informaii cu privire la
de a continua s reduc termenele de primire a desfurarea i progresul realizat n ceea ce privete
cererilor de participare i a ofertelor n cazul n care o procedura.
stare de urgen face imposibil respectarea termenelor
normale, dar nu face imposibil desfurarea unei
(1) Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind
proceduri normale cu publicare. Doar n situaiile
coordonarea actelor cu putere de lege i a actelor administrative
excepionale n care situaia de urgen extrem privind aplicarea procedurilor care vizeaz cile de atac fa de
survenit n urma unor evenimente care nu puteau fi atribuirea contractelor de achiziii publice de produse i a
prevzute de ctre autoritatea contractant n cauz contractelor publice de lucrri (JO L 395, 30.12.1989, p. 33).
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/81

(83) Cerinele prea stricte privind capacitatea economic i desfurri a procedurii. Aceasta s-ar putea ntmpla n
financiar constituie adesea un obstacol nejustificat n special n cazul procedurilor n dou etape procedurile
calea participrii IMM-urilor la procedurile de achiziii restrnse, procedurile competitive cu negociere, dialo
publice. Orice astfel de cerine ar trebui s se raporteze gurile competitive i parteneriatele pentru inovare n
la obiectul contractului i s fie proporionale cu acesta. care autoritile contractante utilizeaz posibilitatea de a
n special, este necesar ca autoritile contractante s nu limita numrul de candidai invitai s depun o ofert.
le poat impune operatorilor economici s aib o cifr de Cerina depunerii documentelor justificative la momentul
afaceri minim care s fie disproporionat n raport cu seleciei candidailor care urmeaz s fie invitai ar putea
obiectul contractului; n mod normal, cerina nu ar trebui fi justificat pentru a evita ca autoritile contractante s
s depeasc cel mult dublul valorii estimate a contrac invite candidai care ulterior se dovedesc a nu fi n
tului. Cu toate acestea, n cazuri bine justificate, ar trebui msur s prezinte documentele justificative n etapa de
s fie posibil aplicarea unor cerine mai stricte. Astfel de atribuire a contractului, privnd ali candidai calificai de
circumstane s-ar putea referi la riscurile ridicate aferente ocazia de a participa.
executrii contractului sau la faptul c executarea corect
i la timp a acestuia este esenial, de exemplu pentru c
este necesar pentru executarea altor contracte. Ar trebui s se precizeze n mod explicit c DEAU ar
trebui s furnizeze, totodat, informaii relevante cu
privire la entitile la capacitile crora recurge
n astfel de cazuri justificate corespunztor, autoritile operatorul economic, astfel nct verificarea informaiilor
contractante ar trebui s aib libertatea de a decide cu privire la aceste entiti s poat fi efectuat n acelai
autonom dac cerinele privind o cifr de afaceri timp i n aceleai condiii cu verificarea referitoare la
minim mai mare ar fi adecvate i pertinente fr a principalul operator economic.
face obiectul supravegherii administrative sau judiciare.
n cazul n care cerinele privind o cifr de afaceri
minim mai mare urmeaz s fie aplicate, autoritile (85) Este important ca deciziile autoritilor contractante s se
contractante ar trebui s aib libertatea s stabileasc bazeze pe informaii recente, n special cu privire la
nivelul, n msura n care are legtur cu obiectul motivele de excludere, dat fiind c pot interveni modi
contractului i este proporional cu acesta. n cazul n ficri importante destul de rapid, de exemplu n caz de
care autoritatea contractant decide c cerina privind dificulti financiare care ar face ca operatorul economic
cifra de afaceri minim ar trebui s fie stabilit la un s devin necorespunztor sau, dimpotriv, pentru c o
nivel mai mare dect dublul valorii estimate a contrac datorie restant la contribuiile la asigurrile sociale a fost
tului, raportul individual sau documentele achiziiei ar ntre timp achitat. Atunci cnd este posibil, este de
trebui s conin o prezentare a principalelor motive preferat ca autoritile contractante s verifice aceste
care s susin alegerea autoritii contractante. informaii accesnd bazele de date relevante, care ar
trebui s fie naionale, adic s fie administrate de auto
riti publice. n etapa actual de dezvoltare, ar putea nc
De asemenea, autoritile contractante ar trebui s poat exista cazuri n care nu este nc posibil s se procedeze
solicita, informaii cu privire la indicatori din evidenele astfel, din motive tehnice. Prin urmare, Comisia ar trebui
anuale, de exemplu raportul dintre active i pasive. Un s aib n vedere promovarea de msuri care s poat
raport pozitiv care prezint niveluri mai ridicate de active facilita accesul electronic uor la informaii actualizate,
dect de pasive ar putea furniza dovezi suplimentare c cum ar fi instrumentele de consolidare care permit
capacitatea financiar a operatorilor economici este accesul la dosarele virtuale ale societilor sau mijloacele
suficient. de facilitare a interoperabilitii ntre baze de date sau alte
msuri de sprijin de acest tip.

(84) Numeroi operatori economici, i cu precdere IMM-urile,


constat c un obstacol major n calea participrii lor la De asemenea, ar trebui s se prevad ca autoritile
achiziiile publice l reprezint sarcinile administrative contractante s nu mai solicite documentele aflate n
care decurg din necesitatea de a produce un numr continuare la zi, care sunt deja n posesia lor de la
semnificativ de certificate sau alte documente legate de proceduri de achiziii anterioare. Cu toate acestea, ar
criteriile de excludere i de selecie. Limitarea acestor trebui s se asigure totodat faptul c autoritile
cerine, de exemplu prin utilizarea documentului contractante nu vor trebui s se confrunte cu sarcini de
european de achiziie unic (DEAU), constnd ntr-o arhivare i ndosariere disproporionate n acest context.
declaraie pe propria rspundere actualizat, ar putea Prin urmare, punerea n aplicare a acestei sarcini ar trebui
duce la o simplificare considerabil n beneficiul att al s devin efectiv numai dup ce utilizarea mijloacelor
autoritilor contractante, ct i al operatorilor electronice de comunicare devine obligatorie, ntruct
economici. gestionarea electronic a documentelor va uura mult
sarcina autoritilor contractante.

Ofertantul cruia s-a decis s i fie atribuit contractul ar


trebui ns s fie obligat s furnizeze dovezile pertinente, (86) S-ar putea obine o i mai mare simplificare, att pentru
iar autoritile contractante nu ar trebui s ncheie operatorii economici, ct i pentru autoritile
contracte cu ofertanii care nu sunt n msur s fac contractante prin intermediul unui formular standard
acest lucru. Autoritile contractante ar trebui, de pentru declaraiile pe propria rspundere care ar putea
asemenea, s aib dreptul de a solicita toate sau o reduce problemele legate de redactarea precis a decla
parte din documentele justificative, n orice moment n raiilor oficiale i a declaraiilor de acordare a
care consider acest lucru necesar n vederea bunei consimmntului, precum i de aspectele lingvistice.
L 94/82 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

(87) Comisia furnizeaz i gestioneaz un sistem electronic obiectiv a valorii relative a ofertelor pentru a determina,
e-Certis, care este n prezent actualizat i verificat n mod n condiii de concuren efectiv, care dintre ele este
voluntar de ctre autoritile naionale. Scopul e-Certis oferta cea mai avantajoas din punct de vedere
este de a facilita schimbul de certificate i alte economic. Ar trebui s se stabileasc explicit c oferta
documente justificative cerute frecvent de autoritile cea mai avantajoas din punct de vedere economic ar
contractante. Experiena acumulat pn n prezent trebui s fie evaluat pe baza celui mai bun raport
indic faptul c actualizarea i verificarea voluntare nu pre-calitate care ar trebui s includ ntotdeauna un
sunt suficiente pentru ca e-Certis s poat funciona la element de pre sau de cost. La fel, ar trebui s se
ntregul su potenial de simplificare i facilitare a schim clarifice c aceast evaluare a ofertei celei mai avantajoase
burilor de documente, n special n beneficiul IMM-urilor. din punct de vedere economic s-ar putea realiza, de
Meninerea sistemului ar trebui aadar s devin obli asemenea, fie doar pe baza preului, fie doar pe baza
gatorie ntr-o prima etap. Utilizarea e-Certis va deveni eficacitii din punctul de vedere al costurilor. Mai
obligatorie ntr-o etap ulterioar. mult, este adecvat s se reaminteasc faptul c autoritile
contractante sunt libere s stabileasc standarde de
(88) Autoritile contractante ar trebui s poat solicita ca n calitate corespunztoare n cadrul specificaiilor tehnice
timpul executrii unui contract de achiziii publice s fie sau al condiiilor de executare a contractului.
aplicate msuri sau sisteme de management de mediu.
Sistemele de management de mediu, nregistrate sau nu n scopul de a ncuraja o mai bun orientare ctre calitate
conform unor instrumente ale Uniunii, cum este Regula a achiziiilor publice, ar trebui s li se permit statelor
mentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European i membre s interzic sau s restricioneze utilizarea doar a
al Consiliului (1), pot demonstra c operatorul economic preului sau doar a costului pentru evaluarea celei mai
are capacitatea tehnic de a executa contactul. Aceasta avantajoase oferte din punct de vedere economic, n
include certificatele de etichet ecologic n care se cazul n care acestea consider necesar acest lucru.
includ criterii de management de mediu. n cazul n
care un operator economic nu are acces la astfel de Pentru a garanta respectarea principiului egalitii de
sisteme de management de mediu nregistrate sau nu tratament n cadrul atribuirii contractelor, autoritile
are posibilitatea de a le obine n termenul stabilit, ar contractante ar trebui s fie obligate s creeze trans
trebui s i se permit s prezinte o descriere a parena necesar pentru a permite tuturor ofertanilor
msurilor de management de mediu aplicate, cu s fie informai n mod rezonabil cu privire la criteriile
condiia ca operatorul economic n cauz s demonstreze i modalitile care vor fi aplicate n decizia de atribuire a
c aceste msuri asigur acelai nivel de protecie a contractului. Autoritile contractante ar trebui, prin
mediului ca i msurile impuse n cadrul managementului urmare, s fie obligate s menioneze criteriile de
de mediu. atribuire a contractului i ponderea relativ pe care o
are fiecare dintre respectivele criterii. Cu toate acestea,
autoritilor contractante ar trebui s li se permit
(89) Noiunea de criterii de atribuire este esenial pentru
derogri de la aceast obligaie de a indica ponderea
prezenta directiv. Prin urmare, este important ca
criteriilor n cazuri justificate n mod corespunztor,
dispoziiile relevante s fie prezentate n cel mai simplu
pentru care trebuie s fie capabile s ofere motive, n
i raionalizat mod posibil. Aceasta se poate realiza prin
cazul n care ponderile nu pot fi stabilite anticipat, n
utilizarea sintagmei oferta cea mai avantajoas din punct
special din cauza complexitii contractului. n astfel de
de vedere economic drept concept imperativ, deoarece
cazuri, acestea ar trebui s indice criteriile n ordinea
toate ofertele ctigtoare ar trebui s fie alese, n cele din
descresctoare a importanei.
urm, n conformitate cu ceea ce fiecare autoritate
contractant consider a fi cea mai bun soluie din
punct de vedere economic dintre cele oferite. Pentru a (91) Articolul 11 din TFUE dispune integrarea cerinelor de
evita confuzia cu criteriul de atribuire a contractului protecie a mediului n definirea i aplicarea politicilor i
cunoscut n mod curent drept oferta cea mai avantajoas activitilor Uniunii, n special n vederea promovrii
din punct de vedere economic din Directivele dezvoltrii durabile. Prezenta directiv clarific modul n
2004/17/CE i 2004/18/CE, ar trebui s se utilizeze o care autoritile contractante pot contribui la protecia
terminologie diferit pentru a acoperi acest concept, mediului i la promovarea unei dezvoltri durabile,
respectiv cel mai bun raport pre-calitate. n consecin, garantndu-le totodat posibilitatea de a obine cea mai
acesta ar trebui s fie interpretat n conformitate cu juris bun valoare pentru preul pltit pentru contractele lor.
prudena cu privire la directivele menionate, cu excepia
cazurilor n care exist o soluie evident i semnificativ (92) La evaluarea celui mai bun raport pre-calitate, autoritile
diferit n prezenta directiv. contractante ar trebui s stabileasc criteriile economice
i calitative legate de obiectul contractului pe care le vor
utiliza n acest sens. Respectivele criterii ar trebui astfel s
(90) Atribuirea contractelor ar trebui realizat pe baza unor permit o evaluare comparativ a nivelului de
criterii obiective care s asigure respectarea principiilor de performan al fiecrei oferte n raport cu obiectul
transparen, de nediscriminare i de egalitate de contractului, aa cum este definit n specificaiile
tratament, cu scopul de a asigura o comparaie tehnice. n contextul celui mai bun raport pre-calitate,
prezenta directiv stabilete o list neexhaustiv a posi
(1) Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European i al bilelor criterii de atribuire care include aspecte de mediu
Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntar a
i sociale. Autoritile contractante ar trebui s fie ncu
organizaiilor la un sistem comunitar de management de mediu i
audit (EMAS) i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 i rajate s aleag criterii de atribuire care s le permit s
a Deciziilor 2001/681/CE i 2006/193/CE ale Comisiei (JO L 342, obin lucrri, produse i servicii de nalt calitate, care s
22.12.2009, p. 1). adaptate n mod optim nevoilor lor.
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/83

Criteriile de atribuire alese nu ar trebui s confere auto sunt eseniale pentru stimularea inovrii, ceea ce este de
ritii contractante o libertate nelimitat de alegere, ar mare importan pentru creterea viitoare din Europa.
trebui s asigure posibilitatea unei concurene efective i Avnd n vedere ns diferenele importante dintre
corecte i s fie nsoite de modaliti care s permit diversele sectoare i piee, nu este oportun s se stabi
verificarea efectiv a informaiilor furnizate de ctre leasc cerine obligatorii generale pentru achiziiile care
ofertani. in cont de aspecte ecologice, sociale i de inovare.

Legislativul Uniunii a stabilit deja cerine obligatorii n


Pentru identificarea ofertei celei mai avantajoase din materie de achiziii pentru atingerea unor obiective
punct de vedere economic, decizia de atribuire a specifice n sectorul vehiculelor de transport rutier
contractului nu ar trebui s se bazeze doar pe criterii [Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European i a
care nu sunt legate de costuri. Criteriile calitative ar Consiliului (1)] i al echipamentelor de birou [Regula
trebui, prin urmare, s fie nsoite de un criteriu de mentul (CE) nr. 106/2008 al Parlamentului European i
cost care ar putea fi, la alegerea autoritii contractante, al Consiliului (2)]. De altfel, s-au nregistrat progrese
fie preul fie o abordare bazat pe rentabilitate precum importante n ceea ce privete definirea unor metodologii
calcularea costului pe ciclu de via. Cu toate acestea, comune pentru calcularea costurilor pe ciclu de via.
criteriile de atribuire nu ar trebui s afecteze punerea n
aplicare a dispoziiilor naionale de determinare a remu Pare oportun s se continue pe aceast cale, lsnd n
nerrii anumitor servicii sau de stabilire a preurilor fixe sarcina legislaiei sectoriale stabilirea obiectivelor i a
pentru anumite produse. intelor obligatorii n funcie de politicile i condiiile
specifice predominante din sectorul relevant i
promovarea elaborrii i utilizrii unor abordri
(93) Atunci cnd dispoziiile naionale determin remunerarea europene privind calcularea costurilor pe ciclu de via
anumitor servicii sau stabilesc preuri fixe pentru anumite ca stimulent suplimentar pentru utilizarea achiziiilor
produse, ar trebui s se clarifice c rmne posibil s se publice n sprijinul creterii durabile.
evalueze raportul calitate-pre pe baza altor factori dect
doar preul sau remunerarea. n funcie de serviciul sau (96) Msurile sectoriale respective ar trebui s fie completate
de produsul n cauz, aceti factori ar putea include, de de o adaptare a Directivelor 2004/17/CE i 2004/18/CE
exemplu, condiii de livrare i plat, aspecte legate de pentru a abilita autoritile contractante s urmreasc
serviciile post-vnzare (de exemplu, extinderea serviciilor obiectivele strategiei Europa 2020 pentru o cretere inte
de consultan i nlocuire) sau aspecte de mediu sau ligent, ecologic i favorabil incluziunii n strategiile lor
sociale (de exemplu, dac s-au tiprit cri pe hrtie de cumprare. Ar trebui aadar precizat c autoritile
reciclat sau pe hrtie obinut din exploatarea suste contractante pot stabili cea mai avantajoas ofert din
nabil a lemnului, costul impus de externalitile de punct de vedere economic i cel mai sczut cost
mediu sau promovarea integrrii sociale a persoanelor folosind o abordare bazat pe calcularea costurilor pe
dezavantajate sau a membrilor grupurilor sociale n ciclu de via, cu excepia cazului n care aceasta este
rndul persoanelor desemnate s realizeze contractul). evaluat doar pe baza preului. Noiunea de calculare a
Avnd n vedere posibilitile numeroase de evaluare a costurilor pe ciclu de via cuprinde toate costurile pe
raportului calitate-pre pe baza unor criterii de fond, ar durata ciclului de via al lucrrilor, produselor sau
trebui s se evite recurgerea la tragerea la sori ca unic serviciilor.
mijloc de atribuire a contractului.
Acestea nseamn costuri interne, cum ar fi cercetarea
care urmeaz a fi efectuat, costurile de dezvoltare,
(94) n cazul n care calitatea personalului angajat este
producere, transport, utilizare, ntreinere i costuri de
relevant pentru nivelul de performan al contractului,
eliminare la sfritul ciclului de via, dar pot include i
autoritilor contractante ar trebui, de asemenea, s li se
costuri determinate de efectele externe asupra mediului,
permit s utilizeze drept criteriu de atribuire organi
precum poluarea provocat de extracia materiilor prime
zarea, calificarea i experiena personalului alocat
utilizate n produs sau cauzate de produsul nsui sau de
executrii contractului n cauz, deoarece acesta poate
fabricaia sa, cu condiia ca acestea s poat fi evaluate n
afecta calitatea executrii contractului i, prin urmare,
bani i monitorizate. Metodele pe care autoritile
valoarea economic a ofertei. Ar putea fi, de exemplu,
contractante le folosesc pentru evaluarea costurilor deter
cazul contractelor pentru servicii intelectuale, cum ar fi
minate de efectele externe asupra mediului ar trebui s fie
serviciile de consultan sau serviciile de arhitectur.
stabilite n prealabil n mod obiectiv i nediscriminatoriu
Autoritile contractante care recurg la aceast posibilitate
i accesibile tuturor prilor interesate. Astfel de metode
ar trebui s se asigure, prin mijloace contractuale cores
pot fi stabilite la nivel naional, regional sau local, dar
punztoare, c personalul alocat executrii contractului
acestea ar trebui, pentru a evita denaturri ale concurenei
ndeplinete efectiv standardele de calitate specificate i
prin metodologii personalizate, s rmn generale n
c respectivul personal poate fi nlocuit doar cu
sensul c acestea nu ar trebui s fie instituite special
consimmntul autoritii contractante care verific
pentru o anumit procedur de achiziie public.
dac personalul de nlocuire permite un nivel echivalent
de calitate.
(1) Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European i a Consiliului din
23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier
(95) Este extrem de important s se exploateze pe deplin nepoluante i eficiente din punct de vedere energetic (JO L 120,
15.5.2009, p. 5).
potenialul achiziiilor publice pentru a realiza obiectivele
(2) Regulamentul (CE) nr. 106/2008 al Parlamentului European i al
strategiei Europa 2020 pentru o cretere inteligent, Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind un program comunitar
ecologic i favorabil incluziunii. n acest context, ar de etichetare referitoare la eficiena energetic a echipamentelor de
trebui s se reaminteasc faptul c achiziiile publice birou (JO L 39, 13.2.2008, p. 1).
L 94/84 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Ar trebui s se elaboreze metodologii comune la nivelul aplice n conformitate cu Directiva 96/71/CE, astfel
Uniunii pentru calcularea costurilor pe ciclu de via cum este interpretat de Curtea de Justiie a Uniunii
pentru anumite categorii de produse sau servicii. Atunci Europene i nu ar trebui s fie alese sau aplicate ntr-
cnd se elaboreaz astfel de metodologii comune, un mod care discrimineaz direct sau indirect operatorii
utilizarea lor ar trebui s fie obligatorie. economici din alte state membre sau din ri tere care
sunt parte la AAP sau la acordurile de liber schimb la
Mai mult, ar trebui s se examineze fezabilitatea stabilirii care Uniunea este de asemenea parte. Astfel, cerinele
unei metodologii comune pentru calcularea costurilor privind condiiile de lucru de baz reglementate n
sociale pe ciclu de via, innd cont de metodologiile Directiva 96/71/CE, cum ar fi salariul minim, ar trebui
existente, precum Orientri pentru evaluarea social a s rmn la nivelul stabilit de legislaia naional sau de
ciclului de via al produselor, adoptate n cadrul contractele colective aplicate n conformitate cu dreptul
Programului Organizaiei Naiunilor Unite pentru Mediu. Uniunii n contextul acestei directive.

(97) n plus, n vederea unei mai bune integrri a conside Condiiile de executare a unui contract pot fi, de
raiilor de ordin social i de mediu n procedurile de asemenea, destinate s favorizeze punerea n aplicare a
achiziie, autoritilor contractante ar trebui s li se msurilor de promovare a egalitii ntre femei i brbai
permit s utilizeze criterii de atribuire sau condiii de la locul de munc, creterea participrii femeilor pe piaa
executare a unui contract privind lucrrile, produsele sau muncii i reconcilierea vieii profesionale cu cea privat,
serviciile care urmeaz a fi furnizate n cadrul protecia mediului sau bunstarea animalelor, s respecte
contractului de achiziii publice n toate privinele i n pe fond conveniile fundamentale ale Organizaiei Inter
orice moment din ciclul de via al acestora, de la naionale a Muncii (OIM) i s recruteze mai multe
extracia materiilor prime necesare pentru produs pn persoane dezavantajate dect este necesar n conformitate
la etapa de eliminare a produsului, inclusiv n legtur cu cu legislaia naional.
factorii implicai n procesul specific de producie, n
furnizarea sau comercializarea acestor lucrri, produse
sau servicii, precum i n condiiile acestei comercializri, (99) Msurile care vizeaz protecia sntii personalului
sau n cadrul unui proces specific ntr-o etap ulterioar a implicat n procesul de producie, favorizarea integrrii
ciclului lor de via, chiar i n cazul n care astfel de sociale a persoanelor defavorizate sau a membrilor
factori nu fac parte din structura lor material. Criteriile grupurilor vulnerabile n rndul persoanelor desemnate
i condiiile referitoare la un astfel de proces de producie s execute contractul sau s se instruiasc n vederea
sau de furnizare sunt, de exemplu, c fabricarea dobndirii aptitudinilor necesare pentru contractul n
produselor cumprate nu a implicat produse chimice cauz pot, de asemenea, s fac obiectul criteriilor de
toxice sau c serviciile achiziionate sunt furnizate atribuire sau a condiiilor de executare a contractului,
utiliznd utilaje eficiente din punct de vedere energetic. cu condiia ca acestea s se refere la lucrrile, produsele
n conformitate cu jurisprudena Curii de Justiie a sau serviciile care urmeaz s fie furnizate n temeiul
Uniunii Europene, aceasta include, de asemenea, criterii contractului. De exemplu, astfel de criterii sau condiii
de atribuire sau condiiile de executare a unui contract s-ar putea referi, printre altele, la angajarea de persoane
privind furnizarea sau utilizarea produselor din comerul n cutarea unui loc de munc pe termen lung, la
echitabil n cursul perioadei de executare a contractului punerea n aplicare a msurilor de formare profesional
care urmeaz s fie atribuit. Criteriile i condiiile legate pentru omeri sau pentru persoanele tinere n cursul
de comercializare i de condiiile acesteia pot s se refere, executrii contractului care urmeaz s fie atribuit. n
de exemplu, la faptul c produsul n cauz provine din cadrul specificaiilor tehnice autoritile contractante pot
comerul echitabil, inclusiv cerina de a plti un pre prevedea astfel de cerine sociale care caracterizeaz
minim i o prim de pre productorilor. Condiiile de direct produsul sau serviciul n cauz, cum ar fi accesi
executare a unui contract cu privire la aspectele de mediu bilitatea pentru persoanele cu handicap sau proiectarea
pot include, de exemplu, furnizarea, mpachetarea i pentru toate categoriile de utilizatorii.
eliminarea produselor, i n ceea ce privete contractele
de lucrri i servicii, reducerea la minim a deeurilor sau
utilizarea eficient a resurselor. (100) Este necesar s nu fie atribuite contracte de achiziii
publice operatorilor economici care au fcut parte
dintr-o organizaie criminal sau care au fost gsii
Cu toate acestea, condiia existenei unei legturi cu vinovai de corupie, de fraud n detrimentul intereselor
obiectul contractului exclude criteriile i condiiile refe financiare ale Uniunii, de infraciuni teroriste, de splare
ritoare la politica general a societii, care nu poate fi de bani sau de finanarea terorismului. Neplata taxelor i
considerat ca un element care caracterizeaz procesul impozitelor i a contribuiilor la asigurrile sociale ar
specific de producie sau furnizarea lucrrilor, produselor trebui, de asemenea, s conduc la excluderea obligatorie
sau serviciilor achiziionate. Autoritile contractante ar la nivelul Uniunii. Statele membre ar trebui, cu toate
trebui, prin urmare, s nu fie autorizate s solicite ofer acestea, s fie n msur s prevad o derogare de la
tanilor s aib o anumit politic de responsabilitate aceste excluderi obligatorii n situaiile excepionale n
social sau de mediu a ntreprinderilor. care cerinele imperative de interes general face indispen
sabil atribuirea contractului. Acest lucru s-ar putea
(98) Este esenial ca criteriile de atribuire sau condiiile de ntmpla, de exemplu, n cazul n care vaccinurile sau
executare a unui contract privind aspectele sociale ale echipamentele de urgen de care este nevoie imediat
procesului de producie s se refere la lucrrile, nu pot fi cumprate dect de la un operator economic
produsele sau serviciile care urmeaz a fi furnizate n cruia altfel i se aplic unul dintre motivele obligatorii
temeiul contractului. n plus, acestea ar trebui s se pentru excludere.
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/85

(101) Autoritilor contractante ar trebui s li se ofere n publice. Cu toate acestea, ar trebui s se lase la latitudinea
continuare posibilitatea de a exclude operatorii statelor membre s stabileasc condiiile procedurale i de
economici care s-au dovedit a nu fi fiabili, de exemplu fond exacte aplicabile n astfel de cazuri. Acestea ar trebui
din motive de nclcare a obligaiilor de mediu sau s aib, n special, libertatea de a decide dac permit
sociale, inclusiv a normelor privind accesibilitatea fiecrei autoriti contractante s efectueze evalurile
pentru persoanele cu handicap sau alte forme de relevante sau dac doresc s ncredineze aceast sarcin
comitere a unei abateri profesionale grave, cum ar fi altor autoriti la nivel central sau descentralizat.
nclcri ale normelor de concuren sau a drepturilor
de proprietate intelectual. Ar trebui s se clarifice (103) Ofertele care par anormal de sczute n raport cu
faptul c abaterile profesionale grave pot arunca un lucrrile, produsele sau serviciile ar putea s se bazeze
dubiu asupra integritii unui operator economic i pe ipoteze sau practici necorespunztoare din punct de
astfel fac ca operatorul economic s devin inadecvat vedere tehnic, economic sau juridic. Dac ofertantul nu
pentru a i se atribui un contract de achiziii publice, poate furniza o explicaie suficient, autoritatea
chiar dac operatorul economic deine capacitatea contractant ar trebui s aib dreptul de a refuza
tehnic i economic de a executa contractul. oferta. Respingerea ar trebui s fie obligatorie n
cazurile n care autoritatea contractant a stabilit c
innd seama de faptul c autoritatea contractant va fi nivelul anormal de sczut al preurilor sau al costurilor
responsabil pentru consecinele eventualei sale decizii propuse rezult din nerespectarea dreptului obligatoriu al
eronate, autoritile contractante ar trebui, de asemenea, Uniunii sau al dreptului intern compatibil cu aceasta n
s dispun n continuare de libertatea de a considera c a domeniul social, al muncii i al mediului sau a
existat o abatere profesional grav, n cazul n care, dispoziiilor internaionale n materie de dreptul muncii.
nainte de luarea unei decizii finale i obligatorii privind
prezena motivelor obligatorii de excludere, pot (104) Condiiile de executare a unui contract stabilesc cerine
demonstra, prin orice mijloace adecvate, c operatorul specifice legate de executarea contractului. Spre deosebire
economic a nclcat obligaiile care i revin, inclusiv obli de criteriile de atribuire a contractului, care reprezint
gaiile legate de plata impozitelor sau a contribuiilor la baza pentru o evaluare comparativ a calitii ofertelor,
asigurrile sociale, cu excepia unor dispoziii contrare condiiile de executare a unui contract reprezint cerine
dreptul intern. Acestea ar trebui, de asemenea, s fie n obiective fixe care nu au niciun impact asupra evalurii
msur s exclud candidai sau ofertani a cror ofertelor. Condiiile de executare a unui contract ar trebui
performan n alte contracte de achiziii publice din s fie compatibile cu prezenta directiv cu condiia s nu
trecut a artat deficiene majore n ceea ce privete aib, direct sau indirect, un caracter discriminatoriu, i s
cerinele de fond, de exemplu, nerespectarea obligaiei fie legate de obiectul contractului, care cuprinde toi
de a furniza sau de a executa, deficiene semnificative factorii implicai n procesul specific de producie,
ale produsului sau ale serviciului furnizat, ceea ce le furnizare sau comercializare. Acesta include condiiile
face inutilizabile pentru scopul propus, sau un compor referitoare la procesul de executare a contractului, dar
tament necorespunztor care arunc ndoieli serioase cu exclude cerinele referitoare la politica general a
privire la fiabilitatea operatorului economic. Legislaia societii.
naional ar trebui s prevad o durat maxim pentru
aceste excluderi.
Condiiile de executare a contractului ar trebui s fie
Atunci cnd aplic motive facultative pentru excludere, precizate n anunul de participare, n anunul de
autoritile contractante ar trebui s fie atente n mod intenie utilizat ca mijloc de convocare la licitaie sau
special la principiul proporionalitii. Neregulile minore n documentele achiziiei.
ar trebui s duc la excluderea unui operator economic
doar n circumstane excepionale. Cu toate acestea, (105) Este important ca respectarea de ctre subcontractori a
cazurile repetate de nereguli minore pot arunca asupra obligaiilor aplicabile n domeniul mediului, n cel social
fiabilitii unui operator economic un dubiu care ar putea i al muncii prevzute de legislaia Uniunii, de dreptul
justifica excluderea lui. naional, de acordurile colective sau de dispoziiile inter
naionale n domeniul mediului, n cel social i n dreptul
(102) Cu toate acestea, ar trebui s se prevad posibilitatea ca muncii enumerate n prezenta directiv, cu condiia ca
operatorii economici s adopte msuri de conformare astfel de norme i aplicarea lor s respecte dreptul
pentru remedierea consecinelor infraciunilor penale Uniunii, s fie garantate prin aciuni adecvate de autori
sau ale abaterilor i prevenirea n mod eficient a tile naionale competente n domeniul lor de
repetrii acestora. Msurile respective ar putea consta, competen i responsabilitate, de exemplu, prin
n special, n msuri legate de personal sau de organizare, inspecii de munc sau prin agenii de protecie a
cum ar fi ruperea legturilor cu persoanele sau organi mediului.
zaiile implicate n comportamentul ilicit, msuri
adecvate de reorganizare a personalului, implementarea De asemenea, este necesar s se asigure un anumit grad
unor sisteme de raportare i de control, crearea unei de transparen n lanul de subcontractare, deoarece
structuri interne de audit care s monitorizeze respectarea aceasta asigur autoritilor contractante informaii cu
legislaiei i adoptarea unor norme interne de responsa privire la persoanele prezente pe antier, cu privire la
bilizare i de compensare. n cazul n care aceste msuri lucrrile executate pentru ele sau cu privire la ntreprin
ofer garanii suficiente, operatorul economic n cauz nu derile care presteaz servicii n cldiri, infrastructuri sau
ar mai trebui s fie exclus doar din aceste motive. zone precum primrii, coli municipale, instalaii
Operatorii economici ar trebui s aib posibilitatea de a sportive, porturi sau autostrzi pentru care autoritile
solicita examinarea msurilor de conformare luate n contractante sunt responsabile sau asupra crora
vederea unei posibile admiteri la procedura de achiziii exercit o supervizare direct. Ar trebui s se clarifice
L 94/86 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

c obligaia de transmitere a informaiilor necesare intr, obligatoriu s se desfoare o nou procedur de achiziie
n orice caz, n sfera de responsabilitate a contractantului n cazul n care sunt aduse modificri semnificative
principal, fie pe baz de clauze specifice pe care orice contractului iniial, n special cu privire la domeniul de
autoritate contractant va trebui s le includ n toate aplicare i coninutul drepturilor i obligaiilor reciproce
procedurile de achiziii, fie pe baz de obligaii pe care ale prilor, inclusiv la distribuirea drepturilor de
statele membre le vor impune asupra contractanilor proprietate intelectual. Modificrile de acest tip demons
principali prin intermediul unor dispoziii cu aplicabi treaz intenia prilor de a renegocia clauze sau condiii
litate general. eseniale ale contractului respectiv. Acest lucru este
valabil cu precdere n cazul n care condiiile modificate
ar fi avut o influen asupra rezultatului procedurii, dac
ar fi fost incluse n procedura iniial.
Ar trebui s se clarifice, de asemenea, c ar trebui s se
aplice condiiile legate de controlul respectrii obligaiilor
aplicabile n domeniul mediului, n cel social i al muncii
prevzute de legislaia Uniunii, de dreptul naional, de Modificrile contractului avnd ca rezultat o modificare
acordurile colective sau de dispoziiile internaionale n minor a valorii contractului ar trebui s fie ntotdeauna
domeniul mediului, n cel social i n dreptul muncii posibile pn la o anumit valoare, fr s fie necesar
enumerate n prezenta directiv, cu condiia ca acestea derularea unei noi proceduri de achiziie. n acest sens i
i aplicarea lor s respecte dreptul Uniunii, oricnd n vederea asigurrii securitii juridice, prezenta directiv
dreptul naional al unui stat membru prevede un ar trebui s prevad praguri de minimis, sub care s nu fie
mecanism de rspundere n comun ntre subcontractori necesar o nou procedur de achiziie. Modificrile
i contractorul principal. n plus, ar trebui s se precizeze contractului peste aceste praguri ar trebui s fie posibile
explicit c statele membre ar trebui s poat merge mai fr s fie necesar derularea unei noi proceduri de
departe, de exemplu, prin extinderea obligaiilor de trans achiziie cu condiia ca acestea s respecte condiiile
paren, prin autorizarea plilor directe ctre subcon relevante din prezenta directiv.
tractori sau prin autorizarea sau solicitarea autoritilor
contractante s verifice dac subcontractorii nu se afl n
oricare dintre situaiile n care s-ar impune excluderea
operatorilor economici. Atunci cnd aceste msuri se
aplic subcontractorilor, ar trebui s se asigure coerena (108) Autoritile contractante pot fi puse n situaii n care
cu dispoziiile aplicabile contractorilor principali, astfel devin necesare lucrri, produse sau servicii suplimentare;
nct existena motivelor de excludere obligatorii s fie n astfel de cazuri se poate justifica o modificare a
urmat de o cerin de nlocuire a subcontractorului n contractului iniial fr o nou procedur de achiziie,
cauz de ctre contractorul principal. Atunci cnd aceast mai ales atunci cnd livrrile suplimentare sunt
verificare arat prezena unor motive neobligatorii de destinate fie pentru nlocuirea parial, fie pentru
excludere, ar trebui s se clarifice c autoritile extinderea serviciilor, a produselor sau a instalaiilor exis
contractante ar putea cere nlocuirea. Cu toate acestea, tente, n cazul n care schimbarea furnizorului ar obliga
ar trebui, de asemenea, s se precizeze explicit c auto autoritatea contractant s achiziioneze materiale, lucrri
ritile contractante pot fi obligate s cear nlocuirea sau servicii cu caracteristici tehnice diferite care ar
subcontractorului n cauz dac excluderea contractorilor conduce la incompatibilitate sau la dificulti tehnice
principali ar fi obligatorie n astfel de cazuri. disproporionate de utilizare i ntreinere.

De asemenea, ar trebui s se precizeze explicit c statele (109) Autoritile contractante se pot confrunta cu situaii
membre sunt libere s prevad norme mai stricte de externe pe care nu le puteau prevedea atunci cnd au
responsabilitate n dreptul naional sau s mearg mai atribuit contractul, n special cnd executarea contractului
departe n dreptul naional n privina plilor directe acoper o perioad mai lung. n acest caz, este necesar
ctre subcontractori. un anumit grad de flexibilitate pentru adaptarea
contractului la circumstanele respective fr a desfura
o nou procedur de achiziie. Noiunea de circumstane
neprevzute se refer la situaiile care nu puteau fi anti
(106) Ar trebui reamintit c Regulamentul (CEE, Euratom) nr. cipate n ciuda pregtirii cu o diligen rezonabil a
1182/71 al Consiliului (1) se aplic la calcularea procedurii iniiale de ctre autoritatea contractant,
termenelor coninute de prezenta directiv. lund n considerare mijloacele disponibile, natura i
caracteristicile proiectului concret, bunele practici din
domeniul n cauz i necesitatea de a asigura o relaie
corespunztoare ntre resursele cheltuite pentru pregtirea
(107) Este necesar s se precizeze condiiile n care modificarea procedurii de atribuire i valoarea sa previzibil. Acest
unui contract pe perioada executrii sale necesit o nou lucru nu se aplic ns n cazul n care o modificare
procedur de achiziie, innd cont de jurisprudena conduce la o transformare a naturii achiziiei globale,
relevant a Curii de Justiie a Uniunii Europene. Este de exemplu prin nlocuirea lucrrilor, a produselor sau
a serviciilor care urmeaz s fie achiziionate cu altele
(1) Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului din 3 iunie diferite sau prin modificarea fundamental a tipului de
1971 privind stabilirea normelor care se aplic perioadelor, datelor i achiziie, ntruct, n aceast situaie, se poate presupune
expirrii termenelor (JO L 124, 8.6.1971, p. 1). c modificarea respectiv va influena rezultatul.
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/87

(110) n conformitate cu principiile egalitii de tratament i context specific, care variaz foarte mult ntre statele
transparenei, ofertantul ctigtor nu ar trebui nlocuit, membre, datorit tradiiilor culturale diferite. Prin
de exemplu, n cazul n care contractul este reziliat din urmare, ar trebui s se instituie un regim specific
cauza deficienelor de executare, cu un alt operator pentru contractele de achiziii publice care au ca obiect
economic fr reluarea competiiei pentru contractul serviciile respective, cu un prag mai ridicat dect cel
respectiv. Cu toate acestea, ofertantul ctigtor care aplicabil altor servicii.
execut contractul ar trebui s poat ntreprinde, n
special n cazul n care contractul a fost atribuit mai
multor ntreprinderi, anumite schimbri structurale n Serviciile ctre persoane cu valori situate sub pragul
cursul perioadei de executare a contractului, cum ar fi menionat nu prezint n mod normal interes pentru
reorganizri interne, preluri, fuziuni i achiziii sau furnizorii din alte state membre, cu excepia cazului n
declararea insolvenei. Aceste modificri structurale nu care exist indicii contrare concrete, de exemplu o
ar trebui s necesite n mod automat noi proceduri de finanare din partea Uniunii pentru proiecte trans
achiziie pentru toate contractele de achiziii publice naionale.
executate de ofertantul respectiv.
Contractele de servicii ctre persoane care depesc
(111) Autoritile contractante ar trebui s aib posibilitatea, n pragul menionat ar trebui s fac obiectul obligaiilor
cadrul fiecrui contract, de a prevedea modificarea de transparen la nivelul ntregii Uniuni. Avnd n
contractului prin intermediul unor clauze de revizuire vedere importana contextului cultural i sensibilitatea
sau de opiuni, dar aceste clauze nu ar trebui s le acestor servicii, statele membre ar trebui s dispun de
ofere o marj nelimitat de aciune. Prezenta directiv o larg putere de apreciere pentru a organiza alegerea
ar trebui aadar s stabileasc n ce msur pot fi furnizorilor de servicii n modul pe care l consider cel
prevzute modificri n contractul iniial. Ar trebui s mai adecvat. Normele prezentei directive in cont de acest
se clarifice ulterior c s-ar putea prevedea indexarea imperativ, impunnd numai respectarea principiilor
preurilor n clauze de revizuire sau de opiuni suficient fundamentale de transparen i de egalitate de
de clar redactate sau s-ar putea asigura c, de exemplu, tratament i garantnd c autoritile contractante sunt
echipamentul de comunicaii care urmeaz s fie livrat pe n msur s aplice criterii de calitate specifice pentru
parcursul unei perioade date continu s fie adecvat i n alegerea furnizorilor de servicii, cum ar fi criteriile
cazul modificrii protocoalelor de comunicare sau al altor prevzute n Cadrul european de calitate pentru servicii
modificri tehnologice. De asemenea, ar trebui s fie sociale, cu caracter dispozitiv, publicat de Comitetul
posibil s se prevad, n clauze suficient de clare, pentru protecie social. La stabilirea procedurilor care
adaptri ale contractului care devin necesare din cauza urmeaz s fie folosite pentru atribuirea contractelor de
dificultilor tehnice care apar pe parcursul utilizrii sau servicii ctre persoane, statele membre ar trebui s aib n
ntreinerii. De asemenea, ar trebui s se reaminteasc vedere articolul 14 din TFUE i Protocolul nr. 26. n
faptul c n contracte s-ar putea include, de exemplu, acest sens, statele membre ar trebui s urmreasc
att ntreinerea uzual, ct i dispoziii legate de inter totodat obiectivele simplificrii i reducerii sarcinii admi
venii de ntreinere excepionale care ar putea deveni nistrative pentru autoritile contractante i operatorii
necesare pentru a se asigura continuitatea serviciului economici; ar trebui s se clarifice faptul c aceast
public. abordare ar putea implica totodat folosirea normelor
aplicabile contractelor de servicii care nu fac obiectul
regimului specific.
(112) Autoritile contractante sunt confruntate uneori cu
situaii care necesit ncheierea nainte de termen a
contractelor de achiziii publice n vederea respectrii Statele membre i autoritile publice au n continuare
obligaiilor care decurg din dreptul Uniunii n domeniul posibilitatea de a furniza ele nsele aceste servicii sociale
achiziiilor publice. Prin urmare, statele membre ar trebui sau de a le organiza ntr-un mod care nu implic
s se asigure c autoritile contractante au posibilitatea, ncheierea de contracte de achiziii publice, de exemplu
n condiiile stabilite n dreptul intern, de a rezilia un prin simpla finanare a acestor servicii sau prin acordarea
contract de achiziii publice n perioada sa de valabilitate, de licene sau autorizaii pentru toi operatorii economici
n cazul n care este cerut n dreptul Uniunii. care ndeplinesc condiiile stabilite n prealabil de auto
ritatea contractant, fr limite sau cote, cu condiia ca
un astfel de sistem s asigure un nivel suficient de publi
(113) Rezultatele documentului de lucru al serviciilor Comisiei citate i s respecte principiile transparenei i nediscri
din 27 iunie 2011 intitulat Raport de evaluare minrii.
Impactul i eficacitatea legislaiei UE privind achiziiile
publice au sugerat c excluderea anumitor servicii de
la aplicarea integral a Directivei 2004/18/CE ar trebui (115) De asemenea, serviciile hoteliere i de restaurant sunt de
revizuit. n consecin, aplicarea integral a prezentei obicei oferite doar de operatorii situai n locul de livrare
directive este extins la o serie de servicii. specific al acestor servicii i, prin urmare, au, de
asemenea, o dimensiune transfrontalier limitat. Prin
urmare, acestea ar trebui s fie reglementate de regimul
(114) Anumite categorii de servicii, mai exact cele care sunt moderat, ncepnd de la pragul de 750 000 EUR.
cunoscute ca servicii ctre persoane, cum sunt unele Contractele mari de servicii hoteliere i de restaurant
servicii sociale, de sntate i educaionale, continu, care depesc pragul menionat pot fi de interes pentru
prin nsi natura lor, s aib o dimensiune transfron diferii operatori economici, cum ar fi ageniile de turism
talier limitat. Aceste servicii sunt furnizate ntr-un i ali intermediari, de asemenea pe baz transfrontalier.
L 94/88 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

(116) n mod similar, anumite servicii juridice se refer doar la de aplicare cuprinztor ar trebui ns s fie stabilit n
chestiuni care in exclusiv de dreptul intern i, prin mod explicit prin menionarea tuturor poziiilor rele
urmare, sunt furnizate numai de operatorii situai n vante, dac este cazul sub forma unui set de coduri.
statul membru n cauz i au, n consecin, o
dimensiune transfrontalier limitat. Prin urmare,
acestea ar trebui s fie reglementate de regimul (120) n general, concursurile de proiecte sunt utilizate n mod
moderat, ncepnd de la pragul de 750 000 EUR. tradiional n domeniile amenajrii teritoriului, urbanis
Contractele mari de servicii juridice care depesc mului, arhitecturii i ingineriei sau prelucrrii datelor.
pragul menionat pot fi de interes pentru diveri Cu toate acestea, ar trebui reamintit c aceste instrumente
operatori economici, cum ar fi firmele internaionale de flexibile au putea fi, de asemenea, utilizate n alte scopuri,
avocatur, tot pe o baz transfrontalier, n special n cum ar fi realizarea planurilor de inginerie financiar care
cazul n care includ chestiuni juridice care rezult din ar optimiza sprijinul pentru IMM-uri n contextul
sau au ca baz dreptul Uniunii sau dreptul internaional programului Resurse europene comune pentru micron
sau care implic cel puin dou ri. treprinderi i ntreprinderi mici i mijlocii (JEREMIE) sau
al altor programe de sprijin pentru IMM-uri ntr-un
anumit stat membru. Concursul de proiecte organizat
(117) Experiena a demonstrat c o serie de alte servicii, cum ar n vederea obinerii acestor planuri de inginerie financiar
fi serviciile de salvare, serviciile de stingere a incendiilor i ar putea prevedea atribuirea contractelor de servicii ulte
serviciile penitenciare prezint, n mod normal, interes rioare, n vederea realizrii acestei inginerii financiare,
transfrontalier doar din momentul n care dobndesc ctigtorului sau unuia dintre ctigtorii concursului
suficient mas critic prin intermediul valorii lor de proiecte prin procedur de negociere fr publicare.
relativ ridicate. n msura n care nu sunt excluse din
domeniul de aplicare al prezentei directive, ele ar trebui
(121) Evaluarea a indicat faptul c exist nc multe de mbu
s fie incluse n regimul moderat. n msura n care
ntit n aplicarea normelor Uniunii privind achiziiile
furnizarea lor se bazeaz efectiv pe contracte, alte
publice. Avnd n vedere o aplicare mai eficient i
categorii de servicii, cum ar fi serviciile guvernamentale
consecvent a normelor, este esenial s se obin o
sau furnizarea de servicii n folosul comunitii, ele ar
bun imagine de ansamblu asupra potenialelor
putea prezenta, n mod normal, un interes transfrontalier
probleme structurale i a modelelor generale existente
ncepnd de la un prag de 750 000 EUR i, prin urmare,
n politicile naionale privind achiziiile publice, pentru
ar trebui doar atunci s fac exclusiv obiectul regimului
a soluiona eventualele probleme ntr-o manier mai
moderat.
focalizat. Aceast perspectiv ar trebui dobndit
printr-o monitorizare adecvat, ale crei rezultate ar
trebui s fie publicate periodic, n scopul de a permite
(118) Pentru a asigura continuitatea serviciilor publice, prezenta o dezbatere documentat privind posibilele mbuntiri
directiv ar trebui s permit ca participarea la proce ale normelor i practicilor privind achiziiile. Obinerea
durile de achiziii pentru anumite servicii n domeniile unei perspective att de bune ar putea permite i
serviciilor de sntate, sociale i culturale s poat fi examinarea unor detalii privind aplicarea normelor de
rezervat organizaiilor care au la baz faptul c sunt achiziii publice n contextul punerii n aplicare a
deinute de angajai sau faptul c acetia particip n proiectelor cofinanate de Uniune. Statele membre ar
mod activ la guvernana acestora, precum i organi trebui s dispun n continuare de libertatea de a
zaiilor existente, cum ar fi cooperativele pentru parti decide n ce mod i de ctre cine ar trebui s fie
ciparea la furnizarea acestor servicii utilizatorilor finali. realizat n practic aceast monitorizare; n acest sens,
Ca domeniu de aplicare, prezenta dispoziie este acestea ar trebui, de asemenea, s dispun n continuare
limitat exclusiv la anumite servicii de sntate, sociale de libertatea de a decide dac monitorizarea ar trebui s
i servicii conexe, anumite servicii n domeniul educaiei se bazeze pe un control ex post pe baz de eantioane sau
i al formrii, bibliotec, arhive, muzee i alte servicii pe un control sistematic ex ante al procedurilor de
culturale, servicii sportive i servicii la domiciliu i nu achiziie public reglementate de prezenta directiv.
este destinat s acopere niciuna dintre excluderile Acest lucru ar trebui s fie posibil n vederea aducerii
prevzute de prezenta directiv. Astfel de servicii ar problemelor poteniale n atenia organismelor adecvate;
trebui s fac doar obiectul regimului moderat. acest aspect nu ar trebui neaprat s necesite ca cei care
au efectuat monitorizarea s aib calitate procesual n
faa instanelor judectoreti.
(119) Este oportun s se identifice aceste servicii prin trimitere
la poziii specifice din cadrul Vocabularului comun
privind achiziiile publice (CPV), astfel cum a fost O mai bun orientare, informare i asisten pentru auto
adoptat de Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 al Parla ritile contractante i operatorii economici ar putea, de
mentului European i al Consiliului (1), care este un asemenea, contribui n mare msur la creterea eficienei
nomenclator cu structur ierarhic, mprit n diviziuni, achiziiilor publice, printr-o mai bun cunoatere,
grupe, clase, categorii i subcategorii. Pentru a se evita creterea securitii juridice i profesionalizarea practicilor
incertitudinea juridic, ar trebui s se clarifice faptul c n materie de achiziii publice. Astfel de orientri ar
trimiterea la o diviziune nu presupune n mod implicit trebui s fie puse la dispoziia autoritilor contractante
trimiterea la subdiviziunile subordonate. Acest domeniu i a operatorilor economici n msura n care este necesar
pentru a mbunti aplicarea corect a normelor. Orien
(1) Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European i al trile care trebuie furnizate ar putea acoperi toate
Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun aspectele relevante pentru achiziii publice, cum ar fi
privind achiziiile publice (CPV) (JO L 340, 16.12.2002, p. 1). planificarea achiziiilor, procedurile, alegerea tehnicilor
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/89

i a instrumentelor i bunele practici n ceea ce privete contactele referitoare la procedurile prevzute la articolele
desfurarea procedurilor. n ceea ce privete chestiunile 258 i 260 din TFUE, la reeaua de soluionare a
juridice, orientrile nu ar trebui s aib neaprat problemelor intervenite pe piaa intern (SOLVIT) i la
amploarea unei analize juridice complete a aspectelor n EU Pilot, care nu sunt modificate prin prezenta directiv.
cauz; acestea ar putea fi limitate la o indicaie general a Acestea ar trebui, cu toate acestea, s fie completate de
elementelor care ar trebui luate n considerare pentru desemnarea unui singur punct de referin n fiecare stat
analiza detaliat ulterioar a chestiunilor respective, de membru, n vederea colaborrii cu Comisia, care s
exemplu prin menionarea jurisprudenei care ar putea funcioneze ca punct de intrare unic pentru aspectele
fi relevante sau a notelor de orientare sau alte surse privind achiziiile publice din statul membru n cauz.
care au examinat problema specific n cauz. Aceast funcie poate fi ndeplinit de persoane sau
structuri care sunt deja periodic n contact cu Comisia
(122) Directiva 89/665/CEE prevede ca anumite proceduri de cu privire la aspectele legate de achiziii publice, cum ar fi
revizuire s fie accesibile cel puin oricrei persoane care punctele de contact naionale, membrii Comitetului
are sau care a avut vreun interes n obinerea unui consultativ pentru achiziii publice, membrii reelei
anumit contract i care a fost prejudiciat sau risc s naionale de achiziii sau forurile naionale de
fie prejudiciat printr-o presupus nclcare a dreptului coordonare.
Uniunii n domeniul achiziiilor publice sau normelor
naionale care transpun legislaia respectiv. Procedurile (126) Trasabilitatea i transparena procesului de luare a deci
de revizuire respective nu ar trebui s fie afectate de ziilor n cadrul procedurilor de achiziie sunt eseniale
prezenta directiv. Cu toate acestea, cetenii, prile inte pentru garantarea unor proceduri solide, inclusiv
resate, organizate sau nu, precum i alte persoane sau combaterea eficient a corupiei i a fraudei. Autoritile
organisme care nu au acces la procedurile de revizuire contractante ar trebui, prin urmare, s pstreze copii ale
n conformitate cu Directiva 89/665/CEE au, cu toate contractelor de mare valoare ncheiate, n scopul de a
acestea, un interes legitim, n calitatea lor de contri putea furniza accesul la aceste documente ctre prile
buabili, de a dispune de proceduri riguroase de achiziie interesate n conformitate cu normele aplicabile n
public. Prin urmare, acestora ar trebui s li se ofere o materie de acces la documente. n plus, elementele
posibilitate, altfel dect prin sistemul de revizuire n eseniale i deciziile de proceduri de achiziii individuale
temeiul Directivei 89/665/CEE i fr ca aceasta s ar trebui s fie documentate ntr-un raport de achiziie.
implice n mod necesar s li se atribuie capacitatea Pentru a se evita sarcini administrative ori de cte ori este
procesual n faa instanelor judectoreti, de a indica posibil, ar trebui s se permit ca raportul de achiziie s
eventuale nclcri ale prezentei directive unei autoriti se refere la informaiile deja prevzute n anunul relevant
sau unei structuri competente. Pentru a nu se dubla de atribuire a contractului. Sistemele electronice de
autoritile sau structurile existente, statele membre ar publicare a notificrilor respective, gestionate de
trebui s poat prevedea recurgerea la autoritile sau Comisie, ar trebui, de asemenea, mbuntite n
structurile generale de monitorizare, la organismele de vederea facilitrii introducerii datelor n acelai timp cu
supraveghere sectoriale, la organismele de supraveghere facilitarea extragerii rapoartelor globale i a schimbului de
municipale, la autoritile din domeniul concurenei, la date ntre sisteme.
Ombudsman sau la autoritile naionale de audit.
(123) n scopul de a valorifica pe deplin potenialul achiziiilor (127) n vederea simplificrii administrative i pentru a uura
publice de realizare a obiectivelor strategiei Europa 2020 sarcina statelor membre, Comisia ar trebui s examineze
pentru o cretere inteligent, ecologic i favorabil inclu periodic dac calitatea i caracterul complet al infor
ziunii, va trebui, de asemenea, ca achiziiile care in cont maiilor coninute n anunurile publicate n legtur cu
de aspecte de mediu, sociale i de inovare s i ndepli procedurile de achiziie public sunt suficiente pentru a
neasc rolul. Prin urmare, este important s se obin o permite Comisiei s extrag informaiile statistice care ar
imagine de ansamblu a evoluiilor n domeniul trebui altfel s fie transmise de ctre statele membre.
achiziiilor strategice astfel nct s existe o privire
informat asupra tendinelor generale globale n acest (128) Cooperarea administrativ eficient este necesar pentru
domeniu. Orice rapoarte corespunztoare, deja pregtite, schimbul de informaii de care este nevoie pentru efec
pot fi, de asemenea, utilizate n acest context. tuarea procedurilor de atribuire n situaii transfrontaliere,
n special n ceea ce privete verificarea motivelor de
(124) Dat fiind potenialul IMM-urilor pentru crearea de locuri excludere i a criteriilor de selecie, aplicarea de
de munc, cretere i inovare, este important s se ncu standarde de calitate i de mediu i listele de operatori
rajeze participarea acestora la achiziiile publice, att prin economici aprobai. Schimbul de informaii face obiectul
dispoziii corespunztoare n prezenta directiv, ct i legislaiei naionale n materie de confidenialitate. Prin
prin iniiative la nivel naional. Noile dispoziii urmare, aceast directiv nu presupune nicio obligaie
prevzute de prezenta directiv ar trebui s contribuie pentru statele membre de a schimba informaii care
la mbuntirea nivelului de succes, prin care se merge dincolo de ceea ce pot accesa autoritile
nelege ponderea IMM-urilor n valoarea total a contractante naionale. Sistemul de informare al pieei
contractelor atribuite. Nu este necesar s se impun interne (IMI), instituit prin Regulamentul (UE) nr.
rate obligatorii de succes, ns iniiativele naionale de 1024/2012 al Parlamentului European i al Consiliului (1)
cretere a participrii IMM-urilor ar trebui s fie monito ar putea reprezenta un mijloc electronic util n vederea
rizate ndeaproape, dat fiind importana acestei
participri. (1) Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European i al
Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea adminis
(125) O serie de proceduri i metode de lucru au fost deja trativ prin intermediul Sistemului de informare al pieei interne i
stabilite n ceea ce privete comunicrile Comisiei i de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei (Regulamentul IMI)
contactele cu statele membre, cum ar fi comunicarea i (JO L 316, 14.11.2012, p. 1).
L 94/90 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

facilitrii i consolidrii cooperrii administrative, admi (132) Ar trebui s se utilizeze procedura de consultare pentru
nistrnd schimbul de informaii pe baza unor proceduri adoptarea actelor de punere n aplicare privind formu
simple i uniforme, depind barierele lingvistice. Ar larele standard pentru publicarea anunurilor, care nu au
trebui s se lanseze ulterior, ct mai curnd posibil, un niciun impact din punct de vedere financiar sau asupra
proiect pilot pentru a testa adecvarea unei extinderi a IMI naturii i a sferei de aplicare a obligaiilor care decurg din
care s acopere schimbul de informaii prevzut n prezenta directiv. Dimpotriv, aceste acte sunt de natur
prezenta directiv. strict administrativ i au scopul de a facilita aplicarea
normelor stabilite de prezenta directiv.
(129) n vederea adaptrii la evoluiile rapide de ordin tehnic,
economic i normativ, este necesar s se delege Comisiei
competena de a adopta acte, n conformitate cu
articolul 290 din TFUE, cu privire la o serie de (133) Ar trebui s se utilizeze procedura de examinare pentru
elemente neeseniale din prezenta directiv. Datorit adoptarea formularului standard pentru declaraia pe
necesitii de a respecta acordurile internaionale, proprie rspundere, innd cont de impactul acestor
Comisia ar trebui s fie mputernicit s modifice proce declaraii pe proprie rspundere asupra achiziiei i
durile tehnice aferente metodelor de calculare a pragu deoarece acestea joac un rol central n simplificarea
rilor, s revizuiasc periodic pragurile i s adapteze cerinelor de documentare n procedurile de achiziii
anexa X; listele de autoriti guvernamentale centrale publice.
sunt supuse modificrilor cauzate de schimbrile admi
nistrative de la nivel naional. Ele sunt notificate
Comisiei, care ar trebui s fie mputernicit s adapteze
anexa I; trimiterile la nomenclatura CPV pot face obiectul
unor modificri normative la nivelul Uniunii i este (134) Comisia ar trebui s revizuiasc efectele asupra pieei
necesar ca aceste modificri s se reflecte n textul interne care rezult din aplicarea pragurilor i s
prezentei directive; detaliile i caracteristicile tehnice ale prezinte un raport n acest sens Parlamentului
dispozitivelor de recepie electronic ar trebui actualizate European i Consiliului. n acest sens, Comisia ar trebui
n funcie de evoluia tehnologic; totodat, este necesar s in seama de factori cum ar fi nivelul achiziiilor
abilitarea Comisiei pentru a impune standarde tehnice publice transfrontaliere, participarea IMM-urilor,
obligatorii pentru comunicarea electronic pentru a se costurile de tranzacie i compromisul costuri-beneficii.
asigura interoperabilitatea formatelor tehnice, a
proceselor i a mesajelor transmise n cadrul procedurilor
de achiziii desfurate prin mijloace electronice de
comunicare, lund n considerare evoluiile tehnologice; n conformitate cu articolul XXII alineatul (7), AAP face
lista actelor legislative ale Uniunii care stabilesc meto obiectul unor negocieri ulterioare de trei ani de la data
dologii comune pentru calcularea costurilor pe ciclu de intrrii sale n vigoare i ulterior n mod periodic. n acest
via ar trebui adaptat rapid pentru a integra msurile context, adecvarea nivelului de praguri ar trebui s fie
adoptate la nivel sectorial. Pentru a rspunde acestor examinat, avnd n vedere impactul inflaiei n condiiile
necesiti, Comisia ar trebui s fie mputernicit s actua unei perioade lungi fr modificri ale nivelului de
lizeze lista actelor legislative care includ metodologii de praguri n AAP; n cazul n care nivelul pragurilor ar
calculare a costurilor pe ciclu de via. Este deosebit de trebui s se schimbe de consecin, Comisia ar trebui,
important ca, n cadrul activitii sale pregtitoare, dac este cazul, s adopte o propunere de act legislativ
Comisia s organizeze consultri adecvate, inclusiv la de modificare a pragurilor stabilite n prezenta directiv.
nivel de experi. n cazul n care pregtete i elaboreaz
acte delegate, Comisia ar trebui s asigure o transmitere
simultan, n timp util i adecvat a documentelor
pertinente ctre Parlamentul European i ctre Consiliu.
(135) Avnd n vedere discuiile actuale privind dispoziiile
orizontale care guverneaz relaiile cu ri tere n
(130) n vederea aplicrii prezentei directive, Comisia ar trebui contextul achiziiilor publice, Comisia ar trebui s moni
s consulte grupuri adecvate de experi n domeniul torizeze ndeaproape condiiile comerciale la nivel
achiziiilor electronice, asigurnd o compoziie echilibrat mondial i s evalueze poziia competitiv a Uniunii.
a principalului grup al prilor interesate.

(131) Pentru a garanta condiii uniforme pentru aplicarea


prezentei directive, n ceea ce privete elaborarea formu
(136) Deoarece obiectivul prezentei directive, i anume coor
larelor standard pentru publicarea anunurilor i a formu
larului standard pentru declaraia pe proprie rspundere, donarea actelor cu putere de lege i a actelor adminis
ar trebui s se confere Comisiei competene de executare. trative ale statelor membre aplicabile anumitor proceduri
Aceste competene ar trebui exercitate n conformitate cu de achiziii publice, nu poate fi realizat n mod satis
dispoziiile Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parla fctor de ctre statele membre dar, datorit dimen
mentului European i al Consiliului (1). siunilor i efectelor sale, poate fi realizat mai bine la
nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta msuri, n confor
mitate cu principiul subsidiaritii prevzut la articolul 5
(1) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European i al
din Tratatul privind Uniunea European. n conformitate
Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor i princi
piilor generale privind mecanismele de control de ctre statele cu principiul proporionalitii prevzut la acelai articol,
membre al exercitrii competenelor de executare de ctre Comisie prezenta directiv nu depete ceea ce este necesar
(JO L 55, 28.2.2011, p. 13). pentru atingerea obiectivului respectiv.
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/91

(137) Directiva 2004/18/CE ar trebui abrogat. documente care s explice relaia dintre componentele
unei directive i prile corespunztoare din instru
(138) Potrivit Declaraiei politice comune a statelor membre i
mentele de transpunere naionale. n ceea ce privete
a Comisiei cu privire la documentele explicative din prezenta directiv, legiuitorul consider c transmiterea
28 septembrie 2011, statele membre i-au luat angaja unor asemenea documente este justificat,
mentul de a aduga, n cazuri justificate, la notificarea
msurilor de transpunere, unul sau mai multe ADOPT PREZENTA DIRECTIV:

TITLUL I: DOMENIU DE APLICARE, DEFINIII I PRINCIPII GENERALE

CAPITOLUL I: Domeniu de aplicare

SECIUNEA 1: OBIECT I DEFINIII

Articolul 1: Obiect i domeniu de aplicare

Articolul 2: Definiii

Articolul 3: Achiziii mixte

SECIUNEA 2: PRAGURI

Articolul 4: Cuantumurile pragului

Articolul 5: Metode de calculare a valorii estimate a achiziiilor

Articolul 6: Revizuirea pragurilor i a listei autoritilor guvernamentale centrale

SECIUNEA 3: EXCLUDERI

Articolul 7: Contracte din sectoarele apei, energiei, transporturilor i serviciilor potale

Articolul 8: Excluderi specifice n domeniul comunicaiilor electronice

Articolul 9: Contracte de achiziii publice atribuite i concursuri de proiecte organizate conform unor norme inter
naionale

Articolul 10: Excluderi specifice pentru contractele de servicii

Articolul 11: Contracte de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv

Articolul 12: Contracte de achiziii publice ncheiate ntre entiti din sectorul public

SECIUNEA 4: SITUAII SPECIALE

Subseciunea 1: Contracte subvenionate i servicii de cercetare i dezvoltare

Articolul 13: Contracte subvenionate de autoritile contractante

Articolul 14: Servicii de cercetare i dezvoltare

Subseciunea 2: Achiziii publice care implic aspecte de aprare sau securitate

Articolul 15: Aprare i securitate

Articolul 16: Achiziii mixte care implic aspecte de aprare i securitate

Articolul 17: Contracte de achiziii publice i concursuri de proiecte care implic aspecte de aprare i securitate care
se atribuie sau se organizeaz conform unor norme internaionale
L 94/92 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

CAPITOLUL II: Reguli generale

Articolul 18: Principii aplicabile achiziiilor

Articolul 19: Operatori economici

Articolul 20: Contracte rezervate

Articolul 21: Confidenialitate

Articolul 22: Reguli aplicabile comunicrilor

Articolul 23: Nomenclaturi

Articolul 24: Conflicte de interese

TITLUL II: NORME APLICABILE CONTRACTELOR DE ACHIZIII PUBLICE

CAPITOLUL I: Proceduri

Articolul 25: Condiii referitoare la AAP i la alte acorduri internaionale

Articolul 26: Alegerea procedurilor

Articolul 27: Procedura deschis

Articolul 28: Procedura restrns

Articolul 29: Procedura competitiv cu negociere

Articolul 30: Dialogul competitiv

Articolul 31: Parteneriatul pentru inovare

Articolul 32: Utilizarea procedurii de negociere fr publicare prealabil

CAPITOLUL II: Tehnici i instrumente pentru achiziiile electronice i agregate

Articolul 33: Acorduri-cadru

Articolul 34: Sisteme dinamice de achiziii

Articolul 35: Licitaii electronice

Articolul 36: Cataloage electronice

Articolul 37: Activiti de achiziie centralizate i organisme centrale de achiziie

Articolul 38: Achiziii comune ocazionale

Articolul 39: Achiziii care implic autoriti contractante din state membre diferite

CAPITOLUL III: Desfurarea procedurii

SECIUNEA 1 PREGTIRE

Articolul 40: Consultri preliminare ale pieei


28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/93

Articolul 41: Implicarea prealabil a candidailor sau a ofertanilor

Articolul 42: Specificaii tehnice

Articolul 43: Etichete

Articolul 44: Rapoarte de ncercare, certificare i alte mijloace de prob

Articolul 45: Variante

Articolul 46: mprirea contractelor pe loturi

Articolul 47: Stabilirea termenelor

SECIUNEA 2: PUBLICARE I TRANSPAREN

Articolul 48: Anunurile de intenie

Articolul 49: Anunurile de participare

Articolul 50: Anunurile de atribuire a contractelor

Articolul 51: Forma i modalitile de publicare a anunurilor

Articolul 52: Publicarea la nivel naional

Articolul 53: Disponibilitatea n format electronic a documentelor achiziiei

Articolul 54: Invitaiile ctre candidai

Articolul 55: Informarea candidailor i a ofertanilor

SECIUNEA 3: SELECIA PARTICIPANILOR I ATRIBUIREA CONTRACTELOR

Articolul 56: Principii generale

Subseciunea 1: Criterii de selecie calitativ

Articolul 57: Motive de excludere

Articolul 58: Criterii de selecie

Articolul 59: Documentul european de achiziie unic

Articolul 60: Mijloace de prob

Articolul 61: Arhiva de certificate online (e-Certis)

Articolul 62: Standarde de asigurare a calitii i standarde de management de mediu

Articolul 63: Utilizarea capacitilor altor entiti

Articolul 64: Liste oficiale ale operatorilor economici agreai i certificarea de ctre organisme de drept public sau
privat

Subseciunea 2: Reducerea numrului de candidai, de oferte i de soluii


L 94/94 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Articolul 65: Reducerea numrului de candidai calificai care urmeaz s fie invitai s participe

Articolul 66: Reducerea numrului de oferte i soluii

Subseciunea 3: Atribuirea contractului

Articolul 67: Criterii de atribuire a contractelor

Articolul 68: Calcularea costurilor pe ciclu de via

Articolul 69: Oferte anormal de sczute

CAPITOLUL IV: Executarea contractului

Articolul 70: Condiii de executare a contractului

Articolul 71: Subcontractarea

Articolul 72: Modificarea contractului n cursul perioadei sale de valabilitate

Articolul 73: ncetarea contractului

TITLUL III REGIMURI SPECIALE DE ACHIZIII

CAPITOLUL I: Servicii sociale i alte servicii specifice

Articolul 74: Atribuirea contractelor care au ca obiect servicii sociale i alte servicii specifice

Articolul 75: Publicarea anunurilor

Articolul 76: Principii de atribuire a contractelor

Articolul 77: Contracte rezervate pentru anumite servicii

CAPITOLUL II: Norme aplicabile concursurilor de proiecte

Articolul 78: Domeniu de aplicare

Articolul 79: Anunuri

Articolul 80: Norme privind organizarea concursurilor de proiecte i selecia participanilor

Articolul 81: Componena juriului

Articolul 82: Deciziile juriului

TITLUL IV: GUVERNAN

Articolul 83: Asigurarea punerii n aplicare

Articolul 84: Rapoarte individuale privind procedurile de atribuire a contractelor

Articolul 85: Rapoarte naionale i informaii statistice

Articolul 86: Cooperare administrativ


28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/95

TITLUL V: COMPETENE DELEGATE, COMPETENE DE EXECUTARE I DISPOZIII FINALE

Articolul 87: Exercitarea delegrii de competene

Articolul 88: Procedura de urgen

Articolul 89: Procedura comitetului

Articolul 90: Transpunere i dispoziii tranzitorii

Articolul 91: Abrogri

Articolul 92: Revizuire

Articolul 93: Intrare n vigoare

Articolul 94: Destinatari

ANEXE

ANEXA I AUTORITI GUVERNAMENTALE CENTRALE

ANEXA II LISTA ACTIVITILOR MENIONATE LA ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) PUNCTUL 6 LITERA (a)

ANEXA III LISTA PRODUSELOR MENIONATE LA ARTICOLUL 4 LITERA (b), N CEEA CE PRIVETE
CONTRACTELE ATRIBUITE DE CTRE AUTORITILE CONTRACTANTE N DOMENIUL APRRII

ANEXA IV CERINE PRIVIND INSTRUMENTE I DISPOZITIVE DE RECEPIE ELECTRONIC A OFERTELOR, A


CERERILOR DE PARTICIPARE, PRECUM I A PLANURILOR I PROIECTELOR N CAZUL CONCUR
SURILOR DE PROIECTE

ANEXA V INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURI

Partea A: INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURILE PRIVIND PUBLICAREA UNUI ANUN DE
INTENIE PE UN PROFIL DE CUMPRTOR

Partea B: INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURILE DE INTENIE (MENIONATE LA


ARTICOLUL 48)

Partea C: INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURILE DE PARTICIPARE (MENIONATE LA


ARTICOLUL 49)

Partea D: INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURILE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR


(MENIONATE LA ARTICOLUL 50)

Partea E: INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURILE PRIVIND CONCURSURILE DE PROIECTE


[MENIONATE LA ARTICOLUL 79 ALINEATUL (1)]

Partea F: INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURILE PRIVIND REZULTATELE UNUI CONCURS
[MENIONATE LA ARTICOLUL 79 ALINEATUL (2)]

Partea G: INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURILE PRIVIND MODIFICAREA UNUI CONTRACT
N CURSUL PERIOADEI SALE DE VALABILITATE [MENIONATE LA ARTICOLUL 72 ALINEATUL (1)]

Partea H: INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURILE DE PARTICIPARE PRIVIND CONTRACTELE


CARE AU CA OBIECT SERVICII SOCIALE I ALTE SERVICII SPECIFICE [MENIONATE LA
ARTICOLUL 75 ALINEATUL (1)]

Partea I: INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURILE DE INTENIE CARE AU CA OBIECT


SERVICIILE SOCIALE I ALTE SERVICII SPECIFICE [MENIONATE LA ARTICOLUL 75 ALINEATUL (1)]

Partea J: INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURILE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PRIVIND


CONTRACTELE CARE AU CA OBIECT SERVICII SOCIALE I ALTE SERVICII SPECIFICE [MENIONATE
LA ARTICOLUL 75 ALINEATUL (2)]
L 94/96 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

ANEXA VI INFORMAIILE CARE TREBUIE INCLUSE N DOCUMENTELE ACHIZIIEI N CAZUL LICITAIILOR


ELECTRONICE [ARTICOLUL 35 ALINEATUL (4)]

ANEXA VII DEFINIIA ANUMITOR SPECIFICAII TEHNICE

ANEXA VIII DETALII PRIVIND PUBLICAREA

ANEXA IX CONINUTUL INVITAIILOR DE DEPUNERE A OFERTELOR, DE PARTICIPARE LA DIALOG SAU DE


CONFIRMARE A INTERESULUI PREVZUTE LA ARTICOLUL 54

ANEXA X LISTA CONVENIILOR INTERNAIONALE N DOMENIUL SOCIAL I AL MEDIULUI MENIONATE


LA ARTICOLUL 18 ALINEATUL (2)

ANEXA XI REGISTRE

AnexA XII MIJLOACE DE DOVEDIRE A NDEPLINIRII CRITERIILOR DE SELECIE

ANEXA XIII LISTA ACTELOR LEGISLATIVE ALE UE MENIONATE LA ARTICOLUL 68 ALINEATUL (3)

ANEXA XIV SERVICII MENIONATE LA ARTICOLUL 74

ANEXA XV TABEL DE CORESPONDEN

TITLUL I afecteaz capacitatea autoritilor publice de a decide dac, n ce


mod i n ce msur doresc s exercite ele nsele funcii publice
DOMENIU DE APLICARE, DEFINIII I PRINCIPII n conformitate cu articolul 14 din TFUE i cu Protocolul nr.
GENERALE 26.
CAPITOLUL I

Domeniu de aplicare i definiii (5) Prezenta directiv nu afecteaz modul n care statele
membre i organizeaz sistemele de asigurri sociale.
Seciunea 1
Obiect i definiii (6) Acordurile, deciziile sau alte instrumente juridice care
organizeaz transferul de competene i responsabiliti, n
Articolul 1 vederea ndeplinirii misiunilor publice, ntre autoriti
Obiect i domeniu de aplicare contractante sau grupri de autoriti contractante i care nu
prevd remunerarea execuiei contractuale sunt considerate a
(1) Prezenta directiv instituie norme aplicabile procedurilor fi o chestiune de organizare intern a statului membru n
de achiziie utilizate de ctre autoritile contractante n legtur cauz i, ca atare, nu sunt afectate n vreun fel de prezenta
cu contractele de achiziii publice i concursurile de proiecte a directiv.
cror valoare este estimat ca fiind cel puin egal cu pragurile
prevzute la articolul 4.
Articolul 2
Definiii
(2) n sensul prezentei directive, achiziia public nseamn
achiziionarea, prin intermediul unui contract de achiziii (1) n sensul prezentei directive, se aplic urmtoarele
publice, de lucrri, de produse sau de servicii de ctre una sau definiii:
mai multe autoriti contractante de la operatori economici alei
de aceste autoriti contractante, indiferent dac lucrrile, 1. autoriti contractante nseamn statul, autoritile
produsele sau serviciile sunt destinate sau nu unui scop public. regionale sau locale, organismele de drept public sau
asociaiile formate din una sau mai multe astfel de autoriti
sau din unul sau mai multe astfel de organisme de drept
(3) Punerea n aplicare a prezentei directive intr sub public;
incidena articolului 346 din TFUE.
2. autoriti guvernamentale centrale nseamn autoritile
contractante enumerate n anexa I i, n msura n care
(4) Prezenta directiv nu aduce atingere libertii statelor
sunt operate corecii sau modificri la nivel naional, enti
membre de a defini, n conformitate cu dreptul Uniunii,
tile care le succed acestora;
serviciile pe care acestea le consider a fi servicii de interes
economic general, modul n care aceste servicii ar trebui orga
nizate i finanate, n conformitate cu normele privind ajutoarele 3. autoriti contractante regionale sau locale nseamn toate
de stat, precum i obligaiile specifice la care aceste servicii ar autoritile contractante care nu sunt autoriti guverna
trebui s se supun. n aceeai msur, prezenta directiv nu mentale centrale;
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/97

4. organisme de drept public nseamn organismele care au de ntreprinderi, care ofer execuia de lucrri i/sau o
toate caracteristicile urmtoare: lucrare, furnizarea de produse sau prestarea de servicii pe
pia;

(a) sunt nfiinate n scopul specific de a rspunde unor


necesiti de interes general, fr caracter industrial 11. ofertant nseamn un operator economic care a depus o
sau comercial; ofert;

12. candidat nseamn un operator economic care a solicitat


(b) au personalitate juridic; i
o invitaie de participare sau a fost invitat s participe la o
procedur restrns, la o procedur competitiv cu nego
(c) sunt finanate, n cea mai mare parte, de ctre stat, ciere, la o procedur de negociere fr publicare prealabil,
autoriti regionale sau locale sau alte organisme de la un dialog competitiv sau la un parteneriat pentru
drept public; sau administrarea lor face obiectul supra inovare;
vegherii de ctre autoritile sau organismele respective
sau au un consiliu de administraie, de conducere sau 13. document al achiziiei nseamn orice document produs
de supraveghere alctuit din membri desemnai n de autoritatea contractant sau la care aceasta face trimitere
proporie de peste 50 % de ctre stat, de autoriti pentru a descrie sau a defini elementele achiziiei sau ale
regionale sau locale sau de alte organisme de drept procedurii, inclusiv anunul de participare, anunul de
public; intenie, n cazul n care este utilizat ca mijloc de
convocare la o procedur concurenial de ofertare, speci
ficaiile tehnice, documentul descriptiv, condiiile
5. contracte de achiziii publice nseamn contracte cu titlu
contractuale propuse, formatele pentru prezentarea docu
oneros, ncheiate n scris ntre unul sau mai muli operatori
mentelor de ctre candidai i ofertani, informaiile
economici i una sau mai multe autoriti contractante i
privind obligaiile general aplicabile i orice alte
care au ca obiect execuia de lucrri, furnizarea de produse
documente adiionale;
sau servicii;

14. activiti de achiziie centralizate nseamn activiti


6. contracte de achiziii publice de lucrri nseamn desfurate n mod permanent, n una dintre urmtoarele
contracte de achiziii publice care au ca obiect: forme:

(a) execuia, sau att proiectarea, ct i execuia de lucrri (a) achiziionarea de produse i/sau servicii destinate auto
legate de una dintre activitile menionate n anexa II; ritilor contractante;

(b) execuia, sau att proiectarea, ct i execuia unei (b) atribuirea de contracte de achiziii publice sau
lucrri; ncheierea de acorduri-cadru pentru lucrri, produse
sau servicii destinate autoritilor contractante;

(c) realizarea, prin orice mijloace, a unei lucrri care


15. activiti de achiziie auxiliare nseamn activiti care
corespunde cerinelor precizate de autoritatea
constau n furnizarea unui sprijin pentru activitile de
contractant care exercit o influen decisiv asupra
achiziie, mai exact n formele urmtoare:
tipului sau proiectului lucrrii;

(a) infrastructura tehnic care s le permit autoritilor


7. lucrare nseamn rezultatul unui ansamblu de lucrri de contractante s atribuie contracte de achiziii publice
construcii de cldiri sau lucrri de geniu civil, suficient n sau s ncheie acorduri-cadru pentru lucrri, produse
sine pentru a ndeplini o funcie economic sau tehnic; sau servicii;

8. contracte de achiziii publice de produse nseamn (b) consiliere cu privire la derularea sau conceperea proce
contracte care au ca obiect achiziionarea, leasingul, nchi durilor de achiziii publice;
rierea sau cumprarea n rate, cu sau fr opiune de
cumprare, de produse. Un contract de achiziie public
(c) pregtirea i administrarea procedurilor de achiziii
de produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrri de
publice n numele i n beneficiul autoritii
amplasare i de instalare;
contractante n cauz;

9. contracte de achiziii publice de servicii nseamn 16. organism central de achiziie nseamn o autoritate
contracte de achiziii publice care au ca obiect prestarea contractant care ofer activiti de achiziie centralizate
de servicii, altele dect cele menionate la punctul 6; i, eventual, activiti de achiziie auxiliare;

10. operator economic nseamn orice persoan fizic sau 17. furnizor de servicii de achiziie nseamn o entitate
juridic sau o entitate public sau grup de astfel de public sau privat care ofer pe pia activiti de
persoane i/sau entiti, inclusiv orice asociere temporar achiziie auxiliare;
L 94/98 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

18. scris() sau n scris nseamn orice ansamblu de cuvinte Articolul 3


sau cifre care poate fi citit, reprodus i apoi comunicat,
inclusiv informaiile transmise i stocate prin mijloace elec Achiziii mixte
tronice; (1) Alineatul (2) se aplic contractelor mixte care au drept
obiect diferite tipuri de achiziii, toate reglementate n prezenta
directiv.
19. mijloace electronice nseamn echipamente electronice de
procesare (inclusiv compresie digital) i stocare a datelor
care sunt difuzate, transmise i recepionate prin cablu, Alineatele (3)-(5) se aplic contractelor mixte care au drept
radio, mijloace optice sau prin alte mijloace obiect achiziii reglementate de prezenta directiv i achiziii
electromagnetice; reglementate de alte regimuri juridice.

20. ciclu de via nseamn toate stadiile consecutive i/sau


(2) Contractele care au ca obiect dou sau mai multe tipuri
interconectate, inclusiv cercetarea i dezvoltarea care
de achiziii (de lucrri, servicii sau produse) se atribuie n
urmeaz a fi efectuate, producia, comercializarea i
conformitate cu dispoziiile aplicabile pentru tipul de achiziie
condiiile acesteia, transportul, utilizarea i ntreinerea, pe
care caracterizeaz obiectul principal al contractului n cauz.
durata existenei unui produs sau a unor lucrri sau a
prestrii unor servicii, de la achiziia materiilor prime sau
generarea resurselor pn la eliminare, curarea amplasa
mentului i ncheierea serviciului sau a utilizrii; n cazul contractelor mixte care au ca obiect parial servicii n
sensul capitolului I din titlul III i parial alte servicii sau n cazul
contractelor mixte care constau parial din servicii i parial din
21. concursuri de proiecte nseamn procedurile care permit produse, obiectul principal se determin n funcie de cea mai
autoritii contractante s achiziioneze, n special n ridicat valoare estimat a serviciilor sau produselor respective.
domeniul amenajrii teritoriului, al urbanismului, al arhi
tecturii i ingineriei sau al prelucrrii datelor, un plan sau
un proiect selectat de un juriu pe baze concureniale, cu sau (3) Atunci cnd diferitele pri ale unui contract dat se pot
fr acordarea de premii; separa obiectiv, se aplic alineatul (4). Atunci cnd diferitele
pri ale unui contract dat nu se pot separa obiectiv, se aplic
alineatul (6).
22. inovare nseamn realizarea unui produs, serviciu sau
proces nou sau mbuntit n mod semnificativ, care
include, dar nu se limiteaz la procese de producie, Atunci cnd o parte a unui contract este reglementat de
cldire sau construcie, a unei noi metode de comercializare articolul 346 din TFUE sau de Directiva 2009/81/CE, se
sau a unei noi metode de organizare a practicii comerciale, aplic articolul 16 din prezenta directiv.
locului de munc sau a relaiilor externe, printre altele, cu
scopul de a contribui la soluionarea provocrilor societale
sau de a sprijini strategia Europa 2020 pentru o cretere
inteligent, ecologic i favorabil incluziunii; (4) n cazul contractelor care au ca obiect achiziii regle
mentate de prezenta directiv, precum i achiziii neregle
mentate de prezenta directiv, autoritile contractante pot
alege s atribuie contracte separate pentru diferitele pri sau
23. etichet nseamn orice document, certificat sau atestare s atribuie un singur contract. n cazul n care autoritile
care confirm c lucrrile, produsele, serviciile,procesele sau contractante aleg s atribuie contracte separate pentru pri
procedurile n cauz ndeplinesc anumite cerine; separate, decizia cu privire la regimul juridic care se aplic
fiecruia dintre aceste contracte separate se ia n funcie de
caracteristicile fiecrei pri avute n vedere.
24. cerin (cerine) de etichetare nseamn cerinele pe care
trebuie s le ndeplineasc lucrrile, produsele, serviciile,
procesele sau procedurile n cauz pentru a obine
eticheta respectiv. n cazul n care autoritile contractante aleg s atribuie un
singur contract, prezenta directiv se aplic contractului mixt
aferent, cu excepia dispoziiilor contrare de la articolul 16,
indiferent de valoarea prilor care ar intra altfel ntr-un alt
(2) n sensul prezentului articol, autoritile regionale includ regim juridic i indiferent de regimul juridic pe care altfel l-ar
autoritile enumerate neexhaustiv n NUTS 1 i 2, astfel cum avea prile respective.
este prevzut de Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parla
mentului European i al Consiliului (1), n timp ce autoritile
locale includ toate autoritile din unitile administrative din
cadrul NUTS 3 i unitile administrative mai mici, astfel cum n cazul contractelor mixte care conin elemente de contracte de
este prevzut n Regulamentul (CE) nr. 1059/2003. produse, lucrri i servicii i de concesiuni, contractul mixt se
atribuie n conformitate cu prezenta directiv, cu condiia ca
valoarea estimat a prii din contract care constituie un
(1) Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European i al
Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator contract reglementat de prezenta directiv, calculat n confor
comun al unitilor teritoriale de statistic (NUTS) (JO L 154, mitate cu articolul 5, s fie cel puin egal cu pragul relevant
21.6.2003, p. 1). prevzut la articolul 4.
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/99

(5) n cazul contractelor care au ca obiect att achiziii regle (2) n cazul n care autoritatea contractant este compus din
mentate prin prezenta directiv, ct i achiziii n scopul uniti operaionale separate, se ine cont de valoarea total
desfurrii unei activiti care face obiectul Directivei estimat pentru toate unitile operaionale luate separat.
2014/25/UE, normele aplicabile se stabilesc, n pofida
alineatului (4) de la prezentul articol, n conformitate cu arti
colele 5 i 6 din Directiva 2014/25/UE. n pofida primului paragraf, atunci cnd o unitate operaional
este responsabil n mod independent pentru achiziiile sale sau
pentru anumite categorii ale acestora, valorile se pot estima la
(6) n cazul n care diferitele pri ale unui contract dat nu nivelul unitii n cauz.
pot fi separate n mod obiectiv, regimul juridic aplicabil se
determin pe baza obiectului principal al contractului.
(3) Alegerea metodei de calculare a valorii estimate a unei
achiziii nu poate fi efectuat cu intenia de a exclude achiziia
Seciunea 2 respectiv de la aplicarea prezentei directive. O achiziie nu se
Praguri subdivizeaz dac acest lucru are ca efect excluderea ei de sub
incidena prezentei directive, cu excepia cazurilor justificate de
Articolul 4 motive obiective.
Cuantumurile pragului
Prezenta directiv se aplic achiziiilor publice a cror valoare (4) Valoarea estimat respectiv este valabil n momentul
estimat fr taxa pe valoarea adugat (TVA) este egal sau mai trimiterii invitaiei la procedura concurenial de ofertare sau,
mare dect urmtoarele praguri: n cazurile n care nu este prevzut o invitaie la procedura
concurenial de ofertare, n momentul n care autoritatea
contractant iniiaz procedura de achiziie, de exemplu, dup
(a) 5 186 000 EUR, pentru contractele de achiziii publice de caz, prin contactarea operatorilor economici n legtur cu
lucrri; achiziia.

(b) 134 000 EUR, pentru contractele de achiziii publice de (5) n cazul acordurilor-cadru i al sistemelor dinamice de
produse i de servicii atribuite de autoritile guverna achiziii, valoarea care trebuie luat n considerare este
mentale centrale i concursurile de proiecte organizate de valoarea maxim estimat, fr TVA, a tuturor contractelor
aceste autoriti; n cazul n care sunt atribuite contracte de preconizate pentru perioada total de aplicare a acordului-
achiziii publice de produse de ctre autoriti contractante cadru sau a sistemului dinamic de achiziii.
care i desfoar activitatea n domeniul aprrii, acest prag
se aplic numai pentru contractele care au ca obiect
produsele menionate n anexa III; (6) n cazul parteneriatelor pentru inovare, valoarea care
trebuie luat n considerare este valoarea maxim estimat,
fr TVA, a activitilor de cercetare i dezvoltare care
(c) 207 000 EUR, pentru contractele de achiziii publice de urmeaz s aib loc pe durata tuturor etapelor parteneriatului
produse i de servicii atribuite de autoritile contractante avut n vedere, precum i a produselor, serviciilor sau lucrrilor
regionale i locale i concursurile de proiecte organizate de care urmeaz s fie elaborate i achiziionate la sfritul parte
aceste autoriti; pragul respectiv se aplic, de asemenea, neriatului respectiv.
contractelor de achiziii publice de produse atribuite de
autoritile guvernamentale centrale care i desfoar acti
vitatea n domeniul aprrii, n cazul n care respectivele (7) n ceea ce privete contractele de achiziii publice de
contracte se refer la produse care nu sunt menionate n lucrri, la calcularea valorii estimate se ine cont att de costul
anexa III; lucrrilor, ct i de valoarea total estimat a produselor i a
serviciilor care sunt puse la dispoziia contractantului de ctre
autoritatea contractant, cu condiia ca acestea s fie necesare
(d) 750 000 EUR pentru contractele de achiziii publice de pentru execuia lucrrilor.
servicii pentru servicii sociale i alte servicii specifice
enumerate n anexa XIV.
(8) n cazul n care o lucrare propus sau o prestare de
servicii propus poate duce la atribuirea contractelor sub
Articolul 5 form de loturi separate, se ine seama de valoarea global
Metode de calculare a valorii estimate a achiziiilor estimat a totalitii respectivelor loturi.

(1) Calcularea valorii estimate a unei achiziii se bazeaz pe


valoarea total de plat, fr TVA, estimat de autoritatea n cazul n care valoarea cumulat a loturilor este egal sau mai
contractant, inclusiv eventualele opiuni i rennoiri ale mare dect pragul prevzut la articolul 4, prezenta directiv se
contractelor, astfel cum s-a stabilit n mod explicit n docu aplic la atribuirea fiecrui lot.
mentele achiziiei.

(9) n cazul n care un proiect de achiziii de produse


n cazul n care prevede prime sau pli n beneficiul candi similare poate duce la atribuirea contractelor sub form de
dailor sau al ofertanilor, autoritatea contractant ine seama loturi separate, se ine seama de valoarea total estimat a
de acestea la calcularea valorii estimate a achiziiei. tuturor loturilor pentru aplicarea articolului 4 literele (b) i (c).
L 94/100 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

n cazul n care valoarea cumulat a loturilor este egal sau mai (14) Pentru contractele de achiziii publice de servicii care nu
mare dect pragul prevzut la articolul 4, prezenta directiv se indic un pre total, baza de calcul a valorii estimate a
aplic la atribuirea fiecrui lot. contractului este urmtoarea:

(10) n pofida alineatelor (8) i (9), autoritile contractante


(a) n cazul unor contracte pe perioad determinat, dac
pot atribui contracte pentru loturi individuale fr a aplica
aceasta este egal cu sau mai mic de 48 de luni: valoarea
procedurile prevzute n prezenta directiv, cu condiia ca
total pentru ntreaga durat a contractelor;
valoarea estimat, fr TVA, a lotului n cauz s fie mai mic
de 80 000 EUR pentru produse sau servicii i de 1 milion EUR
pentru lucrri. Cu toate acestea, valoarea cumulat a loturilor
astfel atribuite fr aplicarea prezentei directive nu depete (b) n cazul contractelor pe perioad nedeterminat sau mai
20 % din valoarea cumulat a tuturor loturilor n care au fost mare de 48 de luni: valoarea lunar nmulit cu 48.
mprite lucrrile propuse, achiziia propus a unor produse
similare sau prestarea propus de servicii.
Articolul 6
(11) n cazul contractelor de achiziii publice de produse sau Revizuirea pragurilor i a listei autoritilor
de servicii caracterizate prin regularitate sau destinate s fie guvernamentale centrale
rennoite n decursul unei anumite perioade, se consider ca
baz de calcul a valorii estimate a contractului: (1) Din doi n doi ani, ncepnd de la data de 30 iunie 2013,
Comisia verific dac pragurile prevzute la articolul 4 literele
(a), (b) i (c) corespund pragurilor fixate n Acordul privind
(a) fie valoarea real global a contractelor succesive analoge achiziiile publice (AAP) al Organizaiei Mondiale a Comerului
atribuite n decursul celor 12 luni anterioare sau n exerciiul i, dac este necesar, le revizuiete n conformitate cu prezentul
anterior, corectat, dac este posibil, pentru a ine seama de articol.
modificrile de cantitate sau de valoare care pot aprea n
decursul celor 12 luni de dup contractul iniial;
n conformitate cu metoda de calcul prevzut n AAP, Comisia
calculeaz valoarea acestor praguri pe baza valorii zilnice medii
(b) fie valoarea estimat global a contractelor succesive a monedei euro exprimat n drepturi speciale de tragere (DST)
atribuite n decursul celor 12 luni de la prima livrare sau n decursul unei perioade de 24 de luni care se ncheie la data
n cursul exerciiului, dac acesta depete 12 luni. de 31 a lunii august anterioare revizuirii care intr n vigoare de
la 1 ianuarie. Valoarea pragurilor astfel revizuite se rotunjete,
dac este necesar, pn la valoarea cea mai apropiat n mii de
(12) Pentru contractele de achiziii publice de produse care euro, inferioar cifrei rezultate din acest calcul, pentru a se
au ca obiect leasingul, nchirierea sau cumprarea cu plata n asigura respectarea pragurilor n vigoare prevzute de AAP,
rate de produse, valoarea care trebuie luat n considerare ca exprimate n DST.
baz de calcul a valorii estimate a contractului este urmtoarea:

(a) n cazul contractelor de achiziii publice pe perioad deter (2) Cu ocazia revizuirii prevzute la alineatul (1) din
minat, dac perioada respectiv este egal cu sau mai mic prezentul articol, Comisia revizuiete, de asemenea:
de 12 luni, valoarea total estimat pentru ntreaga durat a
contractului sau, dac durata contractului este mai mare de
12 luni, valoarea total, inclusiv valoarea rezidual estimat; (a) pragul prevzut la articolul 13 primul paragraf litera (a),
aliniindu-l la pragul revizuit aplicabil contractelor de
achiziii publice de lucrri;
(b) n cazul contractelor de achiziii publice pe perioad nede
terminat sau a cror durat nu poate fi determinat,
valoarea lunar nmulit cu 48.
(b) pragul prevzut la articolul 13 primul paragraf litera (b),
aliniindu-l la pragul revizuit aplicabil contractelor de
(13) Pentru contractele de achiziii publice de servicii, baza achiziii publice de servicii atribuite de autoriti
de calcul a valorii estimate a contractului este, dup caz, urm contractante regionale sau locale.
toarea:

(3) Din doi n doi ani, ncepnd de la data de 1 ianuarie


(a) servicii de asigurri: prima pltibil i alte forme de remu 2014, Comisia stabilete valorile, n monedele naionale ale
nerare; statelor membre a cror moned nu este euro, ale pragurilor
menionate la articolul 4 literele (a), (b) i (c), revizuite n
conformitate cu alineatul (1) de la prezentul articol.
(b) servicii bancare i alte servicii financiare: onorarii, comi
sioane pltibile, dobnzi i alte forme de remunerare;

n acelai timp, Comisia stabilete valoarea, n monedele


(c) contracte de proiectare: onorarii, comisioane pltibile i alte naionale ale statelor membre a cror moned nu este euro, a
forme de remunerare. pragului menionat la articolul 4 litera (d).
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/101

n conformitate cu metoda de calcul prevzut n AAP, menionate la articolele 8-14 din directiva respectiv i sunt
stabilirea acestor valori se bazeaz pe valorile zilnice medii ale atribuite pentru desfurarea acestor activiti, contractelor de
monedelor respective corespunztoare pragului aplicabil achiziii publice excluse din domeniul de aplicare al respectivei
exprimat n euro din decursul unei perioade de 24 de luni directive n conformitate cu articolele 18, 23 i 34 sau, atunci
care se ncheie n ziua de 31 a lunii august anterioare revizuirii cnd sunt atribuite de o autoritate contractant care furnizeaz
care intr n vigoare de la 1 ianuarie. servicii potale n sensul articolului 13 alineatul (2) litera (b) din
respectiva directiv, contractelor atribuite n scopul desfurrii
urmtoarelor activiti:
(4) Comisia public pragurile revizuite menionate la
alineatul (1), contravaloarea acestora n monedele naionale (a) servicii cu valoare adugat legate de i furnizate integral
menionate la alineatul (3) primul paragraf i valoarea stabilit prin mijloace electronice (inclusiv transmiterea securizat
n conformitate cu alineatul (3) al doilea paragraf n Jurnalul prin mijloace electronice a documentelor codificate, servicii
Oficial al Uniunii Europene la nceputul lunii noiembrie de de gestiune a adreselor i transmiterea de mesaje de pot
dup revizuire. electronic recomandat);

(b) servicii financiare care fac obiectul codurilor CPV cuprinse


(5) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n ntre 66100000-1 i 66720000-3 i articolului 21 litera (d)
conformitate cu articolul 87 pentru a adapta metodologia din Directiva 2014/25/UE i care includ, n principal,
prevzut la alineatul (1) al doilea paragraf de la prezentul mandate potale i transferuri pe baz de conturi curente
articol la eventualele modificri ale metodologiei prevzute n potale;
AAP pentru revizuirea pragurilor menionate la articolul 4
literele (a), (b) i (c) i pentru stabilirea contravalorii n (c) servicii filatelice; sau
monedele naionale ale statelor membre a cror moned nu
este euro, aa cum se prevede la alineatul (3) din prezentul
articol. (d) servicii de logistic (servicii care combin livrarea i/sau
depozitarea fizic cu alte funcii nepotale).

Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor Articolul 8


mitate cu articolul 87 pentru a revizui pragurile menionate la Excluderi specifice n domeniul comunicaiilor electronice
articolul 4 literele (a), (b) i (c) n conformitate cu alineatul (1)
din prezentul articol i pentru a revizui pragurile menionate la Prezenta directiv nu se aplic contractelor de achiziii publice i
articolul 13 primul paragraf literele (a) i (b) n conformitate cu concursurilor de proiecte care au ca scop principal s le permit
alineatul (2) din prezentul articol. autoritilor contractante s pun la dispoziie sau s exploateze
reele publice de comunicaii sau s furnizeze publicului unul
sau mai multe servicii de comunicaii electronice.
(6) n cazul n care este necesar revizuirea pragurilor
menionate la articolul 4 literele (a), (b) i (c) i a pragurilor n sensul prezentului articol, reea public de comunicaii i
menionate la articolul 13 primul paragraf literele (a) i (b) i serviciu de comunicaii electronice au acelai neles ca n
cnd exist constrngeri temporale care mpiedic utilizarea Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European i a
procedurii prevzute la articolul 87 i exist aadar motive Consiliului (1).
imperative de urgen, se aplic procedura prevzut la
articolul 88 actelor delegate adoptate n conformitate cu Articolul 9
alineatul (5) al doilea paragraf din prezentul articol.
Contracte de achiziii publice atribuite i concursuri de
proiecte organizate conform unor norme internaionale
(7) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n (1) Prezenta directiv nu se aplic contractelor de achiziii
conformitate cu articolul 87 pentru a modifica anexa I n publice i concursurilor de proiecte pe care autoritatea
scopul actualizrii listei de autoriti contractante n urma noti contractant este obligat s le atribuie sau s le organizeze
ficrilor din partea statelor membre, atunci cnd o astfel de conform unor proceduri de achiziie diferite de cele prevzute
modificare se dovedete a fi necesar pentru a identifica n n prezenta directiv, instituite prin:
mod corect autoritile contractante.
(a) un instrument juridic care creeaz obligaii juridice inter
naionale, precum un acord internaional, ncheiat n
Seciunea 3 conformitate cu tratatele, ntre un stat membru i una sau
Excluderi mai multe ri tere sau subdiviziuni ale acestora, pentru
lucrri, produse sau servicii destinate implementrii sau
Articolul 7 exploatrii n comun a unui proiect de ctre semnatari;
Contracte din sectoarele apei, energiei, transporturilor i
serviciilor potale (b) o organizaie internaional.
Prezenta directiv nu se aplic contractelor de achiziii publice i
(1) Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European i a Consiliului din
concursurilor de proiecte care, n conformitate cu Directiva 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru
2014/25/UE, sunt atribuite sau organizate de autoriti reelele i serviciile de comunicaii electronice (Directiv-cadru) (JO
contractante care desfoar una sau mai multe din activitile L 108, 24.4.2002, p. 33).
L 94/102 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Statele membre comunic toate instrumentele juridice (d) oricare dintre urmtoarele servicii juridice:
menionate la primul paragraf litera (a) Comisiei, care poate
consulta Comitetul consultativ pentru achiziiile publice
(i) reprezentarea legal a unui client de ctre un avocat n
menionat la articolul 89.
sensul articolului 1 din Directiva 77/249/CEE a
Consiliului (2):
(2) Prezenta directiv nu se aplic contractelor de achiziii
publice sau concursurilor de proiecte pe care entitatea n cadrul unei proceduri de arbitraj sau de conciliere
contractant le atribuie sau le organizeaz n conformitate cu desfurate ntr-un stat membru, ntr-o ar ter sau
normele n materie de achiziii publice prevzute de o orga n faa unei instane internaionale de arbitraj sau de
nizaie internaional sau de o instituie financiar inter conciliere; sau
naional, n cazul n care contractele sau concursurile de
proiecte n cauz sunt finanate integral de organizaia sau
n cadrul unor proceduri judiciare n faa instanelor,
instituia respectiv; n cazul contractelor de achiziii publice
a tribunalelor sau a autoritilor publice ale unui stat
i al concursurilor de proiecte cofinanate n cea mai mare
membru sau ale unei ri tere sau n faa instanelor
parte de o organizaie internaional sau de o instituie
judectoreti sau instituiilor internaionale;
financiar internaional, prile decid asupra procedurilor de
achiziie aplicabile.
(ii) consilierea juridic oferit anticipat sau n vederea
pregtirii oricreia din procedurile menionate la
(3) Articolul 17 se aplic contractelor i concursurilor de punctul (i) de la prezenta liter sau n cazul n care
proiecte care implic aspecte legate de aprare sau securitate exist un indiciu tangibil i o mare probabilitate ca
care se atribuie sau se organizeaz n conformitate cu respectiva cauz la care face referire consilierea s
normele internaionale. Alineatele (1) i (2) de la prezentul devin obiectul unor astfel de proceduri, cu condiia
articol nu se aplic respectivelor contracte i concursuri de ca respectiva consiliere s fie acordat de un jurist n
proiecte. nelesul articolului 1 din Directiva 77/249/CEE;

(iii) serviciile de certificare i autentificare a documentelor


Articolul 10 care trebuie s fie furnizate de notari;
Excluderi specifice pentru contractele de servicii
Prezenta directiv nu se aplic contractelor de achiziii publice (iv) serviciile juridice prestate de mandatari sau tutori
de servicii care au ca obiect: desemnai ori alte servicii juridice ai cror furnizori
sunt numii de o instan judectoreasc din statul
membru n cauz sau sunt desemnai prin lege s
execute sarcini specifice sub supravegherea acestor
(a) cumprarea sau nchirierea, prin orice mijloace financiare, de
instane judectoreti sau tribunale;
terenuri, cldiri existente sau alte bunuri imobile sau a drep
turilor asupra acestora;
(v) alte servicii juridice care au legtur, chiar i ocazional,
cu exercitarea autoritii publice n statul membru n
(b) cumprarea, dezvoltarea, producia sau coproducia de cauz;
materiale pentru programe destinate serviciilor media audio
vizuale sau serviciilor media de radiodifuziune, atribuite de
(e) servicii financiare referitoare la emisiunea, vnzarea,
prestatorii de servicii media audiovizuale sau de radiodifu
achiziionarea sau transferul de valori mobiliare sau alte
ziune, i nici contractelor pentru spaiu de emisie sau
instrumente financiare n sensul Directivei 2004/39/CE a
furnizarea de programe atribuite prestatorilor de servicii
Parlamentului European i a Consiliului (3), servicii
media audiovizuale sau de radiodifuziune. n sensul
furnizate de bncile centrale i operaiuni efectuate cu
prezentei litere, serviciu mass-media audiovizual i
Fondul european de stabilitate financiar i cu Mecanismul
furnizor de servicii mass-media au acelai neles ca n
european de stabilitate;
articolul 1 alineatul (1) literele (a) i (d) din Directiva
2010/13/UE a Parlamentului European i a Consiliului (1).
Program are acelai neles ca n articolul 1 alineatul (1) (f) mprumuturi, indiferent dac sunt sau nu referitoare la
litera (b) din directiva menionat, dar include, de asemenea, emisiunea, vnzarea, achiziionarea sau transferul de valori
programe radio i materiale pentru programe radio. n plus, mobiliare sau de alte instrumente financiare;
n sensul prezentei dispoziii, materiale pentru programe
are acelai neles ca i program;
(g) contracte de munc;

(c) servicii de arbitraj i de conciliere; (2) Directiva 77/249/CEE a Consiliului din 22 martie 1977 de facilitare
a exercitrii efective a libertii de a presta servicii de ctre avocai
(JO L 78, 26.3.1977, p. 17).
(1) Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European i a Consiliului din (3) Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European i a Consiliului din
10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziii stabilite 21 aprilie 2004 privind pieele instrumentelor financiare, de modi
prin acte cu putere de lege sau acte administrative n cadrul ficare a Directivelor 85/611/CEE i 93/6/CEE ale Consiliului i a
statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European i a Consiliului i
audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului (JO L 145,
L 95, 15.4.2010, p. 1). 30.4.2004, p. 1).
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/103

(h) servicii de aprare civil, protecie civil i prevenirea peri persoanei juridice controlate. Un astfel de control poate fi exer
colelor prestate de organizaii sau asociaii non-profit i care citat, de asemenea, de o alt persoan juridic, ea nsi
intr sub incidena codurilor CPV 75250000-3, 75251000- controlat n acelai mod de ctre autoritatea contractant.
0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7,
75222000-8, 98113100-9 i 85143000-3 cu excepia
serviciilor de ambulan pentru transportul pacienilor; (2) Alineatul (1) se aplic i atunci cnd o persoan juridic
controlat care este autoritate contractant atribuie un contract
autoritii contractante care o controleaz sau unei alte persoane
(i) servicii publice de transport de cltori feroviar sau cu juridice controlate de aceeai autoritate contractant, cu condiia
metroul; s nu existe participare privat direct la capitalul persoanei
juridice creia i se atribuie contractul de achiziii publice, cu
excepia formelor de participare nemajoritare sau nedecisive a
(j) servicii de campanie politic care intr sub incidena capitalului privat cerute prin dispoziiile legislative naionale, n
codurilor CPV 79341400-0, 92111230-3 i 92111240-6, conformitate cu tratatele, care nu exercit o influen decisiv
atunci cnd sunt atribuite de un partid politic n contextul asupra persoanei juridice controlate.
unei campanii electorale.

(3) O autoritate contractant care nu exercit asupra unei


Articolul 11 persoane juridice de drept privat sau public un control n
sensul alineatului (1) poate s atribuie un contract de achiziie
Contracte de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv public respectivei persoane juridice, fr a aplica prezenta
Prezenta directiv nu se aplic contractelor de achiziii publice directiv, dac sunt ndeplinite toate condiiile urmtoare:
de servicii atribuite de o autoritate contractant unei alte auto
riti contractante sau unei asocieri de autoriti contractante pe
baza unui drept exclusiv de care acestea se bucur n temeiul (a) autoritatea contractant exercit n comun cu alte autoriti
unui act cu putere de lege sau act administrativ publicat, contractante asupra respectivei persoane juridice un control
compatibil cu TFUE. similar celui pe care l exercit asupra propriilor servicii;

Articolul 12 (b) peste 80 % din activitile respectivei persoane juridice sunt


efectuate n vederea ndeplinirii atribuiilor care i sunt ncre
Contracte de achiziii publice ncheiate ntre entiti din dinate de ctre autoritile contractante care o controleaz
sectorul public sau de ctre alte persoane juridice controlate de aceleai
(1) Un contract de achiziii publice atribuit de o autoritate autoriti contractante; i
contractant unei persoane juridice de drept privat sau public
nu intr n domeniul de aplicare al prezentei directive n cazul
n care sunt ndeplinite toate condiiile urmtoare: (c) nu exist participare privat direct la capitalul persoanei
juridice controlate, cu excepia formelor de participare
nemajoritare sau nedecisive a capitalului privat cerute de
(a) autoritatea contractant exercit asupra persoanei juridice n dispoziiile legislative naionale, n conformitate cu tratatele,
cauz un control similar celui pe care l exercit asupra care nu exercit o influen decisiv asupra persoanei
propriilor servicii; juridice controlate.

(b) peste 80 % din activitile persoanei juridice controlate sunt n sensul literei (a) de la primul paragraf, autoritile
efectuate n vederea ndeplinirii atribuiilor care i sunt ncre contractante exercit n comun controlul asupra unei persoane
dinate de ctre autoritatea contractant care o controleaz juridice dac sunt ndeplinite toate condiiile urmtoare:
sau de ctre alte persoane juridice controlate de respectiva
autoritate contractant; i
(i) organele de decizie ale persoanei juridice controlate sunt
compuse din reprezentani ai tuturor autoritilor
(c) nu exist participare privat direct la capitalul persoanei contractante participante. Reprezentanii individuali pot
juridice controlate, cu excepia formelor de participare reprezenta mai multe sau toate autoritile contractante
nemajoritare sau nedecisive a capitalului privat cerute de participante;
dispoziiile legislative naionale, n conformitate cu tratatele,
care nu exercit o influen decisiv asupra persoanei
juridice controlate. (ii) autoritile contractante sunt n msur s exercite n
comun o influen decisiv asupra obiectivelor strategice
i a deciziilor importante ale persoanei juridice controlate;
Se consider c o autoritate contractant exercit asupra unei i
persoane juridice un control similar celui pe care l exercit
asupra propriilor servicii, n sensul literei (a) de la primul
paragraf, atunci cnd exercit o influen decisiv att asupra (iii) persoana juridic controlat nu urmrete interese contrare
obiectivelor strategice, ct i asupra deciziilor importante ale celor ale autoritilor contractante care o controleaz.
L 94/104 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

(4) Un contract ncheiat exclusiv ntre dou sau mai multe (b) contracte de servicii subvenionate direct cu peste 50 % de
autoriti contractante nu intr n domeniul de aplicare al autoritile contractante i a cror valoare estimat, fr
prezentei directive n cazul n care sunt ndeplinite toate TVA, este egal sau mai mare de 207 000 EUR i care au
condiiile urmtoare: legtur cu un contract de lucrri dintre cele la care se face
trimitere la litera (a).

(a) contractul instituie sau pune n aplicare o cooperare ntre


autoritile contractante participante, cu scopul de a asigura
c prestarea serviciilor publice pe care trebuie s o efectueze Autoritile contractante care furnizeaz subveniile menionate
se realizeaz n vederea ndeplinirii obiectivelor comune; la literele (a) i (b) de la primul paragraf asigur respectarea
prezentei directive atunci cnd nu atribuie ele nsele contractul
subvenionat sau cnd l atribuie n numele i pentru alte
(b) punerea n aplicare a respectivei cooperri este reglementat entiti.
exclusiv n baza consideraiilor i a cerinelor legate de
interesul public; i
Articolul 14
(c) autoritile contractante participante desfoar pe piaa Servicii de cercetare i dezvoltare
liber sub 20 % din activitile vizate de cooperare.
Prezenta directiv se aplic doar contractelor de achiziii publice
de servicii pentru servicii de cercetare i dezvoltare sub incidena
(5) Pentru determinarea procentajului de activiti menionat codurilor CPV 73000000-2-7312000 0-9, 73300000-5,
mai sus la alineatul (1) primul paragraf litera (b), la alineatul (3) 73420000-2 sau 73430000-5, dac sunt ndeplinite ambele
primul paragraf litera (b) i la alineatul (4) litera (c), se ia n condiii urmtoare:
considerare cifra medie de afaceri total sau o alternativ
adecvat bazat pe activitate, precum costurile suportate de
persoana juridic relevant sau de autoritatea contractant n (a) rezultatele sunt destinate, n mod exclusiv, autoritii
legtur cu servicii, produse i lucrri din ultimii trei ani contractante, pentru uz propriu n exercitarea propriei acti
precedeni atribuirii contractului. viti; i

n cazul n care, din cauza datei la care persoana juridic


relevant sau autoritatea contractant a fost nfiinat sau i-a (b) serviciul prestat este integral remunerat de ctre autoritatea
nceput activitatea sau din cauza reorganizrii activitilor sale, contractant.
cifra de afaceri sau alternativa bazat pe activitate, precum
costurile, fie nu sunt disponibile pentru ultimii trei ani fie nu
mai sunt relevante, este suficient s se demonstreze c msura Subseciunea 2
activitii este verosimil, n special cu ajutorul previziunilor de
afaceri. Achiziii publice care implic aspecte de
aprare sau securitate

Seciunea 4 Articolul 15

Situaii speciale Aprare i securitate

Subseciunea 1
(1) Prezenta directiv se aplic contractelor de achiziii
publice atribuite i concursurilor de proiecte organizate n
Contracte subvenionate i servicii de domeniile aprrii i securitii, cu excepia urmtoarelor
cercetare i dezvoltare contracte:
Articolul 13
Contracte subvenionate de autoritile contractante (a) contractele care intr sub incidena Directivei 2009/81/CE;
Prezenta directiv se aplic atribuirii urmtoarelor contracte:

(b) contractele crora Directiva 2009/81/CE nu li se aplic n


(a) contracte de lucrri subvenionate direct cu peste 50 % de temeiul articolelor 8, 12 i 13 din aceasta.
autoritile contractante i a cror valoare estimat, fr
TVA, este egal sau mai mare de 5 186 000 EUR, dac
aceste contracte includ una dintre urmtoarele activiti:
(2) Prezenta directiv nu se aplic contractelor de achiziii
publice i concursurilor de proiecte care nu sunt exceptate n
(i) activiti de geniu civil, astfel cum sunt enumerate n temeiul alineatului (1), n msura n care protecia intereselor
anexa II; eseniale de securitate ale unui stat membru nu poate fi
garantat prin msuri mai puin invazive, de exemplu prin
impunerea unor cerine n vederea protejrii naturii
(ii) lucrri de construcie pentru spitale, instalaii destinate confideniale a informaiilor pe care autoritatea contractant le
activitilor sportive, recreative i de agrement, cldiri pune la dispoziie n cadrul unei proceduri de atribuire de
colare i universitare i cldiri de uz administrativ; contract, astfel cum se prevede n prezenta directiv.
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/105

n plus i n conformitate cu articolul 346 alineatul (1) litera (a) (4) Dac diferitele pri ale unui contract dat nu pot fi
din TFUE, prezenta directiv nu se aplic contractelor de separate n mod obiectiv, contractul poate fi atribuit fr
achiziii publice i concursurilor de proiecte care nu sunt aplicarea prezentei directive atunci cnd include elemente
exceptate n temeiul alineatului (1) de la prezentul articol, n crora li se aplic articolul 346 din TFUE; n caz contrar,
msura n care aplicarea prezentei directive ar obliga statul acesta poate fi atribuit n conformitate cu dispoziiile Directivei
membru s furnizeze informaii a cror divulgare o consider 2009/81/CE.
contrar intereselor eseniale ale securitii sale.

Articolul 17
(3) n cazul n care achiziia i executarea contractului de
achiziii publice sau a concursului de proiecte sunt declarate Contracte de achiziii publice i concursuri de proiecte care
secrete sau trebuie s fie nsoite de msuri speciale de securitate implic aspecte de aprare sau securitate care se atribuie
n conformitate cu actele cu putere de lege i actele adminis sau se organizeaz conform unor norme internaionale
trative n vigoare ntr-un stat membru, prezenta directiv nu se
aplic cu condiia ca statul membru s stabileasc c interesele (1) Prezenta directiv nu se aplic contractelor de achiziii
eseniale n cauz nu pot fi garantate prin msuri mai puin publice i concursurilor de proiecte care implic aspecte de
invazive, cum sunt cele menionate la alineatul (2) primul aprare sau securitate pe care autoritatea contractant este
paragraf. obligat s le atribuie sau s le organizeze conform unor
proceduri de achiziie diferite de cele prevzute n prezenta
directive, instituite prin:
Articolul 16
Achiziii mixte care implic aspecte de aprare sau
securitate (a) un acord sau un aranjament internaional, ncheiat n
conformitate cu tratatele ntre un stat membru i una sau
(1) n cazul contractelor mixte care au drept obiect achiziii mai multe ri tere sau subdiviziuni ale acestora, pentru
reglementate de prezenta directiv, precum i achiziii regle lucrri, produse sau servicii destinate implementrii sau
mentate la articolul 346 din TFUE sau n Directiva 2009/81/CE, exploatrii n comun a unui proiect de ctre semnatari;
se aplic prezentul articol.

(2) Dac diferitele pri ale unui anumit contract de achiziii (b) un acord sau un aranjament internaional referitor la
publice sunt separabile n mod obiectiv, autoritile contractante staionarea trupelor i privind ntreprinderile unui stat
pot alege s atribuie contracte separate pentru prile separate membru sau ale unei ri tere;
sau s atribuie un singur contract.
(c) o organizaie internaional.
n cazul n care autoritile contractante aleg s atribuie
contracte separate pentru pri separate, decizia cu privire la
regimul juridic care se aplic fiecruia dintre aceste contracte Toate acordurile sau aranjamentele menionate la primul
separate se ia n funcie de caracteristicile fiecrei pri avute n paragraf litera (a) de la prezentul alineat sunt comunicate
vedere. Comisiei, care poate consulta Comitetul consultativ pentru
achiziiile publice menionat la articolul 89.
n cazul n care autoritile contractante aleg s atribuie un
singur contract, pentru stabilirea regimului juridic aplicabil se
aplic urmtoarele criterii: (2) Prezenta directiv nu se aplic contractelor de achiziii
publice i concursurilor de proiecte care implic aspecte de
aprare sau securitate pe care entitatea contractant le atribuie
(a) atunci cnd o parte a unui contract dat este reglementat de n conformitate cu normele n materie de achiziii publice
articolul 346 din TFUE, contractul poate fi atribuit fr prevzute de o organizaie internaional sau de o instituie
aplicarea prezentei directive, cu condiia ca atribuirea unui financiar internaional, n cazul n care contractele de
singur contract s fie justificat de motive obiective; achiziii publice i concursurile de proiecte n cauz sunt
finanate integral de organizaia sau instituia respectiv. n
(b) atunci cnd o parte a unui contract dat este reglementat de cazul contractelor de achiziii publice i al concursurilor de
Directiva 2009/81/CE, contractul poate fi atribuit n confor proiecte cofinanate n cea mai mare parte de o organizaie
mitate cu Directiva menionat, cu condiia ca atribuirea internaional sau de o instituie financiar internaional,
unui singur contract s fie justificat de motive obiective. prile decid asupra procedurilor de achiziie aplicabile.
Prezenta liter nu aduce atingere pragurilor i excluderilor
prevzute n Directiva menionat.
CAPITOLUL II

Decizia de a atribui un singur contract nu poate fi luat, totui, Reguli generale


n scopul excluderii unor contracte de la aplicarea prezentei Articolul 18
directive sau a Directivei 2009/81/CE.
Principii aplicabile achiziiilor
(3) Alineatul (2) paragraful al treilea litera (a) se aplic (1) Autoritile contractante i trateaz pe operatorii
contractelor mixte la care s-ar putea aplica att litera (a), ct economici n mod egal i fr discriminare i acioneaz ntr-
i litera (b) de la paragraful menionat. o manier transparent i proporionat.
L 94/106 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Conceptul achiziiei nu se poate face cu intenia de excludere a operatori economici al cror scop principal este integrarea
acesteia din domeniul de aplicare al prezentei directive sau social i profesional a persoanelor cu dizabiliti sau defavo
restrngerea artificial a concurenei. Se consider c se rizate sau pot prevedea ca astfel de contracte s fie executate n
restrnge artificial concurena n cazul n care conceptul contextul programelor de angajare protejat, dac cel puin
achiziiei este fcut cu intenia favorizrii sau dezavantajrii 30 % dintre angajaii atelierelor, operatorilor economici sau
nejustificate a anumitor operatori economici. programelor n cauz sunt lucrtori cu dizabiliti sau
defavorizai.
(2) Statele membre adopt msurile adecvate pentru a se
asigura c, n executarea contractelor de achiziii publice,
operatorii economici respect obligaiile aplicabile n domeniul (2) Invitaia la procedura concurenial de ofertare face
mediului, social i al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin trimitere la prezentul articol.
dreptul naional, prin acorduri colective sau prin dispoziiile
internaionale de drept n domeniul mediului, social i al
Articolul 21
muncii enumerate n anexa X.
Confidenialitate
Articolul 19 (1) Cu excepia cazului n care se prevede altfel n prezenta
Operatori economici directiv sau n legislaia naional sub incidena creia intr
autoritatea contractant, n special legislaia privind accesul la
(1) Operatorii economici care, n temeiul legislaiei statului informaii i fr a aduce atingere obligaiilor legate de publi
membru n care sunt stabilii, au dreptul s presteze serviciul n citatea contractelor atribuite i de informaiile pentru candidai
cauz nu pot fi respini numai pe motiv c, n temeiul legislaiei i ofertani prevzute la articolele 50 i 55, autoritatea
statului membru n care se atribuie contractul, sunt obligai s contractant nu dezvluie informaiile transmise de ctre
fie persoane fizice sau persoane juridice. operatorii economici i desemnate de acetia ca fiind
confideniale, inclusiv, fr a se limita la acestea, secrete
Cu toate acestea, pentru contractele de achiziii publice de tehnice sau comerciale i aspectele confideniale ale ofertelor.
servicii i de lucrri, precum i pentru contractele de achiziii
publice de produse care implic, n plus, servicii sau lucrri de
amplasare i de instalare, persoanele juridice pot fi obligate s (2) Autoritile contractante pot impune operatorilor
indice, n cadrul ofertelor sau cererilor lor de participare, numele economici cerine care vizeaz protejarea naturii confideniale
i calificrile profesionale pertinente ale persoanelor responsabile a informaiilor pe care autoritile contractante le pun la
cu executarea contractului n cauz. dispoziie pe durata ntregii proceduri de achiziie.

(2) Grupurile de operatori economici, inclusiv asociaiile Articolul 22


temporare, pot participa la procedurile de achiziii. Autoritile
contractante nu le pot impune acestora s aib o form juridic Reguli aplicabile comunicrilor
specific pentru depunerea unei oferte sau a unei cereri de
participare. (1) Statele membre se asigur c toate comunicrile i schim
burile de informaii n temeiul prezentei directive, n special
depunerea electronic, sunt efectuate prin mijloace electronice
Dup caz, autoritile contractante pot clarifica n documentele de comunicare, n conformitate cu dispoziiile prezentului
achiziiei n ce mod grupurile de operatori economici trebuie s articol. Instrumentele i dispozitivele utilizate pentru comu
ndeplineasc cerinele legate de situaia economic i financiar nicarea prin mijloace electronice, precum i caracteristicile lor
sau de capacitile tehnice i profesionale menionate la tehnice, sunt nediscriminatorii, disponibile n general i intero
articolul 58, cu condiia ca aceasta s se justifice din motive perabile cu TIC de uz general i nu limiteaz accesul opera
obiective i s se respecte principiul proporionalitii. Statele torilor economici la procedura de achiziie.
membre pot stabili termeni standard pentru modul n care
grupurile de operatori economici urmeaz s ndeplineasc
cerinele respective. n pofida primului paragraf, autoritile contractante nu sunt
obligate s solicite utilizarea mijloacelor electronice de comu
Orice condiie pentru executarea unui contract de ctre astfel de nicare n procesul de depunere n urmtoarele situaii:
grupuri de operatori economici, diferite de cele impuse partici
panilor individuali, sunt, de asemenea, justificate de motive
obiective i respect principiul proporionalitii. (a) din cauza naturii specializate a achiziiei, utilizarea
mijloacelor electronice de comunicare ar necesita instru
(3) n pofida alineatului (2), autoritile contractante pot mente, dispozitive sau formate de fiiere specifice care nu
impune grupurilor de operatori economici s adopte o sunt disponibile n general sau nu se susin prin aplicaii
anumit form juridic, odat ce le-a fost atribuit contractul, disponibile n general;
n msura n care o astfel de schimbare este necesar pentru
executarea n mod satisfctor a contractului.
(b) aplicaiile care suport formatele de fiiere adecvate pentru
descrierea ofertelor utilizeaz formate de fiiere care nu pot
Articolul 20 fi procesate prin nicio alt aplicaie deschis sau disponibil
Contracte rezervate n general sau fac obiectul unui regim de licene limitate de
drepturi de proprietate intelectual, iar autoritatea
(1) Statele membre pot rezerva dreptul de participare la contractant nu le poate pune la dispoziie pentru
procedurile de achiziii publice unor ateliere protejate i unor descrcare sau pentru utilizare la distan;
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/107

(c) utilizarea mijloacelor electronice de comunicare ar necesita al cererilor de participare numai dup expirarea termenului fixat
un echipament de birou specializat care nu este disponibil pentru depunerea acestora.
n general pentru autoritile contractante;

(4) Pentru contractele de lucrri i concursurile de proiecte,


statele membre pot impune utilizarea de instrumente electronice
(d) documentele achiziiei necesit prezentarea unor modele specifice, precum instrumentele de modelare electronic a infor
fizice sau reduse la scar care nu se pot transmite prin maiilor de construcii sau instrumente similare. n astfel de
mijloace electronice. cazuri, autoritile contractante ofer mijloace de acces alter
native, astfel cum se prevede la alineatul (5), pn cnd instru
mentele respective devin disponibile n general n sensul
alineatului (1) primul paragraf a doua tez.
n ceea ce privete comunicrile pentru care nu sunt folosite
mijloace electronice de comunicare n conformitate cu al doilea
paragraf, comunicarea se face prin pot sau alt transportator (5) Autoritile contractante pot, dac este necesar, s
adecvat sau printr-o combinaie ntre pot sau alt transportator impun utilizarea unor instrumente i dispozitive care nu sunt
adecvat i mijloace electronice. n general disponibile, cu condiia ca autoritile contractante s
ofere mijloace alternative de acces.

n pofida primului paragraf de la prezentul alineat, autoritile


contractante nu sunt obligate s solicite mijloace electronice de Se consider c autoritile contractante ofer mijloace alter
comunicare n procesul de depunere n msura n care utilizarea native adecvate de acces n oricare dintre urmtoarele situaii,
altor mijloace de comunicare dect mijloacele electronice este dac:
necesar fie din cauza unei nclcri a securitii mijloacelor
electronice de comunicare, fie pentru protejarea naturii
deosebit de sensibile a informaiilor care cere un nivel de (a) ofer acces direct, liber, complet i gratuit, pe cale elec
protecie att de ridicat nct nu poate fi asigurat n mod cores tronic, la instrumentele i dispozitivele respective de la
punztor prin utilizarea instrumentelor i dispozitivelor elec data publicrii anunului n conformitate cu anexa VIII sau
tronice disponibile n general pentru operatorii economici sau de la data trimiterii invitaiei pentru confirmarea interesului.
care pot fi puse la dispoziie prin mijloace alternative de acces Textul anunului sau al invitaiei pentru confirmarea inte
n sensul alineatului (5). resului specific adresa de internet la care sunt disponibile
instrumentele i dispozitivele respective;

Este responsabilitatea autoritilor contractante care solicit, n (b) se asigur c ofertanii care nu au acces la instrumentele i
conformitate cu al doilea paragraf de la prezentul alineat, alte dispozitivele n cauz sau nicio posibilitate de a le obine n
mijloace de comunicare dect cele electronice n procesul de termenele stabilite, cu condiia ca lipsa accesului s nu poat
depunere s indice motivele acestei solicitri n raportul indi fi atribuit ofertantului n cauz, pot avea acces la procedura
vidual menionat la articolul 84. Dup caz, autoritile de achiziie prin utilizarea unor dispozitive (tokens)
contractante menioneaz n raportul individual motivele provizorii puse la dispoziie cu titlu gratuit pe internet; sau
pentru care utilizarea altor mijloace de comunicare dect a
mijloacelor electronice a fost considerat necesar n aplicarea
celui de al patrulea paragraf de la prezentul alineat. (c) asigur disponibilitatea unei metode alternative pentru
depunerea electronic a ofertelor.

(2) n pofida alineatului (1), comunicarea oral poate fi


(6) n plus fa de cerinele prevzute n anexa IV, urm
utilizat pentru alte comunicri dect cele privind elementele
toarele norme se aplic instrumentelor i dispozitivelor de
eseniale ale unei proceduri de achiziii publice, cu condiia
transmisie i recepie electronic a ofertelor i de recepie elec
unei documentri suficiente a coninutului comunicrii orale.
tronic a cererilor de participare:
n acest sens, elementele eseniale ale procedurii de achiziii
publice includ documentele achiziiei, cererile de participare,
confirmrile interesului i ofertele. n special, comunicrile
verbale cu ofertanii care ar putea avea un impact substanial (a) informaiile privind specificaiile pentru prezentarea elec
asupra coninutului i evalurii ofertelor se documenteaz ntr-o tronic a ofertelor i a cererilor de participare, inclusiv
msur suficient i prin mijloace corespunztoare, cum ar fi criptarea i marcarea temporal (time-stamping), se pun la
nregistrrile scrise sau audio sau rezumate ale principalelor dispoziia prilor interesate;
elemente ale comunicrii.

(b) statele membre sau autoritile contractante care acioneaz


ntr-un cadru global stabilit de statul membru n cauz
(3) n toate operaiunile de comunicare, schimb i stocare de precizeaz nivelul de securitate necesar pentru mijloacele
informaii, autoritile contractante asigur meninerea inte de comunicare electronice n diversele etape ale procedurii
gritii datelor i protejarea confidenialitii ofertelor i a de achiziie n cauz; nivelul respectiv este proporional cu
cererilor de participare. Ele examineaz coninutul ofertelor i riscurile asociate;
L 94/108 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

(c) atunci cnd statele membre sau autoritile contractante care (7) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
acioneaz ntr-un cadru global stabilit de statul membru n conformitate cu articolul 87, pentru a modifica detaliile i carac
cauz ajung la concluzia c nivelul de risc, evaluat n teristicile tehnice stabilite n anexa IV pentru a ine cont de
temeiul literei (b) de la prezentul alineat, impune progresul tehnic.
semnturi electronice avansate, aa cum sunt definite n
Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European i a
Consiliului (1), autoritile contractante accept semnturi
electronice avansate bazate pe un certificat calificat, innd
cont dac certificatele respective sunt furnizate de un Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor
furnizor de servicii de certificare, care se afl pe o list mitate cu articolul 87, pentru modificarea listei care figureaz la
sigur prevzut n Decizia 2009/767/CE a Comisiei (2), alineatul (1) al doilea paragraf literele (a) - (d) de la prezentul
create cu sau fr un dispozitiv securizat de creare a semn articol, n cazul n care evoluiile tehnologice fac ca excepiile de
turii, sub rezerva respectrii urmtoarelor condiii: la utilizarea mijloacelor electronice de comunicare s fie
inadecvate sau, n mod excepional, n cazul n care trebuie s
(i) autoritile contractante stabilesc formatul semnturii se prevad noi excepii din cauza evoluiilor tehnologice.
avansate pe baza formatelor stabilite n Decizia
2011/130/UE a Comisiei (3) i introduc msurile
necesare pentru a putea procesa tehnic aceste formate;
n cazul n care se utilizeaz un format diferit de
semntur electronic, semntura electronic sau Pentru a se asigura interoperabilitatea formatelor tehnice,
suportul electronic al documentelor include informaii precum i a standardelor n materie de proceduri i mesaje, n
cu privire la posibilitile existente de validare, iar special ntr-un context transfrontalier, Comisia este mputer
aceasta intr n atribuiile statului membru. Posibilitile nicit s adopte acte delegate n conformitate cu articolul 87
de validare permit autoritii contractante s valideze pentru a stabili utilizarea obligatorie a acestor standarde tehnice
semntura electronic primit online gratuit i ntr-o specifice, n special cu privire la utilizarea depunerii electronice,
manier care s fie neleas i de ali vorbitori dect a cataloagelor electronice i a mijloacelor de autentificare elec
cei nativi, ca semntur electronic avansat susinut tronic, numai n cazul n care standardele tehnice au fost
de un certificat calificat. testate amnunit i s-a dovedit utilitatea acestora n practic.
nainte de a stabili obligativitatea utilizrii unui anumit standard
Statele membre notific informaiile privind prestatorul tehnic, Comisia trebuie, de asemenea, s ia n considerare cu
de servicii de validare Comisiei, care pune la dispoziia atenie costurile pe care acest lucru le-ar putea genera, n special
publicului pe internet informaiile primite de la statele n ceea ce privete adaptrile la soluiile existente de achiziii
membre; electronice, inclusiv infrastructura, procesele sau programele
informatice.
(ii) n cazul n care o ofert este semnat pe baza unui
certificat calificat care este inclus pe o list sigur, auto
ritile contractante nu impun obligaii suplimentare
care pot mpiedica utilizarea semnturilor respective de Articolul 23
ctre ofertani.
Nomenclaturi
n legtur cu documentele utilizate n contextul unei proceduri
(1) Orice trimiteri la nomenclaturi n contextul achiziiilor
de achiziie care sunt semnate de o autoritate competent a
publice se efectueaz cu ajutorul Vocabularului comun privind
unui stat membru sau de o alt autoritate emitent, autoritatea
achiziiile publice (Common Procurement Vocabulary, CPV), adoptat
competent sau entitatea emitent poate stabili formatul
prin Regulamentul (CE) nr. 2195/2002.
semnturii avansate necesare n conformitate cu cerinele
prevzute la articolul 1 alineatul (2) din Decizia 2011/130/UE.
Acestea introduc msurile necesare pentru a putea prelucra
tehnic formatele respective prin includerea informaiilor soli
citate n scopul prelucrrii semnturii n documentul n cauz. (2) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
Astfel de informaii trebuie s conin n semntura electronic conformitate cu articolul 87 pentru a adapta codurile CPV
sau n suportul electronic al documentelor informaii cu privire menionate n prezenta directiv, ori de cte ori modificrile
la posibilitile existente de validare care permit validarea online nomenclaturii CPV trebuie s se reflecte n prezenta directiv
a semnturii electronice, gratuit i ntr-o manier care s fie i nu implic o modificare a domeniului de aplicare al prezentei
neleas i de ali vorbitori dect cei nativi. directive.

(1) Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European i a Consiliului din


13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnturile
electronice (JO L 13, 19.1.2000, p. 12).
(2) Decizia 2009/767/CE a Comisiei din 16 octombrie 2009 de stabilire
a unor msuri de facilitare a utilizrii procedurilor prin mijloace
Articolul 24
electronice prin intermediul ghieelor unice n temeiul Directivei Conflicte de interese
2006/123/CE a Parlamentului European i a Consiliului privind
serviciile n cadrul pieei interne (JO L 274, 20.10.2009, p. 36). Statele membre se asigur c autoritile contractante iau
(3) Decizia 2011/130/UE a Comisiei din 25 februarie 2011 de stabilire
msurile adecvate pentru a preveni, identifica i remedia
a unor cerine minime pentru tratamentul transfrontalier al docu
mentelor semnate electronic de autoritile competente n temeiul conflictele de interese aprute n desfurarea procedurilor de
Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European i a Consiliului achiziie, astfel nct s se evite orice denaturare a concurenei i
privind serviciile n cadrul pieei interne (JO L 53, 26.2.2011, p. 66). s se asigure un tratament egal pentru toi operatorii economici.
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/109

Conceptul de conflict de interese acoper cel puin orice situaie (iv) specificaiile tehnice nu pot fi definite cu suficient
n care membrii personalului autoritii contractante sau ai unui precizie de ctre autoritatea contractant prin trimitere
furnizor de servicii de achiziie care acioneaz n numele auto la un standard, o evaluare tehnic european, o speci
ritii contractante care sunt implicai n desfurarea procedurii ficaie tehnic comun sau o referin tehnic n sensul
de achiziie sau care pot influena rezultatul acesteia au, n mod anexei VII punctele 2-5;
direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt
interes personal, care ar putea fi perceput ca element care
compromite imparialitatea sau independena lor n contextul (b) n cazul lucrrilor, produselor sau serviciilor pentru care, n
procedurii de achiziie. urma unei proceduri deschise sau a unei proceduri restrnse,
sunt depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile. n
TITLUL II astfel de situaii, autoritile contractante pot opta s nu
publice un anun de participare n cazul n care includ n
NORME APLICABILE CONTRACTELOR DE ACHIZIII procedur toi ofertanii care ndeplinesc criteriile prevzute
PUBLICE la articolele 57-64, i numai aceti ofertani, i care, cu
ocazia procedurii deschise sau restrnse anterioare, au
CAPITOLUL I depus oferte n conformitate cu cerinele oficiale ale
Proceduri procedurii de achiziii publice.

Articolul 25
n special, ofertele care nu respect documentele achiziiei,
Condiii referitoare la AAP i la alte acorduri internaionale care au fost primite cu ntrziere, care prezint semne de
n msura n care intr sub incidena anexelor 1, 2, 4 i 5 i a nelegeri anticoncureniale sau corupie sau care au fost
notelor generale la apendicele I al Uniunii Europene la AAP i a considerate de autoritatea contractant ca fiind anormal de
celorlalte acorduri internaionale care prevd obligaii n sarcina sczute, se consider neconforme. n special ofertele
Uniunii, autoritile contractante acord lucrrilor, produselor, prezentate de ctre ofertanii care nu au calificrile
serviciilor i operatorilor economici ai semnatarilor acestor necesare i ofertele al cror pre depete bugetul autoritii
acorduri un tratament nu mai puin favorabil dect tratamentul contractante, astfel cum a fost stabilit i documentat nainte
acordat lucrrilor, produselor, serviciilor i operatorilor de lansarea procedurii de achiziii publice, se consider
economici din Uniune. inacceptabile.

Articolul 26 (5) Invitaia la procedura concurenial de ofertare se face


Alegerea procedurilor printr-un anun de participare, n conformitate cu articolul 49.

(1) La atribuirea contractelor de achiziii publice, autoritile


contractante aplic proceduri naionale adaptate pentru a fi n n cazul n care contractul este atribuit prin procedura restrns
conformitate cu prezenta directiv, cu condiia ca, fr a aduce sau procedura competitiv cu negociere, statele membre au
atingere articolului 32, s fi fost publicat o invitaie la o posibilitatea, n pofida primului paragraf de la prezentul
procedur concurenial de ofertare n conformitate cu alineat, s prevad c autoritile contractante regionale sau
prezenta directiv. locale sau categorii specifice ale acestora pot face invitaia la
procedura concurenial de ofertare prin intermediul unui
(2) Statele membre prevd posibilitatea ca autoritile anun de intenie, n conformitate cu articolul 48 alineatul (2).
contractante s aplice proceduri deschise sau restrnse
prevzute n prezenta directiv. n cazul n care invitaia la procedura concurenial de ofertare
se face prin intermediul unui anun de intenie, n conformitate
(3) Statele membre prevd c autoritile contractante pot cu articolul 48 alineatul (2), operatorii economici care i-au
aplica parteneriate pentru inovare, dup cum sunt reglementate manifestat interesul n urma publicrii anunului de intenie
n prezenta directiv. vor fi invitai ulterior s i confirme interesul n scris prin
intermediul unei invitaii pentru confirmarea interesului, n
(4) Statele membre prevd posibilitatea ca autoritile conformitate cu articolul 54.
contractante s aplice o procedur competitiv cu negociere
sau un dialog competitiv n situaiile urmtoare:
(6) n cazurile i situaiile specifice prevzute n mod expres
(a) n cazul lucrrilor, produselor sau serviciilor care ndeplinesc la articolul 32, statele membre pot prevedea c autoritile
unul sau mai multe dintre urmtoarele criterii: contractante pot recurge la o procedur de negociere fr
publicarea prealabil a unei invitaii la procedura concurenial
de ofertare. Statele membre nu autorizeaz aplicarea procedurii
(i) necesitile autoritii contractante nu pot fi ndeplinite respective n orice alte cazuri dect cele menionate la
fr adaptarea soluiilor deja disponibile; articolul 32.
(ii) acestea includ soluii de proiectare sau soluii
inovatoare; Articolul 27
Procedura deschis
(iii) contractul nu poate fi atribuit fr negocieri prealabile
din cauza circumstanelor specifice legate de natura, (1) n cadrul procedurilor deschise, orice operator economic
complexitatea sau structura juridic i financiar sau interesat poate depune o ofert ca rspuns la o invitaie la o
din cauza riscurilor legate de acestea; procedur concurenial de ofertare.
L 94/110 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Termenul minim de primire a ofertelor este de 35 de zile de la la procedura concurenial de ofertare, termenul minim de
data la care s-a trimis anunul de participare. primire a ofertelor prevzut la alineatul (2) al doilea paragraf
din prezentul articol poate fi redus la 10 zile, sub rezerva
Oferta este nsoit de informaiile pentru selecia calitativ care ndeplinirii cumulative a urmtoarelor condiii:
sunt solicitate de ctre autoritatea contractant.
(a) anunul de intenie a inclus toate informaiile necesare
(2) Dac autoritile contractante au publicat un anun de prevzute n anexa V partea B seciunea I, n msura n
intenie care nu a fost utilizat ca mijloc de invitaie la care informaiile respective erau disponibile n momentul
procedura concurenial de ofertare, termenul minim de publicrii anunului de intenie;
primire a ofertelor prevzut la alineatul (1) al doilea paragraf
din prezentul articol poate fi redus la 15 zile, sub rezerva
ndeplinirii cumulative a urmtoarelor condiii: (b) anunul de intenie a fost trimis spre publicare cu o perioad
cuprins ntre 35 de zile i 12 luni nainte de data trimiterii
anunului de participare.
(a) anunul de intenie a inclus toate informaiile necesare
pentru anunul de participare prevzute n anexa V partea
B seciunea I, n msura n care informaiile respective erau (4) Statele membre pot prevedea c toate autoritile
disponibile n momentul publicrii anunului de intenie; contractante regionale i locale sau anumite categorii specifice
ale acestora pot stabili termenul pentru primirea ofertelor de
(b) anunul de intenie a fost trimis spre publicare cu o perioad comun acord ntre autoritatea contractant i candidaii selectai,
cuprins ntre 35 de zile i 12 luni nainte de data trimiterii cu condiia ca toi candidaii selectai s aib la dispoziie acelai
anunului de participare. termen pentru pregtirea i depunerea ofertelor. n lipsa unui
acord cu privire la termenul pentru primirea ofertelor, termenul
(3) n cazul n care o stare de urgen demonstrat n mod este de cel puin 10 zile de la data la care a fost trimis invitaia
corespunztor de ctre autoritatea contractant face imposibil de participare la procedura de ofertare.
de respectat termenul prevzut la alineatul (1) al doilea paragraf,
aceasta poate stabili un termen care nu poate fi mai mic de 15 (5) Termenul de primire a ofertelor prevzut la alineatul (2)
zile de la data la care s-a trimis anunul de participare. de la prezentul articol poate fi redus cu cinci zile n cazul n
care autoritatea contractant accept ca ofertele s fie depuse
(4) Autoritatea contractant poate reduce cu cinci zile prin mijloace electronice, n conformitate cu articolul 22
termenul pentru primirea ofertelor prevzut la prezentul alineatele (1), (5) i (6).
articol alineatul (1) al doilea paragraf, n cazul n care accept
ca ofertele s fie depuse prin mijloace electronice, n confor
mitate cu articolul 22 alineatul (1) primul paragraf i cu (6) n cazul n care o stare de urgen demonstrat n mod
articolul 22 alineatele (5) i (6). corespunztor de autoritile contractante face imposibil de
respectat termenele prevzute n prezentul articol, acestea pot
stabili:
Articolul 28
Procedura restrns
(a) un termen pentru primirea cererilor de participare, care nu
(1) n cazul procedurilor restrnse, orice operator economic poate fi mai mic de 15 zile de la data la care a fost transmis
poate depune o cerere de participare ca rspuns la o invitaie la anunul de participare;
o procedur concurenial de ofertare cuprinznd informaiile
prevzute n anexa V partea B sau C, dup caz, furniznd
informaiile pentru selecia calitativ care sunt solicitate de (b) un termen pentru primirea ofertelor, care nu poate fi mai
ctre autoritatea contractant. mic de 10 zile de la data la care a fost transmis invitaia de
participare la procedura de ofertare.
Termenul minim de primire a cererilor de participare este de 30
de zile de la data trimiterii anunului de participare sau, dac se Articolul 29
utilizeaz un anun de intenie ca mijloc de invitaie la
procedura concurenial de ofertare, a invitaiei pentru Procedura competitiv cu negociere
confirmarea interesului. (1) n cazul procedurilor competitive cu negociere, orice
operator economic poate depune o cerere de participare ca
(2) Numai operatorii economici invitai n acest sens de auto rspuns la o invitaie la o procedur concurenial de ofertare
ritatea contractant dup evaluarea informaiilor furnizate pot cuprinznd informaiile prevzute n anexa V prile B i C,
depune o ofert. Autoritile contractante pot limita numrul furniznd informaiile pentru selecia calitativ care sunt soli
candidailor corespunztori pentru a fi invitai s participe la citate de ctre autoritatea contractant.
procedur n conformitate cu articolul 65.
n documentele achiziiei, autoritile contractante identific
Termenul minim de primire a ofertelor este de 30 de zile de la obiectul achiziiei prin furnizarea unei descrieri a necesitilor
data la care s-a trimis invitaia de participare la procedura de lor i a caracteristicilor impuse pentru produsele, lucrrile sau
ofertare. serviciile care urmeaz a fi achiziionate i specific criteriile de
atribuire a contractului. De asemenea, acestea indic acele
(3) Dac autoritile contractante au publicat un anun de elemente ale descrierii care definesc cerinele minime care
intenie care nu a fost utilizat el nsui ca mijloc de invitaie trebuie ndeplinite de toate ofertele.
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/111

Informaiile furnizate sunt suficient de precise pentru a permite (6) Procedurile competitive cu negociere se pot desfura n
operatorilor economici s identifice natura i sfera de aplicare a faze succesive, n scopul reducerii numrului de oferte care
achiziiei i s decid dac s depun o cerere de participare la urmeaz s fie negociate, aplicnd criteriile de atribuire
procedur. menionate n anunul de participare, n invitaia pentru
confirmarea interesului sau n alte documente ale achiziiei. n
anunul de participare, n invitaia pentru confirmarea inte
resului sau n alt document al achiziiei, autoritatea contractant
Termenul minim de primire a cererilor de participare este de 30 indic dac va recurge la opiunea respectiv.
de zile de la data trimiterii anunului de participare sau, dac se
utilizeaz un anun de intenie ca mijloc de invitaie la
procedura concurenial de ofertare, a invitaiei pentru
confirmarea interesului. Termenul minim de primire a (7) Dac autoritatea contractant intenioneaz s ncheie
ofertelor iniiale este de 30 de zile de la data la care s-a negocierile, aceasta i informeaz pe ofertanii rmai i
trimis invitaia. Se aplic articolul 28 alineatele (3)-(6). stabilete un termen comun pentru depunerea eventualelor
oferte noi sau revizuite. Autoritatea contractant verific dac
ofertele finale se conformeaz cerinelor minime i articolului
56 alineatul (1), evalueaz ofertele finale pe baza criteriilor de
(2) Numai operatorii economici invitai de autoritatea
atribuire i atribuie contractul n conformitate cu dispoziiile
contractant dup evaluarea de ctre aceasta a informaiilor
articolelor 66-69.
furnizate pot depune o ofert iniial, care va constitui baza
pentru negocierile ulterioare. Autoritile contractante pot
limita numrul candidailor corespunztori pentru a fi invitai
s participe la procedur n conformitate cu articolul 65. Articolul 30
Dialogul competitiv

(3) Cu excepia cazului n care se prevede altfel la alineatul (1) n cazul dialogurilor competitive, orice operator
(4), autoritile contractante negociaz cu ofertanii ofertele economic poate depune o cerere de participare ca rspuns la
iniiale i toate ofertele ulterioare depuse de acetia, cu un anun de participare, furniznd informaiile pentru selecia
excepia ofertelor finale n sensul alineatului (7), n vederea calitativ solicitate de autoritatea contractant.
mbuntirii coninutului acestora.

Termenul minim de primire a cererilor de participare este de 30


Cerinele minime i criteriile de atribuire nu sunt fac obiectul de zile de la data trimiterii anunului de participare.
negocierilor.

Numai operatorii economici invitai de autoritatea contractant


(4) Autoritile contractante pot atribui contracte pe baza dup evaluarea informaiilor furnizate pot participa la dialog.
ofertelor iniiale fr negociere n cazul n care au indicat n Autoritile contractante pot limita numrul candidailor cores
anunul de participare sau n invitaia de confirmare a inte punztori pentru a fi invitai s participe la procedur n confor
resului c i rezerv posibilitatea de a face acest lucru. mitate cu articolul 65. Contractul se atribuie exclusiv pe baza
criteriului celui mai bun raport pre-calitate, n conformitate cu
articolul 67 alineatul (2).
(5) n cursul negocierilor, autoritile contractante asigur
egalitatea de tratament pentru toi ofertanii. n acest scop,
autoritile contractante nu furnizeaz, n mod discriminatoriu, (2) Autoritile contractante i fac cunoscute necesitile i
informaii care i pot avantaja pe anumii ofertani n raport cu cerinele n anunul de participare i le definesc n respectivul
ceilali. Acestea informeaz n scris toi ofertanii ale cror oferte anun i/sau ntr-un document descriptiv. n acelai timp i n
nu au fost eliminate n conformitate cu alineatul (6) n legtur aceleai documente, acestea fac cunoscute i definesc i criteriile
cu orice modificri ale specificaiilor tehnice sau ale altor de atribuire alese i stabilesc un termen orientativ.
documente ale achiziiei, altele dect cele care stabilesc
cerinele minime, n timp util pentru a le permite acestora s
i modifice ofertele i s depun ofertele revizuite, dup caz, ca
urmare a acestor modificri. n urma acestor modificri, autori (3) Autoritile contractante deschid, cu participanii selectai
tile contractante asigur suficient timp pentru ca ofertanii s n conformitate cu dispoziiile aplicabile prevzute la articolele
poat modifica i s poat retrimite ofertele modificate, dup 56-66, un dialog al crui obiectiv este de a identifica i defini
caz. mijloacele cele mai potrivite pentru a rspunde necesitilor lor.
n decursul acestui dialog, autoritile pot discuta cu partici
panii selectai toate aspectele achiziiei.
n conformitate cu articolul 21, autoritile contractante nu
dezvluie celorlali participani informaii confideniale comu
nicate de un candidat sau de un ofertant care particip la nego n cadrul dialogului, autoritile contractante asigur egalitatea
cieri, fr acordul acestuia. Acest acord nu ia forma unei de tratament pentru toi participanii. n acest scop, autoritile
renunri generale, ci trebuie dat cu referire la comunicarea contractante nu furnizeaz, n mod discriminatoriu, informaii
preconizat a informaiilor specifice. care i pot avantaja pe anumii participani n raport cu ceilali.
L 94/112 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

n conformitate cu articolul 21, autoritile contractante nu un anun de participare, furniznd informaiile pentru selecia
dezvluie celorlali participani soluiile propuse sau alte calitativ solicitate de autoritatea contractant.
informaii confideniale comunicate de un candidat sau
ofertant care particip la dialog, fr acordul acestuia. Acest
acord nu ia forma unei renunri generale, ci trebuie dat cu n documentele achiziiei, autoritatea contractant identific
referire la comunicarea preconizat a informaiilor specifice. necesitatea unui produs,a unui serviciu inovator sau a unor
lucrri inovatoare care nu poate fi satisfcut prin achiziionarea
produselor, serviciilor sau lucrrilor deja disponibile pe pia.
(4) Dialogurile competitive se pot desfura n etape Aceasta indic acele elemente ale descrierii care definesc
succesive, pentru a reduce numrul de soluii care urmeaz s cerinele minime care trebuie ndeplinite de toate ofertele. Infor
fie discutate n etapa de dialog, aplicnd criteriile de atribuire maiile furnizate sunt suficient de precise pentru a permite
prevzute n anunul de participare sau n documentul operatorilor economici s identifice natura i sfera de aplicare
descriptiv. n anunul de participare sau n documentul a soluiei necesare i s decid dac s depun o cerere de
descriptiv, autoritatea contractant precizeaz dac va recurge participare la procedur.
la opiunea respectiv.

Autoritatea contractant poate decide s instituie parteneriatul


(5) Autoritatea contractant continu dialogul pn cnd este pentru inovare cu unul sau mai muli parteneri care deruleaz
n msur s identifice soluia sau soluiile care pot rspunde separat activiti de cercetare i dezvoltare.
necesitilor sale.

Termenul minim de primire a cererilor de participare este de 30


(6) Dup declararea ncheierii dialogului i informarea cores de zile de la data trimiterii anunului de participare. Numai
punztoare a participanilor rmai, autoritile contractante i operatorii economici invitai de autoritatea contractant dup
invit pe fiecare dintre acetia s i depun ofertele finale pe evaluarea informaiilor furnizate pot participa la procedur.
baza soluiei sau soluiilor prezentate i specificate n cursul Autoritile contractante pot limita numrul candidailor cores
dialogului. Ofertele respective cuprind toate elementele solicitate punztori pentru a fi invitai s participe la procedur n confor
i necesare pentru realizarea proiectului. mitate cu articolul 65. Contractele se atribuie exclusiv pe baza
criteriului celui mai bun raport pre-calitate, n conformitate cu
articolul 67.
Aceste oferte pot fi clarificate, precizate i perfecionate la
cererea autoritii contractante. Totui, precizrile, clarificrile,
optimizrile sau informaiile suplimentare nu pot avea ca efect (2) Parteneriatul pentru inovare are ca scop dezvoltarea unui
modificarea aspectelor principale ale ofertei sau ale achiziiei produs, a unui serviciu inovator sau a unor lucrri inovatoare,
publice, inclusiv a nevoilor i cerinelor stabilite n anunul de precum i achiziia ulterioar a produselor, serviciilor sau
participare sau n documentul descriptiv, n cazul n care lucrrilor care rezult, cu condiia ca acestea s corespund
variaiile la aceste aspecte, nevoi i cerine sunt susceptibile de nivelurilor de performan i costurilor maxime convenite
a denatura concurena sau de a avea un efect discriminatoriu. ntre autoritile contractante i participani.

(7) Autoritile contractante evalueaz ofertele primite pe Parteneriatul pentru inovare se structureaz n faze succesive,
baza criteriilor de atribuire prevzute n anunul de participare urmnd succesiunea etapelor din procesul de cercetare i de
sau n documentul descriptiv. inovare, care poate include fabricarea produselor, prestarea
serviciilor sau finalizarea lucrrilor. Parteneriatul pentru
inovare stabilete obiective intermediare care trebuie atinse de
La cererea autoritii contractante, se pot desfura negocieri cu ctre parteneri i plata remuneraiei n trane adecvate.
ofertantul a crui ofert a fost identificat ca prezentnd cel mai
bun raport pre-calitate, n conformitate cu articolul 67, pentru
a se confirma angajamentele financiare sau ali termeni inclui Pe baza obiectivelor respective, autoritatea contractant poate
n ofert pn la finalizarea termenelor din contract cu condiia hotr dup fiecare faz s nceteze parteneriatul pentru
ca aceste negocieri s nu aib ca efect modificarea n mod inovare sau, n cazul unui parteneriat pentru inovare ncheiat
substanial a aspectelor eseniale ale ofertei sau ale achiziiei cu mai muli parteneri, s reduc numrul de parteneri prin
publice, inclusiv a necesitilor i cerinelor prevzute n rezilierea anumitor contracte, cu condiia ca autoritatea
anunul de participare sau n documentul descriptiv i s nu contractant s fi menionat n documentele achiziiei posibili
rite s denatureze concurena sau s duc la discriminare. tile respective, precum i condiiile n care poate face uz de
ele.

(8) Autoritile contractante pot prevedea prime sau pli


pentru participanii la dialog. (3) Cu excepia cazului n care se prevede altfel n prezentul
articol, autoritile contractante negociaz cu ofertanii ofertele
iniiale i toate ofertele ulterioare depuse de acetia, cu excepia
Articolul 31 ofertei finale, n vederea mbuntirii coninutului acestora.
Parteneriatul pentru inovare
(1) n cazul parteneriatelor pentru inovare, orice operator Cerinele minime i criteriile de atribuire nu fac obiectul
economic poate depune o cerere de participare ca rspuns la negocierilor.
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/113

(4) n cursul negocierilor, autoritile contractante asigur estimat a produselor, serviciilor sau lucrrilor nu trebuie s fie
egalitatea de tratament pentru toi ofertanii. n acest scop, disproporionat n raport cu investiiile solicitate pentru
autoritile contractante nu furnizeaz, n mod discriminatoriu, dezvoltarea acestora.
informaii care i pot avantaja pe anumii ofertani n raport cu
ceilali. Acestea informeaz n scris toi ofertanii ale cror oferte
nu au fost eliminate n conformitate cu alineatul (5) n legtur Articolul 32
cu orice modificri ale specificaiilor tehnice sau ale altor Utilizarea procedurii de negociere fr publicare prealabil
documente ale achiziiei dect cele care stabilesc cerinele
minime. n urma modificrilor respective, autoritile (1) n cazurile i situaiile speciale prevzute la alineatele (2)-
contractante asigur suficient timp pentru ca ofertanii s (5), statele membre pot prevedea c autoritile contractante pot
modifice i s retrimit ofertele modificate, dup caz. atribui contracte de achiziii publice printr-o procedur de
negociere fr publicare prealabil.

n conformitate cu articolul 21, autoritile contractante nu (2) Procedura de negociere fr publicare prealabil poate fi
dezvluie celorlali participani informaii confideniale comu utilizat pentru contractele de achiziii publice de lucrri, de
nicate de un candidat sau de un ofertant care particip la nego produse i de servicii n oricare dintre urmtoarele cazuri:
cieri, fr acordul acestuia. Acest acord nu poate lua forma unei
renunri generale, ci trebuie dat cu referire la comunicarea
preconizat a informaiilor specifice. (a) dac nu a fost depus nicio ofert sau nicio ofert adecvat
sau nicio cerere de participare sau nicio cerere adecvat de
participare ca rspuns la o procedur deschis sau restrns,
att timp ct condiiile iniiale ale contractului nu sunt
modificate n mod substanial i se transmite un raport
(5) Negocierile din cadrul procedurilor privind parteneriatele
Comisiei, la cererea acesteia.
pentru inovare se pot desfura n etape succesive, n scopul
reducerii numrului de oferte care urmeaz s fie negociate prin
aplicarea criteriilor de atribuire menionate n anunul de parti O ofert este considerat drept neadecvat dac este lipsit
cipare, n invitaia pentru confirmarea interesului sau n docu de relevan pentru contract, neputnd n mod evident
mentele achiziiei. n anunul de participare, n invitaia pentru rspunde, fr modificri substaniale, necesitilor i
confirmarea interesului sau n documentele achiziiei, autoritatea cerinelor autoritii contractante indicate n documentele
contractant indic dac va recurge la aceast opiune. achiziiei. O cerere de participare nu este considerat
adecvat n cazul n care operatorul economic n cauz
urmeaz s fie sau poate fi exclus n temeiul articolului
57 sau nu ndeplinete criteriile de selecie stabilite de auto
(6) La selectarea candidailor, autoritile contractante aplic ritatea contractant n temeiul articolului 58;
n special criteriile legate de capacitatea candidailor n domeniul
cercetrii i dezvoltrii, elaborrii de soluii inovatoare i al
punerii n aplicare a acestora. (b) dac lucrrile, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai
de ctre un anumit operator economic pentru unul dintre
motivele urmtoare:

Numai operatorii economici invitai de autoritatea contractant


dup evaluarea informaiilor solicitate pot prezenta proiecte de (i) scopul achiziiei este crearea sau achiziionarea unei
cercetare i inovare avnd ca obiectiv satisfacerea necesitilor opere de art sau reprezentaii artistice unice;
identificate de autoritatea contractant care nu pot fi acoperite
de soluiile existente.
(ii) concurena lipsete din motive tehnice;

(iii) protecia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturile de


n cadrul documentelor achiziiei, autoritatea contractant proprietate intelectual.
definete mecanismele aplicabile drepturilor de proprietate inte
lectual. n cazul unui parteneriat pentru inovare cu mai muli
parteneri, autoritatea contractant, n conformitate cu Excepiile prevzute la punctele (ii) i (iii) se aplic numai
articolul 21, nu dezvluie celorlali parteneri soluiile propuse atunci cnd nu exist o alternativ sau un substitut rezo
sau alte informaii confideniale comunicate de un partener n nabil, iar absena concurenei nu este rezultatul unei
cadrul parteneriatului fr acordul partenerului respectiv. Acest restrngeri artificiale a parametrilor achiziiei;
acord nu poate lua forma unei renunri generale, ci trebuie dat
cu referire la comunicarea preconizat a informaiilor specifice.
(c) n msura n care este absolut necesar atunci cnd, din
motive de extrem urgen determinate de evenimente
care nu puteau fi prevzute de ctre autoritatea contractant,
(7) Autoritatea contractant se asigur c structura partene termenele pentru procedurile deschise sau restrnse sau
riatului i, n special, durata i valoarea diferitelor etape reflect procedurile competitive cu negociere nu pot fi respectate.
gradul de inovaie al soluiei propuse i succesiunea activitilor Situaiile invocate pentru a justifica extrema urgen nu
de cercetare i inovare necesare pentru dezvoltarea unei soluii trebuie n niciun caz s fie atribuibile autoritii
inovatoare care nu este nc disponibil pe pia. Valoarea contractante.
L 94/114 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

(3) Procedura de negociere fr publicare prealabil poate fi proiect, iar autoritile contractante in seama de costul total
utilizat pentru contracte de achiziii publice de produse: estimat al lucrrilor sau serviciilor ulterioare atunci cnd
aplic articolul 4.

(a) dac produsele n cauz sunt produse numai n scopul La aceast procedur se poate recurge numai n termen de trei
cercetrii, experimentrii, studiului sau dezvoltrii; cu toate ani de la ncheierea contractului iniial.
acestea, contractele atribuite n temeiul prezentei litere nu
includ producia n serie care urmrete s stabileasc viabi
litatea comercial a produsului sau s amortizeze costurile CAPITOLUL II
de cercetare i dezvoltare;
Tehnici i instrumente pentru achiziiile electronice i agregate
Articolul 33
(b) pentru livrrile suplimentare efectuate de furnizorul iniial i Acorduri-cadru
destinate fie pentru nlocuirea parial a produselor sau
instalaiilor, fie pentru extinderea produselor sau instalaiilor (1) Autoritile contractante pot ncheia acorduri-cadru, cu
existente, n cazul n care schimbarea furnizorului ar obliga condiia s aplice procedurile prevzute de prezenta directiv.
autoritatea contractant s achiziioneze produse cu carac
teristici tehnice diferite care ar conduce la incompatibilitate
sau la dificulti tehnice disproporionate de utilizare i Un acord-cadru nseamn un acord ncheiat ntre una sau mai
ntreinere; ca regul general, durata unor astfel de multe autoriti contractante i unul sau mai muli operatori
contracte, precum i cea a contractelor rennoite, nu poate economici cu scopul de a stabili condiiile pentru contractele
fi mai mare de trei ani; care urmeaz s fie atribuite n decursul unei perioade deter
minate, n special n ceea ce privete preurile i, dac este cazul,
cantitile avute n vedere.

(c) pentru produsele cotate i achiziionate pe o pia de


mrfuri; Durata unui acord-cadru nu poate fi mai mare de patru ani, cu
excepia cazurilor excepionale bine justificate, n special prin
obiectul acordului-cadru.

(d) pentru cumprarea de produse sau servicii n condiii


deosebit de avantajoase, fie de la un furnizor care i (2) Contractele bazate pe un acord-cadru se atribuie n
nceteaz definitiv activitile comerciale, fie de la lichi conformitate cu procedurile prevzute la prezentul alineat i
datorul dintr-o procedur de insolven, un concordat la alineatele (3) i (4).
preventiv sau o procedur de aceeai natur prevzut n
legislaia sau reglementrile naionale.
Aceste proceduri pot fi aplicate numai ntre autoritile
contractante identificate cu claritate n acest scop n invitaia
la procedura concurenial de ofertare sau n invitaia pentru
(4) Procedura de negociere fr publicare prealabil poate fi confirmarea interesului i operatorii economici pri la acordul-
utilizat pentru contractele de achiziii publice de servicii, n cadru astfel ncheiat.
cazul n care contractul respectiv este urmarea unui concurs
de proiecte organizat n conformitate cu dispoziiile prezentei
directive i trebuie, conform normelor dispuse n concursul de
Contractele bazate pe un acord-cadru nu pot n niciun caz s
proiecte, s fie atribuit ctigtorului sau unuia dintre
determine modificri substaniale clauzelor stabilite n
ctigtorii concursului de proiecte; n acest din urm caz, toi
respectivul acord-cadru, n special n cazul menionat la
ctigtorii trebuie invitai s participe la negocieri.
alineatul (3).

(5) Procedura de negociere fr publicare prealabil poate fi (3) n cazul n care un acord-cadru este ncheiat cu un singur
utilizat pentru lucrri sau servicii noi care constau n repetarea operator economic, contractele bazate pe respectivul acord-
unor lucrri sau servicii similare ncredinate operatorului cadru sunt atribuite n limitele termenilor stabilii n acordul-
economic cruia aceleai autoriti contractante i-au atribuit cadru.
contractul iniial, cu condiia ca respectivele lucrri sau servicii
s fie conforme cu un proiect de baz care s fi fcut obiectul
contractului iniial atribuit printr-o procedur conform cu Pentru atribuirea unor astfel de contracte, autoritile
articolul 26 alineatul (1). Proiectul de baz indic amploarea contractante pot consulta n scris operatorul economic care
eventualelor lucrri sau servicii suplimentare i condiiile n este parte la acordul-cadru, solicitndu-i s i completeze,
care vor fi atribuite. dac este necesar, oferta.

(4) n cazul n care un acord-cadru este ncheiat cu mai muli


Posibilitatea de a se recurge la aceast procedur este indicat operatori economici, respectivul acord-cadru se execut n unul
nc de la deschiderea procedurii de ofertare pentru primul dintre urmtoarele moduri:
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/115

(a) n conformitate cu termenii i condiiile din acordul-cadru, (d) autoritile contractante atribuie fiecare contract ofertantului
fr reluarea competiiei, atunci cnd acesta stabilete toate care a depus cea mai bun ofert, pe baza criteriilor de
condiiile care reglementeaz execuia lucrrilor, prestarea atribuire enumerate n documentele achiziiei pentru
serviciilor i furnizarea produselor n cauz i condiiile acordul-cadru.
obiective pentru a determina care dintre operatorii
economici parte la acordul-cadru le va executa; aceste din
urm condiii se indic n documentele achiziiei pentru
acordul-cadru; Articolul 34
Sisteme dinamice de achiziii
(b) n cazul n care acordul-cadru stabilete toi termenii care (1) Pentru achiziiile de uz curent ale cror caracteristici
reglementeaz execuia de lucrri, prestarea de servicii i general disponibile pe pia satisfac nevoile autoritilor contrac
furnizarea de produse n cauz, parial fr reluarea tante, autoritile contractante pot utiliza un sistem dinamic de
competiiei n conformitate cu litera (a) i parial cu achiziii. Sistemul dinamic de achiziii funcioneaz ca un proces
reluarea competiiei ntre operatorii economici pri la n ntregime electronic i este deschis pe ntreaga perioad de
acordul-cadru n conformitate cu litera (c), n cazul n care valabilitate a sistemului de achiziii oricrui operator economic
aceast posibilitate a fost prevzut de autoritile care ndeplinete criteriile de selecie. Sistemul poate fi mprit
contractante n documentele achiziiei pentru acordul- pe categorii de produse, lucrri sau servicii care sunt definite n
cadru. Alegerea dac anumite lucrri, produse sau servicii mod obiectiv, pe baza caracteristicilor achiziiilor publice care
trebuie s fie achiziionate dup reluarea competiiei sau urmeaz a fi realizate n cadrul categoriei n cauz. Aceste
direct n conformitate cu condiiile prevzute n acordul- caracteristici pot include o referin la dimensiunea maxim
cadru, se face n conformitate cu criterii obiective, care admisibil a contractelor specifice ulterioare sau la o anumit
trebuie indicate n documentele achiziiei pentru acordul- zon geografic n care contractele specifice ulterioare vor fi
cadru. Respectivele documente ale achiziiei precizeaz, de executate.
asemenea, care condiii pot fi supuse relurii competiiei.

Posibilitile prevzute la primul paragraf de la prezenta (2) Pentru efectuarea unei achiziii n cadrul unui sistem
liter se aplic, de asemenea, oricrui lot dintr-un acord dinamic de achiziii, autoritile contractante urmeaz regulile
cadru pentru care toi termenii care reglementeaz procedurii restrnse. Toi candidaii care satisfac criteriile de
execuia de lucrri, prestarea de servicii i furnizarea de selecie sunt admii n sistem, iar numrul de candidai care
produse n cauz sunt stabilii n acordul-cadru, indiferent urmeaz s fie admii n sistem nu se limiteaz n conformitate
dac au fost sau nu stabilii toi termenii care reglementeaz cu articolul 65. n cazul n care autoritile contractante au
furnizarea de lucrri, servicii i produse n cauz n cadrul divizat sistemul n categorii de produse, lucrri sau servicii n
altor loturi; conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol, acestea
trebuie s specifice criteriile de selecie aplicabile pentru
fiecare categorie.
(c) dac n acordul-cadru nu sunt prevzute toate condiiile care
reglementeaz execuia lucrrilor, prestarea serviciilor i
furnizarea produselor, prin reluarea competiiei ntre
operatorii economici care sunt parte la acordul-cadru. n pofida articolului 28, se aplic urmtoarele termene:

(5) Competiiile menionate la alineatul (4) literele (b) i (c) se


(a) un termen minim de primire a cererilor de participare este
bazeaz pe aceleai condiii ca cele aplicate pentru atribuirea
de 30 de zile de la data trimiterii anunului de participare
acordului-cadru i, dac este cazul, pe condiii formulate mai
sau, dac se utilizeaz un anun de intenie ca mijloc de
precis i, eventual, pe alte condiii menionate n documentele
invitaie la procedura concurenial de ofertare, a invitaiei
achiziiei pentru acordul-cadru, n conformitate cu procedura
pentru confirmarea interesului. Nu se mai aplic alte
urmtoare:
termene pentru primirea cererilor de participare de ndat
ce a fost trimis invitaia de participare la procedura de
ofertare pentru prima achiziie specific n cadrul unui
(a) pentru fiecare contract care urmeaz s fie atribuit, autori sistem dinamic de achiziii;
tile contractante consult n scris operatorii economici
care sunt capabili s execute contractul;

(b) termenul minim de primire a ofertelor este de cel puin 10


(b) autoritile contractante stabilesc un termen suficient pentru zile de la data la care s-a trimis invitaia de participare la
prezentarea ofertelor referitoare la fiecare contract, innd procedura de ofertare. Dup caz, se aplic articolul 28
seama de elemente precum complexitatea obiectului alineatul (4). La articolul 28, alineatele (3) i (5) nu se aplic.
contractului i timpul necesar pentru depunerea ofertelor;

(c) ofertele se depun n scris, iar coninutul lor rmne (3) Toate comunicrile din cadrul unui sistem dinamic de
confidenial pn la expirarea termenului de rspuns achiziii se efectueaz numai prin mijloace electronice, n
prevzut; conformitate cu articolul 22 alineatele (1), (3), (5) i (6).
L 94/116 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

(4) Pentru atribuirea contractelor n cadrul unui sistem invitaie la o procedur concurenial de ofertare, n invitaia
dinamic de achiziii, autoritile contractante: pentru confirmarea interesului. Dac este cazul, aceste criterii
pot fi formulate cu mai mult exactitate n invitaia de parti
cipare la procedura de ofertare.
(a) public o invitaie la o procedur concurenial de ofertare
n care precizeaz c este vorba de un sistem dinamic de
achiziii; (7) Autoritile contractante pot, n orice moment pe
parcursul perioadei de valabilitate a sistemului dinamic de
achiziii, solicita participanilor admii s depun o declaraie
(b) indic n documentele achiziiei cel puin natura i cantitatea pe proprie rspundere rennoit i actualizat, astfel cum se
estimat a achiziiilor avute n vedere, precum i toate infor prevede la articolul 59 alineatul (1), n termen de cinci zile
maiile necesare privind sistemul dinamic de achiziii, lucrtoare de la data transmiterii cererii.
inclusiv modul de funcionare a sistemului dinamic de
achiziii, echipamentul electronic utilizat i aranjamentele
i specificaiile tehnice de conectare; Articolul 59 alineatele (4)-(6) se aplic pe ntreaga perioad de
valabilitate a sistemului dinamic de achiziie.

(c) indic orice divizare n categorii de produse, lucrri sau


servicii i caracteristicile care le definesc; (8) Autoritile contractante indic perioada de valabilitate a
sistemului dinamic de achiziii n invitaia la procedura
concurenial de ofertare. Acestea informeaz Comisia cu
(d) ofer acces nelimitat, direct i deplin, att timp ct sistemul privire la orice modificare a perioadei de valabilitate, folosind
este valabil, la documentele achiziiei, n conformitate cu urmtoarele formulare standard:
articolul 53.
(a) dac perioada de valabilitate este modificat fr a pune
(5) Autoritile contractante acord fiecrui operator capt sistemului, formularul utilizat iniial pentru invitaia
economic, pe toat perioada de valabilitate a sistemului la procedura concurenial de ofertare pentru sistemul
dinamic de achiziii, posibilitatea de a solicita s participe la dinamic de achiziii;
sistem n condiiile menionate la alineatul (2). Autoritile
contractante finalizeaz evaluarea unor astfel de cereri n
(b) dac se pune capt sistemului, anunul de atribuire a
conformitate cu criteriile de selecie n termen de 10 zile
contractului menionat la articolul 50.
lucrtoare de la primirea lor. Termenul respectiv poate fi
prelungit la 15 zile lucrtoare n cazuri individuale n cazul n
care este justificat, n special din cauza necesitii de a examina (9) Nu se pot percepe taxe de la operatorii economici inte
documentaia suplimentar sau de a verifica n alt mod dac resai de sistemul dinamic de achiziii sau pri la acesta nainte
criteriile de selecie sunt ndeplinite. de perioada de valabilitate a sistemului dinamic de achiziii sau
n timpul acesteia.
n pofida primului paragraf, att timp ct nu a fost trimis
invitaia de participare la procedura de ofertare pentru prima Articolul 35
achiziie specific n cadrul unui sistem dinamic de achiziii,
autoritile contractante pot prelungi perioada de evaluare, cu Licitaii electronice
condiia ca nicio invitaie de participare la procedura de ofertare (1) Autoritile contractante pot s utilizeze licitaii elec
s nu fie emis n perioada prelungit de evaluare. Autoritile tronice, n cadrul crora sunt prezentate noi preuri, revizuite
contractante indic n documentele achiziiei lungimea perioadei n sens descresctor i/sau noi valori aferente anumitor elemente
prelungite pe care intenioneaz s o aplice. ale ofertelor.

Autoritile contractante informeaz operatorul economic n n acest scop, autoritile contractante structureaz licitaia elec
cauz n cel mai scurt timp posibil dac a fost admis sau nu tronic sub forma unui proces electronic repetitiv, care are loc
n sistemul dinamic de achiziii. dup o evaluare iniial integral a ofertelor, permind clasi
ficarea lor prin metode automate de evaluare.
(6) Autoritile contractante i invit pe toi participanii
admii s depun o ofert pentru fiecare achiziie specific n Anumite contracte de achiziii publice de servicii i anumite
cadrul sistemului dinamic de achiziii, n conformitate cu contracte de achiziii publice de lucrri care au drept obiect
articolul 54. n cazul n care sistemul dinamic de achiziii a activiti intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrri, care nu
fost divizat pe categorii de lucrri, produse sau servicii, autori pot fi clasificate prin metode de evaluare automat, nu fac
tile contractante i invit pe toi participanii care au fost obiectul licitaiilor electronice.
admii n categoria corespunztoare achiziiei specifice n
cauz s depun o ofert.
(2) n procedurile deschise sau restrnse sau n procedurile
competitive cu negociere, autoritile contractante pot decide ca
Acestea atribuie contractul ofertantului care a depus cea mai atribuirea unui contract de achiziie public s fie precedat de o
bun ofert, pe baza criteriilor de atribuire enunate n licitaie electronic, n cazul n care coninutul documentelor
anunul de participare pentru sistemul dinamic de achiziii achiziiei, n special specificaiile tehnice, pot fi stabilite cu exac
sau, dac se utilizeaz un anun de intenie ca mijloc de titate.
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/117

n aceleai condiii, licitaia electronic poate fi utilizat cu Toi ofertanii care au depus oferte admisibile sunt invitai
ocazia relurii competiiei ntre prile la un acord-cadru, aa simultan, prin mijloace electronice, s participe la licitaia elec
cum se prevede la articolul 33 alineatul (4) literele (b) sau (c), i tronic utiliznd, de la data i ora specificate, conexiunile n
la deschiderea competiiei pentru contractele care urmeaz s fie conformitate cu instruciunile prevzute n invitaie. Licitaia
atribuite prin sistemul dinamic de achiziii menionat la electronic se poate desfura n mai multe runde succesive.
articolul 34. Licitaia electronic nu poate ncepe mai devreme de dou zile
lucrtoare de la data trimiterii invitaiilor.

(3) Licitaia electronic se bazeaz pe unul dintre urmtoarele


elemente ale ofertelor: (6) Invitaia este nsoit de rezultatul evalurii integrale a
ofertantului n cauz, realizat conform ponderrii prevzute
la articolul 67 alineatul (5) primul paragraf.

(a) exclusiv pe preuri, n cazul n care contractul se atribuie


doar pe baz de pre; Invitaia precizeaz, de asemenea, formula matematic care va fi
utilizat n cadrul licitaiei electronice pentru determinarea recla
sificrilor automate n funcie de noile preuri i/sau de noile
(b) pe preuri i/sau pe noile valori ale elementelor ofertelor valori prezentate. Cu excepia cazului n care oferta cea mai
indicate n documentele achiziiei, n cazul n care contractul avantajoas din punct de vedere economic este identificat
se atribuie pe baza celui mai bun raport calitate-pre sau doar pe baza preului, formula respectiv include ponderile
ofertei cu cel mai sczut cost, utiliznd o abordare bazat pe tuturor criteriilor stabilite pentru determinarea ofertei celei
eficacitatea costurilor. mai avantajoase din punct de vedere economic, aa cum este
indicat n anunul utilizat ca mijloc de invitaie la procedura
concurenial de ofertare sau n alte documente ale achiziiei.
n acest scop, eventualele intervale valorice trebuie exprimate n
(4) Autoritile contractante care decid s organizeze o prealabil printr-o valoare determinat.
licitaie electronic precizeaz acest lucru n anunul de parti
cipare sau n invitaia pentru confirmarea interesului. Docu
mentele achiziiei conin cel puin informaiile prevzute n n cazul n care sunt permise variante, se furnizeaz o formul
anexa VI. separat pentru fiecare variant.

(5) nainte de lansarea unei licitaii electronice, autoritile (7) n cursul fiecrei runde a unei licitaii electronice, autori
contractante efectueaz o prim evaluare integral a ofertelor, tile contractante comunic instantaneu tuturor ofertanilor cel
conform criteriului sau criteriilor de atribuire i ponderilor puin informaiile necesare pentru a le permite acestora s i
stabilite ale acestora. determine, n orice moment, poziia n clasament. Acestea pot
comunica totodat, dac acest lucru a fost indicat anterior, i
alte informaii referitoare la alte preuri sau valori prezentate. De
O ofert este considerat admisibil dac a fost depus de un asemenea, acestea pot anuna oricnd numrul de participani n
ofertant care nu a fost exclus n conformitate cu articolul 57 i runda respectiv a licitaiei. Cu toate acestea, acestea nu pot
care ndeplinete criteriile de selecie i a crui ofert este dezvlui, n nicio situaie, identitatea ofertanilor n timpul
conform cu specificaiile tehnice, fr a fi neconform sau desfurrii rundelor unei licitaii electronice.
inacceptabil sau inadecvat.
(8) Autoritile contractante nchid licitaia electronic n
unul sau mai multe dintre urmtoarele moduri:
n special, ofertele care nu respect documentele achiziiei, care
au fost primite cu ntrziere, care prezint semne de nelegeri
anticoncureniale sau corupie sau care au fost considerate de (a) la data i ora indicate anterior;
autoritatea contractant ca fiind anormal de sczute, se
consider neconforme. n special ofertele prezentate de ctre
ofertanii care nu au calificrile necesare i ofertele al cror (b) dac nu mai primesc alte preuri noi sau alte valori noi care
pre depete bugetul autoritii contractante, astfel cum a s corespund cerinelor privind diferenele minime, cu
fost stabilit i documentat nainte de lansarea procedurii de condiia s fi specificat anterior termenul pe care l vor
achiziii publice, se consider inacceptabile. lsa s curg de la primirea ultimei oferte nainte s
nchid licitaia electronic; sau

O ofert este considerat drept neadecvat dac este lipsit de


relevan pentru contract, neputnd n mod evident rspunde, (c) dup un numr de runde de licitare indicat n prealabil.
fr modificri substaniale, necesitilor i cerinelor autoritii
contractante indicate n documentele achiziiei. O cerere de
participare nu este considerat adecvat n cazul n care Atunci cnd autoritile contractante intenioneaz s nchid o
operatorul economic n cauz urmeaz s fie sau poate fi licitaie electronic n conformitate cu primul paragraf litera (c),
exclus n temeiul articolului 57 sau nu ndeplinete criteriile eventual n combinaie cu dispoziiile prevzute la litera (b) de
de selecie stabilite de autoritatea contractant n temeiul arti la paragraful menionat, invitaia de participare la licitaie
colului 58. include calendarul fiecrei runde de licitare.
L 94/118 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

(9) Dup ce au ncheiat licitaia electronic, autoritile (5) n cazul n care autoritile contractante reiau competiia
contractante atribuie contractul n conformitate cu articolul 67, pentru contracte specifice n conformitate cu alineatul (4) litera
n funcie de rezultatele licitaiei electronice. (b), acestea notific ofertanii cu privire la data i ora la care
intenioneaz s colecteze informaiile necesare pentru a
constitui oferte adaptate la cerinele contractului specific n
Articolul 36 cauz i le dau ofertanilor posibilitatea de a refuza aceast
Cataloage electronice colectare de informaii.

(1) n cazul n care se impune utilizarea mijloacelor elec


tronice de comunicare, autoritile contractante pot solicita ca
ofertele s fie prezentate sub form de catalog electronic sau s Autoritile contractante trebuie s prevad o perioad cores
includ un catalog electronic. punztoare de timp ntre notificare i colectarea efectiv a infor
maiilor.

Statele membre pot s impun obligativitatea utilizrii cata


loagelor electronice n legtur cu anumite tipuri de achiziii.
nainte de atribuirea contractului, autoritile contractante
prezint informaiile colectate ofertantului n cauz, pentru a-i
Ofertele prezentate sub form de cataloage electronice pot fi da acestuia posibilitatea de a contesta sau confirma c oferta
nsoite de alte documente care le completeaz. astfel constituit nu conine erori semnificative.

(2) Cataloagele electronice sunt elaborate de ctre candidai


sau ofertani n vederea participrii la o anumit procedur de (6) Autoritile contractante pot atribui contracte pe baza
achiziie n conformitate cu specificaiile tehnice i formatul unui sistem dinamic de achiziii, solicitnd prezentarea
stabilite de autoritatea contractant. ofertelor pentru un contract specific sub forma unui catalog
electronic.
n plus, cataloagele electronice respect cerinele aplicabile
instrumentelor de comunicare electronice, precum i orice
cerine suplimentare stabilite de autoritatea contractant n Autoritile contractante pot, de asemenea, s atribuie
conformitate cu articolul 22. contractele pe baza unui sistem dinamic de achiziii, n confor
mitate cu alineatul (4) litera (b) i cu alineatul (5), cu condiia ca
(3) Atunci cnd se accept sau se impune prezentarea cererea de participare la sistemul dinamic de achiziii s fie
ofertelor sub form de cataloage electronice, autoritile nsoit de un catalog electronic conform cu specificaiile
contractante: tehnice i formatul stabilite de ctre autoritatea contractant.
Catalogul respectiv este completat ulterior de ctre candidai,
cnd acetia sunt informai cu privire la intenia autoritii
(a) precizeaz acest lucru n anunul de participare sau n contractante de a constitui oferte prin intermediul procedurii
invitaia pentru confirmarea interesului, dac se utilizeaz de la alineatul (4) litera (b).
un anun de intenie ca mijloc de invitaie la procedura
concurenial de ofertare;
Articolul 37
(b) indic n documentele achiziiei toate informaiile necesare
n conformitate cu articolul 22 alineatul (6) n ceea ce Activiti de achiziie centralizate i organisme centrale de
privete formatul, echipamentul electronic utilizat i aranja achiziie
mentele i specificaiile tehnice de conectare pentru catalog. (1) Statele membre pot prevedea c autoritile contractante
pot achiziiona produse i/sau servicii de la un organism central
(4) n cazul n care a fost ncheiat un acord-cadru cu mai de achiziie care ofer activiti de achiziie centralizat
muli operatori economici n urma prezentrii de oferte sub menionate la articolul 2 alineatul (1) punctul 14 litera (a).
form de cataloage electronice, autoritile contractante pot
prevedea c reluarea competiiei pentru contracte specifice se
realizeaz pe baza cataloagelor actualizate. ntr-un astfel de De asemenea, statele membre pot prevedea posibilitatea ca auto
caz, autoritile contractante folosesc una dintre urmtoarele ritile contractante s achiziioneze lucrri, produse i servicii
metode: prin utilizarea contractelor atribuite de ctre un organism
central de achiziie, prin utilizarea sistemelor dinamice de
(a) i invit pe ofertani s i depun din nou cataloagele elec achiziii, exploatate de ctre un organism central de achiziie
tronice, adaptate la cerinele contractului n cauz; sau sau, n msura prevzut la articolul 33 alineatul (2) al doilea
paragraf, utiliznd un acord-cadru ncheiat de ctre un organism
central de achiziie care ofer activiti de achiziie centralizate
(b) i informeaz pe ofertani c intenioneaz s colecteze din menionate la articolul 2 alineatul (1) punctul 14 litera (b). n
cataloagele electronice care au fost deja depuse informaiile cazul n care un sistem dinamic de achiziii care este administrat
necesare pentru a constitui oferte adaptate la cerinele de ctre un organism central de achiziie poate fi utilizat de alte
contractului n cauz, cu condiia ca utilizarea metodei autoriti contractante, acest lucru trebuie s fie menionat n
respective s fi fost anunat n documentele achiziiei invitaia la procedura concurenial de ofertare care instituie
pentru acordul-cadru. sistemul dinamic de achiziii respectiv.
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/119

n ceea ce privete primul i al doilea paragraf, statele membre (2) n cazul n care o procedur de achiziii publice este
pot dispune c anumite achiziii trebuie s se realizeaz efectuat n ntregime n comun, n numele i n contul
recurgnd la organisme centrale de achiziie sau la unul sau tuturor autoritilor contractante n cauz, acestea sunt respon
mai multe organisme centrale de achiziie. sabile n mod solidar pentru ndeplinirea obligaiilor care le
revin n temeiul prezentei directive. Aceast dispoziie se
aplic, de asemenea, n cazurile n care o autoritate contractant
(2) O autoritate contractant i ndeplinete obligaiile care i gestioneaz procedura, acionnd n nume propriu i n numele
revin n temeiul prezentei directive atunci cnd achiziioneaz celorlalte autoriti contractante n cauz.
produse sau servicii de la un organism central de achiziie care
ofer activitile de achiziie centralizat menionate la articolul 2
alineatul (1) punctul 14 litera (a).
n cazul n care o procedur de achiziii publice nu este
efectuat n ntregime n numele i n contul autoritilor
n plus, o autoritate contractant i ndeplinete, de asemenea, contractante n cauz, acestea sunt responsabile solidar numai
obligaiile care i revin n temeiul prezentei directive atunci cnd cu privire la prile efectuate n comun. Fiecare autoritate
achiziioneaz lucrri, produse sau servicii prin utilizarea contractant este unica responsabil de ndeplinirea obligaiilor
contractelor atribuite de organismul central de achiziie, prin sale n temeiul prezentei directive, n ceea ce privete prile pe
utilizarea sistemelor dinamice de achiziii administrate de orga care le realizeaz, n nume i n cont propriu.
nismul central de achiziie sau, n msura prevzut la
articolul 33 alineatul (2) al doilea paragraf, utiliznd un
acord-cadru ncheiat de organismul central de achiziie care Articolul 39
ofer activitile de achiziie centralizat menionate la articolul 2
alineatul (1) punctul 14 litera (b). Achiziii care implic autoriti contractante din state
membre diferite

Cu toate acestea, autoritatea contractant n cauz este respon (1) Fr a aduce atingere dispoziiilor de la articolul 12, auto
sabil de ndeplinirea obligaiilor prevzute n prezenta directiv ritile contractante din state membre diferite pot aciona n
n ceea ce privete prile pe care le realizeaz ea nsi, cum ar comun pentru atribuirea contractelor de achiziii publice prin
fi: intermediul unuia dintre mijloacele prevzute n prezentul
articol.

(a) atribuirea unui contract n cadrul unui sistem dinamic de


achiziii, care este administrat de ctre un organism central Autoritile contractante nu folosesc mijloacele prevzute de
de achiziie; prezentul articol n scopul evitrii aplicrii dispoziiilor obli
gatorii de drept public n conformitate cu dreptul Uniunii care
li se aplic n statul lor membru.
(b) efectuarea unei reluri a competiiei n cadrul unui acord-
cadru care a fost ncheiat de ctre un organism central de
achiziie;
(2) Un stat membru nu interzice autoritilor sale
contractante s utilizeze activitile de achiziie centralizate
(c) stabilirea, n conformitate cu articolul 33 alineatul (4) litera oferite de organismele centrale de achiziie situate n alt stat
(a) sau (b), a operatorilor economici, parte la acordul-cadru, membru.
care ndeplinesc o anumit sarcin n cadrul unui acord-
cadru care a fost ncheiat de ctre un organism central de
achiziie. n ceea ce privete activitile de achiziie centralizate oferite de
un organism central de achiziie situat n alt stat membru dect
cel al autoritii contractante, statele membre pot totui alege s
(3) Toate procedurile de achiziie desfurate de un organism
precizeze c autoritile lor contractante pot utiliza doar activi
central de achiziie trebuie efectuate folosind mijloace elec
tile de achiziie centralizate definite la articolul 2 alineatul (1)
tronice de comunicare, n conformitate cu cerinele stabilite la
punctul 14 litera (a) sau (b).
articolul 22.

(4) Autoritile contractante pot atribui, fr aplicarea proce (3) Prestarea activitilor de achiziie centralizate de ctre un
durilor prevzute n prezenta directiv, un contract de achiziii organism central de achiziie situat ntr-un alt stat membru se
publice de servicii pentru furnizarea de activiti de achiziie efectueaz n conformitate cu dispoziiile de drept intern ale
centralizate unui organism central de achiziie. statului membru n care este situat organismul central de
achiziie.
Astfel de contracte de achiziii publice de servicii pot include, de
asemenea, furnizarea de activiti de achiziie auxiliare.
Dispoziiile de drept intern ale statului membru n care se afl
organismul central de achiziie se aplic, de asemenea,
Articolul 38 urmtoarelor:
Achiziii comune ocazionale
(1) Dou sau mai multe autoriti contractante pot conveni (a) atribuirii unui contract n cadrul unui sistem dinamic de
s efectueze anumite achiziii specifice n comun. achiziii;
L 94/120 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

(b) efecturii unei reluri a competiiei n cadrul unui acord- Acordul menionat la primul paragraf se poate aplica pe o
cadru; perioad nedeterminat, atunci cnd este integrat n actul
constitutiv al entitii comune, sau poate fi limitat la o
anumit perioad de timp, la anumite tipuri de contracte sau
(c) stabilirii, n conformitate cu articolul 33 alineatul (4) litera la una sau mai multe atribuiri de contracte individuale.
(a) sau (b), a operatorilor economici, parte la acordul-cadru,
care ndeplinesc o anumit sarcin.

CAPITOLUL III
(4) Mai multe autoriti contractante din state membre
Desfurarea procedurii
diferite pot s atribuie n comun un contract de achiziie
public, s ncheie un acord-cadru sau s administreze un Seciunea 1
sistem dinamic de achiziii. De asemenea, acestea pot, n
limitele stabilite la articolul 33 alineatul (2) al doilea paragraf, Pregtire
s atribuie contracte pe baza acordului-cadru sau a sistemului Articolul 40
dinamic de achiziii. Cu excepia cazului n care elementele
necesare au fost reglementate printr-un acord internaional Consultri preliminare ale pieei
ncheiat ntre statele membre n cauz, autoritile contractante
nainte de a lansa o procedur de achiziie, autoritile
participante ncheie un acord care stabilete:
contractante pot desfura consultri ale pieei n vederea
pregtirii achiziiei i pentru a informa operatorii economici
cu privire la proiectele i cerinele lor n materie de achiziii.
(a) responsabilitile prilor i dispoziiile relevante de drept
intern care rezult;

n acest scop, autoritile contractante pot, de exemplu, s


(b) organizarea intern a procedurii de achiziie, inclusiv
solicite sau s accepte consultan de la autoriti sau experi
gestionarea procedurii, distribuia lucrrilor, produselor sau
independeni sau de la participani la pia. Respectiva
serviciilor care urmeaz s fie achiziionate i ncheierea
consultan poate fi utilizat la planificarea i desfurarea
contractelor.
procedurii de achiziii publice, cu condiia ca o astfel de
consultan s nu aib ca efect denaturarea concurenei i s
nu duc la o nclcare a principiilor nediscriminrii i
O autoritate contractant participant i ndeplinete obligaiile transparenei.
n temeiul prezentei directive n cazul n care achiziioneaz
lucrri, produse sau servicii de la o autoritate contractant
care este responsabil de procedura de achiziie. n momentul
stabilirii responsabilitilor i a dreptului intern aplicabil n
conformitate cu litera (a), autoritile contractante participante Articolul 41
pot aloca responsabiliti specifice ntre ele i pot stabili Implicarea prealabil a candidailor sau a ofertanilor
dispoziiile aplicabile din legislaia naional a oricruia dintre
statele lor membre respective. Alocarea responsabilitilor i n cazul n care un candidat sau un ofertant sau o entitate legat
dreptul intern aplicabil se menioneaz n documentele achiziiei de un candidat sau de un ofertant a oferit consultan autoritii
pentru contractele de achiziii publice atribuite n comun. contractante, n conformitate sau nu cu articolul 40, sau a
participat la pregtirea procedurii de achiziie, autoritatea
contractant trebuie s ia msurile corespunztoare pentru a
(5) n cazul n care mai multe autoriti contractante din se asigura c participarea respectivului candidat sau ofertant
state membre diferite au nfiinat o entitate comun, inclusiv nu denatureaz concurena.
o grupare european de cooperare teritorial n temeiul Regu
lamentului (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European i al
Consiliului (1) sau alte entiti nfiinate n temeiul dreptului
Uniunii, autoritile contractante participante convin, printr-o Astfel de msuri includ comunicarea ctre ceilali candidai i
decizie a organismului competent al entitii comune, asupra ofertani a informaiilor relevante care au fost transmise n
aplicrii normelor n materie de achiziii publice ale unuia contextul participrii candidatului sau ofertantului la pregtirea
dintre urmtoarele state membre: procedurii de achiziie sau care decurg din aceast participare i
stabilirea unor termene adecvate pentru primirea ofertelor.
Candidatul sau ofertantul n cauz este exclus din cadrul
(a) dispoziiile de drept intern ale statului membru n care procedurii numai dac nu exist niciun alt mijloc pentru a
entitatea comun i are sediul social; asigura respectarea principiului egalitii de tratament.

(b) dispoziiile de drept intern ale statului membru n care


entitatea comun i desfoar activitile. nainte de orice astfel de excludere, candidaii sau ofertanii
trebuie s fi avut posibilitatea de a demonstra c implicarea
(1) Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European i al lor n pregtirea procedurii de achiziie nu poate denatura
Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare european de concurena. Msurile adoptate trebuie documentate n raportul
cooperare teritorial (GECT) (JO L 210, 31.7.2006, p. 19). individual prevzut la articolul 84.
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/121

Articolul 42 specificaii tehnice naionale referitoare la proiectarea,


calcularea i execuia lucrrilor i la utilizarea produselor;
Specificaii tehnice fiecare trimitere este nsoit de meniunea sau echivalent;
(1) Specificaiile tehnice definite la punctul 1 din anexa VII
sunt stabilite n documentele achiziiei. Specificaia tehnic
descrie caracteristicile pe care trebuie s le ntruneasc lucrrile,
serviciile sau produsele. (c) n termeni de performane sau de cerine funcionale,
prevzute la litera (a), fcnd trimitere la specificaiile
tehnice menionate la litera (b) ca mijloc de prezumie a
conformitii cu respectivele performane sau cerine
Caracteristicile respective se pot referi, de asemenea, la procesul funcionale;
sau metoda specific de producie sau de execuie a lucrrilor,
furnizare a produselor sau prestare a serviciilor solicitate sau la
un proces specific pentru o alt etap a ciclului de via al
acestora chiar i n cazul n care astfel de factori nu fac parte (d) fcnd trimitere la specificaiile tehnice menionate la litera
din structura lor material, cu condiia s aib legtur cu (b) pentru unele caracteristici i fcnd trimitere la perfor
obiectul contractului i s fie proporionale cu valoarea i obiec manele sau cerinele funcionale menionate la litera (a)
tivele acestuia. pentru alte caracteristici.

Specificaiile tehnice pot preciza totodat dac va fi necesar


transferul drepturilor de proprietate intelectual. (4) Cu excepia cazului n care acest lucru este justificat de
obiectul contractului, specificaiile tehnice nu precizeaz un
anumit productor, o anumit origine sau un anumit
Pentru toate achiziiile destinate utilizrii de ctre persoane procedeu care caracterizeaz produsele sau serviciile furnizate
fizice, indiferent dac este vorba de publicul larg sau de de un anumit operator economic, i nici nu se refer la o
personalul autoritii contractante, aceste specificaii tehnice se marc, la un brevet, la un tip, la o origine sau la o producie
redacteaz, cu excepia cazurilor bine justificate, astfel nct s ia specific, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea
n considerare criteriile de accesibilitate pentru persoanele cu anumitor ntreprinderi sau produse. Aceast meniune sau
dizabiliti sau proiectarea pentru toate categoriile de utilizatori. trimitere este autorizat, cu titlu excepional, n cazul n care
nu este posibil o descriere suficient de exact i de inteligibil a
obiectului contractului n conformitate cu alineatul (3).
Meniunea sau trimiterea respectiv este nsoit de cuvintele
n cazul n care printr-un act juridic al Uniunii sunt adoptate sau echivalent.
cerine de accesibilitate obligatorii, specificaiile tehnice se
definesc, n ceea ce privete criteriile de accesibilitate pentru
persoanele cu dizabiliti sau proiectarea pentru toate categoriile
de utilizatori, prin trimitere la acestea. (5) n cazul n care o autoritate contractant utilizeaz
opiunea de a face trimitere la specificaiile tehnice menionate
la alineatul (3) litera (b), aceasta nu respinge o ofert pe motiv
(2) Specificaiile tehnice permit accesul egal al operatorilor c lucrrile, produsele sau serviciile oferite nu sunt conforme cu
economici la procedura de achiziie i nu au efectul de a crea specificaiile tehnice la care se face trimitere, dac ofertantul
obstacole nejustificate n calea deschiderii ctre concuren a dovedete n oferta sa, prin orice mijloace adecvate, inclusiv
achiziiilor publice. prin mijloacele de prob prevzute la articolul 44, c soluiile
propuse ndeplinesc ntr-un mod echivalent cerinele definite n
specificaiile tehnice.
(3) Fr a aduce atingere normelor tehnice obligatorii de la
nivel naional, n msura n care sunt compatibile cu legislaia
Uniunii, specificaiile tehnice se formuleaz n unul dintre urm
toarele moduri: (6) n cazul n care o autoritate contractant utilizeaz
opiunea prevzut la alineatul (3) litera (a) de a formula speci
ficaiile tehnice n termeni de performane sau cerine
funcionale, aceasta nu respinge o ofert de lucrri, produse
(a) n termeni de performane sau de cerine funcionale, sau servicii conforme cu un standard naional care transpune
incluznd caracteristici de mediu, cu condiia ca parametrii un standard european, cu un agrement tehnic european, cu o
s fie suficient de exaci pentru ca ofertanii s poat stabili specificaie tehnic comun, cu un standard internaional sau cu
obiectul contractului i pentru ca autoritile contractante s un sistem tehnic de referin elaborat de un organism european
poat atribui contractul; de standardizare, dac aceste specificaii vizeaz performanele
sau cerinele funcionale pe care le-a impus autoritatea
respectiv.
(b) fcnd trimitere la specificaii tehnice i, n ordinea prefe
rinei, la standardele naionale care transpun standarde
europene, la evaluri tehnice europene, specificaii tehnice
comune, standarde internaionale, alte sisteme de referin n oferta sa, ofertantul dovedete, prin orice mijloace adecvate,
tehnice instituite de ctre organismele de standardizare inclusiv cele menionate la articolul 44, c lucrrile, produsele
europene sau n lipsa oricrora dintre acestea la sau serviciile conforme standardului satisfac performanele sau
standarde naionale, la agremente tehnice naionale sau cerinele funcionale impuse de autoritatea contractant.
L 94/122 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Articolul 43 Articolul 44
Etichete Rapoarte de ncercare, certificare i alte mijloace de prob
(1) n cazul n care intenioneaz s achiziioneze lucrri, (1) Autoritile contractante pot impune operatorilor
produse sau servicii cu anumite caracteristici de mediu, sociale economici obligaia de a furniza un raport de ncercare de la
sau de alt natur, autoritile contractante pot solicita n speci un organism de evaluare a conformitii sau un certificat
ficaiile tehnice, criteriile de atribuire sau condiiile de executare eliberat de ctre un astfel de organism drept mijloc de prob
a contractului o etichet specific drept dovad c lucrrile, care s ateste conformitatea cu cerinele sau criteriile stabilite n
serviciile sau produsele corespund cerinelor solicitate, dac specificaiile tehnice, criteriile de atribuire sau condiiile de
toate condiiile de mai jos sunt ndeplinite: executare a contractului.

(a) cerinele etichetei se refer numai la criterii care sunt legate Atunci cnd solicit prezentarea unor certificate ntocmite de un
de obiectul contractului i sunt adecvate pentru a defini organism specific de evaluare a conformitii, autoritile
caracteristicile lucrrilor, produselor sau serviciilor care fac contractante accept i certificatele emise de alte organisme
obiectul contractului; echivalente de evaluare a conformitii.

(b) cerinele etichetei se bazeaz pe criterii nediscriminatorii i


verificabile n mod obiectiv; n sensul prezentului alineat, un organism de evaluare a confor
mitii nseamn un organism care efectueaz activiti de
evaluare a conformitii, inclusiv etalonare, ncercare, certificare
(c) etichetele sunt create printr-o procedur deschis i trans i inspecie acreditat n conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
parent, n cadrul creia pot participa toate prile interesate 765/2008 al Parlamentului European i al Consiliului (1).
relevante, inclusiv organisme guvernamentale, consumatori,
parteneri sociali, productori, distribuitori i organizaii
neguvernamentale; (2) Autoritile contractante accept i alte mijloace de prob
adecvate dect cele menionate la alineatul (1), cum ar fi un
dosar tehnic al productorului, n cazul n care operatorul
(d) etichetele sunt accesibile tuturor prilor interesate; economic n cauz nu are acces la certificatele sau rapoartele
de ncercare menionate la alineatul (1) sau nicio posibilitate de
a le obine n termenele stabilite, cu condiia ca lipsa accesului
(e) cerinele etichetei sunt stabilite de o ter parte asupra creia s nu poat fi atribuit operatorului economic n cauz i cu
operatorul economic care solicit acordarea etichetei nu condiia ca operatorul economic n cauz s dovedeasc c
poate exercita o influen decisiv. lucrrile, iar operatorul economic n cauz dovedete c
produsele sau serviciile furnizate de el ndeplinesc cerinele
sau criteriile care figureaz n specificaiile tehnice, n criteriile
n cazul n care nu impun ca lucrrile, produsele sau serviciile s de atribuire sau n condiiile de executare a contractului.
ndeplineasc toate cerinele etichetei, autoritile contractante
precizeaz cerinele etichetei la care se face trimitere.
(3) Statele membre pun la dispoziia altor state membre, la
Autoritile contractante care impun o etichet specific accept cerere, toate informaiile referitoare la probele i documentele
toate etichetele care confirm c lucrrile, produsele sau depuse n conformitate cu articolul 42 alineatul (6), articolul 43
serviciile ndeplinesc cerine echivalente. i alineatele (1) i (2) din prezentul articol. Autoritile
competente din statul membru de stabilire al operatorului
economic comunic respectivele informaii n conformitate cu
n cazul n care se poate demonstra c un operator economic articolul 86.
nu are nicio posibilitate de a obine eticheta specific indicat de
autoritatea contractant sau o etichet echivalent n termenele
stabilite din motive care nu i sunt imputabile, autoritatea Articolul 45
contractant accept i alte mijloace de prob adecvate care
pot include un dosar tehnic al fabricantului, cu condiia ca Variante
operatorul economic n cauz s demonstreze c lucrrile, (1) Autoritile contractante pot autoriza ofertanii sau le pot
produsele sau serviciile pe care urmeaz s le furnizeze nde solicita acestora s depun variante. Ele indic n anunul de
plinesc cerinele etichetei specifice sau cerinele specifice indicate participare sau, dac se utilizeaz un anun de intenie ca
de autoritatea contractant. mijloc de invitaie la procedura concurenial de ofertare, n
invitaia pentru confirmarea interesului, dac autorizeaz sau
nu variantele, precum i dac necesit sau nu variantele
(2) n cazul n care o etichet ndeplinete condiiile respective. Variantele nu se autorizeaz n lipsa unei astfel de
prevzute la alineatul (1) literele (b), (c), (d) i (e), dar stabilete meniuni. Variantele se leag de obiectul contractului.
i cerine care nu au legtur cu obiectul contractului, autori
tile contractante nu solicit eticheta ca atare, ci pot defini
(1) Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European i al
specificaiile tehnice prin referire la specificaiile detaliate ale
Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinelor de acreditare
etichetei respective, sau, dac este necesar, la prile acestora i de supraveghere a pieei n ceea ce privete comercializarea
care sunt legate de obiectul contractului i sunt adecvate produselor i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO
pentru a defini caracteristicile obiectului respectiv. L 218, 13.8.2008, p. 30).
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/123

(2) Autoritile contractante care autorizeaz sau care solicit (3) Statele membre pot s prevad c, n cazul n care pot fi
variantele menioneaz n documentele achiziiei cerinele atribuite mai multe loturi aceluiai ofertant, autoritile
minime pe care ar trebui s le respecte aceste variante, contractante pot atribui contracte care combin mai multe sau
precum i eventualele cerine specifice pentru prezentarea toate loturile, n cazul n care acestea au precizat n anunul de
acestora, n special dac variantele pot fi depuse numai n participare sau n invitaia pentru confirmarea interesului c i
cazul n care a fost depus i o ofert, care nu este o rezerv posibilitatea de a face acest lucru i indic loturile sau
variant. Ele se asigur totodat c criteriile de atribuire alese grupurile de loturi care pot fi combinate.
pot fi aplicate att n cazul variantelor care ndeplinesc aceste
cerine minime, ct i n cazul ofertelor conforme care nu sunt
variante. (4) Statele membre pot aplica alineatul (1) al doilea paragraf
fcnd obligatorie atribuirea contractelor sub form de loturi
separate n temeiul anumitor condiii care urmeaz s fie speci
ficate n conformitate cu dreptul lor intern i avnd n vedere
(3) Numai variantele care ndeplinesc cerinele minime dreptul Uniunii. n aceste condiii, se aplic alineatul (2) primul
impuse de ctre autoritile contractante sunt luate n paragraf i, dup caz, alineatul (3).
considerare.

Articolul 47
n cazul procedurilor de atribuire a unor contracte de achiziii Stabilirea termenelor
publice de produse sau de servicii, autoritile contractante care
au autorizat sau au solicitat utilizarea variantelor nu resping o (1) Pentru stabilirea termenelor de primire a ofertelor i a
variant din simplul motiv c ar conduce, dac ar fi selectat, fie cererilor de participare, autoritile contractante in seama de
la un contract de achiziii publice de servicii n locul unui complexitatea contractului i de timpul necesar pentru
contract de achiziii publice de produse, fie la un contract de pregtirea ofertelor, fr a aduce atingere termenelor minime
achiziii publice de produse n locul unui contract de achiziii prevzute la articolele 27-31.
publice de servicii.

(2) n cazul n care ofertele pot fi fcute numai dup o vizit


la faa locului sau dup inspectarea la faa locului a docu
Articolul 46 mentelor aflate la baza documentelor achiziiei, termenele
mprirea contractelor pe loturi pentru primirea ofertelor, care vor fi mai mari dect
termenele minime prevzute la articolele 27-31, se stabilesc
(1) Autoritile contractante pot decide s atribuie un astfel nct toi operatorii economici interesai s aib cunotin
contract sub form de loturi separate i pot stabili dimensiunea de toate informaiile necesare pentru prezentarea ofertelor.
i obiectul unor astfel de loturi.

(3) Autoritile contractante prelungesc termenele pentru


primirea ofertelor, astfel nct toi operatorii economici inte
Cu excepia respectrii contractelor a cror diviziune este obli
resai s poat avea cunotin de toate informaiile necesare
gatorie n conformitate cu alineatul (4) de la prezentul articol,
pentru prezentarea ofertelor, n urmtoarele cazuri:
autoritile contractante indic principalele motive care stau la
baza deciziei lor de a nu face mprirea pe loturi, care se
include n documentele achiziiei sau n raportul individual
menionat la articolul 84. (a) atunci cnd, din indiferent ce motiv, informaiile supli
mentare nu se transmit cu cel puin ase zile nainte de
termenul stabilit pentru primirea ofertelor, dei au fost soli
citate de operatorul economic n timp util. n cazul unei
(2) Autoritile contractante precizeaz, n anunul de parti proceduri accelerate, menionate la articolul 27 alineatul (3)
cipare sau n invitaia pentru confirmarea interesului, dac i la articolul 28 alineatul (6), aceast perioad este de patru
ofertele pot fi depuse pentru unul, pentru cteva sau pentru zile;
toate loturile.

(b) n cazul n care se modific semnificativ documentele


achiziiei.
Autoritile contractante pot, chiar i atunci cnd pot fi depuse
oferte pentru mai multe sau pentru toate loturile, s limiteze
numrul de loturi care pot fi atribuite unui ofertant, cu condiia
ca numrul maxim de loturi pentru fiecare ofertant s fie indicat Durata prelungirii este proporional cu importana infor
n anunul de participare sau n invitaia pentru confirmarea maiilor sau a modificrii.
interesului. Autoritile contractante indic n documentele
achiziiei criteriile sau normele obiective i nediscriminatorii
pe care intenioneaz s le aplice pentru stabilirea loturilor n cazul n care informaiile suplimentare nu au fost solicitate n
care vor fi atribuite, n cazul n care aplicarea criteriilor de timp util sau importana lor n vederea pregtirii ofertelor repre
atribuire ar duce la atribuirea ctre un ofertant a unui numr zentative este nesemnificativ, autoritile contractante nu sunt
de loturi mai mare dect numrul maxim. obligate s prelungeasc termenele.
L 94/124 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Seciunea 2 Articolul 49
Publicare i transparen Anunurile de participare
Articolul 48 Anunurile de participare se utilizeaz ca mijloc de invitaie la
procedura concurenial de ofertare pentru toate procedurile,
Anunuri de intenie fr a aduce atingere articolului 26 alineatul (5) al doilea
(1) Autoritile contractante i pot face cunoscute inteniile paragraf i articolului 32. Anunurile de participare conin infor
cu privire la achiziiile planificate prin publicarea unui anun de maiile prevzute n anexa V partea C i se public n confor
intenie. Anunurile respective conin informaiile prevzute n mitate cu articolul 51.
anexa V partea B seciunea I. Ele se public fie de ctre Oficiul
pentru Publicaii al Uniunii Europene, fie de ctre autoritile
contractante pe profilul lor de cumprtor, n conformitate cu Articolul 50
anexa VIII punctul 2 litera (b). n cazul n care anunul de Anunurile de atribuire a contractelor
intenie este publicat de ctre autoritile contractante pe
profilul lor de cumprtor, acestea notific publicarea pe (1) n termen de cel mult 30 de zile de la ncheierea unui
profilul lor de cumprtor ctre Oficiul pentru Publicaii al contract sau a unui acord-cadru, care urmeaz deciziei de
Uniunii Europene n conformitate cu anexa VIII. Anunurile atribuire sau de ncheiere, autoritile contractante trimit un
respective conin informaiile prevzute n anexa V partea A. anun de atribuire privind rezultatele procedurii de achiziie.

Anunurile respective conin informaiile prevzute n anexa V


(2) Pentru procedurile restrnse i procedurile competitive cu partea D i se public n conformitate cu articolul 51.
negociere, autoritile contractante regionale i locale pot utiliza
un anun de intenie ca invitaie la o procedur concurenial de
ofertare, n conformitate cu articolul 26 alineatul (5), cu (2) n cazul n care invitaia la procedura concurenial de
condiia ca anunul s ndeplineasc toate condiiile urmtoare: ofertare pentru contractul n cauz a fost fcut sub forma unui
anun de intenie i autoritatea contractant a hotrt c nu va
atribui alte contracte pe parcursul perioadei vizate de anunul de
(a) s se refere n mod specific la produsele, lucrrile sau intenie, anunul de atribuire a contractului conine o meniune
serviciile care vor face obiectul contractului ce urmeaz s specific n acest sens.
fie atribuit;
n cazul acordurilor-cadru ncheiate n conformitate cu
articolul 33, autoritile contractante nu sunt obligate s
(b) s menioneze c atribuirea contractului se va face prin trimit un anun privind rezultatele procedurii de achiziie
procedur restrns sau prin procedur competitiv cu pentru fiecare contract bazat pe acordul-cadru. Statele membre
negociere, fr publicarea ulterioar a unei invitaii la pot impune autoritilor contractante s grupeze trimestrial
procedura concurenial de ofertare, i s i invite pe anunurile privind rezultatele procedurii de achiziie pentru
operatorii economici interesai s i exprime interesul n contractele ntemeiate pe acordul-cadru. n acest caz, autoritile
scris; contractante trimit anunurile grupate n termen de 30 de zile
de la ncheierea fiecrui trimestru.

(c) s conin, n plus fa de informaiile prevzute n anexa V


partea B seciunea I, informaiile prevzute n anexa V (3) Autoritile contractante transmit un anun de atribuire a
partea B seciunea II; contractului n termen de 30 de zile de la atribuirea fiecrui
contract bazat pe un sistem dinamic de achiziii. Acestea pot
grupa ns respectivele anunuri trimestrial. n acest caz, acestea
trimit anunurile grupate n termen de 30 de zile de la
(d) s fi fost trimis n vederea publicrii ntr-o perioad cuprins ncheierea fiecrui trimestru.
ntre 35 de zile i 12 luni nainte de data trimiterii invitaiei
menionate la articolul 54 alineatul (1).
(4) Anumite informaii privind atribuirea contractului sau
ncheierea acordului-cadru pot s nu fie publicate n cazul n
care dezvluirea lor ar mpiedica aplicarea legii sau ar fi contrar
Aceste anunuri nu se public pe profilul de cumprtor. Cu n alt mod interesului public, sau ar aduce atingere intereselor
toate acestea, publicarea suplimentar la nivel naional, n comerciale legitime ale unui anumit operator economic public
conformitate cu articolul 52, dac este cazul, poate fi realizat sau privat, sau ar putea aduce atingere concurenei loiale ntre
pe un profil de cumprtor. operatorii economici.

Perioada acoperit de anunul de intenie este de maxim 12 luni Articolul 51


de la data la care anunul este transmis spre publicare. Cu toate Forma i modalitile de publicare a anunurilor
acestea, n cazul contractelor de achiziii publice care au ca
obiect servicii sociale i alte servicii specifice, anunul de (1) Anunurile menionate la articolele 48, 49 i 50 includ
intenie menionat la articolul 75 alineatul (1) litera (b) poate informaiile prevzute n anexa V n formatul formularelor
acoperi o perioad mai lung de 12 luni. standard, inclusiv al formularelor standard de corrigendum.
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/125

Comisia stabilete formularele standard prin intermediul actelor Articolul 52


de punere n aplicare. Respectivele acte de punere n aplicare se
adopt n conformitate cu procedura de consultare menionat Publicarea la nivel naional
la articolul 89 alineatul (2). (1) Anunurile prevzute la articolele 48, 49 i 50 i infor
maiile pe care le conin nu se public la nivel naional nainte
(2) Anunurile menionate la articolele 48, 49 i 50 se elabo de publicarea n conformitate cu articolul 51. Cu toate acestea,
reaz, se transmit prin mijloace electronice Oficiului pentru publicarea se poate face n orice caz la nivel naional atunci
Publicaii al Uniunii Europene i se public n conformitate cu cnd autoritile contractante nu au fost notificate cu privire la
anexa VIII. Anunurile se public n termen de cel mult cinci publicare n termen de 48 de ore de la confirmarea primirii
zile de la data trimiterii. Costurile de publicare a anunurilor de anunului n conformitate cu articolul 51.
ctre Oficiul pentru Publicaii al Uniunii Europene sunt
suportate de Uniune.
(2) Anunurile publicate la nivel naional nu cuprind alte
informaii dect cele incluse n anunurile trimise Oficiului
(3) Anunurile menionate la articolele 48, 49 i 50 se pentru Publicaii al Uniunii Europene sau publicate pe un
public integral n limba (limbile) oficial (oficiale) ale insti profil de cumprtor, dar menioneaz data la care anunul a
tuiilor Uniunii aleas (alese) de autoritatea contractant. fost trimis Oficiului pentru Publicaii al Uniunii Europene sau
Aceast versiune lingvistic sau aceste versiuni lingvistice este data publicrii acestuia pe profilul cumprtorului.
singura autentic (sunt singurele autentice). Un rezumat al
elementelor importante din fiecare anun se public n
celelalte limbi oficiale ale instituiilor Uniunii.
(3) Anunurile de intenie nu se public pe un profil de
cumprtor nainte de transmiterea ctre Oficiul pentru
(4) Oficiul pentru Publicaii al Uniunii Europene se asigur c Publicaii al Uniunii Europene a anunului privind publicarea
textul integral i rezumatul anunurilor de intenie menionate la lor n aceast form. Ele menioneaz data acestei trimiteri.
articolul 48 alineatul (2) i ale invitaiilor la proceduri
concureniale de ofertare care prevd un sistem dinamic de
achiziii, astfel cum este prevzut la articolul 34 alineatul (4) Articolul 53
litera (a), continu s fie publicate:
Disponibilitatea n format electronic a documentelor
achiziiei
(a) n cazul anunurilor de intenie, timp de 12 luni sau pn la
primirea unui anun de atribuire a contractului, conform (1) Autoritile contractante ofer acces liber, direct, total i
dispoziiilor de la articolul 50, care s indice c nu se vor gratuit, prin mijloace electronice, la documentele achiziiei de la
atribui alte contracte pe parcursul perioadei de 12 luni data publicrii unui anun n conformitate cu articolul 51 sau
vizate de invitaia la procedura concurenial de ofertare. de la data la care a fost trimis o invitaie pentru confirmarea
Cu toate acestea, n cazul contractelor de achiziii publice interesului. Textul anunului sau al invitaiei pentru confirmarea
care au ca obiect servicii sociale i alte servicii specifice, interesului specific adresa de internet la care sunt disponibile
anunul de intenie menionat la articolul 75 alineatul (1) documentele achiziiei.
litera (b) continu s fie publicat pn la sfritul perioadei
sale de valabilitate indicat iniial sau pn la primirea unui
anun de atribuire a contractului, conform dispoziiilor de la n cazul n care nu poate fi oferit acces liber, direct, total i
articolul 50, care s indice c nu se vor atribui alte contracte gratuit, prin mijloace electronice, la anumite documente ale
pe parcursul perioadei vizate de invitaia la procedura achiziiei, dintr-unul dintre motivele prevzute la articolul 22
concurenial de ofertare; alineatul (1) al doilea paragraf, autoritile contractante pot
indica n anun sau n invitaia pentru confirmarea interesului
c documentele achiziiei n cauz vor fi transmise prin alte
(b) n cazul invitaiilor la proceduri concureniale de ofertare
mijloace dect mijloace electronice, n conformitate cu
care prevd instituirea unui sistem dinamic de achiziii, pe
alineatul (2) din prezentul articol. n acest caz, termenul de
durata perioadei de valabilitate a sistemului dinamic de
depunere a ofertelor se prelungete cu cinci zile, cu excepia
achiziii.
cazurilor de urgen demonstrate n mod corespunztor
menionate la articolul 27 alineatul (3), articolul 28 alineatul
(5) Autoritile contractante sunt n msur s prezinte dove (6) i articolul 29 alineatul (1) al patrulea paragraf.
deasc data trimiterii anunurilor.

Oficiul pentru Publicaii al Uniunii Europene i transmite auto n cazul n care nu poate fi oferit acces liber, direct, total i
ritii contractante o confirmare de primire a anunului i de gratuit, prin mijloace electronice, la anumite documente ale
publicare a informaiilor trimise, menionnd data publicrii. achiziiei, deoarece autoritile contractante intenioneaz s
Aceast confirmare constituie dovada publicrii. aplice articolul 21 alineatul (2) din prezenta directiv, acestea
indic n anun sau n invitaia pentru confirmarea interesului ce
msuri menite s protejeze natura confidenial a informaiilor
(6) Autoritile contractante pot publica anunuri privind solicit i modul n care se poate obine accesul la documentele
contracte de achiziii publice a cror publicare nu este obli n cauz. n acest caz, termenul de depunere a ofertelor se
gatorie n temeiul prezentei directive, cu condiia ca aceste prelungete cu cinci zile, cu excepia cazurilor de urgen
anunuri s fie transmise Oficiului pentru Publicaii al Uniunii demonstrate n mod corespunztor menionate la articolul 27
Europene prin mijloace electronice, n conformitate cu formatul alineatul (3), articolul 28 alineatul (6) i articolul 29 alineatul (1)
i modalitile de transmitere indicate n anexa VIII. al patrulea paragraf.
L 94/126 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

(2) Cu condiia s fi fost solicitate n timp util, autoritile (b) fiecrui ofertant respins, motivele respingerii ofertei sale,
contractante furnizeaz cu cel puin ase zile nainte de inclusiv, n cazurile prevzute la articolul 42 alineatele (5)
termenul stabilit pentru primirea ofertelor tuturor ofertanilor i (6), motivele deciziei de neechivalare sau motivele deciziei
care particip la procedura de achiziie informaii suplimentare conform creia lucrrile, produsele sau serviciile nu
privind caietul de sarcini i orice documente suplimentare. n corespund cerinelor funcionale sau de performan;
cazul unei proceduri accelerate, menionate la articolul 27
alineatul (3) i la articolul 28 alineatul (6), aceast perioad
este de patru zile.
(c) fiecrui ofertant care a prezentat o ofert admisibil, carac
teristicile i avantajele relative ale ofertei selectate, precum i
numele ofertantului ctigtor sau al prilor la acordul-
Articolul 54 cadru;
Invitaiile ctre candidai
(1) n cadrul procedurilor restrnse, al procedurilor de dialog
competitiv, al parteneriatelor pentru inovare i al procedurilor (d) fiecrui ofertant care a fcut o ofert admisibil, informaii
competitive cu negociere, autoritile contractante invit referitoare la desfurarea i progresul negocierilor i al
simultan i n scris candidaii selectai s i depun ofertele dialogului cu ofertanii.
sau, n cazul dialogului competitiv, s participe la dialog.

(3) Autoritile contractante pot decide s nu comunice


n cazul n care se utilizeaz un anun de intenie ca invitaie la anumite informaii prevzute la alineatele (1) i (2) privind atri
procedura concurenial de ofertare, n conformitate cu buirea contractului, ncheierea acordului-cadru sau admiterea
articolul 48 alineatul (2), autoritile contractante i invit ntr-un sistem dinamic de achiziii, n cazul n care dezvluirea
simultan i n scris pe operatorii economici care i-au respectivelor informaii ar mpiedica asigurarea aplicarea legii
exprimat interesul s confirme meninerea n continuare a sau ar fi contrar interesului public, ar aduce atingere intereselor
acestui interes. comerciale legitime ale unui anumit operator economic public
sau privat, sau ar aduce atingere concurenei loiale dintre
operatorii economici.
(2) Invitaiile menionate la alineatul (1) de la prezentul
articol includ o trimitere la adresa electronic unde au fost
puse la dispoziie direct, prin mijloace electronice, documentele Seciunea 3
achiziiei. Invitaiile sunt nsoite de documentele achiziiei, n
cazul n care aceste documente nu au fcut obiectul accesului Selecia participanilor i atribuirea
liber, direct, total i gratuit, din motivele prevzute la contractelor
articolul 53 alineatul (1) al doilea sau al treilea paragraf, i nu
Articolul 56
au fost deja puse la dispoziie n alt mod. n plus, invitaiile
menionate la alineatul (1) de la prezentul articol includ infor Principii generale
maiile prevzute n anexa IX.
(1) Contractele se atribuie pe baza criteriilor prevzute n
conformitate cu articolele 67-69, sub rezerva verificrii de
ctre autoritatea contractant, n conformitate cu articolele 59-
Articolul 55 61, a ndeplinirii tuturor urmtoarelor condiii:
Informarea candidailor i a ofertanilor
(1) Autoritile contractante informeaz ct mai curnd
posibil pe fiecare candidat i ofertant cu privire la deciziile (a) oferta este conform cu cerinele, condiiile i criteriile
luate n ceea ce privete ncheierea unui acord-cadru, atribuirea stabilite n anunul de participare sau n invitaia pentru
contractului sau admiterea ntr-un sistem dinamic de achiziii, confirmarea interesului i n documentele achiziiei, innd
inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricrei decizii cont, dup caz, de dispoziiile de la articolul 45;
de a nu ncheia un acord-cadru, de a nu atribui un contract
pentru care s-a lansat o invitaie la procedura concurenial de
ofertare, de a reia procedura ori de a nu implementa un sistem
dinamic de achiziii. (b) oferta a fost prezentat de un ofertant care nu este exclus n
conformitate cu articolul 57 i care ndeplinete criteriile de
selecie prevzute de autoritatea contractant n confor
mitate cu articolul 58 i, dac este cazul, regulile i criteriile
(2) La cererea candidatului sau a ofertantului interesat, auto nediscriminatorii menionate la articolul 65.
ritile contractante, ct mai curnd posibil i n orice caz n
termen de 15 zile de la primirea unei cereri scrise, comunic:

Autoritile contractante pot decide s nu atribuie un contract


ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoas din punct
(a) fiecrui candidat respins, motivele respingerii cererii de de vedere economic, dac stabilesc c oferta nu este conform
participare; cu obligaiile aplicabile menionate la articolul 18 alineatul (2).
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/127

(2) n cazul procedurilor deschise, autoritile contractante (b) corupie, aa cum este definit la articolul 3 din Convenia
pot decide s examineze ofertele nainte de a verifica absena privind lupta mpotriva corupiei care implic funcionari ai
motivelor de excludere i ndeplinirea criteriilor de selecie n Comunitilor Europene sau funcionari ai statelor membre
conformitate cu articolele 57-64. Atunci cnd fac uz de aceast ale Uniunii Europene (2) i la articolul 2 alineatul (1) din
posibilitate, acestea se asigur c verificarea lipsei motivelor de Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului (3), sau aa cum
excludere i a ndeplinirii criteriilor de selecie se realizeaz n este definit n legislaia intern a autoritii contractante sau
mod imparial i transparent, astfel nct s nu se atribuie a operatorului economic;
contracte unui ofertant care ar fi trebuit exclus n conformitate
cu articolul 57 sau care nu ndeplinete criteriile de selecie (c) fraud, n sensul articolului 1 din Convenia privind
stabilite de autoritatea contractant. protejarea intereselor financiare ale Comunitilor
Europene (4);

(d) infraciuni teroriste sau infraciuni legate de activitile tero


Statele membre pot exclude utilizarea procedurii de la primul riste, aa cum sunt definite la articolul 1, respectiv la
paragraf pentru anumite tipuri de achiziii publice sau circum articolul 3 din Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului (5),
stane specifice sau pot s o limiteze la aceasta. sau instigare, complicitate sau tentativ de a svri o
infraciune, n sensul articolului 4 din respectiva decizie-
cadru;

(3) n cazul n care informaiile sau documentele care trebuie


(e) splare de bani sau finanarea terorismului, aa cum sunt
depuse de ctre operatorii economici sunt sau par a fi
definite la articolul 1 din Directiva 2005/60/CE a Parla
incomplete sau eronate, sau n cazul n care lipsesc anumite
mentului European i a Consiliului (6);
documente, autoritile contractante pot, cu excepia unor
dispoziii contrare din dreptul intern de punere n aplicare a
prezentei directive, s solicite operatorilor economici n cauz s (f) exploatarea prin munc a copiilor i alte forme de trafic de
prezinte, s suplimenteze, s clarifice sau s completeze infor persoane, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Directiva
maiile sau documentele relevante ntr-un termen adecvat, cu 2011/36/UE a Parlamentului European i a Consiliului (7).
condiia ca astfel de solicitri s fie realizate respectnd pe
deplin principiile egalitii de tratament i transparenei. Obligaia de a exclude un operator economic se aplic i n
cazul n care persoana condamnat printr-o hotrre definitiv
este membru al organismului de administrare, de conducere sau
de control al respectivului operator economic sau are putere de
(4) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n reprezentare, de decizie sau de control n cadrul acestuia.
conformitate cu articolul 87 pentru modificarea listei din
anexa X, n cazul n care acest lucru este necesar, n vederea (2) Un operator economic este exclus de la participarea la o
adugrii noilor acorduri internaionale care au fost ratificate de procedur de achiziie public n cazul n care autoritatea
toate statele membre sau n cazul n care acordurile inter contractant are cunotin de faptul c operatorul economic
naionale existente menionate nu mai sunt ratificate de ctre i-a nclcat obligaiile privind plata impozitelor sau a contri
toate statele membre sau sunt n vreun fel modificate, de buiilor la asigurrile sociale i n cazul n care acest lucru a fost
exemplu n ceea ce privete domeniul de aplicare, coninutul stabilit printr-o hotrre judectoreasc sau decizie adminis
sau denumirea. trativ avnd caracter definitiv i obligatoriu, n conformitate
cu dispoziiile legale ale rii n care acesta este stabilit sau cu
cele ale statului membru al autoritii contractante.

Subseciunea 1
n plus, autoritile contractante pot exclude sau li se poate
Criterii de selecie calitativ solicita de ctre statele membre s exclud de la participarea
la o procedur de achiziie un operator economic n cazul n
Articolul 57 care autoritatea contractant poate demonstra prin orice
Motive de excludere mijloace adecvate c operatorul economic i-a nclcat obligaiile
privind plata impozitelor sau a contribuiilor la asigurrile
(1) Autoritile contractante exclud un operator economic de sociale.
la participarea la o procedur de achiziii publice n cazul n
care au stabilit, prin verificare n conformitate cu articolele 59, (2) JO C 195, 25.6.1997, p. 1.
60 i 61, sau au cunotin n alt mod c operatorul economic (3) Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind
respectiv a fcut obiectul unei condamnri pronunate printr-o combaterea corupiei n sectorul privat (JO L 192, 31.7.2003, p. 54).
hotrre definitiv, pentru unul dintre urmtoarele motive: (4) JO C 316, 27.11.1995, p. 48.
(5) Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea
terorismului (JO L 164, 22.6.2002, p. 3).
(6) Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului din
26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizrii sistemului financiar
(a) participarea la o organizaie criminal, n sensul articolului 2 n scopul splrii banilor i finanrii terorismului (JO L 309,
din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului (1); 25.11.2005, p. 15).
(7) Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European i a Consiliului din
5 aprilie 2011 privind prevenirea i combaterea traficului de
(1) Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 persoane i protejarea victimelor acestuia, precum i de nlocuire a
privind lupta mpotriva crimei organizate (JO L 300, 11.11.2008, Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului (JO L 101, 15.4.2011,
p. 42). p. 1).
L 94/128 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Prezentul alineat nu se mai aplic n cazul n care operatorul procedurii de achiziii, astfel cum se menioneaz la
economic i-a ndeplinit obligaiile pltind impozitele sau articolul 41, nu poate fi remediat prin alte msuri mai
contribuiile la asigurrile sociale datorate sau ncheind un aran puin intruzive;
jament cu caracter obligatoriu n vederea plii acestora, inclusiv,
dup caz, a eventualelor dobnzi acumulate sau a amenzilor.
(g) dac operatorul economic a dat dovad de deficiene semni
ficative sau persistente la ndeplinirea unei cerine de fond
(3) Statele membre pot prevedea o derogare de la excluderea prevzute de un contract de achiziii publice anterior, de un
obligatorie prevzut la alineatele (1) i (2), n mod excepional, contract anterior ncheiat cu o entitate contractant sau de
pentru cerine imperative de interes public, precum sntatea un contract de concesiune anterior care au dus la ncetarea
public sau protecia mediului. anticipat a respectivului contract anterior, daune-interese
sau alte sanciuni comparabile;

Statele membre pot prevedea, de asemenea, o derogare de la


excluderea obligatorie prevzut la alineatul (2) n cazul n care (h) n cazul n care operatorul economic s-a fcut grav vinovat
o excludere ar fi n mod evident disproporionat, mai ales de declaraii false la furnizarea informaiilor necesare pentru
atunci cnd sunt nepltite doar sume minore din impozite verificarea absenei motivelor de excludere sau a ndeplinirii
sau contribuii la asigurrile sociale sau atunci cnd operatorul criteriilor de selecie, nu a divulgat aceste informaii sau nu
economic a fost informat cu privire la suma exact datorat n este n msur s prezinte documentele justificative solicitate
urma nclcrii obligaiilor sale legate de plata impozitelor sau a
n conformitate cu articolul 59; sau
contribuiilor la asigurrile sociale ntr-un moment n care nu a
avut posibilitatea s ia msurile prevzute la alineatul (2) al
treilea paragraf nainte de expirarea termenului pentru solicitarea
participrii sau, n proceduri deschise, a termenului pentru (i) n cazul n care operatorul economic a ncercat s influ
depunerea ofertei. eneze n mod nepermis procesul decizional al autoritii
contractante, s obin informaii confideniale care i-ar
putea conferi avantaje necuvenite n cadrul procedurii de
(4) Autoritile contractante pot exclude sau statele membre achiziii publice sau s furnizeze din neglijen informaii
le pot solicita acestora s exclud de la participarea la o false care pot avea o influen semnificativ asupra deciziilor
procedur de achiziie public orice operator economic aflat privind excluderea, selecia i atribuirea.
n oricare din urmtoarele situaii:

n pofida literei (b) de la primul paragraf, statele membre pot


(a) n cazul n care autoritatea contractant poate demonstra solicita sau pot dispune posibilitatea pentru autoritatea
prin orice mijloc adecvat o nclcare a obligaiilor aplicabile contractant de a nu exclude un operator economic care se
menionate la articolul 18 alineatul (2); afl ntr-una dintre situaiile menionate la litera respectiv
atunci cnd autoritatea contractant a stabilit c operatorul
economic n cauz va fi capabil s execute contractul, innd
(b) dac operatorul economic este n stare de faliment sau n cont de normele naionale aplicabile i de msurile privind
situaie de insolven sau de lichidare, de administrare judi continuarea activitii n cazul situaiilor menionate la litera (b).
ciar, de concordat preventiv, de ncetare a activitii sau n
orice alt situaie similar care rezult n urma unei
proceduri de aceeai natur prevzute de legislaia i regle (5) Autoritile contractante exclud, n orice moment n
mentrile naionale; cursul procedurii, un operator economic n cazul n care se
constat c acesta se afl, avnd n vedere faptele comise sau
omise, fie nainte, fie n cursul procedurii, n una dintre situaiile
(c) dac autoritatea contractant poate demonstra prin mijloace menionate la alineatele (1) i (2).
adecvate c operatorul economic se face vinovat de o
abatere profesional grav, care pune sub semnul ntrebrii
integritatea sa; n orice moment n cursul procedurii, autoritile contractante
pot s exclud sau statele membre le pot solicita s exclud un
operator economic n cazul n care se constat c operatorul
(d) dac autoritatea contractant are suficiente indicii plauzibile economic se afl, avnd n vedere faptele comise sau omise, fie
pentru a demonstra c operatorul economic a ncheiat cu nainte, fie n cursul procedurii, n una dintre situaiile
ali operatori economici acorduri care vizeaz denaturarea menionate la alineatul (4).
concurenei;

(6) Orice operator economic care se afl n una dintre


(e) dac un conflict de interese n sensul articolului 24 nu poate situaiile menionate la alineatele (1) i (4) poate furniza
fi remediat efectiv prin alte msuri mai puin intruzive; dovezi care s arate c msurile luate de operatorul economic
sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea acestuia, n ciuda
existenei unui motiv relevant de excludere. Dac astfel de
(f) n cazul n care o denaturare a concurenei din cauza parti dovezi sunt considerate suficiente, operatorul economic n
ciprii anterioare a operatorilor economici la pregtirea cauz nu este exclus de la procedura de achiziie.
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/129

n acest scop, operatorul economic dovedete c a pltit sau s-a (2) n ceea ce privete capacitatea de exercitare a activitii
angajat s plteasc o compensaie n ceea ce privete even profesionale, autoritile contractante pot impune operatorilor
tualele prejudicii cauzate prin infraciune sau prin abatere, c economici obligaia de a fi nscrii n unul dintre registrele
a clarificat complet faptele i mprejurrile, coopernd activ cu profesionale sau comerciale din statul membru de stabilire,
autoritile nsrcinate cu investigaia i c a luat msuri care figureaz n anexa XI sau de a se conforma oricror
concrete la nivel tehnic, organizaional i n materie de cerine stabilite n respectiva anex.
personal, adecvate pentru a preveni orice noi infraciuni sau
abateri.
Pentru procedurile de achiziii publice de servicii, n cazul n
care operatorii economici au nevoie de o autorizaie special sau
Msurile luate de ctre operatorii economici sunt evaluate trebuie s fie membri ai unei anumite organizaii pentru a putea
innd seama de gravitatea i de circumstanele particulare ale presta serviciile n cauz n ara lor de origine, autoritatea
infraciunii sau ale abaterii. n cazul n care msurile sunt contractant le poate solicita s demonstreze c dein o astfel
considerate insuficiente, operatorul economic primete o de autorizaie sau c aparin unei astfel de organizaii.
expunere a motivelor respectivei decizii.

(3) n ceea ce privete situaia economic i financiar, auto


Un operator economic care a fost exclus prin hotrre definitiv ritile contractante pot impune cerine care s asigure faptul c
de la participarea la procedurile de achiziii publice sau de operatorii economici dispun de capacitatea economic i
atribuire de concesiuni nu are dreptul s fac uz de posibilitatea financiar necesare pentru a executa contractul. n acest scop,
prevzut n temeiul prezentului alineat n statele membre n autoritile contractante pot solicita, n special, ca operatorii
care hotrrea produce efecte n timpul perioadei de excludere economici s aib o cifr de afaceri anual minim, inclusiv o
care rezult din respectiva hotrre. anumit cifr de afaceri minim n domeniul la care se refer
contractul. n plus, autoritile contractante pot solicita ca
operatorii economici s furnizeze informaii privind evidenele
lor anuale care s arate, de exemplu, raportul ntre active i
(7) Prin intermediul unui act legislativ sau administrativ pasive. Acestea pot solicita, de asemenea, o asigurare la nivel
naional i cu respectarea dreptului Uniunii, statele membre adecvat mpotriva riscurilor profesionale.
precizeaz condiiile de aplicare a prezentului articol. Acestea
stabilesc, n special, perioada maxim de excludere dac
operatorul economic nu ia niciun fel de msuri, astfel cum
Cifra de afaceri anual minim impus operatorilor economici
este prevzut la alineatul (6), pentru a-i demonstra fiabilitatea.
nu depete de dou ori valoarea estimat a contractului, cu
n cazul n care perioada de excludere nu a fost stabilit prin
excepia cazurilor bine justificate precum cele legate de riscurile
hotrre definitiv, respectiva perioad nu trebuie s depeasc
speciale aferente naturii lucrrilor, a serviciilor sau a produselor.
cinci ani de la data condamnrii pronunate prin hotrrea
Autoritatea contractant indic principalele motive pentru o
definitiv, n cazurile menionate la alineatul (1), i trei ani de
astfel de cerin n documentele achiziiei sau n raportul indi
la data evenimentului relevant, n cazurile prevzute la alineatul
vidual menionat la articolul 84.
(4).

De exemplu, raportul ntre active i pasive poate fi luat n


Articolul 58 considerare atunci cnd autoritatea contractant precizeaz
Criterii de selecie metodele i criteriile pentru aceast luare n considerare n docu
mentele achiziiei. Aceste metode i criterii sunt transparente,
(1) Criteriile de selecie se pot referi la: obiective i nediscriminatorii.

(a) capacitatea de exercitare a activitii profesionale; Atunci cnd un contract este mprit n loturi, prezentul articol
se aplic pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, auto
ritatea contractant poate stabili cifra de afaceri anual minim
(b) situaia economic i financiar; impus operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi,
n cazul n care ofertantului ctigtor i sunt atribuite mai
multe loturi care trebuie executate n acelai timp.

(c) capacitatea tehnic i profesional.


n cazul n care urmeaz s se atribuie contracte bazate pe un
acord-cadru n urma relurii competiiei, cifra de afaceri anual
Autoritile contractante pot impune operatorilor economici maxim menionat la paragraful al doilea al acestui alineat se
doar criteriile menionate la alineatele (2), (3) i (4) drept calculeaz n funcie de dimensiunea maxim anticipat a
cerine de participare. Autoritile contractante limiteaz even contractelor specifice care vor fi executate n acelai timp sau,
tualele cerine de participare la cele care sunt adecvate pentru a dac aceasta nu este cunoscut, pe baza valorii estimate a acor
garanta c un candidat sau ofertant are capacitatea juridic i dului-cadru. n cazul unor sisteme dinamice de achiziii, cifra de
financiar i competenele tehnice i profesionale pentru a afaceri anual maxim menionat la al doilea paragraf se
executa contractul care urmeaz s fie atribuit. Toate cerinele calculeaz pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor
trebuie s aib legtur cu obiectul contractului i s fie specifice care urmeaz s fie atribuite n cadrul sistemului
proporionale cu acesta. respectiv.
L 94/130 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

(4) n ceea ce privete capacitatea tehnic i profesional, este ndeplinit criteriul de selecie relevant, i furnizeaz infor
autoritile contractante pot impune cerine care s asigure maiile relevante solicitate de ctre autoritatea contractant. Pe
faptul c operatorii economici dein experiena i resursele lng acestea, DEAU identific autoritatea public sau partea
umane i tehnice necesare pentru a executa contractul la un ter responsabil cu ntocmirea documentelor justificative i
standard de calitate corespunztor. conine o declaraie oficial care s ateste c operatorul
economic va putea s furnizeze, la cerere i fr ntrziere,
documentele justificative respective.
Autoritile contractante pot impune, n special, ca operatorii
economici s aib un nivel suficient de experien demonstrat
prin referine adecvate din cadrul contractelor executate n
n cazul n care autoritatea contractant poate obine docu
trecut. O autoritate contractant poate presupune c un
mentele justificative direct prin accesarea unei baze de date n
operator economic nu deine capacitile profesionale necesare
conformitate cu alineatul (5), DEAU cuprinde, de asemenea,
n cazul n care autoritatea contractant a constatat c
informaiile solicitate n acest scop, cum ar fi adresa de
operatorul economic se afl ntr-o situaie de conflict de
internet a bazei de date, orice dat de identificare i, dac este
interese care ar putea afecta n mod negativ executarea
cazul, declaraia necesar de acordare a consimmntului.
contractului.

n cazul procedurilor de achiziii publice de produse care Operatorii economici pot reutiliza un DEAU deja utilizat ntr-o
necesit lucrri de amplasare sau instalare, servicii sau lucrri, procedur de achiziii precedent, cu condiia s confirme c
capacitatea profesional a operatorilor economici de a presta informaiile cuprinse n acesta sunt n continuare corecte.
serviciile sau de a executa instalaiile sau lucrrile poate fi
evaluat n funcie de aptitudinile, eficiena, experiena i fiabi
litatea lor.
(2) DEAU se elaboreaz pe baza unui formular standard.
Comisia stabilete respectivul formular standard prin inter
(5) Autoritile contractante precizeaz condiiile impuse mediul actelor de punere n aplicare. Respectivele acte de
pentru participare, care pot fi exprimate ca niveluri minime punere n aplicare sunt adoptate n conformitate cu procedura
de capacitate, mpreun cu mijloacele de prob corespunztoare, de examinare menionat la articolul 89 alineatul (3).
n anunul de participare sau n invitaia pentru confirmarea
interesului.
DEAU se elibereaz exclusiv n format electronic.

Articolul 59
Documentul european de achiziie unic (3) n pofida articolului 92, Comisia revizuiete aplicarea
(1) La momentul depunerii cererilor de participare sau a practic DEAU, innd seama de dezvoltarea tehnic a bazelor
ofertelor, autoritile contractante accept documentul de date n statele membre, i prezint un raport n acest sens
european de achiziie unic (DEAU), constnd ntr-o declaraie Parlamentului European i Consiliului cel trziu la 18 aprilie
pe propria rspundere actualizat ca dovad preliminar n locul 2017.
certificatelor eliberate de ctre autoritile publice sau de ctre
tere pri care confirm c operatorul economic n cauz nde
plinete oricare dintre urmtoarele condiii: Acolo unde este cazul, Comisia prezint propuneri de soluii de
optimizare a accesului transfrontalier la astfel de baze de date i
a utilizrii certificatelor i atestrilor pe piaa intern.
(a) nu se afl n una dintre situaiile menionate la articolul 57
n care operatorii economici sunt sau pot fi exclui;

(4) O autoritate contractant poate cere ofertanilor i candi


(b) ndeplinete criteriile de selecie relevante care au fost dailor, n orice moment n timpul procedurii, s depun toate
stabilite n conformitate cu articolul 58; sau o parte dintre documentele justificative dac acest lucru este
necesar pentru a asigura desfurarea corespunztoare a
procedurii.
(c) dac este cazul, respect regulile i criteriile obiective care au
fost stabilite n conformitate cu articolul 65.
nainte de atribuirea contractului, cu excepia situaiilor n care
contractele se bazeaz pe acorduri-cadru, n cazul n care astfel
n cazul n care operatorul economic se bazeaz pe capacitile de contracte sunt ncheiate n conformitate cu articolul 33
altor entiti, n conformitate cu articolul 63, DEAU include, de alineatul (3) sau articolul 33 alineatul (4) litera (a), autoritatea
asemenea, informaiile menionate la primul paragraf de la contractant i solicit ofertantului cruia a decis s i atribuie
prezentul alineat cu privire la entitile respective. contractul s prezinte documente justificative actualizate, n
conformitate cu articolul 60 i, dup caz, cu articolul 62. Auto
ritatea contractant poate invita operatorii economici s
DEAU const ntr-o declaraie oficial a operatorului economic, completeze sau s clarifice certificatele primite n temeiul arti
potrivit creia nu se aplic motivul relevant de excludere i/sau colelor 60 i 62.
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/131

(5) n pofida alineatului (4), operatorii economici nu sunt n cazul n care statul membru sau ara n cauz nu elibereaz
obligai s prezinte documente justificative sau alte probe docu astfel de documente sau certificate sau dac acestea nu acoper
mentare n cazul n care i n msura n care autoritatea toate cazurile menionate la articolul 57 alineatele (1) i (2) i
contractant are posibilitatea de a obine certificatele sau infor alineatul (4) litera (b), acestea pot fi nlocuite cu o declaraie pe
maiile relevante direct prin accesarea unei baze de date propria rspundere sau, n statele membre sau rile n care nu
naionale n orice stat membru, disponibil n mod gratuit, este prevzut o astfel de declaraie, cu o declaraie solemn
cum ar fi un registru naional al achiziiilor publice, un dosar fcut de persoana interesat n faa unei autoriti judiciare
virtual al societilor, un sistem electronic de stocare a docu sau administrative competente, a unui notar sau a unui
mentelor sau un sistem de preselecie. organism profesional sau comercial competent, n statul
membru sau ara de origine sau n statul membru sau ara de
stabilire a operatorului economic.
n pofida alineatului (4), operatorii economici nu sunt obligai
s prezinte documente justificative n cazul n care autoritatea
contractant care a atribuit contractul sau a ncheiat acordul- Un stat membru furnizeaz, atunci cnd este cazul, o declaraie
cadru este deja n posesia documentelor respective. oficial care precizeaz c documentele sau certificatele
menionate n prezentul alineat nu sunt eliberate sau c
acestea nu acoper toate cazurile menionate la articolul 57
n sensul primului paragraf, statele membre se asigur c bazele alineatele (1) i (2) i alineatul (4) litera (b). Astfel de declaraii
de date care conin informaii pertinente privind operatorii oficiale se pun la dispoziie prin intermediul arhivei de certi
economici i care pot fi consultate de ctre autoritile lor ficate online (e-Certis) menionate la articolul 61.
contractante pot fi, de asemenea, consultate, n aceleai
condiii, de ctre autoritile contractante din alte state membre.
(3) Ca regul general, dovada situaiei economice i
(6) Statele membre pun la dispoziie i actualizeaz n e- financiare a operatorului economic poate fi furnizat prin una
Certis lista complet a bazelor de date care conin informaii sau mai multe dintre referinele enumerate n anexa XII partea I.
relevante privind operatorii economici, care pot fi consultate de
ctre autoritile contractante din alte state membre. Statele
membre comunic altor state membre, la cerere, orice informaii n cazul n care, din motive ntemeiate, operatorul economic nu
referitoare la bazele de date menionate n prezentul articol. poate prezenta referinele solicitate de autoritatea contractant,
acesta este autorizat s fac dovada situaiei sale economice i
financiare prin orice alt document pe care autoritatea
Articolul 60 contractant l consider adecvat.
Mijloace de prob
(1) Autoritile contractante pot solicita certificatele, decla (4) Capacitile tehnice ale operatorilor economici pot fi
raiile i celelalte mijloace de prob menionate la alineatele dovedite n unul sau mai multe dintre modurile enumerate n
(2), (3) i (4) din prezentul articol i n anexa XII ca dovad anexa XII partea II, n funcie de natura, cantitatea sau
pentru absena motivelor de excludere astfel cum sunt importana i de utilizarea lucrrilor, a produselor sau a
menionate la articolul 57 i pentru ndeplinirea criteriilor de serviciilor.
selecie n conformitate cu articolul 58.

(5) Statele membre pun la dispoziia altor state membre, la


Autoritile contractante nu solicit alte mijloace de prob dect cerere, toate informaiile referitoare la motivele de excludere
cele menionate n prezentul articol i la articolul 62. n ceea ce enumerate la articolul 57, capacitatea de exercitare a activitii
privete articolul 63, operatorii economici se pot baza pe orice profesionale i capacitatea financiar i tehnic a ofertanilor
mijloace corespunztoare pentru a demonstra autoritii menionai la articolul 58, precum i orice informaii referitoare
contractante c vor avea la dispoziie resursele necesare. la mijloacele de prob menionate n prezentul articol.

(2) Autoritile contractante accept ca dovezi suficiente c Articolul 61


niciunul dintre cazurile menionate la articolul 57 nu se aplic
operatorului economic: Arhiva de certificate online (e-Certis)
(1) Pentru a facilita procedurile de atribuire transfrontaliere,
(a) n ceea ce privete alineatul (1) al articolului respectiv, statele membre se asigur c informaiile privind certificatele i
prezentarea unui extras din registrul pertinent, cum ar fi alte forme de documente justificative introduse n e-Certis creat
cazierul judiciar sau, n lipsa acestuia, a unui document de Comisie sunt actualizate n permanen.
echivalent eliberat de o autoritate judiciar sau adminis
trativ competent din statul membru sau ara de origine
sau de stabilire a operatorului economic din care s reias c (2) Autoritile contractante recurg la e-Certis i solicit n
aceste cerine au fost ndeplinite; principal acele tipuri de certificate sau forme de documente
justificative care sunt cuprinse n e-Certis.

(b) n ceea ce privete alineatul (2) i alineatul (4) litera (b) de la


articolul respectiv, un certificat eliberat de autoritatea (3) Comisia pune la dispoziie n e-Certis toate versiunile
competent a statului membru sau a rii n cauz; lingvistice ale DEAU.
L 94/132 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Articolul 62 acestea. n ceea ce privete criteriile referitoare la calificrile


educaionale i profesionale stabilite la anexa XII partea II
Standarde de asigurare a calitii i standarde de litera (f) sau la experiena profesional relevant, operatorii
management de mediu economici pot, cu toate acestea, s se bazeze doar pe capaci
(1) Autoritile contractante, n cazul n care solicit tile altor entiti atunci cnd acestea din urm vor desfura
prezentarea unor certificate eliberate de organisme independente activitile sau serviciile pentru ndeplinirea crora sunt necesare
care s ateste c operatorul economic respect anumite respectivele capaciti. n cazul n care un operator economic
standarde de asigurare a calitii, inclusiv privind accesibilitatea dorete s se bazeze pe capacitile altor entiti, acesta
pentru persoanele cu dizabiliti, se raporteaz la sistemele de dovedete autoritii contractante c va avea la dispoziie
asigurare a calitii bazate pe seriile de standarde europene resursele necesare, de exemplu prin prezentarea unui anga
relevante certificate de organisme acreditate. Autoritile jament din partea respectivelor entiti n acest sens.
contractante recunosc certificatele echivalente eliberate de
organisme stabilite n alte state membre. Totodat, acestea
accept i alte dovezi ale unor msuri echivalente de asigurare Autoritatea contractant verific, n temeiul articolelor 59, 60 i
a calitii, n cazul n care operatorul economic n cauz nu a 61, dac entitile pe a cror capacitate operatorul economic
avut nicio posibilitate de a obine aceste certificate n termenele intenioneaz s se bazeze ndeplinesc criteriile de selecie
stabilite din motive care nu sunt imputabile operatorului relevante i dac exist motive de excludere n temeiul arti
economic respectiv, cu condiia ca acesta s dovedeasc faptul colului 57. Autoritatea contractant solicit ca operatorul
c msurile propuse de asigurare a calitii respect standardele economic s nlocuiasc o entitate care nu ndeplinete un
impuse de asigurare a calitii. criteriu de selecie relevant sau n legtur cu care exist
motive obligatorii de excludere. Autoritatea contractant poate
solicita, sau statul membru i poate impune s solicite, ca
operatorul economic s nlocuiasc o entitate n legtur cu
(2) Atunci cnd autoritile contractante solicit prezentarea care exist motive neobligatorii de excludere.
unor certificate ntocmite de organisme independente care s
ateste c operatorul economic respect anumite standarde sau
sisteme de management de mediu, acestea se raporteaz la n cazul n care un operator economic se bazeaz pe capacitile
sistemul de management de mediu i audit al Uniunii altor entiti n ceea ce privete criteriile referitoare la situaia
Europene (EMAS) sau la alte sisteme de management de economic i financiar, autoritatea contractant poate solicita
mediu recunoscute n conformitate cu articolul 45 din Regula ca operatorul economic i acele entiti s fie rspunztoare
mentul (CE) nr. 1221/2009 sau la alte standarde de mana solidar pentru executarea contractului.
gement de mediu bazate pe standardele europene sau inter
naionale pertinente emise de organisme acreditate. Autoritile
contractante recunosc certificatele echivalente eliberate de n aceleai condiii, un grup de operatori economici prevzut la
organisme stabilite n alte state membre. articolul 19 alineatul (2) se poate baza pe capacitile membrilor
grupului sau ale altor entiti.

n cazul n care se poate demonstra c un operator economic (2) n cazul contractelor de achiziii de lucrri sau de servicii
nu a avut acces la astfel de certificate sau nu are nicio posibi i al lucrrilor de amplasare sau de instalare din cadrul unui
litate de a le obine n termenele stabilite din motive care nu i contract de achiziii de produse, autoritile contractante pot
sunt imputabile, autoritatea contractant accept i alte dovezi impune ca anumite sarcini critice s fie efectuate direct de
ale unor msuri de management de mediu, cu condiia ca ctre ofertantul nsui sau, n cazul unei oferte depuse de un
operatorul economic s dovedeasc faptul c aceste msuri grup de operatori economici prevzut la articolul 19 alineatul
sunt echivalente cu cele impuse n temeiul sistemului sau stan (2), de un participant din cadrul acestui grup.
dardului aplicabil de management de mediu.
Articolul 64

(3) Statele membre pun la dispoziia altor state membre, la Liste oficiale ale operatorilor economici agreai i
cerere, n conformitate cu articolul 86, toate informaiile refe certificarea de ctre organisme de drept public sau privat
ritoare la documentele prezentate ca dovad a respectrii stan (1) Statele membre pot crea sau menine liste oficiale cu
dardelor de calitate i de mediu menionate la alineatele (1) contractanii, furnizorii sau prestatorii de servicii agreai sau
i (2). pot prevedea certificarea de ctre organisme de certificare care
respect standardele europene de certificare n nelesul anexei
VII.
Articolul 63
Utilizarea capacitilor altor entiti Ele informeaz Comisia i celelalte state membre cu privire la
adresa organismului de certificare sau a organismului
(1) n ceea ce privete criteriile referitoare la situaia responsabil de listele oficiale la care trebuie trimise cererile.
economic i financiar stabilite n conformitate cu articolul 58
alineatul (3) i criteriile privind capacitatea tehnic i profe
sional stabilite n conformitate cu articolul 58 alineatul (4), (2) Statele membre adapteaz condiiile de nscriere pe listele
un operator economic poate, dac este cazul i pentru un oficiale menionate la alineatul (1) i de emitere a certificatelor
anumit contract, s recurg la capacitile altor entiti, indi de ctre organismele de certificare la dispoziiile din prezenta
ferent de natura juridic a legturilor pe care le are cu subseciune.
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/133

De asemenea, statele membre adapteaz respectivele condiii la (8) Statele membre pun la dispoziia altor state membre, la
articolul 63 n ceea ce privete cererile de nscriere depuse de cerere, toate informaiile referitoare la documentele prezentate
operatorii economici care fac parte dintr-un grup i care ca dovad a faptului c operatorii economici ndeplinesc
utilizeaz resurse puse la dispoziie de ctre celelalte societi cerinele pentru a fi nscrii pe lista oficial a operatorilor
din grup. n astfel de cazuri, operatorii respectivi dovedesc auto economici agreai sau ca dovad c operatorii economici din
ritii care ntocmete lista oficial c vor avea aceste resurse la alt stat membru dein o certificare echivalent.
dispoziie pe ntreaga perioad de valabilitate a certificatului care
atest nscrierea lor pe lista oficial i c, n aceeai perioad,
societile respective continu s ndeplineasc cerinele de
selecie calitativ acoperite de lista oficial sau de certificat i Subseciunea 2
pe care operatorii se bazeaz n vederea nscrierii. Reducerea numrului de candidai, de oferte i
de soluii
(3) Operatorii economici nscrii pe listele oficiale sau care Articolul 65
dein un certificat pot depune la autoritile contractante, cu
ocazia fiecrui contract, un certificat de nscriere eliberat de Reducerea numrului de candidai calificai care urmeaz s
autoritatea competent sau certificatul eliberat de organismul fie invitai s participe
de certificare competent. (1) n procedurile restrnse, procedurile competitive cu nego
ciere, procedurile de dialog competitiv i parteneriatele pentru
Certificatele respective indic referinele care au permis inovare, autoritile contractante pot limita numrul de
nscrierea operatorilor economici pe lista oficial sau certificarea candidai care ndeplinesc criteriile de selecie pe care i vor
lor, precum i clasificarea pe lista respectiv. invita s prezinte oferte sau s participe la dialog, cu condiia
s fie disponibil numrul minim, n conformitate cu alineatul
(2), de candidai calificai.
(4) nscrierea pe listele oficiale certificat de organismele
competente sau un certificat eliberat de organismul de certificare
reprezint o prezumie de conformitate n ceea ce privete
(2) Autoritile contractante indic, n anunul de participare
cerinele pentru selecia calitativ acoperite de lista oficial sau
sau n invitaia pentru confirmarea interesului, criteriile sau
de certificat.
regulile obiective i nediscriminatorii pe care intenioneaz s
le aplice, numrul minim de candidai pe care intenioneaz s i
(5) Informaiile care pot fi deduse din nscrierea pe listele invite i, dac este cazul, numrul maxim.
oficiale sau din certificare nu pot fi contestate fr justificare.
n ceea ce privete plata contribuiilor la asigurrile sociale i
plata impozitelor i taxelor, se poate solicita un certificat supli
n procedura restrns, numrul minim de candidai este cinci.
mentar de la fiecare operator economic nscris, cu ocazia
n procedura competitiv cu negociere, n dialogul competitiv i
fiecrui contract care urmeaz s fie atribuit.
n parteneriatele pentru inovare, numrul minim de candidai
este trei. n orice caz, numrul de candidai invitai trebuie s fie
Autoritile contractante din alte state membre aplic alineatul suficient pentru a asigura o concuren real.
(3) i primul paragraf din prezentul alineat numai n favoarea
operatorilor economici stabilii n statul membru care a ntocmit
lista oficial.
Autoritile contractante invit un numr de candidai cel puin
egal cu numrul minim. Cu toate acestea, n cazul n care
(6) Cerinele n materie de dovezi pentru criteriile de selecie numrul de candidai care ndeplinesc criteriile de selecie i
calitativ acoperite de lista oficial sau de certificat sunt nivelurile minime de capacitate menionate la articolul 58
conforme cu dispoziiile articolului 60 i, dac este cazul, ale alineatul (5) este mai mic dect numrul minim, autoritatea
articolului 62. Pentru nscrierea operatorilor economici din alte contractant poate continua procedura, invitnd candidaii
state membre pe o list oficial sau pentru certificarea acestora care au capacitile solicitate. n cadrul aceleiai proceduri, auto
nu se solicit alte probe sau declaraii dect cele cerute din ritatea contractant nu include operatori economici care nu au
partea operatorilor economici naionali. depus o cerere de participare sau candidai care nu au capaci
tile solicitate.

Operatorii economici pot solicita n orice moment nscrierea pe


o list oficial sau eliberarea unui certificat. Ei sunt informai
ntr-un termen rezonabil de scurt cu privire la decizia autoritii Articolul 66
care ntocmete lista oficial sau a organismului de certificare Reducerea numrului de oferte i soluii
competent.
n cazul n care utilizeaz opiunea de a reduce numrul de
oferte pe care urmeaz s le negocieze, n conformitate cu
(7) Operatorilor economici din alte state membre nu li se articolul 29 alineatul (6), sau de soluii pe care urmeaz s le
impune o astfel de nscriere sau certificare n vederea participrii discute, n conformitate cu articolul 30 alineatul (4), autoritile
la un contract de achiziii publice. Autoritile contractante contractante fac acest lucru aplicnd criteriile de atribuire
recunosc certificatele echivalente eliberate de organisme indicate n documentele achiziiei. n etapa final, acest numr
stabilite n alte state membre. Ele accept i alte mijloace de garanteaz o concuren real, n msura n care exist un
prob echivalente. numr suficient de ofertani, de soluii sau de candidai calificai.
L 94/134 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Subseciunea 3 (4) Criteriile de atribuire nu au ca efect acordarea unei


liberti de selecie nelimitate autoritii contractante. Ele
Atribuirea contractului
asigur posibilitatea concurenei efective i sunt nsoite de
Articolul 67 specificaii care permit verificarea efectiv a informaiilor
furnizate de ctre ofertani, n scopul evalurii modului n
Criterii de atribuire a contractelor care ofertele ndeplinesc criteriile de atribuire. n caz de
(1) Fr a aduce atingere actelor cu putere de lege i actelor ndoial, autoritile contractante verific efectiv exactitatea
administrative de drept intern privind preul anumitor produse informaiilor i dovezilor furnizate de ofertani.
sau remunerarea anumitor servicii, autoritile contractante
atribuie contractele de achiziii publice pe baza ofertei celei (5) Autoritatea contractant precizeaz, n documentele
mai avantajoase din punct de vedere economic. achiziiei, ponderea relativ pe care o acord fiecrui criteriu
ales pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din
(2) Oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic punct de vedere economic, cu excepia cazului n care aceasta
din perspectiva autoritii contractante este identificat pe baza este stabilit exclusiv pe baza preului.
preului sau a costului cu ajutorul unei abordri bazate pe
rentabilitate, cum ar fi calcularea costurilor pe ciclu de via,
n conformitate cu articolul 68, i poate include cel mai bun Aceast pondere poate fi exprimat ca un interval a crui
raport pre-calitate evaluat pe baza unor criterii care s includ ntindere maxim trebuie s fie corespunztoare.
aspecte calitative, de mediu i/sau sociale, legate de obiectul
contractului de achiziii publice n cauz. Printre aceste criterii
se pot numra, de exemplu: n cazul n care ponderarea nu este posibil din motive
obiective, autoritatea contractant indic criteriile n ordinea
descresctoare a importanei.
(a) calitatea, inclusiv avantajele tehnice, caracteristicile estetice i
funcionale, accesibilitatea, proiectarea pentru toi utiliza
torii, caracteristicile sociale, de mediu i inovatoare i comer Articolul 68
cializarea i condiiile acesteia;
Calcularea costurilor pe ciclu de via

(b) organizarea, calificarea i experiena personalului desemnat (1) Calcularea costurilor pe ciclu de via acoper, n msura
s execute contractul, n cazul n care calitatea personalului n care sunt pertinente, toate sau o parte dintre urmtoarele
desemnat poate s aib un impact semnificativ asupra costuri pe parcursul ciclului de via al unui produs, serviciu
nivelului de executare a contractului; sau sau al unei lucrri:

(c) serviciile post-vnzare, asistena tehnic i condiiile de (a) costurile suportate de autoritatea contractant sau de ali
livrare, cum ar fi data livrrii, procesul de livrare i utilizatori, cum ar fi:
termenul de livrare sau de execuie.

(i) costuri legate de achiziie;


Elementul de cost poate lua, de asemenea, forma unui pre sau
cost fix pe baza cruia operatorii economici vor concura numai
pe criterii de calitate. (ii) costuri de utilizare, cum ar fi consumul de energie i de
alte resurse;
Statele membre pot prevedea ca autoritile contractante s nu
poat utiliza numai preul sau costul drept criteriu unic de
(iii) costuri de ntreinere;
atribuire sau s nu-i poat restriciona utilizarea la anumite
categorii de autoriti contractante sau la anumite tipuri de
contracte. (iv) costuri de la sfritul ciclului de via, cum ar fi
costurile de colectare i reciclare;
(3) Criteriile de atribuire sunt considerate a fi legate de
obiectul contractului de achiziii publice n cazul n care
acestea se refer la lucrrile, produsele sau serviciile care (b) costuri determinate de efectele externe asupra mediului
urmeaz s fie furnizate n temeiul contractului din orice legate de produs, serviciu sau lucrri pe parcursul ciclului
punct de vedere i n orice stadiu al ciclului lor de via, lor de via, cu condiia ca valoarea monetar a acestora s
inclusiv factorii implicai: poat fi determinat i verificat. Astfel de costuri pot
include costul emisiilor de gaze cu efect de ser i al altor
emisii poluante i alte costuri de atenuare a efectelor schim
(a) n procesul specific de producie, furnizare sau comercia brilor climatice.
lizare a acestor lucrri, produse sau servicii; sau

(2) n cazul n care autoritile contractante evalueaz


(b) ntr-un proces specific pentru un alt stadiu al ciclului lor de
costurile folosind o abordare pe baza costului ciclului de
via,
via, acestea indic n documentele achiziiei datele care
trebuie furnizate de ctre ofertani i metoda pe care autoritatea
chiar i n cazul n care aceti factori nu fac parte din structura contractant o va utiliza pentru a stabili costurile pe ciclu de
lor material. via pe baza datelor respective.
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/135

Metoda utilizat pentru evaluarea costurilor determinate de (e) respectarea obligaiilor menionate la articolul 71;
efectele externe asupra mediului ndeplinete toate condiiile
urmtoare:
(f) posibilitatea ca ofertantul s obin un ajutor de stat.

(a) se bazeaz pe criterii nediscriminatorii i verificabile n mod


obiectiv; n special, n cazul n care nu a fost elaborat n (3) Autoritatea contractant evalueaz informaiile furnizate
vederea aplicrii repetate sau continue, nu favorizeaz sau prin consultarea ofertantului. Ea poate respinge oferta numai
dezavantajeaz n mod necuvenit anumii operatori atunci cnd dovezile furnizate nu justific n mod satisfctor
economici; nivelul sczut al preului sau al costurilor propuse, innd seama
de elementele menionate la alineatul (2).

(b) este accesibil tuturor prilor interesate;


Autoritile contractante resping oferta atunci cnd constat c
aceasta este anormal de sczut deoarece nu respect obligaiile
aplicabile menionate la articolul 18 alineatul (2).
(c) datele solicitate pot fi furnizate printr-un efort rezonabil de
ctre operatori economici care dau dovad de o diligen
normal, inclusiv de operatori economici din ri tere care (4) n cazul n care o autoritate contractant stabilete c o
sunt parte la AAP sau la alte acorduri internaionale n ofert este anormal de sczut pentru c ofertantul a obinut un
cadrul crora Uniunea i-a asumat obligaii. ajutor de stat, oferta poate fi respins doar din acest motiv
numai dup consultarea ofertantului, dac acesta nu este n
msur s demonstreze, ntr-un termen suficient stabilit de
(3) n toate cazurile n care o metod comun de calculare a autoritatea contractant, c ajutorul n cauz este compatibil
costurilor pe ciclu de via a devenit obligatorie printr-un act cu piaa intern n sensul articolului 107 din TFUE. Autoritatea
legislativ al Uniunii, respectiva metod comun se aplic pentru contractant care respinge o ofert n aceste circumstane aduce
evaluarea costurilor pe ciclu de via. acest lucru la cunotina Comisiei.

O list a acestor acte legislative i, dac este necesar, acte (5) Statele membre pun la dispoziia altor state membre, la
delegate de completare a acestora figureaz n anexa XIII. cerere, prin cooperare administrativ, orice informaii de care
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor dispun, cum ar fi legi, regulamente, contracte colective de
mitate cu articolul 87 privind actualizarea acestei liste, atunci munc universal aplicabile sau standarde tehnice naionale, refe
cnd o actualizare a listei este necesar ca urmare a adoptrii ritoare la dovezile i documentele prezentate n legtur cu
unor noi dispoziii legislative prin care o metod comun elementele menionate la alineatul (2).
devine obligatorie sau prin care se abrog sau se modific
actele legislative existente.
CAPITOLUL IV

Articolul 69 Executarea contractului

Oferte anormal de sczute Articolul 70

(1) Autoritile contractante solicit operatorilor economici Condiii de executare a contractului


s explice preul sau costurile propuse n ofert, n cazul n Autoritile contractante pot stabili condiii speciale privind
care ofertele par a fi anormal de sczute n raport cu lucrrile, executarea unui contract, cu condiia ca acestea s fie legate
produsele sau serviciile respective. de obiectul contractului n sensul articolului 67 alineatul (3) i
s fie indicate n invitaia la procedura concurenial de ofertare
sau n documentele achiziiei. Aceste condiii pot include
(2) Clarificrile menionate la alineatul (1) se pot referi n aspecte economice, legate de inovare, de mediu, sociale sau
mod concret la: legate de ocuparea forei de munc.

(a) aspectele economice ale procesului de producie, ale prestrii Articolul 71


serviciilor sau ale metodei de construcie;
Subcontractarea
(1) Respectarea de ctre subcontractani a obligaiilor
(b) soluiile tehnice adoptate sau condiiile excepional de favo menionate la articolul 18 alineatul (2) este asigurat prin inter
rabile de care dispune ofertantul pentru furnizarea mediul unor aciuni corespunztoare ntreprinse de autoritile
produselor sau a serviciilor, sau pentru execuia lucrrilor; naionale competente n limitele responsabilitii i competenei
lor.

(c) originalitatea lucrrilor, a produselor sau a serviciilor


propuse de ofertant; (2) n documentele achiziiei, autoritatea contractant poate
solicita ofertantului sau poate fi obligat de un stat membru s
solicite ofertantului s indice n oferta sa partea din contract pe
(d) respectarea obligaiilor menionate la articolul 18 alineatul care intenioneaz s o subcontracteze unor teri, precum i
(2); subcontractanii propui.
L 94/136 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

(3) Statele membre pot dispune ca, la cererea subcontrac (a) n cazul n care dreptul intern al unui stat membru prevede
tantului i atunci cnd natura contractului permite acest lucru, un mecanism de rspundere solidar ntre subcontractani i
autoritatea contractant s transfere direct subcontractantului contractantul principal, statul membru n cauz se asigur
respectiv plile datorate pentru servicii, produse sau lucrri c normele relevante sunt aplicate n conformitate cu
furnizate operatorului economic cruia i-a fost atribuit condiiile stabilite la articolul 18 alineatul (2);
contractul de achiziii publice (contractantul principal). Printre
aceste msuri se pot numra mecanisme corespunztoare care
s permit contractantului principal s formuleze obiecii cu
privire la plile necuvenite. Dispoziiile privind aceast moda (b) n conformitate cu articolele 59, 60 i 61, autoritile
litate de plat se includ n documentele achiziiei. contractante pot s verifice, din proprie iniiativ sau la
cererea statelor membre, dac exist motive de excludere a
subcontractanilor n temeiul articolului 57. n astfel de
(4) Alineatele (1)-(3) nu aduc atingere rspunderii contrac cazuri, autoritatea contractant solicit ca operatorul
tantului principal. economic s nlocuiasc un subcontractant n legtur cu
care a rezultat, n urma verificrii, c exist motive obli
gatorii de excludere. Autoritatea contractant, din proprie
(5) n cazul contractelor de achiziii de lucrri i n ceea ce iniiativ sau la cererea unui stat membru, poate solicita
privete serviciile care urmeaz s fie prestate la o instalaie ca operatorul economic s nlocuiasc un subcontractant
aflat sub directa supraveghere a autoritii contractante, dup n legtur cu care a rezultat, n urma verificrii, c exist
atribuirea contractului i cel mai trziu n momentul nceperii motive neobligatorii de excludere.
executrii acestuia, autoritatea contractant solicit contrac
tantului principal s i indice numele, datele de contact i repre
zentanii legali ai subcontractanilor si implicai n lucrrile sau
serviciile respective, n msura n care aceste informaii sunt (7) Statele membre pot s prevad n dreptul intern norme
cunoscute la momentul respectiv. Autoritatea contractant mai stricte privind rspunderea sau s le aprofundeze pe cele
solicit contractantului principal s i notifice orice modificri referitoare la plile directe ctre subcontractani, stipulnd, de
ale acestor informaii pe durata contractului, precum i infor exemplu, ca aceste pli s fie efectuate fr ca subcontractanii
maiile obligatorii privind eventualii noi subcontractani s fie nevoii s solicite o astfel de plat direct.
implicai ulterior n lucrrile sau serviciile respective.

n pofida primului paragraf, statele membre pot impune direct (8) Statele membre care aleg s prevad msuri n temeiul
asupra contractantului principal obligaia de a furniza infor alineatului (3), (5) sau (6) precizeaz condiiile de punere n
maiile solicitate. aplicare a acestora, prin acte cu putere de lege sau acte adminis
trative i innd seama de dreptul Uniunii. n acest caz, statele
membre pot limita aplicabilitatea acestor msuri, de exemplu cu
Acolo unde este necesar n scopul aplicrii alineatului (6) litera privire la anumite tipuri de contracte, anumite categorii de
(b) de la prezentul articol, informaiile solicitate sunt nsoite de autoriti contractante sau de operatori economici sau
declaraiile pe propria rspundere ale subcontractanilor, n ncepnd cu anumite sume.
conformitate cu articolul 59. Msurile de punere n aplicare
prevzute la alineatul (8) de la prezentul articol pot prevedea
ca subcontractanii prezentai dup atribuirea contractului s
Articolul 72
furnizeze certificatele i alte documente justificative n locul
declaraiei pe propria rspundere. Modificarea contractului n cursul perioadei sale de
valabilitate
Primul paragraf nu se aplic n cazul furnizorilor. (1) Contractele i acordurile-cadru pot fi modificate fr o
nou procedur de achiziii n conformitate cu prezenta
directiv n oricare dintre urmtoarele cazuri:
Autoritile contractante, din proprie iniiativ sau la cererea
statelor membre, pot extinde aplicarea obligaiilor prevzute la
primul paragraf, de exemplu, la:
(a) atunci cnd modificrile, indiferent de valoarea lor
monetar, au fost prevzute n documentele iniiale ale
(a) contractele de achiziii de produse, la contractele de achiziii achiziiei sub forma unor clauze sau opiuni de revizuire
de servicii altele dect cele referitoare la serviciile care clare, precise i fr echivoc, printre care se pot numra
urmeaz s fie prestate la instalaiile aflate sub directa supra clauze de revizuire a preurilor. Astfel de clauze precizeaz
veghere a autoritii contractante sau la furnizorii implicai limitele i natura posibilelor modificri sau opiuni, precum
n contracte de achiziii de lucrri sau de servicii; i condiiile n care se poate recurge la acestea. Acestea nu
prevd modificri sau opiuni care ar schimba caracterul
general al contractului sau al acordului-cadru;
(b) subcontractanii subcontractanilor contractantului principal
sau la alte niveluri inferioare ale lanului de subcontractare.

(b) pentru lucrrile, serviciile sau produsele adiionale din partea


(6) n scopul de a evita nclcarea obligaiilor menionate la contractantului iniial care au devenit necesare i nu au fost
articolul 18 alineatul (2), pot fi luate msuri corespunztoare, incluse n procedura de achiziii publice iniial, iar
cum ar fi: schimbarea contractantului:
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/137

(i) nu poate fi realizat din motive economice sau tehnice, anun n acest sens n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Un
precum cerine privind interschimbabilitatea sau intero astfel de anun conine informaiile prevzute n anexa V partea
perabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalaiile G i se public n conformitate cu articolul 51.
existente achiziionate n cadrul procedurii de achiziii
iniiale; i
(2) n plus, fr a exista nevoia de a verifica dac sunt nde
plinite condiiile prevzute la alineatul (4) literele (a)-(d),
(ii) ar cauza autoritii contractante inconveniente contractele pot fi modificate fr a fi necesar o nou
substaniale sau creterea semnificativ a costurilor. procedur de achiziii n conformitate cu prezenta directiv i
atunci cnd valoarea modificrii este mai mic dect ambele
Cu toate acestea, nicio cretere a preului nu depete 50 % valori urmtoare:
din valoarea contractului iniial. n cazul n care se efec
tueaz mai multe modificri succesive, aceast limitare se
(i) pragurile stabilite la articolul 4; i
aplic valorii fiecrei modificri n parte. Astfel de modificri
succesive nu se efectueaz n scopul eludrii aplicrii
prezentei directive; (ii) 10 % din valoarea contractului iniial pentru contractele de
achiziii de servicii sau de produse i 15 % din valoarea
(c) atunci cnd sunt ndeplinite toate condiiile urmtoare: contractului iniial pentru contractele de achiziii de lucrri.

(i) necesitatea modificrii a survenit n urma unor circum Cu toate acestea, modificarea nu poate aduce atingere carac
stane pe care o autoritate contractant care acioneaz terului general al contractului sau al acordului-cadru. n cazul
cu diligen nu ar fi putut s le prevad; n care se efectueaz mai multe modificri succesive, evaluarea
se face pe baza valorii nete cumulate a acestora.
(ii) modificarea nu aduce atingere caracterului general al
contractului; (3) Pentru calcularea preului menionat la alineatul (2) i la
alineatul (1) literele (b) i (c), preul actualizat constituie valoarea
(iii) creterea preului nu depete 50 % din valoarea de referin atunci cnd contractul include o clauz de indexare.
contractului sau a acordului-cadru iniial. n cazul n
care se efectueaz mai multe modificri succesive, (4) Modificarea unui contract sau a unui acord-cadru n
aceast limitare se aplic valorii fiecrei modificri n cursul perioadei sale de valabilitate este considerat substanial
parte. Astfel de modificri succesive nu se efectueaz n sensul alineatului (1) litera (e) atunci cnd, prin aceast modi
n scopul eludrii aplicrii prezentei directive; ficare, contractul sau acordul-cadru prezint caracteristici care
difer n mod substanial de cele ale documentului iniial. n
(d) atunci cnd un nou contractant l nlocuiete pe cel cruia orice caz, fr a aduce atingere alineatelor (1) i (2), o modi
autoritatea contractant i-a atribuit iniial contractul, drept ficare este considerat substanial atunci cnd este ndeplinit
consecin: cel puin una dintre urmtoarele condiii:

(i) a unei clauze sau opiuni de revizuire fr echivoc, n (a) modificarea introduce condiii care, dac ar fi fost incluse n
conformitate cu litera (a); procedura iniial de achiziii, ar fi permis admiterea altor
candidai dect cei selectai iniial sau acceptarea unui alt
ofertant dect cel acceptat iniial sau ar fi atras ali parti
(ii) a prelurii poziiei contractantului iniial prin
cipani la procedura de achiziie;
succesiune universal sau parial, ca urmare a unor
operaiuni de restructurare a societii comerciale,
inclusiv preluare, fuziune, achiziie sau insolven, de (b) modificarea schimb balana economic a contractului sau a
ctre un alt operator economic care ndeplinete acordului-cadru n favoarea contractantului ntr-un mod
criteriile de selecie calitativ stabilite iniial, cu care nu a fost prevzut n contractul sau acordul-cadru
condiia ca aceasta s nu implice alte modificri iniial;
substaniale ale contractului i s nu se fac n scopul
de a eluda aplicarea prezentei directive; sau
(c) modificarea extinde domeniul de aplicare al contractului sau
al acordului-cadru n mod considerabil;
(iii) a asumrii de ctre autoritatea contractant nsi a
obligaiilor contractantului principal fa de subcontrac
tanii si, n cazul n care aceast posibilitate este (d) un nou contractant l nlocuiete pe cel cruia autoritatea
prevzut n legislaia naional n temeiul arti contractant i-a atribuit iniial contractul, n alte cazuri dect
colului 71; cele prevzute la alineatul (1) litera (d).

(e) atunci cnd modificrile, indiferent de valoarea lor, nu sunt


(5) Pentru alte modificri ale dispoziiilor unui contract de
substaniale n sensul alineatului (4).
achiziii publice sau ale unui acord-cadru n cursul perioadei sale
de valabilitate dect cele prevzute la alineatele (1) i (2), este
Autoritile contractante care modific un contract n cazurile necesar o nou procedur de achiziii n conformitate cu
prevzute la literele (b) i (c) de la prezentul alineat public un prezenta directiv.
L 94/138 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Articolul 73 Cu toate acestea, primul paragraf nu se aplic n cazul n care ar


fi putut fi folosit o procedur de negociere fr publicare
ncetarea contractului prealabil, n conformitate cu articolul 32 privind atribuirea
Statele membre se asigur c autoritile contractante au posi unui contract de achiziii publice de servicii.
bilitatea, cel puin n urmtoarele circumstane i n condiiile
stabilite de legislaia naional aplicabil, de a determina
ncetarea unui contract de achiziii publice n perioada sa de (2) Autoritile contractante care au atribuit un contract de
valabilitate, n cazul n care: achiziii publice pentru serviciile menionate la articolul 74 fac
cunoscute rezultatele procedurii de achiziie prin intermediul
unui anun de atribuire a contractului, care conine informaiile
(a) contractul a fcut obiectul unei modificri substaniale, care menionate n anexa V partea J, n conformitate cu formularele
necesita o nou procedur de achiziii publice n confor standard la care se face referire la articolul 51. Ele pot grupa
mitate cu articolul 72; ns respectivele anunuri trimestrial. n acest caz, acestea trimit
anunurile grupate n termen de 30 de zile de la ncheierea
fiecrui trimestru.
(b) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, n
una dintre situaiile menionate la articolul 57 alineatul (1)
i, prin urmare, ar fi trebuit s fie exclus din procedura de (3) Comisia stabilete formularele standard la care se face
achiziii publice; referire la alineatele (1) i (2) de la prezentul articol, prin inter
mediul unor acte de punere n aplicare. Respectivele acte de
punere n aplicare se adopt n conformitate cu procedura de
(c) contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit contractantului consultare menionat la articolul 89 alineatul (2).
respectiv, avnd n vedere o nclcare grav a obligaiilor
care rezult din tratate i din prezenta directiv, declarat
de Curtea de Justiie a Uniunii Europene printr-o procedur (4) Anunurile prevzute la prezentul articol se public n
n temeiul articolului 258 din TFUE. conformitate cu articolul 51.

TITLUL III Articolul 76


REGIMURI SPECIALE DE ACHIZIII Principii de atribuire a contractelor
CAPITOLUL I (1) Statele membre instituie norme naionale pentru atri
buirea contractelor care fac obiectul prezentului capitol, n
Servicii sociale i alte servicii specifice
scopul garantrii faptului c autoritile contractante respect
Articolul 74 principiul transparenei i al egalitii de tratament pentru
operatorii economici. Statele membre au libertatea de a stabili
Atribuirea contractelor care au ca obiect servicii sociale i normele procedurale aplicabile, att timp ct aceste norme
alte servicii specifice permit autoritilor contractante s in seama de specificul
Contractele de achiziii publice care au ca obiect servicii sociale serviciilor n cauz.
i alte servicii specifice enumerate n anexa XIV se atribuie
conform dispoziiilor prezentului capitol dac valoarea
(2) Statele membre se asigur c autoritile contractante pot
contractelor respective este egal cu sau mai mare dect
s in seama de nevoia de a asigura calitatea, continuitatea,
pragul precizat la articolul 4 litera (d).
accesibilitatea, preurile convenabile, disponibilitatea i caracterul
cuprinztor al serviciilor, de nevoile specifice ale diferitelor
Articolul 75 categorii de utilizatori, inclusiv ale grupurilor dezavantajate i
vulnerabile, de implicarea i responsabilizarea utilizatorilor,
Publicarea anunurilor precum i de inovare. De asemenea, statele membre pot
prevedea ca alegerea furnizorului de servicii s se fac pe baza
(1) Autoritile contractante care intenioneaz s atribuie un
ofertei care prezint cel mai bun raport pre-calitate, inndu-se
contract de achiziii publice pentru serviciile menionate la
seama de criteriile de calitate i de durabilitate ale serviciilor
articolul 74 i fac cunoscut intenia prin oricare dintre urm
sociale.
toarele mijloace:

(a) prin intermediul unui anun de participare, care conine Articolul 77


informaiile menionate n anexa V partea H, n confor Contracte rezervate pentru anumite servicii
mitate cu formularele standard la care se face referire la
articolul 51; sau (1) Statele membre pot prevedea faptul c autoritile
contractante pot rezerva dreptul organizaiilor de a participa
la proceduri de atribuire a contractelor de achiziii publice
(b) prin intermediul unui anun de intenie, care se public n destinate exclusiv serviciilor de sntate, sociale i culturale
mod continuu i conine informaiile prevzute n anexa V menionate la articolul 74, care sunt cuprinse n codurile CPV
partea I. Anunul de intenie se refer n mod specific la 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0,
tipurile de servicii care vor face obiectul contractelor care 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7,
urmeaz s fie atribuite. Acesta indic faptul c contractele 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5,
vor fi acordate fr publicare ulterioar i invit operatorii 80590000-6, de la 85000000-9 la 85323000-9, 92500000-
economici interesai s i exprime interesul n scris. 6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/139

(2) O organizaie menionat la alineatul (1) ndeplinete Articolul 79


toate condiiile urmtoare:
Anunuri

(a) obiectivul su este urmrirea unei misiuni n domeniul servi (1) Autoritile contractante care intenioneaz s organizeze
ciilor publice, legat de prestarea serviciilor menionate la un concurs de proiecte i fac cunoscut intenia prin inter
alineatul (1); mediul unui anun de concurs.

(b) profiturile sunt reinvestite n vederea realizrii obiectivului Atunci cnd acestea intenioneaz s atribuie un contract de
organizaiei. n cazul n care profiturile sunt distribuite sau servicii n urma concursului n conformitate cu articolul 32
redistribuite, acest lucru ar trebui s se bazeze pe alineatul (4), acest fapt este indicat n anunul de concurs.
considerente legate de participare;

(2) Autoritile contractante care au organizat un concurs de


(c) structurile de conducere sau de capital ale organizaiei care
proiecte trimit un anun privind rezultatele acestuia n confor
execut contractul se bazeaz pe principiul participrii anga
mitate cu articolul 51 i trebuie s poat s fac dovada datei de
jailor la capital sau necesit participarea activ a angajailor,
expediere a respectivului anun.
a utilizatorilor sau a prilor interesate; i

(d) organizaiei nu i-a fost atribuit un contract pentru serviciile n cazul n care comunicarea informaiilor privind rezultatele
n cauz de ctre autoritatea contractant respectiv, n concursului ar mpiedica asigurarea respectrii legislaiei, ar fi
temeiul prezentului articol, n ultimii trei ani. contrar interesului public, ar aduce atingere intereselor
comerciale legitime ale unei ntreprinderi publice sau private,
sau ar putea aduce atingere concurenei loiale ntre prestatorii
(3) Durata maxim a contractului este de trei ani. de servicii, astfel de informaii pot s nu fie publicate.

(4) n invitaia la procedura concurenial de ofertare se face


trimitere la prezentul articol. (3) Anunurile menionate la alineatele (1) i (2) de la
prezentul articol se public n conformitate cu articolul 51
alineatele (2)-(6) i cu articolul 52. Ele conin informaiile
(5) n pofida articolului 92, Comisia evalueaz efectele prevzute n anexa V prile E i, respectiv, F, n conformitate
prezentului articol i prezint un raport Parlamentului cu formularele standard.
European i Consiliului pn la 18 aprilie 2019.

Comisia stabilete formularele standard prin intermediul actelor


CAPITOLUL II
de punere n aplicare. Respectivele acte de punere n aplicare se
Norme aplicabile concursurilor de proiecte adopt n conformitate cu procedura de consultare menionat
la articolul 89 alineatul (2).
Articolul 78
Domeniu de aplicare
Articolul 80
Prezentul capitol se aplic:
Norme privind organizarea concursurilor de proiecte i
selecia participanilor
(a) concursurilor de proiecte organizate n cadrul unei
proceduri de atribuire a unui contract de achiziii publice (1) Atunci cnd organizeaz concursuri de proiecte, autori
de servicii; tile contractante aplic proceduri adaptate la dispoziiile
titlului I i ale prezentului capitol.

(b) concursurilor de proiecte cu premii sau pli acordate


participanilor. (2) Accesul participanilor la concursurile de proiecte nu
poate fi limitat:
n cazurile prevzute la primul paragraf litera (a) de la prezentul
articol, pragul menionat la articolul 4 se calculeaz pe baza
valorii nete estimate, fr TVA, a contractului de achiziii (a) la teritoriul sau la o parte din teritoriul unui stat membru;
publice de servicii, inclusiv eventualele premii sau pli
acordate participanilor.
(b) de faptul c, n temeiul legislaiei statului membru n care se
organizeaz concursul, ar trebui s se prezinte fie persoane
n cazurile prevzute la litera (b) de la primul paragraf al fizice, fie persoane juridice.
prezentului articol, prin prag se nelege cuantumul total al
premiilor i al plilor, inclusiv valoarea net estimat, fr
TVA, a contractului de achiziii publice de servicii care ar (3) n cazul n care concursurile de proiecte se adreseaz
putea fi ncheiat ulterior n conformitate cu articolul 32 unui numr limitat de participani, autoritile contractante
alineatul (4), n cazul n care autoritatea contractant i-a stabilesc criterii de selecie clare i nediscriminatorii. n toate
anunat intenia de a atribui acest contract prin anunul de cazurile, numrul de candidai invitai s participe trebuie s
concurs. fie suficient pentru a asigura o concuren real.
L 94/140 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Articolul 81 (3) Rezultatele activitilor de monitorizare n conformitate


cu alineatul (2) se pun la dispoziia publicului prin intermediul
Componena juriului unor mijloace de informare adecvate. Aceste rezultate se pun, de
Juriul este alctuit exclusiv din persoane fizice independente fa asemenea, la dispoziia Comisiei. De exemplu, acestea pot fi
de participanii la concurs. n cazul n care, pentru a participa la integrate n rapoartele de monitorizare menionate la al doilea
un concurs, participanii au nevoie de o anumit calificare paragraf de la prezentul alineat.
profesional, cel puin o treime din membrii juriului trebuie
s dein respectiva calificare sau o calificare echivalent.
Pn la 18 aprilie 2017 i, ulterior, la fiecare trei ani, statele
membre transmit Comisiei un raport de monitorizare care
Articolul 82 include, dup caz, informaii privind cele mai frecvente surse
de aplicare greit sau de incertitudine juridic, inclusiv posibile
Deciziile juriului probleme structurale sau recurente n aplicarea normelor,
(1) Juriul dispune de autonomie n deciziile sau avizele sale. privind nivelul participrii IMM-urilor la achiziiile publice i
privind prevenirea, detectarea i raportarea adecvat a
cazurilor de fraud, corupie, conflict de interese i alte
(2) Juriul analizeaz planurile i proiectele depuse de nereguli grave n achiziiile publice.
candidai asigurnd anonimatul acestora i bazndu-se exclusiv
pe criteriile prevzute de anunul de concurs.
Comisia poate solicita statelor membre, cel mult o dat la trei
ani, s furnizeze informaii privind punerea n practic a poli
(3) Juriul consemneaz, ntr-un raport semnat de membrii ticilor naionale strategice de achiziii publice.
si, clasamentul proiectelor pe care l stabilete n funcie de
meritele fiecrui proiect, precum i observaiile i orice alte
puncte care trebuie clarificate. n sensul prezentului alineat i al alineatului (4) de la prezentul
articol, IMM-urile sunt definite conform Recomandrii
2003/361/CE a Comisiei (1).
(4) Anonimatul este respectat pn la momentul deciziei sau
avizului juriului.
Pe baza datelor primite n temeiul prezentului alineat, Comisia
public periodic un raport privind punerea n aplicare i cele
(5) Candidaii pot fi invitai, dac este necesar, s rspund mai bune practici privind politicile naionale de achiziii publice
ntrebrilor pe care juriul le-a consemnat n procesul-verbal, n n cadrul pieei interne.
vederea clarificrii oricrui aspect privind proiectele.

(6) Se ntocmete un proces-verbal complet al dialogului (4) Statele membre se asigur c:


dintre membrii juriului i candidai.

(a) sunt disponibile gratuit informaii i orientri privind inter


TITLUL IV pretarea i aplicarea legislaiei Uniunii privind achiziiile
publice pentru a ajuta autoritile contractante i operatorii
GUVERNAN economici, n special IMM-urile, s aplice n mod corect
Articolul 83 normele Uniunii privind achiziiile publice; i

Asigurarea punerii n aplicare


(1) n vederea garantrii punerii n aplicare corecte i (b) sprijinul este disponibil autoritilor contractante n vederea
eficiente, statele membre se asigur c cel puin sarcinile planificrii i desfurrii procedurilor de achiziii publice.
stabilite n prezentul articol sunt ndeplinite de una sau mai
multe autoriti, organisme sau structuri. Acestea transmit
Comisiei toate autoritile, organismele sau structurile (5) Statele membre, fr a aduce atingere procedurilor
competente pentru ndeplinirea sarcinilor respective. generale i metodelor de lucru stabilite de Comisie n ceea ce
privete comunicarea i contactele sale cu statele membre,
desemneaz un punct de referin pentru cooperarea cu
(2) Statele membre se asigur c aplicarea normelor n Comisia n ceea ce privete aplicarea legislaiei n materie de
materie de achiziii publice este monitorizat. achiziii publice.

n cazul n care autoritile sau structurile de monitorizare iden (6) Autoritile contractante, cel puin pe durata contractului,
tific, din proprie iniiativ sau dup primirea unor informaii, pstreaz copii ale tuturor contractelor ncheiate care au o
nclcri specifice sau probleme sistemice, acestea sunt mputer valoare egal sau mai mare dect:
nicite s indice aceste probleme autoritilor naionale de audit,
instanelor sau altor autoriti sau structuri competente, cum (1) Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea micron
sunt Ombudsmanul, parlamentele naionale sau comitetele treprinderilor i a ntreprinderilor mici i mijlocii (JO L 124,
acestora. 20.5.2003, p. 36).
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/141

(a) 1 000 000 EUR n cazul contractelor de achiziii publice de (i) atunci cnd este cazul, conflictele de interese identificate i
produse sau de servicii; msurile luate n acest sens.

(b) 10 000 000 EUR n cazul contractelor de achiziii publice


de lucrri. Acest raport nu este solicitat n legtur cu contractele care se
bazeaz pe acorduri-cadru, n cazul n care acestea sunt
ncheiate n conformitate cu articolul 33 alineatul (3) sau
Autoritile contractante acord acces la contractele menionate; alineatul (4) litera (a).
cu toate acestea, accesul la anumite documente sau informaii
poate fi refuzat, n msura i n condiiile prevzute de regle
mentrile Uniunii sau de cele naionale aplicabile n materie de
acces la documente i protecia datelor. n msura n care anunul de atribuire a contractului ntocmit n
temeiul articolului 50 sau al articolului 75 alineatul (2) conine
informaiile solicitate n prezentul alineat, autoritile
Articolul 84 contractante pot utiliza respectivul anun.
Rapoarte individuale privind procedurile de atribuire a
contractelor
(2) Autoritile contractante documenteaz evoluia tuturor
(1) Pentru fiecare contract sau acord-cadru reglementat de procedurilor de achiziie, indiferent dac acestea se desfoar
prezenta directiv i de fiecare dat cnd se instituie un prin mijloace electronice sau nu. n acest scop, acestea se
sistem dinamic de achiziii, autoritile contractante ntocmesc asigur c pstreaz suficient documentaie pentru a justifica
un raport scris care cuprinde cel puin urmtoarele elemente: deciziile luate n toate etapele procedurii de achiziie, cum ar fi
documentaia privind comunicrile cu operatorii economici i
(a) denumirea i adresa autoritii contractante, obiectul i deliberrile interne, pregtirea documentelor achiziiei, de dialog
valoarea contractului, a acordului-cadru sau a sistemului sau de negociere, dup caz, precum i etapele de selecie i de
dinamic de achiziii; atribuire a contractului. Documentaia se pstreaz timp de
minim trei ani de la data atribuirii contractului.
(b) dac este cazul, rezultatele seleciei calitative i/sau reducerea
numrului n conformitate cu articolele 65 i 66, i anume:
(3) Raportul sau elementele sale principale sunt comunicate
Comisiei sau autoritilor, organismelor sau structurilor
(i) numele candidailor sau ale ofertanilor selectai i justi competente menionate la articolul 83, la solicitarea acestora.
ficarea alegerii lor;

(ii) numele candidailor sau ale ofertanilor respini i Articolul 85


motivele respingerii lor;
Rapoarte naionale i informaii statistice

(c) motivele respingerii ofertelor considerate nejustificat de (1) Comisia revizuiete calitatea i exhaustivitatea datelor care
sczute; pot fi extrase din anunurile menionate la articolele 48, 49, 50,
75 i 79, care sunt publicate n conformitate cu anexa VIII.

(d) numele ofertantului ctigtor i justificarea alegerii ofertei


sale, precum i, dac se cunoate, partea din contract sau n cazul n care calitatea i exhaustivitatea datelor menionate la
din acordul-cadru pe care acesta intenioneaz s o subcon primul paragraf de la prezentul alineat nu se conformeaz obli
tracteze unor teri; i, dac sunt cunoscute la momentul gaiilor specificate la articolul 48 alineatul (1), articolul 49,
respectiv, numele subcontractanilor contractantului prin articolul 50 alineatul (1), articolul 75 alineatul (2) i la
cipal, dac este cazul; articolul 79 alineatul (3), Comisia solicit informaii comple
mentare din partea statului membru vizat. ntr-un termen rezo
(e) n cazul procedurilor competitive cu negocieri i al dialo nabil, statul membru vizat furnizeaz informaiile statistice lips
gurilor competitive, circumstanele prevzute la articolul 26 solicitate de Comisie.
care justific recurgerea la respectivele proceduri;

(f) n cazul procedurilor de negociere fr publicare prealabil, (2) Pn la 18 aprilie 2017 i, ulterior, la fiecare trei ani,
circumstanele menionate la articolul 32 care justific statele membre nainteaz Comisiei un raport statistic privind
recurgerea la procedura respectiv; achiziiile publice care ar fi fost reglementate de prezenta
directiv n cazul n care valoarea acestora ar fi depit pragul
relevant prevzut la articolul 4, indicnd o estimare a valorii
(g) atunci cnd este cazul, motivele pentru care autoritatea totale agregate a acestor achiziii pe parcursul perioadei n
contractant a renunat s atribuie un contract sau s cauz. Estimarea respectiv poate, n special, s se bazeze pe
ncheie un acord-cadru ori s iniieze un sistem dinamic datele disponibile n cadrul cerinelor de publicare la nivel
de achiziii; naional sau pe estimri bazate pe eantioane.

(h) atunci cnd este cazul, motivele pentru care au fost folosite
alte mijloace de comunicare dect cele electronice pentru Raportul respectiv poate fi inclus n raportul menionat la
depunerea ofertelor; articolul 83 alineatul (3).
L 94/142 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

(3) Statele membre transmit Comisiei informaii cu privire la (4) De ndat ce adopt un act delegat, Comisia l notific
organizarea lor instituional pentru implementarea, monito simultan Parlamentului European i Consiliului.
rizarea i aplicarea prezentei directive, precum i informaii refe
ritoare la iniiativele naionale n vederea furnizrii de orientri
sau de asisten pentru implementarea normelor Uniunii privind (5) Un act delegat adoptat n temeiul articolelor 6, 22, 23,
achiziiile publice, sau la iniiativele menite s rspund unor 56 i 68 intr n vigoare numai n cazul n care nici Parlamentul
provocri n implementarea acestor norme. European i nici Consiliul nu au formulat obieciuni n termen
de dou luni de la notificarea respectivului act ctre Parlamentul
Informaiile respective pot fi incluse n raportul menionat la European i Consiliu sau n cazul n care, naintea expirrii
articolul 83 alineatul (3). termenului respectiv, att Parlamentul European, ct i
Consiliul au informat Comisia c nu vor formula obieciuni.
Articolul 86 Respectivul termen se prelungete cu dou luni la iniiativa
Parlamentului European sau a Consiliului.
Cooperare administrativ
(1) Statele membre i acord reciproc asisten i instituie
msuri de cooperare eficace pentru a asigura schimbul de Articolul 88
informaii cu privire la aspectele la care se face referire la arti
colele 42, 43, 44, 57, 59, 60, 62, 64 i 69. Ele asigur Procedura de urgen
confidenialitatea informaiilor care fac obiectul acestui schimb. (1) Actele delegate adoptate n temeiul prezentului articol
intr imediat n vigoare i se aplic att timp ct nu se
(2) Autoritile competente din toate statele membre n formuleaz nicio obieciune n conformitate cu alineatul (2).
cauz fac schimb de informaii respectnd normele privind Notificarea unui act delegat transmis Parlamentului European
protecia datelor cu caracter personal prevzute n Directiva i Consiliului prezint motivele pentru care s-a recurs la
95/46/CE a Parlamentului European i a Consiliului (1) i n procedura de urgen.
Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European i a Consiliu
lui (2).
(2) Parlamentul European sau Consiliul poate formula
(3) Pentru a testa oportunitatea utilizrii Sistemului de obieciuni la un act delegat n conformitate cu procedura
informare al pieei interne (IMI), instituit prin Regulamentul menionat la articolul 87 alineatul (5). ntr-un astfel de caz,
(UE) nr. 1024/2012 n scopul desfurrii schimbului de Comisia abrog actul fr ntrziere, n urma notificrii deciziei
informaii prevzut n prezenta directiv, se lanseaz un Parlamentului European sau a Consiliului de a formula
proiect-pilot cel trziu la 18 aprilie 2015. obieciuni.

TITLUL V
COMPETENE DELEGATE, COMPETENE DE Articolul 89
EXECUTARE I DISPOZIII FINALE Procedura comitetului
Articolul 87 (1) Comisia este asistat de Comitetul consultativ pentru
Exercitarea delegrii de competene achiziiile publice nfiinat prin Decizia 71/306/CEE a Consiliu
lui (3). Respectivul comitet este un comitet n nelesul Regula
(1) Competena de a adopta acte delegate este conferit mentului (UE) nr. 182/2011.
Comisiei n condiiile prevzute la prezentul articol.

(2) Competena de a adopta acte delegate menionat la arti (2) n cazul n care se face trimitere la prezentul alineat, se
colele 6, 22, 23, 56 i 68 se confer Comisiei pentru o perioad aplic articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
de timp nedeterminat, ncepnd de la 17 aprilie 2014.

(3) Delegarea de competene menionat la articolele 6, 22,


(3) n cazul n care se face trimitere la prezentul alineat, se
23, 56 i 68 poate fi revocat oricnd de Parlamentul European
aplic articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capt delegrii de
competene specificat n decizia respectiv. Decizia produce
efecte din ziua care urmeaz datei publicrii acesteia n
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dat ulterioar Articolul 90
menionat n decizie. Ea nu aduce atingere validitii actelor
Transpunere i dispoziii tranzitorii
delegate aflate deja n vigoare.
(1) Statele membre asigur intrarea n vigoare a actelor cu
(1) Directiva 95/46/CE a Parlamentului European i a Consiliului din putere de lege i a actelor administrative necesare pentru a se
24 octombrie 1995 privind protecia persoanelor fizice n ceea ce conforma prezentei directive pn la 18 aprilie 2016. Statele
privete prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a membre comunic de ndat Comisiei textul msurilor
acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31). respective.
(2) Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European i a Consiliului din
12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale i protejarea
confidenialitii n sectorul comunicaiilor publice (Directiva (3) Decizia 71/306/CEE a Consiliului din 26 iulie 1971 de instituire a
asupra confidenialitii i comunicaiilor electronice) (JO L 201, Comitetului consultativ pentru achiziiile publice de lucrri (JO
31.7.2002, p. 37). L 185, 16.8.1971, p. 15).
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/143

(2) n pofida alineatului (1) de la prezentul articol, statele Articolul 91


membre pot amna aplicarea articolului 22 alineatul (1) pn
la 18 octombrie 2018, cu excepia cazului n care utilizarea Abrogri
mijloacelor electronice este obligatorie n conformitate cu Directiva 2004/18/CE se abrog ncepnd cu 18 aprilie 2016.
articolul 34, articolul 35, articolul 36, articolul 37 alineatul
(3), articolul 51 alineatul (2) sau articolul 53. Trimiterile la directiva abrogat se neleg ca trimiteri la
prezenta directiv i se citesc n conformitate cu tabelul de
n pofida alineatului (1) de la prezentul articol, statele membre coresponden din anexa XV.
pot amna aplicarea articolului 22 alineatul (1) n cazul orga
nismelor centrale de achiziie pn la 18 aprilie 2017. Articolul 92

n cazul n care un stat membru alege s amne aplicarea Revizuire


articolului 22 alineatul (1), statul membru respectiv se asigur Comisia reexamineaz efectele economice pe piaa intern, n
c autoritile contractante pot alege, pentru toate actele de special din perspectiva unor factori precum atribuirea transfron
comunicare i de schimb de informaii, ntre urmtoarele talier a contractelor i costurile de tranzacionare, care rezult
mijloace de comunicare: din aplicarea pragurilor stabilite la articolul 4 i prezint un
raport n acest sens Parlamentului European i Consiliului
(a) mijloace electronice n conformitate cu articolul 22; pn la 18 aprilie 2019.

(b) pot sau ali transportatori adecvai; Acolo unde este posibil i adecvat, Comisia ia n considerare
posibilitatea de a sugera o cretere a valorilor pragurilor apli
(c) fax; cabile n temeiul AAP, n cadrul urmtoarei runde de negocieri.
n cazul unor modificri ale valorilor pragurilor aplicabile n
temeiul AAP, raportul este urmat, dac este cazul, de o
(d) o combinaie a acestor mijloace. propunere de act legislativ de modificare a pragurilor stabilite
n prezenta directiv.
(3) n pofida alineatului (1) de la prezentul articol, statele
membre pot amna aplicarea articolului 59 alineatul (2) para Articolul 93
graful al doilea pn la 18 aprilie 2018.
Intrare n vigoare
(4) n pofida alineatului (1) de la prezentul articol, statele Prezenta directiv intr n vigoare n a douzecea zi de la data
membre pot amna aplicarea articolului 59 alineatul (5) para publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
graful al doilea pn la 18 octombrie 2018.
Articolul 94
(5) n pofida alineatului (1) de la prezentul articol, statele
membre pot amna aplicarea articolului 61 alineatul (2) pn Destinatari
la 18 octombrie 2018. Prezenta directiv se adreseaz statelor membre.

(6) Atunci cnd statele membre adopt msurile menionate


la alineatele (1)-(5), acestea cuprind o trimitere la prezenta Adoptat la Strasbourg, 26 februarie 2014.
directiv sau sunt nsoite de o astfel de trimitere la data
publicrii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de
efectuare a acestei trimiteri.
Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu
(7) Statele membre comunic Comisiei textul principalelor
Preedintele Preedintele
dispoziii de drept intern pe care le adopt n domeniul regle
mentat de prezenta directiv. M. SCHULZ D. KOURKOULAS
L 94/144 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

ANEXA I

AUTORITI GUVERNAMENTALE CENTRALE

BELGIA

1. Services publics fdraux (Ministries): 1. Federale Overheidsdiensten (Ministries):

SPF Chancellerie du Premier Ministre; FOD Kanselarij van de Eerste Minister;

SPF Personnel et Organisation; FOD Kanselarij Personeel en Organisatie;

SPF Budget et Contrle de la Gestion; FOD Budget en Beheerscontrole;

SPF Technologie de lInformation et de la Communi FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);


cation (Fedict);

SPF Affaires trangres, Commerce extrieur et Coop FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
ration au Dveloppement; Ontwikkelingssamenwerking;

SPF Intrieur; FOD Binnenlandse Zaken;

SPF Finances; FOD Financin;

SPF Mobilit et Transports; FOD Mobiliteit en Vervoer;

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale; FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg

SPF Scurit Sociale et Institutions publiques de Scurit FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van
Sociale; sociale Zekerheid

SPF Sant publique, Scurit de la Chane alimentaire et FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen
Environnement; en Leefmilieu;

SPF Justice; FOD Justitie;

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie; FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;

Ministre de la Dfense; Ministerie van Landsverdediging;

Service public de programmation Intgration sociale, Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke


Lutte contre la pauvret et Economie sociale; Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie;

Service public fdral de Programmation Dvelop Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame


pement durable; Ontwikkeling;

Service public fdral de Programmation Politique scien Programmatorische federale Overheidsdienst Wetens
tifique; chapsbeleid;

2. Rgie des Btiments; 2. Regie der Gebouwen;

Office national de Scurit sociale; Rijksdienst voor sociale Zekerheid;

Institut national dAssurance sociales pour travailleurs Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der
indpendants Zelfstandigen;

Institut national dAssurance Maladie-Invalidit; Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Office national des Pensions; Rijksdienst voor Pensioenen;

Caisse auxiliaire dAssurance Maladie-Invalidit; Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering;

Fond des Maladies professionnelles; Fonds voor Beroepsziekten;

Office national de lEmploi; Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening


28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/145

BULGARIA

Agenii de stat, comisii de stat, agenii executive i alte autoriti publice instituite printr-o lege sau printr-un decret al
Consiliului de Minitri i care au o funcie legat de exercitarea puterii executive:


L 94/146 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014


28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/147

28

REPUBLICA CEH
Ministerstvo dopravy

Ministerstvo financ

Ministerstvo kultury

Ministerstvo obrany

Ministerstvo pro mstn rozvoj

Ministerstvo prce a socilnch vc

Ministerstvo prmyslu a obchodu

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo kolstv, mldee a tlovchovy

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahraninch vc

Ministerstvo zdravotnictv
L 94/148 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Ministerstvo zemdlstv

Ministerstvo ivotnho prosted

Poslaneck snmovna PR

Sent PR

Kancel prezidenta

esk statistick ad

esk ad zemmisk a katastrln

ad prmyslovho vlastnictv

ad pro ochranu osobnch daj

Bezpenostn informan sluba

Nrodn bezpenostn ad

esk akademie vd

Vzesk sluba

esk bsk ad

ad pro ochranu hospodsk soute

Sprva sttnch hmotnch rezerv

Sttn ad pro jadernou bezpenost

esk nrodn banka

Energetick regulan ad

ad vldy esk republiky

stavn soud

Nejvy soud

Nejvy sprvn soud

Nejvy sttn zastupitelstv

Nejvy kontroln ad

Kancel Veejnho ochrnce prv

Grantov agentura esk republiky

Sttn ad inspekce prce

esk telekomunikan ad

DANEMARCA
Folketinget

Rigsrevisionen

Statsministeriet

Udenrigsministeriet

Beskftigelsesministeriet

5 styrelser og institutioner (5 agenii i instituii)

Domstolsstyrelsen

Finansministeriet
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/149

5 styrelser og institutioner (5 agenii i instituii)

Forsvarsministeriet

5 styrelser og institutioner (5 agenii i instituii)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (mai multe agenii i instituii, inclusiv Statens Serum
Institut)

Justitsministeriet

Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (Comisarul Poliiei, procuratura, 1 direcie
general i mai multe agenii)

Kirkeministeriet

10 stiftsvrigheder (10 autoriti diocezane)

Kulturministeriet Ministry of Culture

4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 departamente i mai multe instituii)

Miljministeriet

5 styrelser (5 agenii)

Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration

1 styrelse (1 agenie)

Ministeriet for Fdevarer, Landbrug og Fiskeri

4 direktorater og institutioner (4 direcii i instituii)

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Ris og Statens uddannelsesbygninger (mai multe agenii i instituii,
inclusiv Laboratorul Naional Risoe i unitile naionale daneze de educaie i cercetare)

Skatteministeriet

1 styrelse og institutioner (1 agenie i mai multe instituii)

Velfrdsministeriet

3 styrelser og institutioner (3 agenii i mai multe instituii)

Transportministeriet

7 styrelser og institutioner, herunder resundsbrokonsortiet (7 agenii i instituii, inclusiv resundsbrokonsortiet)

Undervisningsministeriet

3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 agenii, 4 uniti de nvmnt i 5 alte instituii)

konomi- og Erhvervsministeriet

Adskilligestyrelser og institutioner (mai multe agenii i instituii)

Klima- og Energiministeriet

3 styrelse og institutioner (3 agenii i instituii)

GERMANIA
Auswrtiges Amt

Bundeskanzleramt

Bundesministerium fr Arbeit und Soziales

Bundesministerium fr Bildung und Forschung

Bundesministerium fr Ernhrung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Bundesministerium der Finanzen


L 94/150 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Bundesministerium des Innern (doar bunuri pentru uz civil)

Bundesministerium fr Gesundheit

Bundesministerium fr Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Bundesministerium der Justiz

Bundesministerium fr Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Bundesministerium fr Wirtschaft und Technologie

Bundesministerium fr wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Bundesministerium der Verteidigung (cu excepia bunurilor pentru uz militar)

Bundesministerium fr Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

ESTONIA
Vabariigi Presidendi Kantselei;

Eesti Vabariigi Riigikogu;

Eesti Vabariigi Riigikohus;

Riigikontroll;

iguskantsler;

Riigikantselei;

Rahvusarhiiv;

Haridus- ja Teadusministeerium;

Justiitsministeerium;

Kaitseministeerium;

Keskkonnaministeerium;

Kultuuriministeerium;

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;

Pllumajandusministeerium;

Rahandusministeerium;

Siseministeerium;

Sotsiaalministeerium;

Vlisministeerium;

Keeleinspektsioon;

Riigiprokuratuur;

Teabeamet;

Maa-amet;

Keskkonnainspektsioon;

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus;

Muinsuskaitseamet;

Patendiamet;

Tarbijakaitseamet;

Riigihangete Amet;

Taimetoodangu Inspektsioon;

Pllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet;

Veterinaar- ja Toiduamet

Konkurentsiamet;
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/151

Maksu ja Tolliamet;

Statistikaamet;

Kaitsepolitseiamet;

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet;

Piirivalveamet;

Politseiamet;

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut;

Keskkriminaalpolitsei;

Psteamet;

Andmekaitse Inspektsioon;

Ravimiamet;

Sotsiaalkindlustusamet;

Tturuamet;

Tervishoiuamet;

Tervisekaitseinspektsioon;

Tinspektsioon;

Lennuamet;

Maanteeamet;

Veeteede Amet;

Julgestuspolitsei;

Kaitseressursside Amet;

Kaitseve Logistikakeskus;

Tehnilise Jrelevalve Amet.

IRLANDA
Presidents Establishment

Houses of the Oireachtas (Parlamentul)

Department of the Taoiseach (Prim-ministru)

Central Statistics Office

Department of Finance

Office of the Comptroller and Auditor General

Office of the Revenue Commissioners

Office of Public Works

State Laboratory

Office of the Attorney General

Office of the Director of Public Prosecutions

Valuation Office

Office of the Commission for Public Service Appointments

Public Appointments Service

Office of the Ombudsman

Chief State Solicitors Office

Department of Justice, Equality and Law Reform


L 94/152 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Courts Service

Prisons Service

Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

Department of the Environment, Heritage and Local Government

Department of Education and Science

Department of Communications, Energy and Natural Resources

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Department of Transport

Department of Health and Children

Department of Enterprise, Trade and Employment

Department of Arts, Sports and Tourism

Department of Defence

Department of Foreign Affairs

Department of Social and Family Affairs

Department of Community, Rural and Gaeltacht (regiuni cu populaie vorbitoare de gaelic) Affairs

Arts Council

National Gallery.

GRECIA
;

, ;

, ;

- ;

;
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/153

SPANIA
Presidencia de Gobierno

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacin

Ministerio de Justicia

Ministerio de Defensa

Ministerio de Economa y Hacienda

Ministerio del Interior

Ministerio de Fomento

Ministerio de Educacin, Poltica Social y Deportes


L 94/154 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Ministerio de Trabajo e Inmigracin

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Administraciones Pblicas

Ministerio de Cultura

Ministerio de Sanidad y Consumo

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Ministerio de Vivienda

Ministerio de Ciencia e Innovacin

Ministerio de Igualdad

FRANA
1. Ministere
Services du Premier ministre

Ministre charg de la sant, de la jeunesse et des sports

Ministre charg de lintrieur, de loutre-mer et des collectivits territoriales

Ministre charg de la justice

Ministre charg de la dfense

Ministre charg des affaires trangres et europennes

Ministre charg de lducation nationale

Ministre charg de lconomie, des finances et de lemploi

Secrtariat dEtat aux transports

Secrtariat dEtat aux entreprises et au commerce extrieur

Ministre charg du travail, des relations sociales et de la solidarit

Ministre charg de la culture et de la communication

Ministre charg du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Ministre charg de lagriculture et de la pche

Ministre charg de lenseignement suprieur et de la recherche

Ministre charg de lcologie, du dveloppement et de lamnagement durables

Secrtariat dEtat la fonction publique

Ministre charg du logement et de la ville

Secrtariat dEtat la coopration et la francophonie

Secrtariat dEtat loutre-mer

Secrtariat dEtat la jeunesse, des sports et de la vie associative

Secrtariat dEtat aux anciens combattants

Ministre charg de limmigration, de lintgration, de lidentit nationale et du co-dveloppement

Secrtariat dEtat en charge de la prospective et de lvaluation des politiques publiques

Secrtariat dEtat aux affaires europennes,

Secrtariat dEtat aux affaires trangres et aux droits de lhomme

Secrtariat dEtat la consommation et au tourisme

Secrtariat dEtat la politique de la ville

Secrtariat dEtat la solidarit


28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/155

Secrtariat dEtat en charge de lindustrie et de la consommation

Secrtariat dEtat en charge de lemploi

Secrtariat dEtat en charge du commerce, de lartisanat, des PME, du tourisme et des services

Secrtariat dEtat en charge de lcologie

Secrtariat dEtat en charge du dveloppement de la rgion-capitale

Secrtariat dEtat en charge de lamnagement du territoire

2. Instituii, autoriti i jurisdicii independente


Prsidence de la Rpublique

Assemble Nationale

Snat

Conseil constitutionnel

Conseil conomique et social

Conseil suprieur de la magistrature

Agence franaise contre le dopage

Autorit de contrle des assurances et des mutuelles

Autorit de contrle des nuisances sonores aroportuaires

Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

Autorit de sret nuclaire

Autorit indpendante des marchs financiers

Comit national dvaluation des tablissements publics caractre scientifique, culturel et professionnel

Commission daccs aux documents administratifs

Commission consultative du secret de la dfense nationale

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Commission nationale de contrle des interceptions de scurit

Commission nationale de dontologie de la scurit

Commission nationale du dbat public

Commission nationale de linformatique et des liberts

Commission des participations et des transferts

Commission de rgulation de lnergie

Commission de la scurit des consommateurs

Commission des sondages

Commission de la transparence financire de la vie politique

Conseil de la concurrence

Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchres publiques

Conseil suprieur de laudiovisuel

Dfenseur des enfants

Haute autorit de lutte contre les discriminations et pour lgalit

Haute autorit de sant

Mdiateur de la Rpublique

Cour de justice de la Rpublique


L 94/156 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Tribunal des Conflits

Conseil dEtat

Cours administratives dappel

Tribunaux administratifs

Cour des Comptes

Chambres rgionales des Comptes

Cours et tribunaux de lordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours dAppel, Tribunaux dinstance et Tribunaux de
grande instance)

3. Instituii publice naionale


Acadmie de France Rome

Acadmie de marine

Acadmie des sciences doutre-mer

Acadmie des technologies

Agence centrale des organismes de scurit sociale (ACOSS)

Agence de biomdicine

Agence pour lenseignement du franais ltranger

Agence franaise de scurit sanitaire des aliments

Agence franaise de scurit sanitaire de lenvironnement et du travail

Agence Nationale pour la cohsion sociale et lgalit des chances

Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

Agences de leau

Agence Nationale de lAccueil des Etrangers et des migrations

Agence nationale pour lamlioration des conditions de travail (ANACT

Agence nationale pour lamlioration de lhabitat (ANAH)

Agence Nationale pour la Cohsion Sociale et lEgalit des Chances

Agence nationale pour lindemnisation des franais doutre-mer (ANIFOM)

Assemble permanente des chambres dagriculture (APCA)

Bibliothque publique dinformation

Bibliothque nationale de France

Bibliothque nationale et universitaire de Strasbourg

Caisse des Dpts et Consignations

Caisse nationale des autoroutes (CNA)

Caisse nationale militaire de scurit sociale (CNMSS)

Caisse de garantie du logement locatif social

Casa de Velasquez

Centre denseignement zootechnique

Centre dtudes de lemploi

Centre dtudes suprieures de la scurit sociale

Centres de formation professionnelle et de promotion agricole

Centre hospitalier des Quinze-Vingts

Centre international dtudes suprieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)


28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/157

Centre des liaisons europennes et internationales de scurit sociale

Centre des Monuments Nationaux

Centre national dart et de culture Georges Pompidou

Centre national des arts plastiques

Centre national de la cinmatographie

Centre National dEtudes et dexprimentation du machinisme agricole, du gnie rural, des eaux et des forts
(CEMAGREF)

Centre national du livre

Centre national de documentation pdagogique

Centre national des uvres universitaires et scolaires (CNOUS)

Centre national professionnel de la proprit forestire

Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)

Centres dducation populaire et de sport (CREPS)

Centres rgionaux des uvres universitaires (CROUS)

Collge de France

Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres

Conservatoire National des Arts et Mtiers

Conservatoire national suprieur de musique et de danse de Paris

Conservatoire national suprieur de musique et de danse de Lyon

Conservatoire national suprieur dart dramatique

Ecole centrale de Lille

Ecole centrale de Lyon

cole centrale des arts et manufactures

cole franaise darchologie dAthnes

cole franaise dExtrme-Orient

cole franaise de Rome

cole des hautes tudes en sciences sociales

Ecole du Louvre

cole nationale dadministration

cole nationale de laviation civile (ENAC)

cole nationale des Chartes

cole nationale dquitation

Ecole Nationale du Gnie de lEau et de lenvironnement de Strasbourg

coles nationales dingnieurs

Ecole nationale dingnieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes

coles nationales dingnieurs des travaux agricoles

cole nationale de la magistrature

coles nationales de la marine marchande

cole nationale de la sant publique (ENSP)

cole nationale de ski et dalpinisme

cole nationale suprieure des arts dcoratifs


L 94/158 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

cole nationale suprieure des arts et techniques du thtre

cole nationale suprieure des arts et industries textiles Roubaix

coles nationales suprieures darts et mtiers

cole nationale suprieure des beaux-arts

cole nationale suprieure de cramique industrielle

cole nationale suprieure de llectronique et de ses applications (ENSEA)

Ecole nationale suprieure du paysage de Versailles

Ecole Nationale Suprieure des Sciences de linformation et des bibliothcaires

Ecole nationale suprieure de la scurit sociale

coles nationales vtrinaires

cole nationale de voile

coles normales suprieures

cole polytechnique

cole technique professionnelle agricole et forestire de Meymac (Corrze)

cole de sylviculture Crogny (Aube)

cole de viticulture et dnologie de la Tour- Blanche (Gironde)

cole de viticulture Avize (Marne)

Etablissement national denseignement agronomique de Dijon

tablissement national des invalides de la marine (ENIM)

tablissement national de bienfaisance Koenigswarter

tablissement public du muse et du domaine national de Versailles

Fondation Carnegie

Fondation Singer-Polignac

Haras nationaux

Hpital national de Saint-Maurice

Institut des hautes tudes pour la science et la technologie

Institut franais darchologie orientale du Caire

Institut gographique national

Institut National de lorigine et de la qualit

Institut national des hautes tudes de scurit

Institut de veille sanitaire

Institut National denseignement suprieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes

Institut National dEtudes Dmographiques (I.N.E.D)

Institut National dHorticulture

Institut National de la jeunesse et de lducation populaire

Institut national des jeunes aveugles Paris

Institut national des jeunes sourds Bordeaux

Institut national des jeunes sourds Chambry

Institut national des jeunes sourds Metz

Institut national des jeunes sourds Paris


28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/159

Institut national de physique nuclaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)

Institut national de la proprit industrielle

Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)

Institut National de la Recherche Pdagogique (I.N.R.P)

Institut National de la Sant et de la Recherche Mdicale (I.N.S.E.R.M)

Institut national dhistoire de lart (I.N.H.A.)

Institut national de recherches archologiques prventives

Institut National des Sciences de lUnivers

Institut National des Sports et de lEducation Physique

Institut national suprieur de formation et de recherche pour lducation des jeunes handicaps et les enseignements
inadapts

Instituts nationaux polytechniques

Instituts nationaux des sciences appliques

Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

Institut national de recherche sur les transports et leur scurit (INRETS)

Institut de Recherche pour le Dveloppement

Instituts rgionaux dadministration

Institut des Sciences et des Industries du vivant et de lenvironnement (Agro Paris Tech)

Institut suprieur de mcanique de Paris

Institut Universitaires de Formation des Matres

Muse de larme

Muse Gustave-Moreau

Muse national de la marine

Muse national J.-J.-Henner

Muse du Louvre

Muse du Quai Branly

Musum National dHistoire Naturelle

Muse Auguste-Rodin

Observatoire de Paris

Office franais de protection des rfugis et apatrides

Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)

Office national de la chasse et de la faune sauvage

Office National de leau et des milieux aquatiques

Office national dinformation sur les enseignements et les professions (ONISEP)

Office universitaire et culturel franais pour lAlgrie

Ordre national de la Lgion dhonneur

Palais de la dcouverte

Parcs nationaux

Universits

4. Alte organisme publice naionale


Union des groupements dachats publics (UGAP)

Agence Nationale pour lemploi (A.N.P.E)


L 94/160 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)

Caisse Nationale dAssurance Maladie des Travailleurs Salaris (CNAMS)

Caisse Nationale dAssurance-Vieillesse des Travailleurs Salaris (CNAVTS)

CROAIA
Hrvatski sabor

Predsjednik Republike Hrvatske

Ured predsjednika Republike Hrvatske

Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnaanja dunosti

Vlada Republike Hrvatske

uredi Vlade Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Ministarstvo financija

Ministarstvo obrane

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministarstvo pravosua

Ministarstvo uprave

Ministarstvo poduzetnitva i obrta

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo turizma

Ministarstvo zatite okolia i prirode

Ministarstvo graditeljstva i prostornog ureenja

Ministarstvo branitelja

Ministarstvo socijalne politike i mladih

Ministarstvo zdravlja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Ministarstvo kulture

dravne upravne organizacije

uredi dravne uprave u upanijama

Ustavni sud Republike Hrvatske

Vrhovni sud Republike Hrvatske

sudovi

Dravno sudbeno vijee

dravna odvjetnitva

Dravnoodvjetniko vijee

pravobraniteljstva

Dravna komisija za kontrolu postupaka javne nabave


28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/161

Hrvatska narodna banka

dravne agencije i uredi

Dravni ured za reviziju

ITALIA
Organisme de achiziie

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero degli Affari Esteri

Ministero dellInterno

Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)

Ministero della Difesa

Ministero dellEconomia e delle Finanze

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Ministero dellAmbiente, Tutela del Territorio e del Mare

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero dellIstruzione, Universit e Ricerca

Ministero per i Beni e le Attivit culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche

Alte organisme publice naionale:

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)

CIPRU


L 94/162 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014


28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/163

LETONIA
Ministere, secretariate de stat cu nsrcinri speciale i instituiile subordonate acestora

Aizsardzbas ministrija un ts padotb esos iestdes

rlietu ministrija un ts padotb esos iestdes

Brnu un imenes lietu ministrija un ts padotb esos iestdes

Ekonomikas ministrija un ts padotb esos iestdes

Finanu ministrija un ts padotb esos iestdes

Ieklietu ministrija un ts padotb esos iestdes

Izgltbas un zintnes ministrija un ts padotb esos iestdes

Kultras ministrija un ts padotb esos iestdes

Labkljbas ministrija un ts padotb esos iestdes

Reionls attstbas un pavaldbas lietu ministrija un ts padotb esos iestdes

Satiksmes ministrija un ts padotb esos iestdes

Tieslietu ministrija un ts padotb esos iestdes

Veselbas ministrija un ts padotb esos iestdes

Vides ministrija un ts padotb esos iestdes

Zemkopbas ministrija un ts padotb esos iestdes

pau uzdevumu ministra sekretariti un to padotb esos iestdes

Satversmes aizsardzbas birojs

Alte instituii de stat

Augstk tiesa

Centrl vlanu komisija


L 94/164 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Finanu un kapitla tirgus komisija

Latvijas Banka

Prokuratra un ts prraudzb esos iestdes

Saeimas kanceleja un ts padotb esos iestdes

Satversmes tiesa

Valsts kanceleja un ts padotb esos iestdes

Valsts kontrole

Valsts prezidenta kanceleja

Tiesbsarga birojs

Nacionl radio un televzijas padome

Citas valsts iestdes, kuras nav ministriju padotb (alte instituii de stat care nu se afl n subordinea ministerelor)

LITUANIA
Prezidentros kanceliarija

Seimo kanceliarija

Instituii n subordinea Seimas [Parlamentul]: Lietuvos mokslo taryba;

Seimo kontrolieri staiga;

Valstybs kontrol;

Specialij tyrim tarnyba;

Valstybs saugumo departamentas;

Konkurencijos taryba;

Lietuvos gyventoj genocido ir rezistencijos tyrimo centras;

Vertybini popieri komisija;

Ryi reguliavimo tarnyba;

Nacionalin sveikatos taryba;

Etnins kultros globos taryba;

Lygi galimybi kontrolieriaus tarnyba;

Valstybin kultros paveldo komisija;

Vaiko teisi apsaugos kontrolieriaus staiga;

Valstybin kain ir energetikos kontrols komisija;

Valstybin lietuvi kalbos komisija;

Vyriausioji rinkim komisija;

Vyriausioji tarnybins etikos komisija;

urnalist etikos inspektoriaus tarnyba.

Vyriausybs kanceliarija

Instituii n subordinea Vyriausyb [Guvernul]:

Ginkl fondas;

Informacins visuomens pltros komitetas;

Kno kultros ir sporto departamentas;

Lietuvos archyv departamentas;

Mokestini gin komisija;

Statistikos departamentas;
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/165

Tautini maum ir ieivijos departamentas;

Valstybin tabako ir alkoholio kontrols tarnyba;

Viej pirkim tarnyba;

Narkotik kontrols departamentas;

Valstybin atomins energetikos saugos inspekcija;

Valstybin duomen apsaugos inspekcija;

Valstybin loim prieiros komisija;

Valstybin maisto ir veterinarijos tarnyba;

Vyriausioji administracini gin komisija;

Draudimo prieiros komisija;

Lietuvos valstybinis mokslo ir studij fondas;

Lietuvi grimo Tvyn informacijos centras.

Konstitucinis Teismas

Lietuvos bankas

Aplinkos ministerija

Instituii n subordinea Aplinkos ministerija [Ministerul Mediului]:

Generalin mik urdija;

Lietuvos geologijos tarnyba;

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba;

Lietuvos standartizacijos departamentas;

Nacionalinis akreditacijos biuras;

Valstybin metrologijos tarnyba;

Valstybin saugom teritorij tarnyba;

Valstybin teritorij planavimo ir statybos inspekcija.

Finans ministerija

Instituii n subordinea Finans ministerija [Ministerul Finanelor]:

Muitins departamentas;

Valstybs dokument technologins apsaugos tarnyba;

Valstybin mokesi inspekcija;

Finans ministerijos mokymo centras.

Krato apsaugos ministerija

Instituii n subordinea Krato apsaugos ministerija [Ministerul Aprrii Naionale]:

Antrasis operatyvini tarnyb departamentas;

Centralizuota finans ir turto tarnyba;

Karo prievols administravimo tarnyba;

Krato apsaugos archyvas;

Krizi valdymo centras;

Mobilizacijos departamentas;

Ryi ir informacini sistem tarnyba;

Infrastruktros pltros departamentas;

Valstybinis pilietinio pasiprieinimo rengimo centras.


L 94/166 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Lietuvos kariuomen

Krato apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos

Kultros ministerija

Instituii n subordinea Kultros ministerija [Ministerul Culturii]:

Kultros paveldo departamentas;

Valstybin kalbos inspekcija.

Socialins apsaugos ir darbo ministerija

Instituii n subordinea Socialins apsaugos ir darbo ministerija [Ministerul Muncii i Securitii Sociale]:

Garantinio fondo administracija;

Valstybs vaiko teisi apsaugos ir vaikinimo tarnyba;

Lietuvos darbo bira;

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba;

Trials tarybos sekretoriatas;

Socialini paslaug prieiros departamentas;

Darbo inspekcija;

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba;

Negalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba;

Gin komisija;

Technins pagalbos negaliesiems centras;

Negalij reikal departamentas.

Susisiekimo ministerija

Instituii n subordinea Susisiekimo ministerija [Ministerul Transportului i Comunicaiilor]:

Lietuvos automobili keli direkcija;

Valstybin geleinkelio inspekcija;

Valstybin keli transporto inspekcija;

Pasienio kontrols punkt direkcija.

Sveikatos apsaugos ministerija

Instituii n subordinea Sveikatos apsaugos ministerija [Ministerul Sntii]:

Valstybin akreditavimo sveikatos prieiros veiklai tarnyba;

Valstybin ligoni kasa;

Valstybin medicininio audito inspekcija;

Valstybin vaist kontrols tarnyba;

Valstybin teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba;

Valstybin visuomens sveikatos prieiros tarnyba;

Farmacijos departamentas;

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremali sveikatai situacij centras;

Lietuvos bioetikos komitetas;

Radiacins saugos centras.

vietimo ir mokslo ministerija


28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/167

Instituii n subordinea vietimo ir mokslo ministerija [Ministerul nvmntului i tiinei]:

Nacionalinis egzamin centras;

Studij kokybs vertinimo centras.

Teisingumo ministerija

Instituii n subordinea Teisingumo ministerija [Ministerul Justiiei]:

Kaljim departamentas;

Nacionalin vartotoj teisi apsaugos taryba;

Europos teiss departamentas.

kio ministerija

Instituii n subordinea kio ministerija [Ministerul Economiei]:

moni bankroto valdymo departamentas;

Valstybin energetikos inspekcija;

Valstybin ne maisto produkt inspekcija;

Valstybinis turizmo departamentas.

Usienio reikal ministerija

Diplomatins atstovybs ir konsulins staigos usienyje bei atstovybs prie tarptautini organizacij

Vidaus reikal ministerija

Instituii n subordinea Vidaus reikal ministerija [Ministerul de Interne]:

Asmens dokument iraymo centras;

Finansini nusikaltim tyrimo tarnyba;

Gyventoj registro tarnyba;

Policijos departamentas;

Priegaisrins apsaugos ir gelbjimo departamentas;

Turto valdymo ir kio departamentas;

Vadovybs apsaugos departamentas;

Valstybs sienos apsaugos tarnyba;

Valstybs tarnybos departamentas;

Informatikos ir ryi departamentas;

Migracijos departamentas;

Sveikatos prieiros tarnyba;

Bendrasis pagalbos centras.

ems kio ministerija

Instituii n subordinea ems kio ministerija [Ministerul Agriculturii]:

Nacionalin mokjimo agentra;

Nacionalin ems tarnyba;

Valstybin augal apsaugos tarnyba;

Valstybin gyvuli veislininkysts prieiros tarnyba;

Valstybin skl ir grd tarnyba;

uvininkysts departamentas
L 94/168 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Teismai [Instane judectoreti]:

Lietuvos Aukiausiasis Teismas;

Lietuvos apeliacinis teismas;

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas;

apygard teismai;

apygard administraciniai teismai;

apylinki teismai;

Nacionalin teism administracija

Generalin prokuratra

Alte entiti ale administraiei publice centrale [institucijos (instituii), staigos (uniti), tarnybos (agenii)]

Aplinkos apsaugos agentra;

Valstybin aplinkos apsaugos inspekcija;

Aplinkos projekt valdymo agentra;

Miko genetini itekli, skl ir sodmen tarnyba;

Miko sanitarins apsaugos tarnyba;

Valstybin mikotvarkos tarnyba;

Nacionalinis visuomens sveikatos tyrim centras;

Lietuvos AIDS centras;

Nacionalinis organ transplantacijos biuras;

Valstybinis patologijos centras;

Valstybinis psichikos sveikatos centras;

Lietuvos sveikatos informacijos centras;

Slaugos darbuotoj tobulinimosi ir specializacijos centras;

Valstybinis aplinkos sveikatos centras;

Respublikinis mitybos centras;

Ukreiamj lig profilaktikos ir kontrols centras;

Trak visuomens sveikatos prieiros ir specialist tobulinimosi centras;

Visuomens sveikatos ugdymo centras;

Muitins kriminalin tarnyba;

Muitins informacini sistem centras;

Muitins laboratorija;

Muitins mokymo centras;

Valstybinis patent biuras;

Lietuvos teismo ekspertizs centras;

Centrin hipotekos staiga;

Lietuvos metrologijos inspekcija;

Civilins aviacijos administracija;

Lietuvos saugios laivybos administracija;

Transporto investicij direkcija;

Valstybin vidaus vanden laivybos inspekcija;

Pabgli primimo centras


28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/169

LUXEMBURG
Ministre dEtat

Ministre des Affaires Etrangres et de lImmigration

Ministre de lAgriculture, de la Viticulture et du Dveloppement Rural

Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement

Ministre de la Culture, de lEnseignement Suprieur et de la Recherche

Ministre de lEconomie et du Commerce extrieur

Ministre de lEducation nationale et de la Formation professionnelle

Ministre de lEgalit des chances

Ministre de lEnvironnement

Ministre de la Famille et de lIntgration

Ministre des Finances

Ministre de la Fonction publique et de la Rforme administrative

Ministre de lIntrieur et de lAmnagement du territoire

Ministre de la Justice

Ministre de la Sant

Ministre de la Scurit sociale

Ministre des Transports

Ministre du Travail et de lEmploi

Ministre des Travaux publics

UNGARIA
Egszsggyi Minisztrium

Fldmvelsgyi s Vidkfejlesztsi Minisztrium

Gazdasgi s Kzlekedsi Minisztrium

Honvdelmi Minisztrium

Igazsggyi s Rendszeti Minisztrium

Krnyezetvdelmi s Vzgyi Minisztrium

Klgyminisztrium

Miniszterelnki Hivatal

Oktatsi s Kulturlis Minisztrium

nkormnyzati s Terletfejlesztsi Minisztrium

Pnzgyminisztrium

Szocilis s Munkagyi Minisztrium

Kzponti Szolgltatsi Figazgatsg

MALTA
Uffiju tal-Prim Ministru (Cabinetul prim-ministrului)

Ministeru gall-Familja u Solidarjeta Sojali (Ministerul Familiei i Solidaritii Sociale)

Ministeru ta l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministerul Educaiei, Tineretului i Ocuprii Forei de Munc)

Ministeru tal-Finanzi (Ministerul Finanelor)

Ministeru tar-Riorsi u l-Infrastruttura (Ministerul Resurselor i Infrastructurii)


L 94/170 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Ministeru tat-Turimu u Kultura (Ministerul Turismului i Culturii)

Ministeru tal-ustizzja u l-Intern (Ministerul Justiiei i al Afacerilor Interne)

Ministeru gall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministerul Afacerilor Rurale i Mediului)

Ministeru gal Gawdex (Ministerul pentru Gozo)

Ministeru tas-Saa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunita (Ministerul Sntii, al Vrstnicilor i al Asistenei Comunitare)

Ministeru ta l-Affarijiet Barranin (Ministerul Afacerilor Externe)

Ministeru gall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta Informazzjoni (Ministerul Investiiilor, Industriei i Tehnologiei


Informaiilor)

Ministeru gall-Kompetittiv u Komunikazzjoni (Ministerul Competitivitii i Comunicaiilor)

Ministeru gall-Ivilupp Urban u Toroq (Ministerul Dezvoltrii Urbane i Drumurilor)

RILE DE JOS
Ministerie van Algemene Zaken

Bestuursdepartement

Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Rijksvoorlichtingsdienst

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bestuursdepartement

Centrale Archiefselectiedienst (CAS)

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)

Agentschap Korps Landelijke Politiediensten

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC)

Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ)

Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS)

Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES)

Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI)

Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS (Servicii centrale aflate n responsabilitatea Secretarului General i a
Secretarului General Adjunct)

Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk)

Ministerie van Defensie (Ministerul Aprrii)

Bestuursdepartement

Commando Diensten Centra (CDC)

Defensie Telematica Organisatie (DTO)

Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst

De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst

Defensie Materieel Organisatie (DMO)

Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie

Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie

Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie

Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO)


28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/171

Ministerie van Economische Zaken

Bestuursdepartement

Centraal Planbureau (CPB)

SenterNovem

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

Economische Voorlichtingsdienst (EVD)

Agentschap Telecom

Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo)

Regiebureau Inkoop Rijksoverheid

Octrooicentrum Nederland

Consumentenautoriteit

Ministerie van Financin

Bestuursdepartement

Belastingdienst Automatiseringscentrum

Belastingdienst

de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (diverse direcii ale Administraiei Fiscale i Vamale pe teritoriul rilor
de Jos)

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD)]

Belastingdienst Opleidingen

Dienst der Domeinen

Ministerie van Justitie

Bestuursdepartement

Dienst Justitile Inrichtingen

Raad voor de Kinderbescherming

Centraal Justitie Incasso Bureau

Openbaar Ministerie

Immigratie en Naturalisatiedienst

Nederlands Forensisch Instituut

Dienst Terugkeer & Vertrek

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bestuursdepartement

Dienst Regelingen (DR)

Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD)

Algemene Inspectiedienst (AID)

Dienst Landelijk Gebied (DLG)

Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Bestuursdepartement

Inspectie van het Onderwijs

Erfgoedinspectie
L 94/172 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Centrale Financin Instellingen

Nationaal Archief

Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid

Onderwijsraad

Raad voor Cultuur

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bestuursdepartement

Inspectie Werk en Inkomen

Agentschap SZW

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Bestuursdepartement

Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart

Directoraat-generaal Personenvervoer

Directoraat-generaal Water

Centrale diensten (Central Services)

Shared services Organisatie Verkeer en Watersaat

Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI

Rijkswaterstaat, Bestuur

De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (fiecare serviciu regional individual al Direciei Generale Lucrri
Publice i Gestionarea Apei)

De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (fiecare serviciu specializat individual al Direciei Generale
Lucrri Publice i Gestionarea Apei)

Adviesdienst Geo-Informatie en ICT

Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV)

Bouwdienst

Corporate Dienst

Data ICT Dienst

Dienst Verkeer en Scheepvaart

Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW)

Rijksinstituut voor Kunst en Zee (RIKZ)

Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)

Waterdienst

Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie

Port state Control

Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO)

Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht

Toezichthouder Beheer Eenheid Water

Toezichthouder Beheer Eenheid Land

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Bestuursdepartement

Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie


28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/173

Directoraat-generaal Ruimte

Directoraat-general Milieubeheer

Rijksgebouwendienst

VROM Inspectie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bestuursdepartement

Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken

Inspectie Gezondheidszorg

Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming

Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Sociaal en Cultureel Planbureau

Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Raad van State

Algemene Rekenkamer

Nationale Ombudsman

Kanselarij der Nederlandse Orden

Kabinet der Koningin

Raad voor de rechtspraak en de Rechtbanken

AUSTRIA
Bundeskanzleramt

Bundesministerium fr europische und internationale Angelegenheiten

Bundesministerium fr Finanzen

Bundesministerium fr Gesundheit, Familie und Jugend

Bundesministerium fr Inneres

Bundesministerium fr Justiz

Bundesministerium fr Landesverteidigung

Bundesministerium fr Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Bundesministerium fr Soziales und Konsumentenschutz

Bundesministerium fr Unterricht, Kunst und Kultur

Bundesministerium fr Verkehr, Innovation und Technologie

Bundesministerium fr Wirtschaft und Arbeit

Bundesministerium fr Wissenschaft und Forschung

sterreichische Forschungs- und Prfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H

Bundesbeschaffung G.m.b.H

Bundesrechenzentrum G.m.b.H

POLONIA
Kancelaria Prezydenta RP

Kancelaria Sejmu RP

Kancelaria Senatu RP
L 94/174 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Kancelaria Prezesa Rady Ministrw

Sd Najwyszy

Naczelny Sd Administracyjny

Wojewdzkie sdy administracyjne

Sdy powszechne rejonowe, okrgowe i apelacyjne

Trybuna Konstytucyjny

Najwysza Izba Kontroli

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Biuro Ochrony Rzdu

Biuro Bezpieczestwa Narodowego

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej

Ministerstwo Finansw

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Skarbu Pastwa

Ministerstwo Sprawiedliwoci

Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego

Ministerstwo rodowiska

Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Urzd Komitetu Integracji Europejskiej

Urzd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Urzd Regulacji Energetyki

Urzd do Spraw Kombatantw i Osb Represjonowanych

Urzd Transportu Kolejowego

Urzd Dozoru Technicznego

Urzd Rejestracji Produktw Leczniczych, Wyrobw Medycznych i Produktw Biobjczych

Urzd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemcw

Urzd Zamwie Publicznych

Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw


28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/175

Urzd Lotnictwa Cywilnego

Urzd Komunikacji Elektronicznej

Wyszy Urzd Grniczy

Gwny Urzd Miar

Gwny Urzd Geodezji i Kartografii

Gwny Urzd Nadzoru Budowlanego

Gwny Urzd Statystyczny

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Pastwowa Komisja Wyborcza

Pastwowa Inspekcja Pracy

Rzdowe Centrum Legislacji

Narodowy Fundusz Zdrowia

Polska Akademia Nauk

Polskie Centrum Akredytacji

Polskie Centrum Bada i Certyfikacji

Polska Organizacja Turystyczna

Polski Komitet Normalizacyjny

Zakad Ubezpiecze Spoecznych

Komisja Nadzoru Finansowego

Naczelna Dyrekcja Archiww Pastwowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego

Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad

Pastwowa Inspekcja Ochrony Rolin i Nasiennictwa

Komenda Gwna Pastwowej Stray Poarnej

Komenda Gwna Policji

Komenda Gwna Stray Granicznej

Inspekcja Jakoci Handlowej Artykuw Rolno-Spoywczych

Gwny Inspektorat Ochrony rodowiska

Gwny Inspektorat Transportu Drogowego

Gwny Inspektorat Farmaceutyczny

Gwny Inspektorat Sanitarny

Gwny Inspektorat Weterynarii

Agencja Bezpieczestwa Wewntrznego

Agencja Wywiadu

Agencja Mienia Wojskowego

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Nieruchomoci Rolnych

Pastwowa Agencja Atomistyki


L 94/176 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Polska Agencja eglugi Powietrznej

Polska Agencja Rozwizywania Problemw Alkoholowych

Agencja Rezerw Materiaowych

Narodowy Bank Polski

Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych

Instytut Pamici Narodowej Komisja cigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

Rada Ochrony Pamici Walk i Mczestwa

Suba Celna Rzeczypospolitej Polskiej

Pastwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pastwowe

Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci

Urzdy wojewdzkie

Samodzielne Publiczne Zakady Opieki Zdrowotnej, jeli ich organem zaoycielskim jest minister, centralny organ
administracji rzdowej lub wojewoda

PORTUGALIA
Presidncia do Conselho de Ministros

Ministrio das Finanas e da Administrao Pblica

Ministrio da Defesa Nacional

Ministrio dos Negcios Estrangeiros

Ministrio da Administrao Interna

Ministrio da Justia

Ministrio da Economia e da Inovao

Ministrio da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas

Ministrio da Educao

Ministrio da Cincia, Tecnologia e do Ensino Superior

Ministrio da Cultura

Ministrio da Sade

Ministrio do Trabalho e da Solidariedade Social

Ministrio das Obras Pblicas, Transportes e Comunicaes

Ministrio do Ambiente, do Ordenamento do Territrio e do Desenvolvimento Regional

Presidena da Republica

Tribunal Constitucional

Tribunal de Contas

Provedoria de Justia

ROMNIA
Administraia Prezidenial

Senatul Romniei

Camera Deputailor

nalta Curte de Casaie i Justiie

Curtea Constituional

Consiliul Legislativ

Curtea de Conturi
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/177

Consiliul Superior al Magistraturii

Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie

Secretariatul General al Guvernului

Cancelaria Prim-ministrului

Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Economiei i Finanelor

Ministerul Justiiei

Ministerul Aprrii

Ministerul Internelor i Reformei Administrative

Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse

Ministerul pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii, Comer, Turism i Profesii Liberale

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale

Ministerul Transporturilor

Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinei

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului

Ministerul Sntii Publice

Ministerul Culturii i Cultelor

Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei

Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile

Serviciul Romn de Informaii

Serviciul de Informaii Externe

Serviciul de Protecie i Paz

Serviciul de Telecomunicaii Speciale

Consiliul Naional al Audiovizualului

Consiliul Concurenei (CC)

Direcia Naional Anticorupie

Inspectoratul General de Poliie

Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice

Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor

Autoritatea Naional de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utiliti Publice (ANRSC)

Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor

Autoritatea Naional pentru Protecia Consumatorilor

Autoritatea Naval Romn

Autoritatea Feroviar Romn

Autoritatea Rutier Romn

Autoritatea Naional pentru Protecia Drepturilor Copilului

Autoritatea Naional pentru Persoanele cu Handicap

Autoritatea Naional pentru Turism

Autoritatea Naional pentru Restituirea Proprietilor

Autoritatea Naional pentru Tineret


L 94/178 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Autoritatea Naional pentru Cercetare tiinific

Autoritatea Naional pentru Reglementare n Comunicaii i Tehnologia Informaiei

Autoritatea Naional pentru Serviciile Societii Informaionale

Autoritatea Electoral Permanent

Agenia pentru Strategii Guvernamentale

Agenia Naional a Medicamentului

Agenia Naional pentru Sport

Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc

Agenia Naional de Reglementare n Domeniul Energiei

Agenia Romn pentru Conservarea Energiei

Agenia Naional pentru Resurse Minerale

Agenia Romn pentru Investiii Strine

Agenia Naional pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Cooperaie

Agenia Naional a Funcionarilor Publici

Agenia Naional de Administrare Fiscal

Agenia de Compensare pentru Achiziii de Tehnic Special

Agenia Naional Anti-doping

Agenia Nuclear

Agenia Naional pentru Protecia Familiei

Agenia Naional pentru Egalitatea de anse ntre Brbai i Femei

Agenia Naional pentru Protecia Mediului

Agenia Naional Antidrog

SLOVENIA
Predsednik Republike Slovenije

Dravni zbor Republike Slovenije

Dravni svet Republike Slovenije

Varuh lovekovih pravic

Ustavno sodie Republike Slovenije

Raunsko sodie Republike Slovenije

Dravna revizijska komisja za revizijo postopkov oddaje javnih naroil

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

Vladne slube

Ministrstvo za finance

Ministrstvo za notranje zadeve

Ministrstvo za zunanje zadeve

Ministrstvo za obrambo

Ministrstvo za pravosodje

Ministrstvo za gospodarstvo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ministrstvo za promet
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/179

Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za delo, druino in socialne zadeve

Ministrstvo za zdravje

Ministrstvo za javno upravo

Ministrstvo za olstvo in port

Ministrstvo za visoko olstvo, znanost in tehnologijo

Ministrstvo za kulturo

Vrhovno sodie Republike Slovenije

vija sodia

okrona sodia

okrajna sodia

Vrhovno dravno toilstvo Republike Slovenije

Okrona dravna toilstva

Dravno pravobranilstvo

Upravno sodie Republike Slovenije

Vije delovno in socialno sodie

delovna sodia

Davna uprava Republike Slovenije

Carinska uprava Republike Slovenije

Urad Republike Slovenije za prepreevanje pranja denarja

Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na sreo

Uprava Republike Slovenije za javna plaila

Urad Republike Slovenije za nadzor prorauna

Policija

Inpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve

Generaltab Slovenske vojske

Uprava Republike Slovenije za zaito in reevanje

Inpektorat Republike Slovenije za obrambo

Inpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesreami

Uprava Republike Slovenije za izvrevanje kazenskih sankcij

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence

Urad Republike Slovenije za varstvo potronikov

Trni inpektorat Republike Slovenije

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino

Inpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in poto

Inpektorat za energetiko in rudarstvo

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeelja

Inpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije

Veterinarska uprava Republike Slovenije

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo


L 94/180 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Direkcija Republike Slovenije za caste

Prometni inpektorat Republike Slovenije

Direkcija za vodenje investicij v javno elezniko infrastrukturo

Agencija Republike Slovenije za okolje

Geodetska uprava Republike Slovenije

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varstvo

Inpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Inpektorat Republike Slovenije za delo

Zdravstveni inpektorat

Urad Republike Slovenije za kemikalije

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji

Urad Republike Slovenije za meroslovje

Urad za visoko olstvo

Urad Republike Slovenije za mladino

Inpektorat Republike Slovenije za olstvo in port

Arhiv Republike Slovenije

Inpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije

Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije

Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

Sluba vlade za zakonodajo

Sluba vlade za evropske zadeve

Sluba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Urad vlade za komuniciranje

Urad za enake monosti

Urad za verske skupnosti

Urad za narodnosti

Urad za makroekonomske analize in razvoj

Statistini urad Republike Slovenije

Slovenska obveevalno-varnostna agencija

Protokol Republike Slovenije

Urad za varovanje tajnih podatkov

Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu

Sluba Vlade Republike Slovenije za razvoj

Informacijski pooblaenec

Dravna volilna komisija

SLOVACIA
Ministere i alte autoriti guvernamentale centrale prevzute n Legea nr. 575/2001 Coll. privind structura activitii
Guvernului i a autoritilor administraiei centrale de stat, denumirile fiind cele din legile ulterioare:

Kancelria prezident Slovenskej republiky

Nrodn rada Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodrstva Slovenskej republiky


28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/181

Ministerstvo financi Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pt a telekomunikci Slovenskej republiky

Ministerstvo pdohospodrstva Slovenskej republiky

Ministerstvo vstavby a regionlneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo vntra Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraninch vec Slovenskej republiky

Ministerstvo prce, socilnych vec a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo ivotnho prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo kolstva Slovenskej republiky

Ministerstvo kultry Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotnctva Slovenskej republiky

rad vldy Slovenskej republiky

Protimonopoln rad Slovenskej republiky

tatistick rad Slovenskej republiky

rad geodzie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

rad jadrovho dozoru Slovenskej republiky

rad pre normalizciu, metrolgiu a skobnctvo Slovenskej republiky

rad pre verejn obstarvanie

rad priemyselnho vlastnctva Slovenskej republiky

Sprva ttnych hmotnch rezerv Slovenskej republiky

Nrodn bezpenostn rad

stavn sd Slovenskej republiky

Najvyi sd Slovenskej republiky

Generlna prokuratura Slovenskej republiky

Najvyi kontroln rad Slovenskej republiky

Telekomunikan rad Slovenskej republiky

rad priemyselnho vlastnctva Slovenskej republiky

rad pre finann trh

rad na ochranu osobn ch udajov

Kancelria verejneho ochranu prav

FINLANDA
Oikeuskanslerinvirasto Justitiekanslersmbetet

Liikenne- ja viestintministeri Kommunikationsministeriet

Ajoneuvohallintokeskus AKE Fordonsfrvaltningscentralen AKE

Ilmailuhallinto Luftfartsfrvaltningen

Ilmatieteen laitos Meteorologiska institutet

Merenkulkulaitos Sjfartsverket

Merentutkimuslaitos Havsforskningsinstitutet
L 94/182 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Ratahallintokeskus RHK Banfrvaltningscentralen RHK

Rautatievirasto Jrnvgsverket

Tiehallinto Vgfrvaltningen

Viestintvirasto Kommunikationsverket

Maa- ja metstalousministeri Jord- och skogsbruksministeriet

Elintarviketurvallisuusvirasto Livsmedelsskerhetsverket

Maanmittauslaitos Lantmteriverket

Maaseutuvirasto Landsbygdsverket

Oikeusministeri Justitieministeriet

Tietosuojavaltuutetun toimisto Dataombudsmannens byr

Tuomioistuimet Domstolar

Korkein oikeus Hgsta domstolen

Korkein hallinto-oikeus Hgsta frvaltningsdomstolen

Hovioikeudet Hovrtter

Krjoikeudet Tingsrtter

Hallinto-oikeudet Frvaltningsdomstolar

Markkinaoikeus Marknadsdomstolen

Tytuomioistuin Arbetsdomstolen

Vakuutusoikeus Frskringsdomstolen

Kuluttajariitalautakunta Konsumenttvistenmnden

Vankeinhoitolaitos Fngvrdsvsendet

HEUNI Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydess toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI Euro
peiska institutet fr kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Frenta nationerna

Konkurssiasiamiehen toimisto Konkursombudsmannens byr

Kuluttajariitalautakunta Konsumenttvistenmnden

Oikeushallinnon palvelukeskus Justitiefrvaltningens servicecentral

Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus Justitiefrvaltningens datateknikcentral

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) Rttspolitiska forskningsinstitutet

Oikeusrekisterikeskus Rttsregistercentralen

Onnettomuustutkintakeskus Centralen fr underskning av olyckor

Rikosseuraamusvirasto Brottspfljdsverket

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus Brottspfljdsomrdets utbildningscentral

Rikoksentorjuntaneuvosto Rdet fr brottsfrebyggande

Saamelaiskrjt Sametinget

Valtakunnansyyttjnvirasto Riksklagarmbetet

Vankeinhoitolaitos Fngvrdsvsendet

Opetusministeri Undervisningsministeriet

Opetushallitus Utbildningsstyrelsen

Valtion elokuvatarkastamo Statens filmgranskningsbyr

Puolustusministeri Frsvarsministeriet

Puolustusvoimat Frsvarsmakten
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/183

Sisasiainministeri Inrikesministeriet

Vestrekisterikeskus Befolkningsregistercentralen

Keskusrikospoliisi Centralkriminalpolisen

Liikkuva poliisi Rrliga polisen

Rajavartiolaitos Grnsbevakningsvsendet

Lninhallitukset Lnstyrelserna

Suojelupoliisi Skyddspolisen

Poliisiammattikorkeakoulu Polisyrkeshgskolan

Poliisin tekniikkakeskus Polisens teknikcentral

Poliisin tietohallintokeskus Polisens datacentral

Helsingin kihlakunnan poliisilaitos Polisinrttningen i Helsingfors

Pelastusopisto Rddningsverket

Htkeskuslaitos Ndcentralsverket

Maahanmuuttovirasto Migrationsverket

Sisasiainhallinnon palvelukeskus Inrikesfrvaltningens servicecentral

Sosiaali- ja terveysministeri Social- och hlsovrdsministeriet

Tyttmyysturvan muutoksenhakulautakunta Besvrsnmnden fr utkomstskyddsrenden

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta Besvrsnmnden fr social trygghet

Lkelaitos Lkemedelsverket

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus Rttsskyddscentralen fr hlsovrden

Steilyturvakeskus Strlskerhetscentralen

Kansanterveyslaitos Folkhlsoinstitutet

Lkehoidon kehittmiskeskus ROHTO Utvecklingscentralen fr lkemedelsbe-handling

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Social- och hlsovrdens produkttill synscentral

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittmiskeskus Stakes Forsknings- och utvecklingscentralen fr social- och
hlsovrden Stakes

Vakuutusvalvontavirasto Frskringsinspektionen

Ty- ja elinkeinoministeri Arbets- och nringsministeriet

Kuluttajavirasto Konsumentverket

Kilpailuvirasto Konkurrensverket

Patentti- ja rekisterihallitus Patent- och registerstyrelsen

Valtakunnansovittelijain toimisto Riksfrlikningsmnnens byr

Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset Statliga frlggningar fr asylskande

Energiamarkkinavirasto - Energimarknadsverket

Geologian tutkimuskeskus Geologiska forskningscentralen

Huoltovarmuuskeskus Frsrjningsberedskapscentralen

Kuluttajatutkimuskeskus Konsumentforskningscentralen

Matkailun edistmiskeskus (MEK) Centralen fr turistfrmjande

Mittatekniikan keskus (MIKES) Mtteknikcentralen

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittmiskeskus - Tekes utvecklingscentralen fr teknologi och innovationer


L 94/184 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Turvatekniikan keskus (TUKES) Skerhetsteknikcentralen

Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) Statens tekniska forskningscentral

Syrjintlautakunta Nationella diskrimineringsnmnden

Tyneuvosto Arbetsrdet

Vhemmistvaltuutetun toimisto Minoritetsombudsmannens byr

Ulkoasiainministeri Utrikesministeriet

Valtioneuvoston kanslia Statsrdets kansli

Valtiovarainministeri Finansministeriet

Valtiokonttori Statskontoret

Verohallinto Skattefrvaltningen

Tullilaitos Tullverket

Tilastokeskus Statistikcentralen

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Statens ekonomiska forskningscentral

Ympristministeri Miljministeriet

Suomen ympristkeskus Finlands miljcentral

Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus Finansierings- och utvecklingscentralen fr boendet

Valtiontalouden tarkastusvirasto Statens revisionsverk

SUEDIA
A
Affrsverket svenska kraftnt

Akademien fr de fria konsterna

Alkohol- och lkemedelssortiments-nmnden

Allmnna pensionsfonden

Allmnna reklamationsnmnden

Ambassader

Ansvarsnmnd, statens

Arbetsdomstolen

Arbetsfrmedlingen

Arbetsgivarverk, statens

Arbetslivsinstitutet

Arbetsmiljverket

Arkitekturmuseet

Arrendenmnder

Arvsfondsdelegationen

Arvsfondsdelegationen

B
Banverket

Barnombudsmannen

Beredning fr utvrdering av medicinsk metodik, statens

Bergsstaten
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/185

Biografbyr, statens

Biografiskt lexikon, svenskt

Birgittaskolan

Blekinge tekniska hgskola

Bokfringsnmnden

Bolagsverket

Bostadsnmnd, statens

Bostadskreditnmnd, statens

Boverket

Brottsfrebyggande rdet

Brottsoffermyndigheten

C
Centrala studiestdsnmnden

D
Danshgskolan

Datainspektionen

Departementen

Domstolsverket

Dramatiska institutet

E
Ekeskolan

Ekobrottsmyndigheten

Ekonomistyrningsverket

Ekonomiska rdet

Elskerhetsverket

Energimarknadsinspektionen

Energimyndighet, statens

EU/FoU-rdet

Exportkreditnmnden

Exportrd, Sveriges

F
Fastighetsmklarnmnden

Fastighetsverk, statens

Fideikommissnmnden

Finansinspektionen

Finanspolitiska rdet

Finsk-svenska grnslvskommissionen

Fiskeriverket

Flygmedicincentrum

Folkhlsoinstitut, statens

Fonden fr fukt- och mgelskador


L 94/186 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Forskningsrdet fr milj, areella nringar och samhllsbyggande, Formas

Folke Bernadotte Akademin

Forskarskattenmnden

Forskningsrdet fr arbetsliv och socialvetenskap

Fortifikationsverket

Forum fr levande historia

Frsvarets materielverk

Frsvarets radioanstalt

Frsvarets underrttelsenmnd

Frsvarshistoriska museer, statens

Frsvarshgskolan

Frsvarsmakten

Frskringskassan

G
Gentekniknmnden

Geologiska underskning

Geotekniska institut, statens

Giftinformationscentralen

Glesbygdsverket

Grafiska institutet och institutet fr hgre kommunikation- och reklamutbildning

Granskningsnmnden fr radio och TV

Granskningsnmnden fr frsvarsuppfinningar

Gymnastik- och Idrottshgskolan

Gteborgs universitet

H
Handelsflottans kultur- och fritidsrd

Handelsflottans pensionsanstalt

Handelssekreterare

Handelskamrar, auktoriserade

Handikappombudsmannen

Handikapprd, statens

Harpsundsnmnden

Haverikommission, statens

Historiska museer, statens

Hjlpmedelsinstitutet

Hovrtterna

Hyresnmnder

Hktena

Hlso- och sjukvrdens ansvarsnmnd


28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/187

Hgskolan Dalarna

Hgskolan i Bors

Hgskolan i Gvle

Hgskolan i Halmstad

Hgskolan i Kalmar

Hgskolan i Karlskrona/Ronneby

Hgskolan i Kristianstad

Hgskolan i Skvde

Hgskolan i Trollhttan/Uddevalla

Hgskolan p Gotland

Hgskolans avskiljandenmnd

Hgskoleverket

Hgsta domstolen

I
ILO kommittn

Inspektionen fr arbetslshetsfrskringen

Inspektionen fr strategiska produkter

Institut fr kommunikationsanalys, statens

Institut fr psykosocial medicin, statens

Institut fr srskilt utbildningsstd, statens

Institutet fr arbetsmarknadspolitisk utvrdering

Institutet fr rymdfysik

Institutet fr tillvxtpolitiska studier

Institutionsstyrelse, statens

Insttningsgarantinmnden

Integrationsverket

Internationella programkontoret fr utbildningsomrdet

J
Jordbruksverk, statens

Justitiekanslern

Jmstlldhetsombudsmannen

Jmstlldhetsnmnden

Jrnvgar, statens

Jrnvgsstyrelsen

K
Kammarkollegiet

Kammarrtterna

Karlstads universitet

Karolinska Institutet

Kemikalieinspektionen
L 94/188 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Kommerskollegium

Konjunkturinstitutet

Konkurrensverket

Konstfack

Konsthgskolan

Konstnrsnmnden

Konstrd, statens

Konsulat

Konsumentverket

Krigsvetenskapsakademin

Krigsfrskringsnmnden

Kriminaltekniska laboratorium, statens

Kriminalvrden

Krisberedskapsmyndigheten

Kristinaskolan

Kronofogdemyndigheten

Kulturrd, statens

Kungl. Biblioteket

Kungl. Konsthgskolan

Kungl. Musikhgskolan i Stockholm

Kungl. Tekniska hgskolan

Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien

Kungl. Vetenskapsakademin

Kustbevakningen

Kvalitets- och kompetensrd, statens

Krnavfallsfondens styrelse

L
Lagrdet

Lantbruksuniversitet, Sveriges

Lantmteriverket

Linkpings universitet

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet

Livsmedelsverk, statens

Livsmedelsekonomiska institutet

Ljud- och bildarkiv, statens

Lokala skerhetsnmnderna vid krnkraftverk

Lotteriinspektionen

Luftfartsverket

Luftfartsstyrelsen

Lule tekniska universitet


28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/189

Lunds universitet

Lkemedelsverket

Lkemedelsfrmnsnmnden

Lnsrtterna

Lnsstyrelserna

Lrarhgskolan i Stockholm

M
Malm hgskola

Manillaskolan

Maritima muser, statens

Marknadsdomstolen

Medlingsinstitutet

Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges

Migrationsverket

Militrhgskolor

Mittuniversitetet

Moderna museet

Museer fr vrldskultur, statens

Musikaliska Akademien

Musiksamlingar, statens

Myndigheten fr handikappolitisk samordning

Myndigheten fr internationella adoptionsfrgor

Myndigheten fr skolutveckling

Myndigheten fr kvalificerad yrkesutbildning

Myndigheten fr ntverk och samarbete inom hgre utbildning

Myndigheten fr radio och tv

Myndigheten fr Sveriges ntuniversitet

Myndigheten fr utlndska investeringar i Sverige

Mlardalens hgskola

N
Nationalmuseum

Nationellt centrum fr flexibelt lrande

Naturhistoriska riksmuseet

Naturvrdsverket

Nordiska Afrikainstitutet

Notarienmnden

Nmnd fr arbetstagares uppfinningar, statens

Nmnden fr statligt std till trossamfund

Nmnden fr styrelserepresentationsfrgor

Nmnden mot diskriminering

Nmnden fr elektronisk frvaltning


L 94/190 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Nmnden fr RH anpassad utbildning

Nmnden fr hemsljdsfrgor

O
Oljekrisnmnden

Ombudsmannen mot diskriminering p grund av sexuell lggning

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Operahgskolan i Stockholm

P
Patent- och registreringsverket

Patentbesvrsrtten

Pensionsverk, statens

Personregisternmnd statens, SPAR-nmnden

Pliktverk, Totalfrsvarets

Polarforskningssekretariatet

Post- och telestyrelsen

Premiepensionsmyndigheten

Presstdsnmnden

R
Rederinmnden

Regeringskansliet

Regeringsrtten

Resegarantinmnden

Registernmnden

Revisorsnmnden

Riksantikvariembetet

Riksarkivet

Riksbanken

Riksdagsfrvaltningen

Riksdagens ombudsmn

Riksdagens revisorer

Riksgldskontoret

Rikshemvrnsrdet

Rikspolisstyrelsen

Riksrevisionen

Rikstrafiken

Riksutstllningar, Stiftelsen

Riksvrderingsnmnden

Rymdstyrelsen

Rdet fr Europeiska socialfonden i Sverige


28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/191

Rddningsverk, statens

Rttshjlpsmyndigheten

Rttshjlpsnmnden

Rttsmedicinalverket

S
Samarbetsnmnden fr statsbidrag till trossamfund

Sameskolstyrelsen och sameskolor

Sametinget

SIS, Standardiseringen i Sverige

Sjfartsverket

Skatterttsnmnden

Skatteverket

Skaderegleringsnmnd, statens

Skiljenmnden i vissa trygghetsfrgor

Skogsstyrelsen

Skogsvrdsstyrelserna

Skogs och lantbruksakademien

Skolverk, statens

Skolvsendets verklagandenmnd

Smittskyddsinstitutet

Socialstyrelsen

Specialpedagogiska institutet

Specialskolemyndigheten

Sprk- och folkminnesinstitutet

Sprngmnesinspektionen

Statistiska centralbyrn

Statskontoret

Stockholms universitet

Stockholms internationella miljinstitut

Strlskerhetsmyndigheten

Styrelsen fr ackreditering och teknisk kontroll

Styrelsen fr internationellt utvecklingssamarbete, SIDA

Styrelsen fr Samefonden

Styrelsen fr psykologiskt frsvar

Stngselnmnden

Svenska institutet

Svenska institutet fr europapolitiska studier

Svenska ESF rdet

Svenska Unescordet

Svenska FAO kommittn

Svenska Sprknmnden
L 94/192 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Svenska Skeppshypotekskassan

Svenska institutet i Alexandria

Sveriges frfattarfond

Skerhetspolisen

Skerhets- och integritetsskyddsnmnden

Sdertrns hgskola

T
Taltidningsnmnden

Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Teaterhgskolan i Stockholm

Tingsrtterna

Tjnstepensions och grupplivnmnd, statens

Tjnstefrslagsnmnden fr domstolsvsendet

Totalfrsvarets forskningsinstitut

Totalfrsvarets pliktverk

Tullverket

Turistdelegationen

U
Ume universitet

Ungdomsstyrelsen

Uppsala universitet

Utlandslnenmnd, statens

Utlnningsnmnden

Utrikesfrvaltningens antagningsnmnd

Utrikesnmnden

Utsdeskontroll, statens

V
Valideringsdelegationen

Valmyndigheten

Vatten- och avloppsnmnd, statens

Vattenverdomstolen

Verket fr frvaltningsutveckling

Verket fr hgskoleservice

Verket fr innovationssystem (VINNOVA)

Verket fr nringslivsutveckling (NUTEK)

Vetenskapsrdet

Veterinrmedicinska anstalt, statens

Veterinra ansvarsnmnden

Vg- och transportforskningsinstitut, statens


28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/193

Vgverket

Vnerskolan

Vxj universitet

Vxtsortnmnd, statens


klagarmyndigheten

sbackaskolan


rebro universitet

rlogsmannasllskapet

stervngsskolan

verbeflhavaren

verklagandenmnden fr hgskolan

verklagandenmnden fr nmndemanna-uppdrag

verklagandenmnden fr studiestd

verklagandenmnden fr totalfrsvaret

REGATUL UNIT
Cabinet Office

Office of the Parliamentary Counsel

Central Office of Information

Charity Commission

Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)

Crown Prosecution Service

Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform

Competition Commission

Gas and Electricity Consumers Council

Office of Manpower Economics

Department for Children, Schools and Families

Department of Communities and Local Government

Rent Assessment Panels

Department for Culture, Media and Sport

British Library

British Museum

Commission for Architecture and the Built Environment

The Gambling Commission

Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

Imperial War Museum

Museums, Libraries and Archives Council

National Gallery

National Maritime Museum


L 94/194 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

National Portrait Gallery

Natural History Museum

Science Museum

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum

Wallace Collection

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

Agricultural Land Tribunals

Agricultural Wages Board and Committees

Cattle Breeding Centre

Countryside Agency

Plant Variety Rights Office

Royal Botanic Gardens, Kew

Royal Commission on Environmental Pollution

Department of Health

Dental Practice Board

National Health Service Strategic Health Authorities

NHS Trusts

Prescription Pricing Authority

Department for Innovation, Universities and Skills

Higher Education Funding Council for England

National Weights and Measures Laboratory

Patent Office

Department for International Development

Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

Legal Secretariat to the Law Officers

Department for Transport

Maritime and Coastguard Agency

Department for Work and Pensions

Disability Living Allowance Advisory Board

Independent Tribunal Service

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

Occupational Pensions Regulatory Authority

Regional Medical Service

Social Security Advisory Committee

Export Credits Guarantee Department

Foreign and Commonwealth Office

Wilton Park Conference Centre


28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/195

Government Actuarys Department

Government Communications Headquarters

Home Office

HM Inspectorate of Constabulary

House of Commons

House of Lords

Ministry of Defence

Defence Equipment & Support

Meteorological Office

Ministry of Justice

Boundary Commission for England

Combined Tax Tribunal

Council on Tribunals

Court of Appeal Criminal

Employment Appeals Tribunal

Employment Tribunals

HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

Immigration Appellate Authorities

Immigration Adjudicators

Immigration Appeals Tribunal

Lands Tribunal

Law Commission

Legal Aid Fund (England and Wales)

Office of the Social Security Commissioners

Parole Board and Local Review Committees

Pensions Appeal Tribunals

Public Trust Office

Supreme Court Group (England and Wales)

Transport Tribunal

The National Archives

National Audit Office

National Savings and Investments

National School of Government

Northern Ireland Assembly Commission

Northern Ireland Court Service

Coroners Courts

County Courts

Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland

Crown Court

Enforcement of Judgements Office


L 94/196 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Legal Aid Fund

Magistrates Courts

Pensions Appeals Tribunals

Northern Ireland, Department for Employment and Learning

Northern Ireland, Department for Regional Development

Northern Ireland, Department for Social Development

Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development

Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure

Northern Ireland, Department of Education

Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment

Northern Ireland, Department of the Environment

Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety

Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister

Northern Ireland Office

Crown Solicitors Office

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

Forensic Science Laboratory of Northern Ireland

Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland

Police Service of Northern Ireland

Probation Board for Northern Ireland

State Pathologist Service

Office of Fair Trading

Office for National Statistics

National Health Service Central Register

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners

Paymaster Generals Office

Postal Business of the Post Office

Privy Council Office

Public Record Office

HM Revenue and Customs

The Revenue and Customs Prosecutions Office

Royal Hospital, Chelsea

Royal Mint

Rural Payments Agency

Scotland, Auditor-General

Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service

Scotland, General Register Office

Scotland, Queens and Lord Treasurers Remembrancer

Scotland, Registers of Scotland


28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/197

The Scotland Office


The Scottish Ministers
Architecture and Design Scotland
Crofters Commission
Deer Commission for Scotland
Lands Tribunal for Scotland
National Galleries of Scotland
National Library of Scotland
National Museums of Scotland
Royal Botanic Garden, Edinburgh
Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland
Scottish Further and Higher Education Funding Council
Scottish Law Commission
Community Health Partnerships
Special Health Boards
Health Boards
The Office of the Accountant of Court
High Court of Justiciary
Court of Session
HM Inspectorate of Constabulary
Parole Board for Scotland
Pensions Appeal Tribunals
Scottish Land Court
Sheriff Courts
Scottish Police Services Authority
Office of the Social Security Commissioners
The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees
Keeper of the Records of Scotland
The Scottish Parliamentary Body Corporate
HM Treasury
Office of Government Commerce
United Kingdom Debt Management Office
The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)
The Welsh Ministers
Higher Education Funding Council for Wales
Local Government Boundary Commission for Wales
The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales
Valuation Tribunals (Wales)
Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards
Welsh Rent Assessment Panels
L 94/198 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

ANEXA II

LISTA ACTIVITILOR MENIONATE LA ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) PUNCTUL 6 LITERA (a)

n cazul unei interpretri diferite ntre CPV i NACE, se aplic nomenclatura CPV.

NACE Rev. 1 (1)

SECIUNEA F CONSTRUCII
Cod CPV
Divi
Grup Clas Descriere Note
ziune

45 Construcii Aceast diviziune include: 45000000


construcia de cldiri i lucrri noi, restaurare i
reparaii curente

45.1 Pregtirea 45100000


antierelor

45.11 Demolri de Aceast clas include: 45110000


cldiri; terasa
mente demolarea cldirilor i a altor structuri;
degajarea antierelor;
lucrri de terasament: excavarea, umplerea, nivelarea
antierelor de construcii, spare de anuri, nde
prtarea rocilor, demolare prin explozie etc.;
pregtirea antierelor pentru exploatare minier;
ndeprtarea solului i alte lucrri de dezvoltare i
pregtire a terenurilor i a antierelor miniere.
Aceast clas cuprinde, de asemenea:
drenarea antierelor de construcii;
drenarea terenurilor agricole i forestiere.

45.12 Lucrri de foraj Aceast clas include: 45120000


i sondaj
sondaje experimentale, foraje de recunoatere i
carotaje pentru construcii, precum i pentru studii
geofizice, geologice sau alte studii similare.
Aceast clas nu cuprinde:
forarea puurilor de extracie a ieiului sau a
gazelor naturale, a se vedea 11.20;
forarea puurilor de ap, a se vedea 45.25;
sparea de puuri, a se vedea 45.25;
prospectarea zcmintelor de iei i de gaze
naturale, precum i studiile geofizice, geologice i
seismice, a se vedea 74.20.

45.2 Lucrri de 45200000


construcii
complete sau
pariale; lucrri
de geniu civil
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/199

NACE Rev. 1 (1)

SECIUNEA F CONSTRUCII
Cod CPV
Divi
Grup Clas Descriere Note
ziune

45.21 Lucrri generale Aceast clas include: 45210000


de construcii
de cldiri i construcii de cldiri de toate tipurile i construcii cu excepia:
lucrri de geniu civile;
45213316
civil poduri, inclusiv cele destinate susinerii oselelor
suspendate, viaducte, tuneluri i pasaje subterane; 45220000

conducte, linii de comunicaii i linii electrice 45231000


pentru transport pe distane mari; 45232000
conducte, linii de comunicaii i linii electrice
pentru reele urbane;
lucrri conexe de amenajare urban;
asamblarea i montarea de construcii prefabricate
pe antiere.
Aceast clas nu cuprinde:
servicii referitoare la extracia ieiului i a gazelor
naturale, a se vedea 11.20;
construcia de lucrri complet prefabricate din
elemente din alte materiale dect betonul fabricate
de unitatea care execut lucrrile, a se vedea divi
ziunile 20, 26 i 28;
lucrri de construcii, altele dect cele de cldiri,
pentru stadioane, piscine, sli de sport, terenuri de
tenis, circuite de golf i alte instalaii sportive, a se
vedea 45.23;
lucrri de instalaii pentru construcii, a se vedea
45.3;
lucrri de finisare, a se vedea 45.4;
activiti de arhitectur i de inginerie, a se vedea
74.20;
gestionarea proiectelor de construcii, a se vedea
74.20.

45.22 Ridicarea de Aceast clas include: 45261000


arpante i
acoperiuri ridicarea de arpante;
montarea acoperiurilor;
lucrri de impermeabilizare.

45.23 Construcii de Aceast clas include: 45212212 i


autostrzi, DA03
osele, aero construcia de autostrzi, de drumuri, de osele, alte
dromuri i ci pentru vehicule i pietoni; 45230000
complexe construcia de ci ferate; cu excepia:
sportive
construcia de piste de aterizare-decolare; 45231000
lucrri de construcii, altele dect cele de cldiri, 45232000
pentru stadioane, piscine, sli de sport, terenuri de
tenis, circuite de golf i alte instalaii sportive; 45234115

marcarea cu vopsea a suprafeelor rutiere i a


spaiilor de parcare.
Aceast clas nu cuprinde:
terasamentele preliminare, a se vedea 45.11.
L 94/200 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

NACE Rev. 1 (1)

SECIUNEA F CONSTRUCII
Cod CPV
Divi
Grup Clas Descriere Note
ziune

45.24 Lucrri hidro Aceast clas include 45240000


tehnice
construcia de:

ci navigabile, porturi, lucrri fluviale, porturi de


agrement (marinas), ecluze etc.;

baraje i diguri;

dragare;

lucrri subacvatice.

45.25 Alte lucrri de Aceast clas include: 45250000


construcii care
implic lucrri
speciale activitile de construcii specializate care implic 45262000
un aspect comun pentru mai multe tipuri de
lucrri i care necesit competene sau echipamente
specializate;

realizarea de fundaii, inclusiv instalarea piloilor;

forarea i construcia de puuri de ap, sparea de


puuri;

montarea elementelor de structur metalic ce nu


sunt fabricate de unitatea care execut lucrrile;

ndoirea structurilor metalice;

lucrri de zidire cu crmid sau piatr;

montarea i demontarea schelelor i a platformelor


de lucru proprii sau nchiriate;

construcia de couri de fum i de cuptoare indus


triale.

Aceast clas nu cuprinde:

nchirierea de schele fr montare i demontare, a


se vedea 71.32.

45.3 Lucrri de 45300000


instalaii
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/201

NACE Rev. 1 (1)

SECIUNEA F CONSTRUCII
Cod CPV
Divi
Grup Clas Descriere Note
ziune

45.31 Lucrri de Aceast clas include: 45213316


instalaii elec
trice instalarea, n cldiri sau n alte proiecte de construcii, a 45310000
urmtoarelor elemente:
cu excepia:
cabluri i conexiuni electrice;
45316000
sisteme de telecomunicaii;

instalaii electrice de nclzire;

antene pentru cldiri rezideniale;

sisteme de alarm mpotriva incendiilor;

sisteme de alarm antiefracie;

ascensoare i scri rulante;

paratrsnete etc.

45.32 Lucrri de Aceast clas include: 45320000


izolare
instalarea, n cldiri sau n alte proiecte de
construcii, de izolaii termice, acustice sau
mpotriva vibraiilor.

Aceast clas nu cuprinde:

lucrri de impermeabilizare, a se vedea 45.22.

45.33 Instalaii Aceast clas include: 45330000

instalarea, n cldiri sau n alte proiecte de


construcii, a urmtoarelor elemente:

instalaii i echipamente sanitare;

echipamente pentru distribuia gazelor;

echipamente i conducte de nclzire, de ventilare,


de refrigerare sau de climatizare;

instalaii de stingere a incendiilor cu sprinklere.

Aceast clas nu cuprinde:

instalarea sistemelor electrice de nclzire, a se vedea


45.31.

45.34 Alte lucrri de Aceast clas include: 45234115


instalaii
instalarea sistemelor de iluminat i de semnalizare 45316000
pentru osele, ci ferate, aeroporturi i porturi;
45340000
instalarea, n cldiri sau n alte proiecte de
construcii, a instalaiilor i a echipamentelor
neclasificate n alt parte.

45.4 Lucrri de 45400000


finisare
L 94/202 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

NACE Rev. 1 (1)

SECIUNEA F CONSTRUCII
Cod CPV
Divi
Grup Clas Descriere Note
ziune

45.41 Tencuire Aceast clas include: 45410000

aplicarea, n cldiri sau n alte proiecte de


construcii, a ipsosului i a stucului pentru
structuri sau ornamente interioare i exterioare,
inclusiv a materialelor de fuire asociate.

45.42 Tmplrie i Aceast clas include: 45420000


dulgherie
instalarea de ui, ferestre, tocuri i rame pentru ui
i ferestre, buctrii echipate, scri, echipamente
pentru magazine i echipamente similare, din lemn
sau din alte materiale, care nu sunt fabricate de
unitatea care execut lucrrile;

amenajri interioare, precum plafoane, lambriuri din


lemn, compartimentri mobile etc.

Aceast clas nu cuprinde:

acoperirea cu parchet sau alte pardoseli din lemn, a


se vedea 45.43.

45.43 mbrcarea Aceast clas include: 45430000


podelelor i a
pereilor instalarea, n cldiri sau n alte proiecte de
construcii, a urmtoarelor elemente:

dale din ceramic, beton sau piatr pentru perei


sau podele;

parchete i alte pardoseli din lemn, mochete i


linoleum;

inclusiv din cauciuc sau plastic;

materiale de placare a podelelor sau a pereilor din


terrazzo, marmur, granit sau ardezie;

tapete.

45.44 Vopsitorie i Aceast clas include: 45440000


montare de
geamuri vopsirea interioar i exterioar a cldirilor;

vopsirea structurilor de construcii civile;

montarea sticlei, a oglinzilor etc.

Aceast clas nu cuprinde:

instalarea ferestrelor, a se vedea 45.42.


28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/203

NACE Rev. 1 (1)

SECIUNEA F CONSTRUCII
Cod CPV
Divi
Grup Clas Descriere Note
ziune

45.45 Alte lucrri de Aceast clas include: 45212212 i


finisare DA04
instalarea piscinelor private;
45450000
curirea pereilor exteriori ai cldirilor cu ajutorul
aburilor, prin sablare sau alte metode similare;

celelalte lucrri de finalizare i finisare a cldirilor


neclasificate n alt parte.

Aceast clas nu cuprinde:

curirea pereilor interiori ai cldirilor i ai altor


construcii, a se vedea 74.70.

45.5 nchirierea de 45500000


echipamente de
construcie sau
demolare cu
operator

45.50 nchirierea de Aceast clas nu cuprinde: 45500000


echipamente de
construcie sau nchirierea de maini i echipamente de construcie
demolare cu sau demolare fr operator, a se vedea 71.32.
operator

(1) Regulamentul (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistic a activitilor economice n
Comunitatea European (JO L 293, 24.10.1990, p. 1).
L 94/204 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

ANEXA III

LISTA PRODUSELOR MENIONATE LA ARTICOLUL 4 LITERA (b), N CEEA CE PRIVETE CONTRACTELE


ATRIBUITE DE CTRE AUTORITILE CONTRACTANTE N DOMENIUL APRRII

Singurul text valabil n aplicarea prezentei directive este textul din anexa 1 punctul 3 din AAP, pe care se bazeaz
urmtoarea list orientativ de produse:

Capitolul 25: Sare, sulf, pmnturi i pietre, materiale de tencuire, var i ciment

Capitolul 26: Minereuri, zgur i cenu

Capitolul 27: Combustibili minerali, uleiuri minerale i produse rezultate din distilarea acestora; substane bituminoase,
cear mineral

cu excepia:

ex 27.10: carburani speciali

Capitolul 28: Produse chimice anorganice; compui organici i anorganici ai metalelor preioase, ai metalelor de
pmnturi rare, ai elementelor radioactive i ai izotopilor

cu excepia:

ex 28.09: explozivi

ex 28.13: explozivi

ex 28.14: gaze lacrimogene

ex 28.28: explozivi

ex 28.32: explozivi

ex 28.39: explozivi

ex 28.50: produse toxice

ex 28.51: produse toxice

ex 28.54: explozivi

Capitolul 29: Produse chimice organice

cu excepia:

ex 29.03: explozivi

ex 29.04: explozivi

ex 29.07: explozivi

ex 29.08: explozivi

ex 29.11: explozivi

ex 29.12: explozivi

ex 29.13: produse toxice

ex 29.14: produse toxice

ex 29.15: produse toxice

ex 29.21: produse toxice

ex 29.22: produse toxice

ex 29.23: produse toxice

ex 29.26: explozivi

ex 29.27: produse toxice

ex 29.29: explozivi
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/205

Capitolul 30: Produse farmaceutice

Capitolul 31: ngrminte

Capitolul 32: Tanini i derivate ale acestora; colorani, pigmeni, vopsele i lacuri, chituri i alte masticuri; cerneluri

Capitolul 33: Uleiuri eseniale i rezinoide; produse preparate de parfumerie sau de toalet i preparate cosmetice

Capitolul 34: Spunuri, ageni de suprafa organici, preparate pentru splat, preparate lubrifiante, cear artificial,
cear preparat, produse pentru ntreinere, lumnri i articole similare, paste pentru modelare i cear
dentar

Capitolul 35: Substane albuminoase, cleiuri, enzime

Capitolul 37: Produse fotografice i cinematografice

Capitolul 38: Diverse produse chimice

cu excepia:

ex 38.19: produse toxice

Capitolul 39: Rini artificiale i materiale plastice, eteri i esteri din celuloz i articole din acestea

cu excepia:

ex 39.03: explozivi

Capitolul 40: Cauciuc natural sau sintetic, factis i articole din acestea

cu excepia:

ex 40.11: pneuri antiglon

Capitolul 41: Piei brute (altele dect pieile cu blan) i piei finite

Capitolul 42: Obiecte din piele, articole de curelrie sau de elrie, articole de voiaj, bagaje de mn i articole similare,
articole din intestine de animale (altele dect cele de la viermii de mtase)

Capitolul 43: Blnuri i blnuri artificiale; articole din acestea

Capitolul 44: Lemn, crbune de lemn i articole din lemn

Capitolul 45: Plut i articole din plut

Capitolul 46: Produse manufacturiere din paie, din alfa sau din alte materiale mpletite, couri mpletite i mpletituri

Capitolul 47: Materiale pentru fabricarea hrtiei

Capitolul 48: Hrtie i carton, articole din past de celuloz, din hrtie sau din carton

Capitolul 49: Cri, ziare, imagini imprimate i alte produse ale industriei tipografice, manuscrise, texte dactilografiate
i planuri

Capitolul 65: Obiecte de acoperit capul i pri ale acestora


L 94/206 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Capitolul 66: Umbrele, parasolare, bastoane pentru mers, bice, cravae i pri ale acestora

Capitolul 67: Pene i puf prelucrate i articole din pene sau din puf, flori artificiale, articole din pr uman

Capitolul 68: Articole din piatr, ipsos, ciment, azbest, mic i materiale similare

Capitolul 69: Produse ceramice

Capitolul 70: Sticl i articole din sticl

Capitolul 71: Perle, pietre preioase i semipreioase, metale preioase, metale placate cu metale preioase i articole din
acestea; imitaii de bijuterii

Capitolul 73: Fier i oel i articole din acestea

Capitolul 74: Cupru i articole din cupru

Capitolul 75: Nichel i articole din nichel

Capitolul 76: Aluminiu i articole din aluminiu

Capitolul 77: Magneziu, beriliu i articole din acestea

Capitolul 78: Plumb i articole din plumb

Capitolul 79: Zinc i articole din zinc

Capitolul 80: Staniu i articole din staniu

Capitolul 81: Alte metale de baz utilizate n metalurgie i articole din acestea

Capitolul 82: Scule, ustensile, cuitrie, linguri i furculie din metale de baz; pri ale acestora

cu excepia:

ex 82.05: scule

ex 82.07: scule, piese

Capitolul 83: Articole diverse din metale de baz

Capitolul 84: Cazane, maini, aparate i dispozitive mecanice; pri ale acestora

cu excepia:

ex 84.06: motoare

ex 84.08: alte motoare

ex 84.45: maini i aparate

ex 84.53: maini automate de prelucrare a datelor

ex 84.55: piese pentru maini incluse la poziia nr. 84.53

ex 84.59: reactoare nucleare


28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/207

Capitolul 85: Maini, aparate i echipamente electrice i pri ale acestora

cu excepia:

ex 85.13: echipamente pentru telecomunicaii

ex 85.15: aparate de transmisie

Capitolul 86: Locomotive, material rulant i echipamente pentru cile ferate i de tramvai i pri ale acestora,
echipamente de semnalizare a traficului de toate tipurile (care nu sunt acionate electric)

cu excepia:

ex 86.02: locomotive blindate, electrice

ex 86.03: alte locomotive blindate

ex 86.05: vagoane blindate

ex 86.06: vagoane-atelier

ex 86.07: vagoane

Capitolul 87: Vehicule, altele dect materialul rulant feroviar i de tramvai i pri ale acestora

cu excepia:

ex 87.08: tancuri i alte vehicule blindate

ex 87.01: tractoare

ex 87.02: vehicule militare

ex 87.03: vehicule de depanare

ex 87.09: motociclete

ex 87.14: remorci

Capitolul 89: Nave, ambarcaiuni i structuri plutitoare

cu excepia:

ex 89.01A: nave de rzboi

Capitolul 90: Instrumente i aparate optice, fotografice, cinematografice, de msurare, de verificare, de precizie,
medicale i chirurgicale; pri ale acestora

cu excepia:

ex 90.05: binocluri

ex 90.13: diverse instrumente, lasere

ex 90.14: telemetre

ex 90.28: instrumente electrice i electronice de msurare

ex 90.11: microscoape

ex 90.17: instrumente medicale

ex 90.18: aparate de mecanoterapie

ex 90.19: aparate de ortopedie

ex 90.20: aparate cu raze X

Capitolul 91: Producia de ceasuri


L 94/208 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

Capitolul 92: Instrumente muzicale, aparate de nregistrare sau de reproducere a sunetelor, aparate de nregistrare i de
reproducere a imaginilor i a sunetelor de televiziune, pri i accesorii ale acestora

Capitolul 94: Mobilier i piese de mobilier, aternuturi, saltele, somiere, perne i articole umplute similare

cu excepia:

ex 94.01A: scaune pentru aeronave

Capitolul 95: Articole i produse pentru tiat sau modelat

Capitolul 96: Mturi, perii, pmtufuri de praf i site

Capitolul 98: Produse diverse


28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/209

ANEXA IV

CERINE PRIVIND INSTRUMENTE I DISPOZITIVE DE RECEPIE ELECTRONIC A OFERTELOR, A


CERERILOR DE PARTICIPARE, PRECUM I A PLANURILOR I PROIECTELOR N CAZUL
CONCURSURILOR DE PROIECTE

Instrumentele i dispozitivele de recepie electronic a ofertelor, a cererilor de participare, precum i a planurilor i


proiectelor pentru concursuri de proiecte trebuie s garanteze, prin mijloace tehnice i proceduri adecvate, cel puin c:

(a) data i ora exacte de primire a ofertelor, a cererilor de participare, a planurilor i a proiectelor pot fi determinate cu
precizie;

(b) se poate asigura n mod rezonabil ca nimeni s nu poat avea acces la informaiile transmise conform prezentelor
cerine nainte de termenele specificate;

(c) numai persoanele autorizate pot stabili sau modifica datele pentru deschiderea informaiilor primite;

(d) n decursul diferitelor etape ale procedurii de achiziie sau ale concursului de proiecte, accesul la toate datele
prezentate sau la o parte din acestea trebuie s fie permis doar persoanelor autorizate;

(e) doar persoanele autorizate pot permite accesul la informaiile trimise i doar dup data stabilit;

(f) informaiile primite i deschise n temeiul prezentelor cerine trebuie s rmn accesibile doar persoanelor autorizate
n acest sens;

(g) n cazul n care interdiciile de acces sau condiiile menionate la literele (b), (c), (d), (e) i (f) sunt nclcate sau se
ncearc acest lucru, se poate asigura n mod rezonabil c nclcrile sau ncercrile de nclcare pot fi uor detectabile.
L 94/210 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

ANEXA V

INFORMAII CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURI

PARTEA A
Informaii care trebuie incluse n anunurile privind publicarea unui anun de intenie pe un profil de
cumprtor
1. Denumirea, numrul de identificare (n cazul n care este prevzut de legislaia naional), adresa, inclusiv codul NUTS,
numrul de telefon, numrul de fax, adresa de e-mail i de internet ale autoritii contractante i, dac sunt diferite, cele
ale serviciului de la care se pot obine informaii suplimentare.

2. Tipul autoritii contractante i obiectul principal de activitate.

3. Dac este cazul, meniunea c autoritatea contractant este un organism centralizat de achiziie sau c achiziia implic
sau poate s implice o alt form de achiziie comun.

4. Codurile CPV.

5. Adresa de internet a profilului de cumprtor (URL).

6. Data expedierii anunului privind publicarea unui anun de intenie pe profilul cumprtorului.

PARTEA B
Informaii care trebuie incluse n anunurile de intenie
(menionate la articolul 48)
I. Informaii care trebuie incluse n toate cazurile
1. Denumirea, numrul de identificare (n cazul n care este prevzut de legislaia naional), adresa, inclusiv codul
NUTS, numrul de telefon, numrul de fax, adresa de e-mail i de internet ale autoritii contractante i, dac sunt
diferite, cele ale serviciului de la care se pot obine informaii suplimentare.

2. Adresa de e-mail sau de internet de la care se vor putea obine accesul liber, direct, total i gratuit la documentele
achiziiei.

n cazul n care, din motivele prevzute la articolul 53 alineatul (1) al doilea i al treilea paragraf, nu se asigur
accesul liber, direct, total i gratuit, o meniune privind modul n care pot fi accesate documentele achiziiei.

3. Tipul autoritii contractante i obiectul principal de activitate.

4. Dac este cazul, meniunea c autoritatea contractant este un organism centralizat de achiziie sau c achiziia
implic sau ar putea implica o alt form de achiziie comun.

5. Codurile CPV; n cazul n care contractul este mprit n loturi, aceste informaii trebuie furnizate pentru fiecare lot.

6. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrrilor n cazul contractelor de lucrri sau codul NUTS al locului
principal de livrare sau de prestare n cazul contractelor de produse i de servicii. n cazul n care contractul este
mprit n loturi, aceste informaii se furnizeaz pentru fiecare lot.

7. O scurt descriere a achiziiei: natura i amploarea lucrrilor, natura i cantitatea sau valoarea produselor, natura i
amploarea serviciilor.

8. n cazul n care anunul respectiv nu este utilizat ca invitaie la o procedur concurenial de ofertare, data estimat
(datele estimate) pentru publicarea anunului sau a anunurilor de participare pentru contractul (contractele) la care se
refer anunul de intenie.

9. Data expedierii anunului.

10. Orice alte informaii relevante.

11. Se specific dac contractul intr sub incidena AAP.


28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/211

II. Informaii suplimentare care trebuie furnizate n cazul n care anunul este utilizat ca invitaie la o procedur
concurenial de ofertare [articolul 48 alineatul (2)]
1. Menionarea faptului c este necesar ca operatorii economici interesai s comunice autoritii interesul lor pentru
contract sau contracte.

2. Tipul procedurii de atribuire (proceduri restrnse, care implic sau nu un sistem dinamic de achiziii, sau proceduri
competitive cu negociere).

3. Dac este cazul, se menioneaz c:

(a) c este vorba de un acord-cadru;

(b) c este vorba de un sistem dinamic de achiziii.

4. n msura n care sunt deja cunoscute, calendarul pentru livrarea produselor, executarea lucrrilor sau prestarea
serviciilor i durata contractului.

5. n msura n care sunt deja cunoscute, condiiile de participare, inclusiv:

(a) dac este cazul, se menioneaz c respectivul contract de achiziie public este rezervat unor ateliere protejate
sau c acesta poate fi executat numai n cadrul unor programe de angajare protejat;

(b) dac este cazul, se menioneaz c prestarea serviciului este rezervat unei anumite profesii n temeiul unor acte
cu putere de lege sau al unor acte administrative;

(c) o scurt descriere a criteriilor de selecie.

6. n msura n care sunt deja cunoscute, o scurt descriere a criteriilor care urmeaz a fi utilizate pentru atribuirea
contractului.

7. n msura n care sunt deja cunoscute, mrimea total estimat a contractului (contractelor); n cazul n care
contractul este mprit n loturi, aceste informaii trebuie furnizate pentru fiecare lot.

8. Termenele pentru primirea scrisorilor de exprimare a interesului.

9. Adresa la care se trimit scrisorile de exprimare a interesului.

10. Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candidaturilor sau a ofertelor.

11. Dac este cazul, se menioneaz dac:

(a) este obligatorie sau se accept depunerea electronic a ofertelor sau a cererilor de participare;

(b) se va utiliza sistemul de comenzi electronice;

(c) se va utiliza facturarea electronic;

(d) se vor accepta plile electronice.

12. Se specific dac respectivul contract se refer la un proiect i/sau program finanat din fonduri ale Uniunii.

13. Denumirea i adresa organismului de soluionare a contestaiilor i, dup caz, de mediere. Informaii exacte privind
termenele pentru procedurile de contestare sau, dup caz, denumirea, adresa, numrul de telefon, numrul de fax i
adresa de e-mail ale serviciului de la care se pot obine aceste informaii.
L 94/212 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

PARTEA C
Informaii care trebuie incluse n anunurile de participare
(menionate la articolul 49)
1. Denumirea, numrul de identificare (n cazul n care este prevzut de legislaia naional), adresa, inclusiv codul
NUTS, numrul de telefon, numrul de fax, adresa de e-mail i de internet ale autoritii contractante i, dac sunt
diferite, cele ale serviciului de la care se pot obine informaii suplimentare.

2. Adresa de e-mail sau de internet de la care se vor putea obine accesul liber, direct, total i gratuit la documentele
achiziiei.

n cazul n care, din motivele prevzute la articolul 53 alineatul (1) al doilea i al treilea paragraf, nu se asigur
accesul liber, direct, total i gratuit, o meniune privind modul n care pot fi accesate documentele achiziiei.

3. Tipul autoritii contractante i obiectul principal de activitate.

4. Dac este cazul, meniunea c autoritatea contractant este un organism central de achiziie sau c achiziia implic o
alt form de achiziie comun.

5. Codurile CPV; n cazul n care contractul este mprit n loturi, aceste informaii trebuie furnizate pentru fiecare lot.

6. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrrilor n cazul contractelor de lucrri sau codul NUTS al locului
principal de livrare sau de prestare n cazul contractelor de produse i de servicii. n cazul n care contractul este
mprit n loturi, aceste informaii trebuie furnizate pentru fiecare lot.

7. Descrierea achiziiei: natura i amploarea lucrrilor, natura i cantitatea sau valoarea produselor, natura i amploarea
serviciilor. n cazul n care contractul este mprit n loturi, aceste informaii trebuie furnizate pentru fiecare lot. Dac
este cazul, descrierea opiunilor.

8. Ordinul de mrime total estimat al contractului (contractelor); n cazul n care contractul este mprit n loturi, aceste
informaii trebuie furnizate pentru fiecare lot.

9. Admiterea sau interzicerea variantelor.

10. Calendarul pentru livrarea produselor, executarea lucrrilor sau prestarea serviciilor i, dac este posibil, durata
contractului:

(a) n cazul unui acord-cadru, se indic durata prevzut a acordului-cadru, preciznd, dup caz, motivele care
justific o durat de peste patru ani. Se indic, dac este posibil, valoarea sau ordinul de mrime i frecvena
contractelor care urmeaz s fie atribuite, numrul i, dup caz, numrul maxim propus de operatori economici
care urmeaz s participe;

(b) n cazul n care este vorba de un sistem dinamic de achiziii, se indic durata prevzut a sistemului respectiv; se
indic, dac este posibil, valoarea sau ordinul de mrime i frecvena contractelor care urmeaz s fie atribuite.

11. Condiiile de participare, inclusiv:

(a) dac este cazul, se menioneaz c respectivul contract de achiziie public este rezervat unor ateliere protejate
sau c acesta poate fi executat numai n cadrul unor programe de angajare protejat;

(b) dac este cazul, se menioneaz c prestarea serviciului este rezervat unei anumite profesii n temeiul unor acte
cu putere de lege sau al unor acte administrative; se menioneaz respectivele acte cu putere de lege i acte
administrative;

(c) o list i o scurt descriere a criteriilor privind situaia personal a operatorilor economici care pot determina
eliminarea acestora i a criteriilor de selecie; nivelul (nivelurile) minim(e) al(e) cerinelor eventual impuse; se
menioneaz informaiile solicitate (declaraii pe propria rspundere, documentaie).
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/213

12. Tipul procedurii de atribuire; dac este cazul, motivele utilizrii unei proceduri accelerate (n proceduri deschise i
restrnse i proceduri competitive cu negociere).

13. Dac este cazul, se menioneaz c:

(a) c este vorba de un acord-cadru;

(b) c este vorba de un sistem dinamic de achiziii;

(c) c este vorba de o licitaie electronic (n cazul procedurilor deschise sau restrnse sau al procedurilor competitive
cu negociere).

14. n cazul n care contractul este mprit n loturi, se menioneaz dac este posibil depunerea de oferte pentru un
singur lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile. Se indic orice posibile limitri privind numrul de loturi
care pot fi atribuite aceluiai ofertant. n cazul n care contractul nu este mprit n loturi, se vor indica motivele, cu
excepia cazului n care aceast informaie este furnizat n raportul individual.

15. Pentru procedurile restrnse, procedurile competitive cu negociere, dialogurile competitive sau parteneriatele pentru
inovare, n cazul n care se recurge la opiunea de reducere a numrului de candidai care vor fi invitai s depun
oferte, s negocieze sau s participe la dialogul competitiv: numrul minim i, dup caz, numrul maxim propus de
candidai i criteriile obiective care urmeaz s se aplice pentru alegerea candidailor respectivi.

16. Pentru procedurile competitive cu negociere, dialogurile competitive i parteneriatele pentru inovare, se indic, dup
caz, recurgerea la o procedur care se deruleaz n etape succesive pentru a reduce n mod progresiv numrul de
oferte care urmeaz s fie negociate sau de soluii care urmeaz s fie discutate.

17. Condiiile speciale la care este supus realizarea contractului, dup caz.

18. Criteriile care urmeaz s fie utilizate pentru atribuirea contractului sau a contractelor. Cu excepia cazului n care
oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic este identificat doar pe baza preului, se menioneaz
criteriile corespunztoare ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum i ponderea lor dac
acestea nu figureaz n caietele de sarcini sau, n cazul dialogului competitiv, n documentul descriptiv.

19. Termenul pentru primirea ofertelor (proceduri deschise) sau a cererilor de participare (proceduri restrnse, proceduri
competitive cu negociere, sisteme dinamice de achiziii, dialoguri competitive, parteneriate pentru inovare).

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare.

21. n cazul procedurilor deschise:

(a) perioada de timp pe parcursul creia ofertantul trebuie s i menin oferta;

(b) data, ora i locul deschiderii ofertelor;

(c) persoanele autorizate s fie prezente la aceast deschidere.

22. Limba sau limbile n care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare.

23. Dac este cazul, se menioneaz dac:

(a) se accept depunerea electronic a ofertelor sau a cererilor de participare;

(b) se va utiliza sistemul de comenzi electronice;

(c) se va accepta facturarea electronic;

(d) se vor utiliza plile electronice.


L 94/214 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

24. Se specific dac respectivul contract se refer la un proiect i/sau program finanat din fonduri ale Uniunii.

25. Denumirea i adresa organismului de soluionare a contestaiilor i, dup caz, de mediere. Informaii exacte privind
termenele pentru procedurile de contestare sau, dup caz, denumirea, adresa, numrul de telefon, numrul de fax i
adresa de e-mail ale serviciului de la care se pot obine aceste informaii

26. Data (datele) i referina (referinele) publicrilor anterioare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul
(contractele) la care se refer anunul respectiv.

27. n cazul achiziiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunurilor viitoare.

28. Data expedierii anunului.

29. Se specific dac contractul intr sub incidena AAP.

30. Orice alte informaii relevante.

PARTEA D
Informaii care trebuie incluse n anunurile de atribuire a contractelor
(menionate la articolul 50)
1. Denumirea, numrul de identificare (n cazul n care este prevzut de legislaia naional), adresa, inclusiv codul
NUTS, numrul de telefon, numrul de fax, adresa de e-mail i de internet ale autoritii contractante i, dac sunt
diferite, cele ale serviciului de la care se pot obine informaii suplimentare.

2. Tipul autoritii contractante i obiectul principal de activitate.

3. Dac este cazul, meniunea c autoritatea contractant este un organism central de achiziie sau c achiziia implic o
alt form de achiziie comun.

4. Codurile CPV.

5. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrrilor n cazul contractelor de lucrri sau codul NUTS al locului
principal de livrare sau de prestare n cazul contractelor de produse i de servicii.

6. Descrierea achiziiei: natura i amploarea lucrrilor, natura i cantitatea sau valoarea produselor, natura i amploarea
serviciilor. n cazul n care contractul este mprit n loturi, aceste informaii trebuie furnizate pentru fiecare lot. Dac
este cazul, descrierea opiunilor.

7. Tipul procedurii de atribuire; n cazul unei proceduri de negociere fr publicare prealabil, justificarea alegerii
acesteia.

8. Dac este cazul, se menioneaz c:

(a) atribuirea a implicat un acord-cadru;

(b) s-a utilizat un sistem dinamic de achiziii.

9. Criteriile prevzute la articolul 67 care au fost utilizate pentru atribuirea contractului sau a contractelor. Dac este
cazul, se precizeaz c s-a organizat o licitaie electronic (n cazul procedurilor deschise sau restrnse sau al
procedurilor competitive cu negociere).

10. Data ncheierii contractului (contractelor) sau a acordului-cadru (acordurilor-cadru) ca urmare a deciziei de acordare
sau ncheiere a acestuia/acestora.

11. Numrul de oferte primite pentru fiecare atribuire, inclusiv:

(a) numrul de oferte primite de la operatorii economici care sunt ntreprinderi mici sau mijlocii;

(b) numrul de oferte primite dintr-un alt stat membru sau dintr-o ar ter;

(c) numrul de oferte primite pe cale electronic.


28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/215

12. Pentru fiecare atribuire, numele, adresa, inclusiv codul NUTS, numrul de telefon, numrul de fax, adresa de e-mail i
adresa de internet ale ofertantului (ofertanilor) ctigtor(i), inclusiv:

(a) meniunea dac ofertantul ctigtor este o ntreprindere din categoria ntreprinderilor mici i mijlocii;

(b) meniunea dac contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici (societate mixt, consoriu sau altele).

13. Valoarea ofertei (ofertelor) ctigtoare sau valorile ofertei celei mai ridicate i a ofertei celei mai sczute luate n
considerare pentru atribuirea contractului sau a contractelor.

14. Dac este cazul, se indic pentru fiecare atribuire valoarea i procentul din contract care poate fi subcontractat unor
teri.

15. Se specific dac respectivul contract se refer la un proiect i/sau program finanat din fonduri ale Uniunii.

16. Denumirea i adresa organismului de soluionare a contestaiilor i, dup caz, de mediere. Informaii exacte privind
termenele pentru procedurile de contestare sau, dup caz, denumirea, adresa, numrul de telefon, numrul de fax i
adresa de e-mail ale serviciului de la care se pot obine aceste informaii.

17. Data (datele) i referina (referinele) publicrilor anterioare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul
(contractele) la care se refer anunul respectiv.

18. Data expedierii anunului.

19. Orice alte informaii relevante.

PARTEA E
Informaii care trebuie incluse n anunurile privind concursurile de proiecte
[menionate la articolul 79 alineatul (1)]
1. Denumirea, numrul de identificare (n cazul n care este prevzut de legislaia naional), adresa, inclusiv codul
NUTS, numrul de telefon, numrul de fax, adresa de e-mail i de internet ale autoritii contractante i, dac sunt
diferite, cele ale serviciului de la care se pot obine informaii suplimentare.

2. Adresa de e-mail sau de internet de la care se vor putea obine accesul liber, direct, total i gratuit la documentele
achiziiei.

n cazul n care, din motivele prevzute la articolul 53 alineatul (1) al doilea i al treilea paragraf, nu se asigur
accesul liber, direct, total i gratuit, o meniune privind modul n care pot fi accesate documentele achiziiei.

3. Tipul autoritii contractante i obiectul principal de activitate.

4. Dac este cazul, meniunea c autoritatea contractant este un organism central de achiziie sau c achiziia implic o
alt form de achiziie comun.

5. Codurile CPV; n cazul n care contractul este mprit n loturi, aceste informaii trebuie furnizate pentru fiecare lot.

6. Descrierea principalelor caracteristici ale proiectului.

7. Numrul i valoarea premiilor.

8. Tipul concursului de proiecte (deschis sau restrns).

9. n cazul unui concurs de proiecte deschis, termenul de depunere a proiectelor.

10. n cazul unui concurs de proiecte restrns:

(a) numrul de participani avut n vedere;

(b) dup caz, numele participanilor deja selectai;

(c) criterii de selecie a participanilor;

(d) termenul de depunere a cererilor de participare.


L 94/216 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

11. Dac este cazul, se menioneaz c participarea este rezervat unei anumite profesii.

12. Criteriile care urmeaz s fie aplicate la evaluarea proiectelor.

13. Se precizeaz dac decizia juriului are caracter obligatoriu pentru autoritatea contractant.

14. Dac este cazul, se indic plile care urmeaz s fie efectuate tuturor participanilor.

15. Se precizeaz dac contractele care urmeaz concursului de proiecte vor fi atribuite ctigtorului sau ctigtorilor
concursului de proiecte.

16. Data expedierii anunului.

17. Orice alte informaii relevante.

PARTEA F
Informaii care trebuie incluse n anunurile privind rezultatele unui concurs
[menionate la articolul 79 alineatul (2)]
1. Denumirea, numrul de identificare (n cazul n care este prevzut de legislaia naional), adresa, inclusiv codul
NUTS, numrul de telefon, numrul de fax, adresa de e-mail i de internet ale autoritii contractante i, dac sunt
diferite, cele ale serviciului de la care se pot obine informaii suplimentare.

2. Tipul autoritii contractante i obiectul principal de activitate.

3. Dac este cazul, meniunea c autoritatea contractant este un organism central de achiziie sau c achiziia implic o
alt form de achiziie comun.

4. Codurile CPV.

5. Descrierea principalelor caracteristici ale proiectului.

6. Valoarea premiilor.

7. Tipul concursului de proiecte (deschis sau restrns).

8. Criteriile care au fost aplicate la evaluarea proiectelor.

9. Data deciziei juriului.

10. Numrul de participani:

(a) numrul de participani care sunt IMM-uri;

(b) numrul de participani din strintate.

11. Numele, adresa, inclusiv codul NUTS, numrul de telefon, numrul de fax, adresa de e-mail i adresa de internet ale
ctigtorului (ctigtorilor) concursului i meniunea dac acesta (acetia) intr n categoria ntreprinderilor mici i
mijlocii.

12. Se specific dac concursul de proiecte se refer la un proiect sau program finanat din fonduri ale Uniunii Europene.

13. Data (datele) i referina (referinele) publicrilor anterioare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul
(proiectele) la care se refer anunul respectiv.

14. Data expedierii anunului.

15. Orice alte informaii relevante.


28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/217

PARTEA G
Informaii care trebuie incluse n anunurile privind modificarea unui contract n cursul perioadei sale de
valabilitate
[menionate la articolul 72 alineatul (1)]
1. Denumirea, numrul de identificare (n cazul n care este prevzut de legislaia naional), adresa, inclusiv codul
NUTS, numrul de telefon, numrul de fax, adresa de e-mail i de internet ale autoritii contractante i, dac sunt
diferite, cele ale serviciului de la care se pot obine informaii suplimentare.

2. Codurile CPV.

3. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrrilor n cazul contractelor de lucrri sau codul NUTS al locului
principal de livrare sau de prestare n cazul contractelor de produse i de servicii.

4. Descrierea achiziiei nainte i dup modificare: natura i amploarea lucrrilor, natura i cantitatea sau valoarea
produselor, natura i amploarea serviciilor.

5. Dac este cazul, creterea preului n urma modificrii.

6. Descrierea circumstanelor care au fcut necesar modificarea.

7. Data deciziei de atribuire a contractului.

8. Dac este cazul, numele, adresa, inclusiv codul NUTS, numrul de telefon, numrul de fax, adresa de e-mail i adresa
de internet ale noului operator economic sau ale noilor operatori economici.

9. Se specific dac respectivul contract se refer la un proiect i/sau program finanat din fonduri ale Uniunii.

10. Denumirea i adresa organismului de supraveghere i ale organismului de soluionare a contestaiilor i, dup caz, de
mediere. Informaii exacte privind termenele pentru procedurile de contestare sau, dup caz, denumirea, adresa,
numrul de telefon, numrul de fax i adresa de e-mail ale serviciului de la care se pot obine aceste informaii

11. Data (datele) i referina (referinele) publicrilor anterioare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul
(proiectele) la care se refer anunul respectiv.

12. Data expedierii anunului.

13. Orice alte informaii relevante.

PARTEA H
Informaii care trebuie incluse n anunurile de participare privind contractele care au ca obiect servicii sociale i
alte servicii specifice
[menionate la articolul 75 alineatul (1)]
1. Denumirea, numrul de identificare (n cazul n care este prevzut de legislaia naional), adresa, inclusiv codul NUTS,
adresa de e-mail i de internet ale autoritii contractante.

2. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrrilor n cazul lucrrilor sau codul NUTS al locului principal de
livrare sau de prestare n cazul produselor i serviciilor.

3. Scurt descriere a contractului n cauz, inclusiv codurile CPV.

4. Condiiile de participare, inclusiv:

dac este cazul, se menioneaz c respectivul contract de achiziie public este rezervat unor ateliere protejate sau
c acesta poate fi executat numai n cadrul unor programe de angajare protejat;

dac este cazul, se menioneaz c executarea serviciului este rezervat unei anumite profesii n temeiul unor acte
cu putere de lege sau al unor acte administrative.

5. Termenul (termenele) pentru contactarea autoritii contractante n vederea participrii.

6. O scurt descriere a principalelor caracteristici ale procedurii de atribuire care urmeaz s fie aplicat.
L 94/218 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

PARTEA I
Informaii care trebuie incluse n anunurile de intenie care au ca obiect serviciile sociale i alte servicii specifice
[menionate la articolul 75 alineatul (1)]
1. Denumirea, numrul de identificare (n cazul n care este prevzut de legislaia naional), adresa, inclusiv codul NUTS,
adresa de e-mail i de internet ale autoritii contractante.

2. Scurt descriere a contractului n cauz, inclusiv valoarea total estimat a contractului i codurile CPV.

3. n msura n care sunt deja cunoscute:

(a) codul NUTS al locului principal de executare a lucrrilor n cazul lucrrilor sau codul NUTS al locului principal de
livrare sau de prestare n cazul produselor i serviciilor;

(b) termenul pentru livrarea sau furnizarea de produse, lucrri sau servicii i durata contractului;

(c) condiiile de participare, inclusiv:

dac este cazul, se menioneaz c respectivul contract de achiziie public este rezervat unor ateliere protejate
sau c acesta poate fi executat numai n cadrul unor programe de angajare protejat;

dac este cazul, se menioneaz c executarea serviciului este rezervat unei anumite profesii n temeiul unor
acte cu putere de lege sau al unor acte administrative;

(d) o scurt descriere a principalelor caracteristici ale procedurii de atribuire care urmeaz s fie aplicat.

4. O trimitere la faptul c operatorii economici interesai informeaz autoritatea contractant cu privire la interesul
acestora fa de contract sau de contracte, termenele pentru primirea manifestrii interesului i adresa la care
trebuie transmis manifestarea interesului.

PARTEA J
Informaii care trebuie incluse n anunurile de atribuire a contractului privind contractele care au ca obiect
servicii sociale i alte servicii specifice
[menionate la articolul 75 alineatul (2)]
1. Denumirea, numrul de identificare (n cazul n care este prevzut de legislaia naional), adresa, inclusiv codul NUTS,
adresa de e-mail i de internet ale autoritii contractante.

2. Scurt descriere a contractului n cauz, inclusiv codurile CPV.

3. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrrilor n cazul lucrrilor sau codul NUTS al locului principal de
livrare sau de prestare n cazul produselor i serviciilor.

4. Numrul de oferte primite.

5. Preul pltit sau intervalul n care se nscriu preurile pltite (maxim/minim).

6. Pentru fiecare atribuire, numele, adresa, inclusiv codul NUTS, adresa de e-mail i adresa de internet ale operatorului
(operatorilor) ctigtor(i).

7. Orice alte informaii relevante.


28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/219

ANEXA VI

INFORMAIILE CARE TREBUIE INCLUSE N DOCUMENTELE ACHIZIIEI N CAZUL LICITAIILOR


ELECTRONICE
[articolul 35 alineatul (4)]

n cazul n care autoritile contractante au decis s organizeze o licitaie electronic, documentele achiziiei includ cel
puin urmtoarele informaii:

(a) elementele ale cror valori vor face obiectul licitaiei electronice, cu condiia ca respectivele elemente s fie cuanti
ficabile, astfel nct s poat fi exprimate n cifre sau n procente;

(b) eventualele limite ale valorilor care pot fi prezentate, astfel cum rezult din specificaiile privind obiectul contractului;

(c) informaiile care vor fi puse la dispoziia ofertanilor pe parcursul licitaiei electronice i, dup caz, n ce moment vor
fi disponibile;

(d) informaiile relevante privind desfurarea licitaiei electronice;

(e) condiiile n care ofertanii vor putea licita, n special diferenele minime care, dac este cazul, vor fi impuse pentru a
licita;

(f) informaiile relevante privind echipamentele electronice utilizate, precum i modalitile i specificaiile tehnice de
conectare.
L 94/220 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

ANEXA VII

DEFINIIA ANUMITOR SPECIFICAII TEHNICE

n aplicarea prezentei directive:

1. specificaie tehnic nseamn:

(a) n cazul contractelor de achiziii publice de lucrri, ansamblul cerinelor tehnice cuprinse n special n documentele
achiziiei i care definesc caracteristicile pe care trebuie s le aib un material, un produs sau un bun furnizat, astfel
nct aceasta s poat fi utilizat n scopul urmrit de autoritatea contractant; aceste caracteristici includ nivelurile
de performan ecologic, proiectarea pentru toate tipurile de utilizri (inclusiv accesul pentru persoanele cu
dizabiliti) i evaluarea conformitii, performanele, sigurana sau dimensiunile, inclusiv procedurile pentru
asigurarea calitii, terminologia, simbolurile, testrile i metodele de testare, ambalarea, marcarea i etichetarea,
instruciunile de utilizare, precum i metodele i procesele de producie n toate etapele ciclului de via al
lucrrilor; caracteristicile includ, de asemenea, normele de proiectare i calculare a costurilor, condiiile de
testare, de control i de recepie a lucrrilor, precum i tehnicile sau metodele de construcie i toate celelalte
condiii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractant este n msur s le prevad, conform unor reglementri
generale sau specifice, n ceea ce privete lucrrile finalizate i materialele sau componentele acestora;

(b) n cazul contractelor de achiziii publice de produse sau de servicii, o specificaie menionat ntr-un document
pentru a defini caracteristicile pe care trebuie s le aib un produs sau serviciu, precum nivelurile de calitate,
nivelurile de performan ecologic, proiectarea pentru toate tipurile de utilizri (inclusiv accesul pentru persoanele
cu dizabiliti) i evaluarea conformitii, performanele, utilizarea produsului, sigurana sau dimensiunile acestuia,
inclusiv cerinele aplicabile produsului n ceea ce privete denumirea sub care este comercializat, terminologia,
simbolurile, testrile i metodele de testare, ambalarea, marcarea i etichetarea, instruciunile de utilizare, procesele
i metodele de producie n toate etapele ciclului de via al bunului sau al serviciului, precum i procedurile de
evaluare a conformitii;

2. standard nseamn o specificaie tehnic adoptat de ctre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare
repetat sau continu, care nu este obligatorie i care este unul dintre urmtoarele:

(a) standard internaional nseamn un standard adoptat de un organism de standardizare internaional i pus la
dispoziia publicului;

(b) standard european nseamn un standard adoptat de o organizaie de standardizare european i pus la dispoziia
publicului;

(c) standard naional nseamn un standard adoptat de un organism de standardizare naional i pus la dispoziia
publicului;

3. evaluare tehnic european nseamn evaluarea documentat a performanelor unui produs pentru construcii, n ceea
ce privete caracteristicile eseniale ale acestuia, n conformitate cu respectivul document de evaluare european, astfel
cum este definit n articolul 2 punctul 12 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European i al
Consiliului (1);

4. specificaie tehnic comun nseamn o specificaie tehnic n domeniul TIC elaborat n conformitate cu articolele
13 i 14 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012;

5. referin tehnic nseamn orice produs elaborat de organismele europene de standardizare, altul dect standardele
europene, n conformitate cu proceduri adaptate n funcie de evoluia cerinelor pieei.

(1) Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European i al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiii armonizate
pentru comercializarea produselor pentru construcii i de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (JO L 88, 4.4.2011, p. 5).
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/221

ANEXA VIII

DETALII PRIVIND PUBLICAREA

1. Publicarea anunurilor
Anunurile prevzute la articolele 48, 49, 50, 75 i 79 se trimit de ctre autoritile contractante Oficiului pentru
Publicaii al Uniunii Europene i se public conform urmtoarelor norme:

Anunurile prevzute la articolele 48, 49, 50, 75 i 79 sunt publicate de Oficiul pentru Publicaii al Uniunii Europene
sau de autoritile contractante n cazul apariiei unui anun de intenie pe un profil de cumprtor, n conformitate cu
articolul 48 alineatul (1).

n plus, autoritile contractante pot publica aceste informaii pe internet, pe un profil de cumprtor, conform
punctului 2 litera (b).

Oficiul pentru Publicaii al Uniunii Europene transmite autoritii contractante confirmarea menionat la articolul 51
alineatul (5) al doilea paragraf.

2. Publicarea informaiilor complementare sau suplimentare


(a) Cu excepia cazului n care se prevede altfel la articolul 53 alineatul (1) al doilea i al treilea paragraf, autoritile
contractante public n ntregime documentele achiziiei pe internet.

(b) Profilul de cumprtor poate conine anunuri de intenie, prevzute la articolul 48 alineatul (1), informaii privind
invitaiile de participare la proceduri de ofertare n curs, achiziiile programate, contractele ncheiate, procedurile
anulate i orice alte informaii utile cu caracter general, precum un punct de contact, un numr de telefon i de fax,
o adres potal i o adres de e-mail. Profilul de cumprtor poate, de asemenea, include anunuri de intenie
utilizate ca mijloc de invitaie la o procedur concurenial de ofertare, care sunt publicate la nivel naional n
conformitate cu articolul 52.

3. Formatul i procedurile de trimitere electronic a anunurilor


Formatul i procedurile de trimitere electronic a anunurilor, stabilite de Comisie, sunt accesibile la adresa de internet:
http://simap.europa.eu
L 94/222 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

ANEXA IX

CONINUTUL INVITAIILOR DE DEPUNERE A OFERTELOR, DE PARTICIPARE LA DIALOG SAU DE


CONFIRMARE A INTERESULUI PREVZUTE LA ARTICOLUL 54

1. Invitaiile pentru depunerea ofertelor sau pentru participarea la dialog prevzute la articolul 54 trebuie s conin cel
puin:

(a) o trimitere la invitaia la procedura concurenial de ofertare publicat;

(b) termenul de primire a ofertelor, adresa la care trebuie trimise ofertele i limba sau limbile n care trebuie redactate
ofertele;

(c) n cazul dialogului competitiv, data i adresa stabilite pentru nceperea etapei de consultare, precum i limbile
folosite;

(d) o trimitere la documentele care pot fi anexate, fie n sprijinul declaraiilor care pot fi verificate furnizate de ofertant
n conformitate cu articolele 59 i 60 i, dup caz, cu articolul 62, fie n completarea informaiilor prevzute la
articolele respective i n condiiile prevzute la articolele 59, 60 i 62;

(e) ponderea relativ a criteriilor de atribuire a contractului sau, dup caz, ordinea descresctoare a importanei
respectivelor criterii, n cazul n care nu sunt menionate n anunul de participare, n invitaia pentru confirmarea
interesului, n specificaiile tehnice sau n documentul descriptiv.

Cu toate acestea, n cazul contractelor atribuite prin dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare, informaiile
menionate la litera (b) nu se includ n invitaia pentru participarea la dialog sau la negociere, dar trebuie menionate n
invitaia pentru depunerea unei oferte.

2. n cazul n care se face o invitaie la o procedur concurenial de ofertare prin intermediul unui anun de intenie,
autoritile contractante invit ulterior toi candidaii s i confirme interesul, pe baza informaiilor detaliate referitoare
la contractul respectiv, nainte de nceperea selectrii ofertanilor sau a participanilor la negociere.

Invitaia respectiv include cel puin urmtoarele informaii:

(a) natura i cantitatea, inclusiv toate opiunile privind contractele complementare i, atunci cnd este posibil,
termenul estimat pentru exercitarea acestor opiuni n cazul contractelor care pot fi rennoite, natura i cantitatea
i, dac este posibil, termenele estimate pentru publicarea anunurilor ulterioare privind procedurile concureniale
de ofertare pentru lucrri, produse sau servicii;

(b) tipul procedurii: procedur restrns sau procedur competitiv cu negociere;

(c) dup caz, data la care va ncepe sau se va finaliza livrarea produselor sau executarea lucrrilor sau a serviciilor;

(d) n cazul n care nu poate fi oferit acces electronic, adresa i termenul pentru depunerea cererilor pentru a obine
documentele achiziiei i limba sau limbile autorizate pentru prezentarea lor;

(e) adresa autoritii contractante care urmeaz s atribuie contractul;

(f) condiiile economice i tehnice, garaniile financiare i informaiile necesare cerute de la operatorii economici;

(g) forma contractului care face obiectul invitaiei de participare la procedura de ofertare: cumprare, leasing, nchiriere
sau cumprare cu plata n rate, sau orice combinaie a acestora; i

(h) criteriile de atribuire a contractului i ponderile lor sau, dup caz, ordinea importanei acestor criterii, n cazul n
care aceste informaii nu sunt indicate n anunul de intenie sau n specificaiile tehnice ori n invitaia de
participare la procedura de ofertare sau de negociere.
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/223

ANEXA X

LISTA CONVENIILOR INTERNAIONALE N DOMENIUL SOCIAL I AL MEDIULUI MENIONATE LA


ARTICOLUL 18 ALINEATUL (2)

Convenia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere i protecia dreptului de organizare;

Convenia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare i negociere colectiv;

Convenia nr. 29 a OIM privind munca forat;

Convenia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forate;

Convenia nr. 138 a OIM privind vrsta minim de ncadrare n munc;

Convenia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forei de munc i profesie);

Convenia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneraiei;

Convenia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

Convenia de la Viena privind protecia stratului de ozon i Protocolul su de la Montreal privind substanele care
epuizeaz stratul de ozon;

Convenia de la Basel privind controlul circulaiei transfrontaliere a deeurilor periculoase i al eliminrii acestora
(Convenia de la Basel);

Convenia de la Stockholm privind poluanii organici persisteni (Convenia de la Stockholm privind POP);

Convenia de la Rotterdam privind procedura de consimmnt prealabil n cunotin de cauz, aplicabil anumitor
produi chimici periculoi i pesticide care fac obiectul comerului internaional (UNEP/FAO) (Convenia PIC),
10 septembrie 1998, i cele trei protocoale regionale ale sale.
L 94/224 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.3.2014

ANEXA XI

REGISTRE (1)

Registrele profesionale i comerciale relevante, precum i declaraiile i certificatele aferente pentru fiecare stat membru
sunt:

n Belgia, Registre du Commerce/Handelsregister i, pentru contractele de servicii, Ordres professionnels/Beroep


sorden;

n Bulgaria, ;

n Republica Ceh, obchodn rejstk;

n Danemarca, Erhvervsstyrelsen;

n Germania, Handelsregister, Handwerksrolle i, pentru contractele de servicii, Vereinsregister, Partnerschaf


tsregister i Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Lnder;

n Estonia, Registrite ja Infossteemide Keskus;

n Irlanda, operatorului economic i se poate solicita s prezinte un certificat eliberat de Registrar of Companies sau
de Registrar of Friendly Societies sau, n cazul n care nu dispune de un asemenea document, un certificat care s
ateste c persoana n cauz a declarat pe propria rspundere c exercit profesia respectiv n ara n care este stabilit,
ntr-un loc specific i sub un nume comercial determinat;

n Grecia, al Ministerului Mediului, Amenajrii Teritoriului i Lucrrilor


Publice (....) pentru contractele de lucrri; i
pentru contractele de achiziii de produse; n cazul contractelor de servicii, pres
tatorul de servicii poate fi invitat s prezinte o declaraie pe propria rspundere n faa unui notar c exercit profesia
n cauz; n cazurile prevzute de legislaia naional n vigoare, pentru prestarea serviciilor de cercetare menionate n
anexa I, registrul profesional , precum i ;

n Spania, Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado pentru contractele de lucrri i servicii i,
pentru contractele de achiziii de produse, Registro Mercantil sau, n cazul persoanelor nenregistrate, un certificat
care s ateste c persoana n cauz a declarat pe propria rspundere c exercit profesia respectiv;

n Frana, Registre du commerce et des socits i Rpertoire des mtiers;

n Croaia, Sudski registar i Obrtni registar sau, n cazul unor activiti, un certificat potrivit cruia persoana
respectiv este autorizat s exercite activitatea comercial sau profesia n cauz;

n Italia, Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato; i, de asemenea, Registro delle
commissioni provinciali per lartigianato pentru contractele de achiziii de produse i de servicii sau, pe lng
registrele deja menionate, Consiglio nazionale degli ordini professionali pentru contractele de servicii; pentru
contractele de achiziii publice de lucrri sau servicii, Albo nazionale dei gestori ambientali, pe lng registrele
deja menionate;

n Cipru, n cazul contractelor de lucrri, contractantului i se poate solicita s prezinte un certificat eliberat de Council
for the Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors (
) n conformitate cu Legea privind nregistrarea i auditarea antrepre
norilor din domeniul construciilor de cldiri i al construciilor civile (Registration and Audit of Civil Engineering and
Building Contractors Law); n cazul contractelor de achiziii de produse i de servicii, furnizorului sau prestatorului de
servicii i se poate solicita s prezinte un certificat eliberat de Registrar of Companies and Official Receiver (
) sau, dac nu deine un astfel de document, un certificat care s ateste c persoana
n cauz a declarat pe propria rspundere c exercit profesia respectiv n ara n care este stabilit, ntr-un loc
specific i sub un nume comercial determinat;

n Letonia, Uzmumu reistrs;

n Lituania, Juridini asmen registras;

n Luxemburg, Registre aux firmes i Rle de la chambre des mtiers;

(1) n sensul articolului 58 alineatul (2), registre profesionale sau comerciale desemneaz registrele prevzute n prezenta anex i, n
msura n care se aduc modificri la nivel naional, registrele care le nlocuiesc.
28.3.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94/225

n Ungaria, Cgnyilvntarts, egyni vllalkozk jegyzi nyilvntartsa i, n cazul contractelor de servicii, anumite
szakmai kamark nyilvntartsa sau, n cazul anumitor activiti, un certificat care s ateste c persoana n cauz este
autorizat s exercite activitatea comercial sau profesia respectiv;

n Malta, operatorul economic i prezint numru ta registrazzjoni tat-Taxxa tal-Valur Mijud (VAT) u n-numru tal-
licenzja ta kummerc i, dac este vorba de un parteneriat sau de o societate, numrul de nregistrare corespunztor
eliberat de autoritatea maltez responsabil de serviciile financiare;

n rile de Jos, Handelsregister;

n Austria, Firmenbuch, Gewerberegister, Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern;

n Polonia, Krajowy Rejestr Sdowy;

n Portugalia, Instituto da Construo e do Imobilirio (INCI) pentru contractele de lucrri; Registro Nacional das
Pessoas Colectivas pentru contractele de achiziii de produse i de servicii;

n Romnia, Registrul Comerului;

n Slovenia, sodni register i obrtni register;

n Slovacia, Obchodn register;

n Finlanda, Kaupparekisteri/Handelsregistret;

n Suedia, aktiebolags-, handels- eller freningsregistren;

n Regatul Unit, operatorului economic i se poate solicita s prezinte un certificat eliberat de Registrar of Companies
care s ateste c a ntemeiat o societate sau c este nscris ntr-un registru al comerului sau, n cazul n care nu
dispune de un asemenea document, un certificat care s ateste c persoana n cauz a declarat pe propria rspundere
c exercit