Sunteți pe pagina 1din 2

Inregistrat la Consiliul local al Comunei BAIA

Judetul Tulcea
Nr. _________/__________________

CONTRACT DE ARENDARE

I. Partile contractante
Prezentul contract de arendare s-a incheiat intre:
1 ...de cetatenie/nationalitate ..
(numele si prenumele /denumirea)
cu domiciliul /sediul in localitatea ..str................................
nrbloc ..scara etaj ..ap..judetul/sectorul
posesor al Buletinului/Cartii de identitate (certificatul de inmatriculare) seria nr
eliberat de la data de ..in calitate de
arendator ,si
1. de cetatenie /nationalitate romana ( numele si prenumele(denumirea)
cu domiciliul/sediul in________________ (localitatea),str.________ nr._____ bloc
scara etajapjudetul/sectorul______________________ posesor al
Buletinului /Cartii de identitate (certificatul de inmatriculare) seria_____ nr.________ eliberat de
SPCLEP ________ la data de ___________________
in calitate de arendas ,astfel :

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


3.Arendatorul da arendasului urmatoarele bunuri:
Bunurile agricole arendate sunt cuprinse in inventarul anexa nr. 1 si sunt prezentate in planul
de situatie anexa nr. 2 care fac parte integranta din prezentul contract.
4.Arenda este stabilita in suma de ..lei(sau_____% din recolta
obtinuta) si va fi achitata la data _____________ al fiecarui an.

III. OBLIGATIILE PARTILOR


5. Obligatiile arendatorului sunt urmatoarele:
a) sa predea bunurile arendate la termenul si in conditiile stabilite;
b) sa controleze oricand modul in care arendasul administreaza bunurile arendate;
c) alte obligatii asumate prin prezentul contract sau prevazute de lege .
Arendatorul garanteaza pe cumparator impotriva oricarei evictiuni totale sau partiale,
in conformitate cu prevederile legii.

6. Obligatiile arendasului sunt urmatoarele :


a) sa foloseasca bunurile arendate ,in scopul pentru care s-a facut arendarea ,ca un bun proprietar
si in conditiile stabilite de prezentul contract;
b) sa mentina potentialul productiv al bunurilor arendate;
c) sa restituie bunurile arendate la incetarea contractului;
d) sa plateasca arenda la termenul si in modalitatile stabilite in prezentul contract;
e) alte obligatii prevazute de lege,inclusiv inchirierea unui contract de asigurare a recoltei.
7.Arendasul poate schimba categoria de folosinta a terenului arendat numai cu acordul dat in scris
de arendator si cu respectarea dispozitiilor legale.
8. Subarendarea totala sau partiala este interzisa

IV . DURATA CONTRACTULUI
9.Partile au convenit sa incheie prezentul contract de arendare pe termenul de ani.
10.Executarea contractului incepe la data de si se incheie la data de

11.Prin acordul partilor prezentul contract poate sa inceteze si inainte de termen.

V. ARENDA,MODALITATILE SI TERMENELE DE PLATA A ACESTEIA


12.Partile au convenit ca arendasul sa plateasca o arenda de ,astfel:

13.Impozitele si taxele datorate, potrivit legii, pentru bunurile arendate sunt in sarcina
_____________________(arendator/arendas).
VI.CAZUL FORTUIT SAU DE FORTA MAJORA
14.Daca inainte de a fi culeasa recolta a pierit integral sau cel putin o jumatate din ea,ca urmare a
unui caz fortuit sau de forta majora ,arendasul poate obtine o reducere de pret daca face dovada
indeplinirii urmatoarelor conditii:
a) cauza pieirii totale sau partiale a recoltei sa se datoreze cazului fortuit:
b) pierderea recoltei sa fie anterioara culegerii ei:
c) cel putin o jumatate din recolta sa fi pierit in mod fortuit:
d) pierderea suferita de arendas sa nu fi fost compensata din anii precedenti sau urmatori.

VII. LITIGII
15.Daca nu s-au putut solutiona cu acordul partilor sau prin arbitraj,oricare dintre partile
contractante poate cere in justitie ,in conditiile legii,rezilierea contractului de arendare pentru
neindeplinirea obligatiilor asumate de cealalta parte.

VIII. REINNOIREA CONTRACTULUI


16. Prezentul contract poate fi reinnoit,potrivit intelegerii partilor si cu respectarea prevederilor
legii.
17. Fiecare parte contractanta este obligata sa incunostiinteze ,in scris ,cealalta parte,cu cel putin
6 luni inainte de expirarea termenului ,iar in cazul terenurilor cu destinatie agricola,cu cel putin
un an,despre intentia sa de a nu reinnoi contractul de arendare

IX. CLAUZE FINALE


18.Prezentul contract s-a intocmit in 3(trei) exemplare ,cate unul pentru fiecare parte si unul
pentru consiliul local ,in vederea inregistrarii lui in registrul special.

19. Taxele de redactare si de inregistrare a contractului de arenda sunt in sarcina arendasului .


Prezentul contract de arendare s-a incheiat astazi .la Consiliul local Baia
,judetul Tulcea.

ARENDATOR , ARENDAS ,