Sunteți pe pagina 1din 1

ACT ADITIONAL

la actele constitutive ale S.C. ........................


inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului
al ................ sub nr. ............................
Subscrisa S.C. .............................................................. cu sediul in ......................................
str. .............................................................. nr. ................, bloc ..............., sectorul ...........................,
inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ........................................................................,
reprezentata prin ............................................., avand functia de ......................................................,
in baza hotararii Adunarii Generale/deciziei asociatului unic nr. ............................................
din ............................... si a contractului de cesiune de parti sociale autentificat sub nr. ....................
din .................................... la Biroul Notarial ............................................ actele constitutive ale
S.C. ........................................... se modifica astfel:
1. ..................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................
Celelalte dispozitii ale actelor constitutive ale S.C. ................................. raman neschimbate.
Redactat si editat in ....................... exemplare, la .................. .
S-au eliberat ........................ exemplare.
ASOCIATI/ASOCIAT UNIC