Sunteți pe pagina 1din 1

IMPUTERNICIRE

Subscrisa SC .............. S.R.L. avand sediul social in .................., inregistrata in Registrul


Comertului sub nr. ..................., avand CUI/CIF............., reprezentata de ...................... in
calitate de administrator,

Imputernicim prin prezenta pe .............., domiciliata in ......................., identificata cu CI


seria ...... nr. ................ eliberat de ............ la data de .................., CNP .................. in
calitate de Mandatar
sa reprezinte societatea noastra in fata SC COMERT COSMETICE ONLINE
INTERNATIONALE SRL (str. Virgil Madgearu nr. 27A, Complexul Palladian, Corpul B,
Parter, Ap. 2, jude/sector 1, nregistrat la Oficiul Registrului Comerului de pe lng
tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/7939/20.08.2010 din 23.08.2010, cod fiscal nr.
RO27299363 din 20.08.2010, avnd contul nr. RO84BACX0000000535578000, deschis la
Unicredit Tiriac Bank, reprezentat de Porojan Ionela-Daniela, cu funcia de administrator,
n calitate de Beneficiar) in vederea semnarii si realizarii contractului de prestari servicii ce
urmeaza a fi incheiat cu aceasta.

Mandatarul are puteri depline , orice semnatura a acestuia fiind opozabila societatii
noastre.

Semnata la sediul societatii in 2 (doua) exemplare originale, la data de ________________.

SC .................................. SRL
__________________________