Sunteți pe pagina 1din 1

SC .........................

SRL
Cod fiscal .........................
Nr. de înregistrare la registrul comerțului .........................
Nr. Înregistrare : .............../...........................

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta, se adeverește că domnul/doamna .........................., domiciliat/ă


în ..............................., str. ..................... nr. ..., bl. ..., ap. ..., județul ......................, identificat/ă
prin CNP........................, act de identitate ...... seria ..... nr. ..............., eliberat de ...................... la
data de .................., este angajat(ă) al/a …………….pe perioadă nedeterminată/determinată
începând cu data de ...................., în funcția de……….., având un salariu de bază brut de
………….., conform contractului individual de muncă nr. ............../............................, înregistrat
în Registrul General de evidență a salariaților conform legii.

Prezenta se eliberează spre a-i servi la ...............................

Director,

Nume și prenume

Semnătura și stampilă