Sunteți pe pagina 1din 1

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020
Axă prioritară 2 - Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs
Obiectivul specific 2.1. Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24
ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile
Titlu proiect: ACTIMOB 3 RMPD “Activare şi mobilitate tineri NEETs”
Contract: POCU/520/2/1/129265

DECLARAŢIE NEETs

(tineri <25 ani)

Subsemnatul(a)___________________________________________________, domiciliat în
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________, posesor al
BI/CI, seria______nr.___________, eliberat de ______________________________,cod
numeric personal (CNP) ______________________________, declar pe propria răspundere,
sub incidenţa prevederilor art.326 din Codul Penal, privind falsul în declaraţii,
următoarele:

La data de……………………………………….(data încadrării în muncă)

- nu aveam loc de muncă;

- nu eram înscris la o formă de învăţământ;

- nu participam la activităţi de formare profesională.

Data_______________

Semnătura_________________