Sunteți pe pagina 1din 1

SPECIMEN SEMNĂTURĂ

Subsemnat
(ul/a) ............................................................................................................................................
domiciliat în ..........................................
….str. .............................................................................................. nr. ............ bloc. ...............
scara. ........... etaj ........... ap. .........judeţ/sector ................................................
telefon ..................................................... act identitate ......... seria ......... nr. .................….....eliberat
de ............................................................. la data ......................…....
CNP/NIF ................................................
în calitate de ................................................................................................................................................
….....
FIRMA: .........................................................................................................................................................
....
Cod unic de înregistrare
.................................................................................................................................

Nr. de ordine în registrul comerţului ______ / __________ / ________


cod jud. nr. în R.C. an

Dau prezentul specimen de semnatură(1):

Data : ................................................ Semnătura, ........................................

Notă : (1) În spaţiul destinat semnăturii nu se va depăşi chenarul.