Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE COMODAT NR.

_____

Incheiat azi ______________________ in _____________________


Intre
1. __________________________________, domiciliat in ____________________, str.
__________________________, nr.______, bl. ______, sc. ______, ap._____, jud. ____________,
in calitate de COMODANT, pe de o parte si

2. ________________________________, iidentificata cu CIF nr.___________________


reprezentata prin ____________________________-_______________________________, in
calitate de COMODATAR, pe de alta parte,
a intervenit prezentul CONTRACT DE COMODAT:

I) Comodantul, in calitate de proprietar al autoturismului, marca___________, tipul____________,


an fabricatie ___________, capacitate cilindrica _____________ cmc, serie motor
____________________, serie sasiu ___________________, inscris in circulatie sub nr.
_____________________, conform certificatului de inmatriculare nr. ______________________
emis de ______________________ dau in folosinta gratuita comodatarului autoturismul mai sus
amintit, cu scopul de a-i servi ca mijloc de transport.
II) Darea in folosinta a automobilului se face pe o perioada de _______ ani.
III) Cheltuielile aferente functionarii si utilizarii autoturismului folosit de comodatar il privesc pe
acesta.
IV) Autoturismul dat in folosinta prin prezentul contract nu poate folosi comodatarului decat ca
mijloc de transport cu titlu de imprumut.
V) Comodantul nu percepe nici un fel de suma comodatarului pentru folosirea autoturismului in
cauza.
VI) Partile convin ca prezentul contract poate fi reziliat oricand prin vointa ambelor parti, exprimata
in scris.
Temeiul juridic al prezentului contract art. 2156-2157 din Codul Civil.
Prezentul contract s-a incheiat in 2 (doua) exemplare originale, unul pentru fiecare parte.

COMODANT, COMODATAR,
__________________________ _______________________________
prin ___________________________
in calitate de ____________________