Contract de colaborare

Încheiat astazi .........cu nr .... Cap I Între : S.C……………….cu sediul în………….….înmatriculată la Reg. Com. cu nr. ………… având codul fiscal ……… contul nr………deschis la…..……., reprezentată prin manager general………………...numit asociat, cu sediul în ……..str……..nr……înmatriculată la Reg. Com. cu nr. ……….cod fiscal ……………reprezentată prin……………………. Cap.2 Obiectivul contractului Obiectul de activitate îl constituie crearea unui punct comun de lucru în vederea creşterii eficienţei utilizării spaţiului din magazinul ……………….cu destinaţie comercială, conform prezentului contract. S.C………………., conform domeniului de activitate pe S.C. ……….., iar plata se va face pe măsura vânzării. Produsele rămân proprietatea …………….., iar trecerea lor din depozit în magazine se va face pe bază de NIR. Facturarea se va face după vânzarea produselor în perioada lunii ficale, iar ulterior S.C. …………………….va emite factura numai pentru adaosul comercial încasat şi T.V.A- ul aferent. Cap.3 Temeiul legal … Prezentul contract se încheie în temeiul art. 251+256 din Codul Comercial. Prezentul contract intră în vigoare la………………şi este valabil până la ………… Cap. 4 Contribuţia părţilor în realizarea activităţii. S.C……………..participă la colaborare cu : - marfa în valoare conform aviz de expediere - asigură transportul mărfii de la depozit la magazin cu mijloacele proprii. S.C. ………………………..participă la colaborare cu : - dreptul de folosinţă al spaţiului afferent mărfii - dreptul de folosinţă al mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar necesare - suportă toate cheltuielile cu personalul necesar spaţiului - acordă consultanţă şi asistenta managerială Cap. 5 Drepturile şi obligaţiile părţilor . S.C……………………………are următoarele drepturi: - să desfăşoare activitatea de aprovizionare şi desfacere conform prevederilor prezentului contract - stabileşte preţul produselor şi se aplică în momentul livrării mărfii care rămâne în proprietatea sa - să furnizeze în termen de ……………zile contravaloarea mărfii vândute S.C. ………………………..are următoarele atribuţii: - să încaseze la fiecare vânzare adaosul comercial în valoare de ……..procente la care se adăugă T.V.A-ul aferent; - stabileşte şi angajează personalul ce va lucra în raion cu acordul S.C………………… - să aibă acces la toată evidența tehnico-operativă şi contabilă privind activitatea desfăşurată în numele colaborării. S.C. ………………. are următoarele obligaţii : - să asigure produsele necesare unei bune desfăşurări a activităţii - să respecte întocmai legislaţia în vigoare fiind direct răspunzător pentru pagubele ce decurg din nerespectarea acesteia ( preţuri, reguli generale de comerţ, calitate, garanţie , evidența contabilă etc.)

. S.8 Încetarea colaborării Colaborarea stabilită prin prezentul contract se poate dizolva datorită: .are următoarele atribuţii: . .să-şi onoreze obligaţiile conformcontractului Cap. 6 Conducerea şi administrarea asocierii Conducerea şi administrarea asocierii se face de către cei doi asociaţi prin semnatarii prezentului contract .întârzierea plăţilor privind valorile din contract cu mai mult de 10 zile de la data înştiinţării prin factura sau alt domeniu. iar în caz de dezacord de către instanta de drept comun. ………………….răspunde de minusurile constatate în gestiune .să suporte toate cheltuielile cu personalul .să acorde consultanță şi asistență managerială . Cap 7 Litigii Litigiile dintre părţi vor fi soluţionate pe cale amiabilă.C. Cap.întocmeşte lunar decontul care se evidenţiază în contabilitatea celor două societăţi S. S. … DIRECTOR.nerespectarea clauzelor prezentului contract de către unul din asociații dă dreptul celuilat asocit să rezilieze contractul cu preaviz de 30 d ezile .C.. … DIRECTOR. PREZENTUL CONTRACT DE COLABORARE S-A ÎNCHEIAT ÎN DOUĂ EXEMPLARE CÂTE UNUL PENTRU FIECARE PARTE .C.