Sunteți pe pagina 1din 6

Nota: Acest model a fost copiat gratuit de pe situl http://www.ceimaitari.ro – Partenerul afacerii tale.

CONTRACT DE COMISION
(IMPORT)

Nr. ..................... Data .........................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. .....................................................................................................
S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ..........................., str.
............................................ nr. ..............., bloc ............., scara ..........., etaj ........,
apartament ......., judeţ/sector ......................................., înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului ........................................., sub nr. ......................... din
................................., cod fiscal nr. ............................... din ............................,
având contul nr. ....................................................., deschis la
......................................................, existând şi funcţionând potrivit legislaţiei
statului .............................. reprezentată de ..............................., cu funcţia de
................................................., cetăţean .........................................., posesor act
de identitate/paşaport ...................................................., în calitate de comitent,
şi
1.2. S.C. ....................................................................................................
S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ................................, str.
...................................... nr. ................, bloc ..............., scara ............., etaj ..........,
apartament ........., judeţ/sector ..............................., înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului ........................................., sub nr. ......................... din
................................., cod fiscal nr. ................................... din ........................,
având contul nr. ..............................................., deschis la
........................................., existând şi funcţionând potrivit legislaţiei statului
............................ reprezentată de ......................................................, cu funcţia
de ....................................................., cetăţean ............................................,
posesor act de identitate/paşaport ...................................................., în calitate
de comisionar,
au convenit să încheie prezentul contract de comision, în următoarele condiţii:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prin prezentul contract, comisionarul se obligă să procure şi să livreze, conform
instrucţiunilor comitentului, iar acesta din urmă să cumpere, o cantitate de
.............. buc./kg/tone de ........... . Specificaţiile produselor sunt cele menţionate
în anexa nr. .... la prezentul contract.
2.2. Produsele specificate la pct. 2.1. sunt de origine ..................... şi nu prezintă
restricţii de vânzare pentru ..................... .
III. PREŢUL CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ....................., începând cu data
de ..................... până la data de ..................... .
3.2. Părţile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin încheierea,
în scris, a unui act adiţional, semnat de ambele părţi contractante.
IV. VALOAREA CONTRACTULUI
4.1. Pentru prestaţiile efectuate, în conformitate cu clauzele contractuale,
comisionarului i se va achita ............ % din suma totală, reprezentând preţurile
achitate pentru cumpărarea produselor.
4.2. Comisionul de ........... % va fi achitat cu ..................... în termen de cel mult
........... zile de la preluarea mărfii din ..................... .
V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
5.1. Obligaţiile comitentului sunt următoarele:
a)să prezinte comisionarului cererile de import cu indicarea caracteristicilor
tehnice, a cantităţilor, sortimentelor, calităţii şi a altor elemente necesare
negocierilor cu partenerii externi, în vederea includerii indicaţiilor mai sus
menţionate în contractele ce se vor încheia;
b)să examineze ofertele trimise de comisionar şi să-şi definească opţiunea privind
condiţiile tehnice şi de calitate, în maximum ..................... zile de la primirea
ofertei;
c)să avizeze proiectul de contract extern de vânzare-cumpărare şi să asigure
valuta pentru plata preţului mărfii şi acoperirea cheltuielilor;
d)să plătească direct taxele vamale;
e)să recepţioneze marfa;
f)să-şi valorifice dreptul la daune faţă de cărăuş sau faţă de furnizorul extern,
când poate dovedi acest lucru.
5.2. Obligaţiile comisionarului sunt următoarele:
a)să negocieze şi să încheie contractul extern de vânzare-cumpărare, să prezinte
comitentu-lui pentru aviz proiectul acestuia şi să participe la derularea lui;
b)să emită instrucţiunile de transport, vămuire şi dirijare, organizaţiilor de
transport specializate;
c)să asigure marfa pe timpul transportului (după caz);
d)să efectueze formele pentru plata preţului extern;
e)să acorde asistenţă comitentului pentru soluţionarea reclamaţiilor şi să apere
drepturile comitentului în faţa organelor arbitrale.
VI. GARANŢII
6.1. Mărfurile livrate de către comisionar comitentului vor fi însoţite de certificate de
garanţie sau de buletine de analiză, în funcţie de specificul produselor.
6.2. Termenele de garanţie sunt cele stipulate în anexa nr. .... la prezentul contract.
VII. ALTE CLAUZE
7.1. Comisionarul se obligă să asigure service-ul produselor în termen de garanţie, pe
baza pieselor de schimb puse la dispoziţie de comitent.
7.2. Comisionarul va încerca să obţină din partea potenţialilor beneficiari ca
termenele de livrare a mărfurilor să coincidă sau să fie cât mai apropiate de
termenele dorite şi recomandate de comitent, iar în caz contrar să obţină acordul
expres al acestuia.
7.3. Marfa va intra în proprietatea comitentului din momentul semnării procesului-
verbal de predare-primire, întocmit la preluarea mărfii în vamă. În maximum
..................... zile lucrătoare de la preluarea mărfii, comitentul va întocmi
procesul-verbal de recepţie a mărfii. Un exemplar al acestuia va fi remis
comisionarului în cel mult ..................... de ore de la întocmire.
7.4. Marfa va fi recepţionată de către comisionar, conform actelor normative în vigoare
şi clauzelor contractuale iar, în cazul unor lipsuri cantitative şi/sau calitative, va
transmite în timp util toate actele necesare comitentului pentru ca acesta să
întocmească reclamaţiile către cărăuş şi/sau partener.
7.5. Pe durata contractului se poate compensa valoric pe tranşe, din mărfurile de
import, cu echivalent valoric al mărfurilor exportate, numai pe baza unor
negocieri distincte, de comun acord al ambelor părţi.
VIII. INVALIDARE PARŢIALĂ
8.1. Rezilierea totală sau parţială a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra
obligaţiilor deja scadente între părţi.
8.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natură să înlăture răspunderea
părţii care, din vina sa, a determinat încetarea contractului.
IX. DIVIZAREA CONTRACTULUI
9.1. În cazul în care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate
nule, clauza/clauzele valide îşi vor produce, în continuare, efectele, cu excepţia
cazurilor în care clauza/clauzele anulate reprezintă o obligaţie esenţială.
În condiţiile prevăzute la alineatul precedent, sunt considerate esenţiale
următoarele obligaţii:
....................................................................................................................................
Nota: Acest model a fost copiat gratuit de pe situl http://www.ceimaitari.ro – Partenerul afacerii tale.

..............*) .
X. RENUNŢAREA LA DREPTURI
10.1. Faptul că (una dintre părţi) .............. nu insistă pentru îndeplinirea strictă a
clauzelor prezentului contract sau nu-şi exercită vreuna dintre opţiunile la care
are dreptul în baza prezentului contract nu înseamnă că renunţă la drepturile pe
care urmează să le dobândească în temeiul prevederilor sale.
XI. CESIUNEA CONTRACTULUI
11.1. Părţile contractante nu vor putea cesiona drepturile şi obligaţiile prevăzute de
prezentul contract unei terţe persoane fără acordul expres, dat în scris de
cedent.
Acordul prevăzut la alineatul precedent trebuie comunicat de cesionar în termen
de ................. zile de la data când cedentul i-a cerut acest acord; în caz contrar
se prezumă că cesionarul nu a consimţit cesiunea contractului.
XII. FORŢA MAJORĂ
12.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen
sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei
obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau
executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa
majoră, aşa cum este definită de lege.
12.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în
termen de ................... (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate
măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
12.3. Dacă în termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv
nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului
contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
XIII. CLAUZA PENALĂ
13.1. În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi
le îndeplineşte în mod necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte părţi
penalităţi daune-interese în valoare de ..................................., astfel:
.................................................................................. .
XIV. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE
14.1. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi
documentelor pe care le vor deţine ca urmare a executării clauzelor prezentului
contract, potrivit prevederilor angajamentului, anexa nr. ........ .
XV. NOTIFICĂRI ÎNTRE PĂRŢI
15.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre
acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul
prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
15.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de
destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
15.3. Dacă notificarea se transmite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în
prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
15.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu
sunt confirmate, prin intermediul uneia şi modalităţile prevăzute la alineatele
precedente.
XVI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
16.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele
vor fi supuse spre soluţionare Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe
lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, conform regulamentului său.
XVII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
17.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia
unui/unei tribunal arbitral-instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:
•nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. ........., din
prezentul contract;
•este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura
de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
•cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără
acordul celeilalte părţi;
•îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o
notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va
duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.
sau
•în termen de ........ zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la
cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare
dintre obligaţiile ce-i revin.
17.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va
notifica celeilalte părţi, cu cel puţin ......... zile înainte de data la care încetarea
urmează să-şi producă efectele.
17.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja
scadente între părţile contractante.
17.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat)
.......................................................................... nu înlătură răspunderea părţii
care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.
XVIII. CLAUZE FINALE
18.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între
părţile contractante.
18.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din
cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală
dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
18.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care
suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin
echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest
drept al său.
18.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de
................................................ exemplare, din care ................................... astăzi
........................., data semnării lui.

COMITENT,

REPREZENTANŢI LEGALI

COMISIONAR,

REPREZENTANŢI LEGALI

_____________
*) Ex: obligaţia vânzătorului de a livra produsele, obligaţia cumpărătorului de
a plăti preţul etc.

Anexă

ANGAJAMENT

Prezentul angajament pentru păstrarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi


documentelor a fost încheiat între ....................................... şi
.............................................. şi este conex contractului încheiat între acestea şi
înregistrat sub nr. ............., din ........................ .
Nota: Acest model a fost copiat gratuit de pe situl http://www.ceimaitari.ro – Partenerul afacerii tale.

I. Obiect
1.Informaţiile pe care le obţine (numele persoanei fizice sau, după caz, juridice)
.......................................................................... ca efect al executării contractului
sus-menţionat sunt strict confidenţiale.
2.Sunt confidenţiale următoarele informaţii:
a)situaţia financiară;
b)proiectele de afaceri;
c)produsele nelivrate pieţei;
d)procesele de fabricaţie;
e)licenţele sau brevetele de invenţii;
f)alte informaţii care reprezintă poziţia pe piaţă a (numele/denumirea)
...................................... .
1.De asemenea, sunt confidenţiale şi următoarele documente care s-au pus sau se
vor pune la dispoziţia (numele, denumirea)
........................................................................................................ .
II. Sfera circulaţiei informaţiilor
2.(numele/denumirea)
...........................................................................................................................
poate dezvălui informaţii sau poate pune la dispoziţie documente dintre cele
menţionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate în executarea clauzelor
contractului sus-menţionat.
3.Persoanele implicate în executarea contractului, respectiv managerii, contabilii,
consilierii juridici şi alte categorii de persoane, nu vor putea dezvălui informaţiile
confidenţiale, cu excepţia cazului în care (numele/denumirea)
............................................................................................................... aprobă în
scris această posibilitate.
4.(numele/denumirea)
....................................................................................................................... va folosi
informaţiile numai în scopul luării unor decizii cu privire la executarea contractului
sus-menţionat, fiind ţinute să nu le utilizeze în nici un alt scop.
III. Durata angajamentului
5.Durata prezentului angajament este ..................................., în afară de cazul în care
una dintre părţi notifică în scris celeilalte încetarea lui înainte de termen.
6.Notificarea prevăzută la pct. 7 trebuie să fie făcută cu ............ zile înainte de a
deveni efectivă hotărârea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului
angajament.
IV. Sancţiuni pentru nerespectarea angajamentului
7.Partea care încalcă prevederile prezentului angajament se obligă la plata unor
despăgubiri astfel:
....................................................................................................................................................
.
8.Exonerează de răspundere următoarele situaţii:
a)dacă informaţiile erau cunoscute înainte de a fi fost obţinute de la
......................................;
b)informaţia a fost primită dintr-o sursă neconfidenţială;
c)dezvăluirea informaţiei s-a făcut după ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;
d)informaţia era de circulaţie publică la data dezvăluirii ei;
e).............................................. a fost obligată în mod legal să dezvăluie
informaţia.
V. Încetarea angajamentului
1.Încetarea angajamentului are loc la încheierea duratei lui.
2.La data încetării lui, informaţiile prevăzute la pct. 2 şi 3 nu mai au caracter
confidenţial, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta.
Prezentul angajament s-a încheiat în ........... exemplare, din care ..................,
astăzi ............... .
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR