Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE REZERVARE

Nr…………/………………………

Prezentul contract de rezervare se incheie in urma acordului dintre parti exprimat in mod liber, cu buna-credinta si
in cunostinta de cauza , cu privire la: obiectul prestatiilor si contraprestatiilor , identitatea partilor contractante si cadrul
legal aplicabil , cu privire la toate elementele esentiale necesare incheierii prezetului act.

1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. . S.C. PREMIUM ESTATE SOLUTIONS S.R.L. , cu sediul în Homoraciu, nr.352B, judet Prahova, înregistratǎ
la registrul comerţului sub nr.J29/1375/2021, C.U.I. 44366047 reprezentatǎ prin Stroie Madalina, denumit in continuare
reprezentant, pe de o parte , si

1.2 Lacatus Teofil, necasatorit , domiciliat Jud. BT. Sat Tudor Vladimirescu, Com. Albesti, identificat cu C. I. Seria
XT, Nr 751471 emis de SPCLEP Trusesti, la data de 12.07.2016, CNP 1980702070031 denumiti in continuare
clienti, pe de alta parte.

2. PREAMBUL

2.1. Avand in vedere urmatoarele :

Clientii au fost informati cu privire la oferta financiara aferenta Reprezentantului si sunt de acord cu aceasta ;

In urma verficarii documentelor si a informatiilor furnizate de catre Reprezentant , clientii admit ca imobilul
identificat mai jos corespunde exigentelor si intereselor sale ;

In considerarea celor de mai sus , partiele contractante , de comun acord , au convenit incheierea prezentului
contract , de rezervare cu respectarea urmatoarelor clauze:

3 .OBIECTUL CONTRACTULUI DE REZERVARE

3.1. Prezentul contract de rezervare are ca obiect stabilirea termenilor si conditiilor precum si a drepturilor
si obligatiilor partilor in legatura cu rezervarea de catre client si a dreptului de a cumpara imobilul situat in
Comuna Chiajna, Str. Tineretului, Nr. 17, Bl. 7, Ap.28 , etaj parter , ,Jud. Ilfov, cu o suprafata utila de 32 mp.

3.2 Dreptul clientilor de a cumpara imobilul va putea fi exercitat numai ca urmare a indeplinirii cumulative a
urmatoarelor conditii:

a) achitarea Taxei de Rezervare asa cum aceasta este definite la art. 5 de mai jos ;

b) perfectarea contractului de vanzare cumparare la termenul 10-15 martie 2022 si in conditiile prevazute la art
4.1 de mai jos ;

c) perfectarea vanzarii la o data ce va fi stabilita prin contract de rezervare

d) respectatea tuturor celorlalte obligatii stabilite prin prezentul contract de rezervare

4. TERMENUL DE REZERVARE
4.1 Clientii se obliga sa incheie pana la data de 10 – 15 martie 2022 un contract de vanzare-cumparare in
forma autentica , avand ca obiect imobilul de la art. 3.1 de mai sus .

4.2 Termenul de Rezervare poate fi prelungit cu acordul ambelor parti printr-un act aditional scris .

4.3 Propietarul se obliga sa nu incheie un alt antrecontract / contract de vanzare privind imobilul , pana la
expirarea Termenului de Rezervare

4.4 Pretul ferm si irevocabil la care reprezentantul se obliga sa vanda imobilul catre client va fi 36 000
euro.

a) Suma de 35 000 euro se va achita cu titlu de rest de pret la data semnarii contractului de vanzare cumparare

- Clientul este obligat sa achite toate cheltuielile de autentificarea contractului de vanzare-cumparare


( onorariu, intabulare, extrase ANCPI/ OCPI , declaratii notariale incasare rest pret)

- Noi partile contractante stabilim de comun acord ca pana la data de10- 15 martie 2022 sa ne prezentam la
Biroul Notarului Public , pe care ni-l va comunica Reprezentantul in vederea incheierea contractului de vanzare-
cumparare

5 TAXA DE REZERVARE

Clientii vor achita reprezentantului astazi ……………… suma de 1000 euro la cursul BNR in ziua semnarii
prezentului contract reprezentand taxa de rezervare pentru cumpararea imobilului . In cazul in care creditul nu
se aproba, taxa de rezevare va fi restituita clientului. Plata taxei se face prin virament bancar/ numerar in contul

IBAN: RO52BTRLRONCRT0605864601 - BANCA TRANSILVANIA

5.1 In cazul in care clientii se razgandesc , taxa de rezervare nu se returneaza . In situatia in care contractul
de vanzare va fi perfectat , atunci Taxa de Rezervare va fi dedusa in mod corespunzator din pretul imobilului.

5.2 Termenul de semnare a contractului de vanzare-cumparare , se poate proroga automat , din motive
neimputabile vanzatorilor in temeiul unui act aditional incheiat sub semnatura privata.

6. INCETAREA CONTRACTULUI DE REZERVARE

6.1 Prezentului Contract de rezervare inceteaza:

a) Prin acordul partilor contractante materializat in scris ;

b) Prin implinirea Termenului de Rezervare in situatia in care nu a mai fost prelungit.


7. PREVEDERI FINALE

7.1 Clientii declara si recunoate ca prezentul Contract de Rezervare nu le confera niciun alt drept de orice
natura cu privire la imobil, altul decat dreptul ca pe durata Termenului de Rezervare Reprezentantul sa nu vanda
imobilul unui tert .

7.2 Prezentul Contract de Rezervare nu va putea fi interpretata avand forta juridica a unui antrecontract /
promisiuni de vanzare-cumparare a imobilului si nu creeaza obligatii in sarcina propietarului cu privire la
termenii si conditiile Contractului de Vanzare , altele decat cele expres convenite si prevazute in prezentul
Contract de Rezervare .

7.3 Partile declara ca toate clauzele cuprinse in prezentul Contract de Rezervare au facut obiectul negocierii
directe , fiind intelese ca atare si ca prezentul Contract de Rezervare reprezinta rezultatul unei astfel de
negocieri

7.4 Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul partilor contractante materializat intr-un act
additional.

Prezentul Contract de Rezervare a fost incheiat la biroul firmei S.C. PREMIUM ESTATE SOLUTIONS S.R.L
astazi……………………………..in 2 exemplare originale , din care un exemplar a fost inmanat beneficiarului
si un exemplar prestatorului.

Va aducem la cunostinta urmatoarele aspecte privind Regulamentul UE 679/ 2016 ( Protectia Datelor cu
Caracter Personal)

Prelucram datele dumneavoastra personale pe care ni le-ati oferit pentru: redactarea contractului de rezervare ,
arhivare, pentru a va transmite informatii administrative , raspunsuri la subiecte despre care dvs . solicitati
informatii telefonic sau prin intermediul unui e-mail . Aceste date vor fi prelucrate si pastrate conform legii
Arhivelor Nationale nr 16/1996 , republicata in Monitorul Oficial , partea I nr. 293 din 22 aprilie 2014. Nu
dezvaluim datele decat pentru realizarea intereselor dumeavoastra sau indeplinirea obligatiilor legale.

Propietar Client

S.C. PREMIUM ESTATE SOLUTIONS S.R.L __________________________

(prin reprezentant) ( in nume propriu)

Stroie Madalina ___________________________

Numar Telefon Numar Telefon

0733 368 293 ___________________________


PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE

Garsoniera se vinde cu urmatoarele bunuri aflate in ap. 28, din Str. Tineretului nr. 17, Comuna Chiajna, Jud.Ilfov, astfel :

Bucatarie

Sufragerie

Hol

Baie

Altele

S-ar putea să vă placă și