Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE COMODAT Nr. 1 / 14.06.

2011

I. P|R}ILE CONTRACTANTE. 1.1. MINEA GHEORGHE, domiciliat `n Ploie[ti, str. M\gurii, nr.4, bl.33, sc.A, et.6, ap.26, jud. Prahova, identificat cu CI, seria PH, nr. 758502, eliberat\ de pol. Mun. Ploie[ti la data de 12.05.2008, `n calitate de comodant, pe de o parte, [i 1.2. S.C. MATBOG SPEDITION S.R.L., societate in curs de `nmatriculare, reprezentat\ de administrator MINEA ADRIAN, domiciliat `n Ploie[ti, str. M\gurii, nr.4, bl.33, sc.A, et.6, ap.26, jud. Prahova, identificat cu CI, seria PH, nr. 355706 , eliberat\ de pol. Mun. Ploie[ti la data de 16.01.2003, `n calitate de comodatar, pe de o parte, au convenit s\ `ncheie prezentul contract de comodat, cu respectarea urm\toarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI. 2.1. Comodantul acord\ comodatarului, sub form\ de `mprumut imobilul situat `n Ploie[ti, str. M\gurii, nr.4, bl.33, sc.A, et.6, ap.26, jud. Prahova, proprietate conform Contract de V@nzare-Cump\rare nr. 1911 din 20.11.1992, cu destina]ia de sediu social al S.C. MATBOG SPEDITION S.R.L. III. OBLIGA}IILE P|R}ILOR. 3.1. Obliga]iile comodatarului sunt urm\toarele: a) s\ conserve bunurile, adic\ s\ se `ngrijeasc\ de ele ca un bun proprietar; b) s\ foloseasc\ bunurile conform destina]iei lor; c) s\ restituie bunurile la termenul stabilit prin prezentul contract comodantului, reprezentantului s\u ori mo[tenorilor s\i. 3.2. Obliga]iile comodantului sunt urm\toarele: a) s\ nu-l `mpiedice pe comodatar s\ foloseasc\ bunurile p@n\ la termenul stabilit; b) s\ pl\teasc\ despagubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoa[te, dar nu lea adus la cuno[tin]\ comodatarului. IV. DURATA CONTRACTULUI. 4.1. P\r]ile au convenit s\ `ncheie prezentul contract de comodat pe perioad\ nelimitat\.

4.2. Predarea bunurilor va avea loc la data de 14.06.2011, dat\ la care `ncepe executarea contractului. 4.3. Prin acordul p\r]ilor, prezentul contract poate s\ `nceteze [i `nainte de termen. V. ~NCETAREA CONTRACTULUI. 5.1. Prezentul contract `nceteaz\ de plin drept, f\r\ a mai fi necesar\ interven]ia unui tribunal arbitrar/unei instan]e judec\tore[ti, `n cazul `n care una dintre p\r]i: - nu `[i execut\ una dintre obliga]iile esen]iale enumerate `n prezentul contract; - este declarat\ `n stare de incapacitate de pl\]i sau a fost declan[at\ procedura de lichidare (faliment) `nainte de `nceperea execut\rii prezentului contract; - cesioneaz\ drepturile [i obliga]iile sale prev\zute de prezentul contract f\r\ acordul celeilalte p\r]i; - `[i `ncalc\ vreuna dintre obliga]iile sale, dup\ ce a fost avertizat\, printr-o notificare scris\, de c\tre cealalt\ parte, c\ o nou\ nerespectare a acestora va duce la rezolu]iunea/rezilierea prezentului contract sau `n termen de 3 zile de la data primirii notific\rii prin care i s-a adus la cuno[tin]\ c\ nu [i-a executat ori `[i execut\ `n mod necorespunz\tor oricare dintre obliga]iile care `i revin. 5.2. Partea care invoc\ o cauz\ de `ncetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte p\r]i, cu cel pu]in 30 de zile `nainte de data la care `ncetarea urmeaz\ s\[i produc\ efectele. 5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obliga]iilor deja scadente `ntre p\r]ile contractante. 5.4. Prevederile prezentului capitol nu `nl\tur\ r\spunderea p\r]ii care `n mod culpabil a cauzat `ncetarea contractului. V.I. CAZUL FORTUIT SAU DE FOR}| MAJOR|. 6.1. Niciuna dintre p\r]ile contractante nu r\spunde de neexecutarea la termen sau/[i de executarea `n mod necorespunz\tor total sau par]ial a oric\rei obliga]ii care `i revine `n baza prezentului contract, dac\ neexecutarea sau executarea necorespunz\toare a obliga]iei respective a fost cauzat\ de for]a major\, asa cum este definit\ de lege. 6.2. Partea care invoc\ for]a major\ este obligat\ s\ notifice celeilalte p\r]i, `n termen de 3 zile, producerea evenimentului [i s\ ia toate m\surile posibile `n vederea limit\rii consecin]elor lui.

6.3. Dac\ `n termen de 3 zile de la producere, evenimentul respectiv nu `nceteaz\, p\r]ile au dreptul s\-[i notifice `ncetarea de plin drept a prezentului contract f\r\ ca vreuna dintre ele s\ pretind\ daune interese. 6.4. Cazul fortuit sau de for]\ major\ exclude r\spunderea comodatarului dac\ acesta nu a putut prevedea pericolul, dac\ nu a folosit bunurile contrar destina]iei [i dac\ nu le-a restituit comodantului la termenul prev\zut de prezentul contract. VII. NOTIFIC|RILE ~NTRE P|R}I. 7.1. ~n accep]iunea p\r]ilor contractante, orice notificare adresat\ de una dintre acestea celeilalte este valabil `ndeplinit\ dac\ va fi transmis\ la adresa/sediul prev\zut `n partea introductiv\ a prezentului contract. 7.2. ~n cazul `n care notificarea se face pe cale po[tal\ ea va fi transmis\ prin scrisoare recomandat\ cu confirmare de primire (A.R.) [i se consider\ primit\ de destinatar la data men]ionat\ de oficiul po[tal primitor pe aceast\ confirmare. 7.3. Dac\ confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consider\ primit\ `n prima zi lucr\toare dup\ ce a fost expediat\. 7.4. Notific\rile verbale nu se iau `n considerare de niciuna dintre p\r]i dac\ nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalit\]ile prev\zute la alineatele precedente. VIII. LITIGII. 8.1. P\r]ile au convenit c\ toate ne`n]elegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori `ncetarea acestuia s\ fie rezolvate pe cale amiabil\ de reprezentan]ii lor. 8.2. ~n cazul `n care nu este posibil\ rezolvarea litigiilor pe cale amiabil\, p\r]ile se vor adresa instan]elor judec\tore[ti competente.

Redactat `n data de 14.06.2011, reprezent@nd voin]a p\r]ilor.

COMODANT, MINEA GHEORGHE

COMODATAR, S.C. MATBOG SPEDITION S.R.L. prin administrator MINEA ADRIAN