Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COMISION DE CUMPARARE (IMPORT)

Art. 1. Parti contractante:


1. S.C. ............. din ............, str. ............, nr. ..., bloc ..., ap. ....., inregistrata la Registrul
Comertului sub nr., cont curent .........., deschis la ................ reprezentata prin ...................... in
calitate de ......................., denumita in continuare COMISIONAR
si
2. S.C. ................ din ..........., str. ........., nr. ...., ap. ...., inregistrata la Registrul Comertului sub
nr. ................... cont curent, deschis la ................., reprezentata prin ................., in calitate
de .............., denumita in continuare COMITENT
Art. 2. Obiectul contractului consta in cumpararea de catre comisionar in numele sau, dar pe
contul comitentului, a unei cantitati de ................. in greutate de ......., conform instructiunilor
comitentului, contra unui comision.
Art. 3. Termenul contractului
Prezentul contract se incheie pe un termen de ............... si se poate decala in cazul intervenirii
unor evenimente neprevazute.
Art. 4. Obligatiile comitentului:
- Sa examineze ofertele straine procurate de comisionar si sa-si defineasca optiunea privind
conditiile tehnice si de calitate;
- Sa avizeze proiectul de contract extern de vanzare-cumparare si sa asigure valuta pentru
plata pretului marfii si acoperirea cheltuielilor;
- Sa plateasca direct taxele vamale si sa receptioneze marfa;
- Sa-si valorifice dreptul la daune fata de caraus sau fata de furnizorul extern, cand poate
dovedi acest lucru.
Art. 5. Obligatiile comisionarului:
- Sa negocieze si sa incheie contractul extern de vanzare-cumparare si sa prezinte comitentului
pentru aviz proiectul acestuia si sa participe la derularea lui;
- Sa emita instructiunile de transport, vamuire si dirijare, organizatiilor de transport specializate;
- Sa asigure marfa pe timpul transportului (dupa caz);
- Sa efectueze formele pentru plata pretului extern;
- Sa acorde asistenta comitentului pentru solutionarea reclamatiilor si sa apere drepturile
comitentului in fata organelor arbitrale.
Art. 6. Comisionul cuvenit comisionarului pentru serviciile indeplinite este de ........% din
valoarea contractului de vanzare-cumparare extern. Plata se va face prin ........... (ordin de plata,
cash, in cont deschis, acreditiv documentar etc.).
Art. 7. Raspunderi
1. Partea care din vina sa aduce prejudicii celeilalte parti prin neexecutarea sau neexecutarea
intocmai a prezentului contract, datoreaza despagubiri.
2. Nerespectarea obligatiilor de catre una din parti indreptateste cealalta parte la neindeplinirea
obligatiilor corelative.
Art. 8. Incetarea contractului
Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri: revocarea imputernicirii, renuntarea la
imputernicire, moartea, dizolvarea, interdictia, insolvabilitatea sau falimentul comitentului sau
comisionarului, precum si prin acordul partilor.
Art. 9. Litigiile decurgand din interpretarea si executarea prezentului contract, care nu pot fi
solutionate pe cale amiabila, vor fi supuse instantelor judecatoresti competente.
Art. 10. Forta majora
Orice imprejurare independenta de vointa partilor contractante, intervenita dupa data semnarii
contractului si care impiedica executarea acestuia este considerata ca forta majora si exonereaza
de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze,
imprejurari ca: razboi, revolutie, calamitati. Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte
cealalta parte in termen de 10 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora.
Dupa incetarea cazului de forta majora, partea care l-a invocat, isi va relua obligatiile
contractuale in termen de 3 zile si va anunta cealalta parte. Daca nu procedeaza la anuntarea, in
termenele prevazute mai sus, a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca
va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
Art. 11. Alte clauze
1. Dreptul de proprietate si riscurile se transmit direct de la tert la comitent, in momentul
incheierii contractului de vanzare-cumparare extern.
2. Prezentul contract se completeaza cu prevederile legale in materie de mandat si comision si
poate fi modificat prin acordul partilor.

COMITENT,
..........
COMISIONAR,
...........

S-ar putea să vă placă și