Sunteți pe pagina 1din 5

I. PARTILE Art.1 Subsemnatul(a)............................., domiciliat in..................., str...... nr..., bl.., ap.., jud..................., posesor al B.I. cu seria..., nr..............

, eliberat de Politia ................., la data de ....................., in calitate de proprietar - debitor al obligatiei principale. Subsemnatul(a)............................., domiciliat in..................., str...... nr..., bl.., ap.., jud..................., posesor al B.I. cu seria..., nr.............., eliberat de Politia ................., la data de ....................., in calitate de creditor al obligatiei principale. Subsemnatul(a)............................., domiciliat in..................., str...... nr..., bl.., ap.., jud..................., posesor al B.I. cu seria..., nr.............., eliberat de Politia ................., la data de ....................., in calitate de fidejusor. II. OBIECTUL CONTRACTULUI Contracte, contracte cadru Art.2 Garantarea executarii obligatiei principale (de a inapoia suma de .... lei) asumata in urma incheierii contractului (de imprumut) din data de..., intervenit intre creditorul si debitorul obligatiei principale, prin incheierea prezentului contract de fidejusiune. III. DREPTURI SI OBLIGATII Art.3 Drepturile creditorului obligatiei principale: - are dreptul, in caz de neexecutare a obligatiei principale, sa urmareasca direct pe fidejusor pentru executarea creantei. Art.4 Drepturile fidejusorului: - are dreptul de a invoca beneficiul de discutiune, facultate in baza careia creditorul poate fi obligat sa urmareasca mai intai bunurile debitorului si numai dupa aceea, daca nu va fi indestulat, sa-l urmareasca pe fidejusor. - are dreptul de a invoca beneficiul de diviziune, facultate in baza careia, in ipoteza in care executarea obligatiei principale este garantata si de alti fidejusori, creditorul nu poate sa urmareasca pe fidejusor decat pentru partea corespunzatoare garantata din datorie.

- are dreptul sa se intoarca impotriva debitorului principal pentru plata sumelor avansate in vederea stingerii obligatiei principale, pentru cheltuielile efectuate dupa notificarea debitorului si pentru dobanzile la sumele platite creditorului Art.5 Obligatiile fidejusorului: - are obligatia sa execute intocmai obligatia asumata de debitorul principal, in cazul in care acesta nu isi executa obligatia asumata. IV. RASPUNDEREA CONTRACTUALA Contracte, contracte cadru In cazul in care fidejusorul nu-si executa obligatia asumata datoreaza, cu titlu de penalitati de intarziere suma de ................... lei. V. FORTA MAJORA Art.6 Forta majora exonereaza fidejusorul de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate. VI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR Art.7 Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, se va solutiona de catre instantele judecatoreoti competente. Prezentul contract s-a incheiat la data de................., in ... exemplare. Debitor principal ....................... Creditor principal ......................

Fidejusor ...............................

CONTRACT DE FIDEJUSIUNE ntre

1. __________________________________________________, denumit n continuare Creditorul garantat i 2. __________________________________________________, denumit n continuare Fidejusor, Creditorul garantat i Fidejusorul denumii n continuare mpreun Prile. Preambul Creditorul garantat i __________________________________________________ n calitate de debitor (denumit n cele ce urmeaz Debitorul principal) au ncheiat la data de __________________________________________________ un contract cu privire la __________________________________________________ (denumit n continuare Contractul). n conformitate cu Contractul, Debitorul principal se oblig s plteasc ctre Creditorul garantat n decurs de __________________________________________________ zile/luni de la livrare suma de __________________________________________________, reprezentnd preul Contractului. Art. 1. Obiectul contractului (1) Prin prezentul contract, Fidejusorul garanteaz personal (cu patrimoniul propriu), ndeplinirea complet i la termen de ctre Debitorul principal a tuturor obligaiilor de plat asumate prin Contract fa de Creditorul garantat. (2) Fidejusorul garanteaz Creditorului garantat ndeplinirea obligaiilor sus-menionate ale Debitorului principal cu toate bunurile sale mobile i imobile, prezente i viitoare. (3) Fidejusorul declar c este de acord cu prevederile prezentului contract, fiind n deplin cunotin de cauz cu privire la obligaiile care i revin Debitorului principal n temeiul Contractului i pentru a cror executare garanteaz personal. Art. 2. Drepturile i obligaiile Fidejusorului (1) Fidejusorul are dreptul de a invoca beneficiul de discuiune , beneficiul de diviziune i de a promova aciune n regres mpotriva Debitorului principal [6] pentru plata sumelor avansate n vederea stingerii obligaiei principale, pentru cheltuielile efectuate dup notificarea debitorului i pentru dobnzile la sumele pltite Creditorului. (2) Fidejusorul se oblig prin prezentul contract s execute personal obligaiile care i revin Debitorului principal n temeiul Contractului la data exigibilitii acestora, n caz contrar va datora Creditorului penaliti de ntrziere n cuantum de __________________________________________________% pe zi. Art. 3. Drept aplicabil. Instana competent ___________________________________ Art. 4. Dispoziii finale _________________________________ Prezentul contract a fost ncheiat astzi, __________________________________________________, la __________________________________________________, n

__________________________________________________ exemplare originale, cte __________________________________________________ pentru fiecare parte contractant.

Creditor garantat,

Fidejusor,

______________________________________ ______________________________________ ____________ ____________


CONTRACT DE IMPRUMUT CU GARANTIE (FIDEJUSIUNE) Intre subsemnatii: 1. Creditor .. domiciliat in 2. Debitor .. domiciliat in 3. Fidejusor . domiciliat in s-a incheiat urmatorul contract de imprumut cu garantie. I. Eu, debitorul .. declar ca am luat cu imprumut de la creditorul suma de . lei, pe care am primit-o la semnarea acestui contract si aceasta declaratie a mea are valoare de chitanta autentica de primire a acestei sume. Dobanda curenta este de .. platibila (lunar, la data de ..; trimestrial, la data de .; semestrial, la data de .; sau la datele de ). Termenul imprumutului este de care curge de la data incheierii acestui CONTRACT, termen facultativ pentru mine, debitor, care pot achita imprumutul intr-un termen mai scurt si obligatoriu pentru creditor. Platile capitalului si ale dobanzilor se vor face la domiciliul creditorului. Daca eu, debitorul, nu voi plati o rata de dobanda la vreunul din termenele de mai sus, intreg capitalul imprumutat devine de indata exigibil. In caz de neplata a capitalului imprumutat la termenul stabilit sau de neplata a unei rate a dobanzilor, creditorul poate investi prezentul CONTRACT cu formula executorie si fara somatie sa treaca la executarea silita a acestui CONTRACT, cerand scoaterea la vanzare a bunurilor mele, mobile sau imobile. II. Eu, . fidejusor, garantez plata capitalului, a dobanzilor si a celorlalte cheltuieli ce se vor efectua de catre creditor, solidar cu debitorul . renuntand la beneficiul discutiunii prevazut de art. 1662 C. civ. Drept urmare, daca debitorul . nu va plati dobanda sau capitalul la termenele stabilite, executarea se poate indrepta si impotriva mea, tot fara somatie, punere in intarziere sau judecata, creditorul putand sa ma urmareasca si pe mine. Eu, .. fidejusor, care garantez pe debitor, voi face plata tot la domiciliul creditorului si acesta se obliga a-mi da descarcare autentica pentru sumele pe care i le voi plati, acte in temeiul carora ma voi substitui in drepturile lui, avand dreptul ca, din momentul platii, sa am automat drept de regres impotriva debitorului, conform art. 1669 C. civ. Deci, voi avea dreptul sa incep sau sa continui executarea impotriva debitorului, fara somatie, punere in intarziere sau judecata, pentru a-mi recupera sumele platite si eventualele cheltuieli de executare. III. Eu, creditorul .. declar ca am dat cu imprumut debitorului suma de lei, cu dobanda si garantia solidara a d-lui si accept toate conditiile enuntate in acest contract, pe care inteleg sa-l accept in intregul sau. Cele trei parti declara ca orice comunicare judiciara sau extrajudiciara se va face la domiciliile enuntate mai sus.

Incheiat astazi . in . exemplare. CREDITOR . DEBITOR FIDEJUSOR(GARANT) .