Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE CONSIGNATIE

CAP. I Partile contractante: Art. 1 S.C. QAZQ SRL, cu sediul in Galati, Strada Anghel Saligny nr. 145, bloc 7C, sc. 1, ap. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J17/1318/2006, cod unic de inregistrare 18938832, avand contul nr. RO72BTRL01801202843360XX, deschis la Transilvania Galati, reprezentata de Florin Grigore, in calitate de CONSIGNANT si - S.C. BLUMENTHAL PRODUCTION S.R.L., cu sediul social n BUCURESTI, str. JEAN-ALEXANDRU STERIADI, nr. 29, bloc V2, scara A, etaj parter, apartament 4, sector 3, nregistrat la Oficiul Registrului Comerului sub nr. J40/2544/2012, cod unic de inregistrare nr. 29876964, avnd contul nr. RO 14 UGBI0000132014796 RON, GARANTI BANK, reprezentat de Petre Aida Lorena - asociat, n calitate de CONSIGNATAR

CAP. II Obiectul contractului: Art. 2 Obiectul consta in incheierea de catre CONSIGNATAR, cu terti, a unor contracte de vanzare-cumparare pentru vinderea unor bunuri mobile ale CONSIGNANTULUI. Art. 3 CONSIGNATARUL va plasa si vinde urmatorul bun mobil remis in consignatie de CONSIGNANT : ARTA VINDECARII CU LIPITORI MEDICINALE Comisionul ce revine CONSIGNATARULUI este de 10 %, adica 2,5 lei. Pretul de vanzare a bunului mobil este de 25 LEI . Bunul descris mai sus sunt proprietatea CONSIGNANTULUI si raman in proprietatea acestuia.

Pagina 1 din 5

Art. 4 CONSIGNATARUL nu va plasa si nu va vinde un articol similar de alta provinienta direct sau indirect. Art. 5 Bunul predat ori furnizat CONSIGNATARULUI va fi facturat pe numele acestuia cu mentiunea marfuri date in consignatie, semnand de primirea lor pe duplicatul facturii.

CAP. III Efectele contractului: Art. 6 CONSIGNATARUL este obligat: a ) - sa tina un registru special relativ la situatia marfii si depozitului pe care il va pune la dipozitia consignantului; b ) - sa anunte imediat, in scris, pe consignant din momentul in care se va infiinta vreun sechestru pe marfa data in consignatie; c ) sa ia toate masurile pentru conservarea in buna stare a bunului ce i-a fost incredintat; d ) sa comunice in scris consignantului viciile aparente si viciile ascunse ale bunului incredintat; e ) sa vanda bunul incredintat numai in conditiile stabilite in contract; f ) sa il instiinteze pe consignant la sfarsitul fiecarei luni de vanzarile facute; g ) sa remita consignantului, lunar, pretul tuturor bunurilor vandute contra numerar, precum si toate sumele obtinute din incasarea creantelor rezultate din vanzarea acestor bunuri, pana la concurenta preturilor, precum si garantiile primate de la comparator; h ) sa restituie consignantului bunurile, in buna stare, incredintate spre vanzare, daca nu au fost vandute in termenul stabilit in contract; i ) sa suporte toate cheltuielile de conservare si desfacere a bunurilor predate in consignatie; j ) sa nu savarseasca acte de concurenta neloiala impotriva consignantului. Art. 7 CONSIGNANTUL este obligat: a ) sa predea consignatarului bunurile care vor fi vandute; b ) sa plateasca consignatarului comisionul stabilit in contract.
Pagina 2 din 5

Art. 8 CONSIGNATARUL are dreptul: a ) in cazul un care vanzarea se face pe credit, sa faca fata de debitori si fata de terti, in mod valabil, orice acte asupra creantei si va putea primi plata, urmari incasarea ei si va lua orice masuri de asigurare; b ) sa acorde credite numai comerciantilor din bransa, pe termen de maximum 60 zile, pe baza de cambia aceeptate sau bilete la ordin. Art. 9 CONSINGNANTUL are dreptul: a ) sa dispuna oricand de bunurile date in consignatie; b) de a relua si de a ridica oricand, integral sau partial, bunurile incredintate, fara preaviz, indiferent daca contractual a fost incheiat pe o perioada determinate; c ) de a controla si verifica, oricand, bunurile incredintate consignatarului si de a proceda la inventarierea lor; d ) sa modifice oricand, in mod unilateral, conditiile de vanzare, modificari care sunt obligatorii pentru consignatar, din momentul in care i-au fost aduse la cunostinta in scris. Art. 10 Pentru orice comunicari judiciare sau extrajudiciare, partile contractante isi aleg domiciliile mentionate in preambulul prezentului contract. CAP. IV Pretul si modalitatile de plata Art. 11 Prertul marfii va fi semnat de catre consignant prin factura de consignatie. Art. 12 Revanzarea marfurilor se va face de catre consignatar, pe riscul si raspunderea sa, pretul fiindu-i achitat in numerar conform facturii de consignatie si in modul specificat mai jos. Art. 13 Decontul si regularizarea situatiei marfurilor se vor face de catre consignatar la sfarsitul fiecarei luni, avand obligatia ca pentru marfurile

Pagina 3 din 5

vandute in cursul lunii decontului, sa remita pretul cel mai tarziu in 5 zile de la data decontului. Prin acordarea acestui termen nu se modifica natura conventiei intre parti in ce priveste marfurile ce sunt si raman proprietatea consignantului si sunt incredintate consignatarului cu titlu de deposit. CAP. V Durata contractului: Art. 14 Durata prezentului contract este de 1 (un) an, incepand de la data de ., pana la data de , putand fi prelungit prin acordul scris al partilor contractante cu cel putin 30 de zile inainte de expirare. Art. 15 Daca CONSIGNATARUL nu isi va indeplini obligatiile mentionate, prezentul contract se reziliaza de drept fara somatie, punere in intarziere sau orice alta formalitate prealabila din partea CONSIGNANTULUI, acesta fiind in drept sa ridice toate marfurile date in consignatie, in stare buna, iar pentru cele deteriorate va primi, cu titlu de daune, 50% din valoarea bunului. CAP. VI Raspunderea contractuala: Art. 16 Partea care isi executa cu intarziere obligatiile contractual va plati penalitati de intarziere de 0,1 % din valoarea obligatiei pentru fiecare zi de intarziere. Art. 17 Partea care nu isi executa obligatiile contractual, va plati dauneinterese in cuantum de 50 % din valoarea contractului. CAP. VII Forta majora: Art. 18 Forta majora exonereaza de raspundere partile in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile summate. Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalt parti, in scris, in maximum 10 zile de la aparitie, iar dovada fortei

Pagina 4 din 5

majore, impreuna cu avertizare asupra efectelor si intinderii posibile a fortei majore, se va comunica in maximum 10 (zece) zile de la aparitie. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 10 (zece) zile de la incetare. CAP. VIII Litigii: Art. 19 Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, vor fi solutionate pe cale amiabila. Art. 20 Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile voi fi inaintate spre solutionare instantei de judecata.

CAP. IX Alte clause: Art. 21 Modificarea prezentului contract se face numai prin act additional incheiat intre partile contractante. Art.22 - Prezentul contract de consignatie s-a incheiat astazi, .in . exemplare, din care un exemplar pentru CONSIGNANT si un exemplar pentru CONSIGNATAR.

CONSIGNANT

CONSIGNATAR

Pagina 5 din 5