Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE CONSIGNATIE

Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE Societatea Comerciala ............................... cu sediul in .................., persoana juridica, inregistrata la Registrul Comertului ............ sub nr. ...................., reprezentata de director .......................... avand contul de decontare nr. ............. deschis la Banca ...................., denumita in acest contract CONSIGNANT si Societatea Comerciala ............................... cu sediul in .................., persoana juridica, inregistrata la Registrul Comertului ............ sub nr. ...................., reprezentata de director .......................... avand contul de decontare nr. ............. deschis la Banca ...................., denumita in acest contract CONSIGNATAR. Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI Consignantul incredinteaza consignatarului marfurile prevazute in anexa 1 a contractului, spre a fi vandute la pretul prevazut in contract, in schimbul unui comision. Art. 3. OBLIGATIILE PARTILOR a) Livrarea se va efectua de consignant in cantitatile stabilite de comun acord cu consignatarul. b) Expedierea se va face in baza avizului de expediere, a procesului-verbal de receptie (autoreceptie) si a certificatului de atestare a calitatii. c) Transportul se va efectua cu mijloacele de transport ale consignantului sau cu cele ale consignatarului, contravaloarea acestuia fiind suportata proportional de ambele parti. d) Marfurile raman in proprietatea consignantului, care poate dispune de ele oricand, pana la data vanzarii (si-n orice mod le poate prelua preaviz, chiar daca contractul a fost incheiat pe o perioada determinata). e) Consignatarul se obliga sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea, conservarea marfurilor si asigurarii lor la ASIROM, in favoarea consignantului. Asigurarea se va face de catre consignatar pentru o valoare cel putin egala cu pretul bunurilor prevazute in contract sau in facturile din momentul expedierii. In caz de neasigurare sau anulare a asigurarii, consignatarul se considera de drept in culpa si va raspunde de orice lipsuri sau pagube, provocate prin caz fortuit sau de forta majora. f) Consignantul va controla, verifica si inventaria bunurile incredintate consignatarului, oricand, fara demersuri. g) Consignatarul este obligat a pastra marfurile primite in ambalajele lor originale si a conserva intocmai etichetele, marcile si orice alte semne exterioare asa cum au fost aplicate de consignant. Consignatarul poate inmagazina sau depozita marfurile incredintat lui numai la magazin sau in locuri special amenajate in acest sens, legal dobandite si detinute. h) Consignantul raspunde fata de terti pentru viciile produselor, in termenul de garantie, iar consignatarul pentru viciile aparente. i) Cheltuielile pentru conservarea si desfacerea marfurilor privesc pe consignatar. j) Preturile marfurilor depuse in consignatie sunt cele din anexa si pot fi modificate de consignant oricand prin dispozitie scrisa. k) Valoarea marfurilor vandute va fi achitata consignantului in termen de 5 zile de la data vanzarii. Decontarea se va face prin dispozitii de plata sau CEC. Se interzice consignantului vanzarea marfurilor pe credit. l) Consignantul este obligat a contabiliza toate operatiile referitoare la marfurile lasate in consignatie, in registre speciale. m) Consignatarul nu poate exercita fara acordul consignatarului nici un drept de retentie nici asupra bunurilor incredintate lui spre vanzare, nici asupra sumelor rezultate din vanzarea lor. n) Alte clauze stabilite de comun acord de catre parti: ..................... Art. 4. DISPOZITII FINALE Prezentul contract poate sa fie modificat prin acordul partilor sau prin efectul legii. Raporturile dintre consignant si consignatar sunt guvernate de regulile mandatului, iar cele dintre consignatar si beneficiar, de regulile vanzarii-cumpararii.

Prezentul contract este in vigoare pana la data de ........................, valabilitatea lui prelunginduse automat an de an (prin tacita reconductiune) daca nici una din parti nu denunta cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea termenului urmator. Prezentul contract s-a incheiat in 4 exemplare. CONSIGNANT, CONSIGNATAR,