Sunteți pe pagina 1din 5

Nota: Acest model a fost copiat gratuit de pe situl http://www.ceimaitari.ro – Partenerul afacerii tale.

CONTRACT DE CONSIGNAŢIE

Încheiat astăzi ....................


la ........................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ....................................................................................................
S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) .........................., str.
.................................. nr. ..........................., bloc .............., scara ................, etaj
............., apartament ........, judeţ/sector .................................., înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului .........................................., sub nr. ........................
din ................................., cod fiscal nr. .............................. din ........................................,
având contul nr. .............................................., deschis la ................................................,
reprezentată de ..............................., cu funcţia de ....................., în calitate de
consignatar, pe de o parte, şi
1.2. Asociaţia/Fundaţia
........................................................................................................................, cu
sediul în (localitatea) ..................................................., str. ............................... nr. ...............,
bloc ..........., scara .........., etaj .........., apartament .........., sector/judeţ
......................................, înregistrată în registrul persoanelor juridice prin
Sentinţa civilă nr. .............................................. din ..................................., a
Tribunalului ............................., codul fiscal nr. .............................. din
...................., având contul nr. ...................... deschis la ...................................,
reprezentată de ......................................., cu funcţia de ........................, în calitate
de consignant, pe de altă parte,
sau
1.2. D ............................................................................., domiciliat în
................................................., str. .................................... nr. .............., bloc .........., scara
.........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ .............................., născut la
data de (ziua, luna, anul) ............................................ în (localitatea)
.......................... sector/judeţ ............................, fiul lui
.......................................... şi al ............................., posesorul buletinului (cărţii)
de identitate seria ........... nr. ......................, eliberat de ......................, cod
numeric personal ......................................................, în calitate de consignant, pe de altă
parte,
au convenit să încheie prezentul contract de consignaţie, cu respectarea
următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea bunurilor încredinţate de consignant
consignatarului, menţionate mai jos/în lista anexă care face parte integrantă din
prezentul contract, astfel:

Nr. Denumirea U/M Preţul cuvenit Valoarea Comisionul Suma cuvenită


crt. bunurilor consignantulu totală cuvenit consignantului
i consignatarului

2.2. Bunurile sus-menţionate/din lista anexă sunt ale consignantului, şi poate dispune
de ele până în ziua vânzării lor.
2.3. Consignantul poate oricând relua şi ridica toate sau o parte din bunurile
încredinţate consignatarului, fără nici un fel de preaviz, dar cu obligaţia plăţii
comisionului convenit.
III. TERMENUL CONTRACTULUI
3.1. Durata contractului este de .............................................. şi începe să curgă de la
data semnării lui.
3.2. Durata contractului se poate prelungi cu acordul părţilor, dat în scris, în josul sau
pe spatele acestuia.
IV. PREŢUL CONTRACTULUI
4.1. Consignatarul achită consignantului suma ce i se cuvine, pe măsura vânzării
bunurilor prevăzute în prezentul contract/lista anexă, reţinând direct comisionul
ce i se cuvine1).
4.2. a) Consignatarul poate efectua vânzări pe credit2) în următoarele condiţii:
...............................
.................................................................................................................................
............. .
b) Plata sumelor încasate din rate se va face în următoarele condiţii:
......................................
.................................................................................................................................
............. .
c) Creanţele rezultate din vânzarea pe credit a bunurilor date în consignaţie,
creanţa pentru preţul datorat aparţine consignantului3) .
4.3. Consignatarul achită consignantului sumele care i se cuvin, pe bază de chitanţă
semnată de ambele părţi, aceasta constituind dovada achitării şi, respectiv,
încasării acestora.
V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
5.1. Consignatarul se obligă:
a)să ia toate măsurile unui bun comerciant pentru conservarea, în stare bună, a
lucrurilor ce i-au fost încredinţate, răspunzând de orice lipsă, pierdere sau
deteriorare a lor provenită din culpa sa, a agenţilor ori prepuşilor săi;
b)să asigure bunurile ce i s-au încredinţat la o societate de asigurare acceptată şi
de consignant şi să plătească, cu regularitate, primele de asigurare4);
c)să păstreze mărfurile primite în ambalajele lor originale şi să conserve intacte,
etichetele, mărcile şi orice alte semne exterioare, astfel cum se află aplicate
pe bunuri, în vederea identificării lor;
d)să depoziteze şi să înmagazineze bunurile încredinţate în 5)
................................................
......................................................................................................................................
......... fiindu-i interzis să le mute ori să le depoziteze sau să le înmagazineze
în alte locuri6);
e)să permită consignantului să verifice şi/sau să inventarieze, oricând, mărfurile
încredinţate în consignaţie;
f)să comunice în scris, viciile aparente sau ascunse ale bunurilor încredinţate, în
caz contrar considerându-se că bunurile au fost primite de consignatar în
stare bună7);
g)să suporte toate cheltuielile de conservare şi de desfacere a bunurilor primite
în consignaţie de la consignant;
h)să nu vândă sau să nu înstrăineze bunurile ce i-au fost încredinţate în
consignaţie decât în condiţiile prevăzute în contract;
i)să sisteze, de îndată ce consignantul i-a interzis, în scris, vânzările pe credit
către anumite firme sau persoane anume determinate; prin derogare de la
prevederile cap. IV pct. 4.2. lit. a), b) şi c);
j)să ţină evidenţa contabilă a tuturor operaţiunilor referitoare la bunurile
încredinţate în consignaţie astfel încât controlul şi verificarea lor să se poată
efectua în mod corespunzător, la prima cerere a consignantului8);
k)să-l înştiinţeze pe consignant, la termenele prevăzute în contract, de toate
vânzările făcute de el din bunurile ce i s-au încredinţat în consignaţie9);
l)să achite consignantului, la termenele prevăzute în contract, preţul tuturor
bunurilor vândute cu numerar şi toate sumele rezultate din încasarea
Nota: Acest model a fost copiat gratuit de pe situl http://www.ceimaitari.ro – Partenerul afacerii tale.

creanţelor provenite din vânzarea acelor bunuri, precum şi cambiile şi


garanţiile primite de la cumpărător10).
5.2. Consignantul se obligă:
a)să predea consignatarului bunurile prevăzute de prezentul contract, la
termenele şi în condiţiile stabilite în cadrul acestuia;
b)să ridice bunurile nevândute în termen de ............................ de la data
încheierii termenului prevăzut de prezentul contract. În cazul în care
consignatarul nu se prezintă să ridice bunurile în acest termen, contractul se
prelungeşte, de drept, cu ................ zile, sub rezerva reducerii preţului de
vânzare cu ....... % faţă de cel iniţial.
VI. GARANŢII
6.1. Consignatarul se obligă să predea consignantului cambii sau orice alte garanţii
pentru asigurarea valorii bunurilor încredinţate şi a exercitării îndeplinirii
îndatoririlor contractuale fără ca prin aceasta să se schimbe caracterele şi
efectele prezentului contract.
6.2. În caz de ridicare a bunurilor încredinţate, consignantul poate păstra cambiile şi
celelalte garanţii ce i-au fost încredinţate pentru asigurarea plăţii preţului
bunurilor ce se va constata că au fost vândute sau lipsesc, a sumelor încasate şi
neremise de consignatar, precum şi a daunelor cauzate.
VII. RĂSPUNDERI
7.1. În afară de pedepsele şi sancţiunile prevăzute de lege pentru neexecutarea
totală sau parţială ori pentru executarea defectuoasă a clauzelor contractuale,
partea în culpă este obligată să plătească daune-interese astfel:
..................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......... .
7.2. Amânările şi toleranţele acordate consignatarului de către consignant pentru
predarea sumelor sau a valorilor ori pentru restituirea bunurilor, precum şi
primirea de cambii sau alte garanţii de către consignant nu înlătură pedepsele
sau sancţiunile prevăzute de lege.
7.3. a) În cazul în care, la expirarea termenului de ridicare a bunurilor,
consignantul nu le ridică pe cele rămase nevândute, este obligat la plata, pentru
fiecare zi de întârziere, a unei penalităţi de ..... % pe ......, consignatarul având
dreptul de a reţine bunurile în contul creanţei.
b) Dacă creanţa ajunge egală cu preţul bunurilor, acestea devin proprietatea
consignatarului.
VIII. FORŢA MAJORĂ
8.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen
sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei
obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau
executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa
majoră, aşa cum este definită de lege.
8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în
termen de ................... (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate
măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
8.3. Dacă în termen de ........................ (zile, ore) de la producere, evenimentul
respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a
prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
IX. NOTIFICĂRI
9.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre
acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul
prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
9.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin
scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de
destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
9.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în
prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
9.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele
precedente.
X. LITIGII
10.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului
contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie
rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
10.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se
vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.
XI. CLAUZE FINALE
11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între
părţile contractante.
11.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din
cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală
dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
11.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care
suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin
echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest
drept al său.
11.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de .............. exemplare, din
care ..................... astăzi ........................., data semnării lui.

CONSIGNATAR

CONSIGNANT

NOTE:
1.În cazul în care în contract nu s-a prevăzut retribuţia sau beneficiul
consignatarului, acesta, potrivit prevederilor legii, are dreptul la
suprapreţurile obţinute din vânzări, adică la diferenţa dintre preţurile
efectiv realizate din vânzările efectuate şi preţurile prevăzute în contractul
de consignaţie sau în notele, facturile şi dispoziţiile consignantului. Dacă
nici prin contract şi nici prin notele, facturile sau dispoziţiile consignantului
nu s-a prevăzut nici un preţ, iar vânzarea se face de consignatar la preţul
curent, acesta se poate adresa instanţei judecătoreşti pentru fixarea
retribuţiei sale. De asemenea, consignatarul nu poate exercita faţă de
consignant nici un drept de retenţie atât asupra bunurilor încredinţate cât
şi asupra sumelor sau valorilor rezultate din vânzarea lor. În caz de
faliment al consignatarului, consignantul poate revendica bunurile
încredinţate sau preţul neachitat, în bani sau alte valori.
2.Introducerea acestei clauze ţine de voinţa părţilor contractante şi de
convenţia dintre ele.
3.Faţă de debitori şi terţi, consignatarul poate efectua, în mod valabil, orice
acte asupra creanţei şi în special va putea primi plata, urmări încasarea ei
şi lua orice măsuri de asigurare. De asemenea, potrivit prevederilor legii,
la prima cerere a consignantului, consignatarul este obligat să notifice
debitorului originea şi natura creanţei. Din momentul comunicării acestei
notificări, consignatarul nu va mai putea face nici un act valabil cu privire
la creanţa respectivă, acest drept aparţinând numai consignantului.
Înainte de notificare sau în caz de refuz din partea consignatarului de a
notifica, consignantul poate popri oricând sumele datorate în mâinile
debitorilor, fără dare de cauţiune. În lipsa unei stipulaţiuni contrare,
consignatarul răspunde solidar faţă de consignant de plata la termen a
Nota: Acest model a fost copiat gratuit de pe situl http://www.ceimaitari.ro – Partenerul afacerii tale.

preţului mărfurilor vândute de el pe credit.


4.Asigurarea se face pentru o valoare cel puţin egală cu preţul bunurilor
prevăzut în contract, astfel încât toate riscurile să fie acoperite începând
din momentul expedierii lor de către consignant. În caz de neasigurare sau
de anulare a asigurării ca urmare a neplăţii la termen a primelor,
consignatarul se consideră de drept în culpă şi răspunde de lipsurile
produse prin forţa majoră sau caz fortuit. De asemenea, legea prevede că
asigurările contractate de consignatar cu privire la bunurile predate în
consignaţie se consideră de plin drept ca fiind încheiate în favoarea
consignantului, cu condiţia ca acesta să notifice asigurătorului existenţa
consignaţiei, înainte de plata despăgubirilor.
5.Locurile de depozitare şi adresa lor.
6.Clauza se introduce în text, dacă părţile au convenit astfel. În orice caz,
consignatarul poate să păstreze bunurile numai în spaţii a căror folosinţă o
deţine pe bază de documente, cu dată certă sau vizate de Administraţia
Financiară, fiind obligat a face cunoscute, de îndată, consignantului, locul
de depozitare a mărfurilor şi orice mutare a acestora.
7.Potrivit prevederilor legii, comunicarea existenţei viciilor aparente se face în
termen de două zile, ori de câte ori nu este necesar un timp mai
îndelungat, datorită condiţiilor în care se află bunurile trimise.
Comunicarea viciilor ascunse se face în termen de două zile de la
descoperirea lor. O dată expirate aceste termene, consignatarul nu mai
este în drept să invoce exonerarea sa de răspundere pe temeiul acestor
vicii.
8.Prin contract se poate stipula obligaţia potrivit căreia consignatarul va ţine
unul sau mai multe registre speciale pentru înregistrarea operaţiunilor
referitoare la bunurile încredinţate în consignaţie. Registrele speciale
pentru operaţiunile de consignaţie vizate de tribunal se ţin potrivit
normelor Codului comercial.
9.În înştiinţare trebuie să se arate, în mod precis, bunurile vândute în numerar
şi cele vândute pe credit, indicându-se pentru acest din urmă mod de
vânzare, numele şi adresa fiecărui debitor, suma datorată, termenul de
plată, precum cambiile şi garanţiile primite. În cazul în care în contract nu
se prevede o asemenea clauză, consignatarul are obligaţia să-l înştiinţeze
pe consignant cu privire la vânzări, cel mai târziu la sfârşitul fiecărei
săptămâni, pentru toate operaţiunile efectuate în cursul acesteia. În cazul
în care contractul nu prevede termenele remiterii sumelor, cambiilor şi
garanţiilor, consignatarul este obligat de lege să le predea consignantului,
cel mai târziu la sfârşitul fiecărei săptămâni. Până la remiterea lor,
consignatarul nu poate face nici un act de dispoziţie asupra sumelor de
bani sau a valorilor rezultate din vânzarea bunurilor deţinute în
consignaţie, fiind simplu depozitar al lor.