Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE ARVUNA

„......”............................20 Nr._______

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. .............................................................., cu sediul în or................................................
codul fiscal ................................, având contul nr.................................., deschis la BC
„..................................................”S.A.,fil......, cod bancar ...................................., reprezentată
de ............................................., cu funcţia de Director, în calitate de Vânzător, pe de o parte,
şi
1.2. ........................................, domiciliată în ................................, str. ...............................
nr.........., ap.................., posesor al buletinului de identitate A ..............................., eliberat de
către of. ............. la data de ..............................., cod numeric personal ..................................,
în calitate de Cumpărător, pe de alta parte,
au convenit să încheie prezentul contract cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Vânzătorul se obligă să vândă, iar Cumpărătorul se obligă să cumpere imobilul situat
în Republica Moldova, mun......................, str....................................
2.2. Imobilul ce se înstrăinează aparţine Vânzătorului cu drept de proprietate în baza:
Contractului de vânzare-cumpărare nr................, autentificat de notar la data
de .......... ............, înregistrat la OCT mun. Chişinău în Registrul bunurilor imobile cu numărul
cadastral ........................................
2.3. Părţile se obligă să încheie contractul de vânzare-cumpărare de bază, până la data
de............................... ..................., cu preţul de vânzare __________ euro (_________ euro)
în lei moldoveneşti la cursul Băncii Naţionale la ziua tranzacţiei.
2.4. Cumpărătorul se obligă să suporte cheltuielile de autentificare notarială a contractului
de vânzare-cumpărare de bază.
III. CLAUZE ESENŢIALE
3.1. Părţile au convenit ca contractul de bază să includă următoarele clauze esenţiale:
3.1.1. Vânzătorul vinde imobilul situat în Republica Moldova,
mun....................................................Cumpărătorului ................................, domiciliat în
or..................................................................., posesor al buletinului de identitate
A ...................., eliberat de către of. .............. la data de ..........................., cod numeric
personal ................................
3.1.2. Cumpărătorul achită preţul de __________ euro (___________ euro)) în lei
moldoveneşti la cursul Băncii Naţionale la ziua tranzacţiei.
3.1.3. Cumpărătorul să înregistreze contractul de vânzare-cumpărare de bază, în ordinea
stabilită de legislaţie.
IV. DECONTĂRILE PĂRŢILOR
4.1. Cumpărătorul se obligă să-i plătească Vânzătorului în condiţiile contractului de bază
costul deplin al imobilului, indicat în p. 2.3. al prezentului contract, din care __________ lei
moldoveneşti (o sută mii lei moldoveneşti) se achită în calitate de avans (arvuna) odată cu
încheierea prezentului contract.
V. DREPTUL DE PROPRIETATE
5.1. Dreptul de proprietate al Cumpărătorului asupra imobilului menţionat apare din
momentul înregistrării actului juridic de vânzare-cumpărare a imobilului, conform
contractului de bază, în ordinea stabilită de legislaţia în vigoare.
VI. ACŢIUNEA CONTRACTULUI
6.1. Prezentul contract este prealabil.
6.2. În cazul eschivării Cumpărătorului de la încheierea contractului de bază, avansul
(arvuna) achitată nu se restituie.
6.3. În cazul în care nu se încheie contractul vânzare-cumpărare de bază, la preţul şi în
termenul stabilit la p. 2.3. din prezentul contract din cauza Cumpărătorului, avansul (arvuna)
achitată nu se restituie.
6.4. În cazul eschivării Vânzătorului de la încheierea contractului de bază, el va trebui să
achite Cumpărătorului suma dublă a avansului(arvunei) primite.
6.5. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil până
la executarea condiţiilor lui de către părţi.
6.6. Relaţiile dintre părţi încetează doar după efectuarea deplină a decontărilor.
VII. CLAUZE FINALE
7.1. Vânzătorul garantează Cumpărătorului că el, într-adevăr, are drept prioritar de
cumpărare a imobilului.
7.2. Introducerea modificărilor, completărilor şi rezilierea prezentului contract se
efectuează în baza acordului în scris al părţilor.
7.3. Litigiile părţilor referitoare la prezentul contract se soluţionează de comun acord, iar în
cazul lipsei lui se se soluţionează de către instanţa de judecată competentă.
7.4. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare identice, fiecare având aceeaşi putere
juridică pentru fiecare dintre părţi.

VÂNZĂTOR CUMPĂRĂTOR

S-ar putea să vă placă și