Sunteți pe pagina 1din 4

Contract de prestari servicii - constructie imobil

Nr. 12/ 05.11.2010


CAP.I. PARTI CONTRACTANTE
SC TERRIER CONSTRUCT SRL, avand sediul social in Str. Pandurului, nr.20, Constanta,
jud. Constanta., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului su nr. !"#$$"#!%%&, cod fiscal nr.
RO!'(()(*&, av!nd contul nr. RO(" +TRL %%%% $*(" '!), "&(% desc"is la #anca
$ransilvania, re%re&entata de -amse Claudiu. in calitate de PRESTATOR,
si
SC E/PERT CONTA SA0UNA SRL, avand sediul social in #ld. 'l. (a%usneanu, nr 1),
Constanta, jud. Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului su nr. *1)/+),1/2002,
cod fiscal nr. RO,)-5-+0, av!nd contul nr. RO.) #'C/ 0000 00)0 0.10 )000 desc"is la
0nicredit #an1 $iriac re%re&entata de 0anea Elena 1adalina si Podvisesc2i 1i2ail in calitate
de +ENE3ICIAR,
a intervenit %re&entul contract de %restari servicii in urmatoarele conditii 2
CAP.I. O+IECTUL CONTRACTULUI
Art.'. Obiectul contractului 3l re%re&inta construirea de catre %restator a unui imoil %entru
irouri. $erenul afferent constructiei are o su%rafata de .00 m2.
Prestatorul se oliga sa efectue&e lucrarea in conditii de calitate
CAP.III. TER1ENUL CONTRACTULUI
Art.!. $ermenul contractului este de . luni de &ile, acesta %utand fi %relungit, cu acordul scris al
amelor %arti %rin inc"eierea unui act additional, cu cel %utin 5 &ile inainte de data e4%irarii
%re&entului contract.
'cest contract de %restari servicii se 3nc"eie %e o durata de . luni 3nce%!nd de la data
autentificarii %re&entului act adica a&i, 5.11.2010 si %!na la data 5.05.2011.
CAP.I-. PRETUL CONTRACTULUI
Art.). Pretul %e care eneficiarul il datorea&a %restatorului %entru serviciile sale este de 100.000
lei inclusiv $5'.
CAP.-. 1O4ALITATI 4E PLATA
Art.,. Plata se va efectua astfel2
- )06 sin valoarea contractului, res%ectiv )0.000 lei 7 inclusiv $5' 8 in termen de ma4,
- &ile de la data semnarii %re&entului contract
- )06 din valoarea constractului re%ectiv )0.000 lei 7 inclusiv $5' 8 in termen de )0
de &ile de la data efectuarii %rimei %lati
- +06 la data rece%tiei finale imoilului.
Art.$. #eneficiarul este de acord sa ramurse&e %restatorului alte c"eltuieli %e care acesta
7 %restatorul 8 le va face in numele eneficiarului si cu care eneficiarul este de acord in scris in
%realail. 9econtarea acestor c"eltuieli se va face %e a&a de lista insotita de c"itante/facturi.
CAP.-I. O+LI0ATIILE PARTILOR
Art.*. Oligatiile %restatorului
a8. va %une la dis%o&itia eneficiarului %roiecte ti%, %recum si date de %erformanta ale
acestora,
8. va avi&a eneficiarul asu%ra solutiilor te"nice folosite %recum si a %erformantelor
com%arative in ca&ul in care se cer modificari a solutiilor %ro%use initial,
c8. va %une la dis%o&itia eneficiarului drafturile de contract aferente eta%elor
urmatoare 7%roiectare, e4ecutie, credit si i%oteca8,
d8. va verifica, in a&a unei credinte a eneficiarului, ca%acitatea finaciara a acestuia
si va recomanda solutiile atat te"nice cat si de ar"itectura o%time acestui %otential,
e8. va asigura contractarea si demararea imediata a lucrarilor de %roiectare si otinere
a autori&atiei de constructie ince%and cu momentul %redarii de catre eneficiar a
documentelor necesare referitoare la teren.
f8. va %re&enta eneficiarului s%re semnare contractul de constructie al imoilului la
%retul de )00 euro/m% 7fara $5'8 in varianta de dotari standard.
g8. %restatorul va ince%e constructia imoilului conform %roiectului ti% soliciat de
eneficiar in anul 200+ , la o data ce va fi stailita de comun acord intre cele doua
%arti.
"8. in ca&ul construirii unui imoil, de catre %restator in favoarea eneficiarului,
valoarea acestui contract se scade din valoarea finala a devi&ului constructiei.
Art.(. Oligatiile eneficiarului
a8. e4%rimarea in scris a %referintelor %rivind %ro%rietatea %e care doreste sa o
cum%ere
8. verificarea si semnarea notelor de sedinta intocmite de catre %restator in vederea
urmaririi evolutiei definirii oiectului contractului de %roiectare
c8. su una intentie va mentiona in scris toate cerintele %ro%rii referitor la %rodusul
final si va acce%ta recomandarile facute cu una credinta de catre %restator: toate
discutiile si re&ultatul acestor anali&e vor fi elemente de referinta %entru e4ecutarea
%roiectului
d8 va %re&enta toate documentele necesare otinerii avi&elor si autori&atiei de
constructie.
e8 %lata contravalorii tuturor costurilor legate de modificari ale %roiect si a oricaror
costuri legate in mod direct de oiectul contractului.
f8. in ca&ul construirii unui imoil eneficiarul are oligatia sa efectue&e constructia
%roiectata de %restator numai cu S.C. $;RR<;R CONS$R0C$ S.R.( ,la %retul stailit
de art. . ,lit f.
CAP.-III. RASPUN4EREA CONTRACTUALA
Art. ". <n ca&ul in care eneficiarul isi e4ecuta cu intar&iere oligatia de %lata
a %retului, va %lati %enalitati de intar&iere de 0.016 din suma datorata %entru fiecare &i
de intar&iere.
Art &. <n ca&ul in care clientul nu mai doreste constuirea imoilului indicat in
oiectul contractului va %ierde intrega suma de%usa 72000 euro incl. $5'8
Art '%. <n ca&ul in care %restatorul din diverse motive este in im%osiilitatea
de a=si onora oligatiile contractuale va restitui eneficiarului intreaga suma ce face
oiectul %re&entului contract.
Art. ''. Pentru neres%ectarea sau e4ecutarea necores%un&atoare a oligatiilor
contractuale, %artile vor identifica solutii de re&olvare %e cale amiaila a acestora.
CAP.I/. 3ORTA 1AORA
Art. '!. >orta majora e4onerea&a de ras%undere %artile, in ca&ul nee4ecutarii
%artiale sau totale a oligatiilor asumate %rin %re&entul contract. Prin forta majora se
intelege un eveniment inde%endent de vointa %artilor, im%revi&iil si insurmontail,
a%arut du%a inc"eierea contractului si care im%iedica %artile sa e4ecute total sau
%artial oligatiile asumate.
Art. '). Partea care invoca forta majora are oligatia sa o aduca la cunostinta
celeilalte %arti, in scris, in ma4im 5 7cinci8 &ile de la a%aritie, iar dovada fortei majore,
im%reuna cu averti&are asu%ra efectelor si intinderii %osiile a fortei majore, se va
comunica in ma4imum 15 7cincis%re&ece8 &ile de la a%aritie.
Art. ',. 9aca aceste im%rejurari si consecintele lor durea&a mai mult de ..
luni, fiecare %artener %oate renunta la e4ecutarea contractului %e mai de%arte. <n nici
un ca&, nici una din %arti nu are dre%tul de a cere des%aguuiri de la cealalta %arte, dar
ele au indatorirea de a=i onora toate oligatiile %ana la aceasta data.
CAP. /. CAU5E 4E INCETARE A CONTRACTULUI
Art. '$. 'cest contract incetea&a in una din urmatoarele situatii2
a8. e4%irarea duratei sti%ulate in contract:
8. eneficiarul sau %restatorul incalca vreuna din clau&ele inserate in %re&entul
contract.
c8. reali&area oiectului de activitate a %re&entului contract.
Art. '*. <n ca&ul in care %re&entul contract incetea&a din cau&e care nu %ot fi
im%utate %restatorului, %retul contractului nu se returnea&a.
CAP. /I. LITI0II
Art. '(. (itigiile care se vor naste din %re&entul contract sau in legatura cu
%re&entul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, inter%retarea, e4ecutarea sau
desfiintarea lui vor fi solutionate %e cale amiaila.
Art. '". 9aca %artile nu vor ajunge la o intelegere amiaila, atunci litigiile vor
fi inaintate s%re solutionare instantelor com%etente.
CAP. /II. NOTI3ICARI
Art. '(. <n intelesul %re&entului contract, orice notificare/comunicare intre
%arti va fi considerata valail inde%linita daca va fi transmisa celeilate %arti la adresa
mentionata in %re&entul contract, in scris %rin serviciul %ostal sau %rin scrisoare
recomandata cu confirmare de %rimire.
Art. '". <n ca&ul in care comunicarea/notificarea va fi su forma de fa4,
comunicarea se considera %rimita de destinatar in %rima &i lucratoare celei in care a
fost e4%ediata, numai daca este %recedata de un su%ort scris si semnat de catre %artea
care efectuea&a notificarea, conform articolului %recedent.
CAP./III. CLAU5E 3INALE
Art. '&. Pre&entul contract s=a inc"eiat in 2 e4em%lare, cate unul %entru
fiecare %arte, asta&i ................., fiind semnat si stam%ilat %e fiecare %agina.
PR;S$'$OR #;N;><C<'R
SC TERRIER CONSTRUCT SRL SC E/PERT CONTA SA0UNA SRL