Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE/SUBÎNCHIRIERE/LOCAȚIUNE/SUBLOCAȚIUNE

NR. ....................................
I.Părțile:
______________având sediul în .______________–, având CUI .______________–, înmatriculată la ORC
sub nr. .______________–, prin reprezentant legal Dl.______________– având calitatea de Administrator,
denumită în continuare „Proprietarul”.
și
______________, având sediul în localitatea .______________–, având CUI .______________–,
înmatriculată la ORC sub nr. .______________–, prin reprezentant legal Dl. .______________– – având calitatea
de Administrator, denumită în continuare „Chiriașul”,
au convenit încheierea prezentului contract de subînchiriere denumit în continuare „Contractul”.
II. Obiectul contractului:
2.1. Proprietarul subînchiriază Chiriașului spațiul constând în: spațiu comercial, având suprafața de
74,33m.p., din imobilul situat în ______________cu destinația de punct secundar de lucru al Chiriașului.
2.2. Obiectul de activitate desfășurat în spațiu menționat la alin.2.1. va fi exclusiv - activități de jocuri
de noroc și pariuri (COD caen:9200).
2.3. Pe toată durata derulării prezentului contract Proprietarul va asigura Chiriașului folosința
netulburată a spațiului/spațiile comune (utilități, acces, etc.).
III. Durata contractului:
3.1. Prezentul contract se încheie pe o durată de 3 (trei) ani, începând cu data semnării prezentului
contract de către părți.
3.2. Durata contractului se poate prelungi cu acordul părților prin act adițional.
IV. Chiria și modalitățile de plată:
4.1. Chiriașul va plăti Proprietarului chirie lunară de ____ euro la cursul BNR din data întocmirii facturii.
Prețul de 830 euro este inclusiv TVA.
4.2. Chiriașul datorează chirie din momentul începerii efective a organizării activității de jocuri de noroc
și pariuri, respectiv Baruri și alte activități de servire a băuturilor.
4.3. plata chiriei menționate la art.4.1. se va face lunar, pe bază de factură emisă de Proprietar, până cel
tarziu 25 a lunii următoare, prin virament bancar în contul indicat de proprietar și/sau în numerar.
V. Obligațiile Proprietarului
Proprietarul se obligă:
1. să asigure folosința spațiului închiriat/subînchiriat pe toată durata Contractului, garantând Chiriașul contra
tulburării folosinței, asigurând în orice moment accesul în spațiu;
2. să suporte plata taxelor și impozitelor care, potrivit legislației în vigoare revin Proprietarului;
3. să permită Chiriașului să folosească spațiul închiriat/subînchiriat potrivit destinației specificate în contract;
4. să furnizeze Chiriașului toate actele necesare obținerii autorizațiilor legale de funcționare, inclusiv deschiderea
punctului de lucru la ORC;
5. să nu obstrucționeze în nici un fel accesul Chiriașului spre bunurile Chiriașului, aceste din urmă putând să dispună
de ele (ridice/instaleze/muta), în orice moment pe perioada contractului;
6. să nu injtervină în nici un fel asupra funcționării continue a bunurilor Chiriașului (oprit/pornit/fraudat etc.), aflate
în spațiul contractual;
7. să anunțe de îndată (în maxim 24 ore de la constatare) Chiriașul asupra oricăror defecțiuni/degradări aduse
bunurilor din spațiul contractual, după caz, de către personalul său/terți;
VI. Obligațiile Chiriașului
Chiriașul se obligă:
1. să folosească spațiul care face obiectul prezentului contract numai în conformitate cu destinația pentru care a
fost închiriat/subînchiriat;
2. să obțină pe cheltuiala sa, toate autorizațiile de funcționare în spațiul închiriat/subînchiriat în conformitate cu
legislația în vigoare;
3. să plătească chiria în conformitate cu prevederile prezentului contract;
4. să nu subînchirieze, total sau parțial spațiul fără acordul Proprietarului. Excepție de la cele menționate mai sus
face cazul în care Chiriașul decide: semnarea unui raport juridic de subînchiriere, comodat, asociere cu o terță
persoană juridică având ca asociat majoritar pe Dl. _______ – asociatul majoritar al Chiriașului;
VII. Încetarea Contractului
7.1.Contractul încetează:
a) prin simpla trecere a termenului în condițiile art.3.1;
b) prin acordul părților;
c) prin reziliere, în condițiile specificate la art.7.2 și respectiv, prin denunțare unilaterală în condițiile specificate
la art.7.3;
7.2. În cazul în care una dintre părți nu-si îndeplinește oricare din obligațiile ce-i revin potrivit prezentului
contract sau le îndeplinește în mod necorespunzător, cealaltă parte trebuie să notifice partea în culpă de
neîndeplinirea pbligațiilor contractuale. Dacă partea în culpă nu-si îndeplinște aceste obligații în termen de 15
zile de la primirea notificării, cealaltă parte va fi îndreptățită să solicite rezilierea contractului.
7.3. Denunțarea unilaterală a contractului de către Chiriaș se poate face cu un preaviz scris de 30 de zile, iar de
către proprietar se poate face cu un preaviz scris de 15 zile. În acest caz, contractul este desființat de drept,
necondiționat la data expirării preavizului, fără a mai fi necesară punerea în întârziere și fără nici o altă
formalitate prealabilă, rezilierea făcându-se în virtutea prezentului pact comisoriu de gradul IV, fără intervenția
justiției.
VIII. Litigii
Litigiile ce decurg din executarea prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este
posibil, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanței judecătorești competente.
IX. Diverse
9.1. Prezentul contract se poate modifica numai prin act adițional semnat de către ambele părți.
9.2. Orice clauză a prezentului contract care este sau devine ilegală sau inaplicabilă va fi exclusă din contract,
neafectând celelalte clauze care vor rămâne în continuare valabile.
9.3. La semnarea prezentului contract, părțile au cunoștință despre faptul că acesta este un contract de
exclusivitate între părți, în sensul că, pe perioada contractuală îi este interzis Proprietarului să accepte în spațiu
alți organizatori de jocuri de noroc concurenți chiriașului.
9.4. prezentul contract face dovada punctului secundar de lucru al Chiriașului, respectiv a terței persoane juridice
menționată la art.6.4., în raport cu autoritățile și Oficiul Registrului Comerțului.
X.Clauze privind utilitățile:
10.1. Utilitățile vor fi suportate de Proprietar și vor fi refacturate Chiriașului odată cu factura lunară.
10.2. Chiriașul va suporta taxa de concesionare a terenului concesionat de la Primăria Focșani.
Actualul contract a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, astăzi în
data de: .............................. .

PROPRIETAR, CHIRIAȘ,

S-ar putea să vă placă și