Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE NCHIRIERE

(se inregistreaza de catre proprietar la organul fiscal competent in


termen de 15 zile de la data incheierii)

I.

PARTILE CONTRACTANTE:
1. PROPRIETAR (sot, sotie, mostenitori, toti proprietarii daca sunt mai multi)

Dl. (Dna) ..................................................................................... domicilat in ........................................


str. ............................. Bl. ....... Ap. ...... cod numeric personal ..........................................., care se
legitimeaz cu ........ seria ........ numrul .............., eliberat de ................................ la data
de ........................... n calitate de proprietar
i
Dl. (Dna) ............................................................... (sau SC ......................) cu domiciliul stabil
in

........................................

str.

.............................

Bl.

.......

Ap.

......

cod

numeric

personal ..........................................., care se legitimeaz cu ........ seria ........ numrul ..............,


eliberat de ................................ la data de ........................... n calitate de proprietar
Alti proprietari .........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2. CHIRIASUL
Dl. (Dna, SC) ....................................................cod fiscal / CNP .......................... certificat de
inmatriculare nr. ................................. avand domiciliul / sediul in ........................................
str. ............................. Bl. ....... Ap. ...... care se legitimeaz cu ........ seria ........ numrul ..............,
eliberat de ................................ la data de ........................... n calitate de chirias
Intre proprietar (proprietari) si chirias a intervenit urmatorul contract de inchiriere, incheiat in baza legii
Nr. 114 /1996, republicata legea locuintei:
II.

OBIECTUL CONTRACTULUI:

Imobilul situat n Galati, str. .................................. Nr. ................. Bl. ....... Ap. ......detinut de proprietar
in baza actului de proprietate Nr. .......... emis de ................................. si intabulat sub nr. ....................
din data de ........................... conform anexei la prezentul contract.
III.

DURATA CONTRACTULUI:

Termenul de nchiriere este de ................luni

/ ani de

la .........................

Page 1 of 2

la data de ......................... pana

IV. VALOAREA CHIRIEI este de ................ RON / luna si poate fi modificata cu acordul partilor
din ......... in ........ luni. Plata se va face pe baza unei chitante (cont banca, CEC, etc.). Dovada achitarii
chiriei se face pe baza de chitanta sau alt act justificativ. Plata chiriei se va face la data de ..............
V.

CLAUZE SPECIALE

Prelungirea sau rezilierea contractului, intretinerea locuintei inchiriate, evacuarea chiriasului, etc. se
fac in conformitate cu prevederile legii 114/1996, a locuintei, cu modificarile ulterioare si cu celelalte
reglementari in materie.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
VI.

DISPOZITII FINALE

Prezentul contract de inchiriere, impreuna cu anexa care face parte integranta din acesta, s-a intocmit
astazi ......................... n 3 exemplare. Orice schimbare din contract, care genereaza modificarea
venitului impozabil se va comunica organului fiscal in termen de maxim 15 zile de la data producerii
acestuia.

PROPRIETAR,
.............................
CHIRIAS,
.........................

Page 2 of 2