Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE INCHIRIERE

PARTI S.C. AQUA CONST GROUP S.R.L.,cu sediul social in Sighetu Marmatiei, str. Unirii nr. 7A/3 jud. Maramures, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Maramures cu nr. J24/1499/2004, Cod Fiscal RO 16798660, reprezentata de RUSU CRISTIAN, n calitate de in calitate de LOCATOR, si _____________________ ________________________ , in calitate deCHIRIAS (sau LOCATAR), a intervenit prezentul contract de inchiriere in urmatoarele conditii : OBIECTUL Contractului de inchiriere Locatorul asigura chiriasului folosinta bunului ____________________ situat n ________________ Locatorul este titular al dreptului de proprietate asupra bunului nchiriat n baza actului ______________ ncheiat la data de ________________. Bunul nchiriat este compus din _______________, conform anexei la contract. Locatorul preda chriasului bunul nchiriat la data de___________________. Predarea-primirea bunului nchiriat se va consemna n procesul-verbal de primire care va fi ncheiat de partile contractante la data predarii. Locatorul preda chiriasului bunul nchiriat n stare de folosinta avnd caracteristicile prevazute n anexa la contract. Bunul nchiriat ___________________. este dat n folosinta locatarului pentru (destinatia)

Locatarul va putea/nu va putea sa subnchirieze bunul care face obiectul acestui contract, caz n care obligatiile asumate n nscris exista n continuare fata de locator.

PRETUL SI MODALITATI DE PLATA Pretul nchirierii este de ________________ lei lunar. Chiria va fi platita de chirias lunar, cel mai trziu pna n data de 25 ale lunii pentru care se face plata. Plata chiriei se va face prin numerar/ordin de plata in contul: -- numarul _________________ deschis la Banca __________. n cazul n care chiriasul nu plateste la termenul scadent, va suporta penalitati de ntrziere de 0,1% pe zi, calculate la suma datorata, penalitati ce pot depasi soldul initial, penalitati ce se factureaza separat. PERIOADA Contract de inchiriere Prezentul contract se incheie pe o perioada de ______________ luni/ani, incepand cu data_______. Prezentul contract de nchiriere va putea fi prelungit prin acordul ambelor parti contractante, ncheindu-se n acest scop un act aditional OBLIGATII LOCATOR Locatorul va preda chiriasului bunul nchiriat, precum si toate accesoriile acestuia prevazute n anexa la locul situat n _________________. Locatorul va preda chiriasului bunul nchiriat si toate accesoriile acestuia n conditiile de calitate prevazute n anexa . Locatorul cu ocazia predarii va ncheia proces-verbal de primire-predare datat, semnat si stampilat de ambele parti contractante. Pe toata durata nchirierii locatorul se obliga sa efectueze reparatiile capitale si necesare pe cheltuiala sa pentru a asigura functionalitatea bunului nchiriat conform destinatiei. Prin reparatii capitale si necesare, partile nteleg: ________________________. Locatorul va efectua pe cheltuiala sa si reparatiile determinante de vreun caz de forta majora. Locatorul va nlocui partial sau total accesoriile bunului nchiriat, pe cheltuiala sa, atunci cnd nlocuirea acestora nu este determinata de culpa chiriasului. Locatorul nu va stnjeni pe chirias n exercitare dreptului de folosinta asupra bunului nchiriat si nici nu va face acte prin care ar putea micsora folosinta acestuia.

Locatorul, pe durata prezentului contract, nu va executa modificari, schimbari ale structurii bunului nchiriat de natura sa tulbure folosinta acestuia de catre chirias sau care ar determina o schimbare a destinatiei bunului nchiriat. Locatorul va garanta pe chirias de viciile ascunse ale bunului nchiriat care nu au putut fi cunoscute de chirias n momentul ncheierii contractului si care fac imposibila folosinta partiala sau totala a bunului nchiriat. Locatorul va plati pe ntreaga durata a contractului de nchiriere impozitele si taxele privind bunul nchiriat. Locatorul va putea sa controleze periodic, respecziv la data de _________ a fiecarei luni, bunul nchiriat si daca acesta este folosit conform scopului pentru care a fost ncheiat contractul de nchiriere. Acest control se va exercita fara a stnjeni folosinta bunului de catre chirias. Locatorul nu va putea sa nchirieze bunul care face obiectul prezentului contract vreunui tert. OBLIGATII LOCATAR / CHIRIAS Chiriasul se obliga, ca pe toata durata nchirierii, sa pastreze n bune conditii bunul nchiriat, precum si accesoriile acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze. Chiriasul va asigura paza bunului nchiriat. Pe toata durata contractului, chiriasul l va garanta pe locator contra pierderii totale sau partiale a bunului nchiriat. Chiriasul va folosi bunul nchiriat numai potrivit destinatiei sale prevazute in contract. Chiriasul se obliga sa plateasca locatorului chiria la termenul scadent convenit n contract. Pe toata durata nchirierii chiriasul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitatile consumate pentru folosinta bunului nchiriat respectiv __________________. Chiriasu va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de ntretinere si reparatii normale ale bunului nchiriat pentru a-l mentine n starea n care l-a primit la momentul ncheierii contractului. Prin reparatii normale, partile nteleg: _______________________ Chiriasul va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de reparatii capitale ale bunului nchiriat numai daca sunt determinate de culpa sa.

Chiriasul va raspunde de distrugerea totala sau partiala a bunului nchiriat care s-ar datora cuplei sale. Chiriasului i va permite locatorului sa controleze modul cum este folosit bunul nchiriat si starea acestuia la termenul stabilit n contract. Chiriasul l va nstiinta imediat pe locator despre orice actiune a unei terte persoane care i tulbura folosinta. Chiriasul nu va face modificari bunului nchiriat dect cu acordul scris al locatorului. Chiriasul, la expirarea acestui contract, va restitui locatorului bunul nchiriat mpreuna cu toate accesoriile acestuia, n aceeasi stare n care le-a primit conform anexei . RASPUNDERI Pentru nendeplinirea de catre locator a obligatiilor care i revin n baza prezentului contract, chiriasul va putea fie sa plateasca locatorului chiria diminuata proportional cu prejudiciul care i s-a produs, fie sa desfiinteze contractul. Daca chiriasul nu si ndeplineste obligatiile pe care si le-a asumat n contract, va plati locatorului daune interese in valoare de % din soldul datorat/din valoarea totala a prezentului contract. LITIGII Eventualele litigii care s-ar putea ivi n legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, vor fi solutionate de instantele de judecata competente de la sediul social al locatorului. CLAUZE FINALE Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre prile contractante. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din cuprinsul su, reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care sufer vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a obligaiei respective nu nseamn c ea a renunat la acest drept al su. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de ............... exemplare, astzi...................., data semnrii lui.

Locator

________________________

Locatar ________________________

S-ar putea să vă placă și