Sunteți pe pagina 1din 8

Contract de servicii

Nr........./............................
1.Preambul
n temeiul OUG nr. 34/2006, actualizat i modificat, privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr.337/2006, s-a ncheiat prezentul contract de furnizare de produse,
ntre
SC COMPANIA DE APA ARAD SA cu sediul in Arad str. Sabin Dragoi nr. 2-4, jud. Arad, telefon:
0257/270843, fax: 0257/270981, numr de nmatriculare ORC: JO2/110/1991, C.I.F.: RO1683483, cont
bancar nr. RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 deschis la BCR Arad, reprezentat prin ing. GHEORGHE
BNEAN - Director general si ec. ECATERINA MADINCEA - Director economic, n calitate de
achizitor, pe de o parte
i
SC .............................................. cu sediul n .................., str. ......................, nr. ..................., telefon:
................................. fax: ......................................., numr de nmatriculare ORC: .......................................,
C.I.F: ......................................, cont nr. ........................................ deschis la ........................................,
reprezentat prin ............................................., n calitate de prestator, pe de alt parte.
2. Definiii
2.1 n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a. contract reprezint prezentul contract i toate Anexele sale.
b. achizitor i prestator - prtile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract;
c. preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea
integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract;
d. servicii - servicii de curenie a spaiilor de birouri aferente sediului Companiei din Arad str. Sabin Dragoi
nr. 2-4, prevzute n Anexa 1 la prezentul contract;
e. produse - echipamentele, mainile i orice alte bunuri cuprinse n anexa la prezentul contract i pe care
prestatorul are obligaia de a le utiliza aferent serviciilor prestate conform contractului;
f. fora major - un eveniment mai presus de controlul parilor, care nu se datoreaz greelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului i care face imposibil executarea i,
respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluii, incendii,
inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiv ci enunciativ. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor
uneia din pri;
j. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile
3. Interpretare
3.1 n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma
de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specific in mod
diferit.
4. Obiectul principal al contractului
4.1 Prestatorul se oblig s execute servicii de curenie a spaiilor de birouri aferente sediului Companiei
de Ap din Arad str. Sabin Drgoi nr. 2-4, n conformitate cu Anexa 1 i cu obligaiile asumate prin
prezentul contract.
4.2 Achizitorul se oblig s plteasc preul convenit n prezentul contract pentru serviciile prestate.
DP-025-07

Pagin 1

5. Preul contractului
5.1 Preul total aferent celor 7 luni calendaristice (iunie decembrie 2012), convenit pentru indeplinirea
contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este de ..................... lei, la care se adaug .............. lei
TVA, respectiv ............... lei/lun, la care se adaug ........................ lei TVA.
5.2 Preul este valabil pe toata perioada de valabilitate a contractului i este ferm in lei, fr posibilitatea
actualizrii acestuia.
5.3 Factura aferent serviciului prestat se va emite pn pe data de 20 a fiecrei luni, pentru luna precedent.
6. Durata contractului
6.1 Durata prezentului contract este calculat de la data semnrii contractului de ambele pri pn la data de
31.12.2012.
6.2. Prezentul contract nceteaz s produc efecte la data de 31.12.2012.
6.3 Durata prezentului contract se poate prelungi in conditiile si cu respectarea dispozitiilor art. 6 alin (3) din
HG nr. 925/2006.
7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului ncepe de la data semnrii contractului de ambele pri.
8. Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt:
a) Anexa 1 la contract;
b) propunerea tehnica si propunerea financiar;
c) caietul de sarcini;
d) acte adiionale, dac exist;
e) alte anexe la contract.
9. Obligaiile principale ale prestatorului
9.1 Prestatorul se oblig s presteze serviciile la standardele i sau performanele prezentate n propunerea
tehnic, anex la contract i cu respectarea cerinelor Caietului de sarcini.
10. Obligaiile principale ale achizitorului
10.1 Achizitorul se oblig s plateasc preul ctre prestator n termenul de 45 de zile de la nregistrarea
facturii la registratura SC Compania de Ap Arad SA.
10.2 Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevzute la art.
10.1, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onoreaz factura,
prestatorul va relua prestarea serviciilor n cel mai scurt timp posibil.
11. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor
11.1 n cazul n care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu reuete s-i execute obligaiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum echivalent
cu 0,04 % pe zi din preul contractului.
11.2 n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termenul prevzut la art. 10.2, atunci acesta are
obligaia de a plti, ca penaliti, o sum echivalent cu 0,04 % pe zi din plata neefectuat.
11.3 Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod culpabil i
repetat, d dreptul prii lezate de a considera contractul de drept reziliat i de a pretinde plata de dauneinterese.

DP-025-07

Pagin 2

11.4 Achizitorul i rezerv dreptul de a renuna oricnd la contract, printr-o notificare scris adresat
prestatorului, fr nici o compensaie. n acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului.

12. Garania de bun execuie a contractului


12.1 Cuantumul garaniei de buna execuie a contractului reprezint un procent de 5% sau 2,5% (IMM) din
preul contractului, fr TVA.
12.2 Prestatorul se oblig s constituie garania de buna execuie n cuantum de ............................... lei fara
TVA, avnd o perioad de valabilitate pe toat durata prezentului contract.
12.3 Modul de constituire a garaniei de bun execuie a contractului este :
- prin scrisoare de garanie bancar sau instrument de garantare emis de o societate de asigurari
(valabil minim 7 luni),
- prin deschiderea de ctre prestator a unui cont de garantie de buna executie la TREZORERIA
STATULUI din cadrul organului fiscal competent, n administrarea acestuia, un cont disponibil
distinct la dispoziia autoritii contractante. Suma iniial care se depune de ctre prestator n
contul astfel deschis nu trebuie s fie mic de 0,5 % din preul contractului, respectiv suma
.................................. lei fara TVA. Diferenta dintre cuantumul garaniei de bun execuie i
prima retinere se deduce din facturile emise de prestator, respectiv 5% sau 2,5% (IMM) din
fiecare factur emis.
12.4 Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita prejudiciului
creat, dac prestatorul nu i ndeplinete, nu i execut, execut cu ntrziere sau execut necorespunzator
obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie,
achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru prestatorului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost
respectate.
12.5 Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie in termen de 14 zile de la ndeplinirea
obligaiilor asumate.
13. Alte resposabiliti ale prestatorului
13.1 Prestatorul are obligaia de a presta serviciile prevzute n contract cu profesionalismul i
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat i n conformitate cu propunerea sa tehnic i prevederile din
Caietul de sarcini.
13.2 Prestatorul se oblig s supravegheze prestarea serviciilor i este pe deplin responsabil pentru execuia
acestora. Totodat, este rspunztor att de sigurana tuturor operaiunilor i metodelor de prestare utilizate,
ct i de calificarea personalului folosit pe toat durata contractului.
13.3 Prestatorul se oblig s asigure, pe toat perioada de derulare a prezentului contract, mijloacele umane,
utilaje i materiale de curenie, n funcie de necesar. Prestatorul se va asigura c personalul su s fie
instruit n mod corespunztor pentru prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract.
13.4 Prestatorul se oblig s asigure consumabilele cu toi detergenii i materialele incluse, cu excepia
sacilor menajeri, spun lichid, hrtie igienic i prosoape hrtie, care cad n sarcina achizitorului.
13.5 Prestatorul se oblig s presteze serviciile de curenie conform termenelor de prestare prevzute n
Anexa 1, utiliznd doar materialele potrivite i necesare pentru respectarea acestora.
13.6 Prestatorul se oblig s soluioneze orice reclamaie a achizitorului in termen de 2 (dou) zile de la
solicitarea acestuia, iar pentru evenimente accidentale, n maxim 2 (dou) ore de la solicitare. In cazul in care
prestatorul nu va soluiona reclamaiile in termenul prevzut mai sus, va fi obligat la plata de penaliti, n
cuantum de 0,5% pe zi de ntrziere.
13.7 Personalul minim care va fi pus la dispoziie de catre prestator este de 4 persoane. Nerespectarea acestei
prevederi atrage dup sine rezilierea n mod unilateral a contractului.
DP-025-07

Pagin 3

14. Alte responsabiliti ale achizitorului


14.1 Achizitorul se oblig s pun la dispoziia prestatorului orice faciliti i/sau informaii pe care acesta lea cerut n propunerea tehnic i pe care le considera necesare ndeplinirii contractului.
14.2 Achizitorul, prin personalul din cadrul Biroului Administrativ, va supraveghea i va fi responsabil cu
desfurarea n bune condiii a serviciilor.
15. Recepie i verificri
15.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din Anexa 1 i din Caietul de sarcini.
15.2 Verificrile vor fi efectuate de ctre eful Biroului Administrativ, n conformitate cu prevederile din
prezentul contract.
16. ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare
16.1 (1) Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea serviciilor n timpul cel mai scurt posibil, in
conformitate cu termenele prevzute in Anexa I.
(2) n cazul n care prestatorul sufer ntrzieri i/sau suport costuri suplimentare, datorate n
exclusivitate achizitorului, prile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, i
b) totalul cheltuielilor aferente, dac este cazul, care se vor aduga la preul contractului.
16.2 n cazul n care:
- orice motive de ntrziere, ce nu se datoreaz prestatorului, sau
- alte circumstane neobinuite susceptibile de a surveni, altfel dect prin nclcarea contractului de
ctre prestator, ndreptesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricrei faze a acestora, atunci prile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare i vor semna un act
adiional.
16.3 Dac pe parcursul ndeplinirii contractului, prestatorul nu respect serviciile asumate, acesta are
obligaia de a notifica acest lucru, n timp util, achizitorului.
17. Amendamente
17.1 Parile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor circumstane care lezeaz interesele comerciale
legitime ale acestora i care nu au putut fi prevzute la data ncheierii contractului.
18. Cesiunea
18.1 Este permis doar cesiunea creanelor de plat nscute din prezentul contract, obligaiile nscute
rmnnd n sarcina prilor contractante, astfel cum au fost stipulate i asumate iniial.
19. Fora major
19.1 Fora major este constatat de o autoritate competent.
19.2 Fora major exonereaz parile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract,
pe toat perioada n care aceasta acioneaz.
19.3 ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
19.4 Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod
complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor.
19.5 Dac fora major acioneaz sau se estimeaz ca va aciona o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte
va avea dreptul s notifice celeilalte pari ncetarea de plin drept a prezentului contract, fr ca vreuna din
pari s poat pretind celeilalte daune-interese.
20. Soluionarea litigiilor
DP-025-07

Pagin 4

20.1 Achizitorul i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative
directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legatur cu ndeplinirea
contractului.
20.2 Dac, dup 5 de zile de la nceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul i prestatorul nu reuesc s
rezolve n mod amiabil o divergen contractual, litigiul se va soluiona de catre instanta judecatoreasca de
la sediul achizitorului.
21. Limba care guverneaz contractul
21.1 Limba care guverneaz contractul este limba romn.
22. Comunicri
22.1 (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis
n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul primirii.
22.2 Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, fax sau e-mail cu condiia confirmrii n scris a
primirii comunicrii.
23. Legea aplicabil contractului
23.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.
Prile au neles s ncheie azi, .., prezentul contract n dou exemplare, cte unul pentru
fiecare parte.
ACHIZITOR,
SC COMPANIA DE APA ARAD SA

PRESTATOR,
SC .

DIRECTOR GENERAL
Ing. Gheorghe BNEAN
DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Ecaterina MADINCEA
OFICIUL JURIDIC
Cj. Maria MIHUA
BIROUL ACHIZITII PUBLICE
C.j. Flaviu GOLDI

DP-025-07

Pagin 5

ANEXA Nr. 1
la contractul de prestari de servicii nr. ......./.............................
Prestatorul va asigura efectuarea serviciilor de curenie zilnice (n zilele lucrtoare) a spaiului
sediului Companiei din Arad str. Sabin Drgoi nr. 2-4, compus din birouri, holuri, grupuri sanitare, n
suprafa de:
- 2064 mp (parchet, gresie si covor cauciucat)
- 542 mp geamuri termopan
Prestatorul va asigura toate mijloacele umane si materialele de curaenie necesare si suficiente pentru
asigurarea serviciilor de curaenie la un grad ridicat de calitate si cu o frecventa conform cerinelor din
specificaiile de mai jos.
1. CERINE:
- ntreinerea i curarea ncperilor i a spaiilor exterioare aferente cldirii;
- curarea geamurilor, mobilierului de birou. ters praful de pe mobilier
- toate materialele de curenie vor fi incluse n pret (detergeni pentru geamuri, pavimente si mobilier,
dezinfectant pentru toalete, etc.)
2. SPECIFICAII TEHNICE
2.1 Servicii de curatenie zilnica
Birouri Direciune:
- Maturat
- Spalat paviment
- Stergerea de praf de pe mobilier
- Golirea cosurilor de gunoi
- Schimbat saci menajeri
- ters urme de pe ui
Birouri Personal:
- Maturat
- Spalat paviment
- Obiecte sanitare
- Stergerea de praf de pe mobilier, holuri, bi
- Golirea cosurilor de gunoi
- Schimbat saci menajeri
2.2 Servicii de curatenie saptamanala :
-

Desprfuire, tergerea de praf de pe mobilier, prize, ntreruptoare, glafuri, calorifere


tergerea glafurilor de la geamurile de pe holuri
tergerea de pete de pe ui
Aspirare
Splare pardoseli i scri

DP-025-07

Pagin 6

ergerea balustradelor
Curare obiecte birotic( telefoane, computere, imprimante, tastaturi, etc.)
Igienizarea grupurilor sanitare (gresie, oglind, vas WC, chiuvete)

2.3 Servicii de curatenie lunara:


- Splare faian n bi, desprafuire holuri, splare ui
- Curare jaluzele
Uile de acces n incint se vor spla la 2 sptmni.
2.4 Servicii de curatenie trimestrial
-

Splarea tuturor geamurilor, tocurilor i uilor


Aspirarea scaunelor

2.5 Operaiuni la nevoie n urma comenzii primite de la achizitor


- orice operaiune de curenie n urma unui eveniment accidental.
3. SPECIFICATII
3.1 Avnd n vedere faptul c serviciile de curenie se presteaz dup orele normale de lucru (program de
lucru: 8.00-16.00), personalul utilizat pentru aceste servicii trebuie s fie un personal far cazier.
3.2 Utilajele i materialele de curenie se vor pune la dispoziie de ctre prestator, in funcie de necesar.
Prestatorul va asigura consumabilele cu toi detergenii i materialele incluse cu excepia sacilor menajeri ,
spunul lichid, hrtie igienic si prosoape hrtie care cad in sarcina achizitorului.
3.3 Timpul de reacie pentru evenimente accidentale este de maxim 2 ore de la solicitare. Prestatorul se
obliga sa soluioneze orice reclamaie a achizitorului in termen de 2 (doua) zile de la solicitarea acestuia. In
cazul in care prestatorul nu va soluiona reclamaiile in termenul prevzut mai sus, va fi obligat la plata de
penalitati de 0,5% pe zi.
3.5 Prestatorul are obligaia de a lua msurile corespunztoare n vederea prevenirii riscurilor profesionale,
protecia sntii i securitii personalului propriu, informrii i instruirii acestuia n domeniul securitii i
sntii n munc, eliminrii factorilor de risc i accidentare, n conformitate cu dispoziiile legale n
vigoare. Protecia muncii (instructajul) cade n sarcina prestatorului.
3.6 nclcarea dispoziiilor legale privitoare la protecia muncii i PSI pentru activitile desfurate de
personalul de curenie, atrage pentru societatea prestatoare ntreaga rspundere disciplinar,
administrativ, material, civil sau penal, dup caz, potrivit legii.
3.7 Prestatorul va lua toate msurile necesare pentru ca activitatea de curenie s nu afecteze desfurarea
n bune condiii a activitii achizitorului.
3.8 Prestatorul va coopera n permanen cu factorii desemnai de conducerea achizitorului n scopul unei
bune desfurri a activitii de curatenie.
3.9 Verificarea realizrii serviciului conform cerinelor asumate se va face sptmnal, aleatoriu de
reprezentatul achizitorului mpreun cu reprezentantul prestatorului.
3.10 Prestatorul rspunde de calitatea serviciilor prestate, fr deteriorarea obiectelor din birouri si
spatiile conexe, cu folosirea soluiilor de curat n conformitate cu prescriptiile productorului,
asigurarea siguranei ncperilor n timpul afectat cureniei.
3.11 Prestatorul este rspunztor att de sigurana tuturor operaiunilor i metodelor de prestare
utilizate, ct i de calificarea personalului folosit pe toat durata contractului.

DP-025-07

Pagin 7

4. MODALITATI DE PLAT
4.1 Plata se face prin virament bancar, n termen de 45 de zile de la nregistrarea facturii la sediul
achizitorului.
4.2 Factura aferent serviciului prestat se va emite pn pe data de 20 a fiecrei luni, pentru luna precedent.

ACHIZITOR,
SC COMPANIA DE APA ARAD SA

PRESTATOR,
SC .

DIRECTOR GENERAL
Ing. Gheorghe BNEAN
DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Ecaterina MADINCEA
OFICIUL JURIDIC
Cj. Maria MIHUA
BIROUL ACHIZITII PUBLICE
C.j. Flaviu GOLDI

DP-025-07

Pagin 8

S-ar putea să vă placă și