Sunteți pe pagina 1din 3

Contract de prestari servicii - constructie

Nr. /

CAP.I. PARTI CONTRACTANTE

SC REHOMA SRL, avand sediul social in Bd-ul. Nicolae Balcescu, nr.54, Pitesti, jud. Arges,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J3/1721/1991, cod fiscal nr. RO143647,
reprezentata de Popescu Nicolae, in calitate de BENEFICIAR,

si

SC PATRICK TOP CONSTRUCT SRL , avand sediul social in Pitesti, jud Arges, str.
Constantin D. Statescu, nr 1, bl.C9, sc.B, ap.15, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului
sub nr J3/55/08.01.2019, cod fiscal nr. 40383762, reprezentata de Toroipan Andreea-Florina in
calitate de PRESTATOR,

a intervenit prezentul contract de prestari servicii in urmatoarele conditii :

CAP.II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 Obiectul contractului îl reprezinta construirea de catre prestator a acoperisului unui


imobil.
Prestatorul se obliga sa efectueze lucrarea in conditii de calitate.

CAP.III. TERMENUL CONTRACTULUI

Art.1 Termenul contractului este de 60 zile, acesta putand fi prelungit, cu acordul scris al
ambelor parti prin incheierea unui act additional, cu cel putin 5 zile inainte de data expirarii
prezentului contract.
Art.2 Acest contract de prestari servicii se încheie pe o durata de 60 zile de la data semnarii
prezentului act adica azi,………………

CAP.IV. PRETUL CONTRACTULUI


Art.1 Pretul pe care beneficiarul il datoreaza prestatorului pentru serviciile sale este
de ................. lei inclusiv TVA.

CAP.V. RASPUNDEREA CONTRACTUALA SI OBLIGATIILE PARTILOR

Art.1 Prestatorul are obligatia sa execute lucrarea respectand indicatiile Beneficiarului in


conformitate cu devizul din anexa atasata prezentului contract.
Art.2 Prestatorul va executa şi conduce execuţia lucrărilor contractate astfel încât să se încadreze
în termenul de execuţie stabilit în contract, când se va proceda la predarea lucrărilor.
Art.3 Lucrările de construcţii / reparaţii / finisaje vor fi executate de prestator conform planurilor,
general şi de detaliu.
Art.4 Prestatorul răspunde în faţa beneficiarului contractual, de calitatea tuturor lucrărilor
executate de subantreprenori / subcontractanţi.
Art.5 In cazul in care vor exista lucrari care au fost executate defectuos (nu corespund cu
cerintele Beneficiarului),Prestatorul se obliga sa le remedieze pe cheltuiala proprie in cel mai
scurt timp conform cerintelor Beneficiarului.
Art.6 Prestatorul raspunde pentru respectarea disciplinei si a regulilor de comportament, precum
si protectia muncii pentru toti salariatii sai.
Art.7 Prestatorul are obligatia de a emite factura pentru lucrarile efectuate urmand ca plata sa se
faca conform termenelor stabilite in prezentul contract.

Beneficiarul se obliga la:


Art.8 Să pună la dispoziţie executantului înainte de începerea lucrărilor documentele de execuţie,
amplasamentului liber de orice sarcini, acces la surse de apa şi energie electrică
Art.9 Să asigure controlul calităţii lucrărilor prin personal atestat (inspector de şantier)
Art.10 Să verifice şi să confirme împreună cu proiectantul cantităţile de lucrări lunare (situaţii de
plată) în termen de maximum 5 zile de la data emiterii lor de către executant.
Art.11 Să efectueze plăţile la termenele stabilite
Art.12 Să respecte programul de urmărire a calităţii
Art.13 Să asigure, la cererea executantului prezenţa proiectantului în vederea asistenţei tehnice

CAP.VI. RECEPŢIA LUCRĂRILOR


Art.1 Recepţia execuţiei lucrărilor se va efectua la încheierea lucrărilor, în baza semnării
procesului verbal de recepţie.
Art.2 Prin semnarea procesului verbal de recepţie, se atestă faptul că prestatorul şi-a îndeplinit
întocmai obligaţiile contractuale şi concomitent se naşte dreptul său la plata integrală a lucrărilor
contractate.
Art.3 Prestatorul garantează calitatea lucrărilor executate şi a materialelor folosite timp de......ani
de la data predării lucrării, obligându-se ca în termenul garantat să remedieze pe cheltuiala sa, în
termen de maxim 15 zile de la sesizarea în scris primită de la beneficiar, orice fel de defecte de
execuţie, cu excepţia cazurilor când aceste probleme au apărut din cauza utilizării defectuoase a
beneficiarului sau din culpa acestuia dovedită.
Art.4 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de execuţie a lucrărilor care fac obiectul
prezentului contract, iar prestatorul este obligat să respecte cerinţele beneficiarului legate de
calitatea materialelor folosite, de respectarea planurilor şi a proiectelor de execuţie.

CAP.VII. GARANŢIE

Art.1 Perioada de garanţie pentru lucrările contractate este de ........................ Perioada de


garanţie începe din data recepţiei la terminarea lucrărilor până la data recepţiei finale. Lucrările
de remedieri sau refaceri necesare în perioada de garanţie vor fi executate exclusiv pe cheltuiala
antreprenorului. În cazul în care deficienţele apar în urma exploatării necorespunzătoare,
remedierile vor fi suportate de către beneficiar.
CAP.VIII. FORTA MAJORA

Art.1 Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii


partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se
intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil,
aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau
partial obligatiile asumate.
Art.2 Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta
celeilalte parti, in scris, in maxim 5 (cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore,
impreuna cu avertizare asupra efectelor si intinderii posibile a fortei majore, se va
comunica in maximum 15 (cincisprezece) zile de la aparitie.
Art.3 Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 2
luna, fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe. In nici
un caz, nici una din parti nu are dreptul de a cere despagubuiri de la cealalta parte, dar
ele au indatorirea de a-i onora toate obligatiile pana la aceasta data.

CAP.IX. CAUZE DE INCETARE A CONTRACTULUI

Art. 1 Acest contract inceteaza in una din urmatoarele situatii:


a). expirarea duratei stipulate in contract;
b). beneficiarul sau prestatorul incalca vreuna din clauzele inserate in prezentul
contract.
c). realizarea obiectului de activitate a prezentului contract.
Art. 2 In cazul in care prezentul contract inceteaza din cauze care nu pot fi
imputate prestatorului, pretul contractului nu se returneaza.

CAP. X. LITIGII

Art. 1 Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu
prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau
desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila.
Art. 2 Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor
fi inaintate spre solutionare instantelor competente.

CAP.XI. CLAUZE FINALE

Art. 1 Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru


fiecare parte, astazi ......................., fiind semnat si stampilat de parti.

PRESTATOR BENEFICIAR
SC PATRICK TOP CONSTRUCT SRL SC REHOMA SRL