Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE CONSULTANŢĂ (model)

Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTULUI


Societatea Comercială S.C. ANTO CONSULTING S.R.L. cu sediul social în Ramnicu Valcea, str.
Colonel Badescu, nr. 30. sc. B, ap. 8, telefon 0370408294 . înregistrată în Registrul Comerţului Vâlcea
cu nr. J38/58/30.01.2017 având contul nr.RO61BRDE390SV37614773900 la Banca BRD şi codul fiscal
nr. CUI 31260643, prin reprezentanţii legali Dero Mac având funcţia de administrator ,cetăţean român,
posesor al actului de identitate/paşaport nr. CI-VX 313124 în calitate de CONSULTANT şi
Societatea Comercială S.C. APORT S.R.L cu sediul social în, str. Daniil Ionescu nr. 42, Predeal telefon
0250/745345213 înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J38/467/1992, având contul nr.RO09 BTRL
0390 1303 4201 66xx la Banca Transilvania România şi codul fiscal nr. R1475320 reprezentată prin
Cornel Constantin având funcţia de administrator, cetăţean român, legitimat cu CI-VX 4278844 în calitate
de BENEFICIAR au convenit încheierea prezentului contract, cu următoarele clauze:

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI


CONSULTANTUL se obligă să identifice, prin activitatea sa, parteneri pentru BENEFICIAR şi să
intermedieze acceptarea ofertei ferme formulată de BENEFICIAR. Această ofertă constă în esenţă în
următoarele: specificaţii generale produs, ofertă tehnică, ofertă comercială, ofertă sezonieră, etc.

Art. 3. TERMENUL
Termenul pentru executarea prestaţiei de către intermediar este de 3 (trei) luni Acest termen va putea fi
prelungit prin act adiţional.

Art. 4. OBLIGAŢIILE CONSULTANTULUI

1. Să facă demersurile necesare pentru identificarea acceptantului ofertei.


2. Să-l informeze de îndată pe BENEFICIAR asupra acceptării ofertei.
3. Să faciliteze stabilirea contactului între BENEFICIAR şi acceptantul ofertei.
4. Să efectueze demersurile profesionale uzuale necesare pentru a determina părţile de la pct. 3 să încheie
operaţia comercială avută în vedere.

5. Să respecte obiectivele zilnice şi lunare anexate la prezentul contract.


6. Să prezinte BENEFICIARULUI raportul de activitate zilnic.
7. Să îşi desfăşoare activitatea la sediul BENEFICIARULUI în baza progamului de lucru negociat între
părţi.
8. Să asigure confidenţialitatea termenilor contractuali.
9. Să nu încheie contracte similare cu firme cu acelaşi obiect de activitate ca al BENEFICIARULUI.
1
10. Să propună modalităţi de îmbunătăţire a ofertei.
11. Să prezinte BENEFICIARULUI mijloacele tehnice şi demersurile utilizate pentru atingerea
obiectivelor anexate la prezentul contract.

CONSULTANTUL nu-şi asumă obligaţia:


a) să redacteze proiectul contractului comercial care se va încheia între beneficiar şi acceptant. La cererea
oricăreia din aceste persoane, intermediarul va putea presta şi acest serviciu contra cost;
b) să garanteze executarea contractului comercial de către părţi;
c) să garanteze solvabilitatea acceptatului sau ofertantului.

Art. 5. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

1. Să predea CONSULTANTULUI, la semnarea acestui contract, oferta fermă, completă şi precisă, şi


obiectivele zilnice şi lunare stabilite prin înţelegerea dintre părţi..
2. Să precizeze numele şi datele de contact ale persoanelor, salariaţi ai BENEFICIARULUI., ce vor
acorda asistentă tehnică CONSULTANTULUI pe periada desfăşurării prezentului contract.
3. Să furnizeze CONSULTANTULUI informaţiile tehnice şi comerciale cerute de acesta ;
4. Să pună la dispoziţia CONSULTANTULUI spaţiu şi mijloace tehnice necesare pentru desfăşurarea
activităţii ce face obiectul prezentului contract.
5. Să informeze CONSULTANTUL despre rezultatul negocierii cu partenerii identificaţi în urma
activităţii ce face obiectul prezentului contract.
6. Să achite contravaloarea serviciilor prestate de CONSULTANT;
7. Să asigure confidenţialitatea termenilor contractuali.
8. Să nu încheie contracte similare cu firme cu acelaşi obiect de activitate ca al CONSULTANTULUI.
9. Să transmită CONSULTANTULUI modificările ofertei şi să propună măsuri de îmbunătăţire a
calităţii Consultantului.
10. Să nu modifice obiectivele zilnice şi lunare stabilite prin prezentul contract decât prin negociere între
părti.
11. Să suporte cheltuielile generate de desfăşurarea la sediul BENEFICIARULUI a activităţii ce face
obiectul przentului contract.

Art. 6. MODALITĂŢI DE PLATĂ


1. BENEFICIARUL va plăti lunar CONSULTANTULUI, pe o perioadă de 3 (trei) luni de la acceptarea
proiectului, echivalentul în lei a sumei de ...................., suma ce reprezintă contravaloarea serviciilor
prestate de acesta din urmă.

2
2. În cazul nerealizării întocmai a graficului, din motive ce ţin strict de capacitatea CONSULTANTULUI
contravaloarea serviciilor prestate se va diminua proporţional cu gradul de îndeplinire al obiectivelor.
3. În cazul nerealizării întocmai a graficului, din motive ce nu ţin de capacitatea CONSULTANTULUI
contravaloarea serviciilor nu se modifică.
4. În ultima zi a fiecărei luni, CONSULTANTUL va emite factura de plată in baza raportului de activitate
aprobat de BENEFICIAR. Aceasta va fi onorată de către BENEFICIAR prin ordin de plată în termen de
30 zile de la primirea facturii.

Art. 7. FORŢA MAJORĂ


1. Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor contractante, intervenita după data semnării
contractului şi care împiedică executarea acestuia este considerată ca forţa majoră şi exonerează de
răspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forţa majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca:
război, revoluţie, calamitaţi etc.
2. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 10 zile de la data
apariţiei respectivului caz de forţă majoră.
3. După încetarea cazului de forţă majoră, partea care l-a invocat, îşi va relua obligaţiile contractuale în
termen de 3 zile şi va anunţa cealaltă parte.
4. Dacă nu procedează la anunţarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii şi încetării cazului de
forţă majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanuntarea în
termen.

Art. 8. DISPOZIŢII FINALE


1. Se poate cere de către oricare dintre părţile contractante, în cazul neîndeplinirii culpabile a obligaţiilor
de către cealaltă parte, cu o notificare prealabilă în termen de 15 zile.
2. Litigiile decurgând din interpretarea şi executarea prezentului contract, care nu pot fi soluţionate pe
cale amiabilă, vor fi supuse instanţelor judecătoreşti competente.
3. Se anexează la prezentul contract ofertă şi graficul privind obiectivele BENEFICIARULUI şi însuşite
prin acord scris de CONSULTANT .
4. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părţi sub forma
unui act adiţional.

CONSULTANT, BENEFICIAR,

Încheiat astăzi ..............în 3 exemplare, a câte 3 pagini, din care unul a fost predat BENEFICIARULUI.