Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII AMENAJARI INTERIOARE / DESIGN INTERIOR

Incheiat intre

S.C. REBELL S.R.L. cu sediu în oraş Vulcan jud. Hunedoara, înmatriculată la

cont

, denumita in continuare "CONSULTANT-

Registrul Comerţului sub nr. J20/ IBAN

reprezentată legal de ……………………… decorator", pe de o parte,

, cod unic de înregistrare

deschis la

,

,

– Sucursala

si

Domnul/doamna /societatea de alta parte,

a intervenit azi "Contractul".

denumita in continuare "BENEFICIAR", pe

prezentul contract de prestari servicii, denumit in continuare

ART. I OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Formeaza obiectul prezentului contract prestarea unor servicii de amenajari interioare si

design interior in favoarea BENEFICIARULUI la domiciliul /resedinta acestuia situat/situata in

1.2 In conformitate cu obiectul contractului, gama serviciilor prestate de CONSULTANT in

favoarea BENEFICIARULUI va include:

1.

Consultanţă pentru:

a

a. structurare şi amenajare spaţii interioare;

b

b. achiziţionarea de produse şi servicii de specialitate, mobilier, electro, decoraţiuni;

c. achiziţionarea obiectelor decorative (covoare, tapiserii, pictură murală, etc.).

2. Proiecte de amenajare interioara / design interior pentru spatii rezidentiale, birouri, magazine, instituţii publice:

a. relevarea spaţiilor;

b. discutii interactive cu clientul pentru a determina, in functie de preferintele acestuia,

structura optima a proiectului;

c. prezentarea de solutii de mobilare (cote de mobilier) si decoratiuni interioare;

d. supravegherea relatiei cu furnizorii si urmarirea livrarii produselor;

e. prezentarea, la cererea clientului, a unor solutii sau contractori pentru executarea

lucrarilor conexe de amenajare interioara;

f. estimarea costurilor şi necesarului de materiale (întocmirea unui deviz de lucrări);

g. predarea la cheie a proiectului;

h. urmărirea (asistenţa) efectuării lucrărilor conform proiectului.

3. Proiecte de amenajare interioara pentru case de vacanta;

4. Realizarea efectiva a elementelor decorative.

1.3 Partile convin că prestarea se executa prin grija CONSULTANTULUI care livreaza serviciile ce fac obiectul prezentului contract, în schimbul unui onorariu platit de BENEFICIAR în conditiile legii aplicabile si ale prezentului contract. ART. II DURATA CONTRACTULUI

ART. III DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR:

3.1 DREPTURILE SI OBLIGATIILE CONSULTANTULUI:

3.1.1 CONSULTANTUL are urmatoarele obligatii:

a. sa ceara BENEFICIARULUI toate informatiile, datele si documentele necesare realizarii obiectivului prezentului contract;

b. sa informeze BENEFICIARUL, la cererea scrisa a acestuia, privind stadiul indeplinirii

obligatiilor sale din contract;

c. sa informeze BENEFICIARUL, ori de câte ori constată că nu sunt îndepliniţi parametri de execuţie conform proiectului de amenajare;

d. sa identifice, sa mobilizeze si sa utilizeze resurse de informare si organizatorice pentru

indeplinirea obiectului contractului in afara celor pe care le va cere in mod expres BENEFICIARULUI;

e. sa pastreze informatia ce i-a fost indicata expres si in forma scrisa de catre BENEFICIAR

drept informatie-proprietar si/sau informatie confidentiala si/sau secret profesional, in conditiile legii;

f. relatiile contractuale (obligatii, garantii, onorarii) intre beneficiar si alti contractori, chiar

prezentati de CONSULTANT, la cererea clientului, nu sunt influentate in nici un fel de

CONSULTANT si nu intra in atributiile lui.

3.1.2 CONSULTANTUL are urmatoarele drepturi:

a. in orice moment al activitatii sale, sa sugereze BENEFICIARULUI contractanti specializati pentru realizarea unor operatiuni necesare indeplinirii obiectului contractului.

3.2 DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

3.2.1 BENEFICIARUL are urmatoarele obligatii:

a. sa furnizeze CONSULTANTULUI toate informatiile, datele si documentele de care dispune,

pe care CONSULTANTUL i le poate indica drept necesare realizarii obiectivului prezentului contract, intocmai, la timpul si in modalitatea indicate de CONSULTANT drept oportune;

b. BENEFICIARUL isi exprima prin semnarea prezentului contract acordul ca demersurile

CONSULTANTULUI sa fie facute potrivit informatiilor furnizate de BENEFICAR;

c. sa utilizeze informatiile CONSULTANTULUI pe riscul sau si in conditiile legii si ale

prezentului contract;

d. sa obtină autorizaţiile necesare eventualelor modificări ale elementelor structurale ale

încăperilor (crearea unor noi goluri), mansardare, modificări ale coloanelor principale de alimentare cu apă sau canal, ţevi de gaz, sau autorizaţiile necesare oricăror alte acţiuni care necesită întocmirea unor expertize tehnice care stabilesc dacă sunt posibile modificările.

3.2.2 BENEFICIARUL are urmatoarele drepturi:

a. sa fie informat, la cererea sa, asupra stadiului realizarii obiectului contractului decadal;

b. sa primeasca detaliile si clarificarile pe care le-a cerut in mod expres in prealabil legate de

obiectul contractului;

ART. IV PLATA CONSULTANTULUI

4.1. Părţile convin că obligaţiile de plată ale BENEFICIARULUI se constituie şi se sting printr-

un onorariu procentual stabilit in functie de valoarea proiectului si aplicat asupra valorii

proiectului, reprezentata de totalitatea achizitiilor pentru proiect astfel:

a. un avans in suma de

la data semnarii contractului;

% din valoarea proiectului, reprezentand achizitii si lucrari efectuate pentru

proiect pana la data de

;

c. diferenta pana la totalul onorariului la data finalizarii proiectului.

4.2. Daca BENEFICIARUL solicita lucrari suplimentare fata de cele detaliate in Anexa 1 la

Contract, acestea se vor efectua numai dupa plata integrala catre CONSULTANT a serviciilor efectuate in conformitate cu Anexa 1 si dupa convenirea intre BENEFICIAR si CONSULTANT a unui onorariu suplimentar pentru CONSULTANT si a unei date de finalizare a lucrarilor suplimentare.

4.3. Penalizări

Pentru fiecare zi de intarziere de la termenele prevăzute anterior, BENEFICIARUL va plăti o penalizare de 0,15% din valoarea obligaţiei de plată neonorate. Calculul şi plata acestora se fac pe răspunderea BENEFICIARULUI.

ART. V LEGEA APLICABILA

5.1 Prezentul contract este guvernat si interpretat in conformitate cu prevederile legislatiei

romane.

ART. VI LITIGII

6.1 Eventualele litigii privind ………

6.2 Daca litigiul nu poate fi solutionat pe cale amiabila sau daca una din parti renunta la o astfel

de solutionare, toate litigiile vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti din judeţul Hunedoara.

ART. VII MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI

7.1 MODIFICAREA CONTRACTULUI Orice modificare a prezentului contract va putea fi …………

7.2 INCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract inceteaza in una din urmatoarele situatii:

a. Expirarea

Expirarea duratei prevazute la art. II al prezentului contract. ………

b. Rezilierea

Oricare parte care constata ca cealalta ………….

c. Rezilierea datorata fortei majore

Prezentul contract se considera reziliat datorita fortei majore daca aparitia fortei ………

ART. VIII FORTA MAJORA 8.3 Daca nu se procedeaza la anuntarea, in termenele pre…………

ART. IX DISPOZITII FINALE

9.1 Clauza de confidentialitate

Fiecare parte convine ca executa obligatiile si profita de drept………

9.2 Obligatii de notificare

Partile convin ca îsi asuma obligatii de notificare conforma ca parte integranta din prezentul contract, astfel:

9.2.1

Notificarea conforma cu prev…………

9.2.3

Orice mesaj fara respectarea celor prevazute la pct. 9………

9.3 Partile convin ca prezentul………………

9.4 Raporturile dintre parti …………

, la sediul consultantului, in doua

exemplare originale, avand fiecare aceeasi valoare juridica, fiind semnat de persoanele

Prezentul contract a fost incheiat astazi

indreptatite sa reprezinte in mod legal partile contractante.

CONSULTANT

SC REBELL SRL

BENEFICIAR