Sunteți pe pagina 1din 4

S.C.

ASIMPTOTIC SRL-Contract de prestari servicii proiectare Activitati de arhitectura-CAEN 7111


CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PROIECTARE
Nr.1/12.03.2012
I.PARTILE CONTRACTANTE
Art.1.1.Prezentul contract de re!tar" !er#"c"" ro"ectare !$a "nc%e"at "ntre &
S.C. ASI'PTOTIC S.R.L. ( persoana juridica romana, cu sediul in Iasi, Sos Nicolina
nr.13,bloc 938, et.8, ap.28, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J2231!22""8, cod unic
de inregistrare# 2!$2$%!1 , tele&on "'22'1'2'9 ,repre(entata in scopul pre(entului Contract de catre
R)S) *R+,-S ca administrator, in calitate de ar%"tect ro"ectant .
SI
SC )VAC S*STE'S SRL, cu sediul in Judetul Iasi, str./utora nr.!, num0r de 1nmatriculare
J2218332""$, cod &iscal R- 18889'8" cont R-9'R23R"""""$"""82"!1$8, desc4is la
R+I556IS6N 3+N7, suc. Iasi, repre(entata prin administrator ing. in calitate de +ene,"c"ar
a "nter#en"t rezentul contract cadru de re!tar" !er#"c"" .
II. O+IECT-L CONTRACT-L-I
Art 2.1 . SC ASI'PTOTIC SRL se obliga sa preste(e ser8icii de specialitate pentru
bene&iciar pe ba(a comen(ilor emise de acesta, comen(i care 8or constitui ane9e la pre(entul contract
cadru .:roiectantul se obliga sa elabore(e proiectul de ar4itectura si proiectele de specialitate pentru
oricare din &a(ele#
anteproiectstudiu &e(abilitate
:+C ; proiect te4nic
proiecte aditionale
detalii de e9ecutie si urmarire de santier
asistenta te4nica

III. VALOAREA CONTRACT-L-I SI 'ODALITATILE DE PLATA
Art.3.1 < :retul ser8iciilor si conditiile de plata 8or &i negociate pentru &iecare comanda in
parte si 8or &i pre8a(ute in ane9ele la pre(entul contract.
In ca(ul in care pe parcursul derularii contractului, se 8a constata necesitatea elaborarii de
documentatii pentru e8entuale alte lucrari care nu au putut &i pre8i(ionate la date inc4eierii
contractului, acestea 8or putea &i considerate lucrari suplimentare &ata de 8olumul angajat initial si 8or
&ace obiectul unor acte aditionale.
=aloarea contractului se suplimentea(a prin acte aditionale in ca(ul unor modi&icari sisau
completari ale temei de proiectare, precum si in ca(ul in care apar necesare acti8itati de proiectare
suplimentare care, din di8erse moti8e, nu au putut &i angajate si tari&ate la intocmirea contractului si
care nu au la origine greseli si omisiuni ale :roiectantului.
:lata lucrarilor de proiectare nu este conditionata de obtinerea aprobarilor sau a8i(elor care
potri8it legii se obtin de Client.
:lata se 8a e&ectua in numerar sau in contul bancar al societatii S.C. +SI>:/-/IC S.R.?., ale
carui detalii se regasesc mai jos#
+ANCA& +ANCA RO'ANA PENTR- DE/OLTARE
I+AN& RO01+RDE220SV00211022200

C)I# 2!$2$%!1. J2231!22""8
S.C. ASIMPTOTIC SRL-Contract de prestari servicii proiectare Activitati de arhitectura-CAEN 7111
IV.D-RATA CONTRACT-L-I
Art.2.1 :re(entul contract se inc4eie pe o perioada de 1@unA an, cu posibilitatea prelungirii prin
acordul partilor si inc4eierea unui act aditional.
V. O+LI3ATIILE PARTILOR
Art.4.1 O5l"6at""le ro"ectantulu"
:roiectantul are urmatoarele obligatii#
@aA sa e9ecute lucrarile de proiectare, con8enite prin pre(entul contract si ane9ele sale, respectand
normati8ele te4nice si legislatia in domeniu.
@bA sa aduca la cunostinta Clientului toate imprejurarile necon&orme cu situatia a8uta in 8edere la
contractare si sa participe acti8 la solutionarea problemelor aparute pe parcursul derularii
contractului.
@cA sa intocmeasca con&orm pre8ederilor legale documentatiile te4nice de obtinere a a8i(elor si
acordurilor.
@dA sa il asiste pe Client si sa in spijine in 8ederea obtinerii de catre acesta a a8i(elor si a acordurilor
legale.
@eA sa anali(e(e si sa introduca in proiect, daca este ca(ul, recomandarile &orurilor de a8i(are legale.
@&A sa elabore(e detaliile de e9ecutie con&orm cu gra&icul de esalonare stablit de comun acord cu
Clientul.
@gA sa urmareasca modul de e9ecutie al lucrarilor in santier, in&ormand Clientul asupra unor e8entuale
greseli de e9ecutie sau neconcordante &ata de proiect, ce 8or &i consemnate 1n scris.
@4A sa &urni(e(e solutii te4nice pentru toate problemele i8ite pe parcursul e9ecutiei daca se datorea(a
unor neclaritati ale proiectului
Art.4.2.O5l"6at""le 5ene,"c"arulu"
aA Sa ac4ite contra8aloarea proiectului Bi a lucr0rilor e&ectuate, 1n decurs de 1% (ile de la
receptionarea &acturii, precum Bi oric0ror alte ta9e ce cad 1n sarcina sa 1n leg0tur0 cu e9ecutarea
contractului. Cn ca(ul 1n care clientul nu 8a ac4ita 1n termenul stipulate, se 8or ad0uga penalit0Di de
",2E pe (i de intar(iere, cuantumul penalit0Dilor putFnd dep0Bi debitul iniDial.
bA Sa puna la dispo(itia prestatorului documentatia si in&ormatiile necesare e9ecutarii lucrarilor
contractate.
cA Sa comunice prestatorului in timp util modi&icarile inter8enite legate de prestatiile solicitate . *aca
modi&icarile inter8enite presupun costuri suplimentare pentru prestator , acestea 8or &ace obiectul
unor noi negocieri.
VI. RECEPTIA L-CRARILOR
Art. 7.1 ?ucrarile contractate se 8or receptiona pe ba(a de proces 8erbal inc4eiat intre
prestator si bene&iciar.
3ene&iciarul este obligat sa 8eri&ice con&ormitatea lucrarilor cu clau(ele contractului si
continutul comen(ilor, si sa ceara prestatorului remedierea e8entualelor 8icii.
:restatorul 8a raspunde si 8a remedia 8iciile in termenul indicat de bene&iciar.
VII. INCETAREA CONTRACT-L-I
Art. 1. 1.:re(entul contract incetea(a in urmatoarele ca(uri #
< partile con8in de comun acord incetarea lui
< e9pirarea duratei contractului
VIII. 8ORTA 'A9ORA
Art.:.1. 5orta majora apara de raspundere contractuala partea care o in8oca in conditiile legii .
C)I# 2!$2$%!1. J2231!22""8
S.C. ASIMPTOTIC SRL-Contract de prestari servicii proiectare Activitati de arhitectura-CAEN 7111
I;. SOL-TIONAREA LITI3IILOR
Art.0.1. ?itigiile care se 8or naste din pre(entul contract sau in legatura cu acesta, inclusi8 cele
re&eritoare la 8aliditatea, interpretarea, e9ecutarea sau des&iintarea lui, 8or &i solutionate pe cale
amiabila. In ca(ul nere(ol8arii pe cale amiabila a litigiilor i(8orate partile pot apela la instantele
judecatorresti competente.
:re(entul contract s<a inc4eiat asta(i 12."3.2"12 in 2 @douaA e9emplare cate unul pentru
&iecare parte.
Pre!tator ( +ene,"c"ar(
SC ASI'PTOTIC SRL S.C. )VAC S*ST'ES S.R.L.
Ad<"n"!trator ( Ad<"n"!trator&
Ar%"tect& R-S- 3)EOR3)E DRA3OS In6.VALC- 3A+RIEL
C)I# 2!$2$%!1. J2231!22""8
S.C. ASIMPTOTIC SRL-Contract de prestari servicii proiectare Activitati de arhitectura-CAEN 7111
ANE;A NR.1
la contractul nr.1/12.03.2012
S.C. ASI'PTOTIC S.R.L. ( persoana juridica romana, cu sediul in Iasi, Sos Nicolina nr.13,bloc
938, et.8, ap.28, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J2231!22""8, cod unic de
inregistrare# 2!$2$%!1 , tele&on "'22'1'2'9 ,repre(entata in scopul pre(entului Contract de catre
R)S) *R+,-S ca administrator, in calitate de ar%"tect ro"ectant .
Pro"ectantul !e o5l"6a !a ela5oreze ro"ectul de ar%"tectura !" ro"ectele de !ec"al"tate( la ,azele&
anteproiectstudiu &e(abilitate
:+C ; proiect te4nic
proiecte aditionale
detalii de e9ecutie si urmarire de santier
asistenta te4nica
pentru obiecti8ul de in8estitie Gdenumire, adresa, alte elemente de identi&icareH
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
*ocumentatia 8a &i predata in 3 e9emplare listate color si 3 e9emplare electronic@suport C*A
/ermenele de predare ale documentatiilor de catre :roiectant sunt#
&a(a studii preliminare < II III IIIIII
&a(a +nteproiect Sudiu &e(abilitate J II III IIIIII
&a(a :roiect +utori(are Constructie J II III IIIIII
&a(a :roiect /e4nic si cantitati de lucrari J II III IIIIII
&a(a *etalii e9ecutie J II III IIIIII
=aloarea totala a prestatieie este de IIIIIIIIIIIIIIIII &iind detaliata dupa cum urmea(a#
a8ans J IIIIIIIIII in data de II III IIIIII
&a(a 1 J I=====IIII in data de II III IIIIII
&a(a 2 J IIIIIIIIII in data de II III IIIIII
&a(a 3 J IIIIIIIIII in data de II III IIIIII
:lata lucrarilor de proiectare nu este conditionata de obtinerea aprobarilor sau a8i(elor care
potri8it legii se obtin de Client.
:re(enta ane9a s<a inc4eiat asta(i 12."3.2"12 in doua e9emplare , cate una pentru &iecare parte si
este supusa pre8ederilor contractuale .
Pre!tator ( +ene,"c"ar(
SC ASI'PTOTIC SRL SC )VAC S*STE'S SRL
Ad<"n"!trator ( Ad<"n"!trator&
Ar%"tect& R-S- 3)EOR3)E DRA3OS In6.VALC- 3A+RIEL
C)I# 2!$2$%!1. J2231!22""8