Sunteți pe pagina 1din 8

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare


Tip legislatie: OG 34

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD

Adresa postala: Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Punct(e) de contact: Liliana Ulinici, Tel. +40 232218192,
Email: investitii@dap.rowater.ro, Fax: +40 232213884, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)
Altele: gospodarirea apelor

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Contract de proiectare si executie lucrari (documentatie tehnico-economica fazele P.T.+C.S., P.A.C. si D.E. si executie de lucrari) pentru
obiectivul de investitii: „Reabilitare dig râu Prut în incinta Bratesul de Jos, jud. Galati”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Proiectare si executare

Locul principal de prestare: In bazinul hidrografic al râului Prut, cod cadastral (XIII-1.), pe cursul raului Prut, mal drept, judetul Galati

Codul NUTS: RO224 - Galati

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Elaborare documentatie tehnico-economica (fazele P.T.+C.S., P.A.C. si D.E.) si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: „Reabilitare
dig râu Prut în incinta Bratesul de Jos, jud. Galati”
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

45246200-5 Lucrari de protectie a malurilor (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-03-2012 11:17 Pagina 1/8


Fisa de date
Valoarea estimata pentru serviciile de proiectare este de 195636.26 lei fara TVA, valoarea estimata pentru executie lucrari este de
4426362.42 lei fara TVA, iar valoarea estimata pentru obtinerea avizelor si acordurilor, inclusiv autorizatia de construire este de 1000 lei fara
TVA.
Se vor executa documentatiile tehnice (fazele P.T.+C.S., P.A.C. si D.E) si lucrarile de constructii montaj mentionate si specificate clar in
Caietul de Sarcini, astfel:
Proiectare:
Se solicita intocmirea în 4 (patru) exemplare (pe suport de hârtie si suport digital - CD) a documentatiilor tehnico-economice (fazele
P.T.+C.S., P.A.C. si D.E.) si elaborarea studiilor necesare (topografice, geotehnice, hidrologice, expertiza tehnica etc), întocmirea
documentatiilor pentru avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism necesare obtinerii autorizatei de construire, întocmire
documentatie pentru scoatere terenuri din circuitul agricol si silvic, si întocmire documentatie pentru achizitionare/expropiere terenuri
necesare pentru punerea în opera a obiectivului de investitii „Reabilitare dig râu Prut în incinta Bratesul de Jos, jud. Galati”. Partea desenata
se va prezenta si in format dwg;
-întocmirea tuturor documentatiilor pentru achizitia terenurilor necesare executiei lucrarilor de constructii aferente obiectivului de investitii mai
sus mentionat; identificarea proprietarilor, inventarierea actelor de proprietate, documentatii cadastrale, documentatii pentru scoaterea
definitiva din circuitul agricol, avizari O.C.P.I, obtinere carti funciare, expertiza terenurilor, etc;
-obtinerea avizelor si acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism, precum si obtinerea autorizatiilor de construire, inclusiv întocmirea
documentatiei si obtinerea numãrului cadastral provizoriu si înregistrarea terenului în cartea funciara, în baza împuternicirii emise de
autoritatea contractanta;
-elaborarea Planului de securitate si sanatate pentru executarea lucrarilor la toate obiectele;
-refacerea documentatiilor intocmite in corelare cu eventualele erori depistate de catre verificatorul proiectului (mentionam ca verificarea
proiectului nu face obiectul prezentului contract, si va fi achizitionata ulterior de catre A.B.A. Prut – Barlad.Verificarea proiectului se va face
de catre un verificator atestat pentru cerintele A7, B5, D si Ie)
-asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului (seful de proiect) în faze determinante si pe parcursul executiei lucrarilor de
constructii;
-reactualizarea Devizului General, ori de câte ori solicita achizitorul, pe parcursul executiei lucrarilor de constructii.
Executie lucrari:
-se solicita executarea lucrarilor necesare realizarii obiectivului de investitii „Reabilitare dig râu Prut în incinta Bratesul de Jos, jud. Galati”.
Lucrarile necesare sunt:
-Consolidare de mal rau Prut in zona Giurgiulesti (380 m.l.)
-Alimentare cu energie electrica a cantonului de exploatare de la km 9+400
Valoarea estimata fara TVA: 4,622,998.68 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


24 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Cuantumul garantiei de participare: 92000 lei.


Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor.
Garantia de participare se constituie in conformitate cu art. 86 din HG 925/2006. Forma de constituire a garantiei de participare care va fi
acceptata:
- Ordin de plata emis in favoarea autoritatii contractante in contul pentru garantiile de participare nr. RO06TREZ4065005XXX012076
deschis la Trezoreria IASI. CIF 18296163, in original sau copie legalizata sau conform cu originalul.
- Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (Scrisoare de garantie bancara – Formular prezentat in Sectiunea
IV) sau de o societate de asigurari, in original.
In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentat cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea
ofertelor.
Garantia trebuie sa fie irevocabila.
Garantia de participare se va restitui in conformitate cu prevederile art. 88 din H.G. 925/2006.
In cazul in care oferta nu este insotita de documentul ce face dovada constituirii garantiei de participare oferta respectiva va fi respinsa,
conform art.33 alin (3) lit.b) din H.G.nr. 925/2006 (*actualizata*).
Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare in conformitate cu art. 87 din H.G. 925/2006.
In cazul depunerii unei contestatii, daca CNSC respinge ca nefondata contestatia depusa, autoritatea contractanta va retine din garantia de
participare in conformitate cu art. 278^1 lit. C) din OUG. 34/2006, suma de 8022,30 lei.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10 % din valoarea contractului (fara T.V.A.), conform F35.
Garantia de buna executie se constituie in conformitate cu art. 90 din HG 925/2006.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de
buna executie conform prevederilor art. 92 alin. (3) si (4) din H.G. 925/2006.
Garantia trebuie sa fie irevocabila.
Perioada de garantie este de 24 luni, de la data procesului verbal la terminarea lucrarilor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Bugetul de Stat

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-03-2012 11:17 Pagina 2/8


Fisa de date
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
Ord nr. 1163 din 16.07.2007 -Normativ tehnic pentru lucrari hidrotehnice NTLH-001-Ord. nr. 777 din 26 mai 2003 -Ord. nr. 107 din 29 martie
2010 -HG nr. 28/2008 -Ord. nr. 863/2008 -Ord nr. 276 din 28 aprilie 2009 -Standarde nationale si reglementari tehnice în domeniu-Legea nr.
554/2004 a contenciosului administrativ-Legea nr. 500/2002 privind finantele publice-Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii-HG
766/1997 -HG nr. 925/1995 -Proceduri MLPAT privind autorizarea personalului din laboratoarele de incercari si CQ-Legea nr. 50/1991 -OUG
nr. 195/2005 -Legea nr. 107/1996-Legea nr. 319/2006 -HG nr. 300/2006 -Legea nr. 346/2004-Ord nr. 314 din 12 octombrie 2010;
www.anrmap.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului


-Declaratie privind calitatea de participant la procedura-F1
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, in baza Ordinului nr. 314/12.10.2010, emis de ANRMAP-F2
-Declaratie privind eligibilitatea conform art 180 din OUG nr. 34/2006 (actualizata)-F3
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 (actualizata)-F4
-Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea
are sediul social, din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara in care se depun ofertele.
-Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are
sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara in care se
depun ofertele.
Certificatele se vor prezenta in original sau in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Se vor prezenta toate actele doveditoare obtinute pentru înlesniri, esalonari, etc.- la plata si ordinele de plata cu care s-au efectuat platile
pentru înlesnirile sau esalonarile la plata, pentru bugetul de stat din ultimele trei luni, comisia având dreptul de a solicita originalele pentru
confirmare.
Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare (certificate, alte documente echivalente) pentru dovedirea eligibilitatii.
Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006.
Documentele vor fi prezentate în original sau copie semnata „conform cu originalul”, la care se va alatura traducerea autorizata a acestora în
limba româna si legalizata.
-Declaratie pe proprie raspundere ca nu are in cadrul autoritatii contractante, persoane care detin functii de decizie, respectiv sot/sotie, ruda
sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv, conform art. 69^1/OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Personal: Cristian
Nechifor – Director A.B.A. Prut – Barlad, Corneliu Cretu – Director Tehnic A.B.A. Prut – Barlad, Dorin Dutu – Director Tehnic A.B.A. Prut –
Barlad, Olga Musteata – Director Economic A.B.A. Prut - Barlad - F5

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


-Certificatul constatator, emis cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii ofertei, de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta
competenta, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” din care sa rezulte adresa actuala, ca acesta
nu este in stare de faliment ori lichidare si ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii (constructii). Certificatul
constatator trebuie sa fie valabil la data sedintei de deschidere a ofertelor. In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma
evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de
incheierea contractului de achizitie publica, depunerea documentului in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea fisei de informatii generale si declararea cifrei de afaceri medie Completare:
globala pe ultimii 3 ani care sa fie cel putin egala sau mai mare cu 8852724 -F6
lei, dublul valorii estimate a lucrarilor de constructii -Bilanturile sau documentele edificatoare pentru demonstrarea
situatiei economice si financiare se vor prezenta in original sau
copie, semnata de reprezentantul legal si stampilata pe fiecare
pagina si având mentiunea “conform cu originalul”.
In cazul depunerii unei oferte comune, cerinta minima poate fi
indeplinita de oricare dintre asociati sau prin cumularea
resurselor detinute de toti asociatii.
Valoarea in euro se va determina pe baza cursului mediu
leu/euro comunicat de BNR pentru anii prezentati.
Declaratie privind asigurarile, din care sa reiasa, ca in cazul atribuirii Declaratie pe proprie raspundere
contractului, operatorul ec. isi asuma obligatia de a incheia inainte de
inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea
aparea in derularea lucrarilor, privind utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele de pe stoc, personalul propriu.
Prezentarea obligatiilor contractuale in desfasurare fata de alti beneficiari, Completare:
daca exista -F8
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-03-2012 11:17 Pagina 3/8


Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
PROIECTARE: Completare:
-Lista serviciilor de proiectare prestate in ultimii 3 ani (ultimii 3 ani se vor -F10
calcula de la data depunerii ofertelor, in urma). -F11b
-Experienta similara pentru serviciile de proiectare a ofertantului se va -F12
demonstra prin prezentarea unui numar de maxim 3 contracte de servicii de In cazul depunerii unei oferte comune, cerinta minima poate fi
proiectare, avand ca obiect consolidare de mal si alimentare cu energie indeplinita de oricare dintre asociati sau prin cumularea
electrica, din care sa reiasa experienta similara realizata in ultimii 3 ani (cei resurselor detinute de toti asociatii.
3 ani se vor calcula de la data depunerii ofertelor in urma) ale caror valoare Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual
cumulata sa fie mai mica sau egala cu 195636 lei fara TVA. Pentru lei/valuta comunicat de BNR/BCE.
demonstrarea îndeplinirii acestei solicitari se vor prezenta copii dupa
informatii relevante din contractele respective de prestari servicii care
certifica experienta similara, însotite de copii ale PV de predare-primire, care
sa faca dovada finalizarii contractelor la val prezentata si de recomandari.
EXECUTIE: Completare:
-Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani (ultimii 5 ani se vor -F9
calcula de la data depunerii ofertelor, in urma). -F11a
-Experienta similara pentru executia de lucrari a ofertantului se va -F12
demonstra prin prezentarea de contracte de executie lucrari, avand ca In cazul depunerii unei oferte comune, cerinta minima poate fi
obiect consolidare de mal si alimentare cu energie electrica, din care sa indeplinita de oricare dintre asociati sau prin cumularea
reiasa experienta similara realizata in ultimii 5 ani (cei 5 ani se vor calcula resurselor detinute de toti asociatii.
de la data depunerii ofertelor in urma) a caror val sa fie cel putin egala (sau Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual
mai mare) cu 4426362 lei fara TVA. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei lei/valuta comunicat de BNR/BCE.
solicitari se vor prezenta copii dupa informatii relevante din contractele
respective de executie lucrari care certifica experienta similara, însotite de
copii ale PV de receptie la terminarea lucrarilor, care sa faca dovada
finalizarii contractelor la val prezentata si de recomandari.
-Inf privind efectivele medii anuale ale persoanelor angajate si al cadrelor de Completare:
conducere, in ultimii 3 ani, conf. art. 188 alin (3) lit. d) din OUG 34/2006 -F13
-Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea -F14
personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru
executia lucrarilor, conf. art. 188 alin. (3) lit. c) din OUG 34/2006.
Personal: - se vor prezenta copii ale documentelor de absolvire si/sau
PROIECTARE: specializare/atestare/autorizare in domeniile impuse;- se vor
-sef de proiect, care va asigura asist teh din partea proiectantului pe prezenta copii dupa contractele individuale de munca ale
parcursul exec lucr de constr si care va reprez of. la fazele determ si in rel personalului invocat si/sau contractele de prestari servicii
cu beneficiarul, cu studii sup de specialitate si experienta in proiectare de încheiate între ofertant si persoanele respective, ori alte
cel putin 5 ani in dom amenajarilor hidrotehn documente relevante, astfel încât sa rezulte îndeplinirea
-un coordonator în mat de securit si sanatate pentru nivelul superior pe cerintelor privind profilul/experienta specialistilor propusi;- se vor
durata elaborarii proiectului si/sau executarii lucr, cf ORDIN nr. prezenta CV-uri si declaratii de disponibilitate (in original sau in
242/23.03.2007, a carui angajament de part. a fost obtinut de catre of. copie) In cazul depunerii unei oferte comune, cerintele minime
EXECUTIE: se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor
-1 manager general de proiect in domeniul constructiilor hidrotehnice cu asociatilor.
pregatire profes relevanta în aceasta calitate, prin coordonarea a cel putin
unui proiect similar din punct de vedere al complexitatii;
-1 sef de santier cu studii de inginerie - constructii hidrotehnice (experienta
profes de cel putin 5 ani) cu implicarea in aceasta calitate in cel putin un
proiect similar din punct de vedere al complexitatii
-1 RTE atestat tehnico-profesional pt dom V
-Declaratie referitoare la utilaje, instalatii, echipamentele tehnice de care Completare:
dispune ofertantul, pe specificul prestatiilor. -F15
Utilaje necesare executiei: Pentru a face dovada disponibilitatii utilajelor/echipamentelor în
-buldozere cauza, operatorul economic trebuie sa prezinte, în functie de
-excavatoare situatia specifica fiercarui utilaj în parte, copii dupa urmatoarele
-dragline documente: contracte de inchiriere, anganjamente de punere la
-autobasculante dispozitie, alte forme.
-incarcator frontal - Declaratie din partea operatorilor economici din care sa reiasa
-1 laborator autorizat 2 pentru incercarile de laborator aplicabile la executia ca daca sunt castigatori vor prezenta rapoartele de inspectie/ITP
lucrarilor (BBABP, GTF, MBM, AR) sau documente echivalente care sa ateste ca respectivele
utilajele indeplinesc normele CE privind parametri tehnico-
functionali si de siguranta, precum si de protectia mediului
privind zgomotul si poluarea.
In cazul depunerii unei oferte comune, cerintele minime se
demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor
asociatilor.
CERTIFICATE PROIECTARE: Se vor prezenta copii legalizate sau copii cu mentiunea „conform
1.Certificate de atestare eliberate de Ministerul Mediului conform Ord cu originalul” ale certificatelor aflate in perioada de valabilitate la
nr.1671/2007 pentru domeniile: data depunerii ofertelor.
c) întocmirea studiilor de gospodarire a apelor si
d) elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului de gospodarire a
apelor.
2.Certificate de autorizari eliberate de O.N.C.G.C. conform Ordinului nr.
538/2001 sau Ordinului nr. 107/2010 emis de M.A.I.-Agentia Nationala de
Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru:
-persoane fizice: categoria B sau C;
sau
- persoane juridice: clasa a II-a
Masuri de protectia mediului pe care operatorul economic le va aplica în Informatii referitoare la masuri de protectia mediului.
timpul îndeplinirii contractului de lucrari, cf. art. 188 alin. (3) lit. e) din OUG
34/2006
Informatii privind subcontractantii. Copletare:
-F17. Subcontractantii vor depune o declaratie pe proprie
raspundere conf art. 69^1 din OUG 34/2006 (F5)

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-03-2012 11:17 Pagina 4/8


Fisa de date
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
-Certificat ISO 9001 sau echivalent (in cazul unei asocieri se va prezenta de Se vor prezenta certificatul aflat in perioada de valabilitate la
catre fiecare membru al asocierii) data depunerii ofertelor.
-Certificat ISO 14001 sau echivalent (in cazul unei asocieri se va prezenta Se vor prezenta certificatul aflat in perioada de valabilitate la
de catre fiecare membru al asocierii) data depunerii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta


462/16.01.2012

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-03-2012 11:17 Pagina 5/8


Fisa de date
Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii propunerii de executie a lucrarilor si prestarilor de servicii de proiectare, cu cerintele
prevazute în Caietul de Sarcini.
În acest scop propunerea tehnica va contine, în functie de cerintele prevazute în Fisa de date a achizitiei, urmatoarele prevederi pentru
fiecare prestatie (servicii de proiectare si executie lucrari):
1.Cerinte obligatorii pentru Servicii de proiectare
O descriere detaliata a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor;
a.Numele persoanei desemnata de ofertant ca sef de proiect;
b.O scurta descriere a tehnologiilor prevazute pentru executia lucrarilor;
c.Informatii despre situatia juridica a terenurilor ce se vor ocupa de lucrarile proiectate;
d.Informatii despre siguranta în exploatare si durata de serviciu (exploatare) estimata;
e.Informatii despre impactul realizarii obiectivului de investitii asupra sanatatii oamenilor si asupra mediului;
f.Alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice;
g.Ofertantii trebuie sa îsi asume regulile de legislatie în vigoare si sa prezinte în cadrul ofertei modul de organizare a activitatii S.S.M.
(securitatea si sanatatea muncii) pentru serviciile ce urmeaza a se presta si masurile de protectie a muncii în conformitate cu obligatiile luate
pentru prevenirea riscurilor de accidente si îmbolnavirilor profesionale la desfasurarea acestor servicii;
h.Ofertantii trebuie sa respecte cerintele de rezistenta si stabilitate prevazute de legislatia în vigoare: STAS 4273/1983, STAS 4068/2-87,
S.R. 11100-1:1993, P100/06, NP-055-01 aprobat de ordinul 783/2002, Legea 10/1995, STAS 9268/89 si orice alt normativ sau regulament
privind proiectarea si executia constructiilor;
i.ofertantul are obligatia sa prevada în proiect, utilizarea în executia lucrarilor a unor tehnologii cu un impact cât mai redus si chiar
neagresiv asupra mediului;
j.ofertantul trebuie sa includa în proiect folosirea, pentru executia lucrarilor, de materiale ecologice conform Directivelor U.E.;
k.ofertantul are obligatia sa elaboreze, în cadrul proiectului tehnic solutii, astfel încât amenajarea hidrotehnica sa fie exploatata în siguranta,
la parametrii proiectati, pe toata durata de exploatare;
l.ofertantul are obligatia sa elaboreze în proiect solutii cu un impact favorabil asupra mediului si sanatatii oamenilor;
m.durata de serviciu (exploatare) estimata de ofertant trebuie sa fie egala cu durata prevazuta în H.G. nr.2139/2004;
n.ofertantul are obligatia sa prezinte în mod detaliat, în cadrul ofertei tehnice, metodologia fazelor de elaborare a proiectului tehnic si
respectiv metodologia de urmarire pe parcursul executiei lucrarilor;
o.ofertantul are obligatia sa prezinte sistemul calitatii, care concretizeaza sistemul de asigurare si de conducere a calitatii la
particularitatile lucrarii, pentru asigurarea din punct de vedere calitativ a tuturor cerintelor de proiectare;
p.descriere detaliata a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor de achizitionare terenuri;
q.alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice;
r.ofertantul va prezenta graficul de timp propus pentru prestarea serviciilor de achizitionare terenuri (daca este cazul);
s.activitatile si sarcinile concrete care vor fi încredintate personalului de specialitate implicat în îndeplinirea contractului;
t.ofertantul va prezenta graficul de timp propus pentru proiectarea tuturor obiectelor.

2. Cerinte obligatorii pentru Executie lucrari


i). sistemul calitatii, care concretizeaza sistemul de asigurare si de conducere a calitatii la particularitatile lucrarii ce face obiect al ofertei,
avizat de specialisti sau de organisme abilitate în acest sens. Sistemul calitatii trebuie sa cuprinda:
-descrierea sistemului calitatii, aplicat la lucrare, inclusiv listele procedurilor aferente sistemului calitatii (dosarul de prezentare a sistemului
propriu de conducere si de asigurare a calitatii lucrarilor adaptat la specificul lucrarilor care se contracteaza);
-laboratoarele utilizate si autorizate, de grad corespunzator lucrarilor.
Se solicita prezentarea “sistemului calitatii” in urmatoarea forma:
a). pentru procedurile tehnice de executie aplicabile la lucrare se va prezenta o lista cu urmatorul continut: nr. curent, denumire procedura
tehnica de executie, cod document, revizie si data elaborarii. Se vor anexa si procedurile tehnice de executie enumerate in lista.
b). planul de control al calitatii, verificari si incercari aplicabil la lucrare va fi prezentat in urmatoarea forma: nr. curent, faze ale procesului de
executie, proceduri de control ale calitatii, documentul care se elaboreaza, cine participa si semneaza documentul. Planul de control se va
prezenta pe obiecte.
c). pentru incercarile si determinarile de laborator aplicabile la lucrare se va prezenta o lista cu urmatorul continut: nr. curent,
incercari/determinari autorizate aplicabile la lucrare. Se vor anexa autorizatiile de laborator, impreuna cu anexele aferente.
ii). graficul de executie a lucrarii.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-03-2012 11:17 Pagina 6/8


Fisa de date
Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta care reprezinta elementul principal al propunerii financiare (F19 + anexe).
Propunerea financiara, va contine:
•conform formularului de oferta, valoarea totala si defalcata pe servicii de proiectare: elaborarea studiilor necesare (topografice, geotehnice,
hidrologice), expertiza tehnica, documentatii avize, acorduri, P.T.+C.S., P.A.C. si D.E., inclusiv serviciile de achizitionare/expropriere terenuri
si respectiv executie lucrari.
Propunerea financiara, va rezulta luand in calcul urmatoarele :
-Întocmirea documentatiei tehnico-economice (fazele P.T.+C.S. si P.A.C.), elaborarea studiilor necesare (topografice, geotehnice,
hidrologice, expertiza tehnica, etc), întocmirea documentatiilor pentru certificatul de urbanism, intocmirea documentatiilor pentru obtinerea
avizelor si acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism, necesare obtinerii autorizatiei de construire, precum si elaborarea Planului de
securitate si sanatate pentru executarea lucrarilor la obiectivele de investitii;
-Întocmirea documentatiei pentru scoatere terenuri din circuitul agricol si silvic, si întocmire documentatie pentru expropiere terenuri (daca
este cazul) precum si întocmirea tuturor documentatiilor necesare pentru achizitia terenurilor necesare pentru executia lucrarilor de
constructii aferente obiectivelor de investitii mai sus mentionate; pentru identificarea proprietarilor, pentru inventarierea actelor de
proprietate, pentru documentatii cadastrale, pentru documentatiile aferente scoaterii definitive din circuitul agricol si silvic, pentru avizari
O.C.P.I, pentru obtinere carti funciare, pentru expertiza terenurilor incluzand plata acestora, etc;
-Întocmirea documentatiei tehnico-economice (faza D.E.) si a oricarei alte documentatii sau studiu solicitat de beneficiar, inclusiv
actualizarea Devizului General, ori de câte ori solicita achizitorul pe toata perioada pâna la finalizarea executiei lucrarilor;
-Elaborarea instructiunilor de exploatare;
-Intocmirea referatului de prezentare cu privire la modul in care a fost executata lucrarea, necesar la receptia obiectivului;
-Includerea in documentatii a masurilor de protectie a muncii, PSI si a mediului necesare la executia lucrarilor.
-Elaborarea punctului de vedere al proiectantului asupra comportarii in exploatare a obiectivului in perioada de garantie pana la receptia
finala.
-Valoarea totala a ofertei de pret pentru executarea lucrarilor de constructii necesare pentru realizarea fiecarei categorii de lucrari, va
cuprinde toate cheltuielile necesare pentru desfasurarea activitatii de executie a lucrarilor de baza si respectiv cheltuielile necesare
organizarii de santier.
Ofertantul va evidentia, pentru partea de executie, prin completarea formularelor corespunzatoare din Sectiunea IV (F20-27),
urmatoarele :
a)Valoarea totala a lucrarii ce urmeaza a fi executata, inclusiv taxa pe valoarea adaugata care va fi evidentiata distinct;
b)Valoarea pe fiecare obiect al lucrarii ce urmeaza a fi executata, inclusiv taxa pe valoarea adaugata care va fi evidentiata
distinct;
c)Valoarea fiecarui deviz aferent categoriilor de lucrari;
d)Valoarea consumurilor de resurse materiale pe fiecare obiect in parte, respectiv totala pe obiectivul de investitie;
e)Valoarea consumurilor cu mana de lucru pe fiecare obiect in parte, respectiv totala pe obiectivul de investitie;
f)Valoarea consumurilor privind utilajele de constructii pe fiecare obiect in parte, respectiv totala pe obiectivul de investitie;
g)Valoarea consumurilor privind transporturile pe fiecare obiect in parte, respectiv totala pe obiectivul de investitie;
h)Valoarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, cu montaj si independente, inclusiv a dotarilor, aferente lucrarii a carei
dobandire face obiectul achizitiei publice pe fiecare obiect in parte, respectiv totala pe obiectivul de investitie;
Nota: Se accepta listele privind consumurile indiferent de programul de devize folosit. Listele se vor prezenta autoritatii contractante
obligatoriu si pe suport electronic, in format excel.
i)organizarea de santier este obligatorie si se va justifica prin proiect de organizare de santier in conformitate cu legislatia in vigoare si a
masurilor stabilite prin documentatia de evaluare a impactului asupra mediului in perioada de constructie. Valoarea organizarii de santier va
fi justificata printr-un deviz.
Oferta de pret va contine si cheltuielile aferente asigurarii pe perioada executiei lucrarilor, ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea
privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii împuterniciti
sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice si juridice.
Asigurarea propriu-zisa se va încheia dupa atribuirea contractului de catre ofertantul câstigator.
Propunerea financiara, va contine, conform formularului de oferta, valoarea totala a ofertei de pret, în lei si Euro (la cursul anuntat de B.N.R.
în data de 09.01.2012 dupa ora 12.00).
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Oferta se va depune la :
ADMINISTRATIA NATIONALA „ APELE ROMÂNE ” – Administratia Bazinala de Apa Prut – Barlad, din str. Th. Vascauteanu, nr. 10, loc.
Iasi, jud. Iasi
Modul de prezentare al ofertei:
1-Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei si al documentelor care o insotesc, in original, si doua exemplare in copie. In
eventualitatea unei discrepante intre original si copii va prevala originalul.
2- Originalul si copiile trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi numerotate, stampilate si semnate, pagina cu pagina,
de reprezentantul/reprezentantii autorizat/ autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. Ofertantii vor prezenta si un opis al
documentelor prezentate.In cazul documentelor emise de institutii/ organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie
sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.
3- Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana /
persoanele autorizata / autorizate sa semneze oferta.
În cadrul documentelor de calificare se va introduce si formularul de contract semnat si stampilat de ofertant.
Candidatul/ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiasi proceduri:
a) sã depunã douã sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor
candidaturilor/ofertelor în cauzã;
b) sã depunã ofertã individualã/comunã si sã fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei
individuale sau, dupã caz, a celei în care este ofertant asociat;
c) sã depunã ofertã individualã/comunã si sã fie nominalizat ca tert sustinãtor în cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei
individuale sau, dupã caz, a celei în care este ofertant asociat.
Orice oferta pentru care se constata nerespectarea prevederilor de mai sus va fi considerata inacceptabila.
Nu este permisa respingerea niciunei oferte, cu exceptia celor care se încadreaza în una dintre urmatoarele situatii:
-au fost depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decât cele stabilite în anuntul de participare;
-nu sunt însotite de garantia de participare astfel cum a fost solicitata în documentatia de atribuire de depunere a ofertelor.
4- Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si fiecare set de copii in plicuri separate, marcand corespunzator plicurile cu “ORIGINAL”
si, respectiv, “COPIE”. Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent.
5- Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei, fara a fi deschisa, in
cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata. Propunerea tehnica, propunerea financiara si, daca este cazul, documentele de
calificare si ofertele alternative, se vor introduce, in plicuri distincte, marcate corespunzator.
6- Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA SI ORA
SPECIFICATE IN ANUNTUL DE PARTICIPARE“.
7- Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la pct. 6, autoritatea contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate pentru
ratacirea ofertei.
Pe langa documentele de calificare, cele cuprinse in propunerea in propunerea tehnica si cea financiara solicitate, in afara ofertei sigilate, se
vor prezenta si urmatoarele documente: Scrisoarea de inaintare conform modelului anexat in Sectiunea IV; Imputernicirea scrisa, copie act
identitate din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate sa participe la deschiderea ofertelor; Dovada constituirii garantiei de
participare, in original.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-03-2012 11:17 Pagina 7/8


Fisa de date
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


Autoritatea contractanta recomanda vizitarea amplasamentului în scopul evaluarii si pregatirii unei oferte fundamentata tehnic si conforma cu
datele reale din teren. Dc este cazul,ofertantii pot semnala eventualele neconcordante dintre documentatia tehnica pusa la dispozitie si situatia
din teren.
Modificarea si retragerea ofertei nu este permisa dupa data si ora limita pentru depunerea ofertelor, data precizata conform anuntului de
participare. Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: împuternicire scrisa din partea reprezentantului legal al ofertantului, copie act
identitate. Pentru ca autoritatea contractanta sa asigure garantarea protejarii acelor informatii pe care ofertantul le precizeaza ca fiind
confidentiale, in ceea ce priveste secretul comercial si protejarea intelectuala, ofertantul va preciza care din elementele care compun oferta
sunt considerate confidentiale. IMM-urile benef de o reducere de 50% pt criteriile legate de cifra de afaceri, de gar. de part. si de gar. de buna
ex. Soc. ofertante care se incadreaza in categ IMM conf Lg 346/2004 vor prezenta o declaratie conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004, din
care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor. Sustinerea tehnica si/sau financiara: in conf cu art 186 si 190 din OUG, ofertantul isi
poate demonstra sit ec si/sau financiara si sit tehnica si/sau profesionala prin prez unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert. In
acest sens se va prez un angajament ferm, incheiat in forma autentica prin care tertul confirma faptul ca va pune la disp ofertantului resursele
invocate. Pers care asig sustinerea tehnica si/sau financiara, va completa F3 (prev. art. 180) si F4 (pt art. 181 lit a, c^1,d).
Modelul de formular de angajament ferm se regaseste in fisierul ”Formulare” anexat la prezenta. In cazul in care se constata ca ofertele
clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis,in vederea departajarii ofertelor.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

in conformitate cu art. 256^2, termenul de exercitare a cailor de atac este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al ABA Prut-Barlad

Adresa postala: str. Vascauteanu, nr.10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Tel. +40 232/218192, Fax: +40 232/213884

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-03-2012 11:17 Pagina 8/8