Sunteți pe pagina 1din 11

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare


Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI)

Adresa postala: Str. Parfumului Nr. 2-4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030842, Romania, Punct(e) de contact: DIRECTIA INVESTITII SI ACHIZITII,
Tel. +40 213180339, In atentia: DIRECTIA INVESTITII SI ACHIZITII, Email: dmaria@primarie3.ro, Fax: +40 213180336, Adresa internet (URL):
www.sector3primarie.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
“LUCRARI DE MODERNIZARE, REABILITARE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA, PIETRUIRE SI REPARATII NECESARE SISTEMULUI
RUTIER AFERENT SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Proiectare si executare

Locul principal de prestare: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica


Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru


Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: NU
Acord cadru cu maximum 3 operatori economici
Durata acordului cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 35,523,818.83 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: 12 contracte subsecvente in functie de fondurile bugetare
alocate de catre autoritatea contractanta valoarea contractelor ce vor fi atribuite fiind stabilita ulterior.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
“LUCRARI DE MODERNIZARE, REABILITARE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA, PIETRUIRE SI REPARATII NECESARE SISTEMULUI
RUTIER AFERENT SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI”
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)

71242000-6 Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-01-2016 12:54 Pagina 1/11


Fisa de date
Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: minim 12contracte subsecvente.Cel mai mare contract subsecvent :
14.196.177,55 lei fara TVA,din care executia 13.986.381,82 lei fara TVA iar proiectarea 209.795,73 lei fara TVA.
Cel mai mic contract subsecvent: 2.702.546,64 lei fara TVA,din care executia 2.662.607,53 lei fara TVA iar proiectarea 39.939,11 lei fara
TVA.

Valoarea minima a acordului cadru: 2.702.546,64 lei fara TVA,din care executia 2.662.607,53 lei fara TVA iar proiectarea 39.939,11 lei fara
TVA.
Valoarea maxima a acordului cadru: 35.523.818,83 lei fara TVA, din care executia 34.998.836,29 lei fara TVA iar proiectarea 524.982,54 lei
fara TVA.

In estimarea valorilor este inclusa si proiectarea in procent de 1,5 %


In valoarea total estimata a acordului cadru nu a fost inclusa o valoare pentru cheltuieli diverse si neprevazute considerand ca nu sunt
necesare.
Valoarea estimata fara TVA: 35,523,818.83 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


48 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Cuantumul garantiei de participare: 700.000,00 lei .a)Pentru calcul echivalent garantiei de participare în alta moneda decât lei se va avea în
vedere cursul comunicat de
BNR si valabilitatea pentru data publicarii anuntului de participare b)Perioada de valabilite a garantiei de participare:120 de zile de la
termenul limita pentru primirea ofertelor c)Forma de constituire a garantiei de participare: Instrumentul de garantare irevocabil emis de o
societe bancara ori de o societate de asigurari; sau OP/virament bancar în contul autoritatii contractante
RO12TREZ7035006XXX000100,deschis la Trezorerie Sector 3, cod fiscal 4420465, pâna cel tarziu la termenul limita de depunere a
ofertelor. În situatia în care ofertantul este IMM, conform Legii nr. 346/2004, cu modific si complet ult, acesta va beneficia de reducerea cu
50% a garantiei de particip. Nota 1:În cazul participarii la procedura cu oferta comuna,garantia de participare poate fi constituita pentru si în
numele asoccierii de catre unul sau mai multi membri ai grupului de operatori economici.Dovada constituirii garantiei de participare se va
incarca atat in SEAP cu semnatura electronica si se va prezenta in original la sediul autoritatii pana la data limita stabilita pentru depunerea
ofertelor.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

a) Cuantum garant.buna exec.: 10% din valoarea fara TVA a fiecarui contract încheiat pe fiecare contract subsecvent in parte.
b) Garantia de buna executie se constituie în conditiile de la art.90 alin. (1)-(3) din HG nr. 925/2006 prin raportare la pretul fiecarui contract
subsecvent.
c) Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91-92 din H.G. nr. 925/2006..
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Buget local si alte resurse legal constituite

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-01-2016 12:54 Pagina 2/11


Fisa de date
c) Legea nr. 278/2010 pv aprobarea OUG 76/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr 34/2006;d) Ordinul nr. 314/12.10.2010;e)
Interpretarea Ordinului nr. 314/12.10.2010;f) Hotarâre nr. 827/22.07.2009;g)Ordin nr. 122/14.08.2009;h) Ordin nr. 1517/27.05.2009;i)O.U.G.
nr. 30 din 26 aprilie 2006;j)Hotarârea nr. 1660 din 22 noiembrie 2006;k)Lg nr. 364/2004 privind stimularea întreprinderilor mici simijlocii, cu
modificarile si completarile ulterioare;l)Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010;m)Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile
de interes public;n) Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 302/01.06.2011;o) Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 509/14.09.2011;p) Ordinul
Presedintelui ANRMAP nr. 313/29.06.2011;q) Legea 337/2006 pentru aprobarea OUG 34/2006;r) Lg 279 /2011 pentru modificarea si
completarea OUG 34/2006;s) Lg nr. 455/2001 pv semnatura electronica;t) HG 363/2010 cu modificarile si completarile ulterioare;u)
www.anrmap.ro - rubrica Legislatie.Leg.in vig. ob. ctr.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului


Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006;
- Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006;
- Cazierul judiciar al operatorului economic;
- Cazierul fiscal;
- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata:
A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local;
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul
general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice).
B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de
atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit, in conformitate cu prevederile
legale din statul de rezidenta, obligatiile scadente de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in
conformitate cu legislatia din tara rezidenta.
Nota 1: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documentele mai sus mentionate pentru fiecare dintre membrii asocierii.
Nota 2: Cazierul judiciar va fi prezentat si de tertul sustinator, dupa caz.
Nota 3: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu
mentiunea „conform cu originalul”. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie
legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” insotite de traducere autorizata/ legalizata in limba romana.
Nota 4: Certificatele /documentele edificatoare vor prezenta lipsa obligatiilor de plata scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este
prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Data la care expira termenul de achitare este conform prevederilor Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nota 5: Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Nota 6: Documentele solicitate privind neincadrarea in prevederile art. 180 si art. 181 - lit.a), c)1 si d) din OUG nr. 34/2006 vor trebui
prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.
Nota 7 : Încadrarea în situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea
ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. În situatia în care din documentele solicitate reiese ca
ofertantul se afla într-una din stuatiile prevazute de art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea
contractului de achizitie publica. Atentie! În cazul ofertelor depuse de o asociere, încadrarea oricaruia dintre asociati în oricare dintre
situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea asocierii de ofertanti din
procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.
Nota 8: Prezentarea certificatelor de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale
bugetului local nu va fi raportata doar la pentru punctual/punctele de lucru implicate in derularea contractului.Se solicita certificate de
atestare fiscal pentru sediul social, sediile secundare si toate punctual/punctele de lucru. Nota 9 : OFERTANTUL din a carui certificate
rezulta ca nu si-a indeplinit obligatiile reprezentand impozite si taxe va fi exclus din procedura de achizitie.
ATENTIE!
a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii
direct de la autoritatile competente.
b. Certificatele/ documentele edificatoare vor demonstra ca ofertantul unic/ ofertantul asociat nu are datorii scadente la nivelul lunii
anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in conformitate cu Notificarea ANRMAP nr. 149/ 24.09.2013 si
Ordinul ANRMAP nr. 509/ 2011. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la
data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.
c. Cerintele referitoare la obligatiile de plata/ datoriilor sunt considerate ca fiind indeplinite si in situatia in care ofertantul unic/ ofertantii
asociati prezinta înlesniri la plata de genul esalonarilor/ compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile
autorizate ale tarii de origine) în masura în care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora.

- Declaratie privind calitatea de participant la procedura (În cazul în care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare
asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus).
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului nr. 314/12.10.2010;
- Declaratia privind neîncadrarea in prevederile art. 69¹ din O.U.G. 34/2006 (Evitarea conflictului de interese cu persoane care detin functii
de decizie în cadrul autoritatii contractante cum ar fi: Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:ROBERT SORIN NEGOITA, ANDREI - CRISTIAN TUDORACHE, MARIUS
MIHAITA, ROXANA CÎRSTEA, LILIANA PREDILA, OCTAVIAN GHETU, OLGA COJOCARU, RALUCA STAN, RAZVAN PARVU,CALINA
SORESCU, IRINA GINA SOROCEANU, MARIUS POPESCU, CORALIA FILIP, MARIA DRAGHICI,NICOLETA PLACINTE, OLIMPIA
STANCA,EMILIA CARABULEA, CATALINA-PAULA LUPU, VIOLETA NETEA, MONICA STEFANOIU, RODICA POPA, OVIDIU COSMIN
TARIGRADEANU, IVAN MANUELA, ARDELEANU MIRCEA, BRATIANU BOGDAN-VALENTIN, CIUDOMIROV MIHAI ANTON,
COSOCARIU ALEXANDRU-DAN, DRAGNE ILEANA-DANIELA, DRAGOIESCU VALENTIN IONUT, FATU ADRIAN, FLEANCU FLORIN,
HORCEA C-TIN TIBERIU, LOZINSCHI ADRIAN, LUNGU VASILE, MARINEATA MARCEL, MARINESCU IONELA, NEACSUVICTOR,
MITRAN VICTOR, NICOLESCU ADRIAN IONUT, NITA ALINA VALENTINA, NITU MIHAI, OPREA DANIEL CRISTIAN, PANAIT RADU
ALIN, PETRESCU ELENA, POPA SIMONA-MARIANA, RAILEANU ALEXANDRU, TARTACUTA ION VICTOR, TUDOR ELENA,
TUDORACHE LIVIA, VOICU ION VALENTIN, VOINEA INOCENTIU IOAN, ZAMFIRA CATALIN CONSTANTIN, CIRCA HONORIUS
Aceasta declaratie va fi prezentata de fiecare din membrii asocierii si de subcontractanti si de tertul sustinator.
Autoritatea contractanta va exclude din procedura orice ofertant care se afla in situatiile prevazute la art. 180, art. 181 si art. 69 1 din O.U.G.
nr. 34/2006.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-01-2016 12:54 Pagina 3/11


Fisa de date
Ofertantul va prezenta:

A) Pentru persoanele juridice romane


- Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al
respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codurile CAEN din certificatul constatator emis de
ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.

B) Pentru persoanele juridice straine


-Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii
tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic în curs

Nota 1: Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in
conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea
„conform cu originalul” insotite de traducere autorizata/legalizata in limba romana.
Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. In cazul in care obiectul contractului
include mai multe tipuri de activitati complementare, iar un membru/membrii care participa doar la realizarea anumitor parti din contract,
pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate (principal sau secundar) al acestuia/acestora sa fie in concordanta doar cu
partea din contract pe care o va/vor realiza.
Nota 3: In etapa evaluarii, Autoritatea Contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind
rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentului in original/ copie legalizata, in cazul in care initial a fost
prezentat un forma copie conform cu originalul.
ATENTIE!
Daca exista incertitudini referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii
direct de la autoritatile competente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Formularul tip
Prezentarea informatiilor privind situatia economico-financiara, formular Nota:
Media cifrei de afaceri globala, in ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014), cel putin a. Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate în alta moneda
egala cu 28.000.000 lei. decât ron se va folosi cursul mediu anual comunicat de catre
Pentru ofertantii care se încadreaza in categoria IMM sumele mai sus Banca Nationala a României pentru fiecare an in parte;
mentionate se reduc cu 50%. Nota 1:
(În cazul în care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate în alta moneda
se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere în ansamblu, semnata decât lei se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca
de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise Nationala a României pentru anii indicati
centralizatoare individuale pentru fiecare asociat în parte, semnate de Nota 2:
reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.) În masura în care publicarea bilanturilor contabile nu este
prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii în care este stabilit
ofertantul, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare
care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si
financiare a operatorului economic, conform celor aratate mai
sus.
Cerinta nr. 2 Documente pentru demonstrarea capacitatii financiare
Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2012,2013,2014) din care rezulta cifra
de afaceri globala (vizate si înregistrate de organele competente) sau, dupa
caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate,
ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare,
cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul
probeaza capacitatea sa economico-financiara.
Pentru operatorii economici nerezidenti, în masura în care publicarea
bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii în
care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte
documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei
economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor
prezenta însotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba
româna.
Tert sustinator: Conform Art. 186.din OUG 34/2006 - (1) Capacitatea Formulare tip
economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru
îndeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura
relatiilor juridice existente între ofertant/candidat si persoana respectiva.
(2) În cazul în care ofertantul/candidatul îsi demonstreaza situatia
economica si financiara invocând si sustinerea acordata, în conformitate cu
prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de
a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui
angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul
ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare
invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle
în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform
prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).(3) Atunci când un grup
de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia
economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiaza de
sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si
financiara se demonstreaza în conditiile prevazute la alin. (2).Declaratiei
privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare, va fi prezentata de tertul sustinator
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-01-2016 12:54 Pagina 4/11


Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1. „Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani, din care sa rezulte ca Formulare tip
a executat lucrari de natura similare a caror valoare cumulata a fost de min.
13.900.000,00 lei exclusiv TVA , la nivelul minim unui contract - maxim 2
contracte, insotita de certificari de buna executie care sa indice
beneficiarii,valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor avute in vedere la
incadrarea in pragul valoric minim impus.
Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va
calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial
prin anuntul de participare, chiar daca ulterior initierii procedurii autoritatea
contractanta va decala aceasta data.
Autoritatea contractanta nu limiteaza numarul de documente/certificate/etc
prezentate, ci doar numarul de contracte la nivelul carora au fost executate
lucrari similare.
În cazul în care documentul contine clauze de confidentialitate care
împiedica prezentarea acestuia în integralitate, operatorul economic poate
prezenta paginile din document care contin referinte privind partile
contractului, obiectul contractului, durata contractului, pretul/valoarea
contractului, precum si semnatura/stampila partilor. Copiile respective vor fi
certificate prin semnarea pe proprie raspundere a documentelor (numele,
prenumele si semnatura reprezentantului legal), cu mentiunea “conform cu
originalul” si stampila operatorului economic. Operatorii economici
nerezidenti (straini) vor prezenta copiile respective însotite de traducerea
autorizata si legalizata a acestora în limba româna.
Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care contin executia
mai multor tipuri de lucrari, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si
sa dovedeasca in mod clar care este valoarea exacta a lucrarilor similare
din total valoare. In cazul contractelor de experienta similara executate in
asociere, cota de participare se dovedeste de catre ofertant prin
prezentarea oricaror documente considerate edificatoare in acest sens, sau
declaratii ale partenerilor in contractele respective. Ca dovada a îndeplinirii
cerintei privind lista principalelor lucrari executate ofertantul va prezenta
certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre
clientul privat beneficiar prin care sa confirme executia
de lucrari similare celor solicitate prin documentatia de atribuire.
Pentru contractele executate în vederea îndeplinirii cerintei Formulare tip
privind experienta similara se vor prezenta
certificate/documente/recomandari/procese-verbale de receptie
partiale/finale (datate, semnate si parafate de catre beneficiar – o autoritate
contractanta sau un beneficiar privat) prin care se confirma executia
lucrarilor similare în conditiile mentionate, inclusiv informatiile prevazute la
art. 188 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 (beneficiarul contractului; tipul
lucrarilor executate; perioada de executie; valoarea lucrarilor).
Nota 1:
Pentru calculul pretului contractelor exprimate în alta moneda
decât Lei se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a
României pentru anii în care au fost derulate contractele în cauza respectiv:
pentru anul 2014 – 1 EUR = 4,4446 lei; 1 USD = 3,3492 lei,
pentru anul 2013 – 1 EUR = 4,4190 lei; 1 USD = 3,3279 lei,
pentru anul 2012 – 1 EUR = 4,4560 lei, 1 USD = 3,4682 lei,
pentru anul 2011 – 1 EUR = 4,2379 lei, 1 USD = 3,0486 lei,
pentru anul 2010: 1 Eur = 4,2099 lei, 1 USD = 3,1779 lei.
Nota 2: În cazul în care contractele au fost semnate înainte de perioada de
referinta specificata, autoritatea contractanta va lua în considerare lucrarile
executate si duse la bun sfârsit în perioada solicitata si va avea în vedere
doar lucrarile executate în aceasta perioada.
Nota 3: În cazul în care exista incertitudini sau neclaritati în ceea ce priveste
anumite documente prezentate si in masura în care aceste documente nu
pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a
solicita documentele mentionate sau detalii, precizari, informatii sau
confirmari suplimentare atat de la ofertantii în cauza, cat si de la autoritatile
competente care pot furniza informatii în acest sens.
Nota 4: Persoanele juridice straine vor prezenta documentele mai sus
solicitate insotite de traducere autorizata/ legalizata in limba romana.
Cerinta nr. 2 Declaratie privind efectivul mediu al personalului angajat si al Formulare tip
cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Cerinta nr. 3 Formulare tip
Lista referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care
dispune operatorul pentru îndeplinirea contractului, conform Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii:
- Coordonator (manager) de proiect (lucrare) : studii superioare; experienta
specifica: cel putin 1 proiect /contract la nivelul caruia sa fi desfasurat
activitati similare;
- Sef de santier –studii superioare; -experienta profesionala specifica: cel
putin 1 proiect/contract de executie lucrari (indiferent de obiect) la nivelul
caruia sa fi desfasurat activitati similare
- responsabili RTE – sa fie atestat de catre organismul abilitat, ca
Responsabil tehnic cu executia (RTE), pentru domeniile aferente proiectului.
Se va prezenta certificatul si legitimatia in termen de valabilitate la data
limita de depunere a ofertelor, conform Ordin nr. 777/2003 din 26/05/2003
pentru aprobarea reglementarii tehnice "Îndrumator pentru atestarea tehnico
-profesionala a specialistilor cu activitate în constructii" (versiune
consolidata in 06/01/2010). Se accepta RTE atestat pe categoria II

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-01-2016 12:54 Pagina 5/11


Fisa de date
responsabil CQ: conform Legii nr. 10/1995 din 18/01/1995, privind calitatea Formulare tip
în constructii, versiune consolidata in 01/02/2014: decizie de numire
Pentru persoanele nominalizate se vor prezenta urmatoarele documente:
- CV ; pentru RTE nu se va prezenta CV;
- Autorizatii/certificate/diploma/decizii in termen de valabilitate la data limita
de depunere a ofertei– in copie.
- Diplome de studii, unde este solicitat.
- Documente edificatoare din care sa reiasa experienta solicitata, cum ar fi:
recomandari/referinte/contracte de munca/de colaborare/copie de pe
Revisal/alte acte doveditoare (in copii lizibile cu mentiunea ,,conform cu
originalul”) din care sa reiasa experienta specifica solicitata la care a
participat. Specialistii RTE nu vor prezenta aceste documente.
- Ofertantii vor prezenta Angajamente de participare/ Declaratii de
disponibilitate (Formularul 9) cf art. 188 alin 3 lit. b) si c) din OUG 34/2006.
Prezentarea tuturor documentelor se va face în limba româna sau traducere
autorizata
Ofertantul va prezenta un angajament ferm privind resursele umane ca in
cazul declararii ofertei ca fiind castigatoare din care sa reiasa
disponibilitatea personalului de specialitate pe toata perioada de exercitare
a atributiilor ,iar în cazul indisponibilitatii unor persoane dintre cele
nominalizate , le va înlocui cu acordul autoritatii
contractante,numai cu persoane având cel putin aceeasi calificare si
experienta ca si persoanele prezentate initial si care au fost luate în calcul la
evaluarea ofertei.
Pentru operatorii economici care prezinta experti straini, autoritatea
contractanta va accepta certificate/atestate echivalente emise de autoritatile
statului de rezidenta.
Cerinta 4. O declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele Formular atasat
tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea
corespunzatoare a contractului de lucrari, Ofertantul trebuie sa faca dovada Utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice prezentate, trebuie
ca poate dispune (in proprietate, leasing sau prin contracte/conventii de sa fie specifice categoriei de lucrari acoperite de prezenta
inchiriere)de utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, mijloacele de documentatie de atribuire.
transport, laboratoare si alte mijloace fixe, necesare pentru indeplinirea Se solicita prezentarea de documente care atesta detinerea
contractului. (dotare proprie/ închiriere sau alte forme de punere la dispozitie)
Dotare tehnica - cerinte minime: utilajelor, echipamentelor tehnice, necesare realizarii
- statie de mixturi asfaltice contractului.
- Statie de betoane
- Autobasculanta
- repartizator finisor de asfalt
- cilindru compactor lis sau echivalent;
- cilindru compactor pe pneuri sau echivalent;
- cilindru compactor de terasamente sau echivalent ;
- autogreder sau echivalent ;
- freza de asphalt sau echivalent;
- Excavator sau echivalent;
- Buldoexcavatoare sau echivalent;
- Buldozere sau echivalent;
- incarcator pe pneuri si/sau senile sau echivalent;
- autobetoniera sau echivalent;
- statie totala masuratori topo sau echivalent;
- placa compactoare sau echivalent;
- masini de taiat beton-asfalt sau echivalent;
- instalatii de raspandit emulsie sau echivalent;
- finisor beton (cu grinda vibrant)sau echivalent ;
- instalatie de colmatat rosturi (beton si asfalt)sau echivalent ;
- instalatie tratament dublu bituminous sau echivalent;
- termocontainer transport mixturi asfaltice sau echivalent;
- masina de trasat benzi transversale sau echivalent;
- masina de trasat benzi longitudinale sau echivalent.
Subcontractantii. Prez Listei cuprinzând subcontractantii cu specializ Formular atasat
acestora. Se solicita datele de identificare ale subcontractatilor.În cazul în
care ofertantul este decl câstigator, se vor încheia subcontractele
respective, pâna la semnarea contractului. Subcontractele vor fi în
concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contract. Pe parcursul
derularii contr, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontra nominaliz
în oferta fara acceptul aut contr. În cazul în care pentru îndeplinirea
contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face
precizarea „nu este cazul” în cadrul formularului mentionat mai sus. Res mat
si umane ale subcontr declarati se vor lua în cons pentru partea lor de
implicare în contr ce urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prez doc relev în
acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea
subcontractantilor.
Tert sustinator Formular atasat
Atunci când ofertantul/candidatul demonstreaza îndeplinirea unei cerinte de
calificare legate de situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica
si/sau profesionala, prin invocarea sustinerii acordate de unul ori mai multi
terti, capacitatea acestuia/acestora va fi cumulata, dupa caz, cu cea a
ofertantului/candidatului pentru îndeplinirea respectivei cerinte.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-01-2016 12:54 Pagina 6/11


Fisa de date
Asocierea. Op econ au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta Formularul tip
comuna. Într-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de asociere din
care vor rezulta min urm:
-faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea
contractului;-nominalizarea liderului asociatiei;
- comunicarile se vor face cu liderul asociatiei;
-platile se vor face catre liderul asociatiei;
-partea/partile din contract urmeaza sa fie îndeplinita/îndeplinite
de fiecare asociat in parte.
In cazul asocierii unui grup de op economici, îndeplinirea cerintelor privind
situatia eco-fin, precum si capacitatea tehnica si profesionala, se accepta
conform Anexei de la Ordinul 509/2011 al
Presedintelui ANRMAP. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat
sa dovedeasca respectarea tuturor criteriilor de calificare si selectie
prevazute la sect. III.2.1. Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a
solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata
câstigatoare
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Ofertantii trebuie sa prezinte documentele emise de organism Formularul tip
independente nationale sau internationale care atesta certificarea sistemului
de management al calitatii firmelor ofertante respectiv SR EN ISO 9001 sau
echivalent pentru activitatile ce fac obiectul contractului, in copie lizibila cu
mentiunea „conform cu originalul”, valabil la data limita stabilita pentru
depunerea a ofertelor.
Ofertantul va prezenta:

Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea


standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente,
valabile la data limita de depunere a ofertelor, in copii conforme cu
originalul.
In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa
cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in
masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel
corespunzator al calitatii.
Cerinta nr. 2: Ofertantii trebuie sa prezinte certificat care atesta Formularul tip
implementarea si certificarea Sistemului de Management al Mediului ISO
14001 sau echivalent pentru lucrari, in copie lizibila cu mentiunea „conform
cu originalul”, valabil la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Nota: In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita individual de
fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza
din component de executie.
Ofertantul va prezenta Certificate emise de organisme independente care
atesta respectarea standardelor de protectie
a mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalente, valabile la data limita de
depunere a ofertelor, in copii conforme cu originalul.
In cazul in care operatorul economic nu detine un certificate privind
respectarea standardelor de mediu, asa cum este solicitat, acesta poate
prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile
prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al respectarii
standardelor de mediu
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-01-2016 12:54 Pagina 7/11
Fisa de date
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Operatorul economic are obligatia de a prezenta detaliat propunerea tehnica,in conformitate cu specificatiile din Caietul de sarcini.
Atentie! Datele furnizate in acest capitol reprezinta angajamente ferme; in situatia in care oferta este declarata castigatoare, dupa semnarea
contractului, nerespectarea acestor angajamente pe parcursul derularii contractului, duce la aplicarea clauzelor referitoare la reziliere si/sau
penalitati.
Propunerea Tehnica - va fi inclusa intr-un volum distinct si va indeplini si contine urmatoarele:
Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze ca Ofertantul a inteles corect cerintele din specificatii si ca solutiile tehnice prezentate
indeplinesc intru totul aceste specificatii.
Propunerea tehnica trebuie sa convinga Autoritatea Contractanta ca in caz de atribuire, ofertantul dispune de resurse materiale si umane
suficiente precum si de experienta necesara pentru a asigura executia lucrarilor oferite cu respectarea tuturor prevederilor legale nationale
in vigoare.
Propunerea tehnica a ofertantului sa includa informatii si detalii suficiente pentru a permite evaluarea ofertei potrivit criteriului de atribuire
adoptat. De asemenea, ofertanul va prezenta o declaratie prin care va dovedi ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de de obligatiile
referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe tot parcursul îndeplinirii
contractului de de servicii, daca va fi desemnat câstigator.Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si
se refera la conditiile de munca si la protectia muncii,securitatii si sanatatii în munca se pot obtine de pe site-ul
http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.htm

In cadrul propunerii tehnice ofertantul are de asemenea obligatia de a prezenta si:


• Declaratie privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de sub-contractanti si specializarea acestora si Acordul de subcontractare
Nu sunt acceptate limitari ale obligatiilor ofertantului fata de cerintele prezentate in documentatia de atribuire.

- Propunerea tehnica trebuie sa respecte intocmai cerintele Caietului de sarcini, sub sanctiunea respingerii ofertei ca neconforma.
- Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele prevazute in Caietul de sarcini si sa asigure
posibilitatea identificarii si verificarii corespondentei între aceasta si respectivele cerinte. Propunerea Tehnica a ofertantului va include dar nu
va fi limitata la urmatoarele:
1. Reperele privind managementul, logistica si planificarea aplicata pentru realizarea contractului. În aceasta sectiune, ofertantul va trebui sa
faca o prezentare detaliata privind aspectele organizationale generale si specifice proiectului, planificarea activitatilor contractului prin care
ofertantul sa indice toate etapele esentiale de realizare a activitatilor, metodele de lucru, echipamentele utilizate pentru executia lucrarilor,
personalul disponibil si orele de lucru alocate, sursele de aprovizionare cu materiale si echipamente, metodele de transport si de depozitare
a pamantului excedentar rezultat din excavatii, rutele de transport, adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul lucrarilor si
aspectele de ordin operational ale lucrarilor existente ce trebuie mentinute.
2. Descrierea organizarii de santier. Se va prezenta organizarea de santier propusa de ofertant.
3. Planul cu masurile privind protectia mediului. Documentul va fi insotit de documente relevante pentru sustinerea masurilor propuse si
trebuie sa contina cel putin: • Scenariul privind masurile intreprinse pentru utilizarea de materiale de constructii si produse compliante cu
criterii de mediu, respectiv materiale sau produse care vor purta eticheta ecologica, urmand a se indica procentul materialelor realizate din
surse reciclabile). • Masurile adoptate pentru controlul zgomotului si vibratilor; • Masurile pentru reducerea prafului; • Managementul
deseurilor; • Masurile de combatere a poluarii accidentale a emisarului datorate antreprenorului; • Masurile adoptate in cazul producerii unor
avarii la retelele existente in zona santierului datorate executiei lucrarilor. Plan de interventie in situatii de urgent va cuprinde : Masurile care
se iau in caz de incendiu, accident, poluare accidentala; Persoanele responsabile pentru aplicarea masurilor mai sus mentionate.

4. Proiectul de management al traficului. In cadrul acestei sectiuni ofertantii vor prezenta informatii detaliate privind proiectul de
management propus, care sa confirme ca au înteles perfect implicatiile lucrarilor ce urmeaza sa fie executate în conditii de trafic si ca pot
furniza toate semnalizarile, personalul, sustine costurile etc., necesare pentru garantarea sigurantei publicului în timpul lucrarilor de
constructie, fiind obligatoriu de indicat: - Memoriul de prezentare a lucrarilor si tehnologiilor de executie si masurile destinate desfasurarii
traficului rutier în conditii de siguranta; - Schemele de semnalizare a zonei de drum în lucru, adaptate la situatia concreta din teren; - Analiza
fazelor de executie d.p.d.v. al sigurantei circulatiei si fazele de semaforizare, precum si modul de organizare si supraveghere a circulatiei; -
Analiza traseelor de circulatie în cazul devierii traficului si schita cu rutele ocolitoare propuse, cu precizarea categoriilor functionale si
administrativ - teritoriale ale drumurilor de pe aceste rute, completata cu semnalizarea de orientare pentru traficul rutier deviat în
concordanta cu prevederile Ordinului nr. 411/2000 pentru aporbarea normelor metodologice privind conditiile de închidere a circulatiei si de
instituire a restrictiilor de circulatie în vederea executarii de lucrari în zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.
5. Metodologie – Ofertantul va prezenta metodele de lucru pentru fiecare tip de lucrari descrise in caietul de sarcini, cu detalierea, acolo
unde este considerat a fi necesar, inclusiv a prevederilor legate de protectia sanatatii si a mediului .

6. Ofertantul va prezenta programul de asigurare a calitatii ;

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-01-2016 12:54 Pagina 8/11


Fisa de date
Programul de asigurare a calitatii propus pentru toate activitatile aferente executarii acordului cadru(cantitatile estimative maxime) si
descrierea sistemului calitatii aplicat la toate activitatile din executarea acordului cadru (cantitatile estimative maxime), inclusiv listele
cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii.
Programul calitatii trebuie sa cuprinda:
- Descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzând procedurile aferente sistemului calitatii;
- Listele cuprinzând procedurile tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari privind realizarea obiectivului si planul de control al
calitatii, verificarii si încercarii;
- Laboratoarele utilizate si autorizate, cu grad corespunzator lucrarilor- daca este cazul.
Planul calitatii propus va cuprinde minimum urmatoarele subpuncte
- Scopul si domeniul de aplicare
- Partile implicate în realizarea lucrarii
- Modul de asigurare al calitatii aplicabil si personalizat pentru lucrarea ofertata
- Lista documentelor si procedurilor conform ISO sau echivalent
- Lista standardelor si prescriptiilor tehince care vor fi aplicate pe parcursul lucrarii
- Controlul documentelor si a datelor
- Identificarea si trasabilitatea
- Inspectii si încercari
- Control EMM
- Receptia lucrarilor
- Perioada de garantie si postgarantie

10.Perioada de garantie (garantia lucrarilor va fi de minim 2 ani de la finalizarea lucrarilor)

11.Managementul riscurilor

• definirea riscurilor

• planul de management al riscurilor

• identificarea riscurilor(metoda de identificare)

• matricea de identificare a riscurilor

• analiza cantitativa si calitativa a riscurilor

• matricea valorii asteptate a riscurilor

• planul de raspuns la risc

• analiza sensibilitatii la risc


• monitorizarea si controlul riscurilor proiectului

12.Termen de realizare a lucrarilor: Graficul Gantt, care va sustine termenul de realizare a celui mai mare contract subsecvent trebuie sa
contina in mod explicit descrierea activitatilor necesare pentru realizarea fiecarei etape de proiect si modul de realizare a acestora. Graficul
trebuie sa expliciteze atributiile personalului propus de ofertant pentru fiecare activitate in parte. Graficul fizic detaliat de esalonare a
activitatilor al carui obiect va fi planificarea, succesiunea si durata tuturor etapelor si activitatilor necesare pentru realizarea lucrarilor
aferente celui mai mare contract subsecvent; graficul va contine si modul de
alocare a resurselor de personal corespunzator activitatilor aferente.

Pentru a verifica din punct de vedere tehnic conformitatea lucrarilor si a serviciilor ofertate cu precizarile tehnice din Caietul de sarcini,
operatorul economic are obligatia de a prezenta in propunerea sa tehnica, toate caracteristicile care definesc lucrarile si serviciile din oferta.
Propunerea tehnica va fi semnata de persoane imputernicite ale operatorului economic – va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct
de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta.
Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat in corelatie cu Caietul de sarcini.Ofertantul va anexa propunerii tehnice :propunerea
de contract din documentatia de atribuire acceptata prin semnarea lui.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Actul prin care operatorul economic îsi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic în relatia contractuala cu autoritatea
contractanta, îl reprezinta formularul de oferta.
- Formularul de oferta , Anexa 1 la Formularul de oferta si Anexa 2 la Formularul de oferta . Acordul-cadru se va incheia pentru preturile
unitare ofertate pe fiecare tip de lucrare din Anexa 2 la Formularul de oferta (Centralizatorul preturilor unitare ofertate). Pretul total maxim
(lei, fara TVA) obtinut prin insumarea produselor rezultate din inmultirea preturilor unitare ofertate cu cantitatile maxime estimate pe fiecare
tip de lucrare se va lua in considerare numai pentru compararea ofertelor si aplicarea criteriului de atribuire.
Valoarea ofertei nu reprezinta valoarea finala a contractului; valoarea finala a contractului se va stabili in functie de buget, respectand
preturile unitare, putand depasi valoarea licitata

- In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in SEAP, in
vederea departajarii ofertelor.

- Preturile unitare ofertate pentru fiecare tip de lucrare inscrisa in Anexa 1 vor fi fundamentate prin prezentarea devizelor pe articole de
lucrari intocmite de catre ofertant pe baza propriilor consumuri de resurse (materiale, manopera, utilaje si transport), precum si a
preturilor/tarifelor practicate de furnizori.

- Pretul unitar va cuprinde toate costurile necesare executarii respectivului tip de lucrare: cheltuielile directe, cheltuieli indirecte, taxe,
impozite considerate obligatii legale ale operatorilor economici, profit, va fi cuprins in pretul unitar ofertat pentru fiecare tip de lucrare.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
a) Procedura de atribuire se va aplica integral prin mijloace electronice. În acest sens numai operatorii economici înregistrati în SEAP au

dreptul de a transmite/depune oferta, conform prevederilor art. 16 din H.G. nr. 1660/2006.

Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta numai în format electronic si numai pâna la data limita stabilita pentru depunerea

ofertelor, în conditiile prevazute de art. 17 din H.G. nr. 1660/2006. Comunicarea si transmiterea datelor în situatia prevazuta la alin. (4) din

cadrul articolului mentionat se realizeaza la sediul autoritatii contractante.

b) În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006, documentelor care se transmit prin mijloace electronice le sunt

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-01-2016 12:54 Pagina 9/11


Fisa de date
aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica a semnatarului respectivelor documente (Legea nr. 455/2001 privind

semnatura electronica, conform art. 4 alin. (4) din acest act normativ). Astfel, cu exceptia documentelor expres indicate în prezenta

documentatie, toate documentele prin care operatorii economici demonstreaza îndeplinirea cerintelor minime de calificare, propunerea

tehnica si propunerea financiara, precum si documentele care însotesc oferta asa cum sunt acestea enumerate mai jos se transmit în

conformitate cu solicitarile autoritatii contractante prin SEAP în format electronic, în mod obligatoriu semnate cu semnatura electronica a

reprezentantului legal sau persoana împuternicita de reprezentantul legal al ofertantului sau dupa caz, a asociatului, subcontractantului,

tertului sustinator.

Documentele eliberate de institutii/organisme oficiale abilitate sau terti trebuie sa fie datate, semnate si parafate conform prevederilor legale

în vigoare si se vor prezenta scanate in format color si lizibil (recomandabil format A4), semnate electronic de catre ofertant, pe proprie

raspundere, cu mentiunea „conform cu originalul”. Fisierele astfel rezultate se vor încarca în S.E.A.P. la sectiunea corespunzatoare

respectivelor documente.

c) Reguli de comunicare si transmitere a datelor:

c1) Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea ”Întrebari”

din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea

”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului/invitatiei de participare, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor

adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006. Prin

urmare, pentru transmiterea solicitarilor de clarificari în legatura cu Documentatia de atribuire operatorii economici trebuie sa se

înregistrezeîn SEAP (www.e-licitatie.ro):

i) ca operator economic conform prevederilor H.G. nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la

atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; si

ii) ca participant la procedura de atribuire.

Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar, complet si fara ambiguitati, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitata, într-o

perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului economic,

cu conditia transmiterii solicitarii de clarificari în timp util de catre operatorii economici.

Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor indicata în invitatia de participare.

Pentru clarificarile transmise dupa expirarea termenului prevazut la sectiunea I.1 din prezenta (9 zile) si care fac imposibila transmiterea
raspunsului în termen, autoritatea contractanta va raspunde numai în conditiile prevazute de art. 79 din O.U.G. nr. 34/2006. Prin urmare,

recomandam operatorilor economici sa posteze eventualele solicitari de clarificare cu celeritate;

c2) Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin

utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea “Întrebari”) acordând în acest sens un termen de raspuns, de regula, de cel

mult trei zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea comisiei de evaluare. Operatorii economici vor transmite raspunsurile

la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format

electronic, semnate cu semnatura electronica, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica mai sus indicate.

d) Împreuna cu propunerea tehnica si propunerea financiara se vor mai depune si umatoarele documente:

1. Opisul continând indexul documentelor depuse cu precizarea numarului paginii unde se regaseste fiecare document în parte;

2. Documentele de calificare solicitate;

3. Scrisoarea de înaintare;

4. Dovada privind constituirea garantiei de participare sau ordin de plata, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta pâna la

termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor). În situatia în care se va prezenta un document eliberat de o societate de asigurari se vor

prezenta în mod obligatoriu si documentele anexe aferente politei din care cel putin contractul de asigurare, conditiile de asigurare, dovada

platii primei de asigurare si, dupa caz, dovada constituirii garantiei colaterale solicitate de societatea de asigurari;

5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formularul nr. 16 (din care sa rezulte calitatea fiecarei entitati mentionata în

cadrul ofertei si care va fi implicata în executia contractului, astfel: ofertant, ofertant asociat sau subcontractant de specialitate);

6. Lista documentelor din oferta care sunt confidentiale (daca este cazul), iar în absenta acestui document se prezuma ca autoritatea

contractanta/organismele competente nu sunt tinute de obligatia prevazuta la art. 24 din O.U.G. nr. 34/2006. In cazul in care anumite

elemente componente ale ofertei se vor indica ca fiind confidentiale, operatorul economic va prezenta si justificarea caracterului de

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-01-2016 12:54 Pagina 10/11


Fisa de date
confidentialitate incident in privinta acelor sectiuni din oferta;

7. Împuternicire legala - semnata de catre administrator/reprezentantul legal, sau un alt document legal echivalent, în cazul în care

semnatarul ofertei este altcineva decât administratorul/reprezentantul legal al firmei (original/traducere autorizata si legalizata). În acest

sens, cerinta de la lit. a) referitoare la documentele suport care se prezinta în sustinerea situatiei persoanle a candidatului sau ofertantului

din prezenta documentatie se va proba atât la nivelul operatorului economic cât si cel putin, pentru administratorul care semneaza oferta ori

care elibereaza împuternicirea pentru persoana respectiva. Prin împuternicire se va autoriza semnatarul ofertei sa angajeze

ofertantul/entitatea participanta în procedura pentru atribuirea contractului;

8. Modelul de acord-cadru/contract subsecvent însusit - Clauzele contractuale obligatorii vor trebui sa aiba mentiunea “Am citit si suntem de

acord fara rezerve cu termenii si conditiile contractuale prevazute în Documentatia de Atribuire si consimtim ca, în cazul în care oferta

noastra este stabilita ca fiind câstigatoare sa semnam contractul de achizitie publica în conformitate cu prevederile din Documentatia de

atribuire si cu necesitatile autoritatii contractante”. Eventualele propuneri cu privire la clauzele obligatorii ale contractului se vor formula în

scris, sub forma de clarificari, pana la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, la sectiunea „Intrebari”. Eventualele propuneri cu

privire la clauzele specifice contractuale se vor formula în scris sub forma de clarificari, înainte de data limita stabilita pentru depunerea

ofertei, la sectiunea ”Întrebari” sau se vor prezenta în cadrul ofertei sub forma de propuneri de amendamente.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art 256 2 din OUG 34/2006

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA JURIDICA

Adresa postala: STR. PARFUMULUI NR. 2-4 SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030842, Romania, Tel. +40 213180339

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 05-01-2016 12:54 Pagina 11/11

S-ar putea să vă placă și