Sunteți pe pagina 1din 5

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare


Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02497 PITESTI
Adresa postala: Pitesti, str. Negru Voda, nr. 47, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110069, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Sima, Tel. +40 221154,
Email: smupitesti2001@yahoo.com, Fax: +40 218090

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)
- Sanatate

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Lucrari de reparatii curente a drumurilor si aleilor din incinta unitatii - cazarma 705, Pitesti

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de prestare: Sediul autoritatii contractante - NEGRU-VODA, NR 47, LOC PITESTI, JUD ARGES.
Codul NUTS: RO311 - Arges

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Lucrari de reparatii curente a drumurilor si aleilor din incinta unitatii - cazarma 705, Pitesti: valoarea estimata a lucrarilor care formeaza
obiectul contractului este de 500 000,00 lei fara TVA ;

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45233142-6 Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de reparatii curente a drumurilor si aleilor din incinta unitatii - cazarma 705, Pitesti.
Valoarea estimata fara TVA: 500 000,00 ron.
Valoarea estimata fara TVA: 500,000.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


3 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-03-2016 12:12

Pagina 1/5

Fisa de date
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
Garantia de participare se constituie de catre ofertant conform art .43 alin 2a) si 2b) din OUG 34/2006, aceasta fiind de 1.95% din valoarea
estimata a lucrari de baza, adica 9 750.00 lei. Forma de constituire este cea prevazuta in art 86 din HG 925/2006. Perioada de valabilitate a
garantiei de participare: 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Daca garantia se constituie prin virament bancar,
transferul va fi efectuat n contul RO86TREZ0465005XXX000170 al autoritatii contractante, deschis la Trezoreria Pitesti. Mod de prezentare
garantia de participare se va depune in original la sediul autoritatii contractante, pana la data limita de depunere a ofertelor. Echivalenta in
valuta a valorii exprimata in lei se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare in SEAP.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da
Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de achizitie publica de de 5% din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire
a garantiei de buna executie a contractului: in conformitate cu art. 90 alin. (1) si (2) din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Venituri proprii.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
1.OUG nr.34/2006, aprobata cu modif prin Legea nr.337/2006.2.H.G. nr. 925/2006 pentru aprob normelor de aplicare a
OUG.nr.34/2006.3.H.G.nr.1660 din 22 noiemnb ptr aprob Normelor de apl a prev ref la atrib ctr de achiz publ prin mij el din OUG
nr.34/2006.4.OUG nr.19/2009 priv atrib ctr. de achiz publ, a ctr de conces de lucr publ si a ctr de concesiune de serv.5.Lg nr.337 din 17 iulie
2006 pentru aprob OUG nr.34/2006, publi n MO nr.625 din 20 iulie 2006;6.OUG nr.94 din 26 sept 2007 ptr modif si compl oug nr.34/2006,
publ n MO nr.676 din 04 octomb 2007.7.Hot nr.1337 din 27 sept 2006 priv compl HG nr.925/2006, publ n MO nr.817 din 4 oct 2006.8.Hot
nr.370 din 25 martie 2009 pentru modif si compl Norm de apl a prev ref la atrib ctr de achiz publ prin mij el aprob prin HGnr.1660 /2006,
publicata n MO nr.215 din 3 aprilie 2009.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Cerinta nr.1
Operatorii economici vor face dovada ca nu se incadreaza in nici una din situatiile stipulate la art 180 si 181 din O.U.G. 34/2006.
Documente de confirmare:
Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitate formular nr.12A
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din ordonanta formular nr. 12B
Cerinta nr.2
Prezentarea unui certificat de participare la licitatie cu oferta independenta formular nr.12C.
Cerinta 3.
Prezentarea unei declaratii pe propria raspundere din partea operatorului economic din care sa rezulte ca nu se afla in situatia prevazuta la
art.69(1) din Oug 34/2006 formular nr.12D.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Ofertantul trebuie sa dovedeasca ca este autorizat sa desfasoare activitati incadrate, conform clasificarii CAEN sau corespondent in
clasificarea NACE din tara de origine sau din tara in care este stabilit ( in cazul ofertantilor starini), pentru obiectul supus achizitiei .
Documente de confirmare:
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Certificatul constatator
trebuie prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul si din care sa rezulte ca obiectul
contractului sa aibe corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator.
Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de
atribuire este urmatoarea:
-Col. Medic GUITA-ALEXANDRU Gigel
- Col. Ec. Radu Man
-Col. ec. Barbulescu Decebal
- Bercescu Raluca
-ec. Oprea Elena
-p.c.c.Bercescu Ion
- ing. Epure Mihaiela
-Dodenciu Filofteia

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-03-2016 12:12

Pagina 2/5

Fisa de date
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Prezentare informatii generale prin completarea formularului nr.1 din care sa completarea formular nr 1.
reiasa cifra de afaceri globala din ultimii 3 ani.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-03-2016 12:12

Pagina 3/5

Fisa de date
Propunerea tehnica va fi elaborata tinandu-se cont de cerintele din caietul de sarcini si va trebui sa raspunda in totalitate cerintelor
prevazute n cuprinsul acestuia, urmnd a fi evaluata in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. Prin propunerea tehnica depusa,
ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii lucrarilor ce urmeaza a fi executate cu cerintele prevazute n Caietul de sarcini.
Propunerea tehnica trebuie sa contina comentariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice si/sau a caietului de sarcini, prin care se
demonstreaza corespondenta lucrarilor prezentate n propunerea tehnica, cu specificatiile respective, precum si alte documente sa ca sunt
solicitate prin Caietul de sarcini. Nerespectarea tuturor cerintelor din caietul de sarcini va conduce la respingerea ofertei ca neconforma.
Ofertantii vor prezenta toate caracteristicile si specificatiile tehnice pentru lucrarile ofertate, astfel incat sa se poata demonstra
corespondenta propunerii tehnice cu cerintele caietului de sarcini. La elaborarea ofertei, operatorii economici vor avea n vedere si
respectarea prevederilor legale referitoare la conditiile de munca si la protectia muncii. Informatiile detaliate privind reglementarile care sunt
n vigoare la nivel national referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii, securitate si sanatate n munca se pot obtine de la
Inspectia muncii sau de pe site-ul www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html. Se prezinta toate lucrarile incluse in preturile ofertate,
inclusiv gratuitatile. Se prezinta toate datele necesare punerii in corespondenta a propunerii tehnice cu cerintele caietului de sarcini si se va
prezenta un Grafic de executie a lucrarilor in conformitate cu Formularul nr. 3. Toate documentele ce fac parte din oferta vor fi lizibile, scrise
cu cerneala permanenta, fara stersaturi, modificari sau adaugiri, cu exceptia celor care sunt semnate de ofertant. Fiecare pagina a ofertei
trebuie sa fie vizata de ofertant.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


Ofertantul este obligat sa completeze formularul de oferta formular nr. 2a.
Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate, respectiv de 90 de zile
Pretul total ofertat va fi exprimat atat in lei cat si in euro , fara TVA
Modalitatea de derulare a platilor se face pe faze, astfel:
Executia pe stadii fizice de lucrari, conform graficului de executie si plati, anexa la contract;
Prezentarea propunerii tehnice si financiare se face conform fisei de date a achizitiei.
Nu se accepta depunerea de oferte alternative.
Oferta de pret va fi exprimata n euro, iar pentru ofertantii romni n lei si euro, la cursul oficial al B.N.R. din ziua ntocmirii ofertei. Oferta
va include toate activitatile prevazute n Caietul de sarcini si va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe
toata perioada de derulare a contractului. Decontarea lucrarilor efectuate se va face pe baza urmatoarelor documente transmise de
contractant:
- factura n original;
- situatii de lucrari defalcate pe antreprenor si subcontractanti;
- proces-verbal de verificare a stadiului fizic, pentru capitole de lucrari realizate complet calitativ si cantitativ conform graficului fizic si valoric
de esalonare aprobat, avizat de catre persoanele responsabile ale autoritatii contractante si ale beneficiarului, borderou valoric detalii lucrari.
- proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
Decontarea se va face cu ordin de plata pe care persoana juridica achizitoare l va emite dupa primirea documentelor mentionate anterior.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei


Numarul de exemplare: 1 original
Mod de prezentare: Oferta se va prezenta ntr-un plic sigilat, marcat cu adresa autoritatii contractante, obiectul licitatiei si cu inscriptia A
NU SE DESCHIDE NAINTE DE DATA DE.., ORA .Plicul sigilat si marcat va contine n interior 3 plicuri sigilate si stampilate
cu:
- plicul nr.1: documente de calificare;
- plicul nr.2: propunere tehnica;
- plicul nr.3: propunere financiara.
Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului. Documentele vor fi tiparite sau scrise cu cerneala
neradiabila, numerotate si semnate pe fiecare pagina de reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati desemnat/desemnati sa angajeze
ofertantul n contract. Se va prezenta o fisa cu datele de identificare ale ofertantului (adresa, nr telefon/fax,nr de inregistrare, cont
trezorerie........) in vederea transmiterii corespondentei si a incheieriii contractului de achizitie publica.
Pe lnga documentele de calificare, cele cuprinse n propunerea tehnica si cea financiara solicitate, n afara ofertei sigilate se vor prezenta
si urmatoarele documente:
a)Scrisoarea de naintare Ofertantul trebuie sa prezinte scrisoarea de naintare n conformitate cu formularul 12
b) mputernicirea scrisa, copie act identitate din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate sa participe la deschiderea ofertelor;
c) Dovada constituirii garantiei de participare, n original.
Oferta care este primita dupa expirarea termenului limita pentru depunere, se returneaza nedeschisa. Locul deschiderii ofertelor: la
sediul autoritatii contractante.
Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/si documentele care nsotesc oferta, dupa expirarea datei limita pentru
depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii
garantiei de participare. Autoritatea contractanta nu-si asuma raspunderea pentru ofertele depuse/transmise la o alta adresa dect cea
stabilita n invitatia de participare. Oferta care este primita dupa expirarea termenului limita pentru depunere, se returneaza nedeschisa.
Locul deschiderii ofertelor: la sediul autoritatii contractante.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-03-2016 12:12

Pagina 4/5

Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Alte fonduri

VI.3) ALTE INFORMATII


Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret clasate pe primul loc solicitarea unei noi propuneri financiare depusa in plic inchis la
sediul autoritatii contractante, la o data precizata, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere are pretul cel mai
scazut.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Art 2562 din OUG 34/2006- 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta, in conditiile pezentei ordonante de urgenta.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic UM 02497.
Adresa postala: str. Negru-Voda, nr. 47, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110069, Romania, Tel. +40 221154, Email: smupitesti@yahoo.com, Fax: +40
218090

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 24-03-2016 12:12

Pagina 5/5