Sunteți pe pagina 1din 37
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A I CTURI RUTIERE SA DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CRAIOVA CAIET DE SARCINI INTRETINERE CURENTA PE TIMP DE VARA - PARTE CAROSABILA, ACOSTAMENTE, BENZI DE URGENTA SI BENZI DE INCADRARE ANUL I-ANUL IL Lot §.D.N. Slatina CUPRINS. 1. Date generale 1.1 Denumire 1.2 Autoritarea contractanta 13 Sursa de finantare 1.4 Scop si abiectiv 2. Continutul prezentului de Caiet de sareini acestel achizi 3. Contextul realiza 3.1 Informatii despre Autoritatea Contractanta 3.3 Informatii despre beneficile anticipate de catre Autoritatea contractanta 4, Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de sarcini 3.1 Deserierea retelei de drumuri nationale / autostrazi care fac obiectu! lucrarilor 3.2 Conditile geotehmice, hidrologice si climatice ‘lor Descrierea luer: - Cerinte pentru asigurarea activitatii de intretinere curenta a partii carosabile, acostamentelor, benzilor de urgenta si a benzilor de ineadrare 7. Resurse tehnice necesare executarii lucrarilor 7.1 Dotarea tehnica pentru executia Iucrarilor de intretinere a parti carosabile specifica tipului de imbracaminte, a ccostamentelor, a benzilor de incadrare si a benzilor de urgenta 7.2 Dotari minime pentru autoutiaje 8. Obligatile si responsabilitatile executantului 9. Obligatite si responsabilitatile achizitorului (beneficiarului) 10, Saneti pentru neindeplinirea culpabila a obligatillor. Managementul riscurilor 11. Confirmarea si receptia erarilor 12. Plata lucrarilor de intretinere curenta a parti carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare 13, Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanta si Contractant (Inclusiv in domeniile ‘mediului, social sial retatitor de munca) 14. Criteriul de atribuire 15, Dispozitii 1. DATE GENERALE Intretinere curenta pe timp de cara - parte carosabila, acostamentelor, 1.1 Denumire benzilor de urgenta si a benzilor de incadrare, specifica tipului de imbracaminte ANUL I- II D.R.D-P.Craiova- Lot S.D.N. Slatina Ministerul Transporturilor 1.2 |Autoritatea Contractanta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova ‘Transferuri curente pentru infrastructura rutiera > ursa de finantare Venlerd pres Asigurarea vial pentru desfasurarea circulatici rutiere in conditii corespunzatoare pe toata durata de derulare a contractului pe reteaua rutiera din administrarea D.R.D.P.Craiova-Lot S.D.N, Slatina 14 re siobi 2, CONTINUTUL PREZENTULUI CATET DE SARCINI Prezentul Caiet de sarcini include: 2.1 Intretinerea curenta a parti carosabile, acastamentelor, benzilor de urgenta sia benzilor de incadrare, specifica tipului de imbracaminte ANUL [- IL 22 Formularul nr ~ Situatia de plata a Iucrarlor efectuate 2.3 Formularul nr.2 —Jural de lucrari, materiale consum real, uilae, mijloace de transport 24 Formmularulnr-3— Proces verbal de reeepte Ia terminarealucrarilor 2.5 Anexa I -Intretinerea curenta a parti carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare 2.6 Anexa 2 Centralizator financiar al lucrarilor de intretinere curenta a parti carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de ineadrare 3. CONTEXTUL REALIZARI ACESTEL ACHIZITIL 3.1 Informatii despre Autoritatea Contractanta CNAIR SA prin Directia Regionala de Dromuri si Poduri Craiova, este persoana juridica romana de interes strategic national si functioneaza sub autortatea Ministerului Transporturior. CNAIR SA prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova isi desfasoara actvitatea in partea de sud-vest a tari pe raza Judetelor Dolj, Mehedini, Gori, Valcea si Olt in domeniul aéministrarii drumurilor nationale si autostrazilor in conformitate eu prevederile OG nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, avand ca actvitti principale: + Gestionarea si intretinerearetelci nationale de drumuris Asigurareacalitati si controlului tehnic al ealitati Monitorizarea controlului mijloacelor de transport pe drumurilepublice; i privind intretinerea curenta a drumurilor publice; i privind incetinerea periodiea a drumurior publice, [Luerariaferente reparatillorcurente Ia drumuile publice; Lucrar aferetereparatilorcapitale la drumurile publice; lespre benefi ipate de catre Autoritatea Contractanta Asigurarea unei infrastructuri de transport sigure, imbunatatirea circulatiei pe drumurile publice, precum si a tuturor celorlalte conditi privind dezvoltareasistematica a economiei si imbunatatirea calitati viet 4, INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI 4.1. Descrierea sectoarelor de drum national / autostrada ce fac obiectul eaietului de sarci Principalele date tehnice: + Lungime rete in fimetie de tpulimbracaminti ‘© imbracaminte asfaltca 283,505 km fiziei /259,479 km echivaleni ‘© imbracaminte din beton de ciment : 37,835 km fizic /37,835 km echivalenti ‘© drumut pietruite: 0 km fzii /0 km echivalenti (© drumuri de pamant: 0 km fizii /0 km echivalentt 0 km echivalenti ‘+ Latime platforma: + Parte carosabil:6,00 m-10,00 m = Acostamente:|,00 m-1,S0 m + Parcati: 13.200 mp 4.2. Conditii hidrologice si climatice cu caracter informativ Lunile eu cele mai importante valuri de cSldurd : mai - septembrie 5. DESCRIEREA LUCRARILOR Realizarea Iuerarlor de tntreyinere a parti carosabile specifica tipului de imbracaminte, a acostamentelor, a benzilor de incadrare sia benzilor de urgenta se va efectua conform prevederilor .Normativuluiprivind iuerdrile de intrejinere si reparare @ drumuritor publice” ind. AND 554-2002, a reglementarilortehnice si standardelor din domeniu in vigoare, ,Normatty privind uerarile de intretinere pentru remedierea degradaritor la inbracamintite ruiere bituninoase pe drumurile publice reabilitate” ind. AND $76-2010, .Normatiy pentru prevenirea si remedierea defectunilor la imbracaminti rtiere moderns” ind.AND 547-2013 si wNormaiv Mixturt asfaltice ‘executate la eald. Condit tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea in opera” ind. AND 60512016. Lucrarilecuprinse in Nomenclatorul de activitati se vor adap la noile tehnologi Exccutantul va avea in sarcinf intrefinerea curenta a partii carosabile specifice tipului de imbracaminte, a acostamentelor, a benzilor de incadrare sia benzilor de urgenta de pe raza D.R.D.P. Craiova, Lot SDN Slatina, in lungime toala de 253,505 Km drumuri nationale /autostrazi, pentru perioada ANUL I- In conformitate eu comenzile emise de Achiztor. Desererile lucrarilor pent intretinerea curenta a parti carosabilespecifie tipului de imbracaminte, a acostamentelor, a benzilor de incadrare si a benzilor de urgenta prezentate in Anexa J contin orienativ operatile de executie si matrialele specifice si dnesa 2 = Centralizator fmanciar al luerarilor de intretinere curenta a parti carosabile, acostamente, benci de genta si benzi de incadrare LLuerarle se vorrealiza pe baza de comanda scrisa din parteaachzitorul 3 asfaltice (conform descriere preturi — Anexa 1) + plombai gropi si eparatl suprafete intinse (m?) (pentru adancimea de 4 em ) cu tipul de mixtura din care este consttut stratul de rulare (BA16, MAS16, MAS16 m cu bitum modificat). Pentru grosimi mai mari de 4 cm — plombari BAI6, MASI6, procesultehnologic este similar, iar pentru canttatea de mistura pusa in opera, e vor incheia Procese-Verbale de Lucrari Ascunse ; ~ plombarea gropilor si reparatii suprafete intinse la autostrada (mp), pentru adncimea de S em cu tipul de mixturs din care este construit sistemul de rulare actual, respectiv MAS 16; - siropiri suceesive executate mecanizat (mi); + inlaturarea denivelarior si fagaselor (numai frezae) (mi; += colmatatea fisuilorsicrapaturilor cu mastic bituminos (m) ~colmatara fisurilor si erapaturior si cu mixtura asfaltica BA 8 pentru crapaturi cu deschidere mai mare de 5 mm (m); - badijonarea suprafetelorporoase (m?); temereanisipului de concasaj pe supraftele cu bitum in exces sau slefuite (m?); + inlaturarea pietrsuluinisipalu sia materialelor ramase in urma activitatii de deszapezire (m?) Anexa | Ind.101.1.2 intretinerea imbracamintilor cu liantihidraulici (conform descrire pret + plombari cu mixturaasfaltca (m*)—adancimea medie de 4 em; ~ plombari cu beton de ciment(m®) -adancimea medie de 6 em; + eolmatari sur si crapatur eu mastic bituminos (m); ~ colmatarifisuri si erapaturi eu mixtura asfaltica (m); + efacerea rsturlor(m); = climinarea fenomenului de pompaj(m"), ~ refaceri de dale cu beton de ciment rutir (m2); = stropiri suecesive executate mecanizat(m?) Ind.101.1.3intretinerea pavajelor piatracioplita (conform descriere preturi-dnexa 1): = refaceri suprafeteizolate (i); ~refacere locala a bitumarilor de rosturi(m); Ind.101.1.5intretinerea drumurilorpietruite (conform deseriere preturi énexa 1: ~ aprovizionarea cu balast in volum de pana la 300 me/km (mt); ~ aprovizionarea cu piatra sparta in volum de pana la 300 me/km (en? + astupare gropi si fagase eu material pietros (en); = sarifcare si reprofiare cu cilindrare (100m ~ scarificae si repofilare fara cilindrare (100m*) Ind.101.1.6 intretinerea drumurilor de pamant (conform descrire preturi Anexa 1): ~ completae cu nisip(m"; completare cu bast (m°). Ind,101.2.1 Intretinerea platformei drumului (conform descriere preturi Anexa 1): - | ~ Tratarea tasarilor locale — pentru DN (m*) (se va oferta pentru fiecare strat din sistemul rutier, pentru un sistem (© Mixtura asfaltica pentru stratul de wzura~_BA16, MAS 16-4 em; © Mixturl asfalticd pentru stratul de legatur’-BAD22.4~6 cm; © Geocompozit antifisura; (© Anrobat bituminos cu eriblura-AB 31,5-8 em; © Piatra sparta 40-63-30 em; © Balast-0.63-30 em; © Geotextil anticontaminare, ~ Tratarea tasirilor locale - pentru autostrada (m*) (se va oferta pentru fiecare strat din sistemul rutier, pentru un sistem caracterstic, alcdtuit din urmétoarele): + Mixturd asfalticd pentru statul de wzura = MAS 16~ 5 em; * Mixtura asfaltica pentru stratul de legaturi— BAD 22.4 ~ 6em; + Geocompozit antifisura O> 60kN/m + Anrobat bituminos cu criblura— AB 31,5 ~ 12 em; © Balast stablilizat cu ciment - 20 em; * Strat de forma din Balast — 0/63 ~20 em; + Strat de fundatie din Balast ~ 0/63 - 30 em; © Geotextil anticontaminare O> 1SkN/m. + Tratarea burdusirilor ~ pentru DN (m?) (se va oferta pentru fiecare strat din sistemul rutier, pentru un sistem caracteristic,alcatuit din urmétoarele): ‘© Mixtura asfaltica pentru stratul de uzurd~ BA 16, MAS 16-4 cm; ‘o Mixturt asfaltiet pentru stratul de legatura-BAD22.4-6 em; Geocompozit antifisura; Anrobat bituminos cu criblura~-AB 31,5-8 em; itr sparts 40-63-30 om; Balast-0-63-30 em; ‘Strat piatra bruta — 0/200 — 40 em; Geotextil anticontaminare eooo00 + Tratarea burdusirior locale - pentru autostrada (m4) (se va oferta pentns fiecare strat din sistemul rutier, pentru un sistem caracterstic, aledtuit din urm&toarele): © Mixturi asfaltiea pentru statul de uzura - MAS 16 ~$ em; + Mixturasfaltica pentru stratul de legitur’ — BAD 22.4 Gem; + Geocompozit antifisura O> 6OKN/m + Anrobat bituminos cu criblura— AB 31,5 ~ 12 em; + Balaststablilizat cu ciment ~ 20 em; + Strat de forma din Balast— 0-63 —20 em; + Strat de fundatie din Balast - 0-63 -30 em; + Strat piatrl brut ~ 40 em; + Geotestil anticontaminare O> 15kN/m, ‘Nota: Structurarutiera pentru tratarea tasarilor si burdusirilor si grosimilestabilite mai sus sunt orientative, urmand ca decontarea sa se faa functie de situata din teren. ~ intretinerea benzilor de incadrare prin eliminarea unor denivelari locale (m); - ¢liminarea gropilor sau adaneiturilor prin acoperirea cu materiale din care acestea au fost executate initial, cu adancimea mai mari de 4/em (m). Ind.101.2.2 Intretinerea drumuritor laterale (conform deseriere preturi-Anexa 1): intretinerea drumurilor Iaterale: aducerea la profil si intretineri locale, asigurareascurgerii apelor (rm). Nota: -materialele rezultate din demolari se vor transporta de executant in locuri special amenajete pentru care executantul va obtine acceptul de pe raza UAT; = material rezulat din frezari va fi transport de executant in Locuri indicate de Achiztor (Benefciar); Toate luerarle vor fi executate in conformitate eu normele, normativele si standardele in vigoare. Inceperea luerarilor se va face Ia ordinul seris al benefieiarului 6. CERINTE PENTRU ASIGURAREA ACTIVITATII DE INTRETINEREA A PARTI CAROSABILE, ACOSTAMENTELOR, BENZILOR DE URGENTA SI A BENZILOR DE INCADRARE 5.1. Periodicitatea lucrarilor privind Intretinerea curenta a partii carosabile specifica tipului de imbracaminte, a acostamentelor, a benzilor de incadrare si a benzilor de urgenta este conform ,,Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice "= ind. AND nt.554-2002, Anexa 5 Norme privind periodicitatea lucrarilor de intretinere Zabel 3 Ind.101 ‘5.2 Lista sectonrelor de drum national/autostrada pe care se vor executa lucrari sunt deserise in Caietul de sarcini cap 4 ~ Date tehnice, 4.1.Descrierea seetoarelor de drum national/autostrada ce fae obiectul Caietului de sarcini 5.3. Capacitatea tehnicd a executantului ~executantul va urmari si va verifica permanent starea de functionare 2 autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor necesare executarii lucrarilor din contract. 7. RESURSE TEHNICE NECESARE EXECUTARIL LUCRARILOR 7.1 Dotare tehnica pentru executia Iuerarilor de intretinerea curenta a pai imbracaminte, a acostamentelor, a benzilor de ineadrare si a benzilor de urgenta Lista privind mijloacele de transport, utilajele si echipamentele necesare realizari activitatilor de intrtinere curenta pe timp de vara va cuprinde urmatoarele dotari minime: ‘+ Utilje/echipamente necesare executiei lucrari turgenta si benzi de incadrare, din eare fae parte: Static de preparare mixturi asfaltice (dotare proprie si/sau inchiriere sivsam alte forme de punere la dispocitie) - domeniu de activitate construct, modernizarea si reparatia drumurilor, Statile realizeaza toate retetcle de mixturi asfaltice folosite in constructia de drumur,trotuare, parcari, piste, piete etc; ~ Reparizator mixturiasfaltie, pentru asternerea corespunzatoare a mixturilorasfaltice, in conformitate cu normativele in vigoare; ~ Utilaj multifunctional cu tractiune integrala cu echipamente pentru activitatea de intctinere curenta pe timp de vara — (perie mecanica, picamer, picon pentru spargere beton -date), tila folost pentru realizarea.actvitatilor de intretinere curenta pe timp de vara (curatare suprafete de arbori si arbusti, curatare parte carosabila, spargere betoane transport materiale etc); ~ Autobasculanta cu prelata- utlaj folosit peniru iransportul misturilasfaltice dotata cu prelata pentru protejarea mixturiis ~ Placa vibratoare si vibrator de adancime - Placa vibratoare este folosita pentra tasarea pamantului, betonuli, cu scopul de a face suprafata plana, Este folosita pentra finsarea si compactarea suprafetei pamantului,nivelarea solurilor si tasarea,finisarea asfltului. Vibratoral de adancime este folosit pentru a vibra beton atunci cand se toama fundati, monolitce si ‘cu nervuri inguste,coloane si grin. Vibrarea permite o rezistenta mai mare a betontl ~ Buldoexcavator,utlajfolost pentru a asigura cel mai ina nivel de performanta si fiablitate in cele mai difcile conditi de luer, find capabil sa functioneze intr-o gama larga de apicati datorita numarului mare de echipamente atasabile (olosit pentru transportul materialelor, indepartare materiale, inearcare materiale, sapatura etc); = Incarcator frontal -utilaj compact, usor de utilizat care huereaza foarte bine in spati restranse, este foarte usor de ‘manevrat in activitati de manipulare a diverselor materiale sau in depozite pentru incarcare materiale; = Freza pentru asfalt si beton —utilaj folosit pentru zonele inguste sau larg de pe orice santier, acolo unde trebuiefrezat asfaltul sau suprafetele din beton, cu un rol vital in intetinetea — reabiltareainfrastructurii ajutand in acelasi timp Ia recuperarea ‘materialelor in vederea reutlizari. Frezele de asfalt sunt concepute pentru a oferio productivitate maxima in conditi grele de Jucr si traf intens.( Corectare denivetar in imbracamintea rutiera, imbunatatire aderenta suprafata carosabila, decapare succesiva straturi, imbracaminterutira sireparati partiale a parti carosabile), = Compactor vibrator — utilaj folosit in general peniru compactarea asfaltului, solului coeziv si non coeziv, pentru ‘compactarea solului stabilizat, in special in constructia de drumuri parear si in reparatia drumurilor. Este © constructie robusta si fiabilitate ridicata cu un sistem de propulsie hidrostatic, sistem de control al vibratilor, control usor al vitezei de deplasare. Se poate conduce cu viteza variabila inainte-inapoi, panou de control (bord) usor accesibil, vibra la cei doi tamburi, sistem de puverizare apa cu stergator cu control electronic; = Instalatit de colmatat rosturi si fisuri ~ util folost pentru etansarea suprafetelor bituminoase prin aplicarea peste fisuri sau rosturi a masticului bituminos sau elastomeri, etc, umplerea rosturilor la drumuri, poduri, pasarele, repararea fisurilor _suprafetelorasfaltice bitumninoase sau din beton de ciment; ~ Sistem (utilaj) de amorsare —folosit pentru Iucrarile de intretinere a drumurilor avand rolul de a realiza o distibuire uniforma prin pulverizare a materilului de amorsare (emulsie bituminoasa, bitum lichid) in vederea asigurari unei prize optime ‘a mixturiasaltice; ~ Autogreder ~ utilaj de consiructifolosit la Iuerrile de pmant pentru eliminarea stratului vegetal, formarea patului, profilarea gi nivelarea drumuui, executarea rambleelor la terenuri plane prin s8parca si deplasarea pamdntului din gropi de Imprumut, formarea si finisarea taluzurlor Ia ramblee si debleuri in teremuri fir obstacole. Se utilizeaz de asemenea Ja amestecarea piménturilor cu diferite materiale de adaos sau cu lianfi, precum si la Impristirea lor, Ia stparea sanfurlor de scurgere §i scarica usoare, Autogrederele se mai folosesc la luerari de intretinere a drumurilor gia santurilr, + Betoniera — echipament folosit pentru prepararea corespunzatoare a betonului + Dotari auxiiare ce converg fa executia lucrarilor de intrtinere curenta a parti carosabile, acostamente, benzi de urgent si benzi de incadrare din care fac parte: = Autoutlitara cu cabina dubla (pentru transport persoane si echipament) avand: ‘© minimum 5 locuri; + sarcina utila minim 1000 kg; ‘ panou special de semnalizare pentru i = Panouri mobile de avertizare luminoasa cu comanda electronica (fig. Ul ~ “Semmatizarea unui utilaj ce se deplaseaza lucrand” conform SR 1848/1:2011), pentru presemnalizarea si semnalizarea lucrari = Balize directionale, conuri semnalizare, indicatoare de presemnalizare, palete pentr di noapte pentru lucrariramase neterminate, balize eu lampi de culoare galbena intermitenta, semafoare; = Generator electric multifunctional — folosit pentru asigurarea energiei electrice pentru semnalizare rutiera de avertizare,iluminat pe timp de noapte, alimnetare echipamente, in zonele unde nu se poate asigura acest lucru etc; carosabile specifica tipul F de intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de - Cisterna cu apa — utilajfolesit pentru transport apei in zonele unde se exeeuta luerari (apa se foloseste pentru curatare suprafet,stropire suprafete,preparare betoane etc); ~ Compresor de aer~ folosit pentru curatarea suprafetelor dupa frezare ete; + Teletor de rosturi~ masina este utlizata la lucraile de intretinere si reparare a covoarelor asfatice, avand rolul de a taia rosturi in vederea decoperari portiunilor deteriora. TSierea rosturlor in afalt se poate executa la adancimi variabile, funetie de grosimea stratului depus. Avantaj: usor de manevrat, fabilitat, siguranta in exploatare; = Motopompa desecare —folosta pentru eliminareasurplusului de aps, desfundare, ecolmatare santuri, podete etc; Pentru dovarile auxiliare executantul va prezenta Declaratie pe proprie raspundere privind dotarile auxiliare, pe tabel de masuratori privind lucrarile executate care sa cuprinda : DN/autostazi, poz. km, data, cantitati de lurari ee, in 5 exomplare (I executant +1 §.D.N/S.LA+1 RDP); > proces verbal de lucrari ascunse unde este cazul in 3 exemplare (1 executant +1 S.D.N/S.L.A.+1 D.R.D.P.); > bon de cantar electronic pentru materiale (mixtura asfaltca, materiale de masa) in 2 exemplare (1 executant +1 SDNJSLA); > documente care atesta calitatea materialelor (declaratii de conformitate, certificate de calitate, rapoarte de incercar, tc.) in 3 exemplare (1 executant +1 $.D.NJS.L.A.+1 D.R.D.P.); Pentru fiecare eategorie de Iucrari executantul va intocmi situatii de lucrari, situati care vor fi verificate cantitativ si calitativ pe teren de catre reprezentanti achizitorulu. Executantul este raspunzitor de corectitudinea si exactitatea datelorinscrse in situaile de luca Documentele primare se vor pistra si arhiva tn conformitate cu prevederile legale privind pastrarea documentelor respective, lafurmizor pentru afi puse la dispozitia achizitorului si a organelor de control abilitate ori de céte ori este nev in baza datelor consemnate in documentele primare si certificate de catre reprezentantii achizitorulu, se vor intoemi situatii de plata a lucrarlor efectuate (Formedar 1). Acestesituati de plata a lucrarilor, insuste de reprezentantii S.D.N/S.LA., stau la baza decontaritlucrrilor si se vor intocmi in 3 exemplare. Receptia lucarilor de intretinere curenta a parti carosabile, acostamente, bensi de urgenta si bensi de incadrare se va face in conformitate cu prevederile ,Metodotogiei privind efectuarea receptiei tuerarilor de intretinere si reparare curenta drumuri sipoduri" ~ ind. AND 514-2007 aprobata prin Decizia nr.210/24.04.2007 a Directorului General al CN.A.D.NR-S.A. 12. PLATA LUCRARILOR DE INTRETINEREA PARTII CAROSABILE SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINTE, A ACOSTAMENTELOR, A BENZILOR DE INCADRARE SI A BENZILOR DE URGENTA {In vederea efectuarii plat lcrarilor efectuate se vor trimite la D.R.D-P. urmatoarele documente: ~factura; = formular 1 (aferent caietului de sarcin -situatie de plata a lucrarilor efectuate in luna__anul __; ~ proces verbal de predare - primire amplasamet = formular 3 (aferent caictului de sercini) - proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor; = Anexa la formularal 3 (tabel de masuratori privind Iucrarile executate care sa cuprinda: DN, autostrazi, pozitie km, data, cantitti de Iucrari, proces verbal de lucrari ascunse, documente care atesta calitatea materialelor (declaratii de conformitate, certificate de calitate,rapoarte de incercari, etc). Lucriirile efectuate de execuiant, fn afara celor provizute ‘executantutut, 13.CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA $1 CONTRACTANT (INCLUSIV IN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL $I AL RELATILOR DE MUNCA) latte Pe pericada derulérii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activititilor in conformitate eu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele existente le nivel national gi la nivelul Uniunii Europene. i Prin depunerea unei Oferte ca rspuns la cerinfele din prezentul Caiet de sarcini se prezuma c& Contractantul, are eunostinte gi are th vedere toate si orice reglementiri aplicabile si ci le-a Iuat in considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului Contractantul va fi deplin tesponsabil pentru realizarea tuturor lucrarilo/prestatillorivrarilor in conditii de maxima securitate si in deplina conformitate cu legislatia aplicebilé, precum si cu respectarea prevederile referitoare In securitate si snatate in munes i controlul alia cuprinse in standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in spet. ‘Contractantul va fi inut deplin responsabil pentru subcontractanii acestuia, chiar si in situatia in care au fost in prealabil agreati de Autoritatca Contractanta, unnand si rispundl fai de Autoritatea Contractanta pentru orice nerespectare sau omisitne ‘respectiriioricdror prevederilegale si normative aplicabile. Autoritatea Contractant nu va fi fins responsabilé pentru nerespectarea sau omisiunea respectaril de edtre Contractant sau de cite subcontractanti acestuia a oricarei prevederilegale sau normative apicabile 14, CRITERIUL DE ATRIBUIRE Criteriul de atribuire al contractului de achizite publica este pretu cel mai scazut conform Legii 98/2016, pentru cantitatea ‘maxima de executa pentru intreaga perioada a acordului eadru, Oferta financiara va consemna valoarea totala, aferenta contractulu pe intreaga perioada, exprimata in li 15, DISPOZITI FINALE Pentru activitatile pe care le desfigoard, Executantul este singurul responsabil de respectarea legislaici in vigoare 1d normele de protectie a mediulu, tehnica securitatii muncii si a normelor de prevenire si stingere a incendiilor. Director Adj. Exploatare, Ing. a ae Sef Departament Mentenanta, ng. Stoiana Mircea CL Sef Serviciu Mentenanta si Plan, Coordonator activitate Ing. Brinaru Radu Intocmit Ing Pantelimon Denisa wy ah Formutare aferente caietului de sarcini: Formular 1 aferent caietului de sarcini APROBAT, Responsabil contract, Sef S.D.NJS.LA. SITUATIA DE PLATA A LUCRARILOR EFECTUATE Luna. Anul. Nr. Capitol de lucrari UM — | Cantitatea | Pret Unitar | Valoare | TVA | TOTAL Crt._| Tndieativ | Denumire (Gara TVA) o 7 z 3 a 3 é z é La DN kin... Kim. TOTAL CHELTUIELI (fara TVA) TVA TOTAL Atestam calitativ si cantitatiy lucrarile efectuate si se aplica / nu se aj intarzierea executiei lucrarilor. EXECUTANT: ACHIZITOR: Adj. Sef S.D.N/S.LA. Verificat Sef Sector Formular 2 aferent caletului de sarcini (fata) APROBAT Conducere S.D.N/S.LA. JURNAL DE LUCRARI -ZIUA.. LUNA ssssnessansasesenne ANU INDICATIV DENUMIREA LUCRARILOR PE DRUM ‘CANTITATI LUCRARE ‘SIPOZ KM EXECUTATE Intocmit Verificat, Sef sector, Sef district, Eormular 2 aferent caietului de sarcini (verso) 2.MATERIALE CONSUM REAL. ira materialelor i Cantitath TLucrarea 3.UTILAJE FOLOSITE Denumirea materialelor Tndicativ wil ‘Ore funetionare Tuerarea 4.MIJLOACE DE TRANSPORT FOLOSITE, Ne, | Denumirea mijloculuide | Ne. | Material Ore Volum | Distanta Mod bon ‘transport de | transportat | functionare | transp.(1) | km — [Tncarcare | Desearcare trans ire. Formular 3 aferent caictului de sarcini PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR (INTR-O SINGURA ETAPA) NR. t privind luerarea executata in baza contractului nr. din inchelat intre siintre pentru Tucrarile 1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul find formata din 2. Au mai participat: 3. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute propune: 4. Comisia de receptie recomanda urmatoarel Prezentul proces verbal, continand __filesi___anexe numerotate, cu un total defile, a fost incheiat astazi la in exemplare. Comisiaz. ANEXA 1 INTRETINEREA CURENTA A PARTI CAROSABILE, ACOSTAMENTE, BENZI DE URGENTA SI BENZI DE INCADRARE 2020-2022 Neer] Simp. ind Denumire prostato um Pu a Zz z Z inp de-vara lintret. parti carosab specifica dpulul de Imbracaminte, lintretineresimbracamintilor asfattice 7 |tonta1. intet supratota degradate la Imbracamint asfatice plomban gropl 3} e M11 lroparatt suprafee intinse, cv BA 16- (pentru adancimes do 4cmn) re [hezare mecarica Incarcarea si rangporul materiel Feral leuratres tomeinica a sipraletelar hezale lamarsare curares, astemerea $i ciincrares mvsturiasalice |coimstares conturuful si presarerea cu nisip 6 acest lrenspertu mit estate [rensportu matenaieor si munciomTer [semnoizarea punctul de wera 2 trontsa. _ |intet suprafete degradate la imbracamint asfaltice-plomberl gropl si oe 11% |reperatipe suprafoteintinse, cu MAS 16 -(pontru adancimoa do 4 cm) rerare mecanica Incarcarea si renspor materiale Fezat [ewalea fomenica e suprafeeior ezate sTamorsare roeurarea,asiemerea sj clindrarea maturl aefalioe (cotmalarea confurulu si presararea cunisip& ecesiua Trensporul motur astalice [rensponul matersietr si manaiorior [semnafzarea punctulul de ters STOTT [inlaturarea denivetarorsifagaselor (oumal re ae (rezare mecanica cuatres tomanice a supratsteior Female Tarrarsare acarcarea si ransportul mefeilelu ezat lvanspenu’ materaioor si munctorior [semrafzarea punctuul de Nera ff077.5.8—|colmatares fsurlr si crapaturlor eu mastic bitumines = [scosteea din ost si empstun o masticlu degradat si a mundane) [evatiea cv pera a rostunir, crapaurir si sufarea cu aer compra ST asarnarea mastcutl BRuminos mecaniat lwansponut materiietr si muncionor [semnatzaroa punctul ce Ticrs lon. ntrctinerea imbracemintlor eu land! Nara SB jror12 jomberl cu mixtura asatca, adancimes media de om 7B \nezare mecanica [ncarcarea si rensportal maferaTe Tera? curalres temerice e suprefteorlezate Tamora urarea,astererea si cindreres mintur esac. ransportl mtr astaice ransportul materalecr si manctoner |semnazarea punettu de lucra G_[fOTAES__— |cotmatari suri si crapaturl cu maste Bluminos a [scoatorea cin restu si crapaturia mastiouul degradat s]amurda7e lewratres cu pena a rostunfr,crapsturior si sullres cu ae” compvinat ocurred sTasterorea mastcula biuminos mecanizat Iransportul matenateer si muncionir [semneizaree punetulu'de ers Paget OLEEs. [aiminarea fonomenutui de pompaj 7d argerea elonulul mecanizat [sapatura mecanica [cansporu’ moterialaar dn dacapare fstereres splonarea unu sat ce balathisip Ge Sem dupa pionare fastemere patra pioral Brute sau Bolovan’ ajstareo lr siimpanres cu PATS soara sau baast in gasime de 30 em [asterore si compactare boast (40 em) [asterore si compectareplara sparta (SU am] [astemeres si compactarea betonulu (b<2520) fejares Beton urea si anspor futuro malenalor |ranspertul matenatetr si muncionlor [semnatzarea punetuli de ers OAT. lrfacer de dale cu baton de elmant uti [spargora botorulu/mecanizat [wansportur materitelor in deoapare lastemere, precurere si vbrocompscare Baton da cient raor [rengportu meterfiut [rensportul meteors munairior on2.2. [semnsizarea punctulul de cru Tratarea tsar locale penta DN (va ara Pan Toca [stat din sistemut ruter, pentru un sistem caractertsi,alcétut in lormétoore lo Mixturd asfttica pentru stratul de uzurb-BA16—4 em; 0 Mixtura asfaltca pentru stratul de legaturé-BAD22.4-6 cm; 10 Anrobat bituminos cu criblura-AB $1,5-8 cm; 0 Geocompezit andiisura: 0 Plata sparté40/63-20 cm; lo Balast-0f63-30 om; lo Geotexti anticontaminare [fezare mocanioa lexecularea sapsturl [rensoortu maforietr excavate afoul antcontaminare [astemer selincrare bala [gstemersicindrare pata sparta (mpansia) (Geocompoet antieure [asternere si cincrareanrobat Btominos asternore setae minus asalica sat Ge Tegatira asternere senor mintura asTatica sat de wrura [oimetaree conturulfsipresarares cunisip a acest [prcurarea, ransportut a tturor matoraelor pe tipur conform structurratere ransporil materaiar si muneRanior [semnaficaree punctuluroe tuers 10 ror.2.4.2. ‘Tratareatasarlorfocale - pentru DN [at] (sa va oferia pentru Wecare strat ain sistemul rutier, pentru un sistem caracteristc, alestuit ain lurmatoarele: lo aiictur astatca pentru stretul de uzura-WAS 16-4 em; Jo aticturé estates pentru stratul de logdturs-BAD22.4-6 em; ‘© Anrobat bituminos eu erbluré-AB 31,5-8 em; lo Geocompozitantitsura; lo Piatra sparts 4163-30 em; Jo Balast-0163-20 om; Jo Geotexul anticontaminare mp rezare mecania lerecufarea s ransportal maferalelor excavate xt andeontaminare [astrnores/cilarare atest [astemere si ciincrare ptr spar (mpanata) Gs i ails lastrnerescincrare anrobat Baminos Slornere Scare mura SoaTica sal Ge gare slornore Si cinrara mura Seatica al de wars [colmstarea conturuluis presararea cu nisip a acestu lorocurares, ranspertul a tulurr materalelr pe tipur conform struct ratiere [iagporu matanatear sl manalorar [semnatzarea punctuliide ens Page? 1" 101.2.16. Tratarea BurdcaiTor— pantha DN Ta (cova oferta pant ecare stat lin sisteru rutier, pont un sistem caracterstc,aledtalt dln lurmétoarele: lo Micturd asfetded pentru stratul de uzurd- BA 16. 4 cm; lo Mocturd asfalied pentru stratul de logaturd-BAD22.4-6 cm; lo Anrobeebrtuminos cu eriblur-AB 31,5-8 cm; lo Geocompozitantiisure; lo Piatra sparté 40/63-30 cm; lo Balast-0163-20 em; lo Strat patra bruta ~ 0/200 ~ 40 em; lo Geotexti anticontaminant mp (fezare mecanica lexeculares sapsiart oul materiale excavate seotextt anfcontaminare asterere patra bruta lastemere st einarore bast [astemere si elicrore pita sparta (mpanata) [Geocomport antsura lastornore si elincrare anrobat BRminos [astorore sence mitra astaica erat do Tagatira [astorore leindrare mitra axfatica Sat do ira eotmataree conturulf spresarerea cu nisi a acest lprocuarea, ransportul a tturormateraelor pe tipur conform structur rere | Fansportt materiale si muneRanior (semnatzarea punctaur ce lucru 2 101.247. Tratarea burdusrilor~ pentru DN (nF) (se va oferta pentru ecare stat din sistemul rater, pentru un sistem caracteristi,aledtuit ain jo alicturéastalded pentru stratul de logdturd-BAD22.4-6 cm; lo Anrobe¢ bituminos eu eribluré-AB 31,8-8 cm: lo Geocompoztt anvisura; lo Pinu spares 0763-30 cm; lo Belast-0/69-20 em; Jo Strat patra bruta ~ 0/200 ~ 40 em; lo Geotexti anticontaminant mp [rezare mecanica lexecutaroa sapatant [ranepertu maferalear ecavate [geateet ancontaminare lasternere patra buts [as rere si cincrare Balas lasterere siciincrare pista soars [mparala) [Geccamporit antiisure lastemere seiincrare anrobat biumings lastemere sienarare mibioraasfaiea sata egetare lasterere slelinarare mituraasfticn sat de Urira [comatsee conturulispresareree cv nisip a ecestla |procurarea, ransportl a tturormteriallor pe tipurt conform struct rtore rensportl meteraleer st manson [semnatzerea punctul de luc 13 ro12.49, introtineree benzilor de incadrare prin eliminarea unor denivelari locale \fezare mecanica Tecepsitarea maleraldul rezuat dia Wavare, wewrearea $1 Wareporl acest ntoun de [cursjare suprafete mecanica [procurarea, Vansportl sipunereain opera 6 malevslelor BA T6 ca demu [cle exitent in bonzie de incadrare [colmsteres contr sipresererea cu nisp a acestuia [wansportul meterialeer si munctoricr [semnatzarea punctu de Tuer Page 3 etiminaree gropitor seu adanciturilor prin acoperirea cu materiale din 14 [1012410 | care acestea au fost executate inital, cu adancimea mal mare de 4 cm ozare mecaris Tdopavlares malarial Tezulat ain Tazare, Tearcarea 1 Panspor] lacestuis nt-un depoat curdjorea suprefefe prin pals macaniza [astomere a clndrare intra aafalica Sat Go ngalura BAD 72-46 em asiomere sf cincrare mixture asfalics stat co vrure BATS 4 cm [oroeurarea, ransportl sipuneree in opera @ materiaeor sine cu coe lexistente Irensporul materaieer si muncioier [semneizarea punctuul de wor oraz introtinerea drumurlor aterale Fe lton2an, |intetnerea crumurilor lateral aducerea Ta profil sl intrelnel locale, {esiquraree scurgerll apelor a Joroeuarea, transport sipunerea opera 8 material balast (con 2563}00 eincrare [Fansportal materaTeor eT munctorTer [semnetzares punciull de Wer. Total intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, Page 4 (Obiectvl: Mutionuala vara 2020-2021 Oblectl Inteinere Inbracamint asatce Devizul: ntretinere supafete degradate- plombarl cu BALG mecarle 2000-07-23 LUsta cu cantitt! de lucrari pe categorll de lucrir! SCTE TERRIA SECTIONER NANCIARA = ime a re Pref tos) wr] Simbel N 4 | canttate |S i ls__| 2cooon3s |rreza witgen oa] 0.910 crear maken, Grape a-see ST unle pn AANA 2 [rune ee tna] 0.0009] S| rracinas [are eo ae RTEDTET BOTTI os! oop [curctres mecarica Ta vedere aplearl nbracamnUor Sau [t__ | _PBOIA atamentelortkuminoases seturor suport acatuke cn: supafete | ™ | 10000 [Amorsreasuoraetlrcaturlor de bava sau 8 imbracaminior P| PPO lestenis in wederea apical unu sat de zura dn micurasefatica, [2] 0-000) imbrecaninfe ce belo esflic cu apreate marurteexeesta ea, | [P&__| P8601 _ ln grosime de : 4.0 em ey asterere manuala e | te cemite de belon astac ou arepate MATL OCCUR: 1 CO, [| _DBISH in grosime de 4,0 on cu astemere mecca ae | (ase lchiderea suprafeléor inbrcamntlorastakice pn bacjorare ca Je [nazar [nctieres surfer 00 mq 0.0025 ls | zoot0ss2 |antura astaica Baie wo | oa fo | rexmiso ano Hea teGG SSRESBTSST cr BaODSAIAB PE [| orp Usage sl idoace de wansror, penta ora de Tepareosnretnerea] Ht |_S1SH! _|drunutfor atovehie speed! sents reparatl st inveineres Ana [Sernaizorea rutora pentru asiguarescontnltadl culate th Urpal | OFA [cat ural, cu ineatosre metalce |__| fis | brava [osnea,scos staat material emnos- zone exproplate drum exes | ore | 00084) RET eS [cosficent Valoare | Waterate | Wanopert | —Uisle | Tarepertal| ——TOTaL [Concrbuve asiguratore pani mance 2.250056 Tatevais_|_ any Tz [Feta crete ares [Chofult rarecte eon [Feat ceneral a TAY frva cis) [rorat GENERAL END Cursul de reterns: 4.78 LEI Euro, dn data de 2020-01-06 apart grr yoy 04360 cea de tsp ede >, OOblectvu: Mutsruala vara 2020-2021 ‘Obiectu: Inzetinere imbracomint astaice Devizul Intrenere supafete ceradete- plomberl cu MASUG mecanic 220-0723 Lista cu cantitstl de lucrri pe categorl de luerét TE SECTION NCR ne | Sinwet ane um | canetate | FS al et wp fs | z0ac0ese frre witgen om | __ nora [stance [REReS SEIES SoPR FORTE REAR | ore con > _| vraoanas [Farner arate GER aR TS T| pose [Crete mecaic vale phe Bacarra [t_ | PPP rotamer biumnawsea sate suport aattecin: supra | | +000) [Amorsarea spatter sratrior de baz su a inrecemintor | Per7P% [oxstente in were alia! unl srt ge uses cn iu sac, F004 0100) Inbracointe de Beton asi cu gregte maruns execiata cad | DRIED! |i orosime oe: 40cm av etemere manual, mmo | __ 0600 ivetamlta de Beton aac cu agregale nos GETS 7 | PIE ln resime de: 40m eu asemere recon me | oven neers supraletsr mbreeamiito asaice pon WBaIDTATSCLT gg f° | 8226: Jer btuminaas cronies eo my] cee} [2 | zon10s34 [vatura asta armata a re pra MASI | __ oe fo | ranso [aan eran FANTSRA a TITIT| | pose aes myaace nego, penu Tar oe repr oT ETOTEED P| BPE _lerumurior ttovehil spel sen epart ¢tetnurea cs [Sennaaaen rer pert agurares coerutat eal Up 2 | rReAt [orev tro, cv neta mata — a eae vou per crea creuato rere scopal SouranMuaetel —] [3] OFA lester pe setae de drum eu reste de crv Inpuse de tl iemamel area Cowent Wgbse | Witeie | Nanopeet | — UES] —[ Wanspar | ——TOTaC [Contnbuts SSgurtors part mance 22300 Tease] Fanaa rl cha Ges ichetuenarece ott [Toa ener oe HVA a5 [rorAL GENERAL a (Curso de refers: 4.78 LEL/ Euro, cn data de 2020-01-05, gor aunt pram Dev 20 cs de Satan <2 he wn de> dee, (Obie: Mutianuele vara 2020-2021 (blac: Intetinere imracamin asfakice Devieut Iniaturare dnivla sl fagae (numalfezare) 2020-07-23 LUsta cu cantitati de lucriri pe categoril de lucritt ‘SECRETE SECTIONS NCR Bret Pr Lost we] sit 2 rt ‘Sint ue us] conte [tS ay js | 20000036 [reese wren on oy [crates rieconica a vedereaaphcar inbracanintor S50 > _| P8014 | satamentlrbeuminoas a tatuinr sor sletuke cn: suprafte | ™P 1.09 ncercarea materiale, cropaa-rele | merunte pin arcare reps 5 _[reatoncs [rare matte ten ot ie _ | rraorass [gee el mat eae TIERS, al [Semnaliuaes nilera pentru aipuarea CRORES GTaNatS Opa | PAL erect rare ndcatoare metalce ps Sa} Tod pentru dares erultl rte in scopcT aigurad FURST a o_| PRAY sto o sectosre de drum cv esr de Grass, impuse de_| 2.02) Uae smifsce de vanspor, pentru lura de repeat sl inzenersa] [7 | 08841 _|crunurior autovehcl speci pentru repeat st rtetineres 9.00} [For manopere (OD otal greuate matorTa Cora] (Ate coo rece [Coencent Vales | Wisterale | ianopert | —Ubiafe | Tansportad | —— Tova [controusa aguas pena munca 2500 Taare [Tota cheruTeN arecs [Creu narecte rene [Fata Gener (are WA) [iva 9%) [TOTAL GENERALE (Cursul de reerof: 4.78 LET / Euro, cin data de 2020-01-06, Barer grr x rama De 360 se Saapch rt de> defa>. (Obici: Mutiarusla vara 2020-2021 (biel Intretnere inracamit asakice Deve: Colmatari isu sl raat cu mastic Beumins 2020-07-23 Lista cu cantitatl de lucréri pe categoril de lucr&tl SUE TEI SECTONEA FRANCA Prep Fre toad wr | si me te bol = nu = um [conte | TS re lntetnerca roairlor at colretareacrapaturor, Ta ibaa 62 Ef PIOSAY an cru, folsind maste btumins. a. 21000) f2 | 20018365 naste ka | 05000] [3 | 20000078 |Motocampresr de ar de 45.Sme/min oa | aaso) le 7298 |Masna de colmatat oa | como] Uae st rifoace de wanavor, penieu cra de reparatla neeaTeR| | PHO! [dnuruicr auoreled spec peu repartl st eetinerea Sons [Sernaizarea ndlera pentru asigurarea continue! erculave EplT 5 | ORAL levecutars wera, cv ndcatoare metalice Ps | 0000] el peru dejaces created rere in scopul asgurae Huerta) | | PR7AY raul pe sctosrle de drum cv restric de creat, Impuse de Sn rota maapera ora) ota greta mata one] (ate crema Grace ent Vateare | Waterale [Waren [Wiig | Tanepemue] Tora (contibui sei uratore pon mune 2250056 Tisterale [Manager aT. [Gratuit nde Fi (Total Gone (NAY Eva (i (OTAL GENERALE) (Cursulde rerio: 4.78 LET / Eur, ain dota de 2020-01-06 aor generat ex pra De 360 ce ean <3 rte dere se, (biectvl: Mutaruala vara 2020-2021 (bec Inetinore inbacamint asakice Devizu Plombart oy mixtur asain pe lt hia adarcime medle 4 cm 202007-24 Lista cu cantitdti de lucrdti pe categoril de lucrari SCA TEI ‘SECTONER FNANCTARA ne | Sinbot wane mM | contate | Pre Fre toad N um] contrte | PE ae js | 20000084 frrzs wirgen ea | aczod vcareares matenalat, Gripe See & harap Broncare Tape | rrasaxorcs [ares meena tona | “o.osa| | aaozans | arsPetul rar al materiel serena cr aRSBESGHBTINPE | von, | apna lis = 15 km. « (Cuattes mecnica vedere eplear inbracanantio au It __|_ PPOHA _sotomerterbtumiroase arouuier suport aiatte cn: suprafee | ™? | 10000 [amarsaressuprafeelrsaturor de bare sau a maracamiélor | PPO extent vedere apart unu sat de uura cin mitura statics, ($02°™P| 0.0100) limbracarite de bein estate cu agregate marunte éxecuat fa ci, 5 | DBISHY in grame de: 0 em ev atemere mecaica me | __ Oey lnbracamins de Beton asta cu egregate manne erearata BOE, | 7 | SSIS! ln groxime de 4,0 em av astemere manuata, | ee fs | zoonnsse |utuaastatica @ 0.0540 [cama RRS AER RTI SACD BARRETT Los wel oom anspor ruler altel saaTSBaTelar Gu aLTabaSanta pa fio | Taaowaso [rors re vena | 0.0940) [tsi x mipouce de Vanspor, pantw luca de reparat a renews | Hi |_ S118 | umutiee atovhie spec! pen reparatl a itetinerea, 0.0320) [Semmazarea ra pentru aigurarea continual eeuiate iy Cpu pP | OFsAY [execu lzrio, cu ndcatoare mete pe en ss | ora7at [oebtay,scos staat material lemnos- zone exprapete drum exes | ora | 0.0004 (As chokwia arecke [coanicient Valoare [eters | Wanosees_| Daye [Transport | TOTAL [Conuibuua asguratre pee mance 225006 nteraie | Navopard | — Wigs — [Transport (Toa dieiuiatarace (cheluiet inverts [prone [Total Sonera a TWA frvaas%) [TOTAL GENERAL CED (Cursul de referni: 4,78 LEL/ Euro, dn data de 2020-01-06, apr grec rogram ei 0 ee de Sic art wer Sree, (blectival: Mutianuale vara 2020-2021 (Obie Intretinere imbracamin asfatice Devieu Colmeter su sf crapatual cu mastic btunénos pe tan hldralet 2020-07-24 Lista cu cantitati de lucrati pe categoril de lucrérl SATE ‘SECTIUNEA FINANCIARA Prep Pre tts Nr ume Sinbel = N ee [eh i riveierea rosuror al coatarea Capaturioy, la THeTacaM eo | OIEA ist heraul, fled mate btumnos 2 Log} le | 2n0xsses [acre ig | 0.9600] [2 | 20000078 otocompeesor de wer de 4-5 c/n on | o.cas0] Ik 2280 [asin de cokmatat ea] a.oxa| Toe mlloace de anapor, penta 1uCar da reparabr el neenere| | OMS | crumuilor autoveicl special peru eparat sl ntetnerea oe | ___ Saute [Sernalzarea rare periru asigurarea continual crulste Erp 6 | DFaAAD | recat luca, ndatoare metalce 3s | _ Sol 7 | _nrazat_|oebiat, sos at talat material eros - zone expropate rum expres | om | o.az0d [Total mans (oe) Hota greutate materiale one) out areas Icoefient Valesre | Waloisle_[ Wanopert | —Uibis —[Tanspotan | TOTAL {controuts asguratore pentru munca 2.250036 Tatars [Wang Teapot fal cra areca [cheiuiet narecs rot jal cone (a TA ACES) [TOTAL GENERAL CED Cura de refer’: 4.78 LEI Euro, cn data de 2020-01-05, apt genre praca Dev 360 ua co Sap wn deol. (Obes Mutonuala vara 2020-2023 COblectul ntetinere imbracarint astlice ‘Dewaul:Eiinare fenomen de pomoaj 2020-07-24 Lista cu cantit8ti de luerérl pe categorll de lucréri SETA TEI ‘SECTIONEA FINANCTARA Pret Pret total ne [| simbot ume um | conmate | OS, a [Spargares deataceresbetanutl de crent pe supratete mate, [> | 990681 oni pezares estilo, concuctlr,podetlor igure de sergere 2000) (Sapturamecanica cy excavetor pe pneur de 0.21-0.38 me,ca P 'S00201 [comands hirauicain: pamant cu umidtate naturals deseareare auto} 0.0100 fr _| moras [Tamra mater semtabice cv abasic 55 | ao Fundatle dn Hot] de pata Duta su botvanide rau de TeI8GH, |, [*__| DAS! [acopert, pentru egalzare,cuun svat de plata de 6m rosime dupa] “P| +2000) [Stat de agregate naturale cindrae, avand funcia de redenta P| PAOSAY Intra, olatoar, antiga si antcalera, cu astemere manual; | © | _ 94000] Stat de Yundat sou repoftore din slats sparta pentru drumur, aa b_| oes ester mania erate cy iparare fae more, me | 980 imbracarinte dn elon de Gent fs umrun execute ian Singur | S605 [eatin grosime de : 20 em; smo | 10000 =e [Beton tara in plac, rina, sal preparare cu coral de Beton st [P__| CAO#E-1* rsmare mijoace clsie 35 m, beton ast casa C 30/25 (6400) 0.2000 >| reno [aera ea nateateserfiatorcvauobscamo Ts | aga laf! miloace de wanspor, peru Tura de repaatls miveBneea 2 | SUSHI crumurlor auzvchicul special pentru reparatlsiteinerea ora |_ 9.2000} [Serralzarea rulers pent asgurarea coninutati creat GROUT ft | OPAL | ccccutar luearlor, cv Indeatoare metas ps | 90001 Pict peru doea create rutere in scopol aspurar ental | 2] PRIAL _ficull pe secoaree de drum cu restrict de create, impuse de 0.1000 (Ae ctu Grete [Cocneent Vatoare | iaterte | Wonopect | —Unije —[Transpertui| ——TOTaL [Contibuta sagurtore pene mance 2.250086 “Transport Hota ete avec [Creu nave Prot [Fra Genera (ara TAD va (936) [rOTAL GENERAL CEN) urs de refering: 4.78 LE / Euro, dn data de 2020-01-06 ‘apa gene core Ds 30 8 Soman | anon [UStae's miloace de transport, para Toca de reparatismtretnerea| cml lrumurlor_autovhicl special pentru para sintetinerea be) osm [Seraizarea rea pentru asgurarea conrutatl creer Umpal| wail exeeutars crv, cv inceatoare metalice Ie | ora |Plet pent rjorea creuste ruteren scopurasguram fuerta) | coal rafcuu pe sectoarle de drum cu restrict de create, mguse de (Ate atl ares [cocncent are [Raters | wenapees [nije —[Wrarspartat | TOTAL [Contours Seguro peri mE 225008 Taos eT [Tota chetuies ares [Chelle Prot [ota Genera (ard TA) Ha 19%) [TOTAL GENERAL (CE urs de refer: 4.78 LE Euro, cin data de 2020-03-06 co gee cx poral Des 260 cs de Suna, aetna sel. Oblec: Huan vara 2020-2021 ‘Obie Inesneemoracamind etl Deval rata bureist pare te BASS 2m10406-8 Lista cu cantitl de lucrdel pe eategorl de lucrded ETE SEA NC We = mi] on nd ear Sinbat c wa] one [OS a fs | ooo |rrexe wager ea] 0.0339 [septa mca cr excavatr pe pea de OTT MEAT I P| TCA [crane idaulen pana ci unite natuaadexcrcare nC 0.0109 fs _| sraoraas [anor raters mater sentria cx aicbscobTa pe] ce | yaa laste 25 = [Sete iat de paral, Gena Ti, protects & Bare [t__| POO7AE* lense Gumi, dana. me | __ 3.1000 IF | eseer|Fundate on bic de pars brte 7 1004 ‘ooo STOR Te areas vail Sra and nee de TeRAeRT = aa ran, atoae, agatha sl eaplarg, cy aternare manla, fp | ower SP38 6 nates reponive cn pe para errs ume] al asterere manuel exeetste eu Ingenae arena, Jr | couness Osseo de seperate, ces, tin, petecse same], roel lcnsuc cram, dea. fp | oevas [Sete bata ch mir asace remnat Seu aseare 1] aaa Inania fo [motes frcura aston wp ais 8m » ase iu | mo, POUsie sae eratrer de bea Save maTeeNATI Ts] oad lexstenein wiederes ski ul srt de ours in mis sti, Le | oon Stak de legete (once de cbs ena cad cuasiomere “| | aa re >| seus frre atin tp 022.46 on = oi fe] couea | PDReaninE ce bacr asec cosaregee Nene GECIEEGE |, Tr tose de 40 em cu atemare mecca fs | znsens Miura aac BALE © 0%) fs | can RRS aT TPT AIS A EREISTSSCTT Yana] ya lenusie bturioasaeatonea [| vain spor rer a maceraier samiabriatebr i BRDSTGIIT | mal lise s0 kn, he | ova [USsIes ripooce de wanapor, peu aca de repara a ee] taal larumurterauoveticl pedal pentru cepa wietnores Co [ove [Staaten tr pert aires contrat creda Uma] can fecal carr cy nseatare aes >| Joe, sos nt materi Ines -2ane exropate rum exores | == c [Foarmonaper ey otal geate naterls (ON) (aaecTaRuET rec [coetcent Vatoae [yates | iaropedt [ibe [Tansee] Tora [constuts spurtens penta mance 2as0% [Torche cress [crete weece Pott aa ene SAT irvA 555) TAL GENERAL ursul de refrin 4.78 Lt / Euro, cn data do 2020-01-06, apr core pen et et etme deer dere Cecil: ruanune vara 2020-2023 (bet tnrearainacad atte Deval: Fratare burs = pla Bria MASIS 2020-06-20 LUsta cu cantitit de ucrdr! pe categorl de lucrie! SETI ESTIREX ENNCTRRE—] Ne [Simbel ume um | conse | PS inal 4) fe 1 | 2000003 [Fez witgen oe | 0032 [Sipaararecanca cu eater pe peu Ge O2TOSS maT JP | TSCO2AS lenmentensauleain pemant cy uriatate natura descacarein_[°O"™ 60120 rarsporl rite al matraleersemabrste cu auEsciana 5 ; FT ene oaonaas [areoty * 22320 [Sesto sake separa, ea, ,prteaeS amrares [*_| Perot orsactl dum cae ec me | 11000 [5 | visct |Fundate di bic de patra brta me | __ 0009 [Sat de aeane naturale cinta, sand neta de readers [o_| PAOSAY nize, tow, angela s anicaplara cy ssamere mancai | ™C | 03000) [svt de Yoda stu rexvttare cn plo sparta par crumu, [7__|_ DALE: [asterere manils eecrate cu inpanere fare Inara me | nam 7 [Sestentle pt svat de sepsati, dene, rt, pfteces emrare [2 | eeo7set+ lesnarucl drum crenaje, et. | et DY ara oat de bac on miu asotes oaanatis ae euemEMeS 1] aaa ana fo | aousar |oure asain Yp AB 31.5 6 am 5 casa In| oem” rare sparta seats de tama saa mracamInon —] ca fetes in weterea apical und set de wura cn mitur ata, |"? | fa | oom [Seat de esata incr) de cba crocus acald cu aster | ana Iranuea. fis | seoees oer acs 0x022.46 er exe In| emma [bracania de bton oN orale manne eacialaG, 7 |ngrosine de: 40cm e asternere mecanica ud fis | _zowsas rere attics cu adzos de nore pra MASIG| = 0% Le] omnes [aes sipraoe bracarinter alice pia Tone TY Tom lense bivernoas cnsoien iad [>| mmonan | spr rer a meter seiTSoeatclor Gr BOESSCURRESE | | sya last 50k, fa | ona [lies meses warepar, Sonia can ce reparatT= Meter] aa lrururior astovehic spel peru repaatl einer Ip | onan [Semhaare ritera pany esauteea cont! cravat Uap] Tl [exec uror, cu ndeatosre retace fe) arama [108 peta crieres cue! ute m scopoT agua Muenie’ |, Tl race sector de drum cu esc de crelae, npuse de [Fearmrasera ore eats rato (ire enue arece costar ates | Pimeraie | nanopeed [Wise —[renesomt| TOTAL [Conutevua aIgUToa pan 2as0 vere [Vanes ee (chet nares Bort al nel ETA iva 5%) (TOTAL GENERAL ET (urs ce refers 4.78 LE Euro, oh dota de 2020-01-06 egomarc SEEN ener cE, Cbiectvut mutuanuala vara 2020-2023 Obiecul Intretinere imbracamint asatice Devizu Eiminare grop sau adandtur prin acoperres cu mater. din care au fost exectat, adancime mei mare de 4 cm 2020-0848 Lista cu cantitati de lucriri pe categorii de lucréti STATED ‘SECTUONEA FIMANCTARA | ae ce i Pret Pret total ne | sinbot nN un] conate [OS o fs | 20000036 [Fre witgon ca | 00220] [incarearea materiale, guna Saree amarante arunCaTeTSTBE [gong a fe_|reanoscs etmenuts cag ‘or 0.2400] fr _| vraoiaas | oepa ae atarld santa ev aaa, Fao [curatres mecca n vaderea Spica imbracaranUlo sau [* | 900144 _lstamentelor bluminoase asvaturoe supor aleatste din: supatere |" | +0000 [Amorsareasuprfetelorstatrlor de boza sau a imbracaminaior | OBO2AL _existonte in vederea apcarl unui svat ce vzwa cin mocuraasfalvca, [OO 00200] Je | ooiaar [Stata satires de cba entrada asters | gan [>| zo0te325 |satura astanica tip 6022.4 6 cm to | ana] enn | bracing de Beton aTaR cu agrepate marine wxecuata cw, |, [P| PPISH in grosime de: 4,0 en eu astemere mecanice | L000 Jp | 20018326 |ootra astatica Bat6 4 em to | ae4o| anspor tira mata seniTabcatlor Gu suRODaRCUaT® DE | 0 | raoraso [transport tor 0.2360] lncharea suprafellr Irbracamintlor eTocs pin DsOlanave Or m7 P| 082281 emus btuminassa catonica 00 0.02 Uslaje si mfoace de tansport penta ua de Tepaatls TeaTee] fo? | OMSHY _lerumurloe autwehicul speci pentru repartisinvetineres 0050) waar [Set alzarea rere pentru asurarea conus circulate I Gp 23 | OPAL _lececutrt earl, indcatare metalic ps | 2000 a Pict pentru dejorea arcuate rire n scopol asguran Werte) | | OP7AY_ |afeuui pe secoaele de drum cu rest de éreviatie, impuse do oot (aT manopera (Oe ota great materia (Te) (Ate coatual arece ~ [oetcent Vatoare [tere | Wenopees | —uigje—[Trarspartut | Tora [Contribute seguratons pare mun 2.250086 Takers [ar [Total chotu areas [Chota niece ot Poa cone aT [iva (ise) [TOTAL GENERAL CEI Ccursul de refer: 4.78 LE Euro, cn data de 2020-01-06 aca genet program esi 360 ct de Sfmapch eet des, (Oblectvul Mulsanunia vera 2020-2024 (Oblecul tntreinere Inbrecamin asa Devizu Intretnereadrumurloraterale 2020-08-19 Lista cu cantitati de lucrirl pe categoril de lucr3rt SNE TEI SECTUNEA FIANNA Teer ref total «| sm me te N bl tr on | conae [OS rey | ranonasn | TaSport nara materataor emabreaaar cv amabasCUBTEPS| <=] > roa lelse=" SO km, 2 | 20018289 Jeatest 7-31 mm me] aan ST prowca /Asemerce miteraiser patase de iainere Raa m | nooo cincrares,manval Ik 7403 __[Ineeretrtontal pe pneu pana lat me oe | a.02s0| Sernaieares rales panbu algurares cortnoRatl Greate ih Epa | PFA erecta trae, ndcatoare metace Bs | 20001} Pies pent crjares crculaol rire fn scopuT acigurart Tatar S| PRAY Irate ce scone de rum cures de deadate, Impusede_| | 99200 (ake Cre Grace [cosricent Vatoare | Natevale_[Wenopert | —UBiaje | Tarsponat TOTAL [controuts asiuratoe pent mune 2.250096 Nites | Wanaped_[ Dug [Te [Tota cata are [chetiel indeecs Prot roa Sone EET [iva is) [TOTAL Genz TE (Cursul de refern: 4.78 LE / Eur, din data de 2020-01-06 Fart generat x roa D360 eae Seach