Sunteți pe pagina 1din 7

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Nr. ______/2 martie 2009

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

S.C. AGENTIA PONTIC S.R.L. cu sediul în Braila, Str. George Enescu


nr. 82, bl. B32bis, Sc. 2, Et. 1, Ap. 31, cod 810305, Brãila, fax:
0239/69.00.64, telefon 0745.506.924, 0729.66.33.99, înregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J09/1536/1994, Cod Unic de Inregistrare
RO6393847, Cont IBAN: RO02RZBR0000060009926464 deschis la
Raiffeisen Bank – Agentia Panait Istrati Braila, reprezentata legal prin dl.
Marian GHIONU – in calitate de Reprezentant Legal, denumita în continuare
Consultant,
şi
S.C. Anirox Serv S.R.L.adresa Braila, strada Smardan, nr 96a, Jud.
Braila, Telefon 0722415552, Fax0239617761, E-mailmavroianu@yahoo.com, nr.
de ordine în Registrul Comerţului J10/349/1998, Codul unic de înregistrare
RO10807920, nr. cont RO96BTRL00901202K3732701 deschis la Banca
Transilvania, reprezentata legal prin Ileana Mavroianu – in calitate de
administrator, denumita în continuare Client.
au convenit să încheie prezentul contract de de prestări servicii cu
respectarea următoarelor clauze:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. PRESTATORUL va întocmi în favoarea CLIENTULUI documentaţia pentru
Proiectul de investiţie intitulat “
_______________________________________________________________________”.
Proiectul de investiţie va fi supus sesiunii de aprobare pentru obţinerea de
fonduri nerambursabile în cadrul programelor de finanţare ale Uniunii Europene
prin F.E.A.D.R. - masura 312 - Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-
întreprinderi” ce se incadreaza in Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi
diversificarea economiei rurale”, programe manageriate de către Agentia de Plati
pentru Dezvoltare Rurala si Pescuiti ca si Autoritate de Management, prin
organisme delegate, numita in continuare Autoritate Contractanta.
2.2. PRESTATORUL va întocmi „CEREREA DE FINANŢARE”, în numele
CLIENTULUI, şi va reprezenta interesele CLIENTULUI, împreună cu acesta, în
relaţia cu AUTORITATE CONTRACTANTA până la declararea eligibilă a proiectului
de investiţii din prezentul contract, semnarea contractului de finanţare dintre
CLIENT şi AUTORITATE CONTRACTANTA (eligibilitatea unui proiect se certifică
prin publicarea acestuia pe site-ul oficial al AUTORITATII CONTRACTANTE),
precum şi pe durata implementării proiectului, respectiv elaborarea dosarelor de
achiziţii bunuri, servicii şi lucrări, precum şi a dosarelor cererilor de plată.
2.3. PRESTATORUL va întocmi „PLANUL DE AFACERI” şi toate prognozele,
situaţiile şi analizele financiare aferente acestuia, solicitate de AUTORITATEA
CONTRACTANTA pentru declararea eligibilităţii proiectului de investiţii din
prezentul contract.
2.4. După declararea eligibilităţii proiectului din prezentul contract,
PRESTATORUL va acorda servicii de consultanţă şi va furniza toate informaţiile
necesare în domeniul managementului investiţiei, pentru întocmirea dosarelor
de achiziţie a serviciilor, bunurilor şi lucrărilor precum şi întocmirea conformă a
dosarelor cererilor de plată în vederea implementării financiare a proiectului şi
acordării granturilor în favoarea CLIENTULUI.

1/7
2.5. CLIENTUL este obligat, în faza de implementare, să se supună
instrucţiunilor de achiziţii şi plăţi aferente manualelor de proceduri AUTORITATE
CONTRACTANTA şi să colaboreze în strânsă legătură cu PRESTATORUL pentru a
respecta toate prevederile în vederea obţinerii granturilor acordate de
programul de finanţare din fondurile structurale ale Uniunii Europene.
2.6. Dacă pe parcursul derulării proiectului, până la faza de predare la
AUTORITATEA CONTRACTANTA din municipiul reşedinţă de judeţ a CLIENTULUI,
precum şi ulterior, în faza de implementare a proiectului de finanţare, apar
lucrări suplimentare majore aferente temei de proiectare sau lucrări ascunse,
costul acestora va fi suportat de către CLIENT.
Atunci când se constată necesitatea execuţiei unor servicii de expertizare
suplimentare majore, care nu au fost prevăzute în tema iniţială de proiectare,
sau sunt solicitate de autorităţile locale şi/sau AUTORITATE CONTRACTANTA în
scopul aprobării proiectului sau în faza de implementare a acestuia, costul
acestor expertize va fi suportat de către CLIENT.
„Lucrările suplimentare majore, serviciile de expertizare suplimentare
majore sau lucrările ascunse”, la care se face referinţă mai sus, se consideră
acele lucrări suplimentare care nu sunt cuprinse în tema de proiectare anexată
şi care depăşesc ca valoare de execuţie suma de 1000 RON.
2.7. PRESTATORUL nu va executa activităţi legate de:
- obţinerea Autorizaţiei de Construire,
- înregistrarea Programului de Urmărire şi Control la I.S.C. („Inspectoratul
de Stat în Construcţii”).
- obţinerea Autorizaţiilor finale de funcţionare.
Acestea cad în sarcina exclusivă a CLIENTULUI.
2.8. În faza întocmirii dosarelor de achiziţie servicii, bunuri şi lucrări
PRESTATORUL va asigura consultanţa pentru îndeplinirea conformă a
procedurilor de licitaţie sau de selecţie pentru alegerea furnizorilor de servicii,
bunuri şi lucrări. Alegerea furnizorilor cade în sarcina exclusivă a CLIENTULUI, în
baza termenilor de referinţă sau caietelor de sarcini emise de acesta, a ofertelor
primite, a licitaţiilor organizate, a rapoartelor de selecţie şi proceselor verbale
de selecţie încheiate de comisia de achiziţie numită de către CLIENT.
Contractele cu furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări se vor întocmi de către
CLIENT cu asistenţă juridică de specialitate, respectând principiile Codului Civil
şi Comercial precum şi acordurile finale dintre părţi. PRESTATORUL nu va
reprezenta în niciun fel CLIENTUL în fazele de negociere şi de semnare a
contractelor de achiziţie, dar poate furniza, la cererea acestuia, informaţii
privind conformitatea formală şi de conţinut pentru respectarea normelor de
achiziţie impuse de AUTORITATEA CONTRACTANTA şi/sau legislaţia privind
achiziţiile publice.
2.9. În faza întocmirii dosarelor cererilor de plată, PRESTATORUL va
informa CLIENTUL asupra conformităţii (formale şi de conţinut) a documentaţiei
solicitate prin procedurile AUTORITATE CONTRACTANTA, urmând să stabilească
cu CLIENTUL căile de remediere a eventualelor greşeli sau omisiuni apărute.
PRESTATORUL nu poate genera, adapta, modifica documentele CLIENTULUI şi nu
poate reprezenta CLIENTUL în relaţia acestuia cu Furnizorii în vederea obţinerii
documentelor oficiale care aparţin acestuia.
2.10. Pentru reprezentarea juridică, CLIENTUL va putea apela la servicii
juridice de specialitate, PRESTATORUL neavând calitatea de jurist comercial.

3.DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi se încheie la
data aprobării ultimei cereri de plată de către AUTORITATE CONTRACTANTA
2/7
4.TERMENUL DE PREDARE A PROIECTULUI
4.1. Documentaţia aferentă proiectului care face obiectul prezentului
contract va fi predată la AUTORITATEA CONTRACTANTA (prin autoritatea din
teritoriu) în termen de _______ de zile calendaristice de la data încheierii
prezentului contract.
4.2. PRESTATORUL va comunica în scris CLIENTULUI orice depăşire a
termenului contractual în care va prezenta motivele acestei întârzieri. Dacă
întârzierea se va produce în condiţii independente de voinţa părţilor, aceasta va
rămâne nesancţionată. (aici se includ: depăşiri ale termenelor de execuţie ale
studiilor geodezice, topografice, pedologice, analizelor şi expertizelor tehnice
aferente construcţiilor existente, întârzieri la eliberarea avizelor de principiu).
Dacă întârzierea se va produce din vina PRESTATORULUI, acesta se obligă
să plătească penalizări în cuantum de pană la 2% din valoarea totală a
prezentului contract.
Dacă întârzierea se va produce din vina CLIENTULUI, depăşirea termenului
de predare nu va fi sanţionată în nici un fel. (aici se include imposibilitatea de a
pune la dispoziţia PRESTATORULUI datele solicitate în timp util).

5. VALOAREA CONTRACTULUI
5.1. Valoarea prestaţiei întocmirii cererii de finantare si a proiectului de
investiţie (daca este cazul) este de:
- pentru serviciile de consultanta, 3% din valoarea cheltuielilor eligibile
dupa cum rezulta ele din bugetul proiectului, dar nu mai putin de ___________
euro + TVA.
- pentru serviciile de proiectare aferente investitiei proiectului (conform
tema de proiectare asumata de ambele parti si anexa la contract) - 5% din
totalul valorii de investitie, fara TVA, dar nu mai putin de ____________ euro +
TVA.
Costurile cu documentatiile privind obtinerea de avize si autorizatii
speciale care nu pot fi anticipate la data semnarii prezentului contract si care
vor fi impuse Beneficiarului de terti pe perioada derularii investitiei (exemplu:
PUZ/PUD, documentatie mediu, drumuri nationale, etc.) cad in sarcina
Beneficiarului.

6.TERMENE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ


6.1. Plata se va efectua după cum urmează:
- avans: suma de 3000 euro fără T.V.A., la data semnării prezentului
contract de prestări servicii,
- plată parţială : suma de (...) euro fără T.V.A., la data predarii studiului
de fezabilitate;
- plată parţială : suma de (...) euro fără T.V.A., la data depunerii
proiectului la O.J.P.D.R.P. şi obţinerea conformităţii, pe baza devizului întocmit de
Prestator şi avizat de către Client;
- plată parţială : suma de (...) euro fără T.V.A., la data aprobării
proiectului şi declararea eligibilităţii acestuia prin afişarea pe site-ul APDRP, pe
baza devizului întocmit de Prestator şi avizat de către Client;
- plată parţială : suma de (...) euro fără T.V.A., la data predarii
proiectului tehnic, DDE, CS si liste de cantitati;
- plată parţială : suma de (...) euro fără T.V.A., la data depunerii cererii
de plata, pe baza devizului întocmit de Prestator şi avizat de către Client;
- ....

3/7
6.2. Plăţile se vor efectua prin Ordin de Plată sau CEC bancar, în RON. Nu
se admite plata serviciilor în numerar.
6.3. Plata fiecărei tranşe (inclusiv avansul) se va efectua în termen de
maxim 5(cinci) zile lucrătoare de la emiterea facturii de către PRESTATOR. În caz
contrar, se vor percepe penalizări de 0,25% pe zi calendaristică din valoarea
tranşei de plată datorate de către CLIENT, iar dacă întârzierea va depăşi 30 zile
calendaristice, PRESTATORUL îşi rezervă dreptul de a solicita organelor
judecătoreşti abilitate recuperarea contravalorii serviciilor prestate.
6.4. Dacă CLIENTUL decide, din motive independente de voinţa
PRESTATORULUI, să nu încheie sau să nu deruleze integral contractul de
asistenţă financiară cu AUTORITATE CONTRACTANTA, deşi proiectul care face
obiectul prezentului contract de consultanţă a fost declarat eligibil de către
AUTORITATE CONTRACTANTA şi publicat ca atare pe site-ul oficial al
AUTORITATII CONTRACTANTE acesta (CLIENTUL) nu este exonerat de plata
integrală a prezentului contract. În condiţiile expuse mai sus se consideră că
obligaţiile asumate de PRESTATOR prin prezentul contract au fost îndeplinite în
totalitate şi proiectul de investiţii a fost realizat cu succes prin declararea
eligibilităţii acestuia iar CLIENTUL este obligat să achite integral contravaloarea
serviciilor de consultanţă în condiţiile expuse la punctele 6.1 din prezentul
contract.

7.OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
7.1. Să întocmească cu profesionalism documentaţia care face obiectul
prezentului contract, respectând condiţiile autorităţii de implementare,
AUTORITATE CONTRACTANTA, şi legislaţia română în vigoare.
7.2. Să reprezinte CLIENTUL în relaţiile cu autorităţile române care au
legătură directă cu proiectul de investiţie pentru buna desfăşurare şi
îndeplinirea termenilor din prezentul contract;
7.3. Să respecte cu stricteţe confidenţialitatea asupra datelor şi
informaţiilor primite de la CLIENT (în legătură cu prezentul contract);
7.4. Să întocmească la cererea CLIENTULUI rapoarte intermediare privind
stadiul de execuţie a documentaţiei din prezentul contract; Rapoartele vor fi
prezentate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data notificării în scris
asupra acestui subiect. Notificarea va fi emisă de către CLIENT şi va fi transmisă
PRESTATORULUI la sediul social al acestuia.
7.5 Să respecte cu stricteţe termenul de execuţie stabilit în cadrul acestui
contract (vezi şi subcap. 4.1. din prezentul contract.).
7.6. Dacă proiectul va fi respins de către AUTORITATEA CONTRACTANTA
din vina PRESTATORULUI, acesta se obligă să restituie contravaloarea platii
intermediare de 500 de euro primita de la CLIENT.
7.7. Să furnizeze CLIENTULUI servicii de consultanţă financiară pentru
susţinerea proiectului la instituţiile bancare, inclusiv la instituţiile de garantare a
creditelor, în vederea obţinerii co-finanţărilor necesare implementării proiectului
din prezentul contract.
7.8. Să informeze CLIENTUL în scris cu privire la orice modificări apărute în
normele de implementare în legătură directă cu proiectul de investiţie din
prezentul contract şi care ar putea influenţa în mod negativ realizarea acestuia.

8. OBLIGAŢIILE CLIENTULUI
8.1. CLIENTUL se obligă să furnizeze toate datele şi informaţiile solicitate
de către PRESTATOR şi care sunt necesare pentru întocmirea documentaţiei care
face obiectul acestui contract.
Datele şi informaţiile prezentate vor fi corecte şi de actualitate.
4/7
Acestea vor fi prezentate în termenele solicitate de PRESTATOR, în scris,
pentru ca acesta să-şi poată îndeplini obligaţiile contractuale de la cap. 4.1. din
prezentul.
PRESTATORUL nu este răspunzător de concluziile eronate rezultate din
analiza eventualelor date incorecte sau incomplete furnizate de către CLIENT.
8.2. Dacă proiectul va fi respins de către AUTORITATE CONTRACTANTA din
vina CLIENTULUI, pentru neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate sau pentru alte
motive care nu ţin de calitatea documentaţiei întocmite de către PRESTATOR,
acesta nu va fi obligat în nici un mod să restituie avansul primit de la CLIENT.
Condiţiile de respingere sunt comunicate în scris de către AUTORITATE
CONTRACTANTA şi vor face obiectul unei anexe la prezentul contract.
8.3. Dacă proiectul va fi întrerupt din voinţa unilaterală a CLIENTULUI sau
din cauza CLIENTULUI (CLIENTUL se desfiinţează, intră în faliment, diviziune, sau
este în imposibilitatea de a mai sprijini investiţia cu surse proprii de finanţare,
etc.) înainte de aprobarea proiectului de finanţare cu AUTORITATE
CONTRACTANTA şi afişarea pe site-ul acesteia, PRESTATORUL nu va fi obligat să
restituie plaţile executate de către CLIENT, acestea reprezentând contravaloarea
serviciilor prestate până în acel moment. CLIENTUL se obligă să informeze în
scris PRESTATORUL asupra voinţei sale de a întrerupe contractul unilateral. Dacă
întreruperea se va produce după publicarea proiectului pe site şi selectarea
acestuia pentru finanţare, se aplică prevederile art.6.4 din prezentul contract.
8.4. Să efectueze la timp plăţile stabilite prin prezentul contract.
8.5. Respectarea confidenţialităţii şi a dreptului de proprietate intelectuală
a PRESTATORULUI asupra documentaţiei.
8.6. CLIENTUL nu va furniza sub nici o formă documentaţia din prezentul
proiect de consultanţă unei terţe părţi care nu are nici o legătură cu execuţia
proiectului, în scopul obţinerii de foloase de orice fel, inclusiv materiale.
CLIENTUL nu va difuza prin mijloace de comunicare în masă şi/sau diverse alte
mijloace specifice de informare, inclusiv pe suport magnetic sau prin
INTERNET/INTRANET nici o parte din documentaţia elaborată de către
PRESTATOR decât cu acordul scris al acestuia şi numai AUTORITATE
CONTRACTANTA şi firmelor care implementează prezentul proiect (cu
documentele doveditoare în acest sens).
Nerespectarea clauzelor de drept asupra proprietăţii intelectuale în
privinţa documentaţiei care face obiectul prezentului contract va atrage după
sine plata de daune interese în conformitate cu prevederile legale în acest sens.
8.7. CLIENTUL nu va obliga şi nu va solicita PRESTATORULUI să-i obţină
scutiri de TVA pentru utilajele de import (sau comerţ intracomunitar) sau de la
intern aferente implementării investiţiei, acestea fiind în sarcina CLIENTULUI.
8.8. CLIENTUL nu va exercita presiuni de nici un fel asupra
PRESTATORULUI pentru ca acesta să obţină sau să emită documente care de
drept cad în sarcina CLIENTULUI.
8.9. CLIENTUL nu va obliga PRESTATORUL să negocieze sau să obţină în
numele său contracte cu furnizorii sau clienţii pentru executarea investiţiei,
avize sau alte documente juridice care cad în sarcina CLIENTULUI şi care nu sunt
specificate expres în acest contract.
8.10. CLIENTUL va respecta cu stricteţe programul de contacte stabilit de
comun acord, adică luni-joi, între orele 8-19 şi vineri, între orele 8-17. După
acest interval orar, CLIENTUL nu va exercita presiuni asupra PRESTATORULUI să
execute obligaţiuni legate de îndeplinirea prezentului contract.
8.11. CLIENTUL nu va obliga PRESTATORUL să medieze aspecte legate de
litigiile apărute între CLIENT şi FURNIZORII acestuia în legătură cu

5/7
implementarea proiectului de investiţii. Litigiile apărute se vor rezolva în limitele
contractelor comerciale încheiate între CLIENT şi FURNIZORII săi.
8.12. CLIENTUL nu va obliga în niciun fel PRESTATORUL să execute servicii
care nu sunt specificate în mod explicit în prezentul contract.

9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
9.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară
intervenţia unei instanţe judecătoreşti (sau tribunal arbitral), în cazul în care una
dintre părţi:
- este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată
procedura de lichidare înainte de începerea executării prezentului contract;
- îşi încalcă oricare dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-
o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va
duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.
- cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract
fără acordul celeilalte părţi;
- nu achită avansul în termenul prevăzut de art.6.3. din prezentul
contract.
9.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului
contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 30 de zile calendaristice
înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
9.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra
obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.
9.4. Prevederile prezentului capitol din contract nu înlătură răspunderea
părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

10. FORŢA MAJORĂ


10.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la
termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a
oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea
sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de
forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
10.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte
părţi, în termen de 30 zile calendaristice, producerea evenimentului şi să ia
toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
10.3. Daca în termen de 60 de zile calendaristice de la producere,
evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de
plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune
interese.

11. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI


11.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una
dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul
prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
11.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi
transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră
primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această
confirmare.
11.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră
primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. Dovada
expedierii se va face prin confirmarea de trimitere „OK” emisă de aparatura fax.

6/7
11.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre părţi,
dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la
alineatele precedente.

12. LITIGII
12.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea
prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea
acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanţii lor.
12.2. Dacă nu este posibilă soluţionarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile
se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

13. CLAUZE FINALE


13.1. Orice modificare, completare, înlocuire sau anulare a clauzelor
convenite în prezentul contract se vor face numai cu acordul scris al ambelor
părţi.
13.2. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă
înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
13.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de
partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai
sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat
la acest drept al său.
13.4. Contractul a fost incheiat in 2 (două) exemplare, din care unul la
CLIENT şi unul la PRESTATOR.

PRESTATOR, CLIENT,
S.C. AGENTIA PONTIC S.C. Anirox Serv S.R.L
S.R.L.

Marian GHIONU Ileana Mavroianu


Administrator Administrator

7/7