Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACT DE CONSULTANŢĂ SI MANAGEMENT

PENTRU AFACERI

Încheiat astăzi ....................

la ........................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. LAUR STAR MARKETING S.R.L., cu sediul social în (localitatea) Vatra Dornei str. Mestecenilor, nr. 1,
judeţ Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Suceava, sub nr. J33/599 din 26.02.2019, cod fiscal nr.
40699260 având contul nr. RO08BRDE340SV72887683400., deschis la BRD Vatra Dornei, reprezentată de Atomei
Florentina., cu funcţia de administrator, în calitate de consultant, pe de o parte,

si

1.2. S.C. MERIDIAN COFFEE S.R.L., cu sediul social în (localitatea) Roman, str.Progresului nr. 15, judet Neamt,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Neamt., sub nr. j27/226/2013

cod fiscal nr. 31517423 având contul nr. RO89BRDE280SV66991482800, deschis la BRD Neamt.., reprezentată de
Cazacu Petronela., cu funcţia de administrator, în calitate de beneficiar (client), pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de consultanţă, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


2.1. Consultantul se obligă să asigure beneficiarului (clientului) următoarele servicii:
Consultanţă în afaceri şi management cum ar fi:
- Solutionarea problemelor

-Comunicarea

- Abilitati de management

- Optimizarea proceselor de afaceri

-Soluţii de sustenabilitate

-Evaluări de afaceri
-Analiza pieţei
-Studii de fezabilitate şi planuri de afaceri
-Analiză şi evaluare a afacerii
-Consultanţă în materie de datorii

2.2. Serviciile pe care le asigură consultantul, enumerate la pct. .2.1, vor fi la capacitate şi eficienţă maximă,
astfel:

-reprezentarea beneficiarului in relatiile cu tertii si renegocierea clauzelor cat mai favorabil ptr firma consiliata

-proiecte ptr diversificarea gamei de produse,oferte promotionale,achizitionarea de produse cu pret minimal

-gestionarea lantului de aprovizionare si logistica

- organizarea si conducerea activitatii firmei

-organizarea procesului de selectare,angajare si concediere a personalului

-prospectarea pietei concurentiale

-publicitatea radio,pliante si out-door

-masuri de fidelizare a clientilor prin promovare de produse cu pret de oferta,tombole,bonusuri

-asigurarea fluxului constant si necesar de produse la raf

-identificarea de noi furnizori ptr produse cheie din magazin si produse noi

-promovarea comenzilor online ptr scoaterea costurilor de transport si manipulare

-instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora in firma

-comunicare cu toate organele de stat,clienti,angajati

-consultanta in alegerea sistemului informatic necesar activitatii si oprtunitati de investitie

-diagnosticarea problemelor aparute si evaluarea posibilelor solutii

-verificarea platilor la furnizori si asigurarea cash- flow-ului registrului de casa

III. PREŢUL ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ


3.1. Beneficiarul (clientul) se obligă să plătească consultantului: 5000 lei .
3.2. Plata remuneraţiei consultantului se va face astfel: .intr-o singura transa pe 28 ale lunii .
3.3. a) Beneficiarul (clientul) este de acord să ramburseze consultantului, cheltuielile pe care acesta
le va efectua pentru realizarea clauzelor contractuale urmând ca justificarea lor să se facă pe bază de
decont însoţit de documente justificative.
b) Prin cheltuieli rambursabile se înţelege: ..transport ,cazare,diurna in tara,decontarea cheltuielilor
de protocol cf bugetului aprobat.. .

c) Neplata la termen a cheltuielilor rambursabile are drept consecinţă suspendarea continuării


serviciilor până la achitarea lor de către beneficiar (client).

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR


4.1. Consultantul se obligă:
a) să asigure beneficiarului (clientului) consultaţii de specialitate la un standard de performanţă ridicat;

b) să respecte instrucţiunile date de beneficiar în ceea ce priveşte urmărirea obiectivelor stabilite;

c) să nu se angajeze sau să nu negocieze în scopul de a se angaja într-o activitate, cu deosebire de


consultanţă, în conflict cu interesele beneficiarului (clientului);

d) să predea lucrarea/lucrările convenită(e) la timp şi în bune condiţii.

4.2. Beneficiarul (clientul) se obligă:


a) să pună la dispoziţia consultantului datele, informaţiile şi documentele necesare îndeplinirii obligaţiilor
asumate de acesta;

b) să plătească remuneraţia stabilită, în cuantumul, în condiţiile şi la termenele stabilite prin prezentul


contract, precum şi cheltuielile stabilite de comun acord, potrivit prevederilor pct. 3.3.

V. CLAUZA PENALĂ
5.1. În caz de nerespectare a duratei (termenului) stabilite prin prezentul contract, consultantul se obligă să
plătească penalizări de .0.5 % pe zi de întârziere din valoarea serviciilor neefectuate.

5.2. Neplata la termen a remuneraţiei stabilite, precum şi a cheltuielilor rambursabile are drept consecinţă
obligarea beneficiarului la penalităţi de întârziere de 0.5 % pe zi.

VI. FORŢA MAJORĂ


6.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod
necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este
definită de lege.

6.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 12 ore, producerea
evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

6.3. Dacă în termen de 5(zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi
notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
VII. NOTIFICĂRI
7.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil
îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu
confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe
această confirmare.

7.3. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea
în care a fost expediată.

7.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin
intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

VIII. LITIGII
8.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate, pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă părţile se vor adresa instanţelor
judecătoreşti competente.

IX. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE


9.1. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor pe care le vor deţine
ca urmare a executării clauzelor prezentului contract, potrivit prevederilor angajamentului, anexa nr. ........ .

X. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
10.1. Prezentul contract de consultanţă încetează în următoarele situaţii:
a) la expirarea duratei/împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

b) dacă beneficiarul (clientul) face dovada că, consultantul este angajat sau negociază să se angajeze într-o
activitate, cu deosebire de consultanţă, în conflict cu interesele beneficiarului (clientului);

c) în urma notificării scrise a uneia dintre părţi;

d) consultantul sau beneficiarul (clientul) nu-şi respectă una dintre obligaţiile pe care şi le-a asumat prin
prezentul contract.

10.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi cu
cel puţin ..2 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

10.3. Beneficiarul (clientul), indiferent de cauza de încetare a prezentului contract, are obligaţia să plătească
consultantului contravaloarea serviciilor pe care i le-a prestat, în virtutea clauzelor acestuia.
10.4. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care, din culpă, a cauzat încetarea
contractului.

XI. CLAUZE FINALE


11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
11.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă
voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

11.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a
dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a
renunţat la acest drept al său.

11.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ....... exemplarre astăzi ........................., data semnării lui.

CONSULTANT BENEFICIAR

Anexă

ANGAJAMENT

Prezentul angajament pentru păstrarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi documentelor a fost încheiat între
SC LAUR STAR MARKETING SRL.. şi MERIDIAN COFFEE SRL şi este conex contractului încheiat între acestea şi
înregistrat sub nr. ........................................................ din .............................

I. OBIECT

1. Informaţiile pe care le obţine SC LAUR STAR MARKETING ca efect al executării contractului sus-menţionat
sunt strict confidenţiale.

2. Sunt confidenţiale următoarele informaţii:

a) situaţia financiară;

b) proiectele de afaceri;

c) produsele nelivrate pieţei;

d) procesele de fabricaţie;

e) licenţele sau brevetele de invenţii;

f) alte informaţii care reprezintă poziţia pe piaţă a (numele/denumirea) .............................. .

3. De asemenea, sunt confidenţiale şi următoarele documente care s-au pus sau se vor pune la dispoziţia
(numele, denumirea) ........................................................................................................

II. SFERA CIRCULAŢIEI INFORMAŢIILOR

4. SC LAUR STAR MARKETING poate dezvălui informaţii sau poate pune la dispoziţie documente dintre cele
menţionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate în executarea clauzelor contractului sus-menţionat.
5. Persoanele implicate în executarea contractului, respectiv managerii, contabilii, consilierii juridici şi alte
categorii de persoane, nu vor putea dezvălui informaţiile confidenţiale, cu excepţia cazului în care SC MERIDIAN
COFFEE SRL aprobă în scris această posibilitate.

6. SC LAUR STAR MARKETING va folosi informaţiile numai în scopul luării unor decizii cu privire la executarea
contractului sus-menţionat, fiind ţinute să nu le utilizeze în nici un alt scop.

III. DURATA ANGAJAMENTULUI

7. Durata prezentului angajament este 1an...., în afară de cazul în care una dintre părţi notifică în scris
celeilalte încetarea lui înainte de termen.

8. Notificarea prevăzută la pct. 7 trebuie să fie făcută cu .....30... zile înainte de a deveni efectivă hotărârea,
dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.

IV. SANCŢIUNI PENTRU NERESPECTAREA ANGAJAMENTULUI

9. Partea care încalcă prevederile prezentului angajament se obligă la plata unor despăgubiri
astfel: .......................................................................................................................................................

10. Exonerează de răspundere următoarele situaţii:

a) dacă informaţiile erau cunoscute înainte de a fi fost obţinute de la SC LAUR STAR MARKETING SRL

b) informaţia a fost primită dintr-o sursă neconfidenţială;

c) dezvăluirea informaţiei s-a făcut după ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;

d) informaţia era de circulaţie publică la data dezvăluirii ei;

e) SC LAUR STAR MARKETING SRL a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

V. ÎNCETAREA ANGAJAMENTULUI

11. Încetarea angajamentului are loc la încheierea duratei lui.

12. La data încetării lui, informaţiile prevăzute la pct. 2 şi 3 nu mai au caracter confidenţial, cu toate
consecinţele ce decurg din aceasta.

Prezentul angajament s-a încheiat în ...2... exemplare , astăzi ................................................

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

S-ar putea să vă placă și