Sunteți pe pagina 1din 14

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII INFORMATICA

- REALIZARE SOFT Nr._________/______________ CAP. I PARTILE CONTRACTANTE


Art.1 Prestatorul si Beneficiarul
(1) Societatea Co ercia!a _____________________________________________________________, Se"i#!: __________________________________________________________________________, I$ atric#!are !a O%ici#! Re&i'tr#!#i Co ert#!#i __________Nr.__________________________, Co" ($ic "e I$re&i'trare/Co" %i'ca!:_________________________________________________, Co$t )a$car $r.__________________________________________________________________, *a$ca_______________________________'#c#r'a!a___________________________________, Te!e%o$______________________________e- ai!______________________________________, reprezentata legal de D!/D-$a_______________________________________________________, i$ ca!itate "e:__________________________________________________, i"e$ti%icat(a) +ri$:______________________________________________, Te!e%o$______________________e- ai!____________________________, in calitate de PRESTATOR DE SERVICII, denumita in continuare in prezentul contract Pre'tator, (,) si Societatea Co ercia!a _____________________________________________________________, Se"i#!: __________________________________________________________________________, I$ atric#!are !a O%ici#! Re&i'tr#!#i Co ert#!#i __________Nr.__________________________, Co" ($ic "e I$re&i'trare/Co" %i'ca!:_________________________________________________, Co$t )a$car $r.__________________________________________________________________, *a$ca_______________________________'#c#r'a!a___________________________________, Te!e%o$______________________________e- ai!______________________________________, reprezentata legal de D!/D-$a_______________________________________________________, i$ ca!itate "e:__________________________________________________, i"e$ti%icat(a) +ri$:______________________________________________, Te!e%o$______________________e- ai!____________________________, in calitate de *ENEFICIAR, denumita in continuare in prezentul contract *e$e%iciar, (in cazul in care Prestator sau Beneficiar este o persoana fizica, se completeaza doar spatiul destinat acesteia) avand ca temei legal legislatia romana in vigoare, au convenit incheierea prezentului contract in urmatoarele conditii:

CAP. II O*IECT(L CONTRACT(L(I


Art.2 Definirea obiectului contractului (1) Obiectul prezentului contract consta in realizarea de catre Prestator pentru Beneficiar a programelor software comandate de Beneficiar, denumite in continuare in prezentul contract soft, in schimbul pretului achitat de catre Beneficiar catre Prestator.

(,)

(.)

!ofturile vor fi realizate in baza comenzilor ferme ale Beneficiarului ce se constituie in ane"e la prezentul contract si fac parte integranta din acesta #e". A$e-a Nr.1 $ %omanda &r. '. (n sensul prezentului contract singularul implica si pluralul si invers. (n acest sens, termenul de soft desemneza atat softul realizat pentru Beneficiar pentru o singura comanda a acestuia, cat si orice alte softuri realizate pentru alte comenzi. Art.3 Modul de desfasurare a contractului

(1) (,)

Prestatorul pune la dispozitia Beneficiarului o echipa de specialisti in domeniu, si se obliga sa depuna intreaga diligenta in vederea oferirii Beneficiarului a serviciilor de calitate. (n baza contractului, serviciile Prestatorului constau in:

%onceperea si realizarea softului conform comenzii Beneficiarului) %onfigurarea, testarea si implementarea softului in cadrul activitatii Beneficiarului, cu
urmarirea desfasurarii acestuia pe parcursul a__________luni)

!tabilirea flu"urilor de lucru si aprobarile pentru procesele cheie #de exemplu, continut
Management, etc')

*sigurarea de consultanta in vederea utilizarii softului de catre Beneficiar si+sau clientii


acestuia)

*sigurarea

de trainning cu anga,atii Beneficiarului sau cu persoanele ce urmeaza sa utilizeze softul) si de resurse, cerinte, securitate, bac-up, recuperare etc., pe toata perioada de garantie oferita conform contractului)

*sigurarea de e"pertiza tehnica in toate aspectele legate de instalarea softului, hardware (mbunatarirea si actualizarea permanenta a softului la solicitarea Beneficiarului) *lte cerinte si servicii precum:_____________________________________________.
(.) (mplementarea softului la nivelul organizatiei Beneficiarului se face:

Pentru toata organizatia Beneficiarului, cuprinzand toate punctele de lucru ale acestuia
din tara si strainatate)

.oar pentu punctele de lucru mentionate in comanda Beneficiarului, urmand ca pentru


alte puncte de lucru sa se completeze comanda cu anumite cerinte speciale si recalcularea pretului)

*ltfel:________________________________________________________________.
(/) Orice solicitare de modificare a comenzii dupa ce aceasta a fost lansata de catre Beneficiar si preluata de catre Prestator:

/a fi luata in considerare de catre Prestator fara ta"a suplimentara daca schimbarea nu


implica prelungirea termenului de predare si cu conditia ca solicitarea sa fie facuta cu ma"im____zile inainte de termenul de finalizare)

/a fi luata in considerare de catre Prestator si tratata ca lucrare noua, pentru care se vor
intocmi acte aditionale sau contracte+comenzi noi cu stipularea conditiilor si preturilor)

(n functie de solicitarea de modificare respectiva, va fi analizata si tratata la momentul


respectiv fie ca lucrare noua, fie ca integranta in comanda initiala, partile incheind act aditional sau ane"a la comanda in acest sens)

*ltfel:________________________________________________________________.
(0) Prestatorul va solicita si Beneficiarul va pune la dispozitia acestuia orice date sau informatii necesare Prestatorului in vederea indeplinirii serviciilor. Prestatorul nu raspunde de neindeplinirea, indeplinirea cu intarziere sau necorespunzatoare a serviciilor, daca aceasta se datoreaza e"clusiv culpei sau omisiunii Beneficiarului in a1i furniza informatiile si datele solicitate. Prestarea serviciilor se va face de catre Prestator:

(1)

2a

sediul+punctul de lucru al Beneficiarului, cu prezentarea si respectarea orarului stabilit astfel:________________) termenul convenit)

2a sediul+punctele de lucru ale Prestatorului, acesta obligandu1se sa finalizeze softul la 2a sediul+punctele de lucru ale clientilor Beneficiarului, in cazul in care softul realizat
este pentru acestia)

*ltfel:_______________________________________________________________.
(2) (3) Beneficiarul poate sa verifice pe parcursul e"ecutarii contractului modul in care Prestatorul isi indeplineste clauzele convenite prin prezentul contract. 3inalizarea softului se considera realizata la predarea si instalarea acestuia pe baza de proces verbal de predare1primire #receptie' si instalare la client, ce va fi semnat de parti in 0 e"emplare si se va constitui in ane"a la prezentul contract, parte integranta din acesta #e". A$e-a $r..'. Art.4 Subcontractarea (1) %onform conventiei partilor, pe perioada derularii prezentului contract:

Prestatorul nu are dreptul sa subcontracteze, fiind obligat sa e"ecute singur si


independent intregul soft, respectiv toate comenzile Beneficiarului)

Prestatorul are dreptul sa subcontracteze parti din realizarea softului, numai cu acordul
Beneficiarului ce trebuie dat in termen de_____zile de la solicitarea scrisa a Prestatorului, raspunzand in fata Beneficiarului de lucrarea subcontractantilor)

Prestatorul are dreptul sa subcontracteze fara acordul Beneficiarului, raspunzand fata


de Beneficiar de lucrarea subcontractantilor. (,) (n tote cazurile cand are dreptul sa subcontracteze, obligatia de pastrare a confidentialitatii contractului si a celorlalte drepturi inclusiv a drepturilor de autor revine in intregime si subcontractantilor Prestatorului, pentru orice incalcare a acestora Beneficiarul despagubindu1se de la Prestator, confom legii si prezentului contract. Prestatorul declara ca detine e"perienta si e"pertiza necesare pentru realizarea softului si se obliga sa depuna toata diligenta in vederea finalizarii in bune conditii a comenzii. (n cazul in care pentru anumite comenzi nu dispune de e"pertiza necesara si nu i s1a acordat drepul de a subcontracta prin prezentul contract, Prestatorul se obliga sa refuze prealuarea comenzii. (n cazul a _____refuzuri, Beneficiarul are dreptul sa considere prezentul contract rezolvit de drept, cu solicitarea de daune, daca este cazul. 4

(.)

Art.5 Cheltuieli rambursabile (1) (,) Beneficiarul este obligat sa1si asigure mi,loacele financiare necesare pentru achitarea valorilor prevazute in contract. Piesele si accesoriile necesare instalarii softului daca este cazul, vor fi procurate de catre Prestator si achitate de catre Beneficiar, pe baza listei de cheltuieli decontabile si a procesului verbal de receptie. #e". A$e-a $r.,'. *lte cheltuieli decontabile includ:

deplasare la client + la locatia unde se desfasoara serviciile peste limita de____-m in


localitate)

altceva precum:_________________________________________________________.
(.) .econtarea cheltuielilor rambursabile se va face pe parcursul derularii contractului, conform facturilor emise de Prestator in baza proceselor verbale de predare1primire semnate de ambele parti. Art.6 arantarea ser!iciilor (1) Prestatorul garanteaza serviciile sale astfel:

in o

functie de fiecare serviciu, conform comenzii Beneficiarului, precizate in actele ane"a) perioada de________________de la predarea softului si instalarea acestuia la Beneficiar)

altfel:_________________________________________________________________.
(,) (n cadrul termenului de garantie Prestatorul va oferi consultanta gratuita si revizie tehnica daca este cazul, ori de cate ori Beneficiarul solicita acest lucru, fara plata vreunei ta"e suplimentare de catre Beneficiar, cu e"ceptia:_______________________________. #ex. pieselor defecte care trebuie inlocuite, etc.' Prestatorul nu raspunde de rezultatele defectuoase, daca acestea s1au datorat e"clusiv culpei Beneficiarului sau utilizarii incorecte de catre Beneficiar a softului, fara respectarea instructiunilor prealabile date de Prestator.

(.)

CAP. III PRET SI MODALITATI DE PLATA


Art." Pretul. Modalitati de #lata (1) (,) Pret#! datorat de Beneficiar Prestatorului este acela prevazut pentru fiecare comanda in parte, conform ane"elor la prezentul contract. Pretul va fi inscris in factura eliberata de Prestator:

pe care Beneficiarul se obliga sa o achite in termen de________zile de la eliberare) ce va fi eliberata dupa evidentierea sumei de bani in cont+dupa achitare a unei facturi
proforme eliberate in prealabil. (.) P!ata i$ a4a$' reprezinta suma de bani ce se achita Prestatorului inainte de inceperea serviciilor. (n cazul in care Beneficiarul nu mai doreste sa contracteze dupa incheierea prezentului contract, pierde avansul, iar in cazul in care Prestatorul refuza sa mai contracteze 5

(/)

acesta va restitui Beneficiarului de doua ori suma primita cu titlu de avans. *vansul atunci cand s1a primit este inscris in actul ane"a, aferent comenzii Beneficiarului. 6estul de pret se achita conform contractului #ane"ei aferente comenzii', sau la finele e"ecutarii serviciilor. %a o"a!itati "e +!ata, pretul se va achita dupa cum urmeaza:

prin

virament bancar, din contul Beneficiarului indicat in art. al.#0' al prezentului contract, in contul Prestatorului, indicat in art. al.# ' al prezentului contract)

prin numerar.
(0) Plata se va efectua in modalitatea prevazuta la alineatul precedent:

pana
plata,

la data de _______________ a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza

in termenul incris in factura conform al.0 al prezentului articol) in baza unei facturi proforme, urmand ca factura finala sa
(1)

fie eliberata ulterior

(2)

(3) (5) (16)

evidentierii platii in contul Prestatorului. &ici o plata efectuata prin ordin de plata nu va fi considerata primita decat in momentul a,ungerii ei in contul bancar al Prestatorului. .aca data platii coincide cu o zi de sambata sau duminica sau cu o sarbatoare legala in 6omania, Beneficiarul va lua toate masurile necesare pentru ca plata sa fie receptionata de Prestator in ziua lucratoare care precede respectiva sambata, duminica sau zi de sarbatoare. (n cazul in care, din diferite motive #e".disfunctionalitati ale sistemului bancar, etc.' Prestatorului nu i s1a alimentat contul cu sumele platite de Beneficiar, obligatia de plata a sumelor respective nu dispare, Beneficiarul fiind obligat sa se ingri,easca de stingerea acestor obligatii, cu tot ceea ce implica aceasta. Partile pot conveni ca plata sa se faca intr1o alta modalitate stabilita de comun acord prin act aditional incheiat si semnat de parti. Prestatorul isi rezerva dreptul de a nu efectua asistenta tehnica, reparatii sau actualizari ale softului, daca nu i1a fost achitat pretul. Orice impozite si ta"e ce revin Prestatorului in calitatea sa de contractor independent #societate comerciala, P3*, etc' vor fi suportate e"clusiv de catre acesta. Art.$ Penalitati de intar%iere

(1)

(,) (.)

Pentru neplata la termen a pretului datorat de Beneficiar Prestatorului, se percep penalitati de intarziere de ______7 pentru fiecare zi de intarziere, socotite dupa trecerea unui nr. de ________zile, de la data cand plata a devenit e"igibila. Penalitatile de intarziere suportate de catre Prestator pentru depasirea termenului din culpa sa, sunt cele prevazute la art.8 al.#5' al prezentului contract. 2a implinirea termenului scadent, penalitatile incep sa curga de drept si debitorul este de drept pus in intarziere, fara sa mai fie necesara o notificare in acest sens.

CAP. IV D(RATA CONTRACT(L(I


Art.& Durata contractului (1) (,) Prezentul contract se incheie pe o durata de ________________, incepand cu data de____________, pana la data de ______________. Pe parcursul derularii contractului Beneficiarul va lansa comenzile sale catre Prestator. 9

(.) (/)

(0)

(1)

:ermenul final de realizare a softului este inscris in fiecare comanda. Pentru depasirea termenului de realizarea a softului de catre Prestator cu mai mult de ___zile, fara culpa din partea Beneficiarului, Prestatorul se obliga sa suporte penalitati de intarziere in valoare de ___7 din suma ce1i este datorata, pentru fiecare zi de intarziere, calculate prin reducerea proportionala a pretului. Prestatorul nu raspunde si nu datoreaza penalitati in cazul in care intarzierea in predarea finala a softului se datoreaza culpei Beneficiarului, lipsei de informatii oferite catre Prestator, oferirea de informatii incomplete sau defectuoase precum si in cazul in care Beneficiarul schimba comanda sau aduce modificari acesteia pentru realizarea carora termenul de predare este depasit. %onform conventiei partilor:

durata

prezentului contract se poate prelungi prin acordul scris al partilor prin act aditional la prezentului contract, contractul incetand de drept la e"pirarea termenului prevazut la alineatul precedent, neoperand reinnoirea tacita) notifica celeilalte incetarea contractului, contractul se considera prelungit in mod tacit cu inca_________.

in cazul in care la implinirea termenului de finalizare a contractului nici una din parti nu
CAP. V DREPT(RILE SI O*LI7ATIILE PARTILOR
Art.1' Dre#turile si obli(atiile Prestatorului .repturile si obligatiile Prestatorului reies din cuprinsul intregului contract, prin respectarea fiecarei clauze contractuale, cum ar fi spre e"emplu, dar nu limitativ: a' sa ii fie achitat pretul, la termenele si in conditiile prevazute in prezentul contract) b' sa solicite Beneficiarului si sa i se puna la dispozitie orice date si informatii ce1i sunt necesar si utile in vederea prestarii serviciilor) c' sa realizeze softul conform comenzii Beneficiarului si sa presteze toate serviciile la care s1a obligat prin prezentul contract cu buna credinta) d' sa respecte termenele de e"ecutare a serviciilor la care s1a obligat precum si sa raspunda cu promptitudine cerintelor Beneficiarului) e' sa garanteze serviciile e"ecutate in conditii art.; al prezentului contract) f' sa pastreze confidentialitatea si e"clusivitatea prezentului contract) g' sa cesioneze dreptul de autor atunci cand s1a obligat prin prezentul contract sau sa1i fie respectat, dupa cum convin partile) h' orice alte drepturi si obligatii ce1i revin prin lege si prezentul contract. Art.11 Dre#turile si obli(atiile Beneficiarului .repturile si obligatiile Beneficiarului reies din cuprinsul intregului contract, prin respectarea fiecarei clauze contractuale, cum ar fi spre e"emplu, dar nu limitativ: a' sa beneficieze de serviciile de cea mai buna calitate pe care Prestatorul poate sa le ofere) b' sa beneficieze de dreptul de autor atunci cand acesta i1a fost cedat prin prezentul contract) c' sa asigure intocmirea dispozitiilor de plata catre Prestator, in fiecare luna, pana cel tarziu la data prevazuta in contract precum si sa achite cheltuielile decontabile)

d' sa imputerniceasca persoanele competente care sa participe la avizarea, omologarea, receptia rezultatelor obtinute sau la solicitarea Prestatorului, pentru avizarea solutiilor intermediare) e' sa puna la dispozitia Prestatorului lucrarile care intra in competenta sa pentru realizarea celor prevazute in contract, precum si orice date si informatii solicitate de catre Prestator, iar in caz de intarziere din culpa proprie sa accepte amanarea termenelor stabilite prin contract, corespunzator intarzierilor respective) f' sa asigure conditiile necesare indeplinirii sarcinilor care1i revin luand masuri operative pentru inlaturarea dificultatilor care apar pe parcursul desfasurarii lucrarilor) g' sa asigure accesul la documentele necesare si conditiile corespunzatoare de lucru pentru echipa Prestatorului precum si sa asigure informatiile si datele solicitate de Prestator, raspunzand de corectitudinea lor si sa le predea la termenul stabilit potrivit cerintelor Prestatorului) h' pe parcursul derularii contractului sa nu efectueze modificari sau adaptari la soft fara acordul scris al Prestatorului) i' sa nu e"tinda in nici un mod, sau sa instraineze softul instalat de Prestator, fara acordul prealabil scris al acestuia, in cazul in care Prestatorul si1a pastrat dreptul de autor) ,' sa pastreze confidentialitatea si e"clusivitatea prezentului contract) -' orice alte drepturi si obligatii ce1i revin prin lege si prezentul contract.

Art.12 Confidentialitatea. )*clusi!itatea. Dre#tul de autor (1) Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra prevederilor si informatiilor cuprinse in prezentul contract, precum si asupra informatiilor furnizate de parti pe perioada derularii prezentului contract, cu e"ceptia cazurilor in care aceste date sunt discutate cu persoane din cadrul societatii Beneficiarului+Prestatorului sau implicate in mod direct in derularea contractului precum si atunci cand informatiile sunt solicitate pe cale oficiala de catre institutii ale statului. Orice informatii cu privire la activitatea Beneficiarului despre care ia cunostinta Prestatorul in virtutea contractului sunt strict confidentiale, Prestatorul obligandu1se sa le utilizeze numai in vederea prestarii serviciilor la care s1a obligat prin prezentul contract, fiind tinut sa nu le utilizeze in nici un alt scop. Obligatia de pastrare a confidentialitatii revine tuturor anga,atilor, subcontractantilor si reprezentantilor Prestatorului implicati in orice fel in derularea cntractului. (n cazul in care Prestatorul realizeaza softul pentru clientii Beneficiarului, Prestatorul se obliga sa nu trateze in nici un mod direct cu acestia, ci e"clusiv prin intermediul Beneficiarului, sub sanctiunea daunelor interese prevazute in contract. Beneficiarul se obliga sa acorde e"clusivitate Prestatorului in realizarea softului. (n acest sens, Beneficiarul se obliga sa nu rezilieze contractul cu Prestatorul pe motiv ca a identificat un alt Prestator sau anga,at pentru realizarea aceluiasi soft, inclusiv eventuali subcontractanti ai Prestatorului, la un pret mai convenabil sau cu alte facilitati, chiar daca motivul nu este e"plicit. 3ace e"ceptie cazul in care Prestatoul este in culpa. %onform conventiei partilor:

(,)

(.) (/)

(0)

(1)

Prestatorul

isi rezerva dreptul de autor asupra softului realizat. !ub sanctiunea daunelor interese, Beneficiarul nu are dreptul sa e"tinda in nici un mod, sau sa <

instraineze softul sau parte din acesta, fara acordul scris dat in prealabil de catre Prestator)

(n

baza prezentului contract, Prestatorul cesioneaza total si e"clusiv Beneficiarului dreptul de autor cu privire la softul realizat pentru Beneficiar. Art.13 Clau%a #enala

Partea care nu isi indeplineste obligatiile contractuale in termenele si modalitatile aratate in prezentul contract, datoreaza celeilalte parti daune interese:

stabilite

la valoarea de:________________________________________________)

fi"a

calculate astfel__________________________________________________________) stabilite de instanta.


CAP. VI MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACT(L(I
Art.14 Modificarea si cesionarea contractului (1) (,) (.) Prevederile prezentului contract pot fi modificate, dupa o prealabila notificare, cu acordul ambelor parti, prin act aditional, scris si semnat de parti. %ontractul va fi adaptat corespunzator reglementarilor legale ulterioare incheierii acestuia, care ii sunt aplicabile. Partile contractante pot cesiona drepturile si obligatiile ce le revin in baza acestui contract unei terte persoane numai cu acordul scris prealabil al celeilalte parti. *cordul trebuie comunicat celeilalte parti in termen de ma"imum ________zile de la data cand i1a fost solicitat. (n cazul in care partea careia i s1a cerut acordul nu raspunde in termenul stabilit, se considera ca ea nu consimte la cedarea contractului. Art.15 +ncetarea contractului (1) Prezentul contract inceteaza in una din urmatoarele situatii: a' e"pirarea duratei stipulate in contract) b' la rezilierea unilaterala a contractului de catre una din parti, in cazul in care cealalta parte nu isi indeplineste culpabil obligatiile asumate) c' prin falimentul sau dizolvarea uneia dintre parti, persoana ,uridica, sau, dupa caz, prin decesul uneia din parti persoana fizica, sau a reprezentantului persoanei ,uridice, in masura in care contractul a fost incheiat intuitu personae #in considerarea persoanei' si nu mai poate continua dupa decesul acesteia) d' prin denuntare unilaterala de catre oricare dintre parti, oricand pe perioada derularii contractului:

cu consecinta pierderii avansului sau inapoierii dublului acestuia, daca este cazul) cu plata catre cealalta parte a unei despagubiri in valoare de:________________) fara plata unei despgubiri catre cealalta parte, dar cu obligatia achitarii oricaror sume
datorate sau finalizarii seviciilor ce intrau in sarcina partii pana la data denuntarii unilaterale. 3ace e"ceptie de la denuntarea unilaterala cazul prevazut la art. 0 al.#9' al prezentului contract. =

(,) (.) (/) (0)

e' alte cauze prevazute de lege. Partea care invoca incetarea contractului va notifica celeilalte parti cauza de incetare cu minimum ____ zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa1si produca efectele. 6ezilierea nu va avea nici un efect asupra obligatiilor de,a scadente intre parti. Prevederile acestui articol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului. 2a data incetarii acestui contract, Prestatorul va returna Beneficiarului toata documentatia si orice Produs apartinand acestuia din urma. Art.16 Pact comisoriu ,o#tional-

(1)

(,)

.aca una dintre parti nu isi va indeplini obligatiile mentionate, prezentul contract se considera desfiintat de drept fara somatie, punere in intarziere sau orice alta formalitate prealabila din partea celeilalte parti. *ceasta din urma poate totusi opta intre rezilierea de plin drept a contractului si obligarea la e"ecutare cu plata de daune interese, dupa caz.

CAP. VII DISPOZITII FINALE


Art.1" .orta ma/ora si ca%ul fortuit (1) 3orta ma,ora si cazul fortuit inlatura raspunderea partilor in cazul nee"ecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract, cu conditia ca evenimentul sa fie notificat de partea care il invoca celeilalte parti in termen de ____#zile' de la producerea lui, si partea care il invoca sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. Prin %orta a8ora se intelege un fenomen natural sau social e"terior, e"traordinar, de nebiruit, si care nu putea fi prevazut #e".calamitati naturale precum inundatiile, pana mare de curent fara fina din partea uneia dintre parti'. Prin ca9 %ort#itse intelege o impre,urare care isi are originea in campul de activitate a debitorului sau o impre,urare de origine e"terna, care nu are caracter e"traordinar si poate fi prevazuta si evitata cu diligenta si gri,a de care este in stare omul cel mai capabil. #e".lipsa din localitate, boala'. .aca in termen de_________#zile' de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa1si notifice incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune1interese. Pe perioada e"istentei cazului fortuit sau a fortei ma,ore derularea contractului se suspenda urmad apoi a se continua dupa incetarea acestuia. .upa incetarea cazului fortuit sau a fortei ma,ore, daca termenul contractului nu poate fi respectat, sau daca valoarea prestatiilor se modifica datorita acestui eveniment, partile vor incheia *ct aditional la prezentul contract, scris si semnat, prin care vor renegocia termenii contractului. Art.1$ 0otificari intre #arti (1) (n acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca este transmisa la adresa+sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. (n cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

(,)

(.)

(/) (0)

(,)

(.) (/)

.aca notificarea se transmite prin tele", telefa", e1mail, sau sms, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost e"pediata. &otificarile verbale se iau in considerare in masura in care acestea sunt confirmate si in una din modalitatile descrise mai sus. Art.1& 1iti(ii

(1)

2itigiile izvorate din incheierea, e"ecutarea modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolva pe cale amiabila sau

pe cale arbitrala la %urtea de *rbitra,_____________________) de catre instantele ,udecatoresti competente)


(,) (n cazul solutionarii litigiilor pe cale arbitrala, %urtea de *rbitra, va solutiona litigiile in conformitate cu regulamentul si regulile sale de procedura, pe baza prevederilor prezentului contract si a legii romane. .eciziile %urtii de *rbitra, vor fi definitive si obligatorii. Art.2' Alte clau%e asu#ra carora #artile con!in Partile contractante mai convin urmatoarele: __________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________. Art.21 Alte dis#o%itii finale (1) Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile 2egii nr.4 + 88>, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu prevederile %odului comercial si ale %odului civil, si a legislatiei romane in materie, in vigoare. 2egea contractului est legea romana. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti. Partile convin ca prezentul act sa constituie, prin vointa lor titlu e"ecutoriu, oricare dintre parti putand pretinde celeilalte e"ecutarea obligatiei sau plata daunelor stipulate in prezentul contract. Prezentul contract, impreuna cu modificarile si ane"ele sale, reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. (n cazul incalcarii de catre una din parti a obligatiei#ilor' sale, nee"ercitarea de catre partea pre,udiciata a dreptului de a cere e"ecutarea intocmai sau prin echivalent a respectivei obligatii nu inseamna ca partea pre,udiciata a renuntat la acest drept. Prezentul contract s1a incheiat azi, ___________________, #la sediul'_______________, in limba romana, continand un numar de /(( #sapte' capitole, 0 #douazecisiunu' articole, fiind redactat pe un numar de ____ #_____' pagini in format * 5, e"ceptand ane"ele, in 0 #doua' e"emplare originale, cate unul pentru fiecare parte. Orice act aditional sau ane"a semnate ulterior, se vor redacta in acelasi numar de e"emplare originale, si se va face mentiune despre acestea pe e"emplarele prezentului contract ' *ne"a &r. $ %omanda Beneficiarului. 6aspunsul Prestatorului) 0' *ne"a &r.0 1 .etalierea cheltuielilor rambursabile. 3acturi, documente ,ustificative. Proces verbal de receptie) 4' *ne"a &r.4 $ Proces verbal de predare1primire soft.

(,) (.)

(/) (0)

(1)

(2)

*cte ane"e la prezentul contract:

>

PRESTATOR ______________ 6eprezentant legal________________ NOTA:

*ENEFICIAR__________ 6eprezentant legal__________

*ne"ele la contract au un format orientativ. Partile pot sa inscrie si alte date, conforme cu obiectul de activitate al Prestatorului sau cu necesitatile Beneficiarului, precum si orice alte date conform grilelor si normelor interne ale activitatii Prestatorului. .e asemenea, ane"ele pot sa lipseasca, in cuprinsul contractului trecandu1se direct serviciile pentru care a optat Beneficiarul, conform grilelor de preturi si cataloagelor Prestatorului, precum si alte constatari facute de parti.

ANE:A NR.1 LA CONTRACT(L DE PRESTARI SERVICII INFORMATICA NR.__/____ COMANDA *ENEFICIAR(L(I NR.1/Data_________ 1 , . / 0 1 So%t#!; A+!icatii; De'criere; Locatia/!ocatii "e i +!e e$tare. P#$cte "e !#cr#; Ter e$ "e %i$a!i9are; A!te e$ti#$i;

*ENEFICIAR;_________________________ Persoana de contact:________________________ :elefon:________________ _______________________________________________________________________________ RASP(NS(L PRESTATOR(L(I LA COMANDA NR.1/Data_____________ 1) Fe!#! 'o%t#!#i; Me$ti#$i Pre'tator; Pret/E4a!#are ?od de calcul: ,) A+!icatii; .) De'criere; Me$ti#$i Pre'tator Me$ti#$i Pre'tator ____________ :otal: __________ *vans: /) Locatia/ !ocatii "e i +!e e$tare. Me$ti#$i Pre'tator P#$cte "e !#cr#; 0) Ter e$ "e %i$a!i9are; Me$ti#$i Pre'tator __________ *chitat la data de_________prin ____________ Ter e$ "e &ara$tie

*lte mentiuni:___________________________________________________________________ 2ucrarile se vor desfasura conform contractului. PRESTATOR:_________________________ Persoana de contact:________________________ :elefon:________________

ANE:A NR., LA CONTRACT(L DE PRESTARI SERVICII INFORMATICA NR.__/____

DETALIEREA C<ELT(IELILOR RAM*(RSA*ILE. FACT(RI= DOC(MENTE >(STIFICATIVE


PROCES VER*AL DE RECEPTIE Nr.___/______
Nr P6@!:*:O6________________________________________ B@&@3(%(*6______________________________________________ Fe!#! c?e!t#ie!ii Sco+#! e%ect#arii c?e!t#ie!ii/Ser4ici#! o%erit S# a Doc# e$t 8#'ti%icati4 A!te e$ti#$i

0 4 5.. . TOTAL
:O:*2 %A@2:B(@2( .@%O&:*B(2@:________________ .*:* P*&* 2* %*6@ !@ *%A(:* %A@2:B(@2(2@ .@%O&:*B(2@ :_____________________ *2:@ ?@&:(B&( :__________________________________

!ubsemnatul Prestator declar ca am efectuat in numele si pentru Beneficiar cheltuielile de mai sus, in scopul desfasurarii serviciilor la care m1am obligat prin contract, si urmeaza a1mi fi decontate in termenul mentionat. !ubsemnatul Beneficiar declar ca am luat la cunostinta de lista cheltuielilor decontabile de mai sus, ce au fost efectuate de catre Prestator in vederea desfasurarii serviciilor si ma oblig sa le achit pana la termenul stipulat. Orice neintelegeri intervenite intre parti se solutioneza conform contractului.

PRESTATOR _______________

*ENEFICIAR___________________

6eprezentant legal_________________

6eprezentant legal_______________

ANE:A NR.. LA CONTRACT(L DE PRESTARI SERVICII INFORMATICA NR.__/____ PROCES VER*AL DE PREDARE-PRIMIRE Nr.___/Data____ B@&@3(%(*6:________________________) prin peprezentant legal:______________________ P6@!:*:O6:________________________) prin reprezentant legal:______________________ Nr. 1 , .... !ubsemnatul Prestator declar ca predau Beneficiarului, azi, data semnarii prezentului poces1verbal de predare1primire, softul descris mai sus cu privire la care acesta a luat la cunostinta de instalarea sa la locatia mentionata. !ubsemnatul Beneficiar declar ca preiau azi, data semnarii prezentului proces verbal de predare1 primire softul descris. !e fac urmatoarele precizari:_______________________________________________________. Carantia este oferita conform contractului. Orice neintelegeri intre parti se vor solutiona conform contractului. So%t#! De'criere Locatie "e i +!e e$tare Data +re"arii Te'tari.Me$ti#$i

PRESTATOR _______________

*ENEFICIAR___________________

6eprezentant legal_________________

6eprezentant legal_______________

S-ar putea să vă placă și